zeszyt 4 - Polskie Towarzystwo Geograficzne

Komentarze

Transkrypt

zeszyt 4 - Polskie Towarzystwo Geograficzne
Publikacja została dofinansowana
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Redaktor
Jan ŁOBODA
Redakcja
Agnieszka LATOCHA, Piotr MIGOŃ (sekretarz redakcji), Waldemar SPALLEK
Komitet Redakcyjny
Jerzy Bański, Teresa Czyż, Bolesław Domański (Przewodniczący), Adam Kotarba,
Stanisław Liszewski, Maria Łanczont, Stanisław Musielak, Florian Plit, Iwona Sagan,
Tadeusz Siwek
Adres Redakcji
50–137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
tel. 71 343 51 84 lub 71 375 22 95
E-mail: [email protected]
Prenumerata
Zamówienia prenumeraty prosimy kierować na adres:
Polskie Towarzystwo Geograficzne
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30
Ilustracja na okładce: Wrocław, gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego – siedziba
Redakcji "Czasopisma Geograficznego" (zdj. Waldemar Spallek).
czasopismo
geograficzne
POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE · POLISH GEOGRAPHICAL SOCIETY
geographical
journal
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Opracował Jan Peliwo
SPIS RZECZY
Przedmowa
203
Artykuły i notatki naukowe
205
Zagadnienia ogólne, teoretyczne i metodologiczne
Geografia fizyczna kompleksowa, geoekologia . .
Geomorfologia, paleogeografia . . . . . . . . . . . . . .
Hydrografia, hydrologia, oceanografia . . . . . . . . .
Meteorologia, klimatologia, bioklimatologia . . . .
Geografia gleb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biogeografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Człowiek i środowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geografia ludności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geografia osadnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geografia wsi i rolnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geografia przemysłu i surowców . . . . . . . . . . . . .
Geografia transportu i komunikacji . . . . . . . . . . .
Geografia historyczna i polityczna . . . . . . . . . . . .
Geografia społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geografia turyzmu, krajoznawstwo . . . . . . . . . . .
Geografia regionalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Struktura regionalna, rozwój regionalny, podziały
regionalne i administracyjne, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne . . . . . . . . . . . . .
Kartografia, teledetekcja, GIS . . . . . . . . . . . . . . .
Historia geografii i kartografii . . . . . . . . . . . . . . .
Wyprawy badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nauczanie geografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazewnictwo geograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polskie Towarzystwo Geograficzne . . . . . . . . . . .
Pozostałe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205
208
210
225
230
236
236
237
241
245
250
252
254
256
258
259
260
263
265
267
272
274
282
282
283
KWARTALNIK
TOM
VOLUME
ZESZYT
PART
LXXXI
4
WROCŁAW 2010
Wiadomości geograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287
Świat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Morza i oceany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Europa (oprócz Polski), wraz z obszarem b. ZSRR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azja (oprócz obszaru b. ZSRR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afryka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ameryka Północna i Południowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Australia i Oceania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arktyka i Antarktyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pozostałe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287
289
291
301
313
319
321
325
327
328
Recenzje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
337
Sprawozdania, informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
413
Wspomnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443
Polskie Towarzystwo Geograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
451
Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
469
Odsyłacze regionalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
473
Indeks nazw osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
475
Informacje dla Autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
511
Bibliography of contents of the volumes 1–80 (1923–2009)
by Jan Peliwo
CONTENTS
Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203
Papers and notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205
Geographical report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287
Reviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
337
Reports, informations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
413
Obituaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443
Polish Geographical Society . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
451
Bibliographies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
469
Regional index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
473
Name index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
475
Notes for contributors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
511
PRZEDMOWA
W 1979 r. ukazała się, jako 4 zeszyt
50 tomu „Czasopisma Geograficznego”,
bibliografia zawartości tomów 1–50 tego
periodyku, opracowana przez znane
i zasłużone w dziedzinie bibliografii
geograficznej Autorki, Janinę E. Piasecką
i Halinę Tuszyńską-Rękawkową. Obecnie, po ukazaniu się 80 tomów czasopisma, Zarząd PTG postanowił uczcić ten
jubileusz podobną publikacją, powierzając jej opracowanie niżej podpisanemu.
Bibliografia obejmuje zawartość
wszystkich 80 tomów, powtarza zatem
zawartość wspomnianej bibliografii
pierwszych 50 roczników. Została jednak
opracowana w zmodyfikowanym układzie działowym. W części obejmującej
artykuły i notatki naukowe oparty jest on
na układzie stosowanym w „Bibliografii
Geografii Polskiej”, nieco zmienionym
na potrzeby tego opracowania. Zmodyfikowano także układ pozostałych części
i zrezygnowano z podziału tematycznego
recenzji. Nowość w stosunku do poprzedniej bibliografii stanowią odsyłacze
regionalne, którymi opatrzono noty bibliograficzne zamieszczone w części
„Artykuły i notatki naukowe”.
Autor pragnie podziękować prof. dr.
hab. Jerzemu Bańskiemu i dr. Konradowi
Ł. Czapiewskiemu za życzliwe konsultacje dotyczące koncepcji bibliografii oraz
mgr Dorocie Gazickiej-Wójtowicz za pomoc informatyczną.
Jan Peliwo
203
ARTYKUŁY I NOTATKI NAUKOWE
10. Pawłowski S.: O metodach geografii
jako nauki i o metodach nauczania geografii. 1928, 6 z. 2–3 – s. 112–122.
Zagadnienia ogólne, teoretyczne
i metodologiczne
1923
11. Pawłowski S.: O przyszły rozwój
geografii w Polsce. 1928, 6 z. 1 – s. 1–5.
1. Danysz-Fleszarowa R.: Z zagadnień
a n tro p o g eo g ra fi i. 1 9 2 3 , 1 z . 2 –
s. 147–153.
1929
12. Avnimelech M.: Geografia a historia. 1929, 7 z. 2–3 – s. 101–103.
1924
2. Danysz-Fleszarowa R.: Z zagadnień
antropogeografii II. 1924, 2 z. 2 –
s. 221–232.
1931
13. J.W. [J. Wąsowicz]: Prof. Machatschek o geografii w Polsce. 1931, 9 z. 3 –
s. 224.
3. List p. A. Nałkowskiej [dot. artykułu
„Z zagadnień antropogeografii" R. Danysz-Fleszarowej]. 1924, 2 z. 2 –
s. 351–352.
14. Steinhaus H.: Longimetr. Kalka do
mierzenia długości krzywych. 1931, 9
z. 3 – s. 211–215.
4. List p. R.D. Fleszarowej. 1924, 2 z. 3 –
s. 536.
1933
15. Kiełczewska M.: Stanowisko geografii w rzędzie nauk z punktu widzenia jej
walorów kształcących. 1933, 11 z. 4 –
s. 138–142.
1926
5. Romer E.: Geografia na usługach
państwa. 1926, 4 z. 4 – s. 183–192.
1927
1934
6. Iszirkow A.: Badania geograficzne
w Bułgarii. 1927, 5 z. 2–3 – s. 95–110.
16. Czyżewski J., Waciński A.: Obrót
roczny przedsiębiorstw jako podstawa
geograficzno-gospodarczej charakterystyki kraju. 1934, 12 z. 2 – s. 111–122.
7. Siemionow-Tiań-Szańskij B.: Badania
geograficzne nad przyrodą i człowiekiem
w Związku Radzieckim. 1927, 5 z. 2–3 –
s. 57–78.
1935
17. Galon R.: Kilka uwag o metodach
badań dyluwialnych w Polsce. 1935, 13
z. 2–4 – s. 221–232.
8. Vujević P.: Stan geografii w Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców.
1927, 5 z. 2–3 – s. 117–132.
18. Romer E.: Istota i życie krajobrazu
polskiego. 1935, 13 z. 2–4 – s. 175–187.
1928
9. Cezak J.S.: Rola geografii gospodarczej w wychowaniu narodowym. 1928, 6
z. 2–3 – s. 153–157.
1937
19. Ernst J.: Regionalizm fizjograficzny
a gospodarczy na przykładzie Podola.
1937, 15 z. 2 – s. 170–184.
205
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
20. Milata W.: Geograficzne modelowanie plastyczne. 1937, 15 z. 4 –
s. 331–341.
1967
30. Januszewski J.: Zastosowanie metody
korelacji w wyborze cech klasyfikacyjnych. 1967, 38 z. 2 – s. 193–209.
1939
21. Pawłowski S.: Rola geografii w życiu
narodów. 1939, 17 z. 1 – s. 1–2.
1968
31. Czyżewski J.: Rozwój wiedzy o środowisku geograficznym jako jedna z dróg
do integracji geografii w Polsce. 1968,
39 z. 4 – s. 383–386.
1947
22. Czyżewski J.: Kilka uwag w związku
z zagadnieniem regionów antropogeograficznych Polski. 1947, 18 z. 1–4 –
s. 169–201.
1969
32. Chojnicki Z.: Metody matematyczne
w badaniach geograficznych. 1969, 40
z. 2 – s. 175–188.
1948
23. Romer E.: Rozmyślania na tematy
regionalne. 1948, 19 z. 1–4 – s. 3–48.
33. Domański R.: O stosowanie hipotez
statystycznych w badaniach geograficzno-ekonomicznych. 1969, 40 z. 4 –
s. 441–455.
1950/1951
24. Czyżewski J.: Wrocławski ośrodek
geograficzny jako zespół badawczy.
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 345–359.
34. Leszczycki S.: Aktualne zagadnienia
nauk geograficznych. 1969, 40 z. 2 –
s. 149–164.
25. Kondracki J.: Nowe poglądy na powstanie i budowę ziemi. 1950/1951,
21/22 z. 1–4 – s. 58–68.
1971
35. Kostrubiec B.: Sposoby pomiarów
kształtów użyteczne w geografii i naukach pokrewnych. 1971, 42 z. 4 –
s. 377–393.
1958
26. Dylik J.: Problematyka geograficzna
na kongresie geograficznym w Rio de
Janeiro. 1958, 29 z. 1 – s. 17–48.
1972
1960
36. Kostrubiec B.: W odpowiedzi na
uwagę J. Tkocza. 1972, 43 z. 3 –
s. 333–334.
27. Pernarowski L.: Problemy regionalizacji. 1960, 31 z. 1 – s. 65–74.
1962
37. Tkocz J.: W sprawie artykułu
B. Kostrubca. 1972, 43 z. 3 – s. 333.
28. Zierhoffer A.: O jedności geografii.
1962, 33 z. 2 – s. 157–160.
1973
1964
38. Bartkowski T.: W sprawie pragmatyki zawodu geografa. 1973, 44 z. 1 –
s. 101–109.
29. Wysocki Z.: Niektóre problemy z metody badania struktury geograficznej
Polski w okresie 20–lecia powojennego.
1964, 35 z. 3–4 – s. 429–443.
39. Leszczycki S.: Rola i zadania geografii we współczesnym społeczeństwie.
1973, 44 z. 3–4 – s. 387–406.
206
Artykuły i notatki naukowe
40. Starkel L.: Refleksje o perspektywach
geografii. 1973, 44 z. 3–4 – s. 445–446.
1980
51. Chojnicki Z.: Podstawowe problemy
polskiej geografii społeczno–ekonomicznej. 1980, 51 z. 1 – s. 3–12.
1974
41. Balicki H.: Jeszcze w sprawie pomiaru kształtów. 1974, 45 z. 1 – s. 151–152.
1981
42. Baranowski S.: Kilka uwag na temat
perspektyw geografii fizycznej w Polsce.
1974, 45 z. 3 – s. 389–390.
52. Duczmal–Pacowska H.: Geografia
wojenna czy wojskowa? 1981, 52 z. 1 –
s. 91–92.
43. Berezowski S.: Problemy geografii
ekonomicznej w ujęciu Mikołaja Barańskiego. 1974, 45 z. 4 – s. 459–472.
1985
53. Berezowski S.: Zintegrowany dualizm geografii. 1985, 56 z. 2 –
s. 129–138.
44. Taylor Z.: Zastosowanie metod grafowych w badaniach przestrzennoekonomicznych. 1974, 45 z. 3 –
s. 337–348.
54. Czyż T.: Zastosowanie modelu potencjału do badania zróżnicowania regionalnego Polski w kategoriach stopnia
rozwoju
społeczno–gospodarczego.
1985, 56 z. 1 – s. 17–29.
1975
45. Berezowski S.: Tezy do dyskusji
o obecnej sytuacji geografii w Polsce.
1975, 46 z. 2 – s. 230–231.
55. Dębski J.: Koncepcja całościowej
analizy systemów regionalnych. 1985, 56
z. 3–4 – s. 263–279.
1976
1990
46. Tkocz J.: Kryteria typologii. 1976, 47
z. 3 – s. 306–307.
56. Czym była i jest polska geografia?
1990, 61 z. 3–4 – s. 123–185.
1977
57. Rościszewski M.: Geografia a regionalne procesy współczesnego rozwoju
społeczno–gospodarczego. (Referat wygłoszony na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego). 1990, 61 z. 1–2 –
s. 93–99.
47. Czekańska M.: Głos w dyskusji do
referatu S. Leszczyckiego „Rola i zadania geografii we współczesnym społeczeństwie". 1977, 48 z. 2 – s. 191–193.
48. Szajnowska A.: O koncepcji systemowej w badaniach geograficznych.
1977, 48 z. 1 – s. 33–40.
1991
58. Domański R.: Kształtowanie równowagi ekologiczno–ekonomicznej. Optimum Pareto. 1991, 62 z. 3 – s. 187–201.
1978
49. Chojnicki Z., Czyż T.: Analiza systemowa w geografii. 1978, 49 z. 3 –
s. 265–286.
1992
59. Chałubińska A.: Powrót do geografii.
1992, 63 z. 1 – s. 5–6.
50. Stachowski J.: Przegląd modeli matematycznych stosowanych w studiach
nad rekreacją i ich przydatność dla potrzeb planowania przestrzennego. 1978,
49 z. 2 – s. 187–197.
60. Kuciński K.: Geografia ekonomiczna
wobec wyzwań polskiej współczesności.
1992, 63 z. 2 – s. 253–255.
207
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1993
2008
61. Klimaszewski M.: „Polacy nie gęsi,
iż swój język mają". 1993, 64 z. 1 –
s. 99–100.
72. Bajerski A.: Polskie czasopisma
geograficzne w bazie SCOPUS: próba
analizy komunikacji naukowej w polskiej
geografii. 2008, 79 z. 4 – s. 367–382.
62. Wilczyński W.: Geografia polska
i jej pozycja na forum międzynarodowym. 1993, 64 z. 3–4 – s. 371–373.
Geografia fizyczna kompleksowa,
geoekologia
63. Wilczyński W.: Metodologiczne
przesłanie Dionizego Piaseckiego. 1993,
64 z. 2 – s. 227–228.
1928
1994
64. Jaroszewski W.: Chrońmy język polski i coś więcej. 1994, 65 z. 1 – s. 85–86.
73. Kopeć K.: O wpływie lasów na klimat i wody guntowe. 1928, 6 z. 2–3 –
s. 106–109.
65. Mazurkiewicz L.: Geografia społeczno-ekonomiczna czy geografia człowieka? 1994, 65 z. 2 – s. 179–188.
74. Kubijowicz W.: Rozmieszczenie
wysokości względnych w Beskidach
Wschodnich. 1928, 6 z. 1 – s. 5–11.
66. Rościszewski M.: „Polacy nie gęsi...” versus „Disce puer latinae...".
1994, 65 z. 3–4 – s. 403–404.
75. Pawłowski S.: O podziale polskich
Karpat Wschodnich. 1928, 6 z. 2–3 –
s. 77–86.
1995
1935
67. Melezin A.: Anglojęzyczne publikacje
polskie w opinii czytelników. 1995, 66
z. 1 – s. 103–104.
76. Pawłowski S.: Krajobraz geograficzny. 1935, 13 z. 2–4 – s. 170–174.
1938
1996
77. Galon R.: Krajobraz geograficzny
W. M. Gdańska. 1938, 16 z. 2 – s. 91–96.
68. Domański R.: Przestrzenna organizacja procesu przejścia od scentralizowanego do rynkowego systemu gospodarczego. 1996, 67 z. 1 – s. 49–58.
1946
78. Zagadnienia podziału Polski na obszary naturalne. Dyskusja. 1946, 17 z. 3–
4 – s. 280–281.
2002
69. Jędrusik M.: Przyrodnicza, społeczna
i gospodarcza specyfika środowisk wyspiarskich. 2002, 73 z. 1–2 – s. 3–12.
1947
79. Galon R.: Podział Polski Północnej
na krainy naturalne. 1947, 18 z. 1–4 –
s. 113–122.
2006
70. Liszewski S., Suliborski A.: Jedność
geografii a problem kształcenia akademickiego. 2006, 77 z. 1–2 – s. 3–22.
1948
80. Czyżewski J.: Prace zespołowe nad
fizjografią Doliny Baryczy. 1948, 19
z. 1–4 – s. 121–124.
71. Plit F.: Zmiany poglądów na temat
zakresu znaczenia terminu pustynnienie.
2006, 77 z. 1–2 – s. 39–49.
208
Artykuły i notatki naukowe
geograficznego w przeszłości. 1984, 55
z. 4 – s. 467–489.
1949
81. Flis J.: Zastosowanie mapy stromości
przeciętnych do wydzielania i charakterystyki regionów Sądecczyzny. 1949, 20
z. 1–4 – s. 226–238.
91. Pietrzak M.: Metodyka wykorzystania
wielkoskalowej mapy krajobrazowej do
badania potencjału rekreacyjnego środowiska geograficznego. 1984, 55 z. 2 –
s. 217–225.
1950/1951
82. Kuczyńska B.: Średnie nachylenie
terenu na Dolnym Śląsku. 1950/1951,
21/23 z. 1–4 – s. 476–481.
1985
92. Bartkowski T.: Nowy etap dyskusji
nad pojęciem krajobrazu. 1985, 56 z. 1 –
s. 73–79.
1952/1953
83. Majdanowski S.: Krzywa hipsograficzna Polski i dorzeczy rzek polskich.
1952/1953, 23/24 z. 1–4 – s. 177–189.
1986
93. Bezkowska G.: Geokompleksy kotliny
zapadliskowej obszaru sawannowego
Afryki Wschodniej w świetle obserwacji
z rezerwatu Mkomazi w Tanzanii. 1986,
57 z. 1 – s. 79–102.
1959
84. Czarnecki R.: Regiony naturalne
Jugosławii. 1959, 30 z. 4 – s. 429–450.
85. Leonhard-Migaczowa H.: Równina
Oleśnicka. 1959, 30 z. 2 – s. 139–177.
94. Galon R.: O przedmiocie i zakresie
geografii fizycznej. 1986, 57 z. 1 –
s. 3–20.
1960
1990
86. Kondracki J.: Łotewska metoda klasyfikacji i kartowania małych jednostek
geograficznych. 1960, 31 z. 3 –
s. 249–259.
1971
95. Riabinin S.: Fenologiczne zegary
biosfery, jako metoda i treść badań środowiska geograficzno-przyrodniczego.
1990, 61 z. 1–2 – s. 31–35.
87. Kowalska A.: Zagadnienia środkowoeuropejskich obszarów bezodpływowych w literaturze. 1971, 42 z. 4 –
s. 353–363.
1991
96. Balon J.: Piętrowość w środowisku
przyrodniczym Tatr. 1991, 62 z. 4 –
s. 283–299.
88. Przesmycka E.: Poglądy na zasięg
i nazwę Wyżyny Małopolskiej. 1971, 42
z. 2 – s. 113–124.
1994
97. Potocki J.: Uwagi do fizjograficznej
regionalizacji Sudetów. 1994, 65 z. 2 –
s. 189–197.
1983
89. Przewoźniak M.: O podstawowych
problemach regionalizacji fizycznogeograficznej. 1983, 54 z. 3 – s. 357–367.
98. Świtalski E.: Odpowiedź na recenzję
B. Tomaszewicz dotyczącą książki „Podstawy geografii fizycznej ogólnej z elementami geologii". 1994, 65 z. 3–4 –
s. 404–405.
1984
90. Dolecki L.: Badania przyrostów
i morfologii drzew jako perspektywiczna
metoda określania warunków środowiska
209
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2002
1930
99. Jodłowski M.: Typologia granic
fizycznogeograficznych jako podstawa do
wyznaczenia zachodniej granicy Tatr.
2002, 73 z. 3 – s. 231–244.
108. Pawłowski S.: Kilka spostrzeżeń na
lodowcu Pasterzen (Wysokie Taury).
1930, 8 z. 3 – s. 187–195.
109. Pawłowski S.: Rzut oka na morfologię Wielkopolski. 1930, 8 z. 1 – s. 7–10.
2004
100. Zapała T.: Struktura granicy regionalnej między Karpatami a Kotlinami
Podkarpackimi oraz jej cechy na przykładzie południowych obrzeży Krakowa.
2004, 75 z. 4 – s. 307–319.
110. Pawłowski S.: Zjawiska krasowe na
Polesiu. 1930, 8 z. 3 – s. 172–174.
111. Romer E.: Zarys moich poglądów
na tatrzańską epokę lodową. 1930, 8 z. 1
– s. 114–140.
1931
112. Pawłowski S.: Rzut oka na ukształtowanie Pomorza. 1931, 9 z. 4 – s. 257–
268.
Geomorfologia, paleogeografia
1924
113. Teisseyre H.: Osuwisko koło Spasa
nad Dniestrem. 1931, 9 z. 1 – s. 47–61.
101. Gadomski A.: Bielskie Tatry (morfologia glacjalna). 1924, 2 z. 2 – s. 232–
237.
114. Zglinnicka A.: Niektóre zagadnienia
dyluwium niżowego w Polsce w świetle
najnowszej literatury. 1931, 9 z. 1 –
s. 1–47.
1925
102. Gadomski A.: O zlodowaceniu
„Doliny Strążyskiej". 1925, 3 z. 3–4 –
s. 235–243.
1932
115. Zierhoffer A.: Wyspy morenowe
wśród błot ostrowskich na Pomorzu.
1932, 10 z. 1–3 – s. 88–90.
1926
103. Gadomski A.: Z morfologii morskich wybrzeży Włoch. 1926, 4 z. 2 –
s. 84–90.
1933
116. Pawłowski S.: Terasy w dolinie
górnej Raby. 1933, 11 z. 1–2 – s. 36–41.
1928
104. Halicki B.: Współczesny stan świadomości o dyluwialnym zlodowaceniu
Europy. 1928, 6 z. 2–3 – s. 65–75.
117. Pawłowski S.: Z badań nad zlodowaceniem polskich Karpat. 1933, 11
z. 1–2 – s. 2–5.
105. Koczwara M.: Współczesny stan
badań pyłkowych w Europie środkowej.
1928, 6 z. 4 – s. 202–212.
1934
118. Geer E.H.: Geochronologia. 1934,
12 z. 3–4 – s. 193–209.
106. Ziemska H.: Próba spostrzeżeń
i badań nad erozją wód płynących Wisłoką. 1928, 6 z. 2–3 – s. 102–106.
119. Teisseyre H.: Osuwisko w Krasnoili.
1934, 12 z. 2 – s. 97–111.
1929
1935
107. Malicki A.: O poglądach na powstanie ozów. 1929, 7 z. 2–3 – s. 66–79.
120. Klimaszewski M.: Morfologiczne
skutki powodzi w Małopolsce Zachodniej
210
Artykuły i notatki naukowe
w lipcu 1934 r. 1935, 13 z. 2–4 –
s. 283–291.
133. Pazdro Z.: O ruchach kontynentów
i ich przyczynach. 1937, 15 z. 2 –
s. 97–112.
121. Klimaszewski M.: Przyczynek do
poznania morfologicznej działalności
roztopów wiosennych. 1935, 13 z. 2–4 –
s. 300–304.
1938
134. Jahn A.: Dyluwialne i postdyluwialne ruchy pionowe Grenlandii Zachodniej
w świetle teras nadbrzeżnych fiordu
Arferiorfik. 1938, 16 z. 4 – s. 307–324.
122. Malicki A.: Przyczynek do znajomości zjawisk krasowych w obszarze lessowym. 1935, 13 z. 2–4 – s. 328–335.
135. Kosiba A.: Kilka zagadnień z morfotektoniki i glacjologii Islandii. 1938, 16
z. 4 – s. 257–306.
123. Malicki A.: Spękanie kredy na północnym Roztoczu. 1935, 13 z. 1 –
s. 104–106.
1939
124. Sawicki L.: Less i gleba kopalna
w Podbereżcach pod Lwowem. 1935, 13
z. 1 – s. 107–112.
136. Kosiba A.: Teoria dryftowa A. Wegenera w świetle ostatnich pomiarów
w Grenlandii. 1939, 17 z. 1 – s. 45–46.
125. Tokarski A.: Z paleogeografii polskich Karpat fliszowych. 1935, 13 z. 2–4
– s. 231–252.
137. Ruehle E.: Czwartorzęd Kaukazu
w świetle ostatnich badań. 1939, 17 z. 1
– s. 3.
126. Woźnowski M.: Skutki powodzi
w dolinie Czarnego Czeremosza. 1935,
13 z. 2–4 – s. 297–299.
1946
138. Jahn A.: Teren krasowy Siemienia w
pow. radzyńskimm (Podlasie). 1946, 17
z. 3–4 – s. 226–230.
1936
127. Błachowski R.: Kilka uwag o rynnach i nieckach jeziernych towarzyszących ozom. 1936, 14 z. 1 – s. 76–79.
139. Klimaszewski M.: Podział morfologiczny południowej Polski. 1946, 17 z. 3–
4 – s. 133–182.
128. Galon R.: Zagadnienie teras jeziernych w Prusach Wschodnich. 1936, 14
z. 2–3 – s. 298–303.
140. Kosiba A.: Problem wahań klimatycznych i zlodowaceń. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 91–105.
129. Ruehle E.: Ślady dwóch zlodowaceń
nad górną Prypecią. 1936, 14 z. 1 –
s. 79–83.
141. Malicki A.: „Terasa" czy „taras".
1946, 17 z. 3–4 – s. 231–233.
1947
1937
142. Kosiba A.: Zagadnienie poziomych
ruchów kontynentów w świetle niektórych
wyników badawczych. 1947, 18 z. 1–4 –
s. 80–97.
130. Kondracki J.: Z postępów badań
nad czwartorzędem Polski. 1937, 15
z. 1–2 – s. 146–164.
131. Malicki A.: Rozwój i stan badań
nad terenami krasowymi. 1937, 15 z. 2 –
s. 112–123.
143. Krygowski B.: Złoża miedzi na
Dolnym Śląsku. 1947, 18 z. 1–4 –
s. 261–267.
132. Pawłowski S.: Lodowiec Blaaisen
w Norwegii. 1937, 15 z. 2 – s. 123–139.
211
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
144. Pietkiewicz S.: Podział morfologiczny Polski północnej i środkowej.
1947, 18 z. 1–4 – s. 123–169.
1950/1951
156. Baraniecki L.: Gołoborza Ostrzycy
i Sobótki. 1950/1951, 21/22 z. 1–4 –
s. 439–440.
145. Romer E.: Lekcja geomorfologii na
tle krajobrazu Rabki. 1947, 18 z. 1–4 –
s. 3–75.
157. Baraniecki L.: Plejstoceńskie zmiany hydrograficzne w dorzeczu Bystrzycy
Dusznickiej. 1950/1951, 21/22 z. 1–4 –
s. 412–425.
146. Walczak W.: Wietrzenie piaskowców w gorgańskich rumowiskach skalnych. 1947, 18 z. 1–4 – s. 268–276.
158. Drzewicka I.: Zagadnienie form
i klasyfikacji graniaków wiatrowych.
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 217–236.
147. Zierhoffer A.: Zsuw górski koło
Sławska. 1947, 18 z. 1–4 – s. 277–279.
159. Dumanowski B.: Morfologia doliny
Bobru w okolicy Jeleniej Góry.
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 403–411.
1948
148. Brinken J.: Okolice Szczecina pod
względem geologicznym i morfologicznym. 1948, 19 z. 1–4 – s. 291–299.
160. Jahn A.: W sprawie wygładów lodowcowych w Sudetach. 1950/1951,
21/22 z. 1–4 – s. 360–366.
149. Okołowicz W.: Uwagi i przyczynki
do znajomości morfologii Pomorza.
1948, 19 z. 1–4 – s. 279–290.
161. Jahn M., Piasecki H.: Zjawiska
peryglacjalne na terasach
Odry.
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 392–402.
150. Szafer W.: Czy okresy glacjalne są
zjawiskiem ziemskiej termodynamiki?
1948, 19 z. 1–4 – s. 49–54.
162. Klimaszewski M.: Rzeźba Podhala.
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 237–250.
1949
163. Kowalska A.: Niektóre zagadnienia
dyluwium Polski w świetle polskiej literatury za okres 1938–1948. 1950/1951,
21/22 z. 1–4 – s. 108–216.
151. Czyżewski J.: Mapa średnich
wzniesień Polski. 1949, 20 z. 1–4 –
s. 198–209.
152. Giedrojć-Juraha S.: Moreny czołowe
okolic jeziora Gardno (Komunikat).
1949, 20 z. 1–4 – s. 239–244.
164. Macura E.: Formy glacjalne w grupie Baraniej Góry. 1950/1951, 21/22
z. 1–4 – s. 446–448.
153. Kondracki J.: Podstawowe problemy geomorfologii według Markowa.
1949, 20 z. 1–4 – s. 81–108.
165. Pernarowski L.: Tymczasowe wyniki
badań nad wydmami Niżu Śląskiego.
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 388–391.
154. Malicki A.: Kilka przyczynków do
poznania warunków i procesów tworzenia się wertebów w krasie dynarskim.
1949, 20 z. 1–4 – s. 245–259.
166. Pernarowski L.: Zastosowanie metody statystycznej w analizie form wydmowych
znad
dolnego
Bobru.
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 374–387.
155. Piasecki H.: Rzeźba ziem polskich
w świetle mapy wysokości względnych.
1949, 20 z. 1–4 – s. 210–225.
167. Romer E.: Mapa jako dokument
dziejów powierzchni ziemi. 1950/1951,
21/22 z. 1–4 – s. 5–57.
168. Szczepankiewicz S.: Rola utworów
plejstoceńskich w rzeźbie Równiny Świd-
212
Artykuły i notatki naukowe
nickiej. 1950/1951,
s. 441–443.
21/22
z. 1–4
180. Dylik J.: Zagadnienie powierzchni
zrównań i prawa rozwoju rzeźby subarealnej. 1954, 25 z. 3 – s. 193–227.
–
169. Walczak W.: Sprawozdanie z badań
nad stratygrafią i morfologią utworów
plejstoceńskich w okolicy Trzebnicy.
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 434–438.
181. Dylikowa A.: W sprawie nieporozumień terminologicznych w geomorfologii: pojecie erozji i denudacji. 1954, 25
z. 4 – s. 373–379.
1951/1952
182. Galon R.: Główne krajobrazy morfologiczne świata w świetle charakteryzujących je profilów syntetycznych. 1954,
25 z. 1–2 – s. 26–37.
170. Pietkiewicz S.: Geomorfologia
radziecka. 1951/1952, 21/22 z. 1–4 –
s. 102–107.
1952/1953
183. Galon R.: Zagadnienie ilości zlodowaceń czwartorzędowych w świetle eustatycznych oscylacji poziomu oceanów
i wahań temperatury ich wód powierzchniowych. 1954, 25 z. 3 – s. 228–248.
171. Czechówna L.: Zagadnienie drumlinów w świetle literatury. 1952/1953,
23/24 z. 1–4 – s. 50–90.
172. Dylik J.: Stanowisko geomorfologii
w Stanach Zjednoczonych. 1952/1953,
23/24 z. 1–4 – s. 138–147.
184. Hombek M.: Plejstoceński okres
pluwialny. 1954, 25 z. 4 – s. 334–345.
173. Galon R.: Zagadnienie powierzchni
zrównań
według
Henri
Bauliga.
1952/1953, 23/24 z. 1–4 – s. 91–106.
185. Jahn A.: Denudacyjny bilans stoku.
1954, 25 z. 1–2 – s. 38–64.
174. Jahn A.: Lodowce „typu Baffina"
i problem
moren
ablacyjnych.
1952/1953, 23/24 z. 1–4 – s. 3–14.
186. Pierzchałko Ł.: Zagadnienie dolin
asymetrycznych na tle rozwoju geomorfologii klimatycznej. 1954, 25 z. 4 – s. 359–
372.
175. Jahn A.: Karkonosze – rys morfologiczny. 1952/1953, 23/24 z. 1–4 –
s. 107–121.
187. Rulikowska J., Manikowska B.:
Geomorfologiczne znaczenie litologii.
1954, 25 z. 4 – s. 346–358.
176. Jewtuchowicz S.: Ripplemarki wodne jako kryterium w ocenie procesu sedymentacyjnego. 1952/1953, 23/24 z. 1–
4 – s. 15–23.
188. Szczepankiewicz S.: Z metodyki
geomorfologicznych ćwiczeń polowych.
1954, 25 z. 1–2 – s. 81–84.
1955
177. Kasior F.: Rozwój poglądów na
genezę pradolin. 1952/1953, 23/24 z. 1–4
– s. 24–49.
189. Cailleux A.: Sur les conditions des
aplanissements. O warunkach powstawania powierzchni zrównań. 1955, 26
z. 4 – s. 381–383.
178. Szczepankiewicz S.: Rozwój doliny
górnego Bobru u krawędzi lądolodu
w Sudetach. 1952/1953, 23/24 z. 1–4 –
s. 122–137.
190. Mojski J.E.: Czwartorzędowa historia Morza Kaspijskiego. 1955, 26 z. 3 –
s. 221–259.
1954
191. Oberc J.: Wpływ budowy geologicznej na morfologię w rejonie bardzkim.
1955, 26 z. 4 – s. 339–362.
179. Bartkowski T.: O kemach i terasach
kemowych. 1954, 25 z. 1–2 – s. 76–82.
213
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
192. Tomaszewski E.: Terasa kemowa
w rynnie jezior żnińskich. 1955, 26 z. 3 –
s. 371–374.
204. Hess M.: O strefach ablacyjnych
lodowca Fedczenki. 1958, 29 z. 2 –
s. 231–242.
1956
205. Maruszczak H.: Charakterystyczne
formy rzeźby obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej. 1958, 29 z. 3 – s. 335–354.
193. Dylik J.: Odpowiedź redakcji „Biuletynu Peryglacjalnego" na recenzję
prof. B. Krygowskiego. 1956, 27 z. 1 –
s. 86–87.
206. Piasecki D.: Porównawczy szkic
rzeźby subarealnej i podwodnej. 1958, 29
z. 2 – s. 259–285.
194. Hornig A.: Z zagadnień krasu
w górnośląskim triasie. 1956, 27 z. 4 –
s. 327–347.
207. Piasecki H.: Mały Staw w Karkonoszach jako przykład akumulacyjnego
jeziora karowego. 1958, 29 z. 1 – s. 75–
78.
195. Jahn A.: Mapa pokryw i jej znaczenie geomorfologiczne. 1956, 27 z. 3 –
s. 255–267.
208. Pokorny J.: Osuwisko w Lipowicy
z dnia 13 V 1957 r. 1958, 29 z. 1 – s. 79–
80.
196. Mycielska E., Nowakowska T.:
Z morfologii Gór Izerskich. 1956, 27 z. 3
– s. 269–278.
209. Raczkowski W.: Zagadnienie denudacji na obszarze pól uprawnych. 1958,
29 z. 3 – s. 355–371.
1957
197. Jahn A.: Przyczynki do znajomości
teras karpackich. 1957, 28 z. 2 – s. 171–
185.
210. Rogaliński J., Słowiok G.: Rzeźba
Gór Stołowych w świetle teorii pedyplanacji. 1958, 29 z. 4 – s. 473–496.
198. Piasecki D.: Udział Ławicy Słupskiej w kształtowaniu rumowiska przybrzeżnego. 1957, 28 z. 3–4 – s. 227–249.
211. Rosa B.: O postglacjalnej transgresji Bałtyku na polskim wybrzeżu. 1958,
29 z. 3 – s. 397–417.
199. Pokorny J.: Współczesne ruchy
pionowe skorupy ziemskiej w Europie.
1957, 28 z. 3–4 – s. 251–272.
212. Szczepankiewicz S.: Kilka obserwacji geomorfologicznych z północnej
Norwegii. 1958, 29 z. 2 – s. 199–213.
200. Starkel L.: Kilka uwag i interpretacji osadów i form czwartorzędowych
w Karpatach. 1957, 28 z. 2 – s. 187–191.
213. Tomaszewski E.: Obserwacje nad
budową rynny Jeziora Bnińskiego pod
Poznaniem. 1958, 29 z. 4 – s. 509–514.
201. Tyczyńska M.: Klimat Polski w okresie trzeciorzędowym i czwartorzędowym. 1957, 28 z. 2 – s. 131–170.
214. Walczak W.: Krasowe jaskinie
Sudetów Kłodzkich. 1958, 29 z. 1 –
s. 49–66.
202. Walczak W.: Geneza form polodowcowych na przełęczach Sudetów
Kłodzkich. 1957, 28 z. 1 – s. 3–28.
1959
215. Czeppe Z.: Uwagi o procesie wymarzania głazów. 1959, 30 z. 2 –
s. 195–202.
1958
203. Beniuszys S.: Nowy profil geologiczny plejstocenu wybrzeża Zatoki
Gdańskiej. 1958, 29 z. 1 – s. 67–73.
216. Hempel L.: Najnowsze kierunki
rozwoju i aktualny stan badań geomorfo-
214
Artykuły i notatki naukowe
logicznych w Niemczech. 1959, 30 z. 2 –
s. 123–137.
228. Mycielska E.: Najnowsze metody
badań granulometrycznych na Węgrzech.
1961, 32 z. 1 – s. 77–80.
217. Jahn A.: Postglacjalny rozwój wybrzeży Spitsbergenu. 1959, 30 z. 3 –
s. 245–262.
229. Oświęcimski A.: Badania rolniczomelioracyjne erozji gleb w Polsce. 1961,
32 z. 3 – s. 279–309.
218. Pernarowski L.: O procesie sortowania piasków eolicznych na przykładzie
wydm okolic Rzędzowa. 1959, 30 z. 1 –
s. 33–60.
230. Stankowski W.: Z metodyki badań
nad wydmami na przykładzie wydm Basenu Szczecińskiego. 1961, 32 z. 1 –
s. 57–76.
219. Szczepankiewicz S.: Dolina Odry
między Wrocławiem i Brzegiem Dolnym.
1959, 30 z. 3 – s. 263–286.
1962
231. Bartkowski T.: O terasach nad
Jeziorem Pakoskim (Wysoczyzna Kujawska). 1962, 33 z. 3 – s. 339–350.
220. Szukalski J.: Powierzchnia czwartorzędowa w regionie gdańskim. 1959, 30
z. 1 – s. 61–65.
232. Dumanowski B.: Uwagi o formach
wadi w Egipcie. 1962, 33 z. 2 –
s. 190–214.
1960
221. Dumanowski B.: Z zagadnień lessu
chińskiego. 1960, 31 z. 1 – s. 3–26.
233. Jahn A.: Geneza skałek granitowych. 1962, 33 z. 1 – s. 19–44.
222. Maruszczak H., Trembaczowski J.:
Próba porównania wydm śródlądowych
okolic Widina (Bułgaria) i Wyżyny Lubelskiej (Polska). 1960, 31 z. 2 – s. 163–
178.
234. Jahn M.: Otoczaki plażowe Zatoki
Pomorskiej. 1962, 33 z. 1 – s. 129–135.
235. Kłosowicz S., Paluch J.: Osuwisko
blokowe (zerwa ziemna) w Nałęczowie.
1962, 33 z. 3 – s. 351–356.
223. Piasecki D.: Przyczynek do znajomosci morfologii jezior rynnowych.
1960, 31 z. 4 – s. 417–428.
236. Krygowski B.: Rola glacitektoniki
w rozwoju niżowej rzeźby Polski zachodniej. 1962, 33 z. 3 – s. 313–325.
224. Pierzchała A.: Rzeźba obszaru miasta Krakowa. 1960, 31 z. 1 – s. 27–46.
225. Rotnicki K.: Przegląd zagadnień
dotyczących ozów. 1960, 31 z. 2 –
s. 191–218.
237. Pernarowski L.: O procesach wydmotwórczych w świetle badań utrwalonych form wydmowych Dolnego Śląska.
1962, 33 z. 2 – s. 175–197.
226. Szczepankiewicz S.: Rzeźba niektórych dolin Ziemi Wedel-Jarlsberg. 1960,
31 z. 4 – s. 357–374.
238. Piasecki D.: Ważniejsza problematyka w zakresie geomorfologii wybrzeży.
1962, 33 z. 2 – s. 169–174.
1961
239. Pulina M.: Jaskinia śnieżna w Tatrach Zachodnich. 1962, 33 z. 4 –
s. 475–491.
227. Dumanowski B.: Zagadnienie rozwoju stoku na przykładzie Gór Stołowych. 1961, 32 z. 3 – s. 311–324.
240. Starkel L.: Stan badań nad współczesnymi procesami morfogenetycznymi
w Karpatach. 1962, 33 z. 4 – s. 459–473.
215
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
241. Szczepankiewicz S.: Kilka uwag
o przebiegu sedymentacji czwartorzędowej na Równinie Świdnickiej. 1962, 33
z. 1 – s. 45–61.
253. Walczakówna M., Baranowska W.:
Epigenetyczny przełom Odry pod Krapkowicami. 1964, 35 z. 2 – s. 201–212.
254. Wojtanowicz J.: Nowsze badania
w Związku Radzieckim nad dolną granicą czwartorzędu. 1964, 35 z. 2 –
s. 131–157.
1963
242. Bączyk J., Nowak B.: Wpływ rzeźby
na zróżnicowanie składu mineralnego
osadów powierzchniowych na półwyspie
Hel. 1963, 34 z. 3 – s. 209–240.
1965
255. Jeśman M.: Rola mapy wysokości
względnych w charakterystyce rzeźby
powierzchni na przykładzie Śląska Opolskiego. 1965, 36 z. 2 – s. 177–185.
243. Cegła J.: Tefrochronologia i jej
znaczenie w badaniach czwartorzędu.
1963, 34 z. 1 – s. 37–50.
244. Jońca E.: Studnie krasowe w Smerdynie. 1963, 34 z. 1 – s. 61–66.
256. Milewicz J.: Zagadnienie podziału
zlodowacenia środkowopolskiego na
przedpolu Sudetów Zachodnich. 1965, 36
z. 2 – s. 155–168.
245. Jońca E.: Z geomorfologii wschodniej części Niecki Nidziańskiej. 1963, 34
z. 3 – s. 271–284.
257. Nowak W.A.: Rzeźba progu kredowego w Niecce Nidziańskiej. 1965, 36
z. 2 – s. 139–154.
246. Walczak W.: Nowy interglacjał
w Sudetach. 1963, 34 z. 1 – s. 3–14.
258. Szałamacha M.: Zagadnienie genezy
kociołków skalnych w granitach karkonoskich. 1965, 36 z. 2 – s. 169–175.
1964
247. Augustowski B.: Rola wód fluwioglacjalnych w rozwoju rzeźby Pobrzeża
Kaszubskiego. 1964, 35 z. 2 – s. 170–
186.
259. Szponar A.: Etapy deglacjacji na
przedpolu moren stadiału warciańskiego.
1965, 36 z. 3 – s. 245–260.
248. Dylik J.: Uwagi o rozwoju polskiej
geomorfologii nowoczesnej. 1964, 35
z. 3–4 – s. 259–277.
260. Wiśniewski E.: O metodzie badania
mikrobudowy gliny moreny dennej. 1965,
36 z. 3 – s. 291–294.
249. Dylik J., Dylikowa A.: Cechy przewodnie obszarów peryglacjalnych. 1964,
35 z. 3–4 – s. 279–301.
1966
261. Dylik J.: Znaczenie peryglacjalnych
elementów w stratygrafii plejstocenu.
1966, 37 z. 2 – s. 131–151.
250. Jońca E.: Wpływ gryzoni i kretów na
erozję gleb na Podgórzu Wałbrzyskim
(Sudety Środkowe). 1964, 35 z. 1 – s. 61–
72.
262. Jońca E.: Wiosenne pionowe ruchy
gruntu w górach Sowich. 1966, 37 z. 2 –
s. 161–170.
251. Malicki A.: Zagadnienie mapy geomorfologicznej świata. 1964, 35 z. 3–4 –
s. 303–316.
263. Krażewski S.R.: Z zagadnień krasu
w wapieniach malmu antyklinorium
kujawskiego. 1966, 37 z. 2 – s. 153–159.
252. Piasecki D.: Próba określenia stopnia dynamiki terenu. 1964, 35 z. 2 –
s. 173–178.
264. Pernarowski L.: Glacjalna i postglacjalna cyrkulacja atmosfery w świetle
216
Artykuły i notatki naukowe
kierunku wiatrów wydmotwórczych.
1966, 37 z. 1 – s. 3–24.
1968
275. Dziarski T.: Erozja gleb – na przykładzie skutków jednej ulewy w Ziębicach
na Śląsku. 1968, 39 z. 3 – s. 283–290.
265. Pulina M.: Zjawiska krasowe w Zachodnim Kaukazie. 1966, 37 z. 4 –
s. 357–382.
276. Grzybowski K.: Zmarszczki prądowe w osadach wału kemowego w Ostrowitem. 1968, 39 z. 2 – s. 137–150.
266. Szczepankiewicz S.: Zagadnienie
„południowego przełomu" Odry. 1966,
37 z. 3 – s. 269–287.
277. Jahn A.: Geomorfologiczne wnioski
z obserwacji dna jeziora zaporowego.
1968, 39 z. 2 – s. 117–123.
267. Walczak W.: Problem zasięgu starszych zlodowaceń w Sudetach. 1966, 37
z. 3 – s. 249–268.
278. Jońca E.: Współczesne toczeńce
uzbrojone z doliny Poniatówki koło Wałbrzycha. 1968, 39 z. 1 – s. 46–54.
268. Walczak W., Szczypek P.: Nowe
stanowisko interglacjału eemskiego
w Sudetach Kłodzkich. 1966, 37 z. 3 –
s. 305–310.
279. Pulinowa M.Z.: Osuwisko w Momcził na wybrzeżu czarnomorskim w Bułgarii. 1968, 39 z. 3 – s. 249–263.
1967
280. Repelewska J.: Procesy erozyjne na
zwałach kopalnianych. 1968, 39 z. 1 –
s. 31–43.
269. Mojski J.E.: Warunki deglacjacji
okolic Białegostoku w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. 1967, 38 z. 3 –
s. 275–290.
1969
270. Olszewski A.: Niektóre problemy
zlodowaceń współczesnych i plejstoceńskich Ameryki Południowej. 1967, 38 z. 3
– s. 243–274.
281. Dylik J.: Pojmowanie stoku w geomorfologii. 1969, 40 z. 1 – s. 3–26.
282. Kawecki J.: O bogactwie laterytów
w Republice Gwinei. 1969, 40 z. 1 –
s. 67–73.
271. Pulinowa M.Z.: Geomorfologiczne
metody badania zwałowisk na przykładzie Zagłębia Turoszowskiego. 1967, 38
z. 3 – s. 291–297.
283. Różycki S.Z.: Zarys geologii i geomorfologii Mazowsza w nawiązaniu do
działalności człowieka. 1969, 40 z. 2 –
s. 189–223.
272. Szumowski A.: Rozwój głównych
kierunków morfometrii. 1967, 38 z. 1 –
s. 37–55.
284. Wroński J.: Morfogeneza plejstoceńska górnego dorzecza Bobru w świetle pokryw peryglacjalnych. 1969, 40 z. 4
– s. 457–471.
273. Tomaszewski J.T.: O niektórych
podstawowych problemach dotyczących
potoków błotno-kamienistych. 1967, 38
z. 4 – s. 431–439.
1970
285. Jońca E.: O roli zwierząt w kształtowaniu rzeźby powierzchni Ziemi. 1970,
41 z. 3 – s. 329–337.
274. Wojtanowicz J., Zinkiewicz A.:
O zapyleniu eolicznym w południowowschodniej Polsce wiosną 1960 roku.
1967, 38 z. 4 – s. 405–429.
286. Kaszowski L.: Współczesne kierunki
badań nad procesami rzecznymi. 1970,
41 z. 3 – s. 287–309.
217
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
tychczasowych badań. 1972, 43 z. 3 –
s. 265–294.
1971
287. Bubień A.: Przyczynek do znajomości procesów stokowych w materiałach
luźnych. 1971, 42 z. 4 – s. 433–435.
301. Ziętara T.: Rzeźba beskidzkiej części
dorzecza Soły. 1972, 43 z. 2 –
s. 151–169.
288. Dudziak J.: Obserwacje nad współczesnym transportem żwirów w Białce
i Czarnym Dunajcu. 1971, 42 z. 2 –
s. 147–156.
1973
302. Cegła J.: Próba wyjaśnienia genezy
gruntów strukturalnych SW Spitsbergenu
w świetle teorii układów niestatecznego
warstwowania gęstościowego. 1973, 44
z. 2 – s. 237–243.
289. Hasiński W.: Wpływ wiatrołomów
karkonoskich na przebieg denudacji.
1971, 42 z. 3 – s. 301–303.
290. Jahn A.: Delta rzeki Mackenzie.
1971, 42 z. 3 – s. 217–233.
303. Czerwiński J.: Niektóre elementy
mikroreliefu na przedpolu Breidamerkurjoekull (Islandia) i zagadnienia tzw.
„fluted moraine". 1973, 44 z. 2 –
s. 305–314.
291. Jońca E.: Zróżnicowanie denudacji
mechanicznej w Sudetach Środkowych.
1971, 42 z. 3 – s. 299–301.
304. Dylik J.: Znaczenie badań wiecznej
zmarzliny dla pełniejszego poznania
peryglacjalnej morfogenezy w Polsce
plejstoceńskiej. 1973, 44 z. 2 –
s. 207–215.
292. Kastory L.: Osuwiska w Godziszowie. 1971, 42 z. 3 – s. 253–259.
293. Koreleski K.: Próba geomorfologicznej klasyfikacji procesów erozji gleb.
1971, 42 z. 1 – s. 49–55.
1974
294. Matuszkiewicz A.J.: Nowe poglądy
na pochodzenie zlodowaceń. 1971, 42
z. 3 – s. 245–252.
305. Błaszczyk T.: Czwartorzęd Wielkopolski w świetle nowych materiałów.
1974, 45 z. 3 – s. 349–353.
295. Starkel L.: Metody analizy młodoczwartorzędowych teras w Karpatach.
1971, 42 z. 1 – s. 19–36.
306. Dudziak J.: Obserwacje nad rozwojem rynien stokowych na polanach tatrzańskich. 1974, 45 z. 1 – s. 31–45.
1972
307. Janiga S.: Uwagi o genezie jaskiń w
okolicy Dukli. 1974, 45 z. 3 – s. 355–360.
296. Henkiel A.: Czy maleje intensywność wypiętrzania Karpat? 1972, 43 z. 2
– s. 191–195.
308. Passendorfer E.: Doliny Tatr na tle
budowy geologicznej. 1974, 45 z. 1 –
s. 9–29.
297. Henkiel A.: Soliflukcja w polskich
Karpatach. 1972, 43 z. 3 – s. 295–305.
309. Piasecki D.: Delta Pasłęki miarą
dynamiki polskiego wybrzeża. 1974, 45
z. 2 – s. 187–196.
298. Kuźma J.: Rumowisko rzeczne górskich potoków Karkonoszy. 1972, 43 z. 4
– s. 447–451.
299. List Ludwika Kastory. 1972, 43 z. 3
– s. 334.
310. Romanowski N.N.: Nalodzie jako
zjawisko peryglacjalne. 1974, 45 z. 4 –
s. 473–484.
300. Wojtanowicz J.: Burze pyłowe i ich
znaczenie morfologiczne w świetle do-
311. Ruehle E.: [Trzydziestolecie] 30–
lecie badań osadów czwartorzędowych
218
Artykuły i notatki naukowe
i ich znaczenia dla rozwoju gospodarki
polskiej. 1974, 45 z. 4 – s. 429–447.
1977
322. Baumgart-Kotarba M.: Zależność
wykształcenia wododziałów górskich od
bazy erozyjnej (na przykładzie eksperymentu, zdjęć lotniczych i wybranych
grzbietów w Karpatach). 1977, 48 z. 3 –
s. 269–287.
1975
312. Kopeć K.: Przestrzenne relacje oraz
uwarunkowanie procesów spłukiwania
w terenie lessowym. 1975, 46 z. 2 –
s. 179–189.
323. Ciurzyński Z.: Uwagi na temat
procesów brzegowych w obrębie wybrzeża kołobrzeskiego. 1977, 48 z. 4 –
s. 433–437.
313. Kotarbiński J., Urbaniak-Biernacka
U.: Kierunki odpływu wód z Kotliny
Płockiej podczas ostatniego zlodowacenia. 1975, 46 z. 1 – s. 37–53.
324. Gocłowski A.: Ewolucja morfogenetyczna działu wodnego między Odrą
a Wisłą. 1977, 48 z. 1 – s. 41–48.
314. Lankauf K.R.: Współczesne procesy
spłukiwania na zboczach dolin w okolicach Torunia. 1975, 46 z. 2 – s. 191–206.
325. Jaśkowski B., Kowalski B.: Skład
mechaniczny i obróbka piasków wydmowych Pustyni Registan w Afganistanie.
1977, 48 z. 4 – s. 397–412.
315. Malarz R.: Zależność rzeźby od
litologii w południowej części Beskidu
Śląskiego. 1975, 46 z. 3 – s. 277–293.
316. Mazurski K.R.: Morfometrycznostatystyczna ocena ekspozycji stoków
otoczenia Kotliny Kłodzkiej. 1975, 46
z. 1 – s. 79–86.
326. Klementowski J.: Morfologiczne
skutki lawiny śnieżnej w Karkonoszach
w zimie 1976 r. 1977, 48 z. 3 – s. 307–
312.
317. Trembaczowski J.: Niektóre geomorfologiczne zagadnienia strefy arydalnej. 1975, 46 z. 1 – s. 7–36.
327. Mityk J.: Plejstoceńskie struktury
klinowe w łupkach sylurskich okolic
Niewachlowa. 1977, 48 z. 3 – s. 299–
306.
1976
318. Bubień A.: Wykorzystanie map
glebowych do poznania stosunków geomorfologicznych na przykładzie okolic
Gorzowa. 1976, 47 z. 1 – s. 51–58.
328. Piasecki D.: Ilościowa ocena rozwoju rzeźby w obrębie stadiału pomorskiego. 1977, 48 z. 2 – s. 117–129.
329. Rataj R.: Skutki ulewy na wysoczyźnie morenowej Pojezierza Chełmińskiego. 1977, 48 z. 1 – s. 49–56.
319. Gregorczuk M., Suboczowa M.,
Wrona A., Życzyński H.: Uwagi na marginesie notatki „Teza do dyskusji o obecnej sytuacji geografii w Polsce". 1976,
47 z. 3 – s. 305–306.
1978
330. Brodzikowski K.: O deformacjach
glacitektonicznych. 1978, 49 z. 2 –
s. 137–158.
320. Piasecki D.: Doliny złożone rzek
zachodniego Przymorza. 1976, 47 z. 1 –
s. 21–32.
331. Chmal H., Kopański A.: Zasięg zlodowacenia środkowopolskiego w środkowej części Wyżyny Śląskiej. 1978, 49
z. 2 – s. 113–136.
321. Stankowski W.: Wpływ litologii
podłoża na działalność rzeźbotwórczą
zanikającego lądolodu. 1976, 47 z. 1 –
s. 45–50.
219
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
332. Mizerski W.: Dno basenu arktycznego i jego budowa geologiczna. 1978,
49 z. 4 – s. 453–463.
343. Horwath B.J.: Jęzory gruzowe Ślęży
na Dolnym Śląsku. 1981, 52 z. 4 –
s. 447–453.
333. Zuchiewicz W.: Nowe dane dotyczące współczesnych pionowych ruchów
skorupy ziemskiej w Europie. 1978, 49
z. 3 – s. 253–264.
344. Molas R.: Warunki rozwoju krawędzi płaskowyżu Tinghert w okolicy Fort
Flatters na Saharze. 1981, 52 z. 2 –
s. 209–225.
1979
345. Olszewski A.: Warunki występowania nalodzi, ich rozwój i degradacja na
Ziemi Oskara II, Spitsbergen. 1981, 52
z. 4 – s. 387–435.
334. Chmal H., Kopański A.: W odpowiedzi pani Sylwii Gilewskiej. 1979, 50
z. 1–2 – s. 114–116.
