CD obcinarki_S

Transkrypt

CD obcinarki_S
Krajowe Towarzystwo Gospodarcze
SEMIGAT Spółka Akcyjna w Warszawie
Ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
www.semigat.pl
OBCINARKA DO RĘKAWÓW
Infolinia: 0 801 011 207
Tel./faks: (22) 619 86 13, (22) 818 57 08
Faks: (22) 213 18 14
FOLIOWO-PAPIEROWYCH
ü Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
ü Przeznaczona do magazynowania i przycinania rękawów foliowo-papierowych
składowanych w przejrzysty sposób w rolkach o maksymalnej średnicy do 220
mm.
ü Dostępna jest w trzech różnych długościach, mocowana na ścianie lub do
ustawienia na stole.
ü Przesuwny nóż jest całkowicie obudowany w celu zabezpieczenia personelu przed skaleczeniem,
umożliwia cięcie w obu kierunkach przy bardzo małym oporze toczenia
ü Rolki rękawów foliowopapierowych należy układać na
jednym poziomie wewnątrz
obcinarki na wspornikach w
sposób przedstawiony na
poniższej ilustracji.
ü Odcinanie wybranej długości
rękawa foliowo-papierowego
polega na odwinięciu niezbędnej
długości rękawa i odcięciu go za
pomocą noża przesuwnego na
prowadnicy.
ü Obcinarka powinna być
wykorzystywana zgodnie z
przeznaczeniem i utrzymywana w
należytej czystości.
ü
Okresowej wymianie podlega ostrze noża – nr kat. 442 50 40
Nr kat.
Nazwa produktu
560 17 14-01
560 17 15-01
560 17 16-01
442 50 40
Podajnik z obcinarką, GS 900
Podajnik z obcinarką, GS 1200
Podajnik z obcinarką, GS 1500
Dodatkowe ostrze
Wymiary (dł. x szer. x
wys.) mm
900 x 330 x 170
1200 x 330 x 170
1500 x 330 x 170
Numer KRS 0000147866;
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 526-030-29-99
Kapitał Akcyjny 500 000,- zł
wpłacono w całości
Citibank Handlowy W Warszawie
III Oddział Warszawa
94 1030 1032 0000 0000 0986 3301
Regon: P-008052380
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com