Deklaracja właściwości użytkowych KOSBUD ST

Transkrypt

Deklaracja właściwości użytkowych KOSBUD ST
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr SK-1004/2013
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
KOSBUD ST
Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Typ i numer partii umieszczony na opakowaniu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Zewnętrzny System Izolacji Termicznej z zaprawą na styropianie do wykorzystania jako
zewnętrzna izolacja ścian budynków zgodnie z ETA-11/0494 (zgodniej z wytycznymi ETAG
004).
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. J.
Dziękowizna 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
Kraj pochodzenia: Polska
5. W stosownych wypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego
pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
określone w załączniku V:
System 2+
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną:
Nie dotyczy
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego
wydana została europejska ocena techniczna:
Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0494 SYSTEM KOSBUD ST
TECHNICKỲ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p.:
Prosecká 811/76 a; CZ-190 00 Praha 9, notyfikacja nr 1020, wydał Europejską Aprobatę Techniczną
ETA-11/0494 na podstawie ETAG 004
CERTBUD Sp. z o., ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa przeprowadził certyfikację w
systemie 2+ i wydała Certyfikat Zgodności WE Nr 2310 –CPD-Z169, notyfikacja nr 2310.
9. Deklarowane właściwości użytkowe:
Klasyfikacja ogniowa:
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, dyfuzyjnie
równoważna grubość powietrza (Sd)
Absorpcja wody (podciąganie kapilarne) po 24 h
Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu
Przyczepność międzywarstwowa
Przyczepność międzywarstwowa po cyklach mrozowych
Przyczepność międzywarstwowa po cyklach termicznowilgotnościowych
Przyczepność zaprawy klejącej do betonu
Przyczepność zaprawy klejącej do betonu po kondycjonowaniu
(2d/2h)
Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu
Przyczepność zaprawy klejącej po kondycjonowaniu (2d/2h)
Odporność na uderzenia
Wytrzymałość na obciążenia wiatrem
B-s2, d0
≤1m
< 0,5 / ≥ 0,5
kg/m2
≥ 0,08 MPa
≥ 0,08 MPa
≥ 0,08 MPa
ETAG 004
≥ 0,08 MPa
≥ 0,25MPa
≥ 0,08 MPa
≥ 0,08 MPa
≥ 0,03 MPa
Category I / II
≥ 150kPa
10.Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi
deklarowanymi w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego w pkt. 4.
W imieniu producenta podpisał:
Dziękowizna, 1.07.2013
(Miejsce i data wydania)
(podpis)