1982
335. Gilewska S.: Na marginesie artykułu H. Chmala i A. Kopańskiego pt. „Zasięg zlodowacenia środkowopolskiego
w środkowej części Wyżyny Śląskiej".
1979, 50 z. 1–2 – s. 111–114.
346. Henkiel A.: O pochodzeniu kratowej
sieci rzecznej Beskidów Wschodnich.
1982, 53 z. 1 – s. 19–27.
347. Mityk J.: Pojedyncze barchany
północnego Beludżystanu. 1982, 53 z. 3–
4 – s. 273–287.
336. Jańczak J.: Rozwój wschodniego
odcinka
Pradoliny
ŻerkowskoRydzyńskiej. 1979, 50 z. 1–2 – s. 53–63.
337. Jońca E.: Współczesne pseudomorfozy zoogeniczne na Pogórzu Wałbrzyskim. 1979, 50 z. 1–2 – s. 65–73.
348. Wójcik J.: Kierunki nasunięć lodu
w świetle obserwacji składu petrograficznego moren dennych okolic Wałbrzycha. 1982, 53 z. 1 – s. 59–65.
1980
1983
338. Jahn A.: Główne cechy i wiek rzeźby
Sudetów. 1980, 51 z. 2 – s. 129–154.
349. Balon J.: Typy stoków urwistych
w Tatrach Wysokich. 1983, 54 z. 1 –
s. 55–63.
339. Jońca E.: Toczeńce gliniaste na
stokach ornych w Sudetach. 1980, 51 z. 3
– s. 287–297.
350. Dziuban J.: Osuwisko
1983, 54 z. 3 – s. 369–376.
340. Rachocki A.: Wyspa Hailuoto w Zatoce Botnickiej jako przykład świeżo
wydźwigniętego lądu. 1980, 51 z. 3 –
s. 299–307.
Połoma.
351. Zuchiewicz W.: Kryteria wyznaczania granicy pliocen-plejstocen. 1983, 54
z. 4 – s. 479–495.
1984
341. Zuchiewicz W.: Analiza morfometryczno-statystyczna małych zlewni w obszarach mobilnych tektonicznie. 1980, 51
z. 2 – s. 171–185.
352. Cyberski J.: Zjawiska akumulacyjno-erozyjne w rzekach objętych oddziaływaniem budowli piętrzących. 1984, 55
z. 3 – s. 355–363.
1981
1985
342. Grzybowski K.: Cyrki źródłowe
wschodniej części Wyżyny Kwango w Zairze. 1981, 52 z. 2 – s. 167–192.
353. Terpiłowski S.: Peryglacjalne utwory stokowe w okolicy Jabłonek (Bieszczady). 1985, 56 z. 2 – s. 211–215.
220
Artykuły i notatki naukowe
364. Klimaszewski M.: „Pars pro toto"
w geomorfologii. 1987, 58 z. 3 – s. 369–
376.
1986
354. Goździk J.: Czas w geomorfologii –
przegląd zagadnień metodologicznych.
1986, 57 z. 2 – s. 183–201.
365. Petelski K., Sadurski A.: Geneza
pradoliny Redy-Łeby w świetle teorii
transportu masy i ciepła. 1987, 58 z. 4 –
s. 439–456.
355. Jahn A.: Powolne ruchy gruntu na
stokach. 1986, 57 z. 2 – s. 215–246.
356. Kozarski S.: Skale czasu a rytm
zdarzeń geomorfologicznych vistulianu
na Niżu Polskim. 1986, 57 z. 2 –
s. 247–270.
366. Szczypek T.: Próba charakterystyki
piasków eolicznych przy zastosowaniu
dendrytu. 1987, 58 z. 1 – s. 67–76.
1988
357. Łajczak A.: Retencja rumowiska
w zbiornikach zaporowych karpackiego
dorzecza Wisły. 1986, 57 z. 1 – s. 47–77.
367. Bezkowska G.: Doliny systemu rzeki
Tarangire (Tanzania). 1988, 59 z. 3 –
s. 283–300.
358. Łanczont M.: Znaczenie paleogeograficzne czwartorzędowych pokryw
żwirowych w strefie brzeżnej Karpat i ich
przedpola. 1986, 57 z. 3 – s. 419–433.
368. Klimczak R.: Metoda obliczania
objętości form wklęsłych i jej zastosowanie w geomorfologii dynamicznej. 1988,
59 z. 2 – s. 201–208.
359. Maruszczak H.: Tendencje sekularne i zjawiska ekstremalne w rozwoju
rzeźby małopolskich wyżyn lessowych w
czasach historycznych. 1986, 57 z. 2 –
s. 271–282.
369. Migoń P.: Morfologiczne znaczenie
młodotrzeciorzędowego
wulkanizmu
w Karkonoszach. 1988, 59 z. 3 – s. 313–
319.
360. Przybylak R.: Przyczyny zmian
klimatu i zlodowaceń w plejstocenie.
1986, 57 z. 3 – s. 393–418.
370. Starkel L.: Pogląd na rozwój polskiej geomorfologii. 1988, 59 z. 4 –
s. 375–401.
361. Starkel L.: Rola zjawisk ekstremalnych i procesów sekularnych w ewolucji
rzeźby (na przykładzie fliszowych Karpat). 1986, 57 z. 2 – s. 203–213.
1989
371. Górecki A., Klementowski J.: Skutki
geomorfologiczne nawalnego deszczu
w Księginicach Wielkich. 1989, 60 z. 3 –
s. 299–313.
1987
372. Rachocki A.: W świetle teorii. 1989,
60 z. 1 – s. 108–110.
362. Froehlich W., Gil E., Kaszowski L.,
Kotarba A., Starkel L.: „Pars pro toto"
w geomorfologicznych badaniach Karpat
i innych obszarów górskich (w odpowiedzi na polemiczne wystąpienie Profesora
Klimaszewskiego). 1987, 58 z. 4 –
s. 497–499.
373. Starkel L.: Uzupełnienie. 1989, 60
z. 4 – s. 481
374. Traczyk A.: Zlodowacenie doliny
Łomnicy w Karkonoszach oraz poglądy
na ilość zlodowaceń plejstoceńskich
w średnich górach Europy. 1989, 60 z. 3
– s. 267–286.
363. Jakubska O.: Związek między elementami strukturalnymi płaszczowiny
magurskiej a morfologią górnej części
dorzecza Skawy. 1987, 58 z. 1 – s. 19–44.
221
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
nego Raby w ciągu ostatnich dwustu lat.
1992, 63 z. 3–4 – s. 279–294.
1990
375. Kaftan J., Stala Z.: Rzeźba terenu
okolic Białej Podlaskiej. 1990, 61 z. 1–2
– s. 49–58.
1993
386. Banach M.: Sedymentacja w zbiorniku Włocławek a wyrównywanie linii
brzegowej. 1993, 64 z. 3–4 – s. 285–306.
376. Sadurski A.: Problemy nie tylko
z pradoliną. (Odpowiedź na krytyczne
uwagi A. Rachockiego). 1990, 61 z. 3–4
– s. 221–225.
387. Chmal H., Traczyk A.: Plejstoceńskie lodowce gruzowe w Karkonoszach.
1993, 64 z. 3–4 – s. 253–263.
1991
377. Babiński Z.: Morfodynamika koryta
dolnej Wisły w okresie holocenu. 1991,
62 z. 4 – s. 329–338.
388. Czerwiński J., Migoń P.: Mikroformy wietrzenia granitów w masywie karkonosko-izerskim. 1993, 64 z. 3–4 –
s. 265–284.
378. Dumanowski B.: Pagórki fitogeniczne w Libii. 1991, 62 z. 1–2 – s. 5–18.
389. Laskowski L.: Ruchy gruntu wskutek działania procesów mrozowych
w Górach Sowich. 1993, 64 z. 2 – s. 197–
206.
379. Starkel L.: Przemiany środowiska
geograficznego Polski w ostatnich
osiemnastu tysiącach lat. 1991, 62 z. 3 –
s. 167–176.
390. Margielewski W.: Interpretacja
form osuwiskowych góry Połoma
w Bieszczadach metodą dendrogeomorfologiczną. 1993, 64 z. 3–4 – s. 329–338.
380. Traczyk A.: Osady zbiornika przeciwrumowiskowego w Karpaczu i ich
znaczenie dla oceny degradacji stoków
w zlewni Łomnicy. 1991, 62 z. 1–2 –
s. 77–84.
391. Migoń P.: Kopułowe wzgórza granitowe w Kotlinie Jeleniogórskiej. 1993, 64
z. 1 – s. 3–23.
1992
392. Niedźwiedzki R.: Wiek powierzchni
zrównania na Grzbiecie Chełma (Śląsk
Opolski). 1993, 64 z. 3–4 – s. 339–342.
381. Andrzejewski L.: Niektóre problemy
z geologii i geomorfologii Wysp Owczych. 1992, 63 z. 3–4 – s. 343–350.
382. Migoń P.: Rola podpowierzchniowego wietrzenia chemicznego w ewolucji
krajobrazu. 1992, 63 z. 2 – s. 169–182.
1994
383. Świeca A.: Współczesna denudacja
lądów w świetle badań rzecznego transportu zawiesin. 1992, 63 z. 1 – s. 7–24.
394. Korabiewski B.: Morfologia doliny
Wisłoki w okolicy Pilzna. 1994, 65 z. 3–4
– s. 327–336.
384. Traczyk A.: Formy współczesnego
sortowania mrozowego w Karkonoszach
i klimatyczne uwarunkowania ich rozwoju. 1992, 63 z. 3–4 – s. 351–359.
395. Urban J.: W sprawie jaskini Chelosiowa Jama w Górach Świętokrzyskich
[oraz odpowiedź M. Barcickiego]. 1994,
65 z. 3–4 – s. 405–406.
393. Dobiński W.: Lodowce gruzowe.
1994, 65 z. 2 – s. 109–123.
385. Wyżga B.: Zmiany w geometrii
koryta i układzie facji jako odzwierciedlenie transformacji reżimu hydrologicz-
222
Artykuły i notatki naukowe
1995
2001
396. Klimaszewski M.: Wybrane problemy geomorfologiczne godne wyjaśnienia. 1995, 66 z. 2 – s. 123–135.
406. Bukowska-Jania E.: Nalodzia pochodzenia lodowcowego na Svalbardzie.
2001, 72 z. 3–4 – s. 301–328.
397. Kukulak J.: Strefowe zmiany spadku
dopływów górnej Skawy. 1995, 66 z. 3–4
– s. 267–281.
407. Lach J., Wyżga B.: Zmiany geometrii koryta i przepływu górnej Wisłoki po
zwiększeniu się lesistości jej zlewni.
2001, 72 z. 3–4 – s. 329–355.
398. Traczyk A.: Morfologia peryglacjalna Śnieżki i Czarnego Grzbietu
w Karkonoszach. 1995, 66 z. 2 –
s. 157–173.
408. Mroczek P.: Mikromorfologia osadów klastycznych i gleb. Przedmiot, zastosowanie i wybrane metody analiz.
2001, 72 z. 2 – s. 211–229.
1996
2002
399. Migoń P.: Przetrwałość rzeźby
trzeciorzędowej w silnie zlodowaconych
obszarach północnej Europy. 1996, 67
z. 3–4 – s. 285–302.
409. Bajgier-Kowalska M.: Zastosowanie lichenometrii w datowaniu stoków
osuwiskowo-obrywowych w Beskidzie
Żywieckim (Karpaty fliszowe). 2002, 73
z. 3 – s. 215–230.
400. Migoń P.: Struktura morfotektoniczna centralnej części Sudetów Zachodnich w świetle mapy zagęszczonych
poziomic. 1996, 67 z. 2 – s. 233–244.
410. Jary Z., Kida J., Śnihur M.: Lessy
i osady lessopochodne w południowozachodniej Polsce. 2002, 73 z. 1–2 –
s. 63–100.
401. Sołtysik R.: Pokrywy stokowe góry
Zelejowej w Górach Świętokrzyskich.
1996, 67 z. 1 – s. 81–91.
411. Łabuz T.A.: Pokrycie plaż roślinnością wydmotwórczą wskaźnikiem dynamiki wybrzeża Zatoki Pomorskiej. 2002,
73 z. 3 – s. 245–256.
1998
402. Klementowski J.: Nowe stanowisko
gruntów strukturalnych na Śnieżniku.
1998, 69 z. 1 – s. 73–85.
412. Nowaczyk B.: Litologiczny i morfologiczny zapis działalności wiatru
w Polsce w ostatnich 30 tysiącach lat.
2002, 73 z. 4 – s. 275–311.
403. Kukulak J.: Dojrzałość podłużnych
profilów dopływów górnej Raby i Skawy
w świetle analizy ich spadków. 1998, 69
z. 1 – s. 25–42.
2003
413. Wójcicki K.: Wysokogórski system
denudacyjny Gór Fańskich (Tadżykistan). 2003, 74 z. 4 – s. 355–367.
1999
404. Kędzia S.: Badania nad rozkładem
temperatury w pokrywie śnieżnej
i w gruncie w polskiej części Tatr. 1999,
70 z. 1 – s. 93–101.
2004
414. Dobiński W.: Granica występowania wieloletniej zmarzliny w Tatrach.
2004, 75 z. 1–2 – s. 123–132.
405. Synowiec G.: Ocena wytrzymałości
mas skalnych dla celów geomorfologicznych i jej zastosowanie dla stoków piaskowcowych Gór Stołowych. 1999, 70
z. 3–4 – s. 351–361.
415. Malik I.: Rola kłód w kształtowaniu
dna doliny rzeki meandrującej na przy-
223
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
kładzie Małej Panwi (Równina Opolska).
2004, 75 z. 4 – s. 255–274.
424. Malik I., Owczarek P.: Wykorzystanie odsłoniętych korzeni drzew do określenia przebiegu erozji zboczy dolin
i dostawy zwietrzelin do koryt rzek górskich (Sudety Wschodnie). 2006, 77 z. 1–
2 – s. 101–116.
2005
416. Ciszewski D., Kramarz P., Malik I.,
Owczarek P., Zygmunt E.: Geomorfologiczne skutki funkcjonowania i degradacji sztucznych progów wodnych. 2005, 76
z. 4 – s. 329–343.
425. Pawelec H.: Stratygrafia pokryw
stokowych w południowej części Płaskowyżu Ojcowskiego. 2006, 77 z. 4 –
s. 290–312.
417. Łabuz T.A.: Brzegi wydmowe polskiego wybrzeża Bałtyku. 2005, 76 z. 1–2
– s. 19–47.
426. Placek A.: Młotek Schmidta w badaniach geomorfologicznych – ewaluacja
i przykłady zastosowania metody. 2006,
77 z. 3 – s. 182–205.
418. Łajczak A.: Dostawa materiału
unoszonego do Bałtyku przez rzeki, ze
szczególnym uwzlędnieniem Wisły i Odry. 2005, 76 z. 4 – s. 265–293.
427. Zygmunt E., Sady A., Poręba A.:
Stożki napływowe jako źródło informacji
paleogeograficznych (na przykładzie
Płaskowyżu Głubczyckiego). 2006, 77
z. 3 – s. 145–163.
419. Malik I.: Dendrochronologiczny
zapis transformacji koryta rzeki meandrującej na przykładzie Małej Panwi
(Równina Opolska). 2005, 76 z. 3 –
s. 165–182.
2007
428. Ciszewski D., Malik I., Rahmonov
O.: Forma nadrzecznych olsz czarnych
jako efekt wpływu procesów fluwialnych
rzeki meandrującej, rzeka Mała Panew,
Nizina Śląska. 2007, 78 z. 4 – s. 324–
338.
420. Wójcicki K.J.: Wpływ zmiennych
środowiskowych na zapis facjalny
w późnovistuliańskich i holoceńskich wypełnieniach starorzeczy Rudy, Kłodnicy
i Osobłogi. 2005, 76 z. 4 – s. 295–328.
2006
429. Górska-Zabielska M.: Warunki
sedymentacji osadów w strefie glacjomarginalnej i na zapleczu fazy pomorskiej vistulianu północno-wschodnich
Niemiec. 2007, 78 z. 1–2 – s. 23–47.
421. Baran-Zgłobicka B., Zgłobicki W.:
Ocena współczesnego zagrożenia erozją
wąwozową na obszarach lessowych Polski południowo-wschodniej. 2006, 77 z. 4
– s. 313–326.
430. Matyja M.: Rola lasu w modelowaniu odcinka akumulacyjnego spływu
gruzowego na północnym stoku Babiej
Góry (Beskid Wysoki). 2007, 78 z. 4 –
s. 263–287.
422. Kobojek E.: Rola plejstoceńskich
procesów glacjalnych i peryglacjalnych
w ukształtowaniu rzeźby okolic Rawy
Mazowieckiej i Skierniewic. 2006, 77 z. 4
– s. 270–289.
431. Wojewoda J.: Anomalie kształtu
górnego odcinka doliny Ścinawy, Sudety.
2007, 78 z. 1–2 – s. 83–104.
423. Malik I., Gerold I.: Rola drzew
w kształtowaniu dna i zboczy wąwozów
na przykładzie systemu wąwozowego
Wysoczyzny Probszczowickiej (Wyżyna
Śląska). 2006, 77 z. 4 – s. 327–341.
224
Artykuły i notatki naukowe
2009
1950/1951
432. Pawlik Ł.: Znaczenie saltacji wykrotowej w kształtowaniu rzeźby stoku.
2009, 80 z. 3 – s. 130–146.
441. Komar T.: Gęstość sieci rzecznej
w dorzeczu Wisły. 1950/1951, 21/22 z. 1–
4 – s. 367–371.
Hydrografia, hydrologia, oceanografia
442. Maruszczak H.: Istota i przyczyna
zmian poziomu morza. 1950/1951, 21/22
z. 1–4 – s. 69–102.
443. Szczepankiewicz S.: „Kaptaż rybnicki" – przykład młodych zmian hydrograficznych w Sudetach. 1950/1951,
21/22 z. 1–4 – s. 426–433.
1928
433. Mozolewski J.: O ruchu temperatury wód stojących i płynących. 1928, 6
z. 2–3 – s. 109
1954
434. Wierzbanowski J.: Obserwacje nad
poziomem wilgoci. 1928, 6 z. 2–3 –
s. 110.
444. Maruszczak H.: O „oczkach" i „zagłębiach bezodpływowych". 1954, 25
z. 1–2 – s. 65–75.
1931
445. Mikulski Z.: Katastrofalne powodzie w Polsce. 1954, 25 z. 4 –
s. 380–396.
435. Borowik J.: O zasoleniu Zatoki
Gdańskiej. 1931, 9 z. 4 – s. 277–287.
436. Kochański A.: O podziale deszczów
według Bjerknesa. 1931, 9 z. 3 –
s. 189–206.
1955
446. Piątek W.: Ocieplenie się wód przydennych głębi gdańskiej w ostatnim 50–
leciu. 1955, 26 z. 4 – s. 363–370.
1937
437. Malicki A.: W sprawie metody konstrukcji map gęstości sieci rzecznej.
1937, 15 z. 3 – s. 251–256.
1956
447. Głodek J.: Ostatnie badania oceanograficzne i ich rola w poznaniu czwartorzędu. 1956, 27 z. 4 – s. 249–357.
1946
438. Kosiba A.: W sprawie zagadnień
hydrometereologicznych dorzecza Odry
i Wisły. 1946, 17 z. 3–4 – s. 222–225.
448. Schmuck A.: O krążeniu wody
w przyrodzie. 1956, 27 z. 1 – s. 13–23.
1948
449. Lipka S.: Zanikanie wód na obszarze Łodzi. 1958, 29 z. 3 – s. 373–390.
1958
439. Bac S.: Zagadnienia hydrologiczne i
plan rezerwatu w Dolinie Baryczy. 1948,
19 z. 1–4 – s. 157–168.
450. Wilgat T.: Problemy hydrograficzne
Wyżyny Lubelskiej. 1958, 29 z. 4 –
s. 497–508.
440. Zierhoffer A.: Obieg wody w przyrodzie a zagadnienia gospodarki wodnej.
1948, 19 z. 1–4 – s. 55–67.
1961
451. Dynowski J.: Z badań hydrograficznych w zlewni Białej i Czarnej Wisełki. 1961, 32 z. 1 – s. 31–56.
225
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
452. Wilgat T.: O wodzie i jej geograficznym badaniu. 1961, 32 z. 2 –
s. 183–205.
daniach geograficznych w Polsce. 1968,
39 z. 1 – s. 3–12.
463. Harasimiuk M., Henkiel A., Nakonieczny B.: Spostrzeżenia nad rolą wiosennego pochodu lodów w procesie akumulacji. 1968, 39 z. 3 – s. 273–281.
1963
453. Karwowski J.: Unoszenie lodu przez
fale morskie. 1963, 34 z. 3 – s. 263–269.
1969
454. Werner-Więckowska H.: Typy występowania górnych horyzontów wody
podziemnej w Polsce. 1963, 34 z. 4 –
s. 339–359.
464. Pietrucień C.: W sprawie genezy
zasolenia płytkich wód gruntowych
w północno-wschodniej części delty Wisły. 1969, 40 z. 3 – s. 341–356.
1964
1970
455. Wilgat T.: Stan i perspektywy rozwoju hydrogeografii w Polsce. 1964, 35
z. 3–4 – s. 317–325.
465. Bogusz A.: Dawny i współczesny
stan wiedzy o jeziorze Czad. 1970, 41
z. 2 – s. 211–221.
1965
466. Tomaszewski J.T.: Młaki górskie.
1970, 41 z. 4 – s. 427–442.
456. Dynowska I.: Prace hydrograficzne
prowadzone przez Instytut Gospodarki
Wodnej VITUKI na Węgrzech. 1965, 36
z. 4 – s. 395–403.
467. Wilgat T., Wojciechowski K.: Rzeki
chilijskie. 1970, 41 z. 2 – s. 163–189.
457. Kmicikiewiczowa S.: Jeziorność
Europy. 1965, 36 z. 2 – s. 389–394.
1972
468. Kowalska A.: Termika jezior północnej Polski. 1972, 43 z. 4 –
s. 371–385.
458. Szalkiewiczówna B.: Okresowe
braki wody w rzekach rumuńskich. 1965,
36 z. 4 – s. 377–387.
1973
1967
469. Churski Z.: Rozwój sieci wodnej na
przedpolu lodowca Skeidararjoekull
(Islandia). 1973, 44 z. 2 – s. 271–286.
459. Biernat S.: O zlodowaceniu dorzecza Choit Cencher w środkowej części
Ałtaju Mongolskiego. 1967, 38 z. 3 –
s. 299–309.
470. Dynowska I.: Stan badań nad bilansem rzek karpackich. 1973, 44 z. 1 –
s. 67–76.
460. Jewtuchowicz S.: Struktura lodowców południowej części Spitsbergenu.
1967, 38 z. 1 – s. 311–320.
471. Werner-Więckowska H.: Organizacja zespołowego kartowania hydrograficznego. 1973, 44 z. 1 – s. 77–83.
461. Szalkiewiczówna B.: Problem niedostatku wody w świetle gospodarki
wodnej w Rumuńskiej Mołdawii. 1967,
38 z. 4 – s. 391–404.
1974
472. Łomniewski K.: Oceanografia fizyczna w nauce polskiej ostatniego 30–
lecia. 1974, 45 z. 4 – s. 449–458.
1968
462. Galon R.: Uwagi o problematyce
hydrograficznej i oceanograficznej w ba-
473. Ziemońska Z.: O hydrografii polskich Tatr. 1974, 45 z. 1 – s. 63–74.
226
Artykuły i notatki naukowe
1975
1980
474. Bubień A.: W uzupełnieniu pracy
J.E. Piaseckiej „Zmiany hydrograficzne
doliny Warty w okresie ostatnich dwustu
lat". 1975, 46 z. 2 – s. 229.
483. Babiński Z.: Problem występowania
wieloletniej zmarzliny na terytorium
Mongolskiej Republiki Ludowej. 1980,
51 z. 4 – s. 401–415.
475. Girjatowicz J.P.: Napór kier lodowych na brzeg Zalewu Szczecińskiego.
1975, 46 z. 1 – s. 65–72.
484. Dynowska I., Pietrygowa Z.: Wody
gruntowe w dorzeczu górnej Wisły
i sezonowa zmienność ich stanu w ciągu
roku. 1980, 51 z. 3 – s. 265–274.
1976
485. Pietruszka J., Szarejko Z.: Uwagi
o występowaniu penitentów w Hindukuszu Zachodnim. 1980, 51 z. 1 – s. 55–61.
476. Kaczorowska Z., Kobendzina J.:
Sejsze na Bałtyku i zjawiska z nimi związane. 1976, 47 z. 4 – s. 389–393.
486. Ziaja W.: Próba określenia wpływu
budowy geologicznej na wypływ wód
podziemnych w Karpatach fliszowych (na
przykładzie zlewni Żeleźnikowskiego
Potoku i Moszczenicy). 1980, 51 z. 4 –
s. 443–451.
477. Mikulski Z.: Bilans wodny mórz
półzamkniętych na przykładzie Bałtyku
i Morza Czarnego. 1976, 47 z. 3 –
s. 225–236.
478. Tomaszewski J.T.: Stosunki wodne
w Syrii i Libanie jako przykład cech
hydrograficznych obszarów strefy półsuchej i suchej. 1976, 47 z. 3 – s. 265–268.
1981
487. Łajczak A.: Źródła północnego
stoku Babiej Góry. 1981, 52 z. 1 –
s. 45–60.
1977
479. Boduch M., Chełmicki W.: Przestrzenne zróżnicowanie i sezonowa
zmienność odpływu podziemnego na
obszarze Karpat Zachodnich. 1977, 48
z. 4 – s. 385–395.
1982
488. Łajczak A.: Wahania temperatury
przypowierzchniowej warstwy wody
w jeziorach tatrzańskich o różnej ekspozycji. 1982, 53 z. 1 – s. 29–44.
1978
489. Tomaszewski J.T.: Problem mineralizacji wód w strefie półsuchej na przykładach z północnego Iraku. 1982, 53
z. 3–4 – s. 255–271.
480. Dynowska I., Pietrygowa Z.: Wieloletnie funkcje zwierciadła wód gruntowych w dorzeczu górnej Wisły. 1978, 49
z. 2 – s. 169–175.
490. Zakrzewski W.: Ustrój lodowy
Zatoki Puckiej. 1982, 53 z. 1 – s. 45–57.
481. Zakrzewski W.: Rejonizacja polskiej strefy przybrzeżnej pod względem
powstawania spiętrzeń lodowych. 1978,
49 z. 1 – s. 3–16.
1983
491. Dynowska I.: Odpływ podziemny
w dorzeczu górnej Wisły. 1983, 54 z. 4 –
s. 459–477.
1979
482. Dynowska I.: Ocena przydatności
metody Lwowicza do ustalania średniego
odpływu podziemnego. 1979, 50 z. 3 –
s. 209–215.
492. Grześ M.: Niektóre problemy stopnia wodnego „Włocławek" i jego zbiornika. 1983, 54 z. 4 – s. 439–457.
227
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
493. Jańczak J.: Geneza i główne etapy
rozwoju jezior Pojezierza Sławskiego.
1983, 54 z. 3 – s. 337–355.
dolnej części zbiornika wodnego „Włocławek". 1987, 58 z. 3 – s. 287–301.
504. Gładysz R.: Problemy gospodarki
wodnej w łódzkiej aglomeracji miejskiej.
1987, 58 z. 3 – s. 327–333.
494. Michalczyk Z., Paszczyk J.: Charakterystyka średnich miesięcznych przepływów rzeki Wieprz. 1983, 54 z. 2 –
s. 221–229.
1984
505. Jańczak J.: Klasyfikacja morfometryczna większych jezior polskich. 1987,
58 z. 1 – s. 3–17.
495. Cyberska B.: Oddziaływanie zbiorników retencyjych na reżim termiczny
rzek. 1984, 55 z. 3 – s. 345–354.
506. Pasławski Z.: Rola krasu w kształtowaniu odpływu górnej Warty. 1987, 58
z. 1 – s. 45–55.
496. Cyberski J.: Wstępne wiadomości
o zbiornikach retencyjnych w Polsce.
1984, 55 z. 3 – s. 289–300.
507. Sawicki J.: Charakterystyczne typy
bilansu wodnego najpłytszych horyzontów wodonośnych w południowozachodniej Polsce. 1987, 58 z. 4 –
s. 425–438.
497. Dynowska I.: Zmiana reżimu odpływu w wyniku oddziaływania zbiorników retencyjnych. 1984, 55 z. 3 – s. 301–
316
1988
508. Łajczak A.: Opady i odpływ w polskich Tatrach w świetle pomiarów wieloletnich. 1988, 59 z. 2 – s. 137–170.
498. Jańczak J.: Wstępna ocena zasobów
wodnych jezior Polski. 1984, 55 z. 4 –
s. 441–451.
509. Ośródka L., Szturc J.: Przyczyny
wezbrania Brennicy w 1985 r. na tle
warunków przyrodniczych Beskidu Śląskiego. 1988, 59 z. 1 – s. 67–80.
499. Pasternak K.: Zmiany w chemicznych i biologicznych stosunkach środowiska wodnego rzeki jako rezultat oddziaływania zbiorników retencyjnych.
1984, 55 z. 3 – s. 365–377.
1989
510. Dynowska I.: W sprawie nazewnictwa typów reżimów rzecznych. 1989, 60
z. 2 – s. 219–220.
500. Późniak R.: Wpływ zbiorników
retencyjnych na wody podziemne w Polsce. 1984, 55 z. 3 – s. 317–327.
1991
1986
511. Dynowska I.: Mapy odpływu – możliwości i ograniczenia ich wykorzystania.
1991, 62 z. 1–2 – s. 69–75.
501. Sawicki J.: Hydrogeologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania wahań
zwierciadła wód podziemnych. 1986, 57
z. 4 – s. 494–508.
512. Mikulski Z.: Badania porównawcze
bilansu wodnego akwenów bałtyckich.
1991, 62 z. 3 – s. 177–185.
1987
502. Girjatowicz J.P.: Lodowe warunki
Zalewu Szczecińskiego. 1987, 58 z. 2 –
s. 151–171.
1993
513. Majewski A.: Krzywe batygraficzne
oceanów i mórz. 1993, 64 z. 1 – s. 59–66.
503. Glazik R.: Zmiany hydrologiczne
w obszarze depresyjnym przyległym do
228
Artykuły i notatki naukowe
514. Mikulski Z.: Półzamknięte morza
Europy na tle ich bilansu wodnego.
1993, 64 z. 2 – s. 131–142.
1999
524. Fac-Beneda J.: Próba rekonstrukcji
zmian stosunków wodnych na Żuławach
Elbląskich. 1999, 70 z. 2 – s. 169–186.
1995
525. Girjatowicz J.P.: Związki charakterystyk zlodzenia z warunkami termicznymi zimy u południowych wybrzeży Bałtyku. 1999, 70 z. 2 – s. 187–200.
515. Girjatowicz J.P., Chabior M., Matalewski S.: Zjawiska lodowe na Zalewie
Szczecińskim. 1995, 66 z. 2 – s. 137–155.
516. Jokiel P.: Kilka uwag o formowaniu
się odpływu podziemnego. 1995, 66 z. 1
– s. 13–21.
526. Jokiel P.: Objętość i stan zawodnienia stref aktywnej wymiany małych zlewni rzecznych. 1999, 70 z. 3–4 – s. 337–
350.
517. Szkutnicki J.: Rzeka Senegal –
przebieg natężenia przepływu w wieloleciu. 1995, 66 z. 1 – s. 23–36.
527. Wyżga B.: Szacowanie średnich
prędkości przepływu w strefie korytowej
i pozakorytowej oraz ich wykorzystanie
do wyjaśnienia rozkładu osadów pozakorytowych i oceny retencji wód wezbraniowych w obszarze zalewowym. 1999,
70 z. 2 – s. 143–167.
1996
518. Borowiak D.: Ocena warunków
obiegu wody w zlewni jeziornej w świetle
zmian reżimu wodnego jezior zlewni
górnej Raduni. 1996, 67 z. 1 – s. 71–79.
519. Kożuchowski K.: Zmiany poziomu
oceanów i mórz a globalne ocieplenie.
1996, 67 z. 1 – s. 3–15.
2000
528. Choiński A.: Najgłębsze jeziora
Tatr Polskich w świetle najnowszych
pomiarów głębokościowych. 2000, 71
z. 1 – s. 99–103.
1997
520. Jokiel P.: Zjawisko rytmu w wieloletnich seriach różnych charakterystyk
obiegu wody. 1997, 68 z. 3–4 –
s. 361–372.
2001
529. Jokiel P.: Podatność płytkich wód
podziemnych na zanieczyszczenie małej
zlewni strefy podmiejskiej Łodzi. 2001,
72 z. 2 – s. 185–209.
1998
521. Bartnik A., Tomaszewski E.: Źródła
w wybranych zlewniach Kotliny Kłodzkiej. 1998, 69 z. 3–4 – s. 323–338.
530. Łajczak A.: Źródła mineralne Niecki Nidziańskiej. 2001, 72 z. 2 – s. 151–
184.
522. Choiński A., Skowron R.: Najgłębsze jeziora Niżu Polskiego w świetle
najnowszych pomiarów głębokościowych. 1998, 69 z. 3–4 – s. 339–343.
531. Łoszewski H.: Biazielnica – najwydajniejsze źródło północno-wschodniej
Polski. 2001, 72 z. 3–4 – s. 379–389.
523. Jokiel P., Maksymiuk Z.: Niektóre
problemy gospodarki wodnej Łodzi
i regionu. Wczoraj, dziś i jutro. 1998, 69
z. 3–4 – s. 237–247.
2004
532. Jokiel P., Tomalski P.: Odpływy
maksymalne w rzekach Polski. 2004, 75
z. 1–2 – s. 83–97.
229
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2005
Meteorologia, klimatologia,
bioklimatologia
533. Bogdanowicz R.: Typologia reżimów transportu azotu ogólnego na przykładzie rzek Pomorza. 2005, 76 z. 1–2 –
s. 77–90.
1923
541. Niebrzydowski S.: Przepowiednie
pogody. 1923, 1 z. 2 – s. 106–117.
534. Girjatowicz J.P.: Związki wybranych elementów hydrologicznych z Oscylacją Północnoatlantycką w ujściu Odry
i na Zatoce Pomorskiej. 2005, 76 z. 4 –
s. 367–382.
542. Sznajder S.: Ilustrowanie zależności
czynników meteorologicznych. 1923, 1
z. 1 – s. 117–133.
1924
535. Nowiński K.: Abiotyczne właściwości wody wybranych zbiorników rejonu
Hornsundu (płd.-zach. Spitsbergen).
2005, 76 z. 1–2 – s. 105–119.
543. Bartnicki L.: O wietrze halnym
w Tatrach. 1924, 2 z. 3 – s. 406–411.
544. Gorczyński W.: O stosunkach klimatycznych Egiptu i Sudanu Wschodniego. 1924, 2 z. 3 – s. 422–435.
536. Wyżga B., Zawiejska J.: Uwarunkowania depozycji grubego rumoszu
drzewnego w szerokiej rzece górskiej na
przykładzie Czarnego Dunajca. 2005, 76
z. 3 – s. 133–163.
545. Kamieński M.: Mapy synoptyczne
pogody i lodów na Syberii Wschodniej.
1924, 2 z. 2 – s. 184–201.
546. Kosińska-Bartnicka S.: Uśnieżenie
w Polsce zimą 1923/1924 r. 1924, 2 z. 3
– s. 393–406.
2006
537. Girjatowicz J.P.: Przestrzenne zróżnicowanie temperatury wody na polskim
wybrzeżu. 2006, 77 z. 4 – s. 255–269.
1925
538. Girjatowicz J.P.: Wyjaśnienie dotyczące skutków oddziaływania Oscylacji
Północnoatlantyckiej na niektóre elementy hydrologiczne w ujściu Odry. 2006, 77
z. 3 – s. 225–228.
547. Kosińska-Bartnicka S.: Uśnieżenie
w Polsce zimą 1924/25 r. 1925, 3 z. 1–2
– s. 72–76.
539. Grześ M., Król M.: Porównanie
bilansu masy wybranych lodowców Svalbardu i Alp. 2006, 77 z. 1–2 – s. 83–100.
1929
548. Mikołajski J.: O klasyfikacji klimatów. 1925, 3 z. 3–4 – s. 243–253.
549. Czyżewski J.: Kilka spostrzeżeń nad
grubością szaty śnieżnej w okolicy Lwowa. 1929, 7 z. 2–3 – s. 96–101.
540. Marsz A.A.: W sprawie niektórych
interpretacji skutków działania Oscylacji
Północnego Atlantyku (NOA). 2006, 77
z. 3 – s. 220–225.
1930
550. Smosarski W.: Klimat województwa
poznańskiego. 1930, 8 z. 1 – s. 10–11.
1932
551. Moniak J.: Nowe zapatrywania na
tworzenie się chmur. 1932, 10 z. 1–3 –
s. 28–35.
230
Artykuły i notatki naukowe
1933
1949
552. Teśla J.: O kształcie obszarów deszczowych. 1933, 11 z. 1–2 – s. 43–48.
563. Kosiba A.: Niektóre zagadnienia
ogólnej cyrkulacji atmosferycznej. 1949,
20 z. 1–4 – s. 59–80.
1935
564. Kosiba A.: Zagadnienie współczesnych oscylacji klimatycznych. 1949, 20
z. 1–4 – s. 31–58.
553. Milata W.: Meteorologiczne przyczyny powodzi w lipcu 1934 r. 1935, 13
z. 2–4 – s. 273–283.
565. Milata W.: Liczba dni z przymrozkami w Polsce. 1949, 20 z. 1–4 –
s. 268–274.
554. Sarjusz: „Święta Barbara po lodzie". 1935, 13 z. 1 – s. 106–107.
1938
566. Schmuck A.: Burze gradowe. 1949,
20 z. 1–4 – s. 260–267.
555. Błachowski R.: Kilka przykładów
wpływu morza na klimat wybrzeża Zatoki
Gdańskiej. 1938, 16 z. 2 – s. 96–100.
1950/1951
567. Moniak J.: Opady obszaru delty
Wisły w aspekcie gospodarczym.
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 459–473.
556. Romer E.: Pogląd na klimat Polski.
1938, 16 z. 3 – s. 193–224.
1939
568. Schmuck A.: Rola wiatru w klimacie Dolnego Śląska. 1950/1951, 21/22
z. 1–4 – s. 449–458.
557. Błachowski R.: Wysokogórskie
obserwatorium meteorologiczne na Kasprowym Wierchu. 1939, 17 z. 2 –
s. 121–123.
569. Słomka J.: Kilka uwag o dawnych
pomiarach natężenia promieniowania
słonecznego we Wrocławiu i okolicy.
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 474–475.
1946
558. Milata W.: Obsługa meteorologiczna lotów transatlantyckich. 1946, 17
z. 3–4 – s. 105–116.
1952/1953
570. Schmuck A.: Klimat Sokołowska
jako przykład klimatu miejscowości leczniczej w Sudetach. 1952/1953, 23/24
z. 1–4 – s. 148–165.
559. Romer E.: Rozmyślania klimatyczne.
1946, 17 z. 3–4 – s. 11–85.
1947
1954
560. Schmuck A.: Pomiary parowania.
1947, 18 z. 1–4 – s. 97–103.
571. Schmuck A.: O suszach atmosferycznych na Dolnym Śląsku. 1954, 25
z. 1–2 – s. 95–105.
1948
561. Schmuck A.: Najnowsze podstawy
pognozy pogody. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 68–75.
1957
572. Schmuck A.: Klimatologia w obliczu nowych zadań. 1957, 28 z. 2 –
s. 273–285.
562. Zinkiewicz W.: Przebieg łagodnej
zimy 1947/48 i jej przyczyny. 1948, 19
z. 1–4 – s. 76–92.
573. Schmuck A.: Regiony termiczne
województwa wrocławskiego. 1957, 28
z. 2 – s. 273–285.
231
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
584. Zinkiewicz W.: Termoizodromy
Polski. 1962, 33 z. 1 – s. 73–81.
1958
574. Kosiba A.: Zagadnienie jednoznaczności kryteriów w termicznej charakterystyce klimatu. 1958, 29 z. 1 –
s. 81–83.
1963
585. Koźmiński C., Rytel M.: Próba
wykreślenia izarytm prawdopodobieństwa występowania burz gradowych
w Polsce na podstawie lat 1947–1960.
1963, 34 z. 1 – s. 51–60.
1959
575. Januszewski J.: Amplituda temperatur i opad roczny w Europie w świetle
metody podobieństwa A. Wankego. 1959,
30 z. 3 – s. 339–346.
586. Wójtowicz W.: Aktywność wiatrów
w Polsce. 1963, 34 z. 2 – s. 129–148.
576. Matzke H.: O zależności dyfuzyjnego promieniowania od trwania nasłonecznienia nad Bałtykiem i nad Morzem
Śródziemnym. 1959, 30 z. 4 – s. 415–
428.
1964
587. Schmuck A.: Czy klimat Polski
ulega ochłodzeniu? 1964, 35 z. 1 –
s. 87–92.
1965
1960
588. Obrębska-Starkel B.: Charakterystyka termicznego reżimu powietrza
w lesie lipowym i jodłowym przy niektórych sytuacjach pogodowych. 1965, 36
z. 3 – s. 275–290.
577. Januszewski J.: Zmiany sum opadowych z wysokością w województwie
zielonogórskim. 1960, 31 z. 3 – s. 279–
285.
578. Prawdzic K., Koźmiński C., Kurpios K.: Regiony termiczne Pomorza.
1960, 31 z. 1 – s. 47–64.
589. Schmuck A.: Regiony pluwiotermiczne w Polsce. 1965, 36 z. 3 –
s. 239–244.
1961
1966
579. Januszewski J.: Prędkość a kierunki
wiatru we Wrocławiu. 1961, 32 z. 3 –
s. 337–342.
590. Koźmiński C.: Występowanie opadów gradu na terenie powiatu buskiego
w zależności od warunków fizjograficznych. 1966, 37 z. 1 – s. 41–47.
580. Koźmiński C.: Próba wykreślenia
izogrand na terenie Polski za lata 1947–
1958. 1961, 32 z. 3 – s. 325–335.
1967
591. Chomicz K., Sadowski M.: Rozkład
opadów atmosferycznych w Sudetach.
1967, 38 z. 1 – s. 57–65.
581. Schmuck A.: Regiony termiczne
w Polsce. 1961, 32 z. 1 – s. 17–30.
1962
592. Kłapowie M.M.: Wstępne wyniki
pomiaru parowania i topnienia śniegu
w Tatrach. 1967, 38 z. 2 – s. 183–192.
582. Kosiba A.: Zagadnienie ostatniego
ochłodzenia klimatu po 1939 r. 1962, 33
z. 1 – s. 63–72.
593. Schmuck A., Koźmiński C.: Przestrzenny rozkład częstości posuch atmosferycznych na terenie Polski. 1967, 38
z. 3 – s. 321–325.
583. Schmuck A.: Posuchy i wysokie
opady atmosferyczne w województwie
wrocławskim w latach 1950–1959. 1962,
33 z. 4 – s. 411–440.
232
Artykuły i notatki naukowe
1968
1973
594. Gregorczuk M.: Bioklimatyczne
izoanomale w Polsce. 1968, 39 z. 4 –
s. 419–428.
605. Wójcik G.: Promieniowanie słoneczne na przedpolu lodowca Skeidararjoekull (Islandia). 1973, 44 z. 2 –
s. 291–304.
595. Gregorczuk M.: Regiony bioklimatyczne Polski. 1968, 39 z. 2 – s. 125–136.
1974
596. Okołowicz W., Pełko I.: Liczba dni
z niskim minimum temperatury w najcieplejszych miesiącach w Polsce. 1968, 39
z. 3 – s. 291–295.
606. Hess M.: Piętra klimatyczne Tatr.
1974, 45 z. 1 – s. 75–94.
597. Zipser-Urbańska A.: Wpływ kierunku wiatrów na rozkład opadów atmosferycznych w mieście na przykładzie Wrocławia. 1968, 39 z. 4 – s. 429–437.
608. Stachlewski W.: Wiatry halne na
Kasprowym Wierchu i w Zakopanem.
1974, 45 z. 1 – s. 113–129.
607. Kłapowa M.: Szata śnieżna w Tatrach. 1974, 45 z. 1 – s. 95–112.
1976
1969
609. Gregorczuk M.: O wielkości ochładzania na obszarze Polski. 1976, 47 z. 3
– s. 255–263.
598. Gregorczuk M.: Bioklimatyczne
amplitudy obszaru Polski. 1969, 40 z. 3 –
s. 357–364.
610. Szwed-Ilnicka C., Leśko R.: Usłonecznienie wybrzeża polskiego, szwedzkiego i rumuńskiego w okresie letnim.
1976, 47 z. 2 – s. 163–173.
599. Kwiatkowski J.: Klimatologiczna
geneza wyłomów leśnych w Karkonoszach. 1969, 40 z. 3 – s. 365–373.
1970
1977
600. Leśko R.: O warunkach bioklimatycznych wybrzeży Jugosławii, Rumunii
i Polski. 1970, 41 z. 1 – s. 81–99.
1971
611. Kostrakiewicz L.: Opady atmosferyczne w terenach nawietrznych i zawietrznych polskich Karpat. 1977, 48 z. 2
– s. 131–141.
601. Leśko R.: Kontynentalizm termiczny
klimatu Polski. 1971, 42 z. 3 –
s. 233–243.
612. Leśko R. Mazurek C.: Długość
klimatycznego sezonu kąpielowego na
rzekach polskich. 1977, 48 z. 1 – s. 3–16.
1972
1978
602. Dumanowski B.: Czwartorzędowe
zmiany klimatyczne w Afryce. 1972, 43
z. 1 – s. 3–18.
613. Gregorczuk M.:
Przestrzennoczasowy rozkład efektu termicznego
promieniowania słonecznego w Antarktyce. 1978, 49 z. 2 – s. 159–168.
603. Olszewski J.L., Wójcik G.: Ochładzanie bioklimatyczne w Białowieży.
1972, 43 z. 4 – s. 401–410.
614. Kwiatkowski J.: Pokrywa śnieżna
Sudetów, jej gęstość i zawarty w niej
zapas wody. 1978, 49 z. 4 – s. 419–435.
604. Wasiak G., Kożuchowski K.: Ala
dag – rzeźba i klimat. 1972, 43 z. 4 –
s. 411–418.
615. Lenart W.: Wpływ obszarów pradolinnych na zachmurzenie. 1978, 49 z. 3 –
s. 309–313.
233
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
626. Lewińska J.: Wpływ zbiorników
retencyjnych na klimat lokalny. 1984, 55
z. 3 – s. 329–344.
1980
616. Kalicińska E.: Zależność temperatury powietrza od podstawowych czynników geograficznych na nizinach polskich.
1980, 51 z. 1 – s. 47–54.
1985
627. Kot M.: Drzewa „sztandarowe"
a ukształtowanie strug wiatru przy powierzchni gruntu w piętrze subalpejskim
Tatr. 1985, 56 z. 2 – s. 183–198.
617. Kożuchowski K.: Sahel jako „krawędź klimatyczna". 1980, 51 z. 2 –
s. 187–196.
618. Deja W.: Klimat Afganistanu na tle
klimatu Azji Środkowej. 1981, 52 z. 2 –
s. 151–165.
628. Kożuchowski K.: Wskaźniki oceanizmu opadowego w Polsce i ich zmiany
w ostatnim 50–leciu. 1985, 56 z. 1 –
s. 3–16.
619. Kożuchowski K.: Próba oceny
odczuwalności termicznej klimatu Sahary
i Sahelu na podstawie krótkich serii
pomiarów meteorologicznych. 1981, 52
z. 2 – s. 193–208.
1987
629. Kożuchowski K., Marciniak K.:
Zmiany temperatury powietrza w Europie środkowej od 1781 roku. 1987, 58
z. 2 – s. 173–189.
620. Piasecki D.: Ocena suchości Australii w świetle jej wód powierzchniowych
i ich alimentacji atmosferycznej. 1981,
52 z. 3 – s. 267–274.
630. Liebersbach J.: Przebieg opadów
atmosferycznych w miesiącu syderycznym we Wrocławiu w okresie 1946–
1986. 1987, 58 z. 4 – s. 457–464.
1982
1988
621. Kożuchowski K.: Strefowe anomalie opadów w Europie i Ameryce Północnej. 1982, 53 z. 2 – s. 187–193.
631. Kołodziej J., Liniewicz K., Wesołowska-Janczarek M.: Trendy i okresowość średniej miesięcznej temperatury
powietrza na przykładzie spostrzeżeń
z Wyżyny Lubelskiej w latach 1951–1980.
1988, 59 z. 2 – s. 189–200.
1981
622. Kuczmarski M.: Usłonecznienie
w Polsce w okresie 1961–1970. 1982, 53
z. 2 – s. 149–157.
1989
623. Woś A.: Struktura sezonowa klimatu wybranych miejscowości Jugosławii.
1982, 53 z. 3–4 – s. 237–253.
632. Czaja S., Radosz J.: Zmienność
opadów atmosferycznych na terenie
województwa katowickiego w latach
1961–1980. 1989, 60 z. 2 – s. 177–189.
1983
624. Kożuchowski K.: Wiekowe zmiany
rocznych sum opadów w Polsce. 1983,
54 z. 2 – s. 231–237.
633. Liebersbach J.: Zróżnicowanie miar
opadów atmosferycznych w końcowej
części miesiąca syderycznego we Wrocławiu. 1989, 60 z. 1 – s. 65–71.
1984
625. Błażejczyk K.: Bioklimatyczna
klasyfikacja klimatów lokalnych z zastosowaniem do badań uzdrowisk. 1984, 55
z. 4 – s. 491–505.
1992
634. Przybylak R.: Zmiany koncentracji
CO2 w okresie przedindustrialnym i jej
234
Artykuły i notatki naukowe
związki z klimatem. 1992, 63 z. 2 –
s. 209–221.
ralnego ruchu ludności i roczny cykl
klimatyczny. 1998, 69 z. 1 – s. 13–24.
635. Rojan P.: Promieniowanie słoneczne w profilu wysokościowym Polskich
Karpat Zachodnich. 1992, 63 z. 2 –
s. 151–168.
1999
644. Twardosz R.: Warunki pluwialne
w Krakowie w latach 1792–1998. 1999,
70 z. 2 – s. 221–234.
1994
2000
636. Czaja S.: Ocena zmienności opadów
śladowych w rejonie Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego. 1994, 65 z. 1 –
s. 3–16.
645. Degirmendžić J.: Zmiany poziomego
zasięgu i aktywności wyżu azjatyckiego
w chłodnej połowie roku. 2000, 71 z. 1 –
s. 53–66.
1995
646. Piotrowicz K.: Zmienność długości
ciągów termicznych w Zakopanem i na
Kasprowym Wierchu. 2000, 71 z. 3–4 –
s. 335–347.
637. Kożuchowski K.: Współczesne
ocieplenie w Polsce i problem globalnych zmian klimatu. 1995, 66 z. 3–4 –
s. 251–266.
2001
638. Szulc-Rojan E.: Współczesne lodowce Pamiru. 1995, 66 z. 3–4 –
s. 303–315.
647. Wróbel J., Mrugała S.: Charakterystyka klimatu Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego. 2001, 72 z. 1 – s. 71–88.
1996
2002
639. Kożuchowski K.: Piętra klimatyczne w Tatrach: współczesny układ i potencjalne zmiany. 1996, 67 z. 2 –
s. 227–231.
648. Girjatowicz J.P., Schmelzer N.,
Olechwir T.: Klimatologiczne związki
warunków hydrologicznych na Zalewie
Szczecińskim z cyrkulacją atmosferyczną.
2002, 73 z. 1–2 – s. 113–122.
640. Łajczak A.: Analiza stosunków
mezoklimatycznych północnych stoków
Pilska a turystyczne i narciarskie wykorzystanie tego obszaru. 1996, 67 z. 1 –
s. 17–47.
2003
649. Degirmendžić J.: Sezonowe zmiany
przestrzennej struktury adwekcji ciepła
i chłodu na powierzchni izobarycznej 850
hPa nad Polską. 2003, 74 z. 1–2 –
s. 107–117.
1997
641. Chabior M., Girjatowicz J.P.: Warunki kąpieliskowe u polskiego wybrzeża
Bałtyku. 1997, 68 z. 1 – s. 25–37.
650. Kożuchowski K.: Cyrkulacyjne
czynniki klimatu Polski. 2003, 74 z. 1–2 –
s. 93–105.
642. Kordowski J.: Astronomiczne mechanizmy kształtowania klimatu Ziemi.
1997, 68 z. 2 – s. 219–225.
2004
651. Kryza M., Sobik M.: Regresyjny
model rozkładu przestrzennego temperatury powietrza na Dolnym Śląsku. 2004,
75 z. 3 – s. 183–194.
1998
643. Kożuchowski K., Lenartowicz B.,
Papiernik Ż.: Sezonowe wahania natu-
235
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
652. Żmudzka E.: Uwarunkowania cyrkulacyjne zmienności zachmurzenia
ogólnego w Polsce (1951–2000). 2004,
75 z. 1–2 – s. 99–122.
1973
660. Koreleski K.: Działalność procesów
spłukiwania w glebach lessowych. 1973,
44 z. 1 – s. 49–65.
2005
653. Dubicka M., Sikora S.: Typy pogody
we Wrocławiu z punktu widzenia rekreacji i turystyki. 2005, 76 z. 4 – s. 345–365.
Biogeografia
1924
654. Juraszek-Wiewióra K.: Zarys historii badań pokrywy śnieżnej w Tatrach
Polskich. 2005, 76 z. 3 – s. 215–234.
661. Jakubski A.W.: Naczelne problemy
zoogeografii. 1924, 2 z. 1–4 – s. 202–
221.
655. Świątek M.: Synoptyczne uwarunkowania ekstremalnie wysokich opadów
atmosferycznych na polskim wybrzeżu
Bałtyku. 2005, 76 z. 1–2 – s. 91–103.
1930
662. Szulczewski J.W.: Osobliwości
fauny Wielkopolski. 1930, 8 z. 1 – s. 20–
24.
2007
656. Malinowska M.: Wpływ warunków
lokalnych na zróżnicowanie przestrzenne
opadu atmosferycznego na Żuławach
Wiślanych i w ich sąsiedztwie. 2007, 78
z. 1–2 – s. 48–69.
663. Wodziczko A.: Roślinność Wielkopolski. 1930, 8 z. 1 – s. 11–19.
1931
664. Jakubski A.: Fauna Bałtyku polskiego i jej znaczenie gospodarcze. 1931,
9 z. 4 – s. 273–276.
2008
657. Urban G., Tomczyński K.: Porównanie i próba oceny metod wyznaczania
anomalii opadowych na przykładzie
Wrocławia. 2008, 79 z. 3 – s. 256–274.
1948
665. Macko S.: Roślinność doliny Baryczy. 1948, 19 z. 1–4 – s. 186–202.
666. Noskiewicz J.: Obserwacje entomologiczne w Pradolinie Baryczy. 1948, 19
z. 1–4 – s. 209–219.
Geografia gleb
667. Szarski K.W.: Obserwacje ornitologiczne w powiecie milickim. 1948, 19
z. 1–4 – s. 203–208.
1928
658. Kronenberg J.: Spostrzeżenia nad
ruchem wilgoci w warstwach gleby leśnej
i polnej. 1928, 6 z. 2–3 – s. 111–112.
1949
668. Szafer W.: Arktyka i Antarktyda.
Porównawczy szkic geobotaniczny. 1949,
20 z. 1–4 – s. 3–30.
1948
659. Tomaszewski J.: Stosunki glebowe
w leśno-stawowym obszarze Milicza.
1948, 19 z. 1–4 – s. 169–185.
1954
669. Szafer W.: Charakterystyka geobotaniczna Neotropis, czyli państwa tropi-
236
Artykuły i notatki naukowe
kalne Nowego Świata. 1954, 25 z. 1–2 –
s. 106–125.
na przykładzie Wrocławia. 1959, 30 z. 2
– s. 203–207.
1974
1960
670. Radwańska-Paryska Z.: Roślinność
tatrzańska. 1974, 45 z. 1 – s. 47–62.
678. Miszczak A.: Komasacja gruntów
jako czynnik powodujący erozję gleb.
1960, 31 z. 2 – s. 179–190.
1988
679. Wilgat T.: Ochrona przyrody
a geografia. 1960, 31 z. 1 – s. 75–106.
671. Breymeyer A., Uba L.: Badania
porównawcze produkcji i rozkładu materii organicznej na pastwiskach górskich
w Tatrach. 1988, 59 z. 3 – s. 267–281.
1965
680. Pilawska J.: Rekultywacja terenu
w zagłębiach węgla brunatnego Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 1965, 36
z. 1 – s. 77–100.
1998
672. Gilarowski J.: Degradacja roślinności leśnej w regionie Tai na Wybrzeżu
Kości Słoniowej. 1998, 69 z. 3–4 –
s. 345–352.
1967
681. Pilawska J.: Przeobrażenie środowiska geograficznego i rekultywacja
w polskich zagłębiach węgla brunatnego.
1967, 38 z. 2 – s. 123–159.
Człowiek i środowisko
1968
1935
682. Hornig A.: Wpływ działalności
gospodarczej człowieka na środowisko
geograficzne Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego. 1968, 39 z. 1 – s. 13–29.
673. Kajetanowicz Z.: Powódź jako zjawisko przyrodnicze i gospodarcze. 1935,
13 z. 2–4 – s. 260–272.
1936
683. Ladorski H.: Wpływ odkrywkowej
działalności górniczej na zasoby wodne
w rejonie Konina. 1968, 39 z. 3 – s. 239–
248.
674. Teisseyre J.: Zagadnienie aklimatyzacji psychicznej człowieka. 1936, 14 z. 1
– s. 107–112.
684. Pilawska J.: Kilka uwag o problemie
przeobrażenia środowiska geograficznego przez górnictwo i przemysł. 1968, 39
z. 4 – s. 393–403.
1948
675. Sembrat K.: Leśno-stawowy obszar
w dolinie Baryczy jako projektowany
obszar ochronny. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 220–221.
1969
685. Galon R.: Gospodarka zasobami
przyrody a geografia. 1969, 40 z. 2 –
s. 165–173.
1949
676. Macko S.: Ogólne wytyczne kształtowania krajobrazu na Dolnym Śląsku.
1949, 20 z. 1–4 – s. 124–184.
1970
686. Chwastek J.: Wpływ czynników
geologiczno-górniczych na formy zwałowisk. 1970, 41 z. 4 – s. 409–425.
1959
677. Januszewski J.: Układ przestrzenny
miasta a struktura i dynamika wiatrów
237
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
687. Gajdzińska M.: Warunki klimatyczne Kuby i ich wpływ na produkcję rolną.
1970, 41 z. 4 – s. 443–448.
krańcach Sahary. 1974, 45 z. 2 – s. 219–
228.
698. Wilgat T.: Podstawowe problemy
gospodarki wodnej. 1974, 45 z. 2 –
s. 197–217.
1971
688. Michalczyk Z.: Zanieczyszczenie
wód powierzchniowych województwa
lubelskiego. 1971, 42 z. 1 – s. 37–47.
1975
699. Dobija A.: Wpływ urbanizacji na
stosunki wodne. 1975, 46 z. 1 – s. 73–78.
689. Wrona A., Zemła B.: Przestrzenny
rozkład
zanieczyszczeń
powietrza
w GOP. 1971, 42 z. 4 – s. 365–375.
700. Kowalska A., Burlikowska I., Michalczyk Z.: Wpływ eksploatacji wody
podziemnej na środowisko geograficzne
w obszarze kredowo-lessowym. 1975, 46
z. 3 – s. 265–276.
1972
690. Chwastek J.: Górnicze przesłanki
zmian środowiska naturalnego. 1972, 43
z. 4 – s. 387–399.
701. Wrona A.: Z problematyki wpływu
przemysłu na środowisko geograficzne
Rybnickiego Okręgu Węglowego. 1975,
46 z. 3 – s. 295–312.
691. Janiga S.: Morfologiczne skutki
zmian użytkowania terenu na przykładzie
okolicy Jaślisk. 1972, 43 z. 2 – s. 197–
203.
1976
692. Kędziora M.: Szkody w szacie leśnej
powstałe wskutek zanieczyszczeń atmosfery w woj. krakowskim. 1972, 43 z. 2 –
s. 205–210.
702. Dubel K.: Wpływ działalności gospodarczej na degradację środowiska
geograficznego województwa opolskiego.
1976, 47 z. 1 – s. 3–20.
693. Rochnowski H., Sytnik L.: Skutki
przemysłowego zanieczyszczenia powietrza na przykładzie osiedla „Polchem"
w Toruniu. 1972, 43 z. 3 – s. 345–347.
1978
703. Plit F.: Możliwości rozwoju hodowli
dzikich zwierząt na obrzeżeniach zachodniej Sahary. 1978, 49 z. 4 – s. 437–
451.
694. Wilgat T.: Wnioski w sprawie
wzmożenia prac w zakresie ochrony
środowiska geograficznego. 1972, 43 z. 2
– s. 223–224.
704. Roesler A.: O zwiększenie obszarów
chronionych w Polsce. 1978, 49 z. 2 –
s. 211–214.
1974
705. Sypniewska H.: Zapylenie atmosfery przez zakłady przemysłowe w województwie gdańskim. 1978, 49 z. 4 –
s. 465–469.
695. Baraniecki L.: Niektóre problemy
ochrony środowiska człowieka w aspekcie rozwoju turystyki. 1974, 45 z. 3 –
s. 315–324.
1979
696. Bresler-Gaczek W.: Chłonność
turystyczna a wymogi ochrony środowiska naturalnego regionu Bieszczadów.
1974, 45 z. 3 – s. 325–335.
706. Piasecki D.: Metoda określania
jakości środowiska człowieka. 1979, 50
z. 3 – s. 205–208.
697. Plit F.: Środowisko geograficzne
a wędrówki pasterskie na południowych
238
Artykuły i notatki naukowe
łalności turystyczno-sportowej. 1991, 62
z. 3 – s. 229–236.
1980
707. Kolago C.: Korzystne i ujemne przejawy występowania wód mineralnych.
1980, 51 z. 4 – s. 433–442.
716. Kistowska M.: Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu w sąsiedztwie aglomeracji gdańskiej, na
przykładzie zlewni Gościciny. 1991, 62
z. 3 – s. 221–227.
1981
708. Banach M., Grześ M.: Zmiany jeziora Brzeźno wywołane pracami geofizycznymi. 1981, 52 z. 1 – s. 61–67.
1992
717. Bahrenberg G., Dutkowski M.:
Strategia regionalna w relacji człowiek –
środowisko. 1992, 63 z. 3–4 – s. 329–
341.
709. Janusiewicz R., Terenkoczy B.:
Wybrane elementy zagrożenia środowiska wielkomiejskiego na przykładzie
Wrocławia. 1981, 52 z. 3 – s. 297–311.
1993
1982
718. Wilgat T.: Zagrożenia przyrody
polskich parków narodowych. 1993, 64
z. 1 – s. 67–77.
710. Gregorczuk M., Iwaszenko A.:
Rozkład
zanieczyszczeń
atmosfery
w środkowej części GOP w latach 1975–
1978. 1982, 53 z. 2 – s. 131–147.
1994
719. Kozak J.: Dyfuzyjny model granicy
rolno-leśnej Działów Orawskich. 1994,
65 z. 1 – s. 23–36.
1984
711. Jackowski A.: Wpływ zbiorników
retencyjnych na strukturę społecznogospodarczą ich otoczenia. 1984, 55 z. 3
– s. 379–386.
720. Wyżga B.: Wpływ regulacji koryt
rzek karpackich na wzrost zagrożenia
powodziowego w dorzeczu górnej Wisły
(na przykładzie Raby). 1994, 65 z. 3–4 –
s. 241–262.
1988
712. Dworak T.Z., Jajko B.: Ocena stanu
środowiska na podstawie wielospektralnych obrazów satelitarnych rejonu
„Worka Żytawskiego". 1988, 59 z. 2 –
s. 183–188.
1996
721. Krusiec M.: Wpływ ruchu turystycznego na przekształcanie rzeźby Tatr
Zachodnich na przykładzie Doliny Chochołowskiej. 1996, 67 z. 3–4 – s. 303–
320.
1989
713. Balon J.: Wpływ taternictwa na
morfologię ścian w Dolinie Gąsienicowej. 1989, 60 z. 1 – s. 17–30.
722. Wilgat T.: Zagrożenie wód powierzchniowych w Nadwieprzańskim
Parku Krajobrazowym. 1996, 67 z. 2 –
s. 155–170.
714. Plit F.: Wojny a degradacja środowiska przyrodniczego. 1989, 60 z. 1 –
s. 106–108.
1997
1991
723. Jokiel P., Maksymiuk Z.: Przeobrażenia stosunków wodnych w wyniku przyspieszonej industrializacji na przykładzie
Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. 1997, 68 z. 1 – s. 71–79.
715. Czochański J.T.: Degradacja środowiska przyrodniczego Tatrzańskiego
Parku Narodowego pod wpływem dzia-
239
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
724. Kozysa J.: Stan środowiska i jego
ochrony w obszarach przygranicznych
Polski. 1997, 68 z. 3–4 – s. 341–359.
733. Łajczak A.: Antopogeniczna degradacja torfowisk orawsko-podhalańskich.
2002, 73 z. 1–2 – s. 27–61.
725. Myga-Piątek U.: Studnie jako zanikający element krajobrazu kulturowego
Wyżyny Częstochowskiej. 1997, 68 z. 3–4
– s. 327–340.
734. Mleczko-Hołowczak M.: Stan sanitarny przyziemnej warstwy atmosfery
w strefie transgranicznego przepływy
zanieczyszczeń na przykładzie Cieszyna.
2002, 73 z. 1–2 – s. 123–135.
1998
735. Zgłobicki W.: Pokrycie terenu
a przestrzenne zróżnicowanie skażenia
137Cs gleb na Wyżynie Lubelskiej (na
przykładzie okolic Rogalowa). 2002, 73
z. 1–2 – s. 101–111.
726. Czerwiński J.: Geologiczne, geomorfologiczne i antropogeniczne uwarunkowania zagrożeń powodziowych we
Wrocławiu. 1998, 69 z. 1 – s. 43–63.
1999
2003
727. Ciszewski D.: Przekształcenia fluwialnego systemu sedymentacyjnego
wskutek eksploatacji rud metali. 1999, 70
z. 1 – s. 65–83.
736. Bieńkowski T.: Koncepcje i sposoby
zabezpieczenia stopnia wodnego „Włocławek". 2003, 74 z. 3 – s. 261–271.
737. Ciszewski D., Malik I., Szwarczewski P.: Wpływ antropogenicznej transformacji koryta Małej Panwi na warunki
akumulacji osadów zanieczyszczonych.
2003, 74 z. 4 – s. 295–311.
2000
728. Lisowski A.: Klęski żywiołowe – od
pokory wobec losu do akceptacji ryzyka.
2000, 71 z. 1 – s. 43–51.
2001
738. Jankowski A.T., Snytko W.A.,
Szczypek T.: Zagrożenia geosystemów
zachodniego wybrzeża Bajkału wskutek
ruchu turystycznego (na przykładzie
okolic delty Gołoustnej). 2003, 74 z. 1–2
– s. 119–125.
729. Ciszewski D.: Możliwości i problemy zastosowań metali ciężkich w datowaniu osadów aluwialnych na przykładzie środkowej Odry. 2001, 72 z. 1 –
s. 53–69.
739. Ostapowicz K.: Kształt powierzchni
leśnych w zachodniej części Beskidów.
2003, 74 z. 4 – s. 313–324.
730. Wyżga B.: Regulacja koryt kaprackich dopływów Wisły – ocena działań
inżynierskich w świetle wiedzy geomorfologicznej i sedymentologicznej. 2001, 72
z. 1 – s. 23–52.
2004
740. Podgórski Z.: Antropopresja wywołana funkcjonowaniem młynów wodnych
na przykładzie wschodniej części Kotliny
Grudziądzkiej, Dolina Dolnej Wisły.
2004, 75 z. 1–2 – s. 65–82.
2002
731. Bieńkowski T.: Wpływ erozji dennej
na zagrożenie stopnia wodnego „Włocławek". 2002, 73 z. 4 – s. 313–324.
741. Sobkowiak L.: Projekt przerzutu
wód ze zlewni Jangcy do zlewni Rzeki
Żółtej. 2004, 75 z. 4 – s. 297–306.
732. Królikowska K.: Między ochroną
przyrody a rozwojem na obszarach górskich – konflikty i rozwiązania. 2002, 73
z. 3 – s. 186–214.
240
Artykuły i notatki naukowe
2006
1934
742. Hauryłkiewicz J., Pozlewicz A.,
Racinowski R.: Środowisko a geotechnika w geosystemie nadmorskim Pobrzeża
Szczecińskiego. 2006, 77 z. 1–2 – s. 51–
68.
750. Zawisza U.: Gęstość zaludnienia
Ukrainy. 1934, 12 z. 1 – s. 62–76.
1935
751. Wąsowicz J.: Kilka uwag o strukturze wiekowej ludności Warszawy. 1935,
13 z. 2–4 – s. 335–337.
2008
743. Solon J.: Łąki, bociany i ludzie –
powiązania między systemem przyrodniczym
i
systemem
społecznoekonomicznym w województwie podlaskim. 2008, 79 z. 3 – s. 244–255.
1936
752. Steinhaus H.: O tzw. linii równowagi etnicznej. 1936, 14 z. 1 – s. 288–297.
1946
2009
753. Halicka H.: Zmiany w zaludnieniu
Polski w latach 1931/33–1946. 1946, 17
z. 3–4 – s. 123–133.
744. Malik I., Danek M., Danek T., Krąpiec M., Wistuba M.: Zanieczyszczenie
atmosfery przez zakłady przemysłowe
położone w północnej części Wyżyny
Śląskiej zapisane w przyrostach sosny
zwyczajnej. 2009, 80 z. 4 – s. 257–254.
1948
754. Leonhard H.: Przyczynek do znajomości stosunków ludnościowych Polski.
1948, 19 z. 1–4 – s. 113–120.
1950/1951
Geografia ludności
755. Migacz W.: Zróżnicowanie przestrzenne udziału głównych grup wiekowych w strukturze ludności Polski
w 1946 r. 1950/1951, 21/22 z. 1–4 –
s. 251–281.
1929
745. Gąsior-Winid W.: Zamieszkanie
i zaludnienie peryferyj Stanów Zjednoczonych. 1929, 7 z. 2–3 – s. 88–96.
1956
746. Wąsowicz J.: Niektóre problemy
rozmieszczenia ruchu naturalnego ludności w Polsce. 1929, 7 z. 4 – s. 193–218.
756. Jagielski A.: Ludność autochtoniczna w Afryce Północnej. 1956, 27 z. 3 –
s. 279–307.
1931
1957
747. Bard: Skład społeczno-zawodowy
ludności Polski. 1931, 9 z. 2 – s. 178–
180.
757. Maryański A.: Rozwój ludności
Chin w ostatnich 50 latach. 1957, 28 z. 1
– s. 29–47.
748. M.: Resztki dawnych Prusaków
w województwie nowogródzkiem i wileńskim. 1931, 9 z. 3 – s. 221.
1958
1933
758. Kosiński L.: Wewnętrzne wędrówki
ludności Wielkiej Brytanii. 1958, 29 z. 1
– s. 99–104.
749. Wąsowicz J.: Powojenne zmiany
rozmieszczenia ludności w Europie Zachodniej. 1933, 11 z. 4 – s. 142–158.
759. Maryański A.: Niektóre zagadnienia
ludnościowe Izraela i krajów sąsiednich.
1958, 29 z. 1 – s. 85–98.
241
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
770. Piasecki E.: Charakterystyka liczebności ludów świata i próba analizy zwartości etnicznej terytoriów. 1964, 35 z. 1 –
s. 73–85.
1959
760. Zierhoffer A.: Niektóre zagadnienia
rozmieszczenia człowieka na kuli ziemskiej. 1959, 30 z. 4 – s. 393–414.
1965
1960
771. Piasecki E.: Współczesne rozprzestrzenienie Polaków w świetle statystyki
i kartografii radzieckiej. 1965, 36 z. 3 –
s. 261–274.
761. Czarkowska W., Leszczycka W.:
Z zagadnień demograficznych regionu
nowosądeckiego. 1960, 31 z. 3 – s. 261–
278.
762. Staszewski J.: „Uwagi" do uwag
A. Zierhoffera o pracy J. Staszewskiego
„Vertical distribution of World population 1957". 1960, 31 z. 3 – s. 307–315.
1966
763. Zierhoffer A.: Odpowiedź prof.
J. Staszewskiemu. 1960, 31 z. 3 – s. 315–
319.
773. Leonhard-Migaczowa H.: Wpływ
powstania aglomeracji miejskiej na
strukturę ludnościową (na przykładzie
Lublany). 1966, 37 z. 2 – s. 171–179.
772. Jankowski A. Olszewski A.: Struktura narodowościowa ludności Rumunii.
1966, 37 z. 1 – s. 25–39.
1962
774. Zierhoffer A.: Luźne uwagi na temat
pojemności ludnościowej kuli ziemskiej
na przykładzie Japonii. 1966, 37 z. 2 –
s. 119–129.
764. Leonhard-Migaczowa H.: Mikromigracje. Związki województwa wrocławskiego z innymi częściami Polski. 1962,
33 z. 1 – s. 137–140.
1967
765. Piasecki E.: Mieszkańcy Wrocławia
z r. 1959 w świetle statystyki ich miejsc
urodzenia i pochodzenia społecznego.
1962, 33 z. 2 – s. 215–233.
775. Korcelli P.: Warunki mieszkaniowe
a zmiany w gęstości zaludnienia niektórych miast amerykańskich. 1967, 38 z. 4
– s. 381–390.
1963
1968
766. Maryański A.: Główne tendencje
migracji ludności we współczesnym
świecie. 1963, 34 z. 2 – s. 105–127.
776. Leonhard-Migaczowa H.: Struktura
ludnościowa Polski. 1968, 39 z. 2 –
s. 151–156.
767. Rościszewski M.: Niektóre problemy ludnościowe Syrii. 1963, 34 z. 4 –
s. 399–406.
1970
768. Sokołowski S.: Z zagadnień demograficznych powiatu kluczborskiego.
1963, 34 z. 4 – s. 377–391.
777. Piaseccy J.E. i E.: Zróżnicowanie
przestrzenne wzrostu zaludnienia świata
w latach 1955–1965. 1970, 41 z. 2 –
s. 223–236.
1964
1972
769. Leonhard-Migaczowa H.: Geografia
zaludnienia w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu. 1964, 35 z. 3–4 – s. 399–
418.
778. Rajman J.: Koncentracja kadr kwalifikowanych w Polsce. 1972, 43 z. 1 –
s. 57–65.
242
Artykuły i notatki naukowe
1976
1987
779. Kuciński K., Rakowski W.: Specyfika ruchów migracyjnych na obszarze
interferencji stref wpływów Warszawy
i Łodzi. 1976, 47 z. 1 – s. 33–44.
788. Grucza J.: Tendencje rozwoju migracji obcokrajowej siły roboczej w Republice Federalnej Niemiec. 1987, 58
z. 3 – s. 303–316.
1977
789. Jedut R.: Relacja między przyrostem
ludności a produkcją żywności. 1987, 58
z. 2 – s. 191–210.
780. Jedut R.: Współczesne zmiany rozmieszczenia ludności rolniczej w makroregionie południowo-wschodnim. 1977,
48 z. 2 – s. 143–162.
1989
790. Grucza J.: Niektóre aspekty zmian
ludnościowych w Republice Federalnej
Niemiec. 1989, 60 z. 2 – s. 159–175.
781. Rajman J.: Struktura i rozmieszczenie kadr kwalifikowanych w Polsce
w 1975 r. 1977, 48 z. 4 – s. 439–448.
791. Jedut R.: Problem nierównomiernego wzrostu ludności świata w następstwie
przejścia demograficznego. 1989, 60 z. 4
– s. 383–403.
1978
782. Sandru I.: Migracje wewnętrzne
ludności Rumunii. 1978, 49 z. 2 – s. 177–
185.
792. Miszewska B.: Zmiany zaludnienia
Sudetów w okresie powojennym. 1989,
60 z. 2 – s. 135–145.
1979
783. Miszewska B.: Tendencje zmian
ludnościowych w Sudetach na przykładzie rejonu noworudzkiego. 1979, 50
z. 1–2 – s. 75–86.
793. Potrykowska A.: Procesy depopulacji obszarów wiejskich w Polsce. 1989,
60 z. 4 – s. 405–416.
794. Wojecki M.: Przemiany demograficzne społeczności greckiej na Ziemi
Lubuskiej w latach 1953–1988. 1989, 60
z. 4 – s. 439–447.
1980
784. Kuciński K.: Syntetyczna miara
koncentracji przestrzennej ludności.
1980, 51 z. 1 – s. 13–24.
1990
785. Żurkowa A.: Migracje ludności
w dorzeczu górnej Noteci. 1980, 51 z. 1 –
s. 25–45.
795. Runge J.: Dynamika ludności i zatrudnienia w Polsce w latach 1975–1985.
1990, 61 z. 1–2 – s. 21–30.
1985
1991
786. Mohammed A.H.: Wybrane problemy migracji siły roboczej w arabskich
krajach zatokowych. 1985, 56 z. 3–4 –
s. 343–351.
796. Długosz Z., Soja M.: Zmiany
w zaludnieniu i strukturze ludności wiejskiej w Polsce w latach 1950–1985.
1991, 62 z. 4 – s. 301–316.
1986
797. Michniewska-Szczepkowska
B.:
Rola migracji ze wsi w rozwoju demograficznym Olsztyna. 1991, 62 z. 4 –
s. 349–355.
787. Kozanecka M.: Tendencje rozwoju
ludności Azji. 1986, 57 z. 1 – s. 103–117.
243
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
798. Runge J.: Emigracja zagraniczna
ludności województwa katowickiego
w latach 1976–1988. 1991, 62 z. 1–2 –
s. 98–101.
808. Eberhardt P.: Problematyka narodowościowa Wileńszczyzny. 1997, 68 z. 1
– s. 39–69.
1992
809. Eberhardt P.: Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej w Republice Mołdawskiej. 1998, 69 z. 3–4 –
s. 249–260.
1998
799. Eberhardt P.: Problemy narodowościowe Litwy. 1992, 63 z. 1 – s. 25–49.
1993
810. Kurek S.: Zróżnicowanie przestrzenne procesu starzenia się ludności
Europy w latach 1960–1996 w świetle
wybranych mierników. 1998, 69 z. 3–4 –
s. 261–274.
800. Eberhardt P.: Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na Białorusi w XX wieku. 1993, 64 z. 2 – s. 143–
183.
1994
1999
801. Eberhardt P.: Konsekwencje demograficzne wielkiego głodu na Ukrainie
w latach trzydziestych XX wieku. 1994,
65 z. 3–4 – s. 275–290.
811. Eberhardt P.: Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej w Estonii.
1999, 70 z. 2 – s. 131–142.
812. Kłosowski F., Runge J.: Podziały
obszaru województwa katowickiego
a kształtowanie się zróżnicowań demograficzno-społecznych. 1999, 70 z. 3–4 –
s. 319–335.
802. Eberhardt P.: Liczba i rozmieszczenie ludności polskiej na Ukrainie w XX
wieku. 1994, 65 z. 2 – s. 125–163.
803. Melezin A.: Prognoza składu rasowo-etnicznego ludności Stanów Zjednocznych. 1994, 65 z. 1 – s. 17–22.
2000
813. Flaga M.: Procesy demograficzne
na Ukrainie w okresie transformacji
ustrojowej. 2000, 71 z. 3–4 – s. 321–333.
804. Szymańska D.: Imigracja zagraniczna w województwie toruńskim. 1994,
65 z. 3–4 – s. 337–343.
814. Janicki W.: Tatarzy w Polsce –
naród, grupa etniczna czy „ludzie pogranicza"? 2000, 71 z. 2 – s. 173–187.
1995
805. Huk J., Kozieł R.: Przepływy i powiązania migracyjne Wrocławia. 1995,
66 z. 3–4 – s. 331–347.
815. Sławejkow P.: Etnograficzna charakterystyka ludności Bułgarii. 2000, 71
z. 2 – s. 223–231.
1996
806. Eberhardt P.: Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na Litwie.
1996, 67 z. 3–4 – s. 321–344.
2001
1997
816. Eberhardt P.: Problematyka narodowościowa Bośni i Hercegowiny. 2001,
72 z. 1 – s. 3–22.
807. Eberhardt P.: Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na Łotwie.
1997, 68 z. 3–4 – s. 287–310.
817. Eberhardt P.: Problematyka narodowościowa Macedonii. 2001, 72 z. 2 –
s. 139–150.
244
Artykuły i notatki naukowe
818. Kurek S.: Obszary zagrożone starością demograficzną w Polsce południowo-wschodniej. 2001, 72 z. 1 –
s. 89–100.
1931
2002
1932
827. Winid W.: Gdańsk a Królewiec.
Przyczynek do antropogeografii. 1931, 9
z. 2 – s. 165–169.
819. Flaga M.: Mniejszość karaimska
w Polsce – w przeszłości i obecnie. 2002,
73 z. 1–2 – s. 13–25.
828. Albert A.: Ze studiów nad wpływem
sieci wodnej na położenie geograficzne
osiedli wiejskich (Przyczynek metodyczny). 1932, 10 z. 4 – s. 198–204.
2004
820. Eberhardt P.: Problematyka narodowościowa Chorwacji. 2004, 75 z. 1–2
– s. 11–32.
829. Uhorczak F.: Z metodyki badań nad
osadnictwem. Kartograficzna metoda
wykazywania różnic i zmian w osadnictwie. 1932, 10 z. 1–3 – s. 11–28.
821. Eberhardt P.: Problematyka narodowościowa Serbii i Czarnogóry. 2004,
75 z. 3 – s. 161–182.
1934
830. Lisikiewiczówna I.: O rozproszeniu
osad na Podolu. 1934, 12 z. 3–4 –
s. 334–335.
822. Huk J.: Migracje ludności na Dolnym Śląsku w latach 1989–1998. Kierunki i efektywność. 2004, 75 z. 1–2 –
s. 33–64.
2007
831. Mackiewiczówna J.: Ze studiów
osadniczych w dolinie górnego Prutu.
1934, 12 z. 3–4 – s. 331–333.
823. Długosz Z.: Wybrane aspekty stałej
emigracji ludności z Polski za granicę po
1989 roku. 2007, 78 z. 1–2 – s. 3–22.
832. Wąsowicz J.: Z geografii osiedli
wiejskich na Wołyniu. 1934, 12 z. 3–4 –
s. 284–293.
2009
833. Zahorecka Z.: Z geografii osiedli
stałych w dorzeczu Czarnego Czeremoszu. 1934, 12 z. 3–4 – s. 335–341.
824. Długosz Z.: Stan i perspektywy
starzenia się ludności w Europie. 2009,
80 z. 1–2 – s. 28–41.
1935
834. Czyżewski J.: Wpływ morza na
proces urbanizacji świata. 1935, 13 z. 2–
4 – s. 326–328.
Geografia osadnictwa
835. Przepiórski W.: Z geografii osadnictwa w karpackim dorzeczu Czeremoszu. 1935, 13 z. 1 – s. 36–55.
1925
825. Mrazkówna M., Kubijowicz W.: Ze
studiów nad osadnictwem Babiej Góry.
1925, 3 z. 1–2 – s. 45–71.
1936
836. Dekking G.W.: Najważniejsze miasta Afryki Południowej. 1936, 14 z. 1 –
s. 53–59.
1928
826. Sochaniewiczówna J.: Materiał
budowlany wsi polskiej. 1928, 6 z. 2–3 –
s. 86–96.
837. Steinhaus H.: O charakterystyce
skupienia osiedli. 1936, 14 z. 2–3 –
s. 297–298.
245
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1937
1954
838. Malicki A.: Położenie geograficzne
miast na Nadbużu. 1937, 15 z. 1 –
s. 18–42.
848. Hornig A.: Rozwój górnośląskiego
zespołu miejskiego. 1954, 25 z. 1–2 –
s. 126–145.
839. Winid W.: Miasto i wieś w krajobrazie geograficznym i ich rola w życiu
gospodarczym i społecznym. 1937, 15
z. 1 – s. 4–18.
1957
849. Lipka S.: Łęczyca – najmłodsze
miasto górnicze. 1957, 28 z. 2 –
s. 193–206.
1939
1961
840. Kiełczewska M.: O położeniu geograficznym miast Kalisza, Koła, Konina
i Turka. 1939, 17 z. 2 – s. 81–96.
850. Jeśman M.: Dojazdy młodzieży do
szkół a strefa wpływu Opola. 1961, 32
z. 4 – s. 411–426.
1946
1962
841. Balińska K.: Strefa przyciągania
małego miasta Krasnegostawu. 1946, 17
z. 3–4 – s. 218–222.
851. Dziewoński K.: Zagadnienia typologii morfologicznej miast w Polsce.
1962, 33 z. 4 – s. 441–457.
842. Malicki A.: Aktualne zadania badań
w zakresie geografii miast polskich.
1946, 17 z. 3–4 – s. 116–123.
852. Zaremba P.: Funkcjonalny podział
terenów podmiejskich. 1962, 33 z. 3 –
s. 327–338.
1947
1963
843. Dziewoński K.: Przeobrażenia
osadnictwa miejskiego w Polsce. 1947,
18 z. 1–4 – s. 202–232.
853. Straszewicz L.: Wędrówki ludności
jako podstawa rozwoju miast przemysłowych na przykładzie aglomeracji łódzkiej. 1963, 34 z. 4 – s. 361–376.
844. Kiełczewska-Zaleska M.: O położeniu Torunia. 1947, 18 z. 1–4 –
s. 247–261.
1964
854. Golachowski S.: Dawne wzory i nowe modele wsi. 1964, 35 z. 3–4 –
s. 371–386.
1950/1951
845. Leonhard H.: Trzebnica. Studium
geograficzno-planistyczne. 1950/1951,
21/22 z. 1–4 – s. 301–344.
855. Zagożdżon A.: Problematyka zespołów osadniczych. 1964, 35 z. 3–4 –
s. 387–398.
846. Szalkiewiczówna B.: Przeobrażenia
rynku małego miasta w świetle przykładów z województwa rzeszowskiego.
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 283–300.
1966
856. Kania C.: Metoda analizy „wielkości i kolejności osiedli" na przykładzie
województwa opolskiego. 1966, 37 z. 3 –
s. 311–323.
1952/1953
847. Romahn-Kwiatkowska E.: Ze studiów nad osadnictwem wybrzeża.
1952/1953, 23/24 z. 1–4 – s. 166–176.
246
Artykuły i notatki naukowe
dolin rzecznych. 1980, 51 z. 4 –
s. 383–400.
1967
857. Zajchowska S.: Podział funkcyjny
miast Wielkopolski. 1967, 38 z. 1 –
s. 23–35.
867. Kotlarzowa K., Prochownikowa A.:
Funkcje przemysłowe i turystyczne Wieliczki. 1980, 51 z. 3 – s. 275–286.
1968
868. Walczak W.: Osiedla miejskie zachodniej Grenlandii. 1980, 51 z. 2 –
s. 197–213.
858. Maik W.: Niektóre problemy badań
nad układami osadniczymi. 1968, 39 z. 2
– s. 157–171.
1983
1969
869. Drobek W., Heffner K.: Sieć miast
doliny Odry w ujęciu regionalnym. 1983,
54 z. 3 – s. 323–336.
859. Jahn A.: Pewien wzór dla wyrażenia
rozproszenia osiedli wiejskich. 1969, 40
z. 3 – s. 331–339.
870. Kapler H.: Procesy urbanizacji wsi
w strefie wpływów aglomeracji warszawskiej i łódzkiej na przykładzie woj. skierniewickiego. 1983, 54 z. 4 – s. 509–522.
1972
860. Bromek K., Kortus B.: Rozwój,
funkcje i struktura przestrzenna Krakowa. 1972, 43 z. 2 – s. 131–149.
1975
871. Puchalski K.: Analiza zależności
funkcjonalnych w obrębie aglomeracji na
przykładzie miast wschodniej części
aglomeracji warszawskiej. 1983, 54 z. 1
– s. 15–25.
862. Deja W.: Zastosowanie metody
taksonomicznej do określenia zasięgu
i stopnia przeobrażenia strefy podmiejskiej Poznania. 1975, 46 z. 1 – s. 55–64.
1984
872. Długosz Z.: Urbanizacja Macedonii
w świetle niektórych aspektów demograficznych. 1984, 55 z. 4 – s. 519–528.
1977
873. Eberhardt P.: Ocena rozwoju i funkcjonowania systemu osadniczego Polski.
1984, 55 z. 1 – s. 61–72.
861. Pietruczuk A.: Zmiany struktury
miejskiej sieci osadniczej Maroka. 1972,
43 z. 1 – s. 33–44.
863. Duczmal-Pacowska H.: W sprawie
„urbanizacji" i „deruralizacji". 1977, 48
z. 1 – s. 73–74.
874. Niesyt J., Skupowa J.: Związki przestrzenne aglomeracji gdańskiej z zapleczem w zakresie dojazdów do pracy.
1984, 55 z. 2 – s. 191–204.
1978
864. Kusiński W.: Pojęcie i mierniki
urbanizacji. 1978, 49 z. 4 – s. 407–418.
875. Rykiel Z., Żurkowa A.: Regionalne
systemy osadnicze i ośrodki regionalne.
1984, 55 z. 2 – s. 173–189.
1979
865. Litewka C.: Miasta – satelity (Zakres pojęć i kierunki budownictwa satelitarnego). 1979, 50 z. 1–2 – s. 29–51.
1985
876. Kozysa J.: Użytkowanie energii
elektrycznej w miastach polskich. 1985,
56 z. 1 – s. 45–60.
1980
866. Drobek W., Heffner K.: Zastosowanie reguły wielkości i kolejności do analizy systemów osadniczych regionów
247
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
877. Parysek J.J.: Zróżnicowanie struktury społeczno-ekonomicznej głównych
miast Jugosławii. 1985, 56 z. 3–4 –
s. 327–341.
887. Szymańska D.: Małe miasta woj.
bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego w ujęciu kontinuum miejskowiejskiego. 1992, 63 z. 1 – s. 91–98.
878. Rykiel Z.: Powiązania aglomeracji
miejskich w krajowym systemie osadniczym. 1985, 56 z. 2 – s. 173–181.
1993
888. Antoszek J.: Użytkowanie terenów
wolnych w miastach województwa lubelskiego. 1993, 64 z. 3–4 – s. 317–327.
879. Szajnowska-Wysocka A.: Współczesne bariery rozwojowe aglomeracji
górnośląskiej. 1985, 56 z. 3–4 –
s. 295–312.
889. Kusiński W.: Regionalne zróżnicowanie poziomu urbanizacji w Polsce.
1993, 64 z. 1 – s. 43–58.
1986
880. Eberhardt P.: Krajowy system osadniczy. 1986, 57 z. 1 – s. 21–45.
890. Parysek J.J., Adamczak Z., Grobelny R.: Zurbanizowanie świata. 1993, 64
z. 1 – s. 25–42.
1988
1994
881. Szymańska D.: Nowe miasta w Polsce i ich struktura społeczno-ekonomiczna. 1988, 59 z. 4 – s. 403–413.
891. Świć H.: Rozwój miejskiej sieci
osadniczej w makroregionie środkowowschodnim. 1994, 65 z. 3–4 – s. 291–306.
1989
1995
882. Czarnecka I.: Czy Wrocław jest
miastem zieleni? 1989, 60 z. 4 – s. 417–
428.
892. Małachowski K., Szymańska D.:
Borne Sulinowo u progu swojego rozwoju. 1995, 66 z. 1 – s. 61–68.
883. Szymańska D.: Klasyfikacja miast
według liczby ludności w geografii radzieckiej. 1989, 60 z. 2 – s. 147–157.
893. Miszewska B.: Wpływ
przestrzennej Wrocławia na
użytkowania ziemi i strukturę
giczną miasta. 1995, 66 z. 3–4
370.
1991
884. Michalski W.: Hierarchia osadnicza, granice stref wpływów i odległość
(próba modelu). 1991, 62 z. 1–2 –
s. 41–55.
ekspansji
sukcesję
morfolo– s. 363–
1996
894. Kusiński W.: W sprawie nowych
kierunków geograficznych badań obszarów miejskich. 1996, 67 z. 2 –
s. 201–208.
1992
885. Deja W.: Dynamika rozwoju i funkcje miast strefy podmiejskiej Poznania w
latach 1960–1988. 1992, 63 z. 3–4 –
s. 361–368.
895. Kwiatek-Sołtys A.: Krzeszowice –
studium funkcjonalne małego miasta.
1996, 67 z. 3–4 – s. 365–375.
1997
886. Sokołowski D.: Zróżnicowanie
małych miast Polski w aspekcie funkcjonalnym i infrastrukturalnym. 1992, 63
z. 3–4 – s. 295–312.
896. Kłosowski F.: Kształtowanie się
infrastruktury społecznej w miastach
intensywnego rozwoju. 1997, 68 z. 3–4 –
s. 311–326.
248
Artykuły i notatki naukowe
1998
2003
897. Domański B.: Władza ekonomiczna
a przestrzeń: przemysł w mieście w warunkach socjalizmu. 1998, 69 z. 2 –
s. 149–167.
907. Krzysztofik R.: Pojęcie genotypu
funkcjonalnego w badaniach nad układami lokalizacyjnymi miast – przegląd
badań i próba modelu. 2003, 74 z. 4 –
s. 325–344.
898. Komorowski J.: Marketing a potrzeba sukcesu miasta. 1998, 69 z. 3–4 –
s. 275–293.
908. Szmytkie R.: Próba zastosowania
kryterium fizjonomicznego w procedurze
nadawania praw miejskich. 2003, 74 z. 4
– s. 345–353.
899. Sokołowski D.: Niektóre problemy
definiowania
pojęć
geograficznoosadniczych związanych z urbanizacją.
1998, 69 z. 2 – s. 169–192.
909. Szmytkie R.: Znaczenie osiedli
miejskich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski w okresie powojennym.
2003, 74 z. 1–2 – s. 59–77.
900. Tkocz M.: Funkcje miast strefy
węzłowej aglomeracji górnośląskiej.
1998, 69 z. 3–4 – s. 309–321.
2004
910. Krzysztofik R.: Miasta-wrota. Zarys
teorii i przegląd badań. 2004, 75 z. 3 –
s. 213–231.
1999
901. Budner W.: Działalności administracyjne w strukturze funkcjonalnej
miast średnich i dużych. 1999, 70 z. 1 –
s. 19–30.
2006
911. Jażdżewska I.: Reguła K. Zipfa –
poszukiwanie najlepszej metody aproksymacji punktów. 2006, 77 z. 3 –
s. 206–219.
902. Sokołowski D.: Centralność miast
Dolnego Powiśla. 1999, 70 z. 3–4 –
s. 301–318.
903. Winidowa J.: Uwagi na temat problemów miejskich Tajlandii. 1999, 70
z. 1 – s. 85–92.
912. Krzysztofik R.: Miasta krawędziowe. Nowa forma osadnicza w przedmiocie badań geografii miast. 2006, 77 z. 3 –
s. 164–181.
2000
913. Petryszyn J., Szajnowska-Wysocka
A.: Ośrodki centralne poziomu powiatowego jako centra powiatów w Polsce.
2006, 77 z. 1–2 – s. 23–37.
904. Krzysztofik R.: Umiastowienie
północno-wschodniej Polski w świetle
wybranych pojęć i teorii z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. 2000, 71
z. 2 – s. 189–208.
914. Szmytkie R.: Stopień rozwoju cech
miejskich w małych miastach Polski.
2006, 77 z. 1–2 – s. 69–82.
905. Sagan I.: Teoria reżimu miejskiego.
2000, 71 z. 3–4 – s. 279–297.
2008
2002
915. Szmytkie R.: Definicja i specyfika
miast-zlepieńców. 2008, 79 z. 4 –
s. 355–366.
906. Rajman J.: Urbanizacja Chin i jej
regionalne zróżnicowanie. 2002, 73 z. 4
– s. 339–347.
249
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2009
1937
916. Kuć-Czajkowska K.A., Michałowski S.: Metropolitalne szanse Lublina.
2009, 80 z. 4 – s. 189–209.
925. Haliczer J.: Pszenica, żyto i kukurydza w Europie w okresie 1870–1934.
Rozważania centrograficzne. 1937, 15
z. 4 – s. 297–322.
Geografia wsi i rolnictwa
926. Polówna K.: Porty rybackie w Jastarni i w Wielkiej Wsi. 1937, 15 z. 3 –
s. 256–263.
1923
1938
917. Kubijowicz
W.:
Szałaśnictwo
w Karpatach. 1923, 1 z. 2 – s. 154–160.
927. F.B.: Stan rolnictwa w W. M. Gdańsku. 1938, 16 z. 2 – s. 102–107.
1925
1947
918. Kozłowska A.: Rolnictwo w Egipcie. 1925, 3 z. 3–4 – s. 254–268.
928. Leonhard H.: Zniszczenia wojenne
gospodarstw rolnych na terenie Dolnego
Śląska. 1947, 18 z. 1–4 – s. 279–282.
1930
1956
919. Kmicikiewicz E.: Regionalizm Polski w świetle zużycia nawozów sztucznych. 1930, 8 z. 1 – s. 140–148.
929. Rościszewski M.: Produkcja kukurydzy na świecie. 1956, 27 z. 4 – s. 367–
376.
1931
1958
920. Z.: Rybołówstwo morskie w Polsce
w r. 1929. 1931, 9 z. 2 – s. 173.
930. Szczęsny R.: Zagadnienie odłogów
i nieużytków na terenie powiatu mrągowskiego. 1958, 29 z. 3 – s. 391–396.
1932
921. Ernst J.: Regiony geograficznorolnicze Polski. 1932, 10 z. 4 – s. 143–
168.
1966
931. Kostrowicki J.: Problemy i metody
polskiej geografii rolnictwa. 1966, 37
z. 3 – s. 289–304.
1934
922. Romanowska M.: Ze studiów terenowych nad geografią osiedli wiejskich
w międzyrzeczu Łomnicy i Bystrzycy
Sołotwińskiej. 1934, 12 z. 3–4 – s. 326–
331.
1969
932. Ernst J.: Dynamika zmian struktury
głównych upraw w Europie w latach
1935–1962. 1969, 40 z. 1 – s. 27–43.
923. Wąsowicz J.: Grunty orne w województwach centralnych i wschodnich.
1934, 12 z. 2 – s. 163–164.
933. Koziej L.: Warunki upraw rolnych
w lejkach płaskowyżu Kras w Jugosławii.
1969, 40 z. 1 – s. 45–56.
1936
1972
924. Ernst J.: Podole jako obszar wywozowy niektórych ziemiopłodów. 1936, 14
z. 1 – s. 83–93.
934. Skoczek M.: Systemy sztucznego
nawadniania w Afryce. 1972, 43 z. 1 –
s. 45–56.
250
Artykuły i notatki naukowe
935. Winidowa J.: Geograficzne aspekty
uprawy kawy w Etiopii. 1972, 43 z. 1 –
s. 19–31.
kowników w wieku ponad 55 lat. 1982,
53 z. 1 – s. 67–74.
1987
1973
946. Antoszek J.: Uprawa warzyw gruntowych na rolniczym obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego w latach 1978–
1984. 1987, 58 z. 1 – s. 57–66.
936. Falkowski J.: Rolnictwo w Szwecji.
1973, 44 z. 1 – s. 33–48.
1975
1990
937. Prochownikowa A.: Urbanizacja
wsi czy deruralizacja? 1975, 46 z. 4 –
s. 399–405.
947. Burlikowska I., Zwolan M.: Rola
różnych systemów zaopatrzenia w wodę
wsi na obszarze wyżynnym. 1990, 61
z. 1–2 – s. 37–47.
1976
938. Berezowski S.: Urbanizacja wsi czy
deruralizacja? 1976, 47 z. 1 – s. 85–87.
1992
948. Świć H.: Zróżnicowanie przestrzenne i strukturalne upraw roślin przemysłowych w Polsce. 1992, 63 z. 1 –
s. 51–65.
939. Olszewski T.: Problemy rolnictwa
i gospodarki żywnościowej świata. 1976,
47 z. 2 – s. 119–142.
1977
1993
940. Berger J., Maksymiuk A.: Uprawa
manioku na świecie. 1977, 48 z. 3 –
s. 289–298.
949. Świć H.: Rozmieszczenie w Polsce
nowej rośliny zbożowej – pszenżyta.
1993, 64 z. 3–4 – s. 307–316.
1988
1994
941. Falkowski J.: Struktura przestrzenna rolnictwa makroregionu środkowozachodniego. 1978, 49 z. 3 – s. 287–308.
950. Grykień S.: Poziom rozwoju rolnictwa a jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. 1994, 65 z. 1 –
s. 59–65.
942. Kozysa J.: Stan i rozwój rolnictwa
w europejskich krajach RWPG. 1978, 49
z. 1 – s. 53–64.
951. Jędrzejczyk D., Wilk W.: Procesy
urbanizacji wsi w Polsce po II wojnie
światowej. 1994, 65 z. 3–4 – s. 307–315.
1979
943. Koreleski K., Magiera-Braś G.:
Przyrodnicze warunki produkcji rolniczej
w
makroregionie
południowowschodnim. 1979, 50 z. 1–2 – s. 19–28.
1995
952. Grykień S.: Ekologiczne gospodarstwa rolne w Polsce. 1995, 66 z. 2 –
s. 175–189.
1982
2000
944. Antoszek J.: Regionalizm uprawy
warzyw gruntowych w Polsce na podstawie metody koncentracji. 1982, 53 z. 2 –
s. 179–186.
953. Bański J.: Rolnicze obszary opóźnione w rozwoju. 2000, 71 z. 1 – s. 3–21.
954. Grykień S.: Przekształcenia struktury agrarnej wschodnich Niemiec. 2000,
71 z. 1 – s. 23–42.
945. Śmiech Z.: Indywidualne gospodarstwa rolne w Polsce należące do użyt-
251
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2003
1938
955. Grykień S.: Transformacja rolnictwa ukraińskiego po roku 1991. 2003, 74
z. 3 – s. 187–212.
964. Winid W.: Przemysł W. M. Gdańska. 1938, 16 z. 2 – s. 107–110.
2008
965. Piątkowski J.: Produkcja i zapasy
ropy naftowej na świecie. 1948, 19 z. 1–4
– s. 101–112.
1948
956. Bański J.: Struktura własnościowa
gruntów rolnych w okresie gospodarki
rynkowej w Polsce. 2008, 79 z. 3 –
s. 227–243.
1954
966. Kukliński A.: Zagadnienia lokalizacji zakładu obróbki kamienia budowlanego. 1954, 25 z. 4 – s. 408–411.
957. Czapiewski K.Ł., Janc K.: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu wykształcenia ludności wiejskiej i rolniczej. 2008,
79 z. 4 – s. 333–354.
967. Kukliński A.: Zakład przemysłowy
w uniwersyteckim nauczaniu geografii
przemysłu. 1954, 25 z. 4 – s. 397–407.
2009
958. Bański J.: Odrębność obszaru podmiejskiego w kontinuum miejskowiejskim. 2009, 80 z. 4 – s. 210–228.
1956
968. Winid B.: Uran w krajach kapitalistycznych. 1956, 27 z. 4 – s. 359–366.
959. Wójcik M.: Społeczna geografia
wsi. 2009, 80 z. 1–2 – s. 42–62.
1958
969. Jeśman M.: Materiały do geografii
ekonomicznej Śląska Opolskiego. Kopaliny. 1958, 29 z. 2 – s. 249–258.
Geografia przemysłu i surowców
1960
1934
970. Pakuła L.: Kształtowanie się ośrodków przemysłowych powiatu chrzanowskiego. 1960, 31 z. 4 – s. 375–393.
960. Haliczer J.: Wartość i wzajemny
stosunek surowcowej produkcji roślinnej,
zwierzęcej i mineralnej na kuli ziemskiej.
1934, 12 z. 3–4 – s. 222–246.
1964
971. Kortus B.: Donbas a Górny Śląsk.
Próba analizy porównawczej okręgów
przemysłowych. 1964, 35 z. 1 – s. 29–50.
1935
961. Ormicki W.: Z geografii przemysłu
Krakowa. 1935, 13 z. 2–4 – s. 337–345.
972. Wrzosek A.: Uwagi o geografii
przemysłu w ostatnim dwudziestoleciu.
1964, 35 z. 3–4 – s. 419–428.
1937
962. Hałuszyńska N.: Przyczynek do
znajomości przemysłu drzewnego w górskiej i podgórskiej części województwa
stanisławowskiego. 1937, 15 z. 1 – s. 76–
81.
1970
973. Więcko E.: Podstawy surowcowe
rozwoju przemysłu celulozowo-papierniczego na świecie. 1970, 41 z. 2 –
s. 191–209.
963. Skaliszówna M.: Kilka uwag o cukrownictwie w Polsce. 1937, 15 z. 1 –
s. 42–56.
252
Artykuły i notatki naukowe
ne i struktura przestrzenna przedsiębiorstw polonijno-zagranicznych w Polsce. 1985, 56 z. 3–4 – s. 365–377.
1975
974. Troc M.: Drewno w górnictwie węglowym Zagłębia Górnośląskiego. 1975,
46 z. 4 – s. 389–397.
1986
984. Dziadek S.: Powiązania produkcyjno-przestrzenne Rybnickiego Okręgu
Węglowego. 1986, 57 z. 4 – s. 551–563.
1976
975. Runowa T.G.: Zasoby naturalne
Syberii. 1976, 47 z. 4 – s. 363–374.
1987
1977
985. Kortus B.: Krajobrazy krzemowe
czyli okręgi przemysłowe najmłodszej
generacji. 1987, 58 z. 4 – s. 413–423.
976. Berger K.S.: Rozmieszczenie przemysłu piwowarskiego w Polsce. 1977, 48
z. 1 – s. 17–24.
1988
1980
986. Kuciński K.: Geograficzno-ekonomiczna analiza lokalizacji zakładów
przemysłowych. 1988, 59 z. 4 –
s. 415–424.
977. Harasimiuk M.: Lubelskie Zagłębie
Węglowe. 1980, 51 z. 2 – s. 155–169.
1981
978. Wieloński A.: Struktura przestrzenna przemysłu spożywczego w Polsce.
1981, 52 z. 1 – s. 23–30.
1989
987. Kozysa J.: Przemysł cukrowniczy
w makroregionie środkowo-wschodnim
w latach 1976–1986. 1989, 60 z. 4 –
s. 429–437.
1982
979. Kortus B., Adamus J.: Z badań nad
oceną lokalizacji i funkcjonowania zakładów przemysłowych. 1982, 53 z. 3–4 –
s. 289–301.
1991
988. Slenczek
M.:
Charakterystyka
przemysłu województwa opolskiego.
1991, 62 z. 1–2 – s. 19–40.
1983
980. Świć H.: Rozmieszczenie i ocena
koncentracji przestrzennej przemysłu
w Polsce. 1983, 54 z. 4 – s. 497–508.
1994
989. Kozysa J.: Poziom uprzemysłowienia i tendencje zmian strukturalnych
w przemyśle makroregionu środkowowschodniego. 1994, 65 z. 2 – s. 165–177.
1984
981. Dutkowski M., Mohammed A.H.:
Polityczno-ekonomiczne czynniki wzrostu
wydobycia ropy naftowej w Iraku. 1984,
55 z. 2 – s. 205–215.
990. Świć H.: Elektroenergetyka Polski
u progu restrukturyzacji. 1994, 65 z. 1 –
s. 37–57.
1985
991. Wieloński A., Durydiwka M.:
Przemysł w Polsce w warunkach przejścia do gospodarki rynkowej i integracji
z Europą Zachodnią. 1994, 65 z. 3–4 –
s. 317–325.
982. Jedut R.: Baza surowcowa Zakładu
Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego
w Milejowie. 1985, 56 z. 3–4 –
s. 379–388.
983. Manikowska B., Matykowski R.,
Stryjakiewicz T.: Tendencje lokalizacyj-
253
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1995
2008
992. Świć H.: Przemysł rafineryjny Polski – dawniej i dziś. 1995, 66 z. 1 – s. 37–
49.
1001. Wrona J.: Nazwy firm i marek
samochodowych na tle historii i współczesności przemysłu motoryzacyjnego.
2008, 79 z. 4 – s. 383–403.
993. Tkocz M.: Tendencje zmian w strukturze przemysłu województwa katowickiego w okresie kształtowania się gospodarki rynkowej (1990–1993). 1995, 66
z. 2 – s. 191–201.
Geografia transportu i komunikacji
1996
1928
994. Weltrowska J.: Czynniki lokalizacji,
rozmieszczenie oraz funkcjonowanie
przemysłu farmaceutycznego w Polsce
w 1992 roku. 1996, 67 z. 1 – s. 59–69.
1929
1002. Turczyński K.: Gęstość dróg bitych w Polsce. 1928, 6 z. 2–3 –
s. 97–101.
1003. Polański S.: Ruch osobowy na
kolejach polskich w r. 1929. 1930, 8 z. 3
– s. 167–172.
1998
995. Świć H.: Gospodarka gazem
w Polsce – stan aktualny, przemiany
i perspektywiczne kierunki rozwoju.
1998, 69 z. 3–4 – s. 295–307.
1004. Polański S.: Transport towarów na
kolejach Rzeczypospolitej Polskiej
w r. 1922 i 1928. 1929, 7 z. 4 –
s. 218–227.
1999
996. Świć H.: Rola odnawialnych źródeł
energii w Polsce na tle światowym. 1999,
70 z. 3–4 – s. 283–300.
1931
1005. Ołtarzewski S.: Port gdański
(streszczenie). 1931, 9 z. 4 – s. 287–289.
2000
1006. Z.: Ruch w Porcie Gdyńskim.
1931, 9 z. 2 – s. 171–172.
997. Namyślak B.: Inwestycje zagraniczne w działalności produkcyjnej w Polsce.
2000, 71 z. 3–4 – s. 299–319.
1007. Żakówna L.: Gdynia i Gdańsk
a Polska w świetle kolejowych przewozów towarowych w ciągu 5–lecia 1924–
1928. 1931, 9 z. 2 – s. 81–100.
2001
998. Gierańczyk W., Stańczyk A.: Przemiany struktury przestrzennej przemysłu
na ziemiach polskich. 2001, 72 z. 3–4 –
s. 259–281.
1932
1008. Pawłowski S.: Port
1932, 10 z. 4 – s. 168–178.
999. Musielak J.: Zasoby naturalne Morza Bałtyckiego i ich wykorzystanie.
2001, 72 z. 3–4 – s. 357–377.
algierski.
1947
1009. Milata W.: Geografia lotnicza
świata. 1947, 18 z. 1–4 – s. 103–113.
2007
1000. Mielcarek P.: Czynniki rozwoju
przemysłu wysokiej techniki w Bawarii.
2007, 78 z. 3 – s. 196–212.
1948
1010. Terebucha E.: Port Szczeciński.
1948, 19 z. 1–4 – s. 300–307.
254
Artykuły i notatki naukowe
1961
1981
1011. Zaleski J.: O niektórych problemach geografii transportu morskiego.
1961, 32 z. 4 – s. 389–409.
1021. Dziadek S.: Huta Katowice na tle
codziennych dojazdów do pracy. 1981,
52 z. 1 – s. 15–21.
1963
1022. Jemioło J., Koliba A.: Główne
węzły i linie lotnicze Związku Radzieckiego. 1981, 52 z. 3 – s. 313–326.
1012. Domański R.: Teoretyczne modele
sieci komunikacyjnej. 1963, 34 z. 2 –
s. 149–167.
1023. Rykiel Z.: Powiązania komunikacyjne miast konurbacji katowickiej. 1981,
52 z. 1 – s. 3–14.
1013. Zaleski J.: Z geografii portu Nowy
Jork. 1963, 34 z. 1 – s. 15–30.
1982
1973
1024. Dziadek S.: Odpowiedź na uwagi
polemiczne mgr. J. Runge. 1982, 53 z. 3–
4 – s. 327–330.
1014. Łoboda J.: Rozwój sieci nadającej
program telewizyjny w Polsce w ujęciu
grafowym. 1973, 44 z. 1 – s. 13–31.
1025. Runge J.: Na marginesie artykułu
S. Dziadka. 1982, 53 z. 2 – s. 213–215.
1975
1015. Jemioło A.: Rynek przewozów
lotniczych w rejonie Tatr i Podhala.
1975, 46 z. 4 – s. 375–388.
1026. Runge J.: O konurbacji górnośląskiej i innych kwestiach. 1982, 53 z. 3–4
– s. 330–332.
1976
1016. Zaleski J.: Polska gospodarka
morska 1945–1974. 1976, 47 z. 2 –
s. 143–162.
1027. Rykiel Z.: O konurbacji katowickiej i metodologii neopozytywistycznej
(na marginesie polemiki J. Rungego).
1982, 53 z. 3–4 – s. 332–336.
1977
1983
1017. Dura E.: Rola transportu w rozwoju gospodarczym krajów Ameryki Łacińskiej. 1977, 48 z. 4 – s. 413–431.
1028. Koziarski S.M.: Rozwój sieci przesyłowej wysokich napięć energetycznych
w Polsce. 1983, 54 z. 2 – s. 207–220.
1018. Zięba M.: Określenia wielkośći
węzła kolejowego. 1977, 48 z. 2 –
s. 163–171.
1985
1029. Kowalski J.: Przesłanki geograficzne i historyczne określania znaczenia
tras komunikacyjnych. 1985, 56 z. 3–4 –
s. 282–294.
1978
1019. Dziedziul B.: Rozwój portu morskiego Świnoujścia. 1978, 49 z. 1 –
s. 43–51.
1030. Koziarski S.M.: Elektryfikacja
sieci kolejowej w Polsce. 1985, 56 z. 1 –
s. 31–44.
1979
1991
1020. Dziadek S.: Dojazdy do pracy
w tworzącej się aglomeracji Jastrzębie
Zdrój. 1979, 50 z. 1–2 – s. 87–93.
1031. Rydz E.: Natężenie ruchu pojazdów na granicy miasta Słupska. 1991, 62
z. 1–2 – s. 57–68.
255
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1040. Zierhoffer A.: Wybrzeże polskie
w świetle geografii politycznej i gospodarczej. 1931, 9 z. 4 – s. 268–273.
1995
1032. Gierańczyk W.: Natężenie ruchu
pojazdów na drogach wylotowych z Kutna. 1995, 66 z. 1 – s. 69–77.
1932
1041. Romanowska M.: Zmiany w zaludnienu Królestwa Polskiego w przeciągu stulecia. 1932, 10 z. 4 – s. 192–198.
1997
1033. Koziarski S.: Funkcja żeglugowa
Odry. 1997, 68 z. 2 – s. 155–180.
1933
1998
1042. Jasiewicz W.: Zmiany powierzchni
i ilości stawów podolskich w ciągu XIX
wieku. 1933, 11 z. 1–2 – s. 6–17.
1034. Petryszyn J.: Międzymiastowe połączenia autobusowe i tramwajowe
w aglomeracji katowickiej. 1998, 69 z. 1
– s. 65–72.
1043. Wąsowicz J.: Z geografii politycznej Azji. 1933, 11 z. 3 – s. 66–71.
2003
1035. Kozłowski L.: Dostępność sieci
dróg głównych na obszarach wiejskich
na przykładzie województwa kujawskopomorskiego. 2003, 74 z. 3 – s. 225–245.
1934
2009
1936
1036. Hájek O.: Problemy rozwoju sieci
transportowej średniego miasta czeskiego na przykładzie Zlina. 2009, 80 z. 3 –
s. 147–159.
1045. Batowski H.: Rozwój terytorialny
państw bałkańskich w XIX i XX w. 1936,
14 z. 2–3 – s. 175–205.
1044. Romanowska M.: Zmiany w zalesieniu Królestwa Polskiego w ostatnim
stuleciu. 1934, 12 z. 3–4 – s. 246–284.
1046. Brossowa A.: Z zagadnień geopolitycznych. 1936, 14 z. 2–3 – s. 227–233.
1037. Pijet-Migoń E.: Port lotniczy we
Wrocławiu w warunkach konkurencji
z portami lotniczymi wschodniej części
Niemiec. 2009, 80 z. 4 – s. 229–240.
1937
1047. Batowski H.: Errata. Do artykułu
„Rozwój terytorialny państw bałkańskich
w XIX i XX w.". 1937, 15 z. 1 – s. 95–96.
1038. Rosik P.: Potencjał własny oraz
szacowanie parametrów modelu dostępności wewnętrznej na przykładzie Warszawy. 2009, 80 z. 1–2 – s. 78–95.
1048. Wąsowicz J.: Materiały do geografii politycznej Polski. 1937, 15 z. 3 –
s. 215–244.
1938
Geografia historyczna i polityczna
1049. Kiełczewska M.: Gdzie leżał najdawniejszy Gdańsk? 1938, 16 z. 2 –
s. 123–126.
1931
1039. Lutman R.: Stosunek nauki niemieckiej do sprawy Pomorza. 1931, 9
z. 2 – s. 173–175.
1050. Kostrzewski J.: Pradzieje W. M.
Gdańska i jego okolicy. 1938, 16 z. 2 –
s. 119–123.
1051. S.P.: Znaczenie Gdańska dla Polski. 1938, 16 z. 2 – s. 81–86.
256
Artykuły i notatki naukowe
1062. Szulc H.: O nowych drogach badań w geografii historycznej. 1964, 35
z. 1 – s. 21–28.
1948
1052. Widajewicz J.: Argument geograficzny w badaniach wczesnej historii
Polski. 1948, 19 z. 1–4 – s. 93–100.
1966
1063. Lenczowski F.: Przesieka śląska.
1966, 37 z. 3 – s. 239–248.
1949
1053. Kostrzewski J.: Rola Odry w świetle prehistorii. 1949, 20 z. 1–4 –
s. 109–123.
1967
1064. Gotkiewicz M.: Migracje górali
czadeckich w XIX i XX wieku. 1967, 38
z. 1 – s. 3–22.
1054. Piasecki D.: Geneza grodu biskupińskiego w świetle badań morfologicznych. 1949, 20 z. 1–4 – s. 185–197.
1065. Werwicki A.: Rozwój sieci miast
w rejonie Wałbrzycha i Świdnicy w XIX
i XX wieku. 1967, 38 z. 1 – s. 67–75.
1956
1055. Straszewicz L.: Stan i rozmieszczenie hodowli na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku. 1956, 27 z. 2 –
s. 161–176.
1968
1066. Januszewski J.: Przebieg roczny
zgonów we wczesnym średniowieczu
w świetle zmian klimatycznych. 1968, 39
z. 3 – s. 265–271.
1958
1056. Strzelecka B.: Historyczna dokumentacja niektórych młodszych zmian
hydrograficznych na brzegu Karpat.
1958, 29 z. 4 – s. 455–472.
1973
1067. Kiełczewska-Zaleska M.: Polska
w Europie w czasach M. Kopernika.
1973, 44 z. 3–4 – s. 333–350.
1959
1057. Szulc H.: Zabrze. 1959, 30 z. 2 –
s. 179–194.
1981
1068. Wytyczak R.: Rola osadnictwa
w wylesianiu Sudetów w XIII i XIV w. na
przykładzie międzyrzecza Bobru i Bystrzycy. 1981, 52 z. 1 – s. 31–43.
1960
1058. Wąsowicz J.: Z prac nad wytyczeniem granicy polsko-czechosłowackiej.
1960, 31 z. 2 – s. 133–147.
1985
1069. Broda J.: Proces wylesień na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych. 1985, 56 z. 2 – s. 151–172.
1961
1059. Papiewska-Rogalowa S.: Rozwój
miast Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.
1961, 32 z. 2 – s. 207–229.
1991
1070. Piskozub A.: Geograficzno-historyczne podstawy nowej koncepcji podziału regionalnego Polski. 1991, 62 z. 4
– s. 339–348.
1962
1060. Gumiński M.: Szlak bursztynowy.
1962, 33 z. 4 – s. 397–410.
1964
1999
1061. Barbag J.: O miejsce geografii
politycznej w systemie nauk o Ziemi.
1964, 35 z. 3–4 – s. 355–370.
1071. Kosmala G.: Stabilność granic
politycznych w Europie Środkowej
257
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
i Wschodniej w XX wieku. 1999, 70 z. 1 –
s. 51–64.
1981
1079. Kindlik M.: Zróżnicowanie poziomu spożycia żywności na świecie. 1981,
52 z. 3 – s. 275–283.
2002
1072. Łuszczuk M.: Spór o archipelag
Diaoyu/Senkaku. 2002, 73 z. 4 –
s. 349–358.
1984
1080. Malczewski J.: Przestrzenny układ
jakości życia w Grecji. 1984, 55 z. 4 –
s. 507–517.
2005
1073. Krzysztofik R.: Proces kształtowania się sieci miejskiej w Polsce w okresie
od XIII do XX wieku. 2005, 76 z. 4 –
s. 383–398.
1081. Słodczyk J.: „Mapy mentalne" i
ich zastosowanie w badaniach geograficznych. 1984, 55 z. 1 – s. 73–87.
1988
1082. Jedut R.: Zróżnicowanie poziomu,
struktury i tendencji w spożyciu białka.
1988, 59 z. 1 – s. 31–50.
Geografia społeczna
1933
1989
1074. Żejmis S.: Zespoły kulturowe Europy. 1933, 11 z. 3 – s. 57–66.
1083. Jedut R.: Geografia produktów
spożywczych świata – tłuszcze. 1989, 60
z. 1 – s. 43–63.
1934
1075. Wąsowicz J.: Zmiany w warunkach mieszkaniowych w Polsce w dziesięcioleciu 1921–1931. 1934, 12 z. 3–4 –
s. 315–318.
1084. Magda K., Runge J.: Wpływ Huty
Katowice na przemiany demograficznospołeczne Dąbrowy Górniczej. 1989, 60
z. 1 – s. 31–41.
1969
1991
1076. Rabijewska B.: Uporządkowanie
dendrytowe województw ze względu na
liczbę uczniów przypadających na 1 izbę
lekcyjną. 1969, 40 z. 3 – s. 371–373.
1085. Jedut R.: Zróżnicowanie i tendencje w zakresie wyżywienia ludności świata. 1991, 62 z. 3 – s. 203–219.
1992
1975
1086. Czyż T.: Struktura regionalna
bezrobocia w Polsce. 1992, 63 z. 1 –
s. 67–84.
1077. Musielak J.: Spożycie podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce. 1975, 46 z. 2 – s. 147–157.
1087. Kozanecka M., Domin W.: Ludność czynna zawodowo jako kryterium
zmian struktur gospodarczych krajów
Azji. 1992, 63 z. 3–4 – s. 313–327.
1978
1078. Lipko S., Gołębiowska A.: Infrastruktura społeczna jako przedmiot badań geograficznych. 1978, 49 z. 1 –
s. 33–41.
1088. Małuszyńska E.: Zmiany struktury
zatrudnienia na świecie w latach 1947–
1988. 1992, 63 z. 2 – s. 195–207.
258
Artykuły i notatki naukowe
1995
2005
1089. Antoszek J.: Problemy narodowościowe i religijne na Półwyspie Bałkańskim. 1995, 66 z. 3–4 – s. 349–361.
1098. Kosmala G., Spallek W.: Pomniki
„niemieckie" a ludność niepolska w
województwie opolskim (próba wyznaczenia granicy kulturowej). 2005, 76 z. 3
– s. 183–199.
1996
1090. Lisowski A.: Geografia społeczna
– nowa koncepcja dyscypliny. 1996, 67
z. 2 – s. 189–199.
2007
1099. Bajerski A.: Ludność z wykształceniem wyższym w miastach Polski w latach 1988–2002. 2007, 78 z. 3 –
s. 225–239.
1998
1091. Janicki W.: Kanada podzielona? –
problemy państw wielojęzykowych na
przykładzie kanadyjskiego Quebecu.
1998, 69 z. 2 – s. 193–203.
1100. Eberhardt P.: Geografia religii
Litwy. 2007, 78 z. 3 – s. 161–179.
1101. Śleszyński P.: Dlaczego Lech
Kaczyński wygrał wybory prezydenckie
2005. Studium z geografii elektoralnej.
2007, 78 z. 1–2 – s. 61–82.
1999
1092. Kabath E., Sobczak D.: Geografia
wyborów do Sejmu RP w 1997 r. 1999,
70 z. 2 – s. 201–220.
2008
1093. Kłosowski F.: Zmiany poziomu
infrastruktury społecznej w latach 1975–
1995. 1999, 70 z. 1 – s. 31–49.
1102. Bajerski A.: Badania zasięgów
oddziaływania przestrzennego szkolnictwa wyższego w Polsce: stan i perspektywy rozwoju. 2008, 79 z. 3 – s. 275–288.
2001
1094. Gwosdz K.: Postrzeganie regionu
tradycyjnego przemysłu w okresie transformacji: przypadek Górnego Śląska.
2001, 72 z. 3–4 – s. 283–299.
2009
1103. Gałek G., Maj A., Solecki M.,
Panfil M.: Świadomość Polaków na temat zmian klimatu. 2009, 80 z. 3 –
s. 160–172.
2003
1095. Hermanowski M., Kosmala G.:
Regionalizm w Polsce w końcu XX wieku
z perspektywy geograficznej. 2003, 74
z. 1–2 – s. 79–91.
Geografia turyzmu, krajoznawstwo
1924
1096. Jokiel B., Miszewska B., Slenczek
M.: Zmiany pracujących w działalności
produkcyjnej w średnich i dużych miastach Polski w latach 1989–2000. 2003,
74 z. 3 – s. 247–260.
1104. Niemcówna S.: O pogłębianiu
krajoznawstwa ziem polskich. 1924, 2
z. 2 – s. 361–368.
1938
2004
1105. Mrózek W.: Wycieczka po porcie
gdańskim. 1938, 16 z. 2 – s. 114–119.
1097. Rykiel Z.: Geografia wyborcza
i problematyka wyborcza w Polsce. 2004,
75 z. 4 – s. 275–298.
259
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1972
2003
1106. Warszyńska J.: Ocena środowiska
naturalnego pow. żywieckiego pod
względem sezonowości i form ruchu
turystycznego. 1972, 43 z. 2 – s. 171–
190.
1114. Wites T.: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju ekoturystyki w państwach
Azji Centralnej powstałych po rozpadzie
Związku Radzieckiego. 2003, 74 z. 4 –
s. 369–384.
1974
2007
1107. Warszyńska J.: Ruch turystyczny
w Tatrach. 1974, 45 z. 1 – s. 131–144.
1115. Bednarek M.: Promocja w turystyce wiejskiej – działania kwaterodawców
na przykładzie wybranych obszarów
Lubelszczyzny. 2007, 78 z. 3 – s. 180–
195.
1976
1108. Mikułowski B.: Wstępna ocena
walorów krajoznawczych Polski. 1976,
47 z. 3 – s. 237–253.
1978
Geografia regionalna
1109. Mikułowski B.: Zabytki architektury w turystycznej gospodarce przestrzennej kraju. 1978, 49 z. 1 – s. 17–32.
1924
1116. Mrazkówna M.: Antropogeografia
Krakowa. 1924, 2 z. 1 – s. 34–49.
1982
1117. Pawłowski S.: Położenie geograficzne Polski. 1924, 2 z. 3 – s. 435–441.
1110. Dubel K., Szczygielski K.: Ocena
przydatności środowiska przyrodniczego
województwa katowickiego do potrzeb
turystyki i wypoczynku. 1982, 53 z. 2 –
s. 159–178.
1925
1118. Gadomski A.: San Marino. Mała
republika na ziemi włoskiej. 1925, 3 z. 3–
4 – s. 268–273.
1984
1111. Stanowska L., Stanowski T.: Przyrodnicze kryteria waloryzacji rekreacyjnej przydatności lasów górskich. 1984,
55 z. 4 – s. 453–465.
1119. Kozłowska A.: Z Masywu Centralnego Francji. 1925, 3 z. 1–2 –
s. 103–111.
1985
1120. Massalski W.: Sad Ałłacha (Uzbekistan). 1925, 3 z. 1–2 – s. 88–103.
1112. Zwoliński A.: Ocena walorów
turystycznych jezior województwa bydgoskiego. 1985, 56 z. 3–4 – s. 313–326.
1121. Pawłowski S.: Geograficzny krajobraz północnej części oazy Kharga.
1925, 3 z. 1–2 – s. 18–38.
1986
1930
1113. Deja W.: Przyrodnicze warunki
rozwoju rekreacji na obszarach zurbanizowanych w strefie krajobrazu nizinnego.
1986, 57 z. 4 – s. 509–523.
1122. Belczak L., Jeziorowski K.: Stan
Parana. 1930, 8 z. 3 – s. 175–186.
1123. Sapieha L.: Z podróży po wschodnim Kongo. 1930, 8 z. 4 – s. 255–271.
260
Artykuły i notatki naukowe
1136. Ziemięcki J.: Śląsk ze strony nieznanej. 1936, 14 z. 4 – s. 349–360.
1931
1124. Avnimelech M.: Rozwój i perspektywy ekonomiczne krajów mandatowych
Bliskiego Wschodu. 1931, 9 z. 3 –
s. 221–224.
1937
1137. Polaczkówna M.: Bułgaria. 1937,
15 z. 4 – s. 341–347.
1125. Wąsowicz J.: Gdynia. 1931, 9 z. 2
– s. 170–171.
1938
1138. Czekańska M.: Zatoka Gdańska.
1938, 16 z. 2 – s. 87–90.
1126. Wąsowicz J.: Powiększenie województwa lwowskiego. 1931, 9 z. 2 –
s. 177.
1139. Darzewska J.: Kilka danych liczbowych z Wolnego Miasta Gdańska.
1938, 16 z. 2 – s. 100–102.
1933
1127. Mehedinti S.: Kilka uwag o Rumunii. 1933, 11 z. 3 – s. 53–56.
1140. Degorska J.: Handel W. M. Gdańska. 1938, 16 z. 2 – s. 111–114.
1128. Pazdro Z.: Wśród lasów i połonin
Gór Czywczyńskich. 1933, 11 z. 1–2 –
s. 41–43.
1946
1141. Krygowski B.: Ziemia Lubuska,
czyli Wielkopolska Zachodnia. 1946, 17
z. 3–4 – s. 187–205.
1934
1129. Szymański T.: Kilka drobnych
przyczynków do znajomości Kotliny Żydaczowsko-Stryjskiej. 1934, 12 z. 3–4 –
s. 319–326.
1142. Wąsowicz
J.:
Dolny
Śląsk
w oczach geografa. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 182–187.
1948
1935
1143. Czyżewski J.: Dolina Baryczy.
1948, 19 z. 1–4 – s. 125–156.
1130. Kosiba A.: Geograficzne warunki,
stan i rozwój żeglugi do Grenlandii.
1935, 13 z. 2–4 – s. 187–220.
1144. Walczak W.: Geograficzny opis
Ziemi Kłodzkiej. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 222–278.
1131. Leitgeber B.: Cieśniny bałtyckie
a położenie Kopenhagi. 1935, 13 z. 2–4 –
s. 252–259.
1955
1145. Demel K.: Bałtyk. 1955, 26 z. 4 –
s. 313–337.
1936
1132. Marchacz W.: Śląski krajobraz
przemysłowy. 1936, 14 z. 4 – s. 331–349.
1146. Loth J.: Suez – wrota na wschód.
1955, 26 z. 3 – s. 261–270.
1133. Nechay W.: Krajobraz Śląska
Opolskiego. 1936, 14 z. 4 – s. 321–324.
1956
1134. Olszewicz W.: Górny Śląsk a lokalizacja polskiego przemysłu i handlu.
1936, 14 z. 4 – s. 325–331.
1147. Zierhoffer A.: Z problemów geograficznych Antarktydy. 1956, 27 z. 1 –
s. 3–11.
1135. Schmuck A.: Kilka przyczynków
do geografii gospodarczej Kołomyi i jej
okolicy. 1936, 14 z. 2–3 – s. 205–227.
1957
1148. Klimesz H.: Haiti. 1957, 28 z. 1 –
s. 65–76.
261
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1149. Rościszewski M.: Federacja Rodezji i Niasy. 1957, 28 z. 1 – s. 77–89.
1160. Dziewoński K.: Zagadnienia geografii Warszawy. 1969, 40 z. 2 – s. 249–
256.
1958
1970
1150. Moniak J.: Problemy geograficzno-ekonomiczne województwa gdańskiego. 1958, 29 z. 2 – s. 215–226.
1161. Głodek J.: Zapory wodne na świecie – zarys geograficzny. 1970, 41 z. 1 –
s. 57–79.
1959
1162. Leonhard-Migaczowa H.: Regiony
ludnościowo-gospodarcze województwa
wrocławskiego. 1970, 41 z. 3 –
s. 339–356.
1151. Wąsowicz J.: Sobótka – Ślęża.
1959, 30 z. 3 – s. 337–338.
1960
1152. Leonhard H.: Kamienna Góra.
1960, 31 z. 4 – s. 395–415.
1163. Leszczycki S.: Zmiany w środowisku geograficznym oraz w życiu gospodarczym Polski Ludowej. 1970, 41 z. 1 –
s. 5–39.
1961
1153. Jahn A.: Problemy geograficzne
Alaski w świetle podróży naukowej odbytej w 1960 r. 1961, 32 z. 2 – s. 115–181.
1164. Litewka C.: Problemy związane
z rozwojem Częstochowskiego Okręgu
Przemysłowego. 1970, 41 z. 3 –
s. 311–328.
1154. Szukalski J.: Szwajcaria Kaszubska – Pojezierze Kaszubskie. 1961, 32
z. 2 – s. 231–233.
1971
1165. Baliński W.: Współczesne problemy obszarów suchych i posusznych północnej Afryki. 1971, 42 z. 2 – s. 137–145.
1155. Wilgatowa K.: Z geografii stanu
Connecticut. 1961, 32 z. 4 – s. 427–438.
1962
1166. Berezowski S.: Problem rozwoju
ekumeny kanadyjskiej. 1971, 42 z. 1 –
s. 3–18.
1156. Loth J.: Problemy ludnościowe
i gospodarcze wysp Fidżi. 1962, 33 z. 2 –
s. 241–248.
1167. Krygowski B., Kostrzewski A.:
Kilka geograficznych problemów podsofijskiej Witoszy. 1971, 42 z. 2 – s. 125–
136.
1964
1157. Janik Z.: Wysoczyzna Elbląska.
1964, 35 z. 2 – s. 187–200.
1168. Szczepkowski J.: Kielecczyzna –
kształtowanie się indywidualności regionalnej województwa. 1971, 42 z. 2 –
s. 103–112.
1967
1158. Dynowska I.: Niektóre problemy
geograficzne Węgier. 1967, 38 z. 2 –
s. 161–174.
1973
1969
1169. Kwiatkowska E., Rochnowski H.:
Toruń – miasto Kopernika. 1973, 44
z. 3–4 – s. 351–368.
1159. Berezowski
S.:
Ekonomiczna
struktura przestrzenna regionu warszawskiego. 1969, 40 z. 2 – s. 225–248.
262
Artykuły i notatki naukowe
1976
1170. Priwałowska G.A.: Współczesne
zagospodarowanie Syberii. 1976, 47 z. 4
– s. 375–387.
Struktura regionalna, rozwój
regionalny, podziały regionalne
i administracyjne, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
1988
1946
1171. Ciok S.: Niekorzystne tendencje
zmian
w
rozwoju
społecznogospodarczym Sudetów. 1988, 59 z. 2 –
s. 171–182.
1177. Dylik J.: Kilka uwag w sprawie
podziału i nazw regionalnych Polski.
1946, 17 z. 3–4 – s. 295–296.
1178. Jahn A.: Geografia w urzędach
planowania w Polsce. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 205–212.
1989
1172. Dutkowski M., Mohammed A.H.:
Synteza przemian społeczno-gospodarczych w arabskiej strefie nadzatokowej. 1989, 60 z. 3 – s. 387–297.
1179. Kondracki J.: Regiony geograficzne Polski. 1946, 17 z. 3–4 – s. 281–286.
1180. Kondracki J.: Tymczasowy wynik
dyskusji nad podziałem regionalnym
Polski. 1946, 17 z. 3–4 – s. 296–298.
1997
1173. Kozanecka M.: Zróżnicowanie
regionalne ludności czynnej zawodowo
i typów gospodarki w Chinach. 1997, 68
z. 2 – s. 207–218.
1181. Srokowski S.: Uwagi w związku
z referatem dra Jerzego Kondrackiego
„Regiony geograficzne Polski". 1946, 17
z. 3–4 – s. 286–295.
1998
1947
1174. Lisowski A.: Uwagi w sprawie
Bliskiego Wschodu i Środkowego
Wschodu. 1998, 69 z. 3–4 – s. 353–359.
1182. Zaremba J.: Wykorzystanie studiów
do planowania przestrzennego. 1947, 18
z. 1–4 – s. 232–238.
2003
1981
1175. Jędrusik M.: Zmiany polityczne,
ludnościowe i gospodarcze na Wyspach
Cooka w XIX i XX wieku. 2003, 74 z. 3 –
s. 213–224.
1183. Niżnik A.: Wpływ budowy zespołu
górniczo-energetycznego „Bełchatów"
na organizację przestrzeni geograficznej.
1981, 52 z. 3 – s. 285–296.
2005
1983
1176. Jędrusik M.: Zasoby oceanów jako
potencjał rozwojowy wysp tropikalnych.
2005, 76 z. 1–2 – s. 3–18.
1184. Dębski J.: Podział Polski na makroregiony w świetle powiązań gospodarczych. 1983, 54 z. 1 – s. 3–13.
1986
1185. Parysek J.J.: Zmiany struktury
społeczno-ekonomicznej Polski w latach
1975–1982. 1986, 57 z. 4 – s. 525–549.
263
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1194. Potocki J.: Nowy podział administracyjny Republiki Czeskiej. 1999, 70
z. 3–4 – s. 371–376.
1987
1186. Dębski J.: Kompleksowa regionalizacja dorzecza Wisły. 1987, 58 z. 3 –
s. 269–285.
2000
1195. Chojnicki Z., Czyż T.: Nowa organizacja terytorialna Polski i układ
regionalny. 2000, 71 z. 3–4 – s. 261–277.
1988
1187. Domański R.: Regionalne konsekwencje zmian technologicznych. 1988,
59 z. 1 – s. 3–29.
1196. Domański R.: Regionalny poziom
gospodarki uczącej się. 2000, 71 z. 3–4 –
s. 251–259.
1188. Miszewska B.: Problem peryferii
w geografii – przykłady niwelowania
dysproporcji. 1988, 59 z. 3 – s. 257–266.
1197. Sirko M., Hasiec J.: Metodyczne
podstawy opracowania planów struktury
funkcjonalnej miast. 2000, 71 z. 2 –
s. 209–222.
1990
1189. Dębski J.: Zmiany struktury przestrzennej zatrudnienia, wartości środków
trwałych i nakładów inwestycyjnych
w Polsce w latach 1980–1987. 1990, 61
z. 1–2 – s. 4–20.
2003
1198. Churski P.: Obszary problemowe
unijnej polityki regionalnej w Hiszpanii.
2003, 74 z. 1–2 – s. 19–38.
1992
1199. Dolata M., Kaczmarek T.: Zmiany
podziału terytorialno-administracyjnego
Niemiec Wschodnich w latach 1990–
2002. 2003, 74 z. 1–2 – s. 39–57.
1190. Kaftan J., Stala Z.: Przyrodniczy
model struktury przestrzennej Białegostoku. 1992, 63 z. 2 – s. 183–193.
1996
1200. Domański R.: Procesy przejścia
regionu w kierunku gospodarki opartej
na wiedzy: zmiany i sterowanie rozpatrywane w kontekście gospodarki regionu
poznańskiego. 2003, 74 z. 1–2 – s. 3–18.
1191. Kłosowski F., Runge J., Prokop R.:
Cechy
struktury
przestrzennofunkcjonalnej województwa katowickiego
i ostrawsko-karwińskiego regionu przemysłowego. 1996, 67 z. 3–4 –
s. 345–364.
2004
1201. Dolata M.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce Polski – regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju. 2004, 75 z. 3 – s. 195–212.
1999
1192. Karkosza D.: Specjalna Strefa
Ekonomiczna Euro-Park Mielec jako
przykład restrukturyzacji regionu monofunkcyjnego. 1999, 70 z. 3–4 –
s. 363–370.
2005
1202. Śleszyński P.: Struktura społecznogospodarcza Pomorza w świetle wyników
spisu powszechnego 2002. 2005, 76 z. 1–
2 – s. 49–76.
1193. Kozanecka M.: Regionalne zróżnicowanie społeczno-gospodarcze świata
w końcu XX wieku. 1999, 70 z. 3–4 –
s. 263–281.
264
Artykuły i notatki naukowe
2007
1926
1203. Krzysztofik R.: Struktura przestrzenno-administracyjna konurbacji katowickiej. 2007, 78 z. 4 – s. 288–304.
1212. Migacz J.: Planiglob ruchomy.
1926, 4 z. 2 – s. 72–75.
1213. Szumański T.: Obecny stan kartografii szkolnej w Polsce. 1926, 4 z. 3 –
s. 161–168.
2009
1204. Bański J.: Wschodnia granica Unii
Europejskiej jako bariera przestrzenna
na przykładzie województwa lubelskiego.
2009, 80 z. 3 – s. 113–129.
1927
1214. Kowaczew J.D.: Kilka uwag o mapie Bułgarii. 1927, 5 z. 2–3 – s. 115–117.
1205. Kretowicz P.: Przestrzenne oddziaływanie Zakopanego i Nowego Targu na
tle powiązań społeczno-gospodarczych
na Podhalu. 2009, 80 z. 4 – s. 241–256.
1215. Wąsowicz J.: Na marginesie mapy
etnograficznej Polski. 1927, 5 z. 1 –
s. 1–8.
1929
1206. Parysek J.J., Mierzejewska L.:
Zmiany społeczno-ekonomicznej struktury przestrzennej Polski w układzie regionalnym (w latach 1999–2006). 2009, 80
z. 1–2 – s. 3–27.
1216. Czekanowski J.: Zagadnienie syntezy kartograficznej. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 65–66.
1217. Mączak F.: Uwagi w sprawie tzw.
map plastycznych. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 139–141.
Kartografia, teledetekcja, GIS
1930
1218. Migacz J.: Uwagi o wykresach
i diagramach klimatycznych w „Powszechnym
atlasie
geograficznym"
E. Romera. 1930, 8 z. 3 – s. 211–214.
1923
1207. Romer E.: W obronie polskiej
kartografii. Memoriał – list do redakcji.
1923, 1 z. 2 – s. 283–288.
1931
1924
1219. Kiełczewska M.: Kartografia na
Międzynarodowej Wystawie Komunikacji
i Turystyki (6 VII do 8 VIII 1930 r.).
1931, 9 z. 1 – s. 61–67.
1208. List p. Karczewskiego [dot. artykułu „Polskie mapy i atlasy" M. Polaczkówny]. 1924, 2 z. 3 – s. 535–536.
1209. Karczewski S.: Uwagi o atlasach
i mapach szkolnych. 1924, 2 z. 2 –
s. 357–359.
1220. Mrycówna M., Myćka S., Uhorczak F.: Nowa mapa gęstości zaludnienia
Polski. 1931, 9 z. 3 – s. 215–217.
1210. Polaczkówna M.: Polskie mapy
szkolne i atlasy. 1924, 2 z. 3 –
s. 370–375.
1933
1221. Hamerska-Kamieńska W.: Mapa
rozmieszczenia ludności i stosunków
wyznaniowych w województwie stanisławowskim. 1933, 11 z. 4 – s. 180–183.
1211. Smoleński J.: W sprawie używania
map topograficznych w szkole. 1924, 2
z. 3 – s. 359–361.
265
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1934
1957
1222. Czekalski J.S.: Mapa izarytmiczna
jako metoda badawcza w geografii.
1934, 12 z. 3–4 – s. 209–222.
1232. jw. [J. Wąsowicz]: Pismo Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw
Kartograficznych. Odpowiedź recenzenta. 1957, 28 z. 3–4 – s. 331–333.
1223. Wąsowicz J.: Kilka uwag o mapie
zmian ludności w województwach centralnych 1921–1931. 1934, 12 z. 1 –
s. 76–79.
1959
1233. Sobolewski T.: Kierunki światła
przy cieniowaniu. 1959, 30 z. 2 –
s. 209–112.
1224. Wąsowicz J.: Mapu izochron wojewódzkich. 1934, 12 z. 3 – s. 165–168.
1962
1936
1225. Romer E.: Polski Przegląd Kartograficzny. 1936, 14 z. 1 – s. 1–14.
1234. Migacz W.: Radziecka szkoła
hipsometryczna w świetle mapy 1:2,5 M.
1962, 33 z. 1 – s. 123–128.
1937
1965
1226. Romer E.: O nowej mapie Polski.
1937, 15 z. 1 – s. 1–4.
1235. Ostrowski J.: Nowa próba poziomicowego obrazu rzeźby Polski na mapie
małoskalowej. 1965, 36 z. 4 –
s. 365–376.
1938
1227. Wąsowicz J.: Metamorfozy niemieckich map etnograficznych. 1938, 16
z. 2 – s. 168–176.
1967
1236. Migacz W.: Kartografia szkolna w
Polsce Ludowej. 1967, 38 z. 2 –
s. 175–182.
1939
1228. Kosiba A.: Mapa pierwszej wyprawy naukowej na Grenlandię. 1939, 17
z. 1 – s. 37–38.
1968
1237. Pawlak W.: Charakter i cel regionalnych atlasów geograficznych. 1968,
39 z. 4 – s. 405–417.
1948
1229. Sobolewski T.: Rytownictwo warstwowe. 1948, 29 z. 2 – s. 243–248.
1981
1238. Furmańczyk K., Jania J.: Metody
teledetekcji w badaniach polarnych.
1981, 52 z. 4 – s. 379–396.
1950/1951
1230. Pernarowski L.: O zniekształceniach długości wywołanych generalizacją map. 1950/1951, 21/22 z. 1–4 –
s. 499–502.
1983
1239. Sirko M.: O nowej metodzie analizy typogramów. 1983, 54 z. 1 – s. 47–54.
1956
1988
1231. Walczak W.: Uproszczona mechaniczna konstrukcja blokdiagramów.
1956, 27 z. 1 – s. 25–33.
1240. Sirko M.: Rozwój badań nad generalizacją kartograficzną. 1988, 59 z. 1 –
s. 51–65.
266
Artykuły i notatki naukowe
1996
1955
1241. Widacki W.: Od papierowych map
do Systemów Informacji Geograficznej.
1996, 67 z. 3–4 – s. 377–392.
1250. Chałubińska A.: Profesor Romer –
człowiek i nauczyciel. 1955, 26 z. 1–2 –
s. 32–40.
1998
1251. Czyżewski J.: Geografia regionalna w twórczości Eugeniusza Romera.
1955, 26 z. 1–2 – s. 152–166.
1242. Plit J.: O „Atlas Ost- und Suedosteuropa” raz jeszcze. 1998, 69 z. 1 –
s. 110–111.
1252. Kosiba A.: Działalność naukowa
Eugeniusza Romera w dziedzinie klimatologii. 1955, 26 z. 1–2 – s. 76–125.
1253. Malicki A.: Prace Eugeniusza
Romera z zakresu kartometrii i morfometrii. 1955, 26 z. 1–2 – s. 66–75.
Historia geografii i kartografii
1925
1254. Maślankiewicz K.: Eugeniusz
Romer jako bibliograf. 1955, 26 z. 1–2 –
s. 195–200.
1243. Wąsowicz J.: W sprawie prac
topograficznych gen. Br. Grąbczewskiego w Turkiestanie. 1925, 3 z. 3–4 –
s. 232–234.
1926
1255. Romer E.: Fragment wspomnień.
1955, 26 z. 1–2 – s. 201–209.
1244. Wąsowicz J.: Ważniejsze zdobycze
w poznaniu świata w ostatnim dziesiątku
lat. 1926, 4 z. 4 – s. 192–200.
1256. Romer W.: Rozwój techniki produkcji map E. Romera. 1955, 26 z. 1–2 –
s. 180–194.
1931
1257. Schmuck A.: Z działalności naukowej E. Romera w zakresie meteorologii
i klimatologii praktycznej. 1955, 26 z. 1–
2 – s. 126–135.
1245. Wąsowicz J.: Niemiecka krytyka
polskich spisów ludności. 1931, 9 z. 3 –
s. 224–225.
1258. Wąsowicz J.: Kartografia romerowska. 1955, 26 z. 1–2 – s. 165–179.
1246. Wojtkowski A.: O niektórych
poglądach niemieckich wieku XIX i XX
na dostęp Polski do morza. 1931, 9 z. 4 –
s. 248–257.
1259. Zierhoffer A.: Twórczość Eugeniusza Romera na polu geomorfologii. 1955,
26 z. 1–2 – s. 41–65.
1946
1260. Zinkiewicz W.: Romerowska regionalizacja klimatu Polski. 1955, 26
z. 1–2 – s. 136–151.
1247. Czekańska M.: Zasługi Stanisława
Pawłowskiego na polu metodyki i dydaktyki geografii. 1946, 17 z. 3–4 – s. 3–11.
1958
1248. Wąsowicz J.: Nieznana mapa
niemiecka. 1946, 17 z. 3–4 – s. 230–231.
1261. Romer E.: Kilka słów o nieznanej
zasłudze Henryka Arctowskiego. 1958,
29 z. 3 – s. 331–334.
1954
1249. Czyżewski J.: Eugeniusz Romer
(Wspomnienia pośmiertne). 1954, 25
z. 1–2 – s. 5–25.
1262. Strzelecka B.: Wincenty Pol spadkobiercą myśli geograficznej Jana Długosza. 1958, 29 z. 1 – s. 5–16.
267
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1263. Szaflarski J.: Mapa Tatr Jerzego
Wahlenberga z r. 1813 jako prototyp
mapy warstwicowej. 1958, 29 z. 2 –
s. 183–197.
1273. Wąsowicz J.: „Odkrycie" kontynentu antarktycznego. 1962, 33 z. 2 –
s. 161–168.
1274. Wąsowicz J.: Polonika w zbiorach
map Royal Geographical Society. 1962,
33 z. 1 – s. 113–122.
1959
1264. Malicki A.: Antoni Andrzejewski –
fizjograf okresu Staszicowego. 1959, 30
z. 1 – s. 11–32.
1963
1275. Aleksiejew I.A.: August Cywolka
badacz Nowej Ziemi. 1963, 34 z. 3 –
s. 251–262.
1265. Strzelecka B.: Ze studiów nad
geografią i kartografią XV w. 1959, 30
z. 3 – s. 287–335.
1276. Kobzdej W.: Rola Stanisława
Majerskiego w rozwoju polskich map
hipsometrycznych. 1963, 34 z. 3 –
s. 241–249.
1960
1266. Migacz W.: Atlas geograficzny
Eugeniusza Romera z 1908 r. 1960, 31
z. 1 – s. 149–162.
1277. Staszewski J., Szeliga J.: Średnia
wysokość Polski według mapy geognostycznej Staszica. 1963, 34 z. 4 –
s. 393–398.
1267. Strzelecka B.: Odrodzenie „Geografii" Ptolemeusza w XV w. 1960, 31
z. 4 – s. 343–355.
1964
1961
1278. Kiełczewska M.: Rozwój badań
geograficznych osadnictwa wiejskiego
w Polsce. 1964, 35 z. 3–4 – s. 337–353.
1268. Grossowa J.: Dzieje „Słownika
geograficznego Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich". 1961, 32
z. 3 – s. 256–278.
1279. Kot H.: Polonika kartograficzne
w zbiorach wiedeńskich ze szczególnym
uwzględnieniem Austriackiej Biblioteki
Narodowej. 1964, 35 z. 2 – s. 159–172.
1269. Zierhoffer A.: Ryszarda Wiszniewskiego izotermy kuli ziemskiej z 1853 r.
1961, 32 z. 1 – s. 5–16.
1280. Szalkiewiczówna B.: Rysunek sieci
wodnej na mapie generała Chrzanowskiego (Próba oceny). 1964, 35 z. 1 –
s. 51–59.
1962
1270. Chałubińska A.: Eugeniusz Romer
jako autor haseł z zakresu geografii
w wydawnictwach
encyklopedycznych.
1962, 33 z. 1 – s. 83–94.
1281. Wąsowicz J.: U progu powstania
polskiego przemysłu kartograficznego.
1964, 35 z. 3–4 – s. 327–333.
1271. Malicki A.: Kilka przykładów
z historii formowania się polskiej terminologii geograficznej. 1962, 33 z. 1 –
s. 95–111.
1282. Winid B.: Polski Przegląd Kartograficzny (1923–1934). 1964, 35 z. 1 –
s. 5–20.
1272. Szaflarski J.: Pierwsza mapa warstwicowa Tatr i ich przedpola z r. 1857.
1962, 33 z. 3 – s. 297–311.
1965
1283. Krygowski B.: Stanisław Pawłowski w wypowiedziach swoich uczniów
i przyjaciół. 1965, 36 z. 4 – s. 355–363.
268
Artykuły i notatki naukowe
1284. Zierhoffer A.: Józef Wąsowicz.
Próba charakterystyki człowieka i uczonego w świetle osobistych wspomnień.
1965, 36 z. 1 – s. 3–19.
1974
1966
1294. Babicz J.: Z dziejów Rosyjskiej
i Radzieckiej Akademii Nauk w 250 rocznicę jej powstania. 1974, 45 z. 4 –
s. 419–428.
1285. Kowalski J.: Ujęcie przestrzenne
reform doby stanisławowskiej. 1966, 37
z. 4 – s. 347–356.
1295. Jahn A.: Józefa Wąsowicza studium o granicy wiecznego śniegu. 1974,
45 z. 2 – s. 181–186.
1968
1296. Migacz W.: Józef Wąsowicz i jego
zasługi na polu informacji geograficznej.
1974, 45 z. 2 – s. 173–179.
1286. Babicz J.: Paul Vidal de la Blache
(1845–1918). W pięćdziesiątą rocznicę
śmierci założyciela francuskiej szkoły
geograficznej. 1968, 39 z. 4 –
s. 387–391.
1297. Piasecka J.E.: Zmiany hydrograficzne doliny Warty w okresie ostatnich
dwustu lat. 1974, 45 z. 2 – s. 229–238.
1969
1976
1287. Karczmarczuk R.: Badania Karola
Bohdanowicza w dziedzinie geografii.
1969, 40 z. 4 – s. 423–440.
1298. Kolasińska J.: Aleksander Czekanowski odkrywca i badacz Syberii. 1976,
47 z. 4 – s. 347–362.
1971
1979
1288. Chałubińska A.: Z nieznanej spuścizny klimatologicznej Eugeniusza Romera. 1971, 42 z. 4 – s. 341–350.
1299. Berezowski S.: Geografia polska
w latach 1918–1978. 1979, 50 z. 1–2 –
s. 136–141.
1972
1300. Herzowa Ł.: Eugeniusz Romer.
1979, 50 z. 3 – s. 179–194.
1289. Augustowska K.: Józef Wybicki –
jego działalność geograficzna. 1972, 43
z. 3 – s. 253–264.
1301. Jahn A.: Geneza i historia polskiej
myśli polarnej. 1979, 50 z. 1–2 – s. 3–18.
1302. Malicki A.: W [dwudziestą piątą]
XXV rocznicę zgonu Profesora Eugeniusza Romera. 1979, 50 z. 3 – s. 167–179.
1973
1290. Biskup M.: Kopernik jako działacz
i teoretyk gospodarczy. 1973, 44 z. 3–4 –
s. 369–380.
1303. Romer Edm.: Jak powstał „Geograficzno-statystyczny atlas Polski" Eugeniusza Romera. 1979, 50 z. 3 –
s. 195–203.
1291. Jahn A.: Badania polarne Romana
Gajdy. 1973, 44 z. 2 – s. 245–261.
1292. Kolasińska J.: Geograficzne prace
Jana Czerskiego. 1973, 44 z. 1 – s. 3–12.
1981
1304. Piasecka J.E.: Pierwsza geografia
Polski (w pięćsetną rocznicę śmierci jej
autora). 1981, 52 z. 2 – s. 127–149.
1293. Kosiba A.: O udziale Polaków
w badaniach Grenlandii. 1973, 44 z. 2 –
s. 147–188.
1305. Przesmycka E.: Rola naturalnej
drożności Alp Szwajcarskich. 1981, 52
z. 4 – s. 437–446.
269
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1317. Harasimiuk K.: Geografia jako
przedmiot nauczania w polskich szkołach
średnich na początku XIX wieku. 1985,
56 z. 1 – s. 61–72.
1982
1306. Jahn A.: O nadawniejszych polskich poglądach na zagadnienie zlodowacenia niżowego. 1982, 53 z. 2 –
s. 121–130.
1318. Piasecka J.E.: Ustalenie źródeł
Wisły. 1985, 56 z. 3–4 – s. 413–420.
1307. Michalczyk J.: Główne idee w życiu Gustawa Wuttkego. 1982, 53 z. 1 –
s. 3–17.
1319. Zaleski J.: Proces opanowania
morza a ewolucja myśli geograficznej.
1985, 56 z. 2 – s. 139–150.
1983
1986
1308. Chałubińska A.: Instytut Geograficzny UJK we Lwowie w okresie 1921–
1926. 1983, 54 z. 2 – s. 185–194.
1320. Berezowski S.: Trzy pokolenia
polskich geografów społeczno ekonomicznych. 1986, 57 z. 3 –
s. 435–442.
1309. Dobrowolska M.: Rola Ludomira
Sawickiego w kształceniu i wychowaniu
młodzieży. 1983, 54 z. 3 – s. 309–321.
1321. Pol A.: Addenda do geograficznego życiorysu Wincentego Pola. 1986, 57
z. 1 – s. 119–128.
1310. Jahn A.: Instytut Geograficzny
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 1983, 54 z. 2 – s. 165–184.
1322. Słabczyński T.: Podróżnicy polscy
w
badaniach
Azji
PołudniowoWschodniej. 1986, 57 z. 3 – s. 341–366.
1311. Kondracki J.: Zakład Geograficzny
Uniwersytetu Warszawskiego w okresie
międzywojennym. 1983, 54 z. 2 –
s. 144–164.
1987
1323. Orłowska E.: Dzieła podróżników
i geografów arabskich w przekładach
polskich. 1987, 58 z. 3 – s. 317–325.
1312. Leszczycki S.: Geografia w Krakowie w okresie międzywojennym. 1983,
54 z. 3 – s. 289–308.
1988
1984
1324. Koziński Z.: Geograficzne rękopisy Eugeniusza Romera w Bibliotece Jagiellońskiej. 1988, 59 z. 3 – s. 301–311.
1313. Czekańska M.: Geografia na Uniwersytecie Poznańskim w dwudziestoleciu 1919–1939. 1984, 55 z. 1 – s. 4–33.
1989
1314. Pulinowa M.: Koncepcja szkolnej
geografii w ujęciu Gustawa Wuttke.
1984, 55 z. 2 – s. 251–262.
1325. Jahn A.: Północna krawędź Podola
i historia jej badań. 1989, 60 z. 3 –
s. 253–265.
1315. Roszko L.: Zakład Geografii Fizycznej Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie. 1984, 55 z. 1 – s. 35–59.
1326. Jahn A.: Władysława Wojtowicza
listy z Syberii. 1989, 60 z. 3 –
s. 346–353.
1985
1327. Romer E.: W osiemdziesiątą rocznicę „Atlasu Geograficznego" Eugeniusza Romera. (Nieco historii, refleksje,
uwagi i wnioski). 1989, 60 z. 1 –
s. 103–105.
1316. Chełmicki W.: Ludomir Sawicki
jako hydrograf. 1985, 56 z. 2 –
s. 199–209.
270
Artykuły i notatki naukowe
pracowników. 1995, 66 z. 3–4 – s. 371–
382.
1991
1328. Jędrzejczyk D.: Benon Janowski
jako prekursor fizyki społecznej w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej.
1991, 62 z. 1–2 – s. 85–94.
1339. Piasecka J.E.: Prace z geografii
fizycznej tłumaczone na język polski do
połowy XX wieku. 1995, 66 z. 3–4 –
s. 283–301.
1329. Michalczyk J.: Geografia w dorobku naukowym Stefana Zbigniewa
Różyckiego. 1991, 62 z. 4 – s. 317–328.
1996
1340. Piasecka J.E.: Dawne poglądy na
pochodzenie wód podziemnych, źródeł,
rzek i jezior (2000 lat niepewności).
1996, 67 z. 2 – s. 171–188.
1992
1330. Piasecka J.E.: Polskie zabytki geograficzne dotyczące Ameryki. 1992, 63
z. 1 – s. 85–90.
1341. Piasecka J.E.: Polskie pomiary
i mapy batymetryczne jezior południowej
strony Tatr. 1996, 67 z. 3–4 – s. 393–
403.
1331. Profesor Aniela Chałubińska.
W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin.
1992, 63 z. 1 – s. 3–5.
1342. Skowronek E.: Rozwój osadnictwa
na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu. 1996,
67 z. 2 – s. 209–225.
1332. Wójcik Z.: Z dziejów geografii
w Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie. 1992, 63 z. 2 – s. 223–228.
1997
1993
1343. Gerlach T.: Mieczysław Klimaszewski – jego życie i praca. 1997, 68
z. 1 – s. 5–18.
1333. Jędrzejczyk D.: Wanda Rewieńska
– człowiek i geograf. 1993, 64 z. 2 –
s. 185–195.
1344. Kondracki J.: Pierwsza generacja
geografek w Warszawie. 1997, 68 z. 2 –
s. 147–154.
1994
1334. Harasimiuk K.: Sukcesja po Eugeniuszu Romerze na stanowisku kierownika Katedry Geografii na Uniwersytecie
we Lwowie. 1994, 65 z. 3–4 –
s. 263–273.
1345. Mączak S.: Franciszek Mączak –
w 55 rocznicę egzekucji (wspomnienie
syna). 1997, 68 z. 3–4 – s. 283–286.
1346. Misztal S.: Stanisław Leszczycki
jako uczony, organizator nauki, pedagog
i redaktor. 1997, 68 z. 3–4 – s. 271–281.
1995
1335. Jahn A.: Henryk Arctowski jako
geograf. 1995, 66 z. 1 – s. 3–12.
1347. Perkowska U.: Studentki geografii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach
1896–1939. 1997, 68 z. 2 – s. 131–146.
1336. Jędrzejczyk D.: Studia i koncepcje
osadnicze Walentego Winida (1894–
1945). 1995, 66 z. 3–4 – s. 317–329.
1348. Piotrowska I.: Maria Czekańska –
geograf i nauczyciel. 1997, 68 z. 1 –
s. 19–23.
1337. Majewski A.: Periplusy – starożytne opisy morskich brzegów i szlaków
żeglugowych. 1995, 66 z. 1 – s. 51–59.
1349. Spallek W.: Polacy na mapach
narodowościowych w niemieckich atlasach z lat 1918–1939. 1997, 68 z. 2 –
s. 181–206.
1338. Nowak M.: Uniwersyteckie wycieczki geograficzne Eugeniusza Romera
we wspomnieniach jego uczniów i współ-
271
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1998
2003
1350. Jędrzejczyk D.: Koncepcje geopolityczne lwowskiej szkoły geograficznej.
1998, 69 z. 2 – s. 139–147.
1361. Kortus B.: Polska myśl zachodnia
w działalności naukowej Antoniego
Wrzoska (w dwudziestą rocznicę śmierci
profesora). 2003, 74 z. 3 – s. 177–186.
1351. Starkel L.: Poglądy Mieczysława
Klimaszewskiego na rozwój rzeźby polskich Karpat Zewnętrznych (fliszowych).
1998, 69 z. 2 – s. 131–137.
2004
1362. Jędrzejczyk D.: Eugeniusz Romer
o sytuacji i polityce gospodarczej II
Rzeczpospolitej. 2004, 75 z. 1–2 – s. 3–9.
1352. Zinger E.: Zagadka odkrycia
Spitsbergenu: kto pierwszy go zobaczył?
1998, 69 z. 1 – s. 3–11.
2007
1363. Daszkiewicz P., Tarkowski R.:
Nowe dane dotyczące związków Antonio
Raimondiego z polskimi uczonymi i inżynierami oraz udziału Polaków w geologicznym opisie Peru. 2007, 78 z. 1–2 –
s. 121–130.
1999
1353. Kortus B.: [Sto pięćdziesiąt] 150
lat geografii krakowskiej (1849–1999).
1999, 70 z. 1 – s. 3–17.
1354. Wojtycza J.: Maria Irena Mileska
(1908–1988). 1999, 70 z. 2 – s. 235–243.
2000
Wyprawy badawcze
1355. Jędrzejczyk D.: Problematyka
Kresów Południowo-Wschodnich w pracach Eugeniusza Romera. 2000, 71 z. 2 –
s. 135–155.
1923
1364. Danysz-Fleszarowa R.: Wyprawa
na Mt. Everest. 1923, 1 z. 1 – s. 75–80.
1356. Szykuła K.: Mapa Rosji Jenkinsona (1562) – kolejne podsumowanie wyników badań. 2000, 71 z. 1 – s. 67–97.
1365. Gorczyński W.: Główniejsze wyniki naukowe ekspedycji Państwowego
Instytutu Meteorologicznego do Syjamu
i w okolice równikowe (marzec-sierpień
1923 r.). 1923, 1 z. 2 – s. 144–146.
2001
1357. Jędrzejczyk D.: Myśl geograficzna
Wacława Nałkowskiego. 2001, 72 z. 2 –
s. 129–137.
1366. Wysokińska M.: Z pobytu mego
wśród Burjatów. 1923, 1 z. 2 –
s. 161–167.
1358. Kortus B.: Z historii rozwoju instytucjonalnego geografii polskiej. 2001, 72
z. 3–4 – s. 245–258.
1928
1367. Wąsowicz J.: Eksploracje geograficzne w r. 1926 i 1927. 1928, 6 z. 2–3 –
s. 75–77.
2002
1359. Beżaniszwili G.: Hieronim Stebnicki (1932–1897) – zasłużony badacz
Kaukazu. 2002, 73 z. 4 – s. 359–367.
1929
1368. Wąsowicz J.: Eksploracje geograficzne w r. 1928 i 1929. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 80–88.
1360. Maruszczak H.: Drogi i bezdroża
kariery naukowej Walerego Łozińskiego
– autora pojęcia „peryglacjał". 2002, 73
z. 3 – s. 177–185.
272
Artykuły i notatki naukowe
landzkiego podczas pobytu na Grenlandii
z duńską wyprawą w r. 1934). 1937, 15
z. 3 – s. 244–246.
1930
1369. Wąsowicz J.: Ważniejsze eksploracje geograficzne w r. 1929/30. 1930, 8
z. 3 – s. 161–167.
1939
1380. Kosiba A.: Badania naukowe wyprawy norwesko-szwedzkiej na Spitsbergen. 1939, 17 z. 1 – s. 39–42.
1931
1370. Wąsowicz J.: Ważniejsze eksploracje geograficzne w r. 1930/31. 1931, 9
z. 3 – s. 185–188.
1381. Kosiba A.: Badania naukowe wyprawy szwedzko-islandzkiej na Vatnajoekull w Islandii w latach 1936–37–38.
1939, 17 z. 1 – s. 42–43.
1932
1371. Wąsowicz J.: Ważniejsze eksploracje geograficzne w r. 1931/32. 1932, 10
z. 4 – s. 137–143.
1382. Kosiba A.: Mapa pierwszej wyprawy naukowej na Grenlandię. 1939, 17
z. 1 – s. 37–38.
1933
1372. Wąsowicz J.: Ważniejsze eksploracje geograficzne w r. 1932/33. 1933, 11
z. 4 – s. 133–137.
1946
1383. Wąsowicz J.: Ostatnie eksploracje
geograficzne. 1946, 17 z. 3–4 – s. 86–90.
1935
1947
1373. Kosiba A.: Ostatnie wyprawy
Wegenera na Grenlandię. 1935, 13 z. 1 –
s. 55–71.
1384. Wąsowicz J.: Nowsze badania
antarktyczne. 1947, 18 z. 1–4 – s. 75–80.
1374. Kosiba A.: Wyprawa grenlandzka
Duńskiego Instytutu Geodetycznego.
1935, 13 z. 1 – s. 19–36.
1955
1375. Wąsowicz J.: Ostatnie ważniejsze
eksploracje geograficzne. 1935, 13 z. 1 –
s. 15–19.
1970
1385. Winid B.: Ostatnie eksploracje
antarktyczne. 1955, 26 z. 4 – s. 375–380.
1386. Galon R., Szupryczyński J.: Wyprawa Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Islandię. 1970, 41 z. 1 –
s. 41–55.
1936
1376. Kosiba A.: Wyprawy przez lądolód
Grenlandii i jego hipsometria. 1936, 14
z. 1 – s. 24–53.
1973
1387. Baranowski S.: Polskie wyprawy
na Spitsbergen w latach 1970 i 1971.
1973, 44 z. 2 – s. 217–235.
1377. Wąsowicz J.: Ostatnie ważniejsze
eksploracje geograficzne. 1936, 14 z. 2–3
– s. 172–175.
1388. Birkenmajer K.: Potrzeba i perspektywy polskich wypraw polarnych.
1973, 44 z. 2 – s. 189–206.
1937
1378. Kosiba A.: [Pierwsza] I polska
wyprawa na Grenlandię. 1937, 15 z. 3 –
s. 209–215.
1389. Galon R.: Polskie badania na
Islandii. 1973, 44 z. 2 – s. 263–270.
1379. Kosiba A.: Przeprawa łodzią przez
fiord Isortok (Wyciąg z notatnika gren-
273
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1390. Różycki S.Z.: Z historii polskich
wypraw na Spitsbergen. 1973, 44 z. 2 –
s. 139–145.
1400. Pawłowski S.: Geografia jako
przedmiot egzaminu państwowego na
nauczyciela szkół średnich ogólnokształcących czy seminariów nauczycielskich.
1923, 1 z. 2 – s. 97–99.
1977
1391. Olszewski A., Wójcik G.: Druga
toruńska wyprawa polarna, Spitsbergen
– 1977. 1980, 51 z. 4 – s. 417–431.
1401. Pawłowski S.: O metodykę nauczania geografii. 1923, 1 z. 1 – s. 18–21.
1402. Pawłowski S.: O programie nauczania geografii w szkole średniej francuskiej a polskiej. 1923, 1 z. 2 – s. 81–87.
1983
1392. Schytt V.: „Ymer-80" – szwedzka
ekspedycja na Morze Arktyczne. 1983, 54
z. 2 – s. 195–206.
1403. Zierhoffer A.: Uwagi o wycieczkach Instytutu Geograficznego. 1923, 1
z. 1 – s. 28–37.
1393. Wiśniewski E.: Oaza Bungera –
polski skrawek Antarktydy. 1983, 54 z. 1
– s. 27–46.
1924
1404. Bzowski K.: O nauczaniu geografii w I klasie gimnazjalnej, w III i IV
klasie szkoły powszechnej. 1924, 2 z. 1 –
s. 49–55.
1986
1394. Pulina M.: Problematyka geomorfologiczna i hydrologiczna polskich wypraw na Spitsbergen w latach 1979
i 1980. 1986, 57 z. 3 – s. 367–392.
1405. Chałubińska A.: Koła geograficzne
na uniwersytetach polskich. 1924, 2 z. 2
– s. 181–184.
1406. Chałubińska A.: Wycieczka Lwowskiego Instytutu Geograficznego do
Krzemieńca. 1924, 2 z. 3 – s. 375–384.
Nauczanie geografii
1923
1407. Domagała S.: Protokół
1924, 2 z. 2 – s. 173–178.
1395. Dobrzański C.: Co ze sklepienia
niebieskiego z mapą nieba wyczytać
można? 1923, 1 z. 2 – s. 101–106.
lekcji.
1408. Gadomski A.: Wycieczka geografów krakowskich do stacji astronomicznej w Beskidach. 1924, 2 z. 1 – s. 73–77.
1396. Konicówna S.: Kilka uwag o znaczeniu wychowawczym nauki geografii w
szkole. 1923, 1 z. 2 – s. 99–101.
1409. Konicówna S.: Sprawozdanie
z lekcji: „Długość geograficzna". 1924, 2
z. 3 – s. 384–393.
1397. Niemcówna S.: Geografia Europy
i Polski w programie szkół średnich.
1923, 1 z. 2 – s. 87–91.
1410. Mścisz M.: Plany nauczania geografii w seminariach nauczycielskich.
1924, 2 z. 1 – s. 12–19.
1398. Niemcówna S.: Plany geografii
w nowym typie szkół licealnych. 1923, 1
z. 2 – s. 91–96.
1411. Niemcówna S.: For Greater Efficiency in the Study of Home-Geography
in Poland. 1924, 2 z. 2 – s. 368–370.
1399. Nitsch K.: Zagadnienia językoznawcze w podręcznikach geografii Polski. 1923, 1 z. 2 – s. 134–143.
1412. Niemcówna S.: Na marginesie
protokółów egzaminów wstępnych do
szkół średnich. 1924, 2 z. 3 – s. 353–356.
274
Artykuły i notatki naukowe
1413. Niemcówna S.: Plany geografii
dla wakacyjnych kursów dokształcających nauczycielstwa szkół średnich.
1924, 2 z. 1 – s. 20–25.
1426. Niemcówna S.: Quelques remarques sur le experiences didactiques
faites pendant les excursions geographiques. 1925, 3 z. 1–2 – s. 13–15.
1414. Niemcówna S.: Program geografii
w typie klasycznym gimnazjum. 1924, 2
z. 1 – s. 6–11.
1427. Niemcówna S.: Z doświadczeń
wycieczkowych. 1925, 3 z. 1–2 – s. 11–
13.
1415. Pawłowski S.: Kursa „dokształcające" i „kształcące" w zakresie geografii.
1924, 2 z. 2 – s. 161–168.
1428. Staśko J.: Metoda stosowania
w szkole średniej zadań na temat: „Opis
geograficzny miejscowości rodzinnej".
1925, 3 z. 1–2 – s. 9–11.
1416. Polaczkówna M.: O stanie podręczników geograficznych w Polsce.
1924, 2 z. 2 – s. 179–181.
1429. Woźnowski M.: W sprawie atlasów konturowych. 1925, 3 z. 3–4 –
s. 216–219.
1417. Smoleński J.: Blokdiagramy jako
środek poglądowy w geografii. 1924, 2
z. 1 – s. 25–34.
1926
1430. Czyżewski J., Zierhoffer A.: Przygotowanie absolwentów szkół średnich
do studium geograficznego na uniwersytecie. 1926, 4 z. 4 – s. 201–205.
1418. Swinarska K.: Stanowisko geografii w żeńskiej szkole średniej, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa
wielkopolskiego. 1924, 2 z. 1 – s. 1–6.
1431. Janowski A.: Wycieczka do Otwocka. 1926, 4 z. 1 – s. 40–45.
1419. Szychliński F.: Wycieczki szkolne.
1924, 2 z. 2 – s. 168–172.
1432. Mścisz M.: Najnowsze plany nauczania geografii w szkołach handlowych.
1926, 4 z. 1 – s. 13–16.
1925
1420. Klawe J.: Muzeum etnograficzne
a nauka geografii w szkołach. 1925, 3
z. 1 – s. 55–61.
1433. Nechay W.: W sprawie rysowania
map przy nauczanu geografii w szkole
średniej. 1926, 4 z. 4 – s. 205–209.
1421. Leszko L.: Pierwiastek geograficzny w malarstwie współczesnym. 1925,
3 z. 1–2 – s. 15–18.
1434. Niemcówna S.: Na drodze ku wielkiej przemianie. 1926, 4 z. 1 – s. 1–12.
1422. List prof. E. Romera. 1925, 3 z. 1–
2 – s. 204–205.
1435. Niemcówna S.: O szkolnych wycieczkach geograficznych (streszczenie).
1926, 4 z. 3 – s. 156–161.
1423. Mścisz M.: Geografia a nauczanie
krajoznawstwa w szkole. 1925, 3 z. 3–4 –
s. 211–216.
1436. Niemcówna S.: Wycieczka w Tatry
przez Zawrat do Morskiego Oka. 1926, 4
z. 2 – s. 76–84.
1424. Mścisz M.: Lekcje w polu i wycieczki geograficzne. 1925, 3 z. 3–4 –
s. 219–231.
1437. Pawłowski S.: Geografia jako
przedmiot egzaminów na stopień magistra filozofii. 1926, 4 z. 4 – s. 209–212.
1425. Mścisz M.: Plany nauczania geografii w trzyklasowch szkołach handlowych. 1925, 3 z. 1–2 – s. 1–5.
1438. Pawłowski S.: O potrzebie rozbudowy nauki geografii w wyższych klasach
275
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
szkoły średniej.
s. 143–156.
–
1449. Romer E.: Jaką powinna być mapa
szkolna? 1928, 6 z. 2–3 – s. 122–137.
1439. Romer E.: Rola geografii w wychowaniu narodowym. Przemówienie na
otwarcie II Ogólnopolskiego Zjazdu
Nauczycieli Geografii we Lwowie dnia 2
maja 1926. 1926, 4 z. 3 – s. 139–143.
1450. Sochacki A.: W sprawie używania
map topograficznych w szkole średniej.
1928, 6 z. 1 – s. 11–17.
1926,
4
z.
3
1451. Sprawozdanie z prac polowych
nauczycieli i zorganizowanych robót
szkolnych. 1928, 6 z. 2–3 – s. 101–102.
1440. Sochacki A.: Mapy poglądowe
jako środek pomocniczy przy nauce geografii. 1926, 4 z. 1 – s. 37–40.
1452. Szumański T.: Rysowanie map
przy nauczaniu geografii w szkole średniej. 1928, 6 z. 1 – s. 60–64.
1441. Sochacki A.: Referaty geograficzne. 1926, 4 z. 2 – s. 65–71.
1453. Tarnawski A.: W sprawie wycieczek geograficznych w szkole średniej.
1928, 6 z. 2–3 – s. 144–150.
1442. Tarłowski A.: Przyczynek do nauczania Polski współczesnej w 7–mej
klasie szkoły powszechnej z całorocznym
rozkładem materiału naukowego. 1926, 4
z. 1 – s. 17–36.
1454. Uwagi o programach geografii
w gimnazjach wraz ze szkicem projektu
zmian. 1928, 6 z. 1 – s. 38–41.
1927
1455. Węgłowska A.: W jaki sposób
szkoła powszechna próbuje rozwiązać
problem szkoły twórczej w nauce geografii? 1928, 6 z. 2–3 – s. 137–144.
1443. Czyżewski J.: Kilka uwag o nowym programie geografii dla seminariów
nauczycielskich. 1927, 5 z. 1 – s. 21–25.
1456. Woźnowski M.: Gabinet geograficzny Liceum Krzemienieckiego. 1928, 6
z. 1 – s. 17–20.
1444. Pawłowski S.: Parę słów o nauczaniu geografii w szkołach średnich
ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich województwa pomorskiego
i poznańskiego. 1927, 5 z. 1 – s. 15–20.
1929
1457. Bzowski K.: O niektórych pomocach do nauczania geografii. 1929, 7
z. 2–3 – s. 129–136.
1445. Popow S.: Geografia w szkołach
bułgarskich. 1927, 5 z. 2–3 – s. 110–115.
1928
1458. Cezak J.S.: Program geografii
gospodarczej dla szkół handlowych średnich. 1929, 7 z. 2–3 – s. 114–119.
1446. Czyżewski J.: Geografia na Wyższych Kursach Nauczycielskich geograficzno-przyrodniczych. 1928, 6 z. 2–3 –
s. 150–153.
1459. Dylik J.: Wycieczka do Rumunii
Koła Geografów studentów Uniwersytetu
Poznańskiego. 1929, 7 z. 1 – s. 19–23.
1447. Kamińska J.: Geografia w szkole
według poglądów Hettnera. 1928, 6 z. 4
– s. 228–232.
1460. Horzelski J.: Elementarne pomiary
geodezyjne w zastosowaniu do geografii
szkolnej. 1929, 7 z. 2–3 – s. 168–169.
1448. Polaczkówna
M.:
Geografia
w szkołach zachodniej Europy (Szwajcarii, Francji, Włoch). 1928, 6 z. 4 –
s. 213–228.
1461. Janowski A.: Wycieczki jako uzupełnienie nauki szkolnej. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 124–127.
276
Artykuły i notatki naukowe
1462. Klee T.: Gabinet geograficzny
w siedmioklasowej szkole powszechnej.
1929, 7 z. 2–3 – s. 127–128.
1474. Czyżewski J.: O przygotowaniu
geograficznym nauczycieli szkół powszechnych. 1930, 8 z. 1 – s. 5–7.
1463. Ordyński P.: Program miernictwa
na niższym szczeblu nauczania. 1929, 7
z. 2–3 – s. 123–124.
1475. Dylik J.: Sprawozdanie z drugiej
wycieczki zagranicznej Koła Geografów
studentów Uniwersytetu Poznańskiego do
Austrii, Jugosławii i Węgier. 1930, 8 z. 3
– s. 196–211.
1464. Polaczkówna M.: Gęstość zaludnienia w Polsce – lekcja w kl. V gimn.
1929, 7 z. 4 – s. 227–230.
1476. Janowska Z.: Ćwiczenia geograficzne w szkole powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń meteorologicznych. 1930, 8 z. 3 – s. 215–220.
1465. Polaczkówna M.: Potrzeba rozbudowy geografii w szkole średniej ogólnokształcącej. 1929, 7 z. 2–3 – s. 107–112.
1477. Janowska Z.: Nauczanie geografii
a szkoła pracy. 1930, 8 z. 1 – s. 44–51.
1466. Poniatowska H.: Programy geografii a rzeczywistość. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 112–114.
1478. Kopeć K.: Program nauki geografii w seminarium nauczycielskim. 1930, 8
z. 1 – s. 88–90.
1467. Pyszora K.: O nauczaniu geografii
systemem daltońskim. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 141–145.
1479. Limanowski M.: O przygotowaniu
nauczycieli geografii do zawodu. 1930, 8
z. 1 – s. 4–5.
1468. Sprawozdanie z IV Ogólnokształcącego Zjazdu Nauczycieli Geografii
odbytego w Poznaniu w maju 1929 r.
1930, 8 z. 1 – s. 1–113.
1480. Makosińska J.: O programach
nauczania geografii w szkołach powszechnych. 1930, 8 z. 1 – s. 57–61.
1469. Tarnawski A.: Proste przyrządy do
nauki o pozornym ruchu słońca i rzeczywistych ruchach ziemi. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 137–139.
1481. Matoga S.: Program geografii
w szkole powszechnej. 1930, 8 z. 1 –
s. 53–56.
1470. Woźnowski M.: System daltoński
a nauczanie geografii. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 146–149.
1482. Mozolewski J.: Próby realizacji
systemu daltońskiego w nauce geografii
w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Bydgoszczy. 1930, 8 z. 1 –
s. 38–42.
1471. Zierhoffer A.: Program miesięcznego, metodyczno-geograficznego kursu
geografii Polski i nauki o Polsce współczesnej. 1929, 7 z. 2–3 – s. 120–122.
1483. Pawlicowa-Hłasko A.: Szkoła
pracy a regionalizm w nauczaniu geografii. 1930, 8 z. 1 – s. 34–38.
1930
1484. Pawłowski S.: Studium geografii
na naszych uniwersytetach według najnowszych rozporządzeń Min. W.R. i O.P.
1930, 8 z. 4 – s. 295–304.
1472. Bajerlein J.: Na marginesie zagadnienia szkoły pracy. 1930, 8 z. 1 –
s. 42–44.
1473. Cezak J.S.: Program metodyki
geografii gospodarczej w szkołach dokształcających zawodowych. 1930, 8 z. 1
– s. 94–96.
1485. Plewa A.: Program geografii
w szkole wydziałowej. 1930, 8 z. 1 –
s. 80–88.
277
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1486. Polaczkówna M.: Szkic problemu
nauczania geografii w szkołach powszechnych i średnich ogólnokształcących. 1930, 8 z. 1 – s. 61–71.
1498. Ryczkiewicz B.: Zastosowanie
„Małego atlasu" Romera w szkole powszechnej. 1932, 10 z. 4 – s. 178–183.
1499. Winid W.: Geografia na uniwersytetach Stanów Zjednoczonych. 1932, 10
z. 4 – s. 184–191.
1487. Romer E.: O przygotowaniu nauczycieli geografii do zawodu. 1930, 8 z. 1
– s. 3–4.
1933
1488. Sośnicki K.: Stanowisko geografii
w systemach nauczania i wychowania.
1930, 8 z. 4 – s. 272–294.
1500. Czyżewski J.: Atlas geograficzny
w pozaszkolnym życiu młodzieży. 1933,
11 z. 1–2 – s. 17–26.
1489. Szałankiewicz A.: Program metodyki geografii w świetle praktyki pedagogicznej w seminariach nauczycielskich.
1930, 8 z. 1 – s. 90–94.
1501. Makosińska J.: Piaskownica jako
pomoc geograficzna. 1933, 11 z. 4 –
s. 174–180.
1502. Makosińska J.: Szkoła powszechna
a najnowsze prądy w nauczaniu geografii. 1933, 11 z. 3 – s. 80–88.
1490. Tarnawski A.: Programy nauczania geografii w szkole powszechnej
i średniej ogólnokształcącej. 1930, 8 z. 1
– s. 71–79.
1503. Niemcówna S.: Lektura geograficzna. 1933, 11 z. 3 – s. 75–80.
1491. Wuttke G.: Nauczanie geografii
w szkole pracy. 1930, 8 z. 1 – s. 24–34.
1504. Niemcówna S.: Rola atlasów
w zreformowanej szkole polskiej. 1933,
11 z. 4 – s. 169–174.
1492. Zierhoffer A.: O organizacji prac
badawczych wśród nauczycieli geografii.
1930, 8 z. 1 – s. 148–150.
1505. Pawłowski S.: O przygotowaniu
zawodowym nauczyciela geografii. 1933,
11 z. 3 – s. 71–74.
1931
1493. Janiszewski M.: Mapa wysokości
względnych Polski na ławie szkolnej.
1931, 9 z. 1 – s. 67–70.
1506. Polaczkówna M.: Cele i środki
nauczania geografii w szkole średniej
nowego typu. 1933, 11 z. 4 – s. 158–169.
1494. Kiełczewska M.: Wycieczka studentów geografii Uniwersytetu Poznańskiego do krajów Europy północnej.
1931, 9 z. 2 – s. 107–124.
1507. Polaczkówna M.: Uwagi na marginesie programów geografii w szkole
powszechnej. 1933, 11 z. 1–2 – s. 26–36.
1934
1495. Zdanowiczówna A.: Wybrzeże
polskie. Lekcja w IV klasie szkoły powszechnej. 1931, 9 z. 2 – s. 100–107.
1508. Altanerówna S.Z.A.: Korelacja
geografii z przyrodą w klasie I i II gimnazjum nowego typu. 1934, 12 z. 3–4 –
s. 303–314.
1932
1496. Janowska Z.: Ilustracja i jej znaczenie w nauczaniu geografii. 1932, 10
z. 1–3 – s. 52–62.
1509. Czyżewski J.: W sprawie przygotowania geograficznego nauczycieli szkół
powszechnych. 1934, 12 z. 1 – s. 52–56.
1497. Pawłowski S.: Geografia regionalna i jej stanowisko w szkole. 1932, 10
z. 1–3 – s. 33–51.
278
Artykuły i notatki naukowe
1510. Konicówna S.: Podręczniki geografii w szkole współczesnej. 1934, 12
z. 3–4 – s. 298–303.
1522. Piekarska F.: Z praktyki w klasie V
i VI szkoły powszechnej. 1935, 13 z. 2–4
– s. 321–325.
1511. Niemcówna S.: O szkolną literaturę geograficzną. 1934, 12 z. 3–4 –
s. 293–298.
1523. Polaczkówna M.: Sprawozdanie
z posiedzeń sekcji VI (Dydaktyki i metodyki nauczania) Międzynarodowego
Kongresu Geograficznego w Warszawie
23–31 VIII 1934. 1935, 13 z. 1 –
s. 11–14.
1512. Paulo K.: Sprawozdanie z wycieczki Koła Geografów Studentów Uniwersytetu Poznańskiego na Słowaczyznę. 1934,
12 z. 2 – s. 123–138.
1524. Radlińska F.: Wychowawcze znaczenie systematycznego prowadzenia
zeszytów geograficznych. 1935, 13 z. 1 –
s. 98–103.
1513. Polaczkówna M.: Ćwiczenia geograficzne w klasie V gimnazjum. 1934,
12 z. 2 – s. 155–163.
1936
1514. Szumański T.: Ćwiczenia kartograficzne w szkole powszechnej i średniej
(gimnazjum). 1934, 12 z. 2 – s. 138–155.
1525. Antos W.: Stanowisko geografii
w liceach a przygotowanie geograficzne
kandydatów na oficerów. 1936, 14 z. 4 –
s. 382–387.
1515. Wuttke G.: O potrzebie pracowni
geograficznej. 1934, 12 z. 1 – s. 40–42.
1526. Czekańska M.: O geografii Polski
w podręcznikach obcych. 1936, 14 z. 4 –
s. 373–381.
1516. Zierhoffer A.: Ćwiczenia geograficzne w gimnazjum. 1934, 12 z. 1 –
s. 42–47.
1527. Czyżewski J.: Plan i mapa. 1936,
14 z. 1 – s. 60–64.
1935
1517. Czapelska H.: Jak się traktuje
Polskę w podręcznikach szkolnych niemieckich? 1935, 13 z. 2–4 – s. 307–313.
1528. Dianni J.: Jak Hanula i Szczepanek
cudownego kwiatu paproci szukali. 1936,
14 z. 2–3 – s. 280–288.
1518. Fiduński F.: Współpraca nauczyciela geografii z wychowawcą fizycznym
w zakresie przysposobienia wojskowego.
1935, 13 z. 2–4 – s. 314–320.
1529. Hłasko-Pawlicowa A.: O geografię
polityczną w przyszłych liceach. 1936, 14
z. 1 – s. 65–67.
1530. Makosińska J.: W jakim zarysie
szkoła powszechna przygotowuje do
gimnazjum ze znajomości mapy i geografii ogólnej. 1936, 14 z. 2–3 – s. 256–262.
1519. Krukiewicz-Krajewska K.: Powszechny atlas geograficzny prof. Romera jako pomoc szkolna przy nauczaniu
geografii. 1935, 13 z. 1 – s. 91–97.
1531. Markowska-Polkowska W.: Polska
w świetle sowieckich podręczników geografii. 1936, 14 z. 2–3 – s. 262–280.
1520. Niemcówna S.: Nowe prądy
w nauczaniu geografii w Niemczech.
1935, 13 z. 2–4 – s. 304–307.
1532. Passendorfer E.: Jak uczymy na
Śląsku o Śląsku? 1936, 14 z. 4 – s. 361–
362.
1521. Paulo K.: Sprawozdanie z wycieczki studentów geografii Uniwersytetu
Poznańskiego do Czech i Moraw. 1935,
13 z. 1 – s. 71–91.
279
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1533. Pawłowski S.: Geografia w liceach
ogólnokształcących i w szkołach zawodowych. 1936, 14 z. 2–3 – s. 252–256.
1545. Czekańska M.: Historyk czy geograf w klasie IV. 1938, 16 z. 3 –
s. 229–237.
1534. Romer E.: Rola mapy w nauce
o Polsce współczesnej. 1936, 14 z. 2–3 –
s. 129–170.
1546. Dorywalski M.: „Mały Rocznik
Statystyczny" jako pomoc przy nauczaniu
geografii. 1938, 16 z. 1 – s. 26–31.
1937
1547. Gotkiewicz F.: O nauczaniu geografii ogólnej w szkołach powszechnych.
1938, 16 z. 1 – s. 32–37.
1535. Czekańska M.: Niemieckie podręczniki geografii. 1937, 15 z. 4 –
s. 323–328.
1548. Hetteschówna Z.: Czy naprawdę
istnieje rozdźwięk między wynikami nauczania geografii w szkole powszechnej
a żądaniami egzaminu wstępnego do
gimnazjum? 1938, 16 z. 3 – s. 237–241.
1536. Czekańska M.: Potrzeba wykresów
na lekcji geografii. 1937, 15 z. 1 –
s. 57–70.
1537. Czekańska M.: Stosunek geografii
do historii w klasie IV. 1937, 15 z. 2 –
s. 144–156.
1549. Hirszowska M.: Geografia i P.W.
w szkole średniej na tle ostatnich wydarzeń. 1938, 16 z. 4 – s. 328–330.
1538. Kiełczewska M.: Geografia w gimnazjach i liceach holenderskich. 1937, 15
z. 4 – s. 328–330.
1550. Hirszowska M.: Lekcja w klasie II
gimnazjum na temat Wielkiej Brytanii.
1938, 16 z. 1 – s. 42–43.
1539. Kołodziejska M.: Rzeźba pozioma
i pionowa kuli ziemskiej jako przedmiot
lekcji szkolnej. 1937, 15 z. 4 –
s. 348–350.
1551. Jeśman M.: Metoda izarytmiczna
w nauczaniu geografii. 1938, 16 z. 1 –
s. 10–25.
1552. Kurałło L.: O fachowych geografów w gimnazjach zawodowych. 1938, 16
z. 4 – s. 330–335.
1540. Mikulski J.: Zagadnienie regionalizmu w nowych programach. 1937, 15
z. 1 – s. 70–75.
1553. Mrózek W.: Wycieczka Zrzeszenia
Polskich Nauczycieli Geografii do Niemiec i Francji. 1938, 16 z. 2 –
s. 131–168.
1541. Polaczkówna M.: Co ważniejsze w
geografii: podręcznik czy atlas? 1937, 15
z. 3 – s. 247–250.
1542. Polaczkówna M.: Geografia w IV
klasie gimnazjalnej. 1937, 15 z. 2 –
s. 162–169.
1554. Pawłowski S.: O fikcjach w nauczaniu geografii. 1938, 16 z. 1 – s. 1–10.
1555. Piątkowski J.: Przysposobienie
młodzieży do obrony kraju w zakresie
nauczania geografii w gimnazjum czteroletnim i w liceum ogólnokształcącym.
1938, 16 z. 4 – s. 324–327.
1543. Polaczkówna M.: Historia czy
geografia. 1937, 15 z. 2 – s. 140–143.
1938
1544. Babula W.: Nauka o planie i skali
w szkole powszechnej. 1938, 16 z. 3 –
s. 242–247.
1939
1556. Filusówna G.: Sprawozdanie
z prac sekcji metodyczno-dydaktycznej na
Międzynarodowym Kongresie Geogra-
280
Artykuły i notatki naukowe
ficznym w Amsterdamie w r. 1938. 1939,
17 z. 2 – s. 100–114.
1992
1566. Kusiński W.: O nowy program
kształcenia geografów. 1992, 63 z. 1 –
s. 99–111.
1557. Kaczorowski W.: Notowania na
mapkach konturowych w szkole podstawowej. 1939, 17 z. 1 – s. 25–35.
1994
1558. Mączak M.: Widokówki w nauczaniu geografii. 1939, 17 z. 1 – s. 18–25.
1567. Piotrowski J.: Kształcenie nauczycieli geografii w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 1994,
65 z. 3–4 – s. 370–372.
1559. S.P.: Uwagi o naukowym przygotowaniu nauczycieli geografii w szkołach
zawodowych (gimnazjach i liceach),
w zakresie geografii. 1939, 17 z. 2 –
s. 115–120.
1946
1568. Piskorz S.: Propozycje tematyczne
badań podstawowych i stosowanych
w zakresie dydaktyki geografii. 1994, 65
z. 3–4 – s. 351–356.
1560. Richling-Kondracka W.: Geografia ogólna w 8–letniej szkole podstawowej. 1946, 17 z. 3–4 – s. 213–218.
1569. Pulinowa M.Z.: Teoretyczne podstawy szkolnej geografii. 1994, 65 z. 3–4
– s. 357–367.
1948
1996
1561. Czyżewski J.: W sprawie specjalizacji w zakresie geografii regionalnej na
naszych uniwersytetach. 1948, 19 z. 4 –
s. 527–533.
1570. Hibszer A.: „Mała ojczyzna"
w nauczaniu geografii. 1996, 67 z. 1 –
s. 93–106.
1956
1571. Pulinowa M.Z.: Dni Ziemi w Sosnowcu – praktyczne wdrożenie zasad
edukacji regionalnej. 2000, 71 z. 1 –
s. 105–116.
2000
1562. Wilgat T.: Pojezierze ŁęczyńskoWłodawskie jako teren wycieczek geograficznych. 1956, 27 z. 1 – s. 98–119.
1572. Wskazania dotyczące prezentacji
Polski i Niemiec w podręcznikach geografii obu krajów. 2000, 71 z. 3–4 –
s. 349–354.
1959
1563. Grzeszczak J.: W sprawie uniwersyteckich programów nauczania geografii przemysłu i transportu. 1959, 30 z. 3 –
s. 347–353.
2001
1573. Nowak E.: Region w akademickim
nauczaniu geografii regionalnej. Propozycja programu na podstawie doświadczeń z Akademii Świętokrzyskiej. 2001,
72 z. 3–4 – s. 391–399.
1965
1564. Malicki A.: O pracy naukowej
nauczyciela geografii na prowincji.
1965, 36 z. 2 – s. 123–137.
1981
1574. Piskorz S.: Wyniki analizy piśmiennictwa z zakresu dydaktyki geografii za lata 1918–1999. 2001, 72 z. 3–4 –
s. 401–409.
1565. Berezowski S.: Nauczanie geografii w wyższych uczelniach ekonomicznych. 1981, 52 z. 2 – s. 250–253.
281
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
nie). 1950/1951,
s. 503–510.
Nazewnictwo geograficzne
1923
21/22
z. 1–4
–
1954
1575. W sprawie zmian nazw ulic. 1923,
1 z. 2 – s. 282–283.
1585. Staszewski J.: Klasyfikacja i systematyka nazewnictwa geograficznego.
1954, 25 z. 3 – s. 249–294.
1925
1576. Pawłowski S.: W sprawie pisowni
nazw geograficznych. 1925, 3 z. 1–2 –
s. 6–8.
1958
1586. Loth J.: Niekonsekwencje w polskim nazewnictwie geograficznym. 1958,
29 z. 2 – s. 227–230.
1928
1577. Fischer A.: Zagadnienia etnograficzne przy nauce geografii. 1928, 6 z. 2–
3 – s. 157–161.
1963
1587. Brocki Z.: O nazwę dla nowego
miasta. 1963, 34 z. 1 – s. 31–35.
1931
1977
1578. Lutman R.: Walka z nazwami polskimi Pomorza w literaturze niemieckiej.
1931, 9 z. 2 – s. 176–177.
1588. Zaręba R.: Nazwy uroczysk,
puszcz, borów i lasów w Polsce. 1977, 48
z. 1 – s. 25–31.
1579. Mikulski J.: W sprawie niewłaściwego stosowania nazwy „Podlasie" do
niektórych powiatów województwa lubelskiego. 1931, 9 z. 3 – s. 206–211.
1987
1589. Kondracki J.: O nazewnictwie
geograficznym. 1987, 58 z. 2 –
s. 137–149.
1934
1580. Haliczer J.: Metody i zagadnienia
imiennictwa miejscowego. Na marginesie
„Słownika pochodzenia i znaczenia nazw
geograficznych". 1934, 12 z. 1 – s. 1–18.
Polskie Towarzystwo Geograficzne
1954
1581. Malicki A.: Imiennictwo związane
z krasem Podola Pokuckiego. 1934, 12
z. 1 – s. 56–62.
1590. Galon R.: Polskie Towarzystwo
Geograficzne na nowym etapie swej
działalności. 1954, 25 z. 4 – s. 329–333.
1936
1959
1582. Czekalski J.: Zagadnienia kolonialne w nauczaniu geografii. 1936, 14
z. 4 – s. 363–372.
1591. Galon R.: [Czterdziestolecie] 40–
lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1959, 30 z. 1 – s. 3–10.
1583. Romer E.: Morze Północne czy
Morze Niemieckie. 1936, 14 z. 1 –
s. 73–75.
1950/1951
1584. Strzelecka B.: Ze studiów toponomastycznych nad Długoszem (Streszcze-
282
Artykuły i notatki naukowe
1924
1603. Romer E.: Wisła, szkoła praw
przyrody i praw ludzkości (Streszczenie).
1931, 9 z. 4 – s. 247–248.
1592. Poniatowski S.: Z nowszych postępów etnologii. 1924, 2 z. 1 – s. 61–72.
1604. Stosunek Niemiec do badań Bałtyku. 1931, 9 z. 2 – s. 175–176.
1593. Poniatowski S.: Z nowszych postępów etnologii. 1924, 2 z. 3 – s. 412–422.
1605. Zych S.: Trzęsienie ziemi w Polsce. 1931, 9 z. 3 – s. 218–221.
1925
1932
1594. Poniatowski S.: Z nowszych postępów etnologii. 1925, 3 z. 1–2 – s. 76–88.
1606. Czyżewski J.: Międzynarodowy
Kongres Geograficzny w Paryżu 16–24
września 1931 r. 1932, 10 z. 1–3 – s. 1–
11.
Pozostałe zagadnienia
1595. Zierhoffer A.: Pomiar długości
granic Polski. 1925, 3 z. 1–2 – s. 38–44.
1607. Danysz-Fleszarowa R.: Polskie
czasopisma geograficzne oraz geografia
w polskim czasopiśmiennictwie. 1932, 10
z. 1–3 – s. 63–88.
1926
1596. Zierhoffer A.: Sprawa organizacji
Zrzeszenia
Nauczycieli
Geografii
(Streszczenie). 1926, 4 z. 3 – s. 169–171.
1934
1927
1608. Kokoszyńska B.: Wiadomość
o znalezieniu kości mamuta w Jaremczu.
1934, 12 z. 3–4 – s. 318–319.
1597. Smoleński J., Dziubałtowski S.,
Fischer A., Semkowicz W., Niemcówna
S.: II Zjazd Geografów i Etnografów
Słowiańskich w Polsce 2–12 czerwca
1927. 1927, 5 z. 2 – s. 145–167.
1609. Moniak J., Zych S.: Trzęsienie
ziemi na Podolu w dniu 24 IX 1928.
1934, 12 z. 1 – s. 28–40.
1598. Śtula F.: Geografia w Republice
Czechosłowackiej. 1927, 5 z. 2–3 –
s. 78–94.
1610. Niemcówna S.: Nieco o obcej
literaturze geograficznej. 1934, 12 z. 1 –
s. 47–52.
1929
1935
1599. Smoleński J.: Organizacja świata
geograficznego w Polsce. 1929, 7 z. 2–3
– s. 103–106.
1611. Haliczer J.: Idee geograficzne
w pismach marszałka Józefa Piłsudskiego. 1935, 13 z. 2–4 – s. 154–169.
1930
1612. Zierhoffer A.: Międzynarodowy
Kongres Geograficzny w Warszawie.
1935, 13 z. 1 – s. 1–10.
1600. Romer E.: Royal Geographical
Society 1830–1930. 1930, 8 z. 4 –
s. 249–254.
1936
1931
1613. Żardecki W.: O pewnych następstwach hipotezy strefowego ruchu wirowego ciał niebieskich. 1936, 14 z. 1 –
s. 15–24.
1601. Limanowski M.: Polska i morze
(streszczenie). 1931, 9 z. 4 – s. 246–247.
1602. Rok Bałtycki. 1931, 9 z. 2 –
s. 172–173.
283
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Geografii Polskiej" Instytutu Geografii
PAN). 1968, 39 z. 2 – s. 173–179.
1937
1614. Klima F.: Ruch ludności w dniu
targowym w Chojnicach. 1937, 15 z. 2 –
s. 184–188.
1969
1625. Lisiecki A.: Międzynarodowy
układ jednostek miar SI w naukach geograficznych. 1969, 40 z. 1 – s. 57–65.
1938
1615. Czyżewski J.: Instytut Geograficzny Akademii Handlu Zagranicznego we
Lwowie. 1938, 16 z. 3 – s. 224–229.
1973
1626. Galon R.: Toruński ośrodek geograficzny w przededniu ogólnopolskiego
zjazdu PTG. 1973, 44 z. 3–4 –
s. 381–385.
1616. Kilarska D.: Co polskiego jest
w Gdańsku. 1938, 16 z. 2 – s. 126–130.
1939
1974
1617. Kosiba A.: Trzęsienie ziemi w Islandii w 1934 r. 1939, 17 z. 1 – s. 44–45.
1627. Musiał W., Stolarczyk B.: Dziesięć
lat Poradni Geograficznej. 1974, 45 z. 2
– s. 285–288.
1618. Zierhoffer A.: Międzynarodowy
Kongres Geograficzny, Amsterdam, lipiec 1938. 1939, 17 z. 2 – s. 96–100.
1978
1628. Więckowski M.: Stan zatrudnienia
geografów w Polsce w 1976 r. 1978, 49
z. 3 – s. 315–338.
1950/1951
1619. Majdanowski S.: Pomiar długości
wybrzeży polskich. 1950/1951, 21/22
z. 1–4 – s. 482–498.
1979
1629. Kozysa J.: Zużycie energii elektrycznej w Polsce w latach 1965–1976.
1979, 50 z. 3 – s. 217–224.
1955
1620. Koczwara M.: Romeria. 1955, 26
z. 1–2 – s. 210–212.
1984
1956
1630. Drobek W.: Znaczenie Odry dla
kształtowania przyległych obszarów.
1984, 55 z. 2 – s. 155–171.
1621. Winid B.: Stan geografii w Kanadzie. 1956, 27 z. 2 – s. 183–192.
1957
1985
1622. Synowiec A.: O pracach stacji
fizycznogeograficznej w Tien-Szanie.
1957, 28 z. 1 – s. 49–64.
1631. Rochnowski H.: Zmiany struktury
wymiany wyrobów przemysłowych między Polską i pozostałymi krajami socjalistycznymi. 1985, 56 z. 3–4 – s. 353–364.
1962
1623. Januszewski J.: Rola słońca w ekspozycji budynków słowiańskich na przykładzie Biskupina, Opola i Gdańska.
1962, 33 z. 2 – s. 235–239.
1994
1632. Grzelak E.: Kwestia cudzoziemców
w opinii społecznej. 1994, 65 z. 3–4 –
s. 345–349.
1968
1997
1624. Brocki Z.: Co to jest słownik geograficzny? (Na marginesie „Bibliografii
1633. Slenczek M.: Pochodzenie i wielkość inwestycji zagranicznych w Polsce
284
Artykuły i notatki naukowe
w latach 1989–1996. 1997, 68 z. 3–4 –
s. 373–382.
2007
1637. Dudek-Mańkowska S.: Kształtowanie wizerunku jako element strategii
budowy przewagi konkurencyjnej miasta.
2007, 78 z. 1–2 – s. 105–120.
2000
1634. Wrona J.: Symbole państwowe
przyczyną napięć społecznych i politycznych – wybrane przykłady. 2000, 71 z. 2
– s. 157–172.
1638. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.: Centrum targowo-bazarowe w strefie podmiejskiej Łodzi i jego funkcjonowanie po
wejściu Polski do Unii Europejskiej.
2007, 78 z. 4 – s. 305–323.
2002
1635. Kłosowski F.: Wybrane zagadnienia rozwoju usług w Polsce po 1989
roku. 2002, 73 z. 4 – s. 325–338.
2009
1639. Boguszyńska I.: Reformy gospodarcze w Chinach po 1978 roku. 2009,
80 z. 1–2 – s. 63–77.
2005
1636. Wrona J.: Podobieństwa regionalne flag i herbów państw współczesnego
świata. 2005, 76 z. 3 – s. 201–213.
285
WIADOMOŚCI GEOGRAFICZNE
1923
1651. Ilość mieszkańców niektórych
krajów według spisów w latach 1936
i 1937. 1938, 16 z. 2 – s. 179.
1640. Zasiewy i zbiory głównych ziemiopłodów w ważniejszych państwach
w r. 1923 [tabl.]. 1924, 2 z. 2 – s. 243.
1652. jw. [J. Wąsowicz]: Pseudosuwerenne państwa. 1938, 16 z. 3 – s. 247–
248.
1924
1653. Wiadomości gospodarcze. Kraje
obce. 1938, 16 z. 2 – s. 184–187.
Świat
1641. Produkcja górniczo-hutnicza ważniejszych państw i krajów w 1923 roku.
1924, 2 z. 3 – s. 450–451.
1939
1654. Światowa i europejska produkcja
włókiennicza w ostatnich latach. 1939,
17 z. 1 – s. 48.
1642. R.D.F.: Najgłębsza kopalnia na
świecie. 1924, 2 z. 1 – s. 87–88.
1655. Światowa produkcja miedzi. 1939,
17 z. 1 – s. 48–49.
1925
1643. Przemysł bawełniany. 1925, 3
z. 1–2 – s. 123.
1656. Światowa produkcja
w r. 1937. 1939, 17 z. 1 – s. 49.
1928
złota
1657. Światowe obroty handlowe. 1939,
17 z. 1 – s. 49.
1644. Z.: Produkcja węgla w r. 1927.
1928, 6 z. 2–3 – s. 164.
1658. Światowe zapasy węgla i antracytu. 1939, 17 z. 1 – s. 49.
1645. Z.: Rozbudowa światowej floty
handlowej. 1928, 6 z. 2–3 – s. 163–164.
1946
1646. Z.: Światowa produkcja cynku.
1928, 6 z. 2–3 – s. 165.
1659. jw. [J. Wąsowicz]: Produkcja
rolnicza niektórych krajów. 1946, 17
z. 3–4 – s. 235.
1929
1647. Z.: Produkcja i zużycie kauczuku.
1929, 7 z. 2–3 – s. 160–162.
1660. Ludność świata. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 241.
1934
1661. Nowe miasta milionowe. 1946, 17
z. 3–4 – s. 242.
1648. Żaruk A.: Handel światowy węglem. 1934, 12 z. 2 – s. 168–170.
1938
1662. Produkcja stali. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 242.
1649. Glaser A.: Cyna w gospodarce
światowej. 1938, 16 z. 3 – s. 250–252.
1663. Światowa produkcja ropy naftowej. 1946, 17 z. 3–4 – s. 242.
1650. Glaser A.: Wielkość i zaludnienie
obszarów wyspowych na kuli ziemskiej.
1938, 16 z. 1 – s. 49.
1664. Złoża radu. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 240–241.
287
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1947
1962
1665. Nieco nowych danych gospodarczych. 1947, 18 z. 1–4 – s. 284–285.
1678. jw. [J. Wąsowicz]: Mapa 1/5
M kontynentu. 1962, 33 z. 2 – s. 262.
1666. Produkcja węgla. 1947, 18 z. 1–4
– s. 285.
1679. Senkowski H.: Morski transport
rudy żelaza w 1960 r. 1962, 33 z. 1 –
s. 141–143.
1667. Światowy handel zagraniczny.
1947, 18 z. 1–4 – s. 285–286.
1963
1680. Głodek J.: Budownictwo wodne
zmienia oblicze ziemi. 1963, 34 z. 1 –
s. 70–74.
1949
1668. Bezpośrednie połączenie żeglugowe Budapesztu z portami Bliskiego
Wschodu. 1949, 20 z. 1–4 – s. 277.
1681. Hornig A.: Z aktualnych zagadnień
produkcji soli potasowych w Polsce
i w świecie. 1963, 34 z. 3 – s. 285–288.
1956
1669. jw. [J. Wąsowicz]: Aluminium
w r. 1953. 1956, 27 z. 2 – s. 218.
1682. Jaroszczak Z.: Światowa produkcja
włókien chemicznych i jej struktura.
1963, 34 z. 4 – s. 411–414.
1670. jw. [J. Wąsowicz]: Flota handlowa
w r. 1953 (światowa). 1956, 27 z. 2 –
s. 218.
1968
1683. Senkowski H.: Światowa flota
handlowa. 1968, 39 z. 2 – s. 182–184.
1671. jw. [J. Wąsowicz]: Koleje transkontynentalne. 1956, 27 z. 1 – s. 93–94.
1969
1672. jw. [J. Wąsowicz]: Nowe linie
kolejowe. 1956, 27 z. 1 – s. 93.
1684. Łoboda J.: Światowy ruch turystyczny. 1969, 40 z. 4 – s. 476–478.
1673. jw. [J. Wąsowicz]: O wysokościach szczytów i głębokościach morskich. 1956, 27 z. 1 – s. 88–89.
1685. Mikulski M.: Transport lotniczy na
świecie. 1969, 40 z. 1 – s. 75–78.
1958
1970
1674. jw. [J. Wąsowicz]: Granica między
Europą i Azją. 1958, 29 z. 4 –
s. 549–550.
1686. Senkowski H.: Światowe drogi
transportowe po zamknięciu Kanału
Sueskiego. 1970, 41 z. 3 – s. 476–478.
1675. Straszewicz L.: Światowa konsumpcja włókien sztucznych. 1958, 29
z. 4 – s. 551–553.
1971
1687. Koziej L.: Metro na świecie. 1971,
42 z. 4 – s. 398–401.
1959
1972
1676. Senkowski H.: Światowa flota
zbiornikowców. 1959, 30 z. 3 –
s. 365–366.
1688. Piasecka J.: Urbanizacja świata
w ostatnim pięćdziesięcioleciu. 1972, 43
z. 2 – s. 213–217.
1960
1689. Piasecki E.: Zróżnicowanie przestrzenne przeciętnego życia ludzkiego.
1972, 43 z. 3 – s. 330–332.
1677. Senkowski H.: Światowa produkcja stali. 1960, 31 z. 3 – s. 301–302.
288
Wiadomosci geograficzne
1690. Rachocki A.: Światowa flota statków badawczych i hydrograficznych.
1972, 43 z. 1 – s. 72–76.
1985
1701. Mazur E.: Charakterystyka linii
kolejowych świata w aspekcie różnych
szerokości torów. 1985, 56 z. 2 – s. 226–
233. [S]
1975
1691. Adrjanowska E.: Rozmieszczenie
i wielkość budownictwa okrętowego na
świecie w 1973 r. 1975, 46 z. 3 –
s. 319–326.
1702. Sobczyk W., Świć H.: Niektóre
problemy energetyczne strefy międzyzwrotnikowej. 1985, 56 z. 3–4 – s. 396–
399.
1976
1990
1692. Rajman L.: Rozwój i rozmieszczenie elektrowni atomowych na świecie.
1976, 47 z. 2 – s. 175–183.
1703. Sobczyk W., Świć H.: Migracje
w basenie Morza Śródziemnego. 1990,
61 z. 3–4 – s. 187–189.
1977
1704. Szymańska D.: Nowe miasta
w Stanach Zjednoczonych i Związku Radzieckim. 1990, 61 z. 1–2 – s. 67–71.
1693. Babiński Z.: Bilans wodny kuli
ziemskiej. 1977, 48 z. 2 – s. 173–176.
1694. Piasecka J.E.: Rozwój społecznoekonomiczny w świetle umieralności
niemowląt. 1977, 48 z. 3 – s. 324–327.
1994
1705. Wilczyński W.: Geografia międzynarodowego zadłużenia. 1994, 65 z. 3–4
– s. 387–391.
1979
1695. Straszewicz L.: Sytuacja hutnictwa
w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych. 1979, 50 z. 3 – s. 239–240.
1995
1706. Dziedziul B.: Niespokojne regiony
świata lat dziewięćdziesiątych. 1995, 66
z. 2 – s. 216–219.
1981
1696. Sobczak L.: Handel światowy
w 1979 r. i dalsze jego perspektywy.
1981, 52 z. 1 – s. 76–78.
Morza i oceany
1697. Sobczak L.: Problemy żywnościowe świata. 1981, 52 z. 2 – s. 227–229.
1924
1983
1707. Cztery burze podczas podróży
statku szkolnego „Lwów" do Brazylii
i z powrotem w r. 1923/24. 1924, 2 z. 1 –
s. 100–105.
1698. Dutkowski M.: Najmniej rozwinięte kraje świata. 1983, 54 z. 2 –
s. 253–259.
1708. Łęgowski S.: Światła i znaki na
naszem wybrzeżu. 1924, 2 z. 3 – s. 469–
472.
1699. Sobczak L.: Stan światowej i polskiej floty handlowej. 1983, 54 z. 2 –
s. 259–261.
1925
1984
1709. Rostkowski F.: Lody Oceanu Antarktycznego, ich powstawanie i wędrówki. 1925, 3 z. 1–2 – s. 153–164.
1700. Eberhardt P.: Rozmieszczenie linii
metra na świecie. 1984, 55 z. 2 –
s. 247–250.
289
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1930
1948
1710. jw. [J. Wąsowicz]: Pacyficzne
zagadnienia rozmieszczenia ludności.
1930, 8 z. 4 – s. 317–318.
1722. Niknące wyspy. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 310.
1723. Nowe eksponaty Muzeum Morskiego. 1948, 19 z. 1–4 – s. 314.
1711. M.: Falcon, nowa wyspa na Pacyfiku. 1930, 8 z. 1 – s. 154–155.
1949
1933
1724. Jahn A.: Rocznica zdobycia przejścia północno-wschodniego. 1949, 20
z. 1–4 – s. 275.
1712. M.R.: Góry lodowe i ich rozmieszczenie na północnym Atlantyku. 1933, 11
z. 3 – s. 92–93.
1955
1934
1725. jw. [J. Wąsowicz]: Głębiny oceaniczne. 1955, 26 z. 4 – s. 384.
1713. M.R.: Zmiany poziomu na wybrzeżu Morza Północnego. 1934, 12 z. 1 –
s. 82.
1726. jw. [J. Wąsowicz]: Pływające
wyspy lodowe. 1955, 26 z. 4 –
s. 385–386.
1938
1714. Obniżanie się poziomu Morza
Kaspijskiego. 1938, 16 z. 1 – s. 51.
1956
1727. jw. [J. Wąsowicz]: Paricutin [wulkan na Oceanie Wielkim, Meksyk]. 1956,
27 z. 2 – s. 215–216.
1715. Odkrycie podwodnego grzbietu
między Azją a Ameryką. 1938, 16 z. 2 –
s. 178–179.
1728. jw. [J. Wąsowicz]: Szlak lotniczy
przez Ocean Indyjski. 1956, 27 z. 2 –
s. 218.
1716. Znalezienie boi syberyjskiej na
wybrzeżu francuskim. 1938, 16 z. 1 –
s. 52.
1729. jw. [J. Wąsowicz]: Współczesne
zmiany poziomu w obrębie Morza Północnego. 1956, 27 z. 2 – s. 216–217.
1946
1717. jw. [J. Wąsowicz]: Zmiany poziomu Morza Kaspijskiego. 1946, 17 z. 3–4
– s. 238.
1957
1718. Obserwacje „Sedowa". 1946, 17
z. 3–4 – s. 240.
1730. jw. [J. Wąsowicz]: Badania „Witiazia" [statek oceanograficzny ZSRR].
1957, 28 z. 2 – s. 223.
1719. Rozwiązanie zagadki Atlantydy.
1946, 17 z. 3–4 – s. 238–239.
1731. jw. [J. Wąsowicz]: Rzeźba dna
Atlantyku. 1957, 28 z. 3–4 – s. 308–309.
1947
1964
1720. Postępy w badaniach batymetrii
Pacyfiku. 1947, 18 z. 1–4 – s. 283
1732. Pasierski Z.: Wielki rów transoceaniczny. 1964, 35 z. 2 – s. 213–215.
1721. Zlodzenie Morza Karskiego. 1947,
18 z. 1–4 – s. 283.
1968
1733. Borowik J.: Poszukiwania ropy
i gazu na Morzu Północnym. 1968, 39
z. 3 – s. 312–320.
290
Wiadomosci geograficzne
1744. Orłowicz M.: Ruch parowców
osobowych w Polsce. 1923, 1 z. 2 –
s. 183–185.
1969
1734. Dziedziul B.: Żegluga promowa na
Bałtyku. 1969, 40 z. 3 – s. 379–382.
1745. Stacja astronomiczna obserwatorium Krakowskiego w Beskidach. 1923, 1
z. 1 – s. 45–46.
1971
1735. Sobczak L.: Z badań Golfsztormu.
1971, 42 z. 4 – s. 395–397.
1977
1746. Stan zbiorów w Polsce. 1923, 1
z. 2 – s. 180–181.
1736. Mizerski W.: Ropa naftowa i gaz
ziemny na Pacyfiku. 1977, 48 z. 1 –
s. 65–71.
1747. Wenda T.: Port w Gdyni. 1923, 1
z. 2 – s. 181–183.
1924
1737. Sobczak L.: Wspólne badania
mórz i oceanów przez kraje RWPG.
1977, 48 z. 2 – s. 179–183.
1748. Gadomski A.: Odkrycie geologiczne w Szaflarach (Morena szaflarska).
1924, 2 z. 1 – s. 85–87.
1978
1749. Handel Polski z poszczególnymi
krajami [tabl.]. 1924, 2 z. 2 – s. 240.
1738. Ludynia W.: W poszukiwaniu
rezerw w światowej gospodarce rybnej.
1978, 49 z. 4 – s. 473–476.
1750. Kosińska-Bartnicka S.: Przebieg
pogody w Polsce w ciągu lata i jesieni
1924 r. 1924, 2 z. 3 – s. 442–445.
1739. Różycki F.: Budowa dna oceanów
na podstawie głębokich wierceń. 1978,
49 z. 1 – s. 75–77.
1751. Kosińska-Bartnicka S.: Przebieg
pogody w Polsce w ciągu wiosny (kwiecień-maj) 1924 roku. 1924, 2 z. 2 –
s. 238–240.
1979
1740. Mioduszewska W.: Pierwsza mapa
sejsmiczności Pacyfiku i obszarów otaczających. 1979, 50 z. 2–3 – s. 241–244.
1752. Łęgowski S.: Budowa portu
w Gdyni. 1924, 2 z. 2 – s. 249–256.
1981
1753. Nowińska Z.: Spław zboża Wisłą
w XVI wieku. 1924, 2 z. 2 – s. 244.
1741. Sobczak L.: Bilans wodny Bałtyku.
1981, 52 z. 3 – s. 332–333.
1754. Orłowicz M.: Ruch autobusów
osobowych w Polsce. 1924, 2 z. 1 –
s. 106–109.
Polska
1755. Powierzchnia zasiana w Polsce
w roku 1923/24 [tabl.]. 1924, 2 z. 2 –
s. 242.
1923
1742. Geograficzna wycieczka w Góry
Świętokrzyskie. 1923, 1 z. 1 – s. 46–47.
1756. Przebieg pogody w Polsce w ciągu
zimy (grudzień-marzec) 1923–1924.
1924, 2 z. 1 – s. 78–83.
1743. Kosińska-Bartnicka S.: Klimat
i pogoda w Polsce. 1923, 1 z. 2 –
s. 168–179.
1757. S.S.: Stosunki wyznaniowe i narodowościowe Rzeczpospolitej Polskiej.
1924, 2 z. 3 – s. 446.
291
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1758. Stan zasiewów w stopniach [tabl.].
1924, 2 z. 2 – s. 241.
w 1923 i 1924 r. 1925, 3 z. 1–2 – s. 120–
121.
1759. Stopczyk W.: Uwagi dodatkowe co
do produkcji górniczo-hutniczej. 1924, 2
z. 3 – s. 452–453.
1773. Uprawa buraków cukrowych i produkcja cukru w Polsce. 1925, 3 z. 1–2 –
s. 122.
1760. Zakłady i robotnicy w głównych
rodzajach przemysłu w Polsce. 1924, 2
z. 3 – s. 454.
1774. Wykaz obciążenia podatkami bezpośrednimi w Polsce za r. 1924. 1925, 3
z. 1–2 – s. 124.
1761. Zasiewy ozime [tabl.]. 1924, 2 z. 2
– s. 241.
1926
1775. jw. [J. Wąsowicz]: Reorganizacja
administracji terytorialnej w Polsce.
1926, 4 z. 4 – s. 217.
1762. Zbiory. Sześć głównych ziemiopłodów. 1924, 2 z. 3 – s. 447.
1763. Zwierzęta domowe i płody rolnicze, ich zasiewy, zbiory i zagraniczny
handel niemi w Polsce i w Egipcie
w r. 1922. 1924, 2 z. 3 – s. 448–449.
1776. jw. [J. Wąsowicz]: W sprawie
opublikowania polskiego spisu z 1919 r.
na Wschodzie. 1926, 4 z. 4 – s. 215.
1777. Przebieg pogody w Polsce w grudniu 1925 r. i styczniu 1926 r. 1926, 4 z. 1
– s. 46–48.
1925
1764. Budynki w Polsce. 1925, 3 z. 1–2 –
s. 177.
1765. Handel Polski z ważniejszymi
państwami w r. 1924. 1925, 3 z. 1–2 –
s. 125
1778. Stopczyk W.: Stan zatrudnienia w
zakładach zatrudniających 20 i więcej
robotników według województw. 1926, 4
z. 2 – s. 94.
1766. Kosińska-Bartnicka S.: Przebieg
pogody w Polsce w ciągu lata i jesieni
w 1925 r. 1925, 3 z. 3–4 – s. 274–278.
1927
1779. jw. [J. Wąsowicz]: Nowe koleje
w Polsce. 1927, 5 z. 1 – s. 27.
1767. Kosińska-Bartnicka S.: Przebieg
pogody w Polsce zimą 1924/25 i wiosną
1925 r. 1925, 3 z. 1–2 – s. 112–116.
1780. jw. [J. Wąsowicz]: Polacy prawosławni na wschodzie Rzeczypospolitej.
1927, 5 z. 1 – s. 29–30.
1768. Łęgowski S.: Nasze wybrzeże
morskie. 1925, 3 z. 1–2 – s. 136–140.
1781. jw. [J. Wąsowicz]: Ruch w porcie
gdyńskim. 1927, 5 z. 1 – s. 27.
1769. Łęgowski S.: Zmiany w ukształtowaniu Półwyspu Helskiego. 1925, 3 z. 1–
2 – s. 142–143.
1782. jw. [J. Wąsowicz]: Statystyka ruchu ludności w Polsce. 1927, 5 z. 1 –
s. 26–27.
1770. Samochody w Polsce 1925 r. 1925,
3 z. 1–2 – s. 126.
1783. jw. [J. Wąsowicz]: Zmiany na
pograniczu polskim ZSRR. 1927, 5 z. 1 –
s. 26.
1771. Stopczyk W.: Produkcja górniczohutnicza w Polsce w 1923 i 1924 r. 1925,
3 z. 1–2 – s. 118–119.
1784. Kubijowicz W.: Jednostki krajobrazowe w Polskich Karpatach Wschodnich. 1927, 5 z. 1 – s. 8–15.
1772. Stopczyk W.: Uwagi dodatkowe co
do produkcji górniczo-hutniczej w Polsce
292
Wiadomosci geograficzne
1800. jw. [J. Wąsowicz]: Szkolnictwo
polskie na obczyźnie. 1928, 6 z. 1 –
s. 27–28.
1928
1785. jw. [J. Wąsowicz]: Gdynia. 1928, 6
z. 2–3 – s. 162.
1801. jw. [J. Wąsowicz]: Zmiany administacyjne w Polsce. 1928, 6 z. 1 – s. 31.
1786. jw. [J. Wąsowicz]: Granica polsko-niemiecka. 1928, 6 z. 1 – s. 30.
1802. jw. [J. Wąsowicz]: Zmiany w procencie wyznań w Polsce. 1928, 6 z. 4 –
s. 233–235.
1787. jw. [J. Wąsowicz]: Kanały poleskie. 1928, 6 z. 2–3 – s. 162.
1788. jw. [J. Wąsowicz]: Polacy na Górnym Śląsku. 1928, 6 z. 1 – s. 30.
1803. Z.: Nafta polska na tle światowej
produkcji ropy. 1928, 6 z. 1 – s. 32–33.
1789. jw. [J. Wąsowicz]: Polacy na
świecie. 1928, 6 z. 1 – s. 27.
1804. Z.: Przemysł gazolinowy w Polsce.
1928, 6 z. 4 – s. 240.
1790. jw. [J. Wąsowicz]: Powiat morski.
1928, 6 z. 4 – s. 238.
1805. Z.: Żegluga powietrzna w Polsce.
1928, 6 z. 2–3 – s. 163.
1791. jw. [J. Wąsowicz]: Projekt podziału terytorialnego Rzeczypospolitej. 1928,
6 z. 4 – s. 236–238.
1929
1806. jw. [J. Wąsowicz]: Kolej Śląsk –
Gdynia. 1929, 7 z. 1 – s. 37.
1792. jw. [J. Wąsowicz]: Przyczynki do
badań nad ekspansywnością polskiego
kolonisty-rolnika. 1928, 6 z. 1 – s. 28.
1807. jw. [J. Wąsowicz]: Narodowości
w Polsce. 1929, 7 z. 4 – s. 234–235.
1793. jw. [J. Wąsowicz]: Ruch spółdzielczy w Polsce. 1928, 6 z. 1 – s. 29.
1808. jw. [J. Wąsowicz]: Projekty reorganizacji terytorialnej Polski. 1929, 7
z. 4 – s. 231–233.
1794. jw. [J. Wąsowicz]: Spis inwentarza
żywego w Polsce. 1928, 6 z. 4 –
s. 238–240.
1809. jw. [J. Wąsowicz]: Przemieszczenia ludności Polski. 1929, 7 z. 1 –
s. 36–37.
1795. jw. [J. Wąsowicz]: „Der Staat
Danzig". 1928, 6 z. 1 – s. 31–32.
1810. jw. [J. Wąsowicz]: Ruch w porcie
gdańskim w r. 1928. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 152.
1796. jw. [J. Wąsowicz]: Statystyka przyrostu naturalnego ludności w Polsce.
1928, 6 z. 1 – s. 28–29.
1811. jw. [J. Wąsowicz]: W kwestii ilości
miejscowości w Polsce. 1929, 7 z. 4 –
s. 234.
1797. jw. [J. Wąsowicz]: Statystyka ruchu ludności w Polsce. 1928, 6 z. 4 –
s. 235–236.
1812. jw. [J. Wąsowicz]: W sprawie
spisu ludności w r. 1930. 1929, 7 z. 4 –
s. 235.
1798. jw. [J. Wąsowicz]: Struktura wiekowa ludności Polski. 1928, 6 z. 1 –
s. 25.
1813. jw. [J. Wąsowicz]: W sprawie
zmian nazw miejscowości w Polsce.
1929, 7 z. 4 – s. 233.
1799. jw. [J. Wąsowicz]: Stutysięczne
miasta w Polsce. 1928, 6 z. 2–3 –
s. 162–163.
1814. jw. [J. Wąsowicz]: Wędrówki ludności w Polsce. 1929, 7 z. 2–3 – s. 149.
293
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1815. jw. [J. Wąsowicz]: Wielkie miasta
zagłębia węglowego. 1929, 7 z. 1 – s. 37.
1830. jw. [J. Wąsowicz]: Powiększenie
województwa wołyńskiego. 1930, 8 z. 4 –
s. 312.
1816. jw. [J. Wąsowicz]: Zanik polskości
na Mazurach i Warmii. 1929, 7 z. 4 –
s. 237–238.
1831. jw. [J. Wąsowicz]: Projekty reorganizacji podziału administracyjnego
Polski. 1930, 8 z. 1 – s. 151–152.
1817. jw. [J. Wąsowicz]: Zmiana charakteru wyznaniowego powiatu działdowskiego. 1929, 7 z. 1 – s. 40.
1832. jw. [J. Wąsowicz]: Rozszerzenie
granic miasta Lwowa. 1930, 8 z. 4 –
s. 309–310.
1818. Piątkowski J.S.: Kilka uwag
„O statystyce Polski" St. Staszica. 1929,
7 z. 2–3 – s. 152–155.
1833. jw. [J. Wąsowicz]: Skład narodowościowy ludności Torunia. 1930, 8 z. 1
– s. 152.
1819. Z.: Produkcja mineralna Polski
w 1928 r. 1929, 7 z. 2–3 – s. 149–150.
1834. jw. [J. Wąsowicz]: W sprawie
reorganizacji administracji terytorialnej
Polski. 1930, 8 z. 3 – s. 221.
1820. Z.: Rozwój Gdyni. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 152.
1835. jw. [J. Wąsowicz]: Zmiany w sieci
komunikacyjnej na granicy polskoniemieckiej. 1930, 8 z. 4 – s. 311.
1821. Z.: Rybołówstwo morskie w Polsce. 1929, 7 z. 2–3 – s. 150–151.
1822. Z.: Wywóz węgla polskiego
w 1928 r. 1929, 7 z. 2–3 – s. 151–152.
1836. Nowe wydanie Słownika geograficznego ziem polskich. 1930, 8 z. 4 –
s. 310–311.
1823. Z.: Z prób regionalizacji geograficzno-gospodarczej Polski. 1929, 7 z. 2–
3 – s. 155–156.
1837. O typ gminy wiejskiej w Polsce.
1930, 8 z. 3 – s. 220–221.
1930
1838. Pałac Geografii
1930, 8 z. 3 – s. 246.
1824. jw. [J. Wąsowicz]: Czynne i bierne
okręgi finansowe w Polsce. 1930, 8 z. 4 –
s. 306–307.
na
M.W.K.T.
1839. Skopowski C.: Ruch ludności
w Czarnkowie w dniu targowym. 1930, 8
z. 3 – s. 222.
1825. jw. [J. Wąsowicz]: Ludność Polski
według wyznań. 1930, 8 z. 4 – s. 307.
1840. Sprawa ustalenia nazw miejscowości w Polsce. 1930, 8 z. 3 – s. 221–222.
1826. jw. [J. Wąsowicz]: Mapa ciężarów
samorządowych w Polsce. 1930, 8 z. 4 –
s. 305–306.
1841. t.s.: Kurs o Pomorzu. 1930, 8 z. 1
– s. 157–158.
1827. jw. [J. Wąsowicz]: Mapy obciążenia podatkowego w Polsce. 1930, 8 z. 4 –
s. 304–305.
1842. Z.: Zużycie ważniejszych artykułów
handlu w Polsce. 1930, 8 z. 1 –
s. 153–154.
1828. jw. [J. Wąsowicz]: Niemieckośląskie osadnictwo w Polsce. 1930, 8 z. 4
– s. 307–308.
1843. Ziemia Nadnotecka. 1930, 8 z. 4 –
s. 311.
1829. jw. [J. Wąsowicz]: O zmianie nazw
miejscowości w Polsce. 1930, 8 z. 4 –
s. 312.
294
Wiadomosci geograficzne
1857. M.W.: Ruch handlowy i żegluga
w porcie gdyńskim w r. 1936. 1937, 15
z. 3 – s. 266–267.
1932
1844. jw. [J. Wąsowicz]: Fizjografia
w rozwoju Lwowa. 1932, 10 z. 1–3 –
s. 110–111.
1858. M.W.: Utworzenie Studium Turyzmu przy Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. 1937, 15 z. 4 – s. 365.
1845. jw. [J. Wąsowicz]: Redukcja powiatów w Polsce. 1932, 10 z. 1–3 –
s. 97–98.
1859. M.W.: Zmiana granic administracyjnych województwa pomorskiego.
1937, 15 z. 3 – s. 264.
1846. Z.: Produkcja górniczo-hutnicza
Polski. 1932, 10 z. 1–3 – s. 98.
1860. Produkcja ropy, wosku i gazów
ziemnych w Polsce w dziesięcioleciu
1927–36. 1937, 15 z. 3 – s. 365–366.
1847. Zych S.: Zmienność i najniższe
temperatury w Polsce. 1932, 10 z. 1–3 –
s. 98–101.
1861. R.G.: Wielkopolska w oświetleniu
niemieckiej polityki. 1937, 15 z. 1 –
s. 83–85.
1848. Żaruk A.: Kierunki polskiego handlu morskiego w r. 1931. 1932, 10 z. 4 –
s. 208–210.
1862. Woźnowski M.: Słownik geograficzny Państwa Polskiego i ziem historycznie z Polską związanych. 1937, 15
z. 4 – s. 350–354.
1849. Żaruk A.: Obroty portów morskich. 1932, 10 z. 1–3 – s. 95–97.
1933
1850. Port szczeciński w r. 1932. 1933,
11 z. 4 – s. 189–191.
1938
1863. Budowa fabryki maszyn i odlewów
żelaznych w Blizynie w pow. koneckim.
1938, 16 z. 4 – s. 347.
1851. Stopczyk W.: Niemiecki uprzywilejowany tranzyt kolejowy przez Polskę.
1933, 11 z. 4 – s. 187–189.
1934
1864. Budowa kanału
1938, 16 z. 4 – s. 349.
1852. Czyżewski J., Moj F.: Przemysł
górniczy na Przedgórzu Polskich Karpat
Wschodnich. 1934, 12 z. 2 – s. 180–186.
1865. Fabryka wyrobów wełnianych
w Wolborzu pod Piotrkowem. 1938, 16
z. 4 – s. 348.
1937
1866. Handel polsko-francuski. 1938, 16
z. 4 – s. 348.
1853. Koperski T.: Polska w obrotach
handlowych z zagranicą w latach 1929–
1935. 1937, 15 z. 1 – s. 82–83.
Warta-Gopło.
1867. Hodowla bydła w Polsce. 1938, 16
z. 4 – s. 345–346.
1854. M.W.: Gdańska flota handlowa.
1937, 15 z. 3 – s. 266.
1868. Impo rt i ekspo rt po lsko jugosłowiański. 1938, 16 z. 4 – s. 348.
1855. M.W.: Polska flota handlowa
1926–1936. 1937, 15 z. 3 – s. 266.
1869. Liczba mieszkańców Gdyni. 1938,
16 z. 2 – s. 179.
1856. M.W.: Produkcja górnicza w Polsce w dziesięcioleciu 1927–36. 1937, 15
z. 3 – s. 264–265.
1870. Nowe dowiercenie nafty w okolicy
Kałusza. 1938, 16 z. 4 – s. 346.
295
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1871. Nowe inwestycje w hutnictwie
i przemyśle górnośląskim. 1938, 16 z. 4 –
s. 347.
1887. Uprzemysłowienie
Centralnego
Okręgu Przemysłowego. 1938, 16 z. 4 –
s. 347–348.
1872. Nowe linie okrętowe. 1938, 16 z. 4
– s. 350.
1888. Uruchomienie kopalni rudy w Kieleckiem. 1938, 16 z. 4 – s. 347.
1873. Odkrycie nowych pokładów rudy
żelaznej w Kieleckiem. 1938, 16 z. 4 –
s. 346
1889. Usprawnienia komunikacji między
Gdynią a portami Dalekiego Wschodu.
1938, 16 z. 4 – s. 350.
1874. Odkrycie pokładów molibdenitu
w Kamiennej koło Klesowa na Wołyniu.
1938, 16 z. 1 – s. 53.
1890. Wiadomości gospodarcze. Polska.
1938, 16 z. 2 – s. 180–184.
1891. Wytwórczość przemysłowa Polski
w r. 1937. 1938, 16 z. 4 – s. 348.
1875. Odkrycie rud manganu w Polsce.
1938, 16 z. 4 – s. 347.
1876. Produkcja celulozy
1938, 16 z. 4 – s. 348.
w
1892. Zwiększenie zatrudnienia w Zakładach Ostrowieckich i w przemyśle koneckim. 1938, 16 z. 4 – s. 347.
Polsce.
1877. Produkcja konopi w Polsce dla
przemysłu bawełnianego. 1938, 16 z. 4 –
s. 345.
1946
1893. Dylik J.: Indywidualność geograficzna okolic Łodzi. 1947, 18 z. 1–4 –
s. 238–246.
1878. Roboty publiczne na Górnym Śląsku. 1938, 16 z. 4 – s. 347.
1894. Niektóre inwestycje planu trzechletniego. 1946, 17 z. 3–4 – s. 234.
1879. Rudy żelazne w powiecie koneckim
i uruchomienie huty żelaza w Stąporkowie. 1938, 16 z. 1 – s. 53.
1947
1896. Granice zaborów we współczesnej
mapie administracyjnej. 1947, 18 z. 1–4
– s. 290.
1880. Spółdzielczość w Polsce w r. 1937.
1938, 16 z. 4 – s. 348.
1881. Sprawa wzmożenia krajowej produkcji wełny. 1938, 16 z. 4 – s. 346.
1897. Inwestycje państwowe na pojezierzach. 1947, 18 z. 1–4 – s. 284.
1882. Spuszczenie na wodę dwóch nowych statków polskiej marynarki handlowej. 1938, 16 z. 4 – s. 350.
1898. Ludność Chorzowa. 1947, 18 z. 1–
4 – s. 289.
1899. Ludność Warszawy. 1947, 18 z. 1–
4 – s. 289.
1883. Stocznia Gdyńska. 1938, 16 z. 4 –
s. 349.
1900. Sukces polskiej setki. 1947, 18
z. 1–4 – s. 313.
1884. Stosunki
handlowe
polskoamerykańskie. 1938, 16 z. 4 – s. 348.
1949
1885. Stosunki handlowe polsko-sowieckie. 1938, 16 z. 4 – s. 349.
1901. Spis ludności w Rumunii. 1949, 20
z. 1–4 – s. 277.
1886. Śląsk Zaolziański i korektura południowej granicy Polski. 1938, 16 z. 4 –
s. 335–341.
296
Wiadomosci geograficzne
1915. jw. [J. Wąsowicz]: Z prac Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
1958, 29 z. 4 – s. 549.
1956
1902. Flis J.: Szkic fizycznogeograficzny
Niecki Nidziańskiej. 1956, 27 z. 2 –
s. 123–159.
1959
1903. jw. [J. Wąsowicz]: Dane o ludności w Polsce. 1956, 27 z. 2 – s. 211.
1916. Hornig A.: Osobliwe zapadnięcie
powierzchni ziemi koło Czułowa na Górnym Śląsku. 1959, 30 z. 4 – s. 463–464.
1904. jw. [J. Wąsowicz]: Przebudowa
administracji w Polsce. 1956, 27 z. 2 –
s. 211.
1917. jw. [J. Wąsowicz]: Ludność województwa rzeszowskiego. 1959, 30 z. 4 –
s. 462–463.
1905. jw. [J. Wąsowicz]: Przemiany
w polskiej sieci kolejowej. 1956, 27 z. 1 –
s. 92–93.
1918. jw. [J. Wąsowicz]: Nazwy fizjograficzne w województwie gdańskim i olsztyńskim. 1959, 30 z. 1 – s. 91–92.
1906. jw. [J. Wąsowicz]: Ruch naturalny
ludności w Polsce. 1956, 27 z. 1 –
s. 89–90.
1919. jw. [J. Wąsowicz]: Perspektywy
górnicze węgla nadbużańskiego. 1959,
30 z. 1 – s. 91.
1907. jw. [J. Wąsowicz]: Ruch naturalny
ludności w Poznaniu. 1956, 27 z. 1 –
s. 90.
1920. jw. [J. Wąsowicz]: Województwo
wrocławskie. 1959, 30 z. 3 – s. 371–372.
1957
1961
1908. jw. [J. Wąsowicz]: Likwidacja
CUGiK. 1957, 28 z. 2 – s. 221–222.
1921. Kosiński L.: Polskie instytuty regionalne. 1961, 32 z. 1 – s. 81–87.
1909. jw. [J. Wąsowicz]: Nazwy miejscowe
na
granicy
polskoczechosłowackiej. 1957, 28 z. 3–4 –
s. 313–314.
1922. Maryański A.: Osadnictwo pionierskie we wschodniej części Bieszczadów polskich. 1961, 32 z. 2 – s. 235–237.
1962
1910. jw. [J. Wąsowicz]: Renesans polskiej mapy turystycznej. 1957, 28 z. 3–4 –
s. 314–315.
1923. jw. [J. Wąsowicz]: Brynica –
Przemsza. 1962, 33 z. 4 – s. 494–495.
1924. Maryański A.: Mniejszość grecka
w województwie rzeszowskim. 1962, 33
z. 3 – s. 362–363.
1911. jw. [J. Wąsowicz]: Ruch naturalny
ludności w Polsce. 1957, 28 z. 2 – s. 215.
1912. Lipka S.: Łęczyca – najmłodsze
miasto górnicze. 1957, 28 z. 2 –
s. 193–206.
1963
1925. jw. [J. Wąsowicz]: Polska mapa
zasadnicza. 1963, 34 z. 4 – s. 416.
1958
1964
1913. jw. [J. Wąsowicz]: Pochodzenie
ludności Polski (PRL). 1958, 29 z. 2 –
s. 311–312.
1926. Kaleta R.: O trzęsieniu ziemi
w Krakowie w 1786 roku. 1964, 35 z. 1 –
s. 96–101.
1914. jw. [J. Wąsowicz]: Robotnicy
przemysłowi w Polsce. 1958, 29 z. 1 –
s. 124.
297
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1939. Mazurski K., Warzecha Z.: Wielka
lawina w Karkonoszach i jej morfologiczne skutki. 1969, 40 z. 3 – s. 375–379.
1965
1927. Ludynia W.: Główne łowiska polskiej floty rybackiej. 1965, 36 z. 2 –
s. 187–188.
1940. Zywert J.: Z zagadnień ludności
muzułmańskiej w Gorzowie Wielkopolskim. 1969, 40 z. 2 – s. 257–258.
1966
1928. Dziadek S.: Perspektywy rozwoju
Rybnickiego Okręgu Węglowego. 1966,
37 z. 4 – s. 383–384.
1970
1941. Dziadek S.: Powiązania Rybnickiego Okręgu Węglowego z terenami
sąsiednimi w zakresie siły roboczej.
1970, 41 z. 2 – s. 240–241.
1929. Ludynia W.: Rozwój polskiej floty
handlowej. 1966, 37 z. 1 – s. 50–52.
1967
1942. Dziadek S.: Rozwój wydobycia
i kierunki zbytu węgla z Rybnickiego
Okręgu Węglowego. 1970, 41 z. 4 –
s. 452–455.
1930. Alexandrowicz Z., Drzał M.: Ważniejsze dane liczbowe o rezerwatach
przyrody w Polsce w latach 1945–1965.
1967, 38 z. 3 – s. 327–330.
1943. Kamiński A.: Perspektywy zmian
niektórych elementów środowiska przyrodniczego Żuław po wprowadzeniu
zadrzewień śródpolnych. 1970, 41 z. 3 –
s. 357–359.
1931. Brocki Z.: Na marginesie publicystycznych informacji o statystyce floty
morskiej. 1967, 38 z. 3 – s. 330–331.
1932. Brocki Z.: Polska pełnomorska
flota transportowa w 1966 roku. 1967,
38 z. 3 – s. 331–332.
1944. Sachanbiński M.: Nowe złoża soli
potasowych w Polsce. 1970, 41 z. 2 –
s. 237–239.
1933. Szukalski J.: Słowiński Park Narodowy. 1967, 38 z. 2 – s. 211–212.
1945. Szajnowska A.: Lasy w Polsce
jako baza surowca drzewnego. 1970, 41
z. 1 – s. 104–106.
1968
1934. Don J.: Lubelskie Zagłębie Węglowe. 1968, 39 z. 1 – s. 55–61.
1946. Zieliński H.: Kaskada dolnej Wisły. 1970, 41 z. 3 – s. 449–452.
1935. Grocholski W.: Poszukiwania ropy
naftowej i gazu ziemnego w Polsce.
1968, 39 z. 3 – s. 297–300.
1971
1947. Hasiński W.: Szklarnie i inspekty
w Polsce. 1971, 42 z. 3 – s. 267–270.
1936. Ludynia W.: Połączenia żeglugowe Polskich Linii Oceanicznych. 1968,
39 z. 1 – s. 61–62.
1972
1969
1948. Dziedziul B.: Ropa naftowa na
Wolinie. 1972, 43 z. 2 – s. 211–213.
1937. Dziedziul B.: Produkcja statków
oceanograficznych w stoczni szczecińskiej. 1969, 40 z. 3 – s. 382–383.
1949. Poraszka T.: Inwestycje województwa wrocławskiego w latach 1961–1968.
1972, 43 z. 3 – s. 311–315.
1938. Łoboda J.: Rozwój przestrzenny
telewizji w Polsce. 1969, 40 z. 4 –
s. 473–476.
1950. Senkowski H.: Budowa nowego
rejonu portowego w Gdańsku. 1972, 43
z. 1 – s. 67–69.
298
Wiadomosci geograficzne
1951. Senkowski H.: Polska krajem
tranzytu towarowego. 1972, 43 z. 4 –
s. 419–421.
1963. Mazur E.: Rozwój Zakładów Chemicznych „Police" a ochrona środowiska
geograficznego. 1976, 47 z. 1 – s. 68–72.
1952. Wiśniewski P.: System kodu pocztowego w Polsce. 1972, 43 z. 3 –
s. 307–311.
1964. Mizera A., Piasecki J.: O erozji
gleb w rejonie huty miedzi „Legnica".
1976, 47 z. 4 – s. 402–405.
1973
1965. Piasecka J.E.: Efekty migracji na
Dolnym Śląsku w latach 1960–1970.
1976, 47 z. 2 – s. 188–199.
1953. Brocki Z.: Port północny czy Port
Wschodni? 1973, 44 z. 1 – s. 96–98.
1966. Tkocz J.: Kompleksowy rozwój
Odry i Nadodrza. 1976, 47 z. 3 –
s. 279–282.
1954. Malicki E.: Nowy podział administracyjny Polski. 1973, 44 z. 3–4 –
s. 429–434.
1977
1974
1967. Hasiński W.: Szkody atmosferyczne w lasach Sudetów. 1977, 48 z. 4 –
s. 451–455.
1955. Girjatowicz J.: Lotnicze zwiady
lodowe na wybrzeżu polskim. 1974, 45
z. 2 – s. 242–245.
1968. Sobczak L.: Kierunki zwiększania
i wykorzystania bazy surowcowej dla
przemysłu chemicznego w Polsce. 1977,
48 z. 2 – s. 176–179.
1956. Koszarski W.: Sól kamienna
i potasowa w rejonie Zatoki Puckiej.
1974, 45 z. 1 – s. 146–147.
1957. Murkowska A.: Hydroenergetyka
w gospodarce wodnej Polski. 1974, 45
z. 2 – s. 245–251.
1969. Sobczak L.: Rozwój i organizacja
planowania makroregionalnego w Polsce. 1977, 48 z. 3 – s. 316–319.
1958. Palczyński Z.: Gospodarka wodna
w dolinie Noteci. 1974, 45 z. 2 –
s. 251–253.
1970. Sobczak L.: Stan i wykorzystanie
surowców drzewnych w Polsce. 1977, 48
z. 4 – s. 449–451.
1975
1971. Wytyczak R.: Droga węglowa
z Wałbrzycha do Malczyc na przełomie
XVIII i XIX wieku. 1977, 48 z. 2 – s. 183–
187.
1959. Mazur E.: Obroty tranzytowe portu
szczecińskiego w latach 1951–1973.
1975, 46 z. 3 – s. 314–319.
1960. Rajman L.: Zatrudnienie absolwentów geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1954–1971. 1975, 46
z. 2 – s. 207–210.
1978
1972. Hasiński W., Mazurski K.R.: Regiony intensywnego rozwoju rolnictwa
i leśnictwa w województwach dolnośląskich. 1978, 49 z. 4 – s. 476–478.
1961. Wojecki M.: Ludność greckomacedońska w Polsce. 1975, 46 z. 3 –
s. 313–314.
1976
1973. Sobczak L.: [Dwadzieścia pięć] 25
lat poszukiwań geologicznych w PRL.
1978, 49 z. 1 – s. 65–67.
1962. Leonhard-Migaczowa H.: Miasta
satelitarne Wrocławia. 1976, 47 z. 3 –
s. 282–289.
1974. Sobczak L.: Podstawowe założenia
rozwoju społeczno-godpodarczego Polski. 1978, 49 z. 2 – s. 199–201.
299
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1975. Sobczak L.: Polska geologia wychodzi na morze. 1978, 49 z. 4 –
s. 471–473.
1987. Sobczak L.: Stan turystyki polskiej
w latach siedemdziesiątych. 1982, 53
z. 3–4 – s. 305–307.
1979
1983
1976. Sobczak L.: Rozwój przemysłu
koksowniczego w Polsce. 1979, 50 z. 1–2
– s. 100–101.
1988. Sobczak L.: Morskie rybołówstwo
indywidualne w Polsce. 1983, 54 z. 1 –
s. 76–78.
1977. Sobczak L.: Sytuacja demograficzna Polski w latach 1946–1977. 1979, 50
z. 1–2 – s. 98–100.
1989. Sobczak L.: Polska gospodarka
morska na niskiej fali. 1983, 54 z. 3 –
s. 403–405.
1980
1990. Sobczak L.: Porty i przystanie
rybackie na polskim wybrzeżu Bałtyku.
1983, 54 z. 1 – s. 65–71.
1978. Duś E., Szajnowska A.Z.: Baza
surowcowa dla przemysłu wełnianego
w Polsce. 1980, 51 z. 4 – s. 453–457.
1991. Sobczak L.: Problem polskiego
rybołówstwa morskiego. 1983, 54 z. 1 –
s. 71–76.
1979. Sobczak L.: Nowa prognoza demograficzna Polski. 1980, 51 z. 3 –
s. 311–312.
1984
1980. Sobczak L.: Polski przemysł lotniczy. 1980, 51 z. 4 – s. 459–462.
1992. Leonhard-Migaczowa H.: Niektóre
aspekty ludnościowe Polski w świetle
danych GUS za rok 1982. 1984, 55 z. 2 –
s. 250–253.
1981. Sobczak L.: Rejonizacja produkcji
rolniczej w Polsce. 1980, 51 z. 4 –
s. 458–459.
1993. Lis M.: Złoża i eksploatacja gazu
ziemnego w okolicy Odolanowa. 1984,
55 z. 1 – s. 99–104.
1981
1982. Sobczak L.: Produkcja a import
zbóż i pasz w Polsce. 1981, 52 z. 1 –
s. 69–74.
1985
1994. Mazur E.: Port morski w Policach.
1985, 56 z. 3–4 – s. 406–411.
1983. Sobczak L.: Rezerwy energetyczne
Wisły. 1981, 52 z. 3 – s. 334–336.
1995. Michalkiewicz Z.: W oczekiwaniu
na zbiornik retencyjny Jeziorsko na Warcie. 1985, 56 z. 3–4 – s. 411–413.
1982
1984. Sobczak L.: Mniejszości narodowe
w Polsce. 1982, 53 z. 2 – s. 205–208.
1986
1996. Skupowa J.: Problemy przestrzenne kształtowania się zespołu energetycznego „Żarnowiec". 1986, 57 z. 3 –
s. 443–448.
1985. Sobczak A.: Stan poszukiwań ropy
naftowej na Pomorzu i w polskiej strefie
Bałtyku. 1982, 53 z. 1 – s. 79–82.
1986. Sobczak L.: Stan rolnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce w latach 1971–1980. 1982, 53 z. 1 –
s. 82–85.
1997. Soja M.: Huta im. Lenina a miasto
Kraków. 1986, 57 z. 4 – s. 566–568.
300
Wiadomosci geograficzne
1987
1996
1998. Mazur E.: Wpływ Zakładów Chemicznych „Police" na zagrożenie środowiska przyrodniczego. 1987, 58 z. 2 –
s. 213–217.
2008. Grykień S.: Związek Miast Polskich. 1996, 67 z. 3–4 – s. 414–416.
2009. Kozysa J.: Surowce mineralne
w środkowowschodnim
makroregionie
Polski. 1996, 67 z. 2 – s. 245–249.
1999. Michalkiewicz Z.: Wielkie powodzie w latach 1979, 1980 i 1982 w zlewni
środkowej Warty. 1987, 58 z. 4 – s. 469–
474.
1997
2010. Długosz Z.: Stan i dynamika starzenia się ludności Polski. 1997, 68 z. 2 –
s. 227–232.
2000. Wilczyński W.: Odpływ ludności
z Polski do RFN [Republiki Federalnej
Niemiec] w latach 1956–1981. 1987, 58
z. 2 – s. 211–213.
2011. Pieńkowska E.: Warunki geograficzne i ochrona środowiska na Pojezierzu Drawskim. 1997, 68 z. 1 – s. 81–84.
1989
2001. Mazurski K.R.: Przemysłowe zagrożenia lasów dolnośląskich. 1989, 60
z. 2 – s. 191–194.
Europa (oprócz Polski), wraz
z obszarem b. ZSRR
1992
2002. Górniak A.: Nowy zbiornik zaporowy „Siemianówka" na górnej Narwi.
1992, 63 z. 2 – s. 234–236.
1923
1993
1924
2003. Huk J.: Panorama Racławicka we
Wrocławiu jako obiekt turystyczny. 1993,
64 z. 3–4 – s. 343–347.
2013. Układ między Królestwem Serbów,
Kroatów i Słoweńców a Królestwem
Włoskim w sprawie Fiume (w skróceniu).
1924, 2 z. 1 – s. 95–98.
2012. Instytut dla Niemczyzny. 1923, 1
z. 1 – s. 48.
2004. Szczepankiewicz J.: Niemieckojęzyczne zbory Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Polsce w świetle lokalizacji. 1993, 64 z. 2 – s. 212–217.
1925
2014. Długość rzek Rosji azjatyckiej
i ogólne zasady mierzenia ich na mapie.
1925, 3 z. 3–4 – s. 281–283.
1995
2005. Harasimiuk K.: Próba regionalizacji Karpat z końca XIX wieku. 1995, 66
z. 1 – s. 79–80.
2015. Odkrycie ropy naftowej we Francji. 1925, 3 z. 3–4 – s. 280–281.
2006. Kozysa J.: Cechy energetyki
w Polsce i
regionie południowowschodnim. 1995, 66 z. 3–4 –
s. 386–389.
2016. jw. [J. Wąsowicz]: Niemcy
w obronie Białorusinów. 1926, 4 z. 4 –
s. 216.
1926
2017. jw. [J. Wąsowicz]: Polacy w Prusiech. 1926, 4 z. 4 – s. 215–216.
2007. Rolka A.-M.: Ewolucja układów
melioracyjnych na Żuławach Wiślanych.
1995, 66 z. 1 – s. 80–85.
301
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2018. jw. [J. Wąsowicz]: Zmiany w granicach Ukrainy. 1926, 4 z. 4 –
s. 216–217.
2032. jw. [J. Wąsowicz]: Polacy wśród
ludności wiejskiej na Białorusi. 1929, 7
z. 4 – s. 235–236.
1927
2033. jw. [J. Wąsowicz]: Rozmieszczenie
Polaków w ZSRR w świetle spisu ludności z 1926 r. 1929, 7 z. 1 – s. 40.
2019. jw. [J. Wąsowicz]: Białoruska
Socjalistyczna Republika Radziecka.
1927, 5 z. 1 – s. 30.
2034. jw. [J. Wąsowicz]: Śmiertelność
niemowląt w Europie. 1929, 7 z 4 –
s. 238.
2020. jw. [J. Wąsowicz]: Polacy na Białorusi i Ukrainie. 1927, 5 z. 1 – s. 27–28.
2035. jw. [J. Wąsowicz]: Tadżykistan.
1929, 7 z. 4 – s. 240.
2021. jw. [J. Wąsowicz]: Związek socjalistyczny Republik Rad. 1927, 5 z. 1 –
s. 30.
2036. m.av.: Nowa kolonizacja rosyjska
nad Amurem. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 156–158.
1928
2022. jw. [J. Wąsowicz]: Organizacja
„obszarów" w ZSRR. 1928, 6 z. 2–3 –
s. 163.
2037. Z.: Emigracja europejska w ostatnim stuleciu. 1929, 7 z. 2–3 – s. 158–160.
2038. Z.: Ludność Francji. 1929, 7 z. 4 –
s. 238–240.
2023. jw. [J. Wąsowicz]: Podział Alp na
regiony. 1928, 6 z. 4 – s. 241.
1930
2024. jw. [J. Wąsowicz]: Polacy na Białorusi i w Rosji. 1928, 6 z. 2–3 – s. 162.
2039. jw. [J. Wąsowicz]: Przyczynek do
przebiegu granicy etnograficznej litewskiej na obszarze b. Litwy Środkowej.
1930, 8 z. 3 – s. 228–230.
2025. jw. [J. Wąsowicz]: Polacy na
Ukrainie w świetle ostatniego spisu ludności. 1928, 6 z. 1 – s. 21–24.
2040. jw. [J. Wąsowicz]: Reorganizacja
administracji terytorialnej Prus Wschodnich. 1930, 8 z. 4 – s. 311.
2026. jw. [J. Wąsowicz]: Polacy w Czadeckiem. 1928, 6 z. 2–3 – s. 162–163.
2027. jw. [J. Wąsowicz]: Reorganizacja
administracji Białorusi. 1928, 6 z. 2–3 –
s. 163.
2041. jw. [J. Wąsowicz]: Reorganizacja
administracji w reńsko-westfalskim okręgu przemysłowym. 1930, 8 z. 3 – s. 221.
2028. Z.: Polacy w Niemczech. 1928, 6
z. 4 – s. 238.
2042. M.: Depopulacja Alp. 1930, 8 z. 3
– s. 227.
2029. Z.: Ruch robotników polskich we
Francji. 1928, 6 z. 2–3 – s. 163.
2043. M.: Helgoland. 1930, 8 z. 3 –
s. 226–227.
1929
2044. M.: Mniejszości narodowe w Albanii. 1930, 8 z. 4 – s. 318–319.
2030. jw. [J. Wąsowicz]: Gminy narodowe na Ukrainie. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 156.
2045. Pięcioletni plan rozbudowy sieci
kolejowej i kanałów w ZSRR. 1930, 8 z. 4
– s. 316–317.
2031. jw. [J. Wąsowicz]: Krzywa wiekowa ludności Niemiec i Polski. 1929, 7
z. 1 – s. 34–36.
302
Wiadomosci geograficzne
2046. Studium niemczyzny zagranicznej
na wszechnicach niemieckich. 1930, 8
z. 3 – s. 223–224.
2061. M.: Zanikanie Dunaju między
Immendingen i Moehirngen. 1934, 12
z. 1 – s. 82.
2047. Troska o Niemców zagranicznych.
1930, 8 z. 3 – s. 224–226.
2062. Senik T.: Rozwój i współczesne
oblicze Madrytu. 1934, 12 z. 2 –
s. 172–174.
1932
2048. Drugi plan pięcioletni kolei sowieckich (1933–7). 1932, 10 z. 4 –
s. 214.
1935
2049. jw. [J. Wąsowicz]: Niemieckie
rozważania demograficzne. 1932, 10
z. 1–3 – s. 112.
2064. Kosiba A.: Na marginesie osiągnięcia najwyższego szczytu Grenlandii
przez ekspedycję angielską w okresie lata
1935. 1935, 13 z. 2–4 – s. 354–355.
2063. Atlas obszarów zamieszkałych
przez Niemców. 1935, 13 z. 2–4 – s. 347.
2050. jw. [J. Wąsowicz]: Nowy podział
administracyjny Ukrainy. 1932, 10 z. 1–3
– s. 111–112.
1937
2065. Glaser A.: Ekspansja rosyjska we
wschodnim Turkiestanie. 1937, 15 z. 1 –
s. 85–87.
2051. jw. [J. Wąsowicz]: Rejon polski
im. Dzierżyńskiego na Białorusi. 1932,
10 z. 4 – s. 210.
2066. Glaser A.: Kilka nowych szczegółów z geografii południowego Uralu.
1937, 15 z. 3 – s. 188–189.
2052. Katalonia. 1932, 10 z. 4 – s. 211.
2053. M.: Wyludnianie się londyńskiej
„City". 1932, 10 z. 4 – s. 210–211.
2067. Glaser A.: Rosyjska żegluga arktyczna. 1937, 15 z. 1 – s. 87–89.
2054. M.O.: Najgłębsze jezioro w Europie. 1932, 10 z. 4 – s. 210.
2068. Glaser A.: Wielkie miasta niemieckie. 1937, 15 z. 4 – s. 354–355.
2055. Niemiecka geopolityka. 1932, 10
z. 4 – s. 213–214.
2069. M.W.: Ludność Francji na podstawie spisu z r. 1936. 1937, 15 z. 3 –
s. 267–268.
2056. Próby ożywienia języka irlandzkiego. 1932, 10 z. 4 – s. 211.
1938
2057. Zaludnienie Grenlandii w r. 1930.
1932, 10 z. 4 – s. 212.
2070. Dostawy węgla dla kolei austriackich. 1938, 16 z. 1 – s. 52.
1933
2071. Gotkiewicz M.: O polskich góralach nad Mołdawą i Seretem. 1938, 16
z. 3 – s. 248–249.
2058. jw. [J. Wąsowicz]: Ważna notatka
o niemieckim spisie ludności z r. 1918.
1933, 11 z. 3 – s. 89–90.
2072. jw. [J. Wąsowicz]: Kilka uwag na
temat zasad nowej granicy Czechosłowacji. 1938, 16 z. 4 – s. 341–343.
2059. Ruch towarów w żegludze śródlądowej Niemiec. 1933, 11 z. 3 – s. 90–91.
1934
2073. jw. [J. Wąsowicz]: Niemcy. 1938,
16 z. 4 – s. 344.
2060. jw. [J. Wąsowicz]: Nazwy kaukaskie. 1934, 12 z. 1 – s. 82.
303
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2074. Liczba Polaków we Francji. 1938,
16 z. 2 – s. 179.
2090. Kuźniecki okręg
1947, 18 z. 1–4 – s. 287.
przemysłowy.
2075. Nowa linia kolejowa przez Wogezy. 1938, 16 z. 1 – s. 53.
2091. Meteoryt Sichote-aliński. 1947, 18
z. 1–4 – s. 283.
2076. Nowe niemieckie zasady znaczenia
granic przedwojennych i nomenklatury.
1938, 16 z. 3 – s. 249.
2092. Nazwy ludów syberyjskich. 1947,
18 z. 1–4 – s. 288–289.
2093. Port Tiksi. 1947, 18 z. 1–4 –
s. 287.
2077. Obszar i ludność Niemiec po przyłączeniu Austrii. 1938, 16 z. 2 – s. 179.
2094. Przemiany Brytyjskiej Wspólnoty
Narodów. 1947, 18 z. 1–4 – s. 284.
2078. Otwarcie mostu nad Stoerstronem
w Danii. 1938, 16 z. 1 – s. 53.
2095. Rozmieszczenie ludności w ZSRR.
1947, 18 z. 1–4 – s. 288.
2079. Woźnowski M.: Rozmieszczenie
ludności w Bułgarii. 1938, 16 z. 2 –
s. 176–178.
2096. Rozwój gospodarczy północnego
Uralu. 1947, 18 z. 1–4 – s. 287.
2080. Zamknięcie kopalń radu w Czechosłowacji. 1938, 16 z. 1 – s. 52.
1948
2097. Góry Czerskiego. 1948, 19 z. 1–4
– s. 308–309.
2081. Zmiana
granicy
czeskoniemieckiej. 1938, 16 z. 4 – s. 344–345.
2098. Straszewicz L.: Zasady uprzemysłowienia Moraw, ziemi morawskośląskiej i Słowacji. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 314–318.
2082. Zmiana granicy czesko-węgierskiej. 1938, 16 z. 4 – s. 345.
1946
2083. jw. [J. Wąsowicz]: Morze Rybińskie. 1946, 17 z. 3–4 – s. 238.
1955
2099. jw. [J. Wąsowicz]: Nowa kolej
transsyberyjska. 1955, 26 z. 4 – s. 386.
2084. jw. [J. Wąsowicz]: Radziecka
część b. Prus Wschodnich. 1946, 17 z. 3–
4 – s. 237.
2100. Kortus B.: Nowoczesny półnomadyzm w Alpach. 1955, 26 z. 3 – s. 276.
2085. Klimat Kazbeka. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 237–238.
1956
2101. jw. [J. Wąsowicz]: Lwowskowołyńskie zagłębie węglowe. 1956, 27
z. 3 – s. 322.
2086. Nowe zdjęcie Wielkiej Brytanii.
1946, 17 z. 3–4 – s. 235–236.
2087. Osuszanie Zuidersee. 1946, 17
z. 3–4 – s. 237.
2102. jw. [J. Wąsowicz]: Nazewnictwo
miejscowości w Czechosłowacji. 1956,
27 z. 1 – s. 96.
2088. Rozwój górnictwa węglowego
w Turcji i Hiszpanii. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 236.
2103. jw. [J. Wąsowicz]: Przemysł
w ZSRR. 1956, 27 z. 1 – s. 90–91.
1947
2104. jw. [J. Wąsowicz]: Rozmieszczenie
przesiedleńców w NRF. 1956, 27 z. 3 –
s. 316–317.
2089. Bawełna w Europie. 1947, 18 z. 1–
4 – s. 286.
304
Wiadomosci geograficzne
2105. jw. [J. Wąsowicz]: Szósty plan
pięcioletni ZSRR. 1956, 27 z. 3 – s. 316.
2119. Migacz W.: Mapy urzędowe NRF.
1958, 29 z. 3 – s. 448–459.
2106. jw. [J. Wąsowicz]: Szwajcarska
Landeskarte. 1956, 27 z. 3 – s. 321.
1959
2120. Czarnecka I.: Studia nad irlandzkim osadnictwem wiejskim. 1959, 30 z. 4
– s. 459–460.
2107. Migacz W.: Krajobrazowa mapa
kantonu Schaffhausen. 1956, 27 z. 4 –
s. 399.
2121. Maryański A.: Osadnictwo i ludność Kazachstanu. 1959, 30 z. 2 –
s. 219–221.
2108. Rościszewski M.: Niektóre zagadnienia demograficzne Francji. 1956, 27
z. 1 – s. 41–46.
2122. Migacz W.: Organizacja kartografii niemieckiej. 1959, 30 z. 2 – s. 226–
228.
1957
2109. Januszewski J.: Stale obniżający
się poziom Morza Kaspijskiego. 1957, 28
z. 3–4 – s. 309.
2123. Senkowski H.: Nowe trasy promów kolejowych w Danii. 1959, 30 z. 2 –
s. 221–223.
2110. jw. [J. Wąsowicz]: Ostrawskokarwiński okręg węglowy. 1957, 28 z. 3–
4 – s. 312–313.
1960
2124. Maryański A.: Polacy w ZSRR.
1960, 31 z. 3 – s. 302–303.
2111. Migacz W.: Nowa niemiecka mapa
topograficzna. 1957, 28 z. 3–4 –
s. 315–316.
2125. Maryański A.: Żydzi w ZSRR.
1960, 31 z. 3 – s. 303–304.
1958
2126. Senkowski H.: Flota morska Węgier. 1960, 31 z. 4 – s. 432.
2112. J.G.: Plan odbudowy dróg wodnych śródlądowych w Anglii. 1958, 29
z. 1 – s. 121.
1961
2127. Chanas R.: Kartografia w Bułgarii.
1961, 32 z. 3 – s. 350–351.
2113. jw. [J. Wąsowicz]: Mapy węgierskie. 1958, 29 z. 1 – s. 121.
2128. Głodek J.: Dalsza walka Holendrów z morzem. 1961, 32 z. 3 –
s. 343–346.
2114. jw. [J. Wąsowicz]: Obwód kaliningradzki. 1958, 29 z. 4 – s. 554.
2115. jw. [J. Wąsowicz]: Węgiel sokalski. 1958, 29 z. 1 – s. 122.
2129. Migacz W.: Jubileusz zakładów
gotajskich. 1961, 32 z. 3 – s. 348–349.
2116. jw. [J. Wąsowicz]: Zagadnienia
gospodarcze ZSRR. 1958, 29 z. 1 –
s. 119–120.
2130. Pączka S.: Rozmieszczenie przemysłu bawełnianego w ZSRR. 1961, 32 z. 4
– s. 439–445.
2117. Kosiński L.: Polacy w Wielkiej
Brytanii. 1958, 29 z. 3 – s. 441–442.
2131. Szalkiewiczówna B.: Erozja gleb
we Włoszech. 1961, 32 z. 3 – s. 346–348.
2118. Maryański A.: Osadnictwo w regionach polarnych ZSRR. 1958, 29 z. 3 –
s. 443–445.
1962
2132. Głodek J.: Zagospodarowanie Rodanu. 1962, 33 z. 3 – s. 357–359.
305
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2133. jw. [J. Wąsowicz]: Rewizjonistyczne zasady kartografii niemieckiej. 1962,
33 z. 2 – s. 261–262.
2146. Piasecka J.E.: Czechosłowackie
badania nad zanikłymi osadami. 1964,
35 z. 2 – s. 221–222.
1963
1965
2134. Dulemba J.L.: O ludności okręgu
paryskiego wg ostatniego spisu z marca
1962 r. 1963, 34 z. 2 – s. 169–171.
2147. Koter M.: O przywrócenie prastarej nazwy dla najwyższego szczytu Karpat. 1965, 36 z. 3 – s. 295–296.
2135. jw. [J. Wąsowicz]: Przemysł
w lwowsko-wołyńskim zagłębiu węglowym. 1963, 34 z. 2 – s. 174–176.
2148. Maryański A.: Z zagadnień narodowościowych Kazachstanu. 1965, 36
z. 4 – s. 406–408.
2136. jw. [J. Wąsowicz]: Słoweńcy
w południowej Karyntii. 1963, 34 z. 3 –
s. 294–295.
2149. Straszewicz L.: Francuski przemysł samochodowy. 1965, 36 z. 3 –
s. 301–303.
2137. Koter M.: Działalność wydawnicza
zakładu gotajskiego. 1963, 34 z. 4 –
s. 417–418.
1966
2138. Migaczowa H.: Ludność Francji.
1963, 34 z. 3 – s. 293–294.
2150. Dulemba J.L.: Krótka analiza
rezultatów dwóch ostatnich powszechnych spisów ludności we Francji (1954–
1962 r.). 1966, 37 z. 1 – s. 52–57.
2139. Piasecka J.E.: Geneza kamiennych
kolumn w okolicach Warny. 1963, 34 z. 3
– s. 290–292.
2151. Głodek J.: Modernizacja drogi
wodnej Bałtyk-Wołga. 1966, 37 z. 1 –
s. 57–59.
2140. Szczygielski J.: Połączenie drogowe Kiruna-Narwik. 1963, 34 z. 1 –
s. 79–80.
2152. Kos E.: Północna droga morska
ważny szlak transportowy ZSRR. 1966,
37 z. 2 – s. 186–189.
2141. Wrzosek A.: Na marginesie notatki
J. Głodka: Zagospodarowanie Rodanu.
1963, 34 z. 2 – s. 176–177.
2153. Piasecka J.E.: Kanał IrtyszKaraganda. 1966, 37 z. 1 – s. 59–60.
2154. Piekuth M.: Rozwój lotnictwa
cywilnego w Związku Radzieckim. 1966,
37 z. 4 – s. 389.
2142. Wrzosek A.: Uruchomienie największej elektrowni cieplnej w Europie
Zachodniej. 1963, 34 z. 3 – s. 292–293.
2155. Tomaszewski J.: Współczesne
zlodowacenia na Uralu. 1966, 37 z. 2 –
s. 189–190.
1964
2143. Głodek J.: Wykorzystanie zasobów
wodnych Dniepru. 1964, 35 z. 1 –
s. 93–96.
1967
2156. Głodek J.: System energetyczny
Angary. 1967, 38 z. 1 – s. 81–84.
2144. jw. [J. Wąsowicz]: Carte de
France au 1:100 000e. 1964, 35 z. 1 –
s. 101–102.
2157. Maryański A.: Ostatnie zmiany
w rozmieszczeniu ludności ZSRR (1959–
1966). 1967, 38 z. 3 – s. 334–336.
2145. Maryański A.: Nowe dane o mniejszości polskiej w ZSRR. 1964, 35 z. 2 –
s. 220–221.
306
Wiadomosci geograficzne
2171. Maryański A.: Przemieszczenia
ludności w Tadżyckiej SSSR. 1969, 40
z. 3 – s. 388–389.
1968
2158. Dulemba J.L.: Francuska produkcja azbestu na tle produkcji światowej.
1968, 39 z. 3 – s. 308–310.
2172. Maryański A.: Zatrudnienie obcokrajowców w NRF. 1969, 40 z. 2 –
s. 258–259.
2159. Głodek J.: Dźwina – poważne
źródło energii zachodniej części ZSRR.
1968, 39 z. 1 – s. 62–65.
2173. Mikulski M.: Brytyjski przemysł
lotniczy. 1969, 40 z. 1 – s. 78–82.
2160. Maryański A.: Tendencje zmian
w rozmieszczeniu ludności Rumunii.
1968, 39 z. 3 – s. 306–308.
2174. Senkowski H.: Czy rola Antwerpii
jako portu światowego zwiększy się?
1969, 40 z. 4 – s. 478–480.
2161. Mikulski M.: Transport lotniczy
w Czechosłowacji. 1968, 39 z. 2 –
s. 187–190.
2175. Senkowski
H.:
Geograficzne
związki portów wschodniego Adriatyku
z zapleczem. 1969, 40 z. 1 – s. 83–85.
2162. Pulinowa M.Z.: Nowe poglądy na
genezę Kamiennego Lasu pod Warną.
1968, 39 z. 2 – s. 193–195.
1970
2176. Bednarczyk H.: [Pięćdziesiąt] 50
lat lotnictwa cywilnego Holandii. 1970,
41 z. 3 – s. 363–365.
2163. Rek J.: Kierunki migracji ludności
w Czechosłowacji. 1968, 39 z. 3 –
s. 301–306.
2177. Czerwiński J.: Problem wody
w Wielkiej Brytanii. 1970, 41 z. 3 –
s. 362–363.
2164. Schnayder E.: Złoża gazu ziemnego w Holandii. 1968, 39 z. 2 –
s. 191–193.
2178. Gadzojanis A.: Ludność Uzbekistanu. 1970, 41 z. 1 – s. 113–115.
2165. Senkowski H.: Brunsbuettelkoog –
nowy port w NRF. 1968, 39 z. 3 –
s. 310–311.
2179. Głodek J.: Największy obiekt hydroenergetyczny świata. 1970, 41 z. 3 –
s. 366–368.
2166. Senkowski H.: Czy Triest będzie
głównym portem Adriatyku? 1968, 39
z. 4 – s. 448–451.
2180. Mikulski M.: Nowoczesny port
lotniczy w Tatrach. 1970, 41 z. 1 –
s. 116–117.
2167. Senkowski H.: Rozwój floty handlowej w Związku Radzieckim. 1968, 39
z. 2 – s. 184–187.
2181. Mikulski M.: Tuluza – wielkim
ośrodkiem przemysłu lotniczego Francji.
1970, 41 z. 4 – s. 456–457.
1969
2168. Kołakowski M.: Jednolity system
gazociągu w ZSRR. 1969, 40 z. 1 – s. 85–
88.
2182. Schnayder E.: Tunel pod Kanałem
La Manche. 1970, 41 z. 3 – s. 359–362.
2169. Koziej L.: Rozwój miast w Związku
Radzieckim. 1969, 40 z. 2 – s. 261–265.
2183. Senkowski H.: Austria jako kraj
tranzytowy i tranzytujący. 1970, 41 z. 4 –
s. 458–460.
2170. Łoboda J.: Zasoby wodne Obu
i Irtysza jako baza hydroenergetyczna.
1969, 40 z. 2 – s. 259–261.
2184. Senkowski H.: Flota handlowa
krajów RWPG. 1970, 41 z. 2 –
s. 242–243.
307
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2185. Senkowski H.: Handlowe porty
morskie Francji. 1970, 41 z. 1 –
s. 106–109.
2199. Głodek J.: Jezioro Bodeńskie źródłem zaopatrzenia w wodę Niemiec Zachodnich. 1972, 43 z. 1 – s. 81–83.
1971
2200. Jasiok A.: Emigracja zarobkowa z
Serbii w latach 1965–1968. 1972, 43 z. 3
– s. 322–325.
2186. Czerwiński J.: Nowy podział administracyjny Wielkiej Brytanii. 1971, 42
z. 2 – s. 173–174.
2201. Komorowski J.: Strefy struktur
społeczno-zawodowych w aglomeracji
Lyonu. 1972, 43 z. 1 – s. 76–79.
2187. Gadzojanis A.: Surowce energetyczne Grecji. 1971, 42 z. 4 – s. 405–406.
2202. Nowak W.A.: Ludność Szwecji.
1972, 43 z. 4 – s. 422–426.
2188. Leonhard-Migaczowa H.: Ludność
Finlandii. 1971, 42 z. 3 – s. 272–277.
2203. Słomka S.: Zasoby wód podziemnych Uzbekistanu i ich wykorzystanie.
1972, 43 z. 1 – s. 87–89.
2189. Maryański A.: Struktura narodowościowa ludności ZSRR w 1970 r. 1971,
42 z. 4 – s. 407–411.
2204. Taylor Z.: Tapiola miasto-ogród.
1972, 43 z. 3 – s. 316–319.
2190. Piasecki D.: Sto lat „białego węgla" we Francji. 1971, 42 z. 3 – s. 277.
2205. Tlałka A.: Zagadnienie likwidacji
Jeziora Aralskiego. 1972, 43 z. 4 –
s. 428–429.
2191. Rajman J.: Największy zespoł miejski w Skandynawii. 1971, 42 z. 1 –
s. 57–59.
2206. Tomaszewski E.: Uczelniane stacje naukowe w Finlandii. 1972, 43 z. 3 –
s. 319–322.
2192. Schnayder E.: Cyna w Anglii.
1971, 42 z. 1 – s. 60–61
2193. Senkowski H.: Czy Kanał Kiloński
utrzyma swoje dotychczasowe znaczenie?
1971, 42 z. 4 – s. 402–404.
1973
2207. Brocki Z.: Ludowa Republika
Bułgarii czy Bułgarska Republika Ludowa? 1973, 44 z. 1 – s. 98–99.
2194. Skrobisz B.: Europejska Wspólnota Gospodarcza po dwunastu latach
istnienia. 1971, 42 z. 3 – s. 270–272.
2208. Głodek J.: Zapory i siłownie wodne Szwajcarii. 1973, 44 z. 1 – s. 89–91.
1972
2209. Stęchły J.A.M.: Pierwszy w Europie rentowny zakład odsalania wody
morskiej. 1973, 44 z. 3–4 – s. 434–435.
2195. Bednarczyk H.: Rotterdam i jego
aktualne oblicze. 1972, 43 z. 4 – s. 426–
428.
2210. Straszewicz L.: Elektrownia pływowa Rance po 5 latach działalności.
1973, 44 z. 3–4 – s. 436–437.
2196. Bednarczyk H.: Zapobieganie
zanieczyszczeniu powietrza w okolicach
Rotterdamu. 1972, 43 z. 1 – s. 80–81.
1974
2197. Dębska T.: Ławica Dogger. 1972,
43 z. 2 – s. 219–221.
2211. Jasiok A., Maik W.: Ruch naturalny ludności Kosowo w Jugosławii. 1974,
45 z. 2 – s. 267–269.
2198. Głodek J.: Gigantyczny projekt
przerzutu wody w ZSRR. 1972, 43 z. 1 –
s. 83–86.
308
Wiadomosci geograficzne
2212. Leonhard-Migaczowa H.: Ludność
Niemieckiej Republiki Federalnej. 1974,
45 z. 2 – s. 255–260.
2226. Piasecka J.E.: Efekty ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności
w Europie Zachodniej (1960–1970).
1975, 46 z. 1 – s. 87–93.
2213. Maryański A.: Mniejszość niemiecka w ZSRR. 1974, 45 z. 3 – s. 363–
364.
1976
2227. Andrzejewski L.: Niektóre zagadnienia kształtowania się zapadliska bajkalskiego. 1976, 47 z. 4 – s. 395–397.
2214. Maryański A.: Nowe publikacje
spisu z 1970 r. w ZSRR. 1974, 45 z. 2 –
s. 271–273.
2228. Deszczka E.: Niektóre aspekty
współczesnych migracji ludności aglomeracji miejskich RFN. 1976, 47 z. 4 –
s. 408–409.
2215. Maryański A.: Stan i rozmieszczenie mniejszości polskiej w ZSRR. 1974,
45 z. 1 – s. 145–146.
2216. Piasecka J.E.: Cudzoziemcy we
Francji. 1974, 45 z. 2 – s. 260–263.
2229. Galeński J., Chechelski P.: Zmiany
w strukturze gospodarczej Szwecji
w latach 1960–1977. 1976, 47 z. 2 –
s. 185–188.
2217. Plewniak W.: Rolnictwo w Grecji.
1974, 45 z. 2 – s. 269–271.
2230. Lankamer T.: Trudne problemy
Morza Azowskiego. 1976, 47 z. 1 –
s. 81–84.
2218. Straszewicz L.: Handel zagraniczny Francji w 1971 r. 1974, 45 z. 2 –
s. 263–267.
2231. Licińska D.: Migracje zagraniczne
w EWG w latach 1958–1969. 1976, 47
z. 1 – s. 59–62.
1975
2219. Bednarczyk H.: Realizacja planu
„Delta" w Holandii. 1975, 46 z. 1 –
s. 99–101.
2232. Matczak A.: Robotnicy cudzoziemscy w RFN. 1976, 47 z. 3 – s. 289–294.
2220. Głodek J.: Potencjał energetyczny
rzek ZSRR. 1975, 46 z. 2 – s. 215–221.
2233. Mróz G.: Migracje zarobkowe
w Jugosławii. 1976, 47 z. 1 – s. 63–68.
2221. Grzybowscy I.J.: Wulkany błotne
w Rumunii. 1975, 46 z. 2 – s. 213–215.
2234. Piasecka J.E.: Jeszcze o cudzoziemcach w RFN. 1976, 47 z. 4 –
s. 409–410.
2222. Maryański A.: Migracja w ZSRR
a narodowość ludności. 1975, 46 z. 1 –
s. 99.
2235. Pietrucień C.: Geograficzne aspekty problematyki wód gruntowych obszarów podmokłych Związku Radzieckiego.
1976, 47 z. 1 – s. 77–80.
2223. Maryański A.: Struktura narodowościowa ludności Jugosławii i jej zmiany. 1975, 46 z. 1 – s. 93–95.
2236. Zaleski J.: Maplin – nowy superport w estuarium Tamizy. 1976, 47 z. 2 –
s. 183–185.
2224. Maryański A.: Zróżnicowanie
regionalne ruchu naturalnego ludności
ZSRR. 1975, 46 z. 1 – s. 95–98.
1977
2225. Mikulski M.: Komunikacja lotnicza w nadbałtyckich Republikach Związku Radzieckiego. 1975, 46 z. 3 –
s. 326–330.
2237. Kondracki J.: Glacjologiczne problemy Kazachstanu. 1977, 48 z. 3 –
s. 313–316.
309
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2238. Leonhard-Migaczowa H.: Ludność
Czechosłowacji. 1977, 48 z. 4 – s. 455–
460.
1980
2250. Maryański A.: Liczebność i rozmieszczenie ludności ZSRR w 1979 r.
1980, 51 z. 1 – s. 63–68.
2239. Nowak W.A.: Stan i perspektywy
szwedzkiej energetyki. 1977, 48 z. 1 –
s. 57–60.
2251. Straszewicz L.: Gospodarka surowcowa Francji. 1980, 51 z. 2 –
s. 220–222.
2240. Stęchły J.: Odsalanie wody rzeki
Wezery w Bremie. 1977, 48 z. 4 – s. 462–
463.
2252. Wachowiak G.: Zmiany odpływu
rzek w ZSRR pod wpływem działalności
gospodarczej. 1980, 51 z. 3 – s. 312–315.
2241. Straszewicz L.: Rustawi – centrum
gruzińskiej czarnej metalurgii. 1977, 48
z. 1 – s. 60–61.
1981
2253. Długosz Z.: Poziom urbanizacji
Litewskiej SRR. 1981, 52 z. 2 –
s. 232–234.
1978
2242. Eberhardt P.: Aglomeracje miejskie
w Republice Federalnej Niemiec. 1978,
49 z. 4 – s. 478–481.
2254. Kondracki J.: Lodowce Kirgizji.
1981, 52 z. 2 – s. 229–231.
2243. Kaczmarczuk R.: Problemy energetyczne Włoch. 1978, 49 z. 1 – s. 68–70.
2255. Koszarski W.: Płuca stolicy Republiki Federalnej Niemiec. 1981, 52 z. 3 –
s. 336–338.
2244. Koszarski W.: Żegluga na Renie.
1978, 49 z. 3 – s. 204–206.
2256. Ludynia W.: Porty bałtyckie. 1981,
52 z. 3 – s. 327–332.
2245. Maryański A.: Ludność Rumunii
w świetle spisu z 1977 r. 1978, 49 z. 2 –
s. 201–204.
2257. Sobczak L.: Polsko-radziecka
współpraca gospodarcza. 1981, 52 z. 1 –
s. 74–76.
2246. Rayzacher Z.: Przeciwdziałanie
procesom erozji na zboczach górskich
i ich nawadnianie wskutek intensywnej
gospodarki leśnej na Krymie. 1978, 49
z. 1 – s. 77.
1982
2258. Maryański A.: Struktura narodowościowa ludności ZSRR w 1979 r. 1982,
53 z. 3–4 – s. 309–313.
2247. Stęchły J.A.M.: Obniżający się
poziom wód gruntowych zagraża zabytkom Sztokholmu. 1978, 49 z. 1 – s. 78.
2259. Sobczak L.: Granice RFN a kartografia. 1982, 53 z. 2 – s. 208–209.
2248. Tomczak A.: Ośrodek Badań
Geomorfologicznych w Caen we Francji.
1978, 49 z. 1 – s. 70–75.
2260. Sobczak L.: Zasoby, wydobycie
i wykorzystanie gazu ziemnego w ZSRR.
1982, 53 z. 3–4 – s. 307–309.
1979
1983
2249. Sobczak L.: Wspólne inwestycje
krajów RWPG. 1979, 50 z. 3 –
s. 238–239.
2261. Głodek J.: Zasoby wodne Finlandii
i ich wykorzystanie. 1983, 54 z. 2 –
s. 244–247.
2262. Sobczak L.: Problemy energetyki
bułgarskiej. 1983, 54 z. 4 – s. 544–546.
310
Wiadomosci geograficzne
2263. Walczak W.: Bornholm. 1983, 54
z. 3 – s. 377–385.
2278. Fischbach J.: Rola turystyki zagranicznej w gospodarce Hiszpanii. 1987,
58 z. 3 – s. 345–349.
2264. Walczak W.: Wyspy Owcze. 1983,
54 z. 4 – s. 523–535.
2279. Koziarski S.M.: Elektryfikacja
sieci kolejowej w europejskich krajach
socjalistyczych. 1987, 58 z. 3 –
s. 335–345.
1984
2265. Ciura M.: Ludność
1984, 55 z. 2 – s. 253–257.
Hiszpanii.
2280. Mazur E.: Transport morski Węgier. 1987, 58 z. 1 – s. 77–81.
2266. Koszarski W.: Górna Sabaudia.
1984, 55 z. 3 – s. 397–399.
2267. Mazur E.: Koleje wąskotorowe
w Europie. 1984, 55 z. 2 – s. 241–247.
2281. Michalski W.: Planowanie ochrony środowiska na Litwie. 1987, 58 z. 4 –
s. 483–485.
2268. Mazur E.: Transport morski Czechosłowacji. 1984, 55 z. 3 – s. 399–404.
1988
2269. Miłkowski M.: Połączenia żeglugowe Ren – Men – Dunaj. 1984, 55 z. 4 –
s. 546–548.
2282. Grucza J.: Rozwój ludności regionów miejskich w Republice Federalnej
Niemiec w latach 1975–1984. 1988, 59
z. 1 – s. 81–86.
2270. Zaleski J.: Mannheim – ważny port
śródlądowy na Renie. 1984, 55 z. 3 –
s. 404–408.
2283. Magnuszewski A.: Śródlądowe
szlaki wodne w Wielkiej Brytanii. 1988,
59 z. 3 – s. 331–334.
1985
2284. Maryański A.: Nagorno-Karabachski obwód autonomiczny. 1988, 59
z. 4 – s. 425–426.
2271. Koszarski W.: Toledo – zabytkowe
miasto Hiszpanii. 1985, 56 z. 2 –
s. 225–226.
2285. Maryański A.: Przesiedlenia grup
narodowościowych w ZSRR w okresie
stalinowskim i ich następstwa. 1988, 59
z. 2 – s. 219–221.
2272. Palmowski T.: Wyspy Liparyjskie.
1985, 56 z. 2 – s. 217–221.
1986
2286. Świć H., Sobczyk W.: Azory.
1988, 59 z. 2 – s. 213–216.
2273. Chmal H.: Ziemia Północna. 1986,
57 z. 1 – s. 144–147.
1989
2274. Długosz Z.: Struktura narodowościowa SFR Jugosławii. 1986, 57 z. 1 –
s. 129–132.
2287. Głodek J.: Arcach (Nagorny Karabach). 1989, 60 z. 4 – s. 449–453.
2288. Kamiński I.: Alpy górnej Prowansji. 1989, 60 z. 4 – s. 468–472.
2275. Eberhardt P.: Ludność albańska
w Jugosławii. 1986, 57 z. 3 – s. 453–455.
2289. Palmowski T.: Zespół portowy
Hawru. 1989, 60 z. 4 – s. 457–461.
2276. Palmowski T.: Porty naftowe Sycylii. 1986, 57 z. 3 – s. 455–461.
2290. Przybylski M.: Eksperymentalna
baza badawcza głazów narzutowych.
1989, 60 z. 3 – s. 330–334.
1987
2277. Czochański J.T.: Dolomity. 1987,
58 z. 2 – s. 222–224.
311
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2291. Traczyk A.: Park Narodowy „Wyspa Wrangla". 1989, 60 z. 1 – s. 93–94.
2303. Maryański A.: Spory terytorialne
w byłym ZSRR i ich następstwa demograficzne. 1992, 63 z. 3–4 – s. 369–372.
1990
2304. Maryański A.: Struktura narodowościowa ludności Łotwy. 1992, 63 z. 1
– s. 113–115.
2292. Maryański A.: Pierwsze wyniki
spisu ludności w ZSRR w 1989 r. 1990,
61 z. 1–2 – s. 59–61.
2305. Pacuk M.: Polska na bałtyckim
rynku promowym. 1992, 63 z. 3–4 –
s. 374–378.
2293. Pociask-Karteczka J.: Gospodarka
wodna Turcji. 1990, 61 z. 3–4 –
s. 200–203.
2306. Pol A.: Nieznana eksploracja Gołogór przez Wincentego Pola. 1992, 63
z. 2 – s. 229–233.
1991
2294. Kukier R.: Polacy na południowej
Bukowinie w Rumunii. 1991, 62 z. 4 –
s. 357–359.
2307. Sobczyk W., Świć H.: Przewozy
w portach francuskich – Dunkierce,
Calais i Boulogne. 1992, 63 z. 1 –
s. 122–125.
2295. Maryański A.: Kolej bajkalskoamurska. 1991, 62 z. 4 – s. 359–361.
2296. Maryański A.: Struktura narodowościowa ludności Litwy. 1991, 62 z. 3 –
s. 246–248.
2308. Świć H.: Baleary i turystyka. 1992,
63 z. 3–4 – s. 378–383.
2309. Wiluś R.: Turystyka w Gibraltarze.
1992, 63 z. 1 – s. 118–122.
2297. Maryański A.: Struktura narodowościowa ludności ZSSR w świetle spisu
z 1989 r. 1991, 62 z. 3 – s. 249–252.
1993
2310. Maryański A.: Nowe republiki
autonomiczne
Federacji Rosyjskiej.
1993, 64 z. 2 – s. 217–218.
2298. Sobczyk W., Świć H.: Wpływ
tunelu pod kanałem La Manche na rozwój infrastruktury transportowej północno-wschodniej Francji. 1991, 62 z. 4 –
s. 366–369.
2311. Maryański A.: Rozmieszczenie
wydobycia paliw mineralnych w Rosji.
1993, 64 z. 3–4 – s. 359–360.
2299. Sokołowski D.: Rozwój liczby
ludności regionów miejskich w byłej
Niemieckiej Republice Demokratycznej
w latach 1976–1986. 1991, 62 z. 1–2 –
s. 103–106.
2312. Michalski W.: Struktura narodowościowa i religijna Czecho-Słowacji.
1993, 64 z. 1 – s. 79–85.
2313. Rettinger R.: Stan zanieczyszczenia
środowiska przyrodniczego Ukrainy.
1993, 64 z. 1 – s. 85–88.
2300. Urbaniak-Biernacka U.: Polacy na
Łotwie. 1991, 62 z. 1–2 – s. 95–98.
2301. Wilczyński W.: Emigracja z Polski
do RFN w latach osiemdziesiątych. 1991,
62 z. 1–2 – s. 102–103.
2314. Świć H.: Wyspy Maltańskie. 1993,
64 z. 3–4 – s. 353–358.
1992
2315. Kostrubiec B.: Inauguracja komunikacji pod Kanałem La Manche. 1994,
65 z. 2 – s. 199–203.
1994
2302. Eberhardt P.: Problematyka ludnościowa Albanii. 1992, 63 z. 1 –
s. 115–118.
312
Wiadomosci geograficzne
2316. Mróz G.: Wojwodina – mozaika
etniczna. 1994, 65 z. 2 – s. 203–208.
1927
2317. Świć H.: Wyspa Man. 1994, 65
z. 1 – s. 67–69.
2328. jw. [J. Wąsowicz]: O pracach
Grąbczewskiego w kaszmirskim dorzeczu
Indusu. 1927, 5 z. 1 – s. 26.
1995
1928
2318. Banach M.: Nad Jenisejem. 1995,
66 z. 2 – s. 212–216.
2329. Z.: Przyszłość wypraw naukowych
w Chinach. 1928, 6 z. 4 – s. 241.
2319. Eberhardt P.: Kwestie narodowościowe w Czeczenii. 1995, 66 z. 2 –
s. 219–222.
1929
2330. m.av.: Granice czterech państw na
przestrzeni sześciu kilometrów. 1929, 7
z. 1 – s. 42.
2320. Klimaszewski M.: Uwagi na temat
przyczyn powodzi w Europie Zachodniej.
1995, 66 z. 2 – s. 203.
2331. m.av.: Statystyka ludności w Palestynie. 1929, 7 z. 1 – s. 42–43.
2321. Piasecka J.E.: Świteź – sława
i dramat jeziora. 1995, 66 z. 3–4 –
s. 383–386.
1930
2332. jw. [J. Wąsowicz]:
Arabii. 1930, 8 z. 4 – s. 320.
2322. Świć H.: Kanał Kiloński. 1995, 66
z. 1 – s. 89–91.
Unifikacja
2333. jw. [J. Wąsowicz]: Zmiana granicy
turecko-perskiej. 1930, 8 z. 4 – s. 320.
2323. Świć H.: Korynt i jego kanał.
1995, 66 z. 2 – s. 209–212.
2334. m.av.: Zmiany struktualne wśród
ludności Półwyspu Arabskiego. 1930, 8
z. 1 – s. 155–157.
1996
2324. Koziarski S.: Autostrady w Niemczech. 1996, 67 z. 3–4 – s. 416–420.
1932
2335. jw. [J. Wąsowicz]: Mandżuria.
1932, 10 z. 1–3 – s. 103.
1997
2325. Koziarski S.: Sieć kolejowa
w Niemczech. 1997, 68 z. 1 – s. 84–94.
2336. jw. [J. Wąsowicz]: Niepodległy
Tybet. 1932, 10 z. 4 – s. 212.
1934
2337. Czyżewski J.: Podział przedgórza
polskich Karpat Wschodnich. 1934, 12
z. 1 – s. 18–28.
Azja (oprócz obszaru b. ZSRR)
1923
2326. Gorczyński W.: Niektore wiadomości o Królestwie Syjamu oraz tamtejszej kolonii polskiej. 1923, 1 z. 2 –
s. 185–192.
2338. Senik T.: Przemysł jedwabniczy
w Indochinach. 1934, 12 z. 2 –
s. 170–171.
1925
2339. Glaser A.: Mandżurski front japońskiej ofensywy bawełnianej. 1937, 15
z. 2 – s. 190–192.
1937
2327. Kowalski T.: Mania zmieniania
nazw geograficznych w Turcji. 1925, 3
z. 3–4 – s. 278–279.
313
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2340. Glaser A.: Zagadnienie nowego
obszaru górniczo-przemysłowego na
Dalekim Wschodzie. 1937, 15 z. 2 –
s. 189–190.
2353. jw. [J. Wąsowicz]: Wysokość Everestu. 1955, 26 z. 4 – s. 384.
1956
2354. Głodek J.: Pojęcie wieku ziemi
w starożytnych Indiach. 1956, 27 z. 4 –
s. 398–399.
2341. M.W.: Czwarta niemiecka wyprawa w Himalaje. 1937, 15 z. 3 – s. 268.
2342. Potocki M.: Okręg Fenghsien
w delcie Jangcykiangu. 1937, 15 z. 4 –
s. 357–358.
2355. jw. [J. Wąsowicz]:
1956, 27 z. 1 – s. 88.
Huangho.
2356. jw. [J. Wąsowicz]: Niezwykły
awans lodowca himalajskiego. 1956, 27
z. 3 – s. 314.
2343. Sadowski H.: Szanghaj. 1937, 15
z. 4 – s. 356–357.
1938
kolonii
2357. jw. [J. Wąsowicz]: Pierwszy plan
pięcioletni Chin (1956–1960). 1956, 27
z. 1 – s. 91.
2345. Wybuchy wulkanów i trzęsienia
ziemi na Nowej Brytanii. 1938, 16 z. 1 –
s. 52.
2358. jw. [J. Wąsowicz]: Ślady „śnieżnego człowieka" w Himalajach. 1956, 27
z. 2 – s. 217–218.
2346. Żychiewiczówna M.: Problemy
Dalekiego Wschodu. 1938, 16 z. 1 –
s. 44–48.
1957
2344. Utworzenie brytyjskiej
Adenu. 1938, 16 z. 1 – s. 52.
2359. Maryański A.: Ludność miast
Birmy po drugiej wojnie światowej.
1957, 28 z. 3–4 – s. 312.
1946
2347. Najstarsze wiercenia w Chinach.
1946, 17 z. 3–4 – s. 239–240.
2360. Maryański A.: Niektóre dane
o ludności Półwyspu Arabskiego. 1957,
28 z. 2 – s. 220–221.
2348. Repatriacja Turków. 1946, 17
z. 3–4 – s. 237.
2361. Maryański A.: Nowe oszacowania
ludności Indonezji. 1957, 28 z. 3–4 –
s. 309–312.
1948
2349. Atlas środkowej Azji Hedina. 1948,
19 z. 1–4 – s. 338–339.
2362. Maryański A.: Spisy ludności
w Azji w roku 1955. 1957, 28 z. 2 –
s. 218–219.
1949
2350. Gwałtowny wzrost wydobycia ropy
naftowej w Arabii Saudyjskiej. 1949, 20
z. 1–4 – s. 277.
1958
1955
2363. B.C.: Instytut badań pustyni rozpoczął pracę w Beersheba. 1958, 29 z. 1
– s. 123–124.
2351. jw. [J. Wąsowicz]: Geologiczna
mapa Azji. 1955, 26 z. 4 – s. 387.
2364. B.C.: Nowe prowincje na Sumatrze. 1958, 29 z. 1 – s. 122.
2352. jw. [J. Wąsowicz]: Nowe linie
kolejowe w Chinach. 1955, 26 z. 4 –
s. 386.
2365. Czyż B.: Nowy podział administracyjny Indii. 1958, 29 z. 2 –
s. 317–320.
314
Wiadomosci geograficzne
2366. Kikolski B.: Ropa naftowa w Chinach. 1958, 29 z. 2 – s. 313–317.
2379. Maryański A.: Nowy ośrodek imigracji na Bliskim Wschodzie. 1965, 36
z. 4 – s. 408–409.
2367. Koczy J.: Tili dzy liao [pismo
chińskie „Materiały Geograficzne"].
1958, 29 z. 3 – s. 447.
1966
2380. Schnayder E.: Nowa szosa panazjatycka. 1966, 37 z. 1 – s. 61–62.
1959
2368. Maryański A.: Spisy ludności
w Azji w latach 1956–1957. 1959, 30 z. 1
– s. 90–91.
1967
2381. Głodek J.: Międzynarodowy projekt ujarzmiania Mekongu. 1967, 38 z. 2
– s. 212–215.
2369. Senkowski H.: Porty morskie
Chińskiej Republiki Ludowej. 1959, 30
z. 2 – s. 223–225.
2382. Ludynia W.: Aszdod – nowy port
Izraela. 1967, 38 z. 1 – s. 84–85.
2370. Senkowski H.: Porty morskie
w Iranie. 1959, 30 z. 4 – s. 461–462.
2383. Senkowski H.: Czy zmierzch Singapuru? 1967, 38 z. 3 – s. 332–334.
1960
1968
2371. Senkowski H.: Singapur. 1960, 31
z. 2 – s. 220–222.
2384. Maryański A.: Ostatnie zmiany
demograficzne na Bliskim Wschodzie.
1968, 39 z. 2 – s. 181–182.
1961
2372. Głodek J.: Gospodarka wodna
w Izraelu. 1961, 32 z. 4 – s. 446.
1969
2373. Maryański A.: Miasta milionowe
Chin. 1961, 32 z. 2 – s. 237–239.
2385. Maryański A.: Nowe zmiany demograficzne w zachodniej części Chin.
1969, 40 z. 1 – s. 89–90.
1963
1970
2374. Kikolski B.: Wieczna zmarzlina na
Wyżynie Cinghajsko-Tybetańskiej. 1963,
34 z. 1 – s. 67–68.
2386. Głodek J.: Zasoby wodne Mongolii
i ich wykorzystanie. 1970, 41 z. 1 –
s. 109–113.
2375. Maryański A.: Ludność Azji południowo-wschodniej w świetle ostatnich
spisów. 1963, 34 z. 3 – s. 295–297.
2387. Schnayder E.: Bogactwa Orisy.
1970, 41 z. 4 – s. 464–466.
2388. Slenczek M.: Sieć drożna Afganistanu. 1970, 41 z. 3 – s. 371–374.
2376. Maryański A.: Ludność Wietnamskiej Republiki Demokratycznej. 1963, 34
z. 1 – s. 80–81.
1971
2389. Farahmand J.: Powstanie i rozwój
lotnictwa pasażerskiego w Afganistanie.
1971, 42 z. 4 – s. 411–413.
1964
2377. Mikulski M.: Transport lotniczy
Indii. 1964, 35 z. 2 – s. 215–217.
2390. Jędrzejczyk D.: Niektóre aspekty
uprzemysłowienia Japonii. 1971, 42 z. 2
– s. 161–166.
1965
2378. Maryański A.: Kolonizacja „Ziem
Nowych" na Filipinach. 1965, 36 z. 3 –
s. 301.
315
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2391. Maryański A.: Przypuszczalne
kierunki przemieszczeń ludności w Chinach. 1971, 42 z. 2 – s. 159–161.
1977
2404. Jahn A.: Arktyka i Kriosfera. 1977,
48 z. 3 – s. 247–267. [AR]
2392. Sobczak L.: Japońska ekspansja
gospodarcza. 1971, 42 z. 4 – s. 414–415.
1972
2405. Maryański A.: Kolejny spis ludności w Chinach? 1977, 48 z. 3 – s. 322–
324.
2393. Głodek J.: Wykorzystanie zasobów
wodnych Indusu. 1972, 43 z. 4 –
s. 430–431.
2406. Maryański A.: Ludność krajów
Półwyspu Arabskiego. 1977, 48 z. 4 –
s. 460–462.
1974
1978
2394. Głodek J.: Osiągnięcia Afganistanu w dziedzinie gospodarki wodnej.
1974, 45 z. 1 – s. 148–150.
2407. Głodek J.: Bahrajn. 1978, 49 z. 4 –
s. 481–485.
2408. Głodek J.: Plany rozwoju Arabii
Saudyjskiej. 1978, 49 z. 2 – s. 208–210.
2395. Maryański A.: Rozwój Cajdamu.
1974, 45 z. 3 – s. 364.
2409. Głodek J.: Problemy wodne Iraku.
1978, 49 z. 3 – s. 339–343.
2396. Maryański A.: Zmiany administracyjne w północno-wschodniej części
Indii. 1974, 45 z. 2 – s. 273–274.
1975
2410. Głodek J.: Wielka zapora na Eufracie w Syrii. 1978, 49 z. 3 – s. 344–
345.
2397. Głodek J.: Gospodarka wodna
Indii. 1975, 46 z. 3 – s. 330–337.
2411. Głodek J.: Zasoby wodne Iranu.
1978, 49 z. 4 – s. 486–489.
2398. Michalczonek M.Z.: Komunikacja
lotnicza wschodniej Azji. 1975, 46 z. 2 –
s. 224–228.
2412. Maryański A.: Ludność Wietnamu.
1978, 49 z. 3 – s. 345–348.
1979
2399. Mityk J.: Systemy irygacyjne Afganistanu. 1975, 46 z. 2 – s. 221–224.
2413. Głodek J.: Katar. 1979, 50 z. 3 –
s. 229–233.
1976
2414. Głodek J.: Zagadnienie gospodarki
wodnej na Cyprze. 1979, 50 z. 3 –
s. 225–229.
2400. Głodek J.: Wykorzystanie potencjału energetycznego rzek Tajlandii.
1976, 47 z. 1 – s. 72–74.
2415. Kozak A.: Surowce i przemysł
energetyczny Indii. 1979, 50 z. 1–2 –
s. 101–106.
2401. Michalczonek M.Z.: Ropa naftowa
w Chińskiej Republice Ludowej. 1976, 47
z. 4 – s. 405–408.
2416. Wiczyńska P.: Ludność Iranu.
1979, 50 z. 3 – s. 233–234.
2402. Michalski W.: Rozwój ludności
i struktura etniczna Singapuru. 1976, 47
z. 3 – s. 300–303.
1980
2417. Chełmicki W.: Występowanie
wieloletniej zmarzliny w stepowej strefie
Mongolii. 1980, 51 z. 3 – s. 315–318.
2403. Podleśny M.: Ludność Japonii.
1976, 47 z. 3 – s. 294–300.
316
Wiadomosci geograficzne
2418. Głodek J.: Federacja Emiratów
Arabskich. 1980, 51 z. 1 – s. 78–84.
2434. Maryański A.: Ludność Indonezji
w 1980 r. 1983, 54 z. 3 – s. 393–394.
2419. Głodek J.: Gospodarka wodna
Syrii. 1980, 51 z. 4 – s. 462–466.
2435. Maryański A.: Zagadnienia ludnościowe Chin w świetle spisu z 1982 r.
1983, 54 z. 3 – s. 394–399.
2420. Głodek J.: Jemen Południowy.
1980, 51 z. 3 – s. 325–331.
2436. Żuchowski W.: Uprawa trzciny
cukrowej w Indiach. 1983, 54 z. 4 –
s. 548–551.
2421. Głodek J.: Jordania. 1980, 51 z. 3
– s. 320–324.
2437. Żuchowski W.: Wybrane surowce
mineralne Indii. 1983, 54 z. 2 –
s. 261–265.
2422. Głodek J.: Kuwejt. 1980, 51 z. 1 –
s. 72–78.
2423. Głodek J.: Oman. 1980, 51 z. 2 –
s. 222–337.
1984
2438. Czerwiński J.: Chińskie badania
glacjologiczne na Wyżynie CinhghajskoTybetańskiej. 1984, 55 z. 4 – s. 531–534.
2424. Maryański A.: Rozwój sieci kolejowej Chin. 1980, 51 z. 3 – s. 318–320.
1981
2439. Czerwiński J.: Kras i speleologia
w Chinach. 1984, 55 z. 3 – s. 408–412.
2425. Babiński Z.: Cechy powodzi występujących na równinach Wysp Japońskich. 1981, 52 z. 4 – s. 460–463.
2440. Głodek J.: Brunei. 1984, 55 z. 1 –
s. 89–92.
2426. Głodek J.: Jemen Północny. 1981,
52 z. 3 – s. 338–344.
2441. Żuchowski W.: Uprawy zbożowe
Indii. 1984, 55 z. 4 – s. 538–542.
2427. Głodek J.: Liban. 1981, 52 z. 1 –
s. 80–86.
1986
2442. Głodek J.: Zasoby wodne Korei
Południowej i ich wykorzystanie. 1986,
57 z. 1 – s. 151–155.
2428. Głodek J.: Najnowsze książki geograficzne o Kurdach. 1981, 52 z. 1 –
s. 87–89.
2429. Maryański A.: Ludność Wietnamu
w 1979 r. 1981, 52 z. 2 – s. 235–236.
2443. Głodek J.: Zasoby wodne Sri Lanki. 1986, 57 z. 1 – s. 147–151.
2430. Maryański A.: Mniejszości narodowe w Chińskiej Republice Ludowej.
1981, 52 z. 2 – s. 234–235.
1987
2444. Świć H.: Malediwy. 1986, 57 z. 2 –
s. 283–286.
2445. Marszelewski W.: Zasoby wodne
Nepalu oraz główne kierunki i możliwości ich wykorzystania w latach 1981–
1990. 1987, 58 z. 1 – s. 90–93.
1982
2431. Winidowa J.: Surowce mineralne
Bangladeszu, ich eksploatacja i perspektywy. 1982, 53 z. 3–4 – s. 315–319.
2446. Mohammed A.H.: Odsalanie wody
morskiej w arabskich krajach zatokowych. 1987, 58 z. 1 – s. 81–85.
1983
2432. Glazik R.: Geografia w Monogolii.
1983, 54 z. 2 – s. 247–253.
2433. Maryański A.: Ludność Afganistanu. 1983, 54 z. 1 – s. 78–79.
317
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2447. Preisner Z.: Japońskie badania
glacjologiczne i klimatologiczne w Himalajach Nepalu. 1987, 58 z. 1 – s. 93–95.
2460. Wilczyński W.: Problemy rozwoju
regionalnego Tajlandii. 1990, 61 z. 1–2 –
s. 74–77.
2448. Preisner Z.: Nepal – królestwo
w Himalajach. 1987, 58 z. 2 –
s. 218–221.
2461. Wilczyński W.: Regionalne aspekty rozwoju gospodarczego Tajwanu.
1990, 61 z. 3–4 – s. 203–207.
2449. Sobczyk W., Świć H.: Chiny –
nowy potentat ropy naftowej. 1987, 58
z. 4 – s. 479–482.
1991
2462. Maryański A.: Ludność Chin według spisu z 1990 r. 1991, 62 z. 3 –
s. 252–254.
2450. Szarejko Z.: Nowe dane o pleistoceńskim zlodowaceniu Tybetu i ich paleoklimatologiczne konsekwencje. 1987,
58 z. 3 – s. 349–350.
2463. Świć H., Sobczyk W.: Indonezyjska wyspa Timor. 1991, 62 z. 1–2 –
s. 106–111.
2451. Świć H.: Hongkong. 1987, 58 z. 4
– s. 474–478.
2464. Świć H., Sobczyk W.: Sukces
gospodarczy Singapuru. 1991, 62 z. 3 –
s. 237–243.
1988
2452. Domin W.: Funkcje i rejonizacja
portów morskich w handlu zagranicznym
Japonii. 1988, 59 z. 4 – s. 429–435.
1992
2465. Mazur E.: Koleje wąskotorowe
w Azji. 1992, 63 z. 2 – s. 241–245.
2453. Głodek J.: Aktywizacja gospodarcza Półwyspu Synaj. 1988, 59 z. 1 –
s. 86–90.
1993
2466. Deja W., Obadi S.: Walory krajoznawcze miast Jemenu. 1993, 64 z. 1 –
s. 88–92.
1989
2454. Marszelewski W.: Wybrane zagadnienia ludnościowe Indonezji. 1989,
60 z. 3 – s. 316–420.
1994
2467. Prochownikowa A.: Problemy
demograficzne Izraela. 1994, 65 z. 2 –
s. 209–212.
2455. Piasecka J.E.: Migracje w dżunglę
Sumatry. 1989, 60 z. 3 – s. 320–322.
1995
2456. Sobczyk W., Świć H.: Problemy
nowego rolnictwa chińskiego. 1989, 60
z. 2 – s. 201–204.
2468. Głodek J.: Zagłada rozlewisk irackich. 1995, 66 z. 1 – s. 87–89.
2457. Wilczyński W.: Rozwój przemysłu
i urbanizacja w Korei Południowej.
1989, 60 z. 1 – s. 85–89.
2469. Grykień S.: Rozwój rolnictwa
chińskiego w ostatnich latach. 1995, 66
z. 3–4 – s. 392–394.
2458. Wilczyński
W.:
Urbanizacja
w ChRL. 1989, 60 z. 1 – s. 89–92.
1996
2470. Piasecka J.E.: Gospodarka plantacyjna Malezji. 1996, 67 z. 1 –
s. 114–117.
1990
2459. Sokołowski D.: Rozwój dużych
miast Japonii w ostatnim dwudziestoleciu. 1990, 61 z. 1–2 – s. 71–74.
318
Wiadomosci geograficzne
Afryka
1955
1924
2484. jw. [J. Wąsowicz]: Klimat libijski.
1955, 26 z. 4 – s. 385.
2471. Nowa granica francusko-angielska
w Afryce środkowej. Wedle sprawozdania Karola Rabot. 1924, 2 z. 1 –
s. 90–94.
1956
2485. Pilawska J.: Zagadnienia ludnościowe Afryki Południowej. 1956, 27 z. 2
– s. 193–197.
2472. Sławski S.: Biskra. 1924, 2 z. 2 –
s. 256–259.
1963
2486. Głodek J.: Największe sztuczne
jezioro na świecie. 1963, 34 z. 4 –
s. 409–411.
1925
2473. Gadomski A.: W oazie Fajumskiej.
1925, 3 z. 1–2 – s. 150–152.
1965
2474. Gadomski A.: Z morfologii pustyń
Libijskiej i Arabskiej. 1925, 3 z. 1–2 –
s. 143–150.
2487. Maryański A.: Nowy ośrodek górniczy w zachodniej Saharze. 1965, 36
z. 2 – s. 190–191.
2475. Prace
geologów
belgijskich
w Kongo. 1925, 3 z. 3–4 – s. 283.
2488. Piasecka J.E.: Projekty nawodnienia Sahary. 1965, 36 z. 2 – s. 188–190.
1932
2489. Schnayder E.: FRIA – aluminium
gwinejskie. 1965, 36 z. 4 – s. 411–412.
2476. M.: Dyluwium i wahania klimatyczne w Afryce równikowej. 1932, 10
z. 4 – s. 212.
1966
2490. Rusak E.: Uwagi o szelfie Afryki
Północnej. 1966, 37 z. 2 – s. 182–186.
2477. Sandije. 1932, 10 z. 4 – s. 211.
1933
2491. Winid J.: Akcja przesiedleńcza
w dolinie Wolty. 1966, 37 z. 1 – s. 65–70.
2478. E.Kl.: Basen Konga. 1933, 11 z. 3
– s. 91–92.
1967
1938
2492. Maryański A.: Nowe linie kolejowe
w Afryce Wschodniej. 1967, 38 z. 2 –
s. 216.
2479. Podniesienie się poziomu jeziora
Nyassa. 1938, 16 z. 1 – s. 52.
2480. Rezerwaty w Kongu Belgijskim.
1938, 16 z. 1 – s. 52.
1968
2493. Głodek J.: Wykorzystanie zasobów
wodnych rzeki Oranje. 1968, 39 z. 4 –
s. 447–448.
2481. Ukończenie budowy nowej tamy na
Białym Nilu w Dżebel Aulia. 1938, 16
z. 1 – s. 52.
2494. Łoboda J.: Wielka tama asuańska
na Nilu. 1968, 39 z. 4 – s. 445–446.
2482. Wybudowanie nowej autostrady
w Libii. 1938, 16 z. 1 – s. 52.
2495. Schnayder E.: Nowa nadzieja dla
Sahary. 1968, 39 z. 1 – s. 66–68.
1948
2483. Piasecki D.: Saharyjskie burze
piaskowe. 1948, 19 z. 1–4 – s. 312.
319
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2509. Głodek J.: Ludowa Republika
Beninu. 1983, 54 z. 2 – s. 239–244.
1969
2496. Maryański A.: Ludność Etiopii.
1969, 40 z. 1 – s. 88–89.
2510. Głodek J.: Niger. 1983, 54 z. 3 –
s. 385–393.
1970
2511. Głodek J.: Sierra Leone. 1983, 54
z. 1 – s. 86–91.
2497. Senkowski H.: Ropa naftowa
w Afryce. 1970, 41 z. 4 – s. 460–468.
1984
1971
2512. Głodek J.: Budownictwo wodne
Maroka. 1984, 55 z. 4 – s. 534–538.
2498. Senkowski H.: Bogactwa mineralne Liberii. 1971, 42 z. 1 – s. 61–63.
2513. Głodek J.: Burundi. 1984, 55 z. 3 –
s. 387–394.
1978
2499. Głodek J.: Urbanizacja Egiptu.
1978, 49 z. 2 – s. 207–208.
2514. Głodek J.: Kamerun. 1984, 55 z. 2
– s. 227–237.
2500. Jahn A.: Pył saharyjski. 1978, 49
z. 4 – s. 489–491.
2515. Miłkowski M.: Gdzie są źródla
Nilu? 1984, 55 z. 4 – s. 543–546.
1979
2516. Molas R.: Pseudoterasy w korycie
rzeki Szelif. 1984, 55 z. 2 – s. 258–260.
2501. Nowakowski M.: Aktualna sytuacja rolnictwa w Nigerii. 1979, 50 z. 3 –
s. 234–236.
2517. Świć H., Sobczyk W.: Maskareny
i Seszele. 1984, 55 z. 2 – s. 237–241.
1980
1985
2502. Michalski W.: Struktura rasowa
ludności miast Republiki Południowej
Afryki. 1980, 51 z. 1 – s. 68–71.
2518. Głodek J.: Lesotho. 1985, 56 z. 1 –
s. 81–86.
2519. Molas R.: O genezie wód gruntowych Sahary. 1985, 56 z. 3–4 – s. 400–
403.
1981
2503. Głodek J.: Gambia. 1981, 52 z. 4 –
s. 455–457.
2520. Świć H., Sobczyk W.: Komory –
problemy gospodarki. 1985, 56 z. 2 –
s. 221–225.
1982
2504. Głodek J.: Gabon. 1982, 53 z. 1 –
s. 88–92.
2521. Świć H., Sobczyk W.: Madera.
1985, 56 z. 3–4 – s. 389–392.
2505. Głodek J.: Senegambia. 1982, 53
z. 3–4 – s. 319–326.
1986
2506. Głodek J.: Togo. 1982, 53 z. 2 –
s. 201–205.
2522. Dziewięcka-Welfing M.: Botswana. 1986, 57 z. 1 – s. 133–143.
2507. Głodek J.: Wybrzeże Kości Słoniowej. 1982, 53 z. 2 – s. 195–201.
2523. Głodek J.: Ujarzmienie Zairu.
1986, 57 z. 2 – s. 291–293.
1983
2524. Molas R.: Zarys zmian klimatu
w Afryce Południowej w ciągu ostatnich
30 tysięcy lat. 1986, 57 z. 2 – s. 298–300.
2508. Głodek J.: Liberia. 1983, 54 z. 1 –
s. 81–86.
320
Wiadomosci geograficzne
2525. Molas R.: Zmiany środowiska
geograficznego Afryki okołorównikowej
w ciagu ostatnich 20 tysięcy lat. 1986, 57
z. 4 – s. 578–580.
1995
2537. Dziewięcka M.: Botswana – kraj
na Kalahari. 1995, 66 z. 3–4 – s. 389–
391.
2526. Świć H., Sobczyk W.: Wyspy Kanaryjskie – wulkanizm i turystyka. 1986,
57 z. 2 – s. 287–291.
2538. Dziewięcka M.: Kalahari. 1995,
66 z. 1 – s. 85–87.
2539. Dziewięcka M.: Niezwykła delta
rzeki Okawango na krańcach pustyni
Kalahari. 1995, 66 z. 2 – s. 203–209.
1987
2527. Głodek J.: Suazi. 1987, 58 z. 3 –
s. 351–356.
2528. Sobczyk W., Świć H.: Transport
lotniczy w Afryce. 1987, 58 z. 2 –
s. 224–226.
Ameryka Północna i Południowa
1923
1988
2540. Hołd nauce polskiej. Lodowiec
Romera w Alasce. 1923, 1 z. 2 –
s. 196–197.
2529. Dziewięcka-Welfing M.: Jaskinie
Botswany. 1988, 59 z. 2 – s. 216–219.
2530. Głodek J.: Republika
1988, 59 z. 2 – s. 209–212.
Dżibuti.
2541. Ruch w kanale Panamskim. 1923,
1 z. 2 – s. 185.
2531. Świć H., Sobczyk W.: Wyspy Zielonego Przylądka. 1988, 59 z. 3 –
s. 334–339.
1925
2542. Mapa Peru. 1925, 3 z. 3–4 –
s. 284.
1989
2543. Projektowany kanał przez pd.
część Ameryki Południowej. 1925, 3 z. 3–
4 – s. 279–280.
2532. Mazur E.: Koleje wąskotorowe
w Afryce. 1989, 60 z. 1 – s. 80–85.
2533. Świć H., Sobczyk W.: Wyspy
Świętego Tomasza i Książęca. 1989, 60
z. 1 – s. 75–79.
1926
2544. K.B.: Projekt wyprawy do Hullabamba'y w Peru. 1926, 4 z. 1 – s. 52–53.
1990
2545. Zaludnienie Kanady. 1926, 4 z. 1 –
s. 51–52.
2534. Głodek J.: Mozaika narodowościowa RPA. 1990, 61 z. 1–2 – s. 77–82.
1928
1991
2546. jw. [J. Wąsowicz]: Nowe badania
nad historią odkrycia Ameryki. 1928, 6
z. 4 – s. 241–242.
2535. Plit F.: Ochrona przyrody w krajach Sahelu. 1991, 62 z. 1–2 –
s. 114–116.
1929
1992
2547. jw. [J. Wąsowicz]: Ludność pochodzenia polskiego w Stanach Zjednoczonych. 1929, 7 z. 4 – s. 236.
2536. Świć H.: Brytyjskie posiadłości
kolonialne w Afryce. 1992, 63 z. 2 –
s. 236–241.
321
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1930
1946
2548. M.: Charakter procesów denudacyjnych w dorzeczu Colorado. 1930, 8
z. 4 – s. 319–320.
2559. Wielkie miasta Stanów Zjednoczonych. 1946, 17 z. 3–4. – s. 241.
1947
2549. M.: Stosunki wód gruntowych na
pampie argentyńskiej. 1930, 8 z. 4 –
s. 319.
2560. Obroty portów amerykańskich.
1947, 18 z. 1–4 – s. 285.
1955
1932
2561. jw. [J. Wąsowicz]: Labradorskie
złoża rudy żelaznej. 1955, 26 z. 4 –
s. 386.
2550. M.: Emigracja meksykańska w St.
Zjednoczonych Ameryki Północnej. 1932,
10 z. 1–3 – s. 102.
1956
2551. M.: Nowo odkryte pasma górskie
na pustyni Yuma w stanie Arizona Ameryki Północnej. 1932, 10 z. 1–3 –
s. 101–102.
2562. jw. [J. Wąsowicz]: Wysoki przypływ (rzeka Leaf na Labradorze). 1956,
27 z. 2 – s. 218.
1933
1957
2552. M.: Rio de Janeiro. 1933, 11 z. 3 –
s. 92.
2563. Blok-Iwańska A.: Rola Volty Redondy w hutnictwie Brazylii. 1957, 28
z. 3–4 – s. 313.
1934
2564. Czeppe Z.: Odkrycie nieznanych
gór w Wenezueli. 1957, 28 z. 3–4 –
s. 306–308.
2553. Senik T.: Bogactwa mineralne
i siła wodna Brazylii. 1934, 12 z. 2 –
s. 171–172.
2565. jw. [J. Wąsowicz]: Niemcy i Polacy w Milwaukee. 1957, 28 z. 2 – s. 215–
218.
1938
2554. Odkrycie najwyższego wodospadu
na świecie. 1938, 16 z. 2 – s. 179.
1960
2555. Sund króla Jerzego VI. 1938, 16
z. 2 – s. 179.
2566. Senkowski H.: Republika Panamska. 1960, 31 z. 1 – s. 107–109.
2556. Ustalenie granicy między Boliwią
a Paragwajem. 1938, 16 z. 1 – s. 49.
1962
2567. Głodek J.: Wzrastający deficyt
wody w Stanach Zjednoczonych. 1962,
33 z. 2 – s. 256–257.
2557. Wojakiewiczówna E.: Udział Brazylii w światowej produkcji kakao. 1938,
16 z. 1 – s. 50–51.
2568. Korcelli P.: Zagadnienie zagospodarowania dorzecza Kolumbii. 1962, 33
z. 2 – s. 249–255.
1939
2558. Błachowski R.: Zatoka Hudsona
i Wielkie Jeziora spenetrowane przez
Europejczyków już w wieku XI. 1939, 17
z. 2 – s. 130.
1963
2569. Koter M.: Kierunki przemian w
produkcji i rozmieszczeniu upraw bawełny w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
1963, 34 z. 1 – s. 74–78.
322
Wiadomosci geograficzne
1964
1971
2570. Piasecka J.E.: Ludność wiejska
USA. 1964, 35 z. 2 – s. 213–220.
2582. Czerwiński J.: Ropa naftowa na
Alasce. 1971, 42 z. 1 – s. 63–65.
1965
2583. Głodek J.: Deficyt wody w Kalifornii i projekt zmierzający do jego zażegnania. 1971, 42 z. 1 – s. 67–70.
2571. jw. [J. Wąsowicz]: Indianie
w Kanadzie. 1965, 36 z. 1 – s. 102.
2584. Głodek J.: Dorzecze Kolumbii
największym źródłem energii w USA.
1971, 42 z. 2 – s. 166–169.
2572. Tomaszewski J.: Zmiany przebiegu
granicy między prerią a lasami w Ameryce Północnej. 1965, 36 z. 3 – s. 296–297.
2585. Głodek J.: Kompleksowe wykorzystanie zasobów wodnych Kolorado.
1971, 42 z. 4 – s. 416–418.
1966
2573. Głodek J.: Quebec, hydroenergetyczna prowincja Kanady. 1966, 37 z. 2 –
s. 191–193.
2586. Jost T.: Ropa naftowa a podróż
Manhattana. 1971, 42 z. 1 – s. 65–67.
2574. Ludynia W.: Pół wieku Kanału
Panamskiego. 1966, 37 z. 1 – s. 62–65.
1972
2587. Maryański A.: Ludność Brazylii
w 1970 r. 1972, 43 z. 3 – s. 325–327.
2575. Mikulski M.: Największy węzeł
powietrzny świata. 1966, 37 z. 1 –
s. 72–73.
2588. Maryański A.: Niektóre wyniki
spisu ludności w Stanach Zjednoczonych
w 1970 r. 1972, 43 z. 3 – s. 327–329.
1967
2576. Koter M.: Wyznaczanie środka
zaludnienia Stanów Zjednoczonych.
1967, 38 z. 1 – s. 77–81.
1973
2589. Skoczek M.: Struktura agrarna
w krajach Ameryki Łacińskiej. 1973, 44
z. 1 – s. 91–96.
1968
2577. Schnayder E.: Perspektywy gospodarki wodnej południowego zachodu
USA. 1968, 39 z. 1 – s. 69–71.
1975
2590. Głodek J.: Zasoby wodne Peru
i plany ich wykorzystania dla gospodarki
narodowej. 1975, 46 z. 1 – s. 107–112.
1969
2578. Głodek J.: Zasoby wodne południowo-wschodniej Brazylii i ich wykorzystanie. 1969, 40 z. 1 – s. 91–93.
2591. Rajman J.: Zmiany w zaludnieniu
Ameryki w latach 1871–1971. 1975, 46
z. 1 – s. 101–107.
2579. Schnayder E.: Ciudad Guyana.
1969, 40 z. 1 – s. 94–97.
1977
2592. Marszał T.: Przemysł włókien
chemicznych w Stanach Zjednoczonych.
1977, 48 z. 1 – s. 61–65.
1970
2580. Schnayder E.: Kanadyjski azbest.
1970, 41 z. 2 – s. 243–245.
2593. Maryański A.: Zagospodarowanie
komunikacyjne Amazonii. 1977, 48 z. 3 –
s. 319–322.
2581. Sobczak L.: Sytuacja gospodarcza
Ameryki Łacińskiej w ocenie sesji Komisji Gospodarczej ONZ – ECIA. 1970, 41
z. 2 – s. 375–376.
323
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2594. Stęchły J.A.M.: Brazylia – tytoniowy potentat. 1977, 48 z. 1 – s. 71–72.
2606. Sobczyk W., Świć H.: Przeobrażenia gospodarki portorykańskiej. 1985,
56 z. 3–4 – s. 392–396.
1978
2607. Świć H., Sobczyk W.: Demograficzne i gospodarcze problemy Dominiki.
1985, 56 z. 1 – s. 89–92. [AM]
2595. Ostrowski K.: Wykorzystanie Słońca jako źródła energii w USA. 1978, 49
z. 3 – s. 348–351.
1986
1979
2608. Jędrzejczyk D.: Rola imigracji
w rozwoju
społeczno-gospodarczym
Kanady. 1986, 57 z. 4 – s. 572–578.
2596. Kierkowski H.: Kanadyjski gazowiec arktyczny. 1979, 50 z. 1–2 –
s. 106–108.
2609. Sobczyk W., Świć H.: Barbados.
1986, 57 z. 4 – s. 568–572.
2597. Osiński S.: Współczesna produkcja
kauczuku naturalnego w Brazylii. 1979,
50 z. 1–2 – s. 108–110.
2610. Sobczyk W., Świć H.: Martynika
i jej problemy gospodarcze. 1986, 57 z. 3
– s. 449–452.
1981
2598. Eberhardt P.: Procesy urbanizacyjne w Kanadzie. 1981, 52 z. 4 –
s. 458–460.
1987
2611. Sobczyk W., Świć H.: Gwadelupa.
1987, 58 z. 3 – s. 356–360.
2599. Kierkowski H.: Ropa naftowa
w Meksyku. 1981, 52 z. 2 – s. 236–238.
1988
2612. Chełmicki W.: Gospodarka wodna
w obliczu wysokich stanów wody jezior
amerykańskich. 1988, 59 z. 4 – s. 435–
440.
1982
2600. Maryański A.: Ludność Brazylii
w 1980 r. 1982, 53 z. 3–4 – s. 313–315.
1983
2613. Głodek J.: Zasoby wodne Brazylii.
1988, 59 z. 4 – s. 440–441.
2601. Jędrzejczyk D.: Rozwój ludności
Kanady w latach 1861–1971. 1983, 54
z. 4 – s. 535–540.
2614. Maryański A.: Nowe tendencje
imigracji do Stanów Zjednoczonych.
1988, 59 z. 3 – s. 326–329.
2602. Łoboda J.: Zapora Itaipu największą inwestycją energetyczną Brazylii
i Paragwaju. 1983, 54 z. 3 – s. 399–400.
1984
2615. Mazurski K.R.: Rolnictwo drobnofarmerskie w Stanach Zjednoczonych.
1988, 59 z. 3 – s. 329–331.
2603. Sobczyk W., Świć H.: Trynidad
i Tobago. 1984, 55 z. 3 – s. 394–397.
2616. Sobczyk W., Świć H.: Wyspa
Wielkanocna. 1988, 59 z. 4 – s. 426–429.
2604. Świć H., Sobczyk W.: Kanał Panamski i jego strefa. 1984, 55 z. 1 –
s. 93–99.
2617. Świć H.: Grenada. 1988, 59 z. 1 –
s. 90–95.
2618. Wilczyński W.: Tendencje rozwoju
miast Stanów Zjednoczonych. 1988, 59
z. 2 – s. 222–224.
1985
2605. Ruszkowska B.: Wspólnota Bahamów. 1985, 56 z. 1 – s. 86–89.
324
Wiadomosci geograficzne
1989
1997
2619. Molas R.: Andy Boliwijskie obszarem badań paleoklimatycznych. 1989, 60
z. 3 – s. 315–316.
2630. Świć H.: Antigua i Barbuda –
problematyka przyrodnicza, gospodarcza
i społeczno-demograficzna wysp. 1997,
68 z. 2 – s. 232–239.
2620. Wilczyński W.: Ludność indiańska
w Stanach Zjednoczonych. 1989, 60 z. 2
– s. 197–201.
2631. Świć H.: Aruba – turystyczne eldorado. 1997, 68 z. 3–4 – s. 388–392.
2621. Wilczyński W.: Zmiany w rozmieszczeniu ludności USA w latach
osiemdziesiątych. 1989, 60 z. 4 –
s. 453–457.
2632. Świć H.: Bonaire – zaniedbana
wyspa Antyli Holenderskich. 1997, 68
z. 3–4 – s. 392–395.
2633. Świć H.: Curacao – rafineria
i turystyka. 1997, 68 z. 3–4 – s. 383–388.
1990
2634. Świć H.: Saint Lucia – problematyka demograficzna i gospodarcza wyspy.
1997, 68 z. 1 – s. 101–106.
2622. Sobczyński M.: Bermudy. 1990, 61
z. 3–4 – s. 195–200.
1991
2635. Świć H.: Saint Martin – wyspa
absurdu. 1997, 68 z. 2 – s. 239–243.
2623. Sobczyk W., Świć H.: Wyspy Saint-Pierre i Miquelon. 1991, 62 z. 4 –
s. 361–366.
2636. Świć H.: Saint Vincent i Grenadyny. 1997, 68 z. 1 – s. 94–100.
1992
2624. Mazur E.: Koleje wąskotorowe
w Ameryce Łacińskiej. 1992, 63 z. 3–4 –
s. 383–388.
1998
1994
2638. Świć H.: Saba – „biała" wyspa
Antyli Holenderskich. 1998, 69 z. 1 –
s. 87–89.
2637. Świć H.: Galapagos – osobliwy
archipelag. 1998, 69 z. 1 – s. 92–98.
2625. Borowiak D.: Warunki odpływu
rzek panamskich. 1994, 65 z. 3–4 –
s. 373–380.
2639. Świć H.: Saint Eustatius – podupadła gospodarczo wyspa antylska.
1998, 69 z. 1 – s. 89–91.
1996
2626. Świć H.: Anguilla – brytyjska
posiadłość na Karaibach. 1996, 67 z. 2 –
s. 254–258.
Australia i Oceania
2627. Świć H.: Przeobrażenia sfery gospodarczej Kajmanów. 1996, 67 z. 2 –
s. 249–253.
1926
2640. Badanie jeziora Eyre. 1926, 4 z. 1
– s. 51.
2628. Świć H.: Saint Kitts i Nevis – miniaturowe państwo na Karaibach. 1996,
67 z. 3–4 – s. 405–411.
1928
2641. Udział Polaków w badaniach Nowej Gwinei. 1928, 6 z. 2–3 – s. 165–166.
2629. Świć H.: Wyspa Montserrat –
ogród Antyli. 1996, 67 z. 3–4 –
s. 411–414.
325
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1939
1966
2642. Błachowski R.: Australijski przemysł cukrowy. 1939, 17 z. 2 –
s. 130–131.
2652. Jeśman M.: Kilka uwag o ludności
i jej rozmieszczeniu w Nowej Zelandii.
1966, 37 z. 4 – s. 385–389.
1946
2653. Koter M.: Powojenna imigracja do
Australii. 1966, 37 z. 1 – s. 70–71.
2643. F.J.: Tsunami 1 kwietnia 1946 r.
na Wyspach Hawajskich. 1949, 20 z. 1–4
– s. 276–277.
1981
2654. Kierkowski H.: Złoża gazu w Australii. 1981, 52 z. 1 – s. 78–79.
1955
2644. jw. [J. Wąsowicz]: Strzelecki
i Australia. 1955, 26 z. 4 – s. 388.
1985
2655. Jaskólski A.: Nowa Kaledonia.
1985, 56 z. 3–4 – s. 399–400.
1959
2645. Czarnecka I.: Powojenna imigracja europejska w Australii. 1959, 30 z. 3
– s. 366–367.
1987
2656. Świć H., Sobczyk W.: Turystyka
w gospodarce hawajskiej. 1987, 58 z. 1 –
s. 85–90.
1960
2646. Jeśman M.: Niektóre dane o Polakach w Nowej Zelandii. 1960, 31 z. 4 –
s. 430–432.
1988
2657. Świć H., Sobczyk W.: Nowa Kaledonia – wyspa niklu. 1988, 59 z. 1 –
s. 95–99.
2647. jw. [J. Wąsowicz]: Imigracja do
Tasmanii. 1960, 31 z. 1 – s. 109–110.
1989
1962
2658. Jędrusik M.: Gospodarka Kiribati.
1989, 60 z. 2 – s. 204–210.
2648. Jeśman M.: Elektryfikacja Nowej
Zelandii. 1962, 33 z. 2 – s. 257–261.
2659. Molas R.: Zmiany klimatu Australii w ciągu ostatnich kilkudziesięciu tysięcy lat. 1989, 60 z. 1 – s. 73–75.
2649. Szmidt K.: Poszukiwania ropy
naftowej w australijskiej części Nowej
Gwinei. 1962, 33 z. 4 – s. 493.
2660. Sobczyk W., Świć H.: Miasta
Nowej Zelandii. 1989, 60 z. 4 –
s. 461–465.
1963
2650. jw. [J. Wąsowicz]: System wodny
Snowy Mountains. 1963, 34 z. 4 –
s. 408–409.
2661. Sobczyk W., Świć H.: Wyspy Samoa. 1989, 60 z. 3 – s. 322–327.
2662. Świć H., Sobczyk W.: Wyspy Pitcairn. 1989, 60 z. 4 – s. 465–468.
1965
2651. Schnayder E.: Największe złoża
rudy żelaza na ziemi. 1965, 36 z. 4 –
s. 409–411.
1990
2663. Maryański A.: Ludność Australii
według pochodzenia etnicznego. 1990, 61
z. 1–2 – s. 62.
326
Wiadomosci geograficzne
2664. Świć H., Sobczyk W.: Nauru –
wyspa fosforytów. 1990, 61 z. 3–4 –
s. 188–194.
1930
2676. M.: Naukowe znaczenie planowanej ekspedycji „Aeroarctic". 1930, 8 z. 3
– s. 227.
2665. Świć H., Sobczyk W.: Wyspa Norfolk. 1990, 61 z. 1–2 – s. 63–67.
1933
1991
2666. Walczak M.: Polacy w Nowej
Zelandii. 1991, 62 z. 3 – s. 243–246.
2677. jw. [J. Wąsowicz]: Aneksja części
Antarktydy przez Australię. 1933, 11 z. 3
– s. 94.
1993
1939
2667. Świć H.: Archipelag Wysp Salomona. 1993, 64 z. 2 – s. 207–212.
2678. Błachowski R.: Wielorybnictwo
w rejonie Antarktydy w roku 1937/38.
1939, 17 z. 2 – s. 131.
2668. Świć H.: Problematyka demograficzna i gospodarcza Wysp Salomona.
1993, 64 z. 3–4 – s. 347–353.
1947
1994
2679. O możliwości stopienia lodów
polarnych. 1947, 18 z. 1–4 – s. 284.
2669. Świć H.: Fidżi – archipelag kontrastów. 1994, 65 z. 3–4 – s. 380–386.
2680. Wojna na wodach antarktycznych.
1947, 18 z. 1–4 – s. 284.
1995
1955
2670. Świć H.: Wyspa Bożego Narodzenia na Oceanie Indyjskim. 1995, 66 z. 3–
4 – s. 394–397.
2681. Czeppe Z.: Nowe odkrycia arktyczne. 1955, 26 z. 3 – s. 271–272.
2682. jw. [J. Wąsowicz]: Rzeźba Ziemi
Królowej Maud. 1955, 26 z. 4 – s. 384.
2671. Świć H.: Wyspy Kokosowe. 1995,
66 z. 3–4 – s. 397–400.
1956
1996
2683. jw. [J. Wąsowicz]: Arktyczne pole
magnetyczne. 1956, 27 z. 3 – s. 314–315.
2672. Świć H.: Archipelag Wysp Cooka.
1996, 67 z. 1 – s. 107–110.
2684. jw. [J. Wąsowicz]: Lądolód grenlandzki. 1956, 27 z. 2 – s. 215.
2673. Świć H.: Niue – wyspa na Pacyfiku. 1996, 67 z. 1 – s. 111–114.
2685. jw. [J. Wąsowicz]: Lód szelfowy
koło wyspy Ellesmere. 1956, 27 z. 2 –
s. 214–215.
Arktyka i Antarktyka
2686. jw. [J. Wąsowicz]: Przynależność
polityczna Antarktydy. 1956, 27 z. 1 –
s. 94–95.
1924
2674. Wielka Brytania zajmuje część
Antarktydy. 1924, 2 z. 1 – s. 89–90.
2687. jw. [J. Wąsowicz]: Ziemia Franciszka Józefa. 1956, 27 z. 2 – s. 213–214.
1928
2675. jw. [J. Wąsowicz]: Losy ekspedycji
Andréego do bieguna północnego. 1928,
6 z. 2–3 – s. 165.
327
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2701. Szupryczyński J.: Norweskie eksploracje Svalbardu. 1965, 36 z. 4 –
s. 405–406.
1959
2688. Sobolewski T.: Kilka nowych wiadomości o Antarktydzie. 1959, 30 z. 4 –
s. 459.
1966
2702. Czerwiński J.: Postępy w badaniach antarktycznych. 1966, 37 z. 2 –
s. 181–182.
1960
2689. Czerwiński J.: Nowe eksploracje
antarktyczne. 1960, 31 z. 2 – s. 219–220.
1968
1961
2703. Surdacki S.: Ochrona przyrody
Arktyki. 1968, 39 z. 4 – s. 441–445.
2690. Czerwiński J.: Z badań arktycznych. 1961, 32 z. 2 – s. 239–240.
1972
2691. Skórska I.: Krzywa hipsograficzna
Antarktydy. 1961, 32 z. 3 – s. 349–350.
2704. Liebersbach J.: Czy topić lody
Arktyki. 1972, 43 z. 2 – s. 217–218.
1962
1985
2692. Czerwiński J.: Badania w Zachodniej Antarktydzie. 1962, 33 z. 3 – s. 362.
2705. Czerwiński J.: Pierwsza chińska
wyprawa na Antarktydę. 1985, 56 z. 2 –
s. 238.
2693. Czyż B.: Postępy badań antarktycznych. 1962, 33 z. 3 – s. 359–360.
1986
2694. jw. [J. Wąsowicz]: Zamrożenie
sprawy przynależności politycznej Antarktydy. 1962, 33 z. 1 – s. 143–144.
2706. Czerwiński J.: Chińska stacja
polarna na Wyspie Króla Jerzego. 1986,
57 z. 2 – s. 301.
1963
1989
2695. Czerwiński J.: Lodowa czasza
Antarktydy. 1963, 34 z. 4 – s. 407–408.
2707. Molas R.: Z historii lądolodu arktycznego. 1989, 60 z. 2 – s. 194–197.
2696. Czerwiński J.: Spitsbergen czy
Svalbard? 1963, 34 z. 3 – s. 300.
1998
2697. Czerwiński J.: Struktury geologiczne Antarktydy. 1963, 34 z. 1 –
s. 68–69.
2708. Świć H.: Georgia Południowa –
antarktyczna wyspa na Atlantyku. 1998,
69 z. 2 – s. 205–210.
2698. Czerwiński J.: Zjawiska peryglacjalne na Antarktydzie. 1963, 34 z. 3 –
s. 288–289.
Pozostałe zagadnienia
1965
1923
2699. Brocki Z.: Jeszcze o nazwie Spitsbergen i jej polskim brzmieniu. 1965, 36
z. 2 – s. 191–192.
2709. Brunhes J.: List do redakcji. 1923,
1 z. 2 – s. 281.
2710. Jean Brunhes. 1923, 1 z. 1 – s. 48.
2700. jw. [J. Wąsowicz]: Koszty wypraw
antarktycznych. 1965, 36 z. 1 – s. 101.
328
Wiadomosci geograficzne
1924
1930
2711. J.J.: Statki-olbrzymy i ostatni rekord szybkości w żegludze morskiej –
handlowej. 1924, 2 z. 1 – s. 98–100.
2724. Sekcja dydaktyczna Węgierskiego
Towarzystwa Geograficznego. 1930, 8
z. 1 – s. 159–160.
2712. Jurczyński J.: Dydaktyka pojęc
rzeźby i sieci rzecznej a sprawa atlasów
konturowych. 1924, 2 z. 3 – s. 482–486.
1930
2725. jw. [J. Wąsowicz]: Przyszłość
kongresów słowiańskich geografów i etnografów. 1930, 8 z. 4 – s. 312–316.
2713. Mapa nieba gwiaździstego widzialnego pod 51° 45' sz. g. 1924, 2 z. 1
– s. 84.
2726. Młody Geograf, czasopismo. 1930,
8 z. 3 – s. 230.
2714. Orłowicz M.: Szkolne domy wycieczkowe. 1924, 2 z. 3 – s. 472–475.
1932
2727. S.D.: Barwy na mapach politycznych. 1932, 10 z. 1–3 – s. 108–109.
2715. Przejście Merkurego przed tarczą
słońca. 1924, 2 z. 1 – s. 85.
2728. S.L.: Zastosowanie zdjęć lotniczych do badań geograficzno-historycznych. 1932, 10 z. 4 – s. 213.
2716. Radiotelegramy. Liczba wyrazów
przesłanych. 1924, 2 z. 3 – s. 455.
2717. S.S.: Parowanie i opad na powierzchni ziemi. 1924, 2 z. 2 – s. 260–
263.
2729. X.: Co sądzą geografowie niemieccy o działalności naukowej A. Pencka. 1932, 10 z. 1–3 – s. 109–110.
2718. Zaćmienie całkowite księżyca 14
VIII 1924. 1924, 2 z. 1 – s. 84.
2730. Zych S.: Co wiemy o tzw. biegunie
zimna? 1932, 10 z. 1–3 – s. 103–106.
1925
2731. Zych S.: Okresowość w występowaniu trzęsień ziemi. 1932, 10 z. 1–3 –
s. 106–108.
2719. A.Z.: Przyczynek do rozwoju myśli
geograficznej w Polsce. 1925, 3 z. 1–2 –
s. 140–141.
1933
1926
2732. Jeżowa K.: Nowe prądy w geografii niemieckiej. 1933, 11 z. 4 –
s. 185–187.
2720. jw. [J. Wąsowicz]: Royal Geographical Society o Grąbczewskim. 1926, 4
z. 4 – s. 213–214.
2733. Zych S.: Badania planktonowe
wyprawy „Meteoru". 1933, 11 z. 3 –
s. 93–94.
2721. Konarski K.: Zbiór kartograficzny
Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.
1926, 4 z. 1 – s. 48–51.
1934
2722. Wąsowicz J.: Odgłosy dyskusji
w sprawie Ossendowskiego. 1926, 4 z. 4
– s. 214.
2734. Senik T.: Połów i handel perłami.
1934, 12 z. 2 – s. 172.
1935
1929
2735. Narodowe zadania geografii.
1935, 13 z. 2–3 – s. 245–246.
2723. jw. [J. Wąsowicz]: W sprawie
ustalenia nazw geograficznych. 1929, 7
z. 1 – s. 37–38.
329
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2736. Niemieckie badania nad słowiańsko-niemieckimi stosunkami kulturalnymi. 1935, 13 z. 2–4 – s. 347–348.
1948
2750. Januszewski J.: O czynnikach
rozprzestrzeniania
mikroorganizmów
w atmosferze. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 312–314.
2737. T.S.: Na marginesie nowego wydania atlasu Romera. 1935, 13 z. 2–4 –
s. 346–347.
2751. O wyborze projekcji. 1948, 19
z. 1–4 – s. 309–310.
1937
2752. Powojenne sowieckie atlasy szkolne. 1948, 19 z. 1–4 – s. 338.
2738. jw. [J. Wąsowicz]: Nazwy geograficzne pochodzenia polskiego. 1937, 15
z. 1 – s. 82.
2753. Schmuck A.: Nowe próby oceny
zachmurzenia nieba. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 311–312.
2739. M.W.: Nowe wydanie mapy świata
Ricci'a. 1937, 15 z. 3 – s. 268–269.
2740. M.W.: Pierwszy globus. 1937, 15
z. 3 – s. 268.
2754. Schmuck A.: Przepowiadanie mgły
a temperatura powierzchniowej wody
morskiej. 1948, 19 z. 1–4 – s. 311.
1939
1949
2741. M.W.: Ważniejsze ekspedycje
geograficzne w latach 1936, 1937 i 1938.
1939, 17 z. 1 – s. 49–53.
2755. jw. [J. Wąsowicz]: Jan [Ignacy]
Kozyriewski. 1949, 20 z. 1–4 –
s. 275–276.
1946
1955
2742. J.K.: Prognozy pogody przy pomocy radaru. 1946, 17 z. 3–4 – s. 245–246.
2756. jw. [J. Wąsowicz]: Nazwy geograficzne pochodzenia polskiego. 1955, 26
z. 4 – s. 388.
2743. Odbudowa wydawnictw Głównego
Urzędu Statystycznego. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 234.
2757. jw. [J. Wąsowicz]: Nowa mapa
Stanów Zjednoczonych 1:250 000. 1955,
26 z. 4 – s. 387–388.
2744. Sporządzanie mapy przy pomocy
radaru. 1946, 17 z. 3–4 – s. 244–245.
2758. jw. [J. Wąsowicz]: Nowy atlas
świata. 1955, 26 z. 4 – s. 386–387.
1947
2745. A.Z.: Publicystyka geograficzna na
emigracji. 1947, 18 z. 1–4 – s. 309.
2759. Migacz W.: Nowa mapa basenu
arktyczngo. 1955, 26 z. 3 – s. 272–274.
2746. Czy Przewalski był Polakiem?
1947, 18 z. 1–4 – s. 290–291.
2760. Niewiarowski W.: Wahania lodowców w r. 1953. 1955, 26 z. 3 –
s. 274–275.
2747. Nowości w badaniach geograficznych w ZSRR. 1947, 18 z. 1–4 – s. 284.
1956
2748. Piewsze powojenne geograficzne
czasopismo niemieckie. 1947, 18 z. 1–4 –
s. 309.
2761. jw. [J. Wąsowicz]: Biografia Aleksandra Czekanowskiego. 1956, 27 z. 3 –
s. 317.
2749. Zdobywcy biegunów. 1947, 18
z. 1–4 – s. 283–284.
2762. jw. [J. Wąsowicz]: Kolory w mapach politycznych. 1956, 27 z. 2 – s. 213
330
Wiadomosci geograficzne
2763. jw. [J. Wąsowicz]: Mapa Antarktydy. 1956, 27 z. 3 – s. 321.
2777. jw. [J. Wąsowicz]: Mapa ZSRR
w podziałce 1:100 000. 1958, 29 z. 4 –
s. 553–554.
2764. jw. [J. Wąsowicz]: Mapy anonimowe. 1956, 27 z. 2 – s. 212.
2778. jw. [J. Wąsowicz]: Nomenklatura
map radzieckich w języku polskim. 1958,
29 z. 4 – s. 550.
2765. jw. [J. Wąsowicz]: XVIII Międzynarodowy Kongres Geograficzny. 1956,
27 z. 1 – s. 96–98.
2779. jw. [J. Wąsowicz]: O polskie nazwy w mapach obcych krajów. 1958, 29
z. 1 – s. 125.
2766. jw. [J. Wąsowicz]: Nowa mapa
Antarktydy. 1956, 27 z. 1 – s. 95–96.
2780. jw. [J. Wąsowicz]: Pół wieku atlasu Romera. 1958, 29 z. 2 – s. 311.
2767. jw. [J. Wąsowicz]: O drugiej wyprawie Grąbczewskiego. 1956, 27 z. 3 –
s. 317–318.
2781. jw. [J. Wąsowicz]: Radzieckie
mapy turystyczne. 1958, 29 z. 1 – s. 120.
2768. jw. [J. Wąsowicz]: O zasadzie
wzajemności w nomenklaturze. 1956, 27
z. 2 – s. 211–212.
2782. jw. [J. Wąsowicz]: Rozwiązanie
ostatniego problemu eksploracyjnego na
ziemi. 1958, 29 z. 1 – s. 119.
2769. jw. [J. Wąsowicz]: Rysunek rzeźby
w ściennych mapach historycznych.
1956, 27 z. 1 – s. 95.
2783. jw. [J. Wąsowicz]: Sprawa nazewnictwa w kartografii. 1958, 29 z. 2 –
s. 313.
2770. jw. [J. Wąsowicz]: [Studwudziestopięciolecie] 125–lecie Royal Geographical Society. 1956, 27 z. 3 –
s. 320–321.
2784. jw. [J. Wąsowicz]: W sprawie
nazw miejscowości na mapach (Pismo
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
z dn. 23 VIII 1958 r.). Uwagi recenzenta.
1958, 29 z. 4 – s. 557–559.
2771. jw. [J. Wąsowicz]: Udział K. Bohdanowicza w wyprawie Piewcowa. 1956,
27 z. 3 – s. 318–320.
2785. Kolago C.: Z francuskich doświadczeń lekarskich w obszarach polarnych.
1958, 29 z. 3 – s. 445–446.
1957
2772. Galon R.: [Stulecie] 100–lecie
działalności Towarzystwa Geograficznego. 1957, 28 z. 2 – s. 214–215.
1959
2786. Czerwiński J.: Współczesna kartografia w Japonii. 1959, 30 z. 2 – s. 228–
229.
2773. jw. [J. Wąsowicz]: Granice polityczne w mapach radzieckich. 1957, 28
z. 3–4 – s. 315.
2787. jw. [J. Wąsowicz]: Chińskie ścienne mapy szkolne. 1959, 30 z. 3 – s. 370.
2774. Trzecia Międzynarodowa Konferencja Geografii. 1957, 28 z. 2 – s. 223.
2788. jw. [J. Wąsowicz]: Niemieckie
porównanie radzieckich i niemieckiej
„setki". 1959, 30 z. 3 – s. 368–370
1958
2775. Czyż B.: Charles Franklin Brooks.
1958, 29 z. 3 – s. 447–448.
2789. jw. [J. Wąsowicz]: Pisownia nazw
geograficznych na mapach historycznych. 1959, 30 z. 1 – s. 92.
2776. jw. [J. Wąsowicz]: Austriackie
stanowisko w sprawie nomenklatury
w mapach. 1958, 29 z. 4 – s. 550–551.
331
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2790. jw. [J. Wąsowicz]: Rysunek skał
w mapach. 1959, 30 z. 2 – s. 225.
1963
2803. jw. [J. Wąsowicz]: Atlasy regionalne. 1963, 34 z. 3 – s. 299.
2791. Kaprowski W.: Wystawa „Jak
powstaje mapa". 1959, 30 z. 3 –
s. 368–370.
2804. jw. [J. Wąsowicz]: Bibliographie
Cartographique Internationale. 1963, 34
z. 4 – s. 416.
2792. Kondracki J.: Gruzińskie Towarzystwo Geograficzne. 1959, 30 z. 1 –
s. 85–86.
2805. jw. [J. Wąsowicz]: Geographische
Zeitschrift. 1963, 34 z. 3 – s. 299–300.
2793. Kondracki J.: Litewskie Towarzystwo Geograficzne. 1959, 30 z. 1 – s. 86.
2806. jw. [J. Wąsowicz]: Jeszcze granice
na mapach historycznych. 1963, 34 z. 2 –
s. 172.
2794. Kondracki J.: Wszechzwiązkowe
Towarzystwo Geograficzne. 1959, 30 z. 1
– s. 86–87.
2807. Korcelli P.: Amerykańskie mapy
topograficzne. 1963, 34 z. 1 – s. 69.
2795. Markowska
D.:
Informacja
w sprawie nazewnictwa na mapach.
1959, 30 z. 3 – s. 373.
2808. Migacz W.: Fotogrametryczne
mapy lodowców. 1963, 34 z. 3 – s. 297–
299.
2796. Pietkiewicz S.: Calendario Atlante
de Agostini. 1959, 30 z. 1 – s. 87–90.
1960
2809. Migacz W.: Kartografia w Stanach
Zjednoczonych. 1963, 34 z. 4 – s. 414–
416.
2797. Czerwiński J.: Nowa instytucja
kartograficzna. 1960, 31 z. 3 – s. 304–
305.
2810. Migacz W.: Stan i możliwości
rozwojowe kartografii. 1963, 34 z. 2 –
s. 172–174.
2798. Kondracki J.: Trzeci zjazd Towarzystwa Geograficznego ZSRR w Kijowie
[także informacja o Instytucie Geograficznym we Lwowie]. 1960, 31 z. 4 –
s. 429–430.
1964
2811. jw. [J. Wąsowicz]: Kartowanie
rzeźby podwodnej. 1964, 35 z. 1 – s. 101.
2812. jw. [J. Wąsowicz]: Tempo wydawnictw kartograficznych w ZSRR. 1964, 35
z. 2 – s. 217–218.
1961
2799. jw. [J. Wąsowicz]: Radzieckie
mapy topograficzne. 1961, 32 z. 4 –
s. 446–447.
1965
2813. Głodek J.: Wykorzystanie przypływów do produkcji energii. 1965, 36 z. 3 –
s. 298–300.
1962
2800. Czyż B.: Badanie wody metodą
14C. 1962, 33 z. 3 – s. 363.
2814. jw. [J. Wąsowicz]: Cieniowanie na
mapach historycznych. 1965, 36 z. 1 –
s. 103–104.
2801. jw. [J. Wąsowicz]: Granice na
mapach historycznych. 1962, 33 z. 4 –
s. 494.
2815. jw. [J. Wąsowicz]: Dostępność
map i atlasów radzieckich. 1965, 36 z. 1
– s. 104.
2802. jw. [J. Wąsowicz]: Nowe atlasy
radzieckie. 1962, 33 z. 4 – s. 495.
332
Wiadomosci geograficzne
2816. jw. [J. Wąsowicz]: Niemieckie
Towarzystwo Kartograficzne. 1965, 36
z. 1 – s. 105.
1969
2828. Karczmarczuk R.: Polscy badacze
i podróżnicy w książce J.P. Magidowicza.
1969, 40 z. 2 – s. 265–267.
2817. jw. [J. Wąsowicz]: W sprawie
mapy świata 1/M. 1965, 36 z. 1 –
s. 102–103.
2829. Olszewski A.: Osady denne północnego i środkowego Atlantyku jako
kryterium określania temperatur plejstoceńskich. 1969, 40 z. 3 – s. 383–388.
2818. Kondracki J.: Geografia w Estońskiej SRR. 1965, 36 z. 3 – s. 305–306.
2819. Migacz W.: Mapa świata w podziałce 1:2 500 000. 1965, 36 z. 3 –
s. 303–305.
1970
2830. Chałubińska A.: Z badań nad
twórczością Wacława Nałkowskiego.
1970, 41 z. 2 – s. 247–249.
2820. Tomaszewski J.: O niektórych
projektach pokojowego wykorzystania
podziemnych wybuchów atomowych.
1965, 36 z. 3 – s. 297–298.
2831. Łoboda J.: Zdobycie Księżyca
i elementy jego krajobrazu. 1970, 41 z. 1
– s. 101–104.
1966
2832. Migacz W.: Stan i perspektywy
realizacji międzynarodowej mapy świata
1:1 M. 1970, 41 z. 2 – s. 245–247.
2821. Brocki Z.: Sprawa polskiej nazwy
dla Golfe du Lion. 1966, 37 z. 1 –
s. 49–50.
1971
2822. Brocki Z.: Wkład polskich uczonych w ustalenie rosyjskiej transkrypcji
nazw geograficznych. 1966, 37 z. 3 –
s. 325.
2833. Jahn A.: Ośrodek Badań Północnych w Quebec. 1971, 42 z. 2 – s. 157–
159.
2834. Leonhard-Migaczowa H.: Badania
nad skutkami huraganów i cyklonów.
1971, 42 z. 2 – s. 169–171.
2823. Migacz W.: Międzynarodowa
Asocjacja Kartograficzna. 1966, 37 z. 3
– s. 326–327.
2835. Liebersbach J.: O początkach rozwoju badań i obserwacji chmur. 1971, 42
z. 2 – s. 171–173.
1967
2824. Schnayder E.: Szelf staje otworem.
1967, 38 z. 4 – s. 441–442.
2836. Sachanbiński M.: Skały i minerały
Księżyca. 1971, 42 z. 3 – s. 261–266.
1968
2837. Zubek A.: Nowe centrum naukowe
na Dalekim Wschodzie. 1971, 42 z. 3 –
s. 278.
2825. Schnayder E.: Konkurenci klasycznych węglowodanów: piaski smołowe
i łupki bitumiczne. 1968, 39 z. 1 – s. 75–
79.
2838. Zubek A.: Nowy system kontroli
zanieczyszczeń wód powierzchniowych.
1971, 42 z. 3 – s. 266–267.
2826. Schnayder E.: Wtórny odzysk ropy
naftowej. 1968, 39 z. 1 – s. 72–75.
2827. Wojtanowicz J.: Niektóre nowsze
osiągnięcia w badaniu wiecznej zmarzliny. 1968, 39 z. 4 – s. 439–441.
1973
2839. Babiński Z.: Wielkość odpływu
powierzchniowego na kuli ziemskiej.
1973, 44 z. 1 – s. 86–88.
333
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2840. Czterdzieści lat samodzielnych
polskich wypraw polarnych. 1973, 44
z. 2 – s. 137.
2852. Sobczak L.: Turystyka zagraniczna
a kryzys gospodarczy. 1979, 50 z. 3 –
s. 237–239.
2841. Huculak W.: Gospodarcza działalność człowieka a klimat ziemi. 1973, 44
z. 1 – s. 85–86.
1980
2853. Rayzacher Z.: Niektóre problemy
hydrologiczne obszarów zurbanizowanych. 1980, 51 z. 2 – s. 215–217.
1974
2842. Czerwiński J.: Geografia w Wielkiej Brytanii. 1974, 45 z. 2 – s. 253–254.
2854. Sobczak L.: [Trzydzieści] 30 lat
Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
1980, 51 z. 3 – s. 309–310.
2843. Morawski S.: Międzynarodowy
Instytut Zdjęć Lotniczych i Nauk o Ziemi
w Holandii. 1974, 45 z. 3 – s. 361–363.
2855. Sobczak L.: Wzrost znaczenia
żeglugi śródlądowej. 1980, 51 z. 2 –
s. 217–220.
2844. Ruszczycka-Mizera M.: Fotografia
kosmiczna w badaniach geograficznych.
1974, 45 z. 2 – s. 239–242.
1981
2856. Sobczak L.: Udział Polski w międzynarodowych badaniach litosfery.
1981, 52 z. 4 – s. 463–465.
1975
2845. Grześ M.: Zjawisko baru termicznego w jeziorach. 1975, 46 z. 2 –
s. 210–213.
1982
2857. Makowska M.M.: Towarzystwo
Geograficzne Limy. 1982, 53 z. 2 –
s. 210–211.
1976
2846. Banach M.: Rola człowieka w procesie denudacji. 1976, 47 z. 4 –
s. 397–402.
2858. Piasecka J.E.: Globusy Księżyca
i Marsa. 1982, 53 z. 1 – s. 92–94.
2847. Kozarski S.: Stulecie teorii zlodowaceń kontynentalnych Otto Torella.
1976, 47 z. 2 – s. 415.
2859. Przybylak R.: Metody fizyczne
i izotopowo-geochemiczne w badaniach
paleoglacjologicznych. 1982, 53 z. 1 –
s. 75–79.
2848. Mazurski K.R.: Brytyjskie mapy
użytkowania gruntów. 1976, 47 z. 1 –
s. 75–77.
2860. Sobczak L.: Elektrownie wiatrowe.
1982, 53 z. 2 – s. 209–210.
2861. Sobczak L.: Kaprysy pogody czy
zmiana klimatu? 1982, 53 z. 3–4 –
s. 303–304.
1977
2849. Berezowski S.: Geografia w Portugalii. 1977, 48 z. 4 – s. 464–465.
2862. Sobczak L.: Międzynarodowy
projekt zwiększenia opadów. 1982, 53
z. 1 – s. 85–86.
2850. Leonhard-Migaczowa H.: Studia
geograficzne na Uniwersytecie Karola
w Pradze. 1977, 48 z. 2 – s. 187–189.
2863. Sobczak L.: Prognoza pogody na
następne 100 lat. 1982, 53 z. 1 –
s. 87–88.
1979
2851. Ratajski L.: Nazewnictwo geograficzne w nauczaniu początkowym geografii. 1979, 50 z. 1–2 – s. 95–98.
334
Wiadomosci geograficzne
2877. Magnuszewski A.: Zastosowanie
radaru do badań lodowców. 1986, 57
z. 2 – s. 294–298.
1983
2864. Babiński Z.: Mapa dynamiki łożyska rzeki Brenta – geograficzna metoda
analizy procesu korytowego. 1983, 54
z. 4 – s. 542–543.
2878. Preisner Z.: Norweski Instytut
Polarny. 1986, 57 z. 4 – s. 580–582.
2865. Jabłoński Z.: Wspomnienie o odkryciach Vitusa Beringa. 1983, 54 z. 1 –
s. 79–81.
1987
2879. Czerwiński J.: Geografia w Chinach. 1987, 58 z. 2 – s. 226–230.
2866. Jahn A.: Kriosfera – kriologia.
1983, 54 z. 4 – s. 540–541.
2880. Molas R.: Badania nad klimatycznymi konsekwencjami wzrostu stężenia
dwutlenku węgla w atmosferze a paleogeografią. 1987, 58 z. 4 – s. 465–467.
2867. Łoboda J.: Problem wykorzytania
energii termicznej mórz i oceanów. 1983,
54 z. 4 – s. 547–548.
2881. Molas R.: Zmiany cyrkulacji oceanicznej i klimatu w świetle badań osadów
głębokomorskich u północno-zachodniego wybrzeża Afryki. 1987, 58 z. 4 –
s. 467–469.
2868. Sobczak A.: Żywność z morza.
1983, 54 z. 3 – s. 400–403.
2869. Sobczak L.: Galaktyczne rytmy
dziejów Ziemi. 1983, 54 z. 4 –
s. 543–544.
1988
2882. Ciechocińska M., Różycka W.:
Stan i perspektywy zastosowań geografii
– wyniki badania ankietowego. 1988, 59
z. 3 – s. 321–324.
1984
2870. Molas R.: Zastosowanie izotopów
tlenu w badaniach czwartorzędu. 1984,
55 z. 4 – s. 529–531.
2883. Parysek J.J.: Geograficzne rozprzestrzenienie AIDS. 1988, 59 z. 2 –
s. 224–227.
2871. Sirko M.: Mapy do biegów na
orientację. 1984, 55 z. 1 – s. 104–105.
1985
2884. Stachowski J.: Geografia sportu.
1988, 59 z. 1 – s. 100–102.
2872. Nowicka B.: Hydrologia w Instytucie Geografii Uniwersytetu Le Mirail
w Tuluzie. 1985, 56 z. 3–4 – s. 403–406.
2885. Wójcik Z.: Mikołaj Przewalski
w Warszawie. 1988, 59 z. 3 – s. 324–326.
2873. Piasecka J.E.: Ryż i jego awans
w XX w. 1985, 56 z. 1 – s. 92–96.
1989
2886. Sobczyk W., Świć H.: Flota masowców w krajach rozwijających się.
1989, 60 z. 3 – s. 327–330.
2874. Turner M.: Jojoba – roślina
z przyszłością. 1985, 56 z. 2 –
s. 233–238.
1990
1986
2887. Wilczyński W.: Działalność Instytutu Kształtowania Środowiska Krajów
Azji Wschodniej i Pacyfiku w Honolulu.
1990, 61 z. 3–4 – s. 207–209.
2875. A.J. [A. Jahn]: Lód w kosmosie.
1986, 57 z. 2 – s. 294.
2876. JC: Nowe chińskie czasopismo
geograficzne. 1986, 57 z. 2 – s. 301–302.
335
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
1991
1994
2888. Augustyniak J.: Wojsko w ochronie środowiska przyrodniczego. 1991, 62
z. 1–2 – s. 111–114.
2889. Wilczyński W.: Relacje człowiekprzyroda w chińskiej myśli geograficznej.
1994, 65 z. 1 – s. 70–74.
336
RECENZJE
2900. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): H. Hassinger. Wandkarte des suedslavischen
Staates S-H-S. 1923, 1 z. 1 – s. 57–58.
1923
2890. Buławski R. (rec.): Skorowidz
miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej.
1923, 1 z. 2 – s. 225–232.
2901. K.B. (rec.): M. Fallex, A. Mairey.
Géographie d'aprés guerre. 1923, 1 z. 2
– s. 213.
2891. Bzowski K. (rec.): H. Elzingre. La
troisième année de géographie. 1923, 1
z. 1 – s. 58–60.
2902. Kubijowicz W.: S. Rudnyćkyj.
Ukrajinska sprawa zi stanowyszcza politycznoj i geografiji. 1923, 1 z. 2 –
s. 217–218.
2892. Bzowski K. (rec.): M. Petit et Mme Roy. Livre-Atlas de Géographie: La
France et ses colonies. 1923, 1 z. 2 –
s. 210–213.
2903. Niemcówna S. (rec.): Geographische Bausteine. 1923, 1 z. 1 –
s. 52–56.
2893. Cz.: Uwagi o niemieckich podręcznikach geografii z cytatami. 1923, 1
z. 2 – s. 213–217.
2904. Niemcówna S. (rec.): K. Olbricht.
Der erdkundliche Lehrtstoff in neuzeitlicher Auffasung. 1923, 1 z. 1 – s. 51–52.
2894. Dobrzański C. (rec.): E. Romer,
J. Jurczyński. Atlas krajoznawczy województwa łódzkiego. 1923, 1 z. 2 –
s. 205–207.
2905. Nycz S. (rec.): Kozenn'a atlas
geograficzny. 1923, 1 z. 2 – s. 208–209.
2895. Dobrzański C. (rec.): E. Romer,
R. Danysz-Fleszarowa. Atlas krajoznawczy województwa warszawskiego. 1923,
1 z. 2 – s. 207–208.
2906. Orłowicz M. (rec.): Film z widokami Polski. 1923, 1 z. 2 – s. 218–221.
2907. Orłowicz M. (rec.): J. Jodkowski.
Grodno. 1923, 1 z. 2 – s. 222.
2896. E. Romer, R. Danysz-Fleszarowa.
Atlas krajoznawczy województwa warszawskiego. 1923, 1 z. 2 – s. 201–205.
2908. Orłowicz M. (rec.): Monografia
Polesia. 1923, 1 z. 2 – s. 221.
2909. Orłowicz M. (rec.): Z naszej literatury turystycznej. 1923, 1 z. 2 –
s. 222–224.
2897. Fakierkiewicz W. (rec.): I. Weinfeld. Tablice statystyczne Polski. 1923, 1
z. 2 – s. 224.
2910. Różycki F.: Uwagi dotyczące podręczników geografii. 1923, 1 z. 2 –
s. 209–210.
2898. Friedberg W. (rec.): M.J. Łomniccy. Mineralogia i geologia dla wyższych klas szkół średnich. 1923, 1 z. 1 –
s. 50–51.
2911. W. (rec.): S. Rudnicki. Stinna
fizyczna karta Ukrainy. 1923, 1 z. 1 –
s. 57.
2899. Friedberg W. (rec.): s. Karczewski.
Geologia i mineralogia w szkole średniej. 1923, 1 z. 1 – s. 51.
2912. Wąsowicz J. (rec.): J. Bazewicz.
Mapa Europy. 1923, 1 z. 1 – s. 56–57.
337
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Jerzego Smoleńskiego, seria B, z. 2.
1924, 2 z. 3 – s. 492–493.
1924
2913. B. (rec.): J. Zborowski. Wskazówki
dla zbierania nazw geograficznych.
1924, 2 z. 1 – s. 119.
2927. Gadomski A. (rec.): Albumy zdjęć
fotograficznych Oppenheima. 1924, 2
z. 3 – s. 493.
2914. Beryre A. (rec.): H. Kaiser. Der
Erdkundeunterricht in der Arbeitschule.
1924, 2 z. 3 – s. 491–492.
2928. Gadomski A. (rec.): Obrazy krajoznawcze i historyczne pod red. prof. dr.
Jerzego Smoleńskiego, seria A. 1924, 2
z. 1 – s. 112–114.
2915. Breyer A. (rec.): K. Olbricht.
Forderungen und Fragestellungen eines
neuzeitlichen Heimatkundeunterrichts in
Schlesien. 1924, 2 z. 3 – s. 492.
2929. Gadomski A. (rec.): T. Zwoliński.
Mapa Tatr Polskich 1:37 500, wyd. 4.
1924, 2 z. 3 – s. 500.
2916. Breyer A. (rec.): O. Muris. Schuelerwanderungen. 1924, 2 z. 3 – s. 492.
2930. Gadomski A. (rec.): W. Szafer.
Z krainy lodowców. 1924, 2 z. 1 – s. 124.
2917. Bystroń J.S. (rec.): A. Chętnik.
Kurpie. 1924, 2 z. 3 – s. 496–497.
2931. Horwitz L. (rec.): S. Weigner.
Geologia. Atlas Polski współczesnej.
1924, 2 z. 1 – s. 143–144.
2918. Bystroń J.S. (rec.): Fryzy ludowe,
rys. G. Pilatti. 1924, 2 z. 1 – s. 118–119.
2932. J.S. (rec.): Vlasitvendé obrazy
z Republiky Česko-Slovenské. 1924, 2
z. 3 – s. 493–494.
2919. Bystroń J.S. (rec.): I. Gulgowski.
Kaszubi. 1924, 2 z. 3 – s. 494–496.
2920. Bystroń J.S. (rec.): J. TalkoHryncewicz. Muślimowie, czyli tak zwani
Tatarzy litewscy. 1924, 2 z. 3 –
s. 497–498.
2933. Jakubski A.W.: Zagadnienia zoogeograficzne [w podręcznikach geografii
Polski]. 1924, 2 z. 3 – s. 502–512.
2934. K.B. (rec.): A.P. Kalitinskij, I.W.
Bogdanowicz.
Uczebnik
gieografji
jewropiejskich gosudarstw. 1924, 2 z. 1 –
s. 119–120.
2921. Bystroń J.S. (rec.): S. Udziela.
Krakowiacy. 1924, 2 z. 3 – s. 497.
2922. Bzowski K. (rec.): E. Romer,
M. Polaczkówna. Geografia dla II klasy
szkół średnich i V i VI klasy szkół powszechnych. 1924, 2 z. 1 – s. 116–118.
2935. Kołodyńska O. (rec.): W. Szafer.
Flora. Atlas Polski współczesnej. 1924, 2
z. 1 – s. 145–148.
2923. Bzowski K. (rec.): E. Romer,
M. Polaczkówna. Pogadanki krajoznawcze. 1924, 2 z. 1 – s. 114–116.
2936. Kosińska-Bartnicka S. (rec.):
E. Romer. Klimat. Atlas Polski współczesnej. 1924, 2 z. 1 – s. 144–145.
2924. Bzowski K. (rec.): F. Fuchs.
T. Radliński. Geografia Europy. 1924, 2
z. 3 – s. 487–490.
2937. Kosińska-Bartnicka
S.
(rec.):
J. Fedorowicz. Wyniki spostrzeżeń meteorologicznych stacji zakopiańskiej
w roku 1924. 1924, 2 z. 3 – s. 500–501.
2925. Bzowski K. (rec.): J. Rouch. Pour
comprendre la mer. 1924, 2 z. 3 –
s. 501–502.
2938. Kosińska-Bartnicka S.: Zagadnienia meteorologiczne i klimatologiczne
[w podręcznikach geografii Polski].
1924, 2 z. 2 – s. 278–293.
2926. Dyakowski B. (rec.): Obrazy krajoznawcze i historyczne pod red. prof. dr.
338
Recenzje
2939. Laskowski S.W. (rec.): M.W.
Uskow. Prakticzeskie raboty po nauczajnomu kursu gieografii na szkolnom dworie i na ekskursijach. 1924, 2 z. 3 –
s. 491.
2951. Siedlecki M. (rec.): A. Jakubski.
Mapa geograficznego rozsiedlenia zwierząt. 1924, 2 z. 1 – s. 148–151.
2952. Smoleński J. (rec.): E. Romer,
T. Szumański. Polska. Kraje Bałtyckie
i Rosja północno-zachodnia. Kraje Czarnomorskie. 1924, 2 z. 1 – s. 141–143.
2940. Mścisz M. (rec.): D. Gayówna.
Geografia, krajoznawstwo. 1924, 2 z. 3 –
s. 490–491.
2953. Smoleński J.: Zagadnienia morfologiczne [w podręcznikach geografii
Polski]. 1924, 2 z. 1 – s. 125–141.
2941. Niemcówna S. (rec.): J. Fairgrieve, E. Young. The human geographies. 1924, 2 z. 2 – s. 265–266.
2954. Stesłowiczowa S. (rec.): W. Umiński. Zwycięzcy Oceanu. 1924, 2 z. 1 –
s. 124–125.
2942. Orłowicz M. (rec.): A. Majkowski.
Przewodnik po Szwajcarii Kaszubskiej.
1924, 2 z. 2 – s. 269–270.
2955. Szafer W. (rec.): Dodatek do „Zagadnień geobotanicznych". 1924, 2 z. 3 –
s. 512.
2943. Orłowicz M. (rec.): A. Wojnicz.
Łuck na Wołyniu. Opis historycznotopograficzny z fotografiami Jana Suszyńskiego i Konstantego Teleżyńskiego.
1924, 2 z. 2 – s. 268–269.
2956. Szafer W.: Zagadnienia geobotaniczne [w podręcznikach geografii Polski]. 1924, 2 z. 2 – s. 293–316.
2944. Orłowicz M. (rec.): J. Kilarski. Na
południowych rubieżach Polski. Wycieczka młodzieży poznańskiej od Łucka
do Katowic. 1924, 2 z. 1 – s. 121–122.
2957. Szulc S. (rec.): Polska w międzynarodowych wydawnictwach statystyczno-informacyjnych. 1924, 2 z. 2 –
s. 272–278.
2945. Orłowicz M. (rec.): J. Kłos. Wilno.
Przewodnik krajoznawczy. 1924, 2 z. 3 –
s. 498–500.
1925
2958. Bartnicki L. (rec.): P. Schereschewsky, P. Wehrlé. Les systémes
naugeux. 1925, 3 z. 1–2 – s. 175–176.
2946. Orłowicz M. (rec.): J. Staśko.
Przewodnik po polskim wybrzeżu (z planem wybrzeża). 1924, 2 z. 3 –
s. 270–271.
2959. Bystroń J.S. (rec.): Zagadnienia
etnograficzne [w podręcznikach geografii Polski]. 1925, 3 z. 1–2 – s. 180–187.
2947. Orłowicz M. (rec.): J. Żmigrodzki.
Nowogródek. 1924, 2 z. 2 – s. 271.
2960. Bzowski K. (rec.): H. Busson. Les
principales puissances du Monde. 1925,
3 z. 3–4 – s. 291–293.
2948. Orłowicz M. (rec.): Nowa mapa
turystyczna Beskidów Zachodnich. 1924,
2 z. 1 – s. 122.
2961. Bzowski K. (rec.): L. Gallouédec.
Les grandes puissances du monde. 1925,
3 z. 3–4 – s. 291–293.
2949. Orłowicz M. (rec.): Polski przewodnik po Pradze Czeskiej (ułożony
przez Jana Emlera). 1924, 2 z. 1 –
s. 122–124.
2962. Kowalski T. (rec.): Polska w podręczniku arabskim dla szkół egipskich.
1925, 3 z. 3–4 – s. 290–291.
2950. Rzepkiewicz S. (rec.): Port Gdański. Urządzenia portowe. Ruch statków
i towarów. 1924, 2 z. 1 – s. 120–121.
339
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
2963. Lencewicz S. (rec.): E. Romer,
T. Szumański. Mapa województwa warszawskiego. 1925, 3 z. 1–2 – s. 173–175.
„Recueuil de travaux". 1926, 4 z. 4 –
s. 223.
2976. Czyżewski J. (rec.): Biedkówna.
Krajobraz przełomu Sanu. 1926, 4 z. 4 –
s. 219.
2964. Mrazkówna M. (rec.): E. Romer,
S. Niemcówna.
Atlas
krajoznawczy.
1925, 3 z. 1–2 – s. 166–170.
2977. Fischer A. (rec.): J.S. Bystroń.
Nazwy i przezwiska polskich grup plemiennych i lokalnych. 1926, 4 z. 2 –
s. 133–134.
2965. Mścisz M. (rec.): E. Romer. Polacy
na kresach Pomorskich i Pojeziernych.
1925, 3 z. 1–2 – s. 176–179.
2966. Mścisz M. (rec.): E. Romer. Powszechny atlas geograficzny. 1925, 3
z. 3–4 – s. 285–289.
2978. Grabowski L., Kosińska-Bartnicka
S., Zaborski B. (rec.): Korbel. Sawicki.
Atlas geograficzny. 1926, 4 z. 1 –
s. 54–62.
2967. Mścisz M. (rec.): Kozenn. Atlas
geograficzny. 1925, 3 z. 3–4 – s. 289–
290.
2979. J.CZ. (rec.): B. Halicki. Kilka
uwag z morfologii Podhala. 1926, 4 z. 4
– s. 220.
2968. Mścisz M. (rec.): S. Pawłowski.
Mapa województwa poznańskiego. 1925,
3 z. 1–2 – s. 270.
2980. J.CZ. (rec.): Galankówna. Morfologia okolic Sanoka. 1926, 4 z. 4 –
s. 220.
2969. Polaczkówna M.: Ocena metodyczna (podręczników geografii Polski).
1925, 3 z. 3–4 – s. 297–305.
2981. J.CZ. (rec.): Kuklewiczówna. Wycieczka Koła Geografów Uniwersytetu
Jagiellońskiego w płd.-zach. części Wyżyny Małopolskiej. 1926, 4 z. 4 – s. 221.
2970. Woźnowski M. (rec.): W. Kubijowicz. Izochrony południowej Polski.
1925, 3 z. 3–4 – s. 293–295.
2982. J.CZ. (rec.): Małecki. Drogi komunikacyjne Turkiestanu. 1926, 4 z. 4 –
s. 222.
2971. Zierhoffer A.: Na marginesie oceny mapy Romera-Szumańskiego: województwa warszawskiego. 1925, 3 z. 3–4
– s. 325–328.
2983. J.CZ. (rec.): Ormicka. Geograficzne rozmieszczenie poczt i ruchu pocztowego w województwie krakowskim. 1926,
4 z. 4 – s. 222.
1926
2972. B. (rec.): K. Moszyński. Badania
nad pochodzeniem i pierwotną kulturą
Słowian. 1926, 4 z. 2 – s. 132–133.
2984. J.CZ. (rec.): Słomkówna. Wstęp do
geografii gospodarczej województwa
krakowskiego. 1926, 4 z. 4 – s. 223.
2973. B. (rec.): S. Udziela. Dwory. Zapiski etnograficzne z 1901 i 1902 roku.
1926, 4 z. 2 – s. 133.
2985. J.CZ. (rec.): Staśko. Charakterystyka krajobrazu „Szwajcarii Kaszubskiej". 1926, 4 z. 4 – s. 223.
2974. Bujak F. (rec.): J. Kornhaus. Jan
Długosz, geograf polski XV wieku. 1926,
4 z. 2 – s. 131–132.
2986. J.CZ. (rec.): W. Ormicki. Próba
podziału województwa krakowskiego na
krainy gospodarcze przy uwzględnieniu
geograficznego rozłożenia lasu. 1926, 4
z. 4 – s. 222.
2975. Cvijić M.J. (rec.): E. Romer. Quelques idées sur le phénomenè du surcresement dans les Mts. Tatry. Extrait du
340
Recenzje
2987. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): E. Rybka.
Ćwiczenia z globusem ziemskim w szkole
średniej. 1926, 4 z. 2–3 – s. 167–168.
2997. Z. (rec.): S. Pawłowski. J. Zwierzycki. O pochyleniu drzew na terenie
Wielkopolski. 1926, 4 z. 4 – s. 223.
2988. Poniatowski S. (rec.): J. Siemiradzki. O Indianach Południowej Ameryki. 1926, 4 z. 2 – s. 135.
2998. Z. (rec.): S. Pawłowski. O śladach
zlodowacenia w Gorganach zachodnich.
1926, 4 z. 4 – s. 222.
2989. Smoleński J. (rec.): Polskie słownictwo geograficzne, II: Słownictwo
geograficzno-fizyczne... a) L. Grabowski,
Geografia matematyczna, geofizyka
i kartografia, b) s. Kosińska-Bartnicka,
Meteorologia i klimatologia, c) S. Małkowski, Petrografia, geologia, wulkanizm, wydmy i formy pustynne. 1926, 4
z. 2 – s. 95–106.
2999. Z. (rec.): W. Deszczka. Przyczynek
do charakterystyki opadów atmosferycznych Bydgoszczy w letniej porze roku.
1926, 4 z. 4 – s. 219–220.
3000. Zierhoffer A. (rec.): J. Loth. Państwo Polskie w oświetleniu geografii
politycznej. Studia społeczne i gospodarcze. 1926, 4 z. 4 – s. 220–221.
3001. Zierhoffer A. (rec.): J.S. Cezak.
Geografia gospodarcza wraz ze statystyką życia współczesnego. 1926, 4 z. 4 –
s. 218.
2990. Wakar W. (rec.): Ludność ziem
polskich w podręcznikach geografii
i nauki o Polsce. 1926, 4 z. 2 –
s. 107–130.
3002. Zierhoffer A. (rec.): W. Gumplowicz. Geografia gospodarcza. 1926, 4
z. 4 – s. 218–219.
2991. Wąsowicz J. (rec.): E. Maliszewski. Granica językowa polsko-litewska w
byłym powiecie trockim. Studia społeczne
i gospodarcze. 1926, 4 z. 4 – s. 221–222.
1927
3003. Czekanowski J. (rec.): J. Smoleński. Względne przewyżki i niedobory
ludności polskiej na obszarze Rzeczypospolitej. 1927, 5 z. 1 – s. 36–37.
2992. Z. (rec.): H. Garlikowska. Rozmieszczenie i statystyka jezior wileńskich.
1926, 4 z. 4 – s. 220.
2993. Z. (rec.): J. Bajerlein. Kilka spostrzeżeń nad termiką jezior wielkopolskich w porze letniej. 1926, 4 z. 4 –
s. 219.
3004. Grodzicki L. (rec.): W. Kubijowicz.
Rozmieszczenie ludności na Polesiu.
1927, 5 z. 1 – s. 37–38.
2994. Z. (rec.): J. Szymańska. Ilość
i rozmieszczenie „oczek" na terenie Poznańskiego. 1926, 4 z. 4 – s. 223.
3005. Grodzicki L. (rec.): W. Kubijowicz.
W sprawie „Rozmieszczenia ludności na
Polesiu". 1927, 5 z. 2–3 – s. 139–140.
2995. Z. (rec.): M. Czekańska. Stopień
zniemczenia
nazw
topograficznych
w płn.-zach. Polsce. 1926, 4 z. 4 – s. 219.
3006. J.CZ. (rec.): M. Polaczkówna.
Programy wycieczek geograficznych dla
gimnazjum niższego. 1927, 5 z. 1 – s. 34.
2996. Z. (rec.): R. Blanchard. Forme et
genèse de certains verrous glaciaires
dans les Alpes francaises. 1926, 4 z. 4 –
s. 219.
3007. J.CZ. (rec.): S. Niemcówna. Zarys
metodyki wycieczek geograficznych w
szkole średniej. 1927, 5 z. 1 – s. 34.
3008. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): A.B.
Dobrowolski. Wyprawy polarne. Historia
i zdobycze naukowe. 1927, 5 z. 1 – s. 36.
341
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
3009. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): B. Grąbczewski. Na służbie rosyjskiej. 1927, 5
z. 1 – s. 35.
3023. Mendys M. (rec.): E. Romer.
O wschodniej granicy Polski z przed
r. 1772. 1927, 5 z. 1 – s. 44.
3010. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): E. Libański. Na szczyt świata. Wyprawy na Ewerest. 1927, 5 z. 1 – s. 34–35.
3024. Mendys M. (rec.): S. Wojciechowski. Maciej z Miechowa jako geograf
krajów litewsko-ruskich. 1927, 5 z. 1 –
s. 43–44.
3011. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): J. Rogowski. Mazurzy pruscy. 1927, 5 z. 1 –
s. 36.
3025. Pawłowski S. (rec.): Czasopismo
Geograficzne, t. 5, z. 2–3. 1927, 5 z. 4 –
s. 178–180.
3012. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): K. Kolumb. Odkrycie Ameryki. 1927, 5 z. 1 –
s. 35.
3026. Pawłowski S. (rec.): J. Nowak.
Mapa geologiczna Polski (bez czwartorzędu) 1:3 000 000. 1927, 5 z. 4 –
s. 174–176.
3013. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): M.B.
Lepecki. 35 000 kilometrów przez lądy
i morza. 1927, 5 z. 1 – s. 34.
3027. Pawłowski S. (rec.): J. Nowak.
Zarys tektoniki Polski. 1927, 5 z. 4 –
s. 170–174.
3014. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Marco
Polo. Na dworze wielkiego Chana. Opr.
dr. A. Hermann. 1927, 5 z. 1 – s. 35.
3028. Pawłowski S. (rec.): Polski Przegląd Kartograficzny, nr 17, 1927. 1927,
5 z. 4 – s. 180–181.
3015. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): s. Nowakowski. Kapitan Scott. 1927, 5 z. 1 –
s. 35.
3029. Pawłowski S. (rec.): Przewodnik
kongresowy II Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etnografów w Polsce w 1927
roku. 1927, 5 z. 4 – s. 168–170.
3016. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): S. Nowakowski. Zdobywanie Syberii. 1927, 5 z. 1
– s. 35.
3030. Pawłowski S. (rec.): Wiadomości
Geograficzne, r. V, z. 6, 1927. 1927, 5
z. 4 – s. 176–177.
3017. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): W. Sieroszewski. Ciupasem na Syberię. 1927, 5
z. 1 – s. 35.
3031. Pawłowski S. (rec.): Wiadomości
Służby Geograficznej, z. 2. 1927, 5 z. 4 –
s. 177–178.
3018. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): W. Sieroszewski. Wśród kosmatych ludzi. 1927, 5
z. 1 – s. 35.
3032. Przepiórski W. (rec.): W. Kubijowicz. Rozmieszczenie kultur i ludności we
Wschodnich Karpatach. 1927, 5 z. 1 –
s. 38–39.
3019. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): W. Sieroszewski. Za kręgiem polarnym. 1927, 5
z. 1 – s. 35.
3021. Księga pamiątkowa III Zjazdu
Lekarzy i Przyrodników Polskich w roku
1925, t. I. 1927, 5 z. 1 – s. 36.
3033. Przepiórski W. (rec.): W. Kubijowicz. W sprawie „Rozmieszczenia kultur
i ludności we Wschodnich Karpatach".
1927, 5 z. 2–3 – s. 140–141.
3022. Łomnicki A. (rec.): T. Szumański.
Zasady kartografii (siatki geograficzne).
Podręcznik dla nauczycieli i studentów
geografii. 1927, 5 z. 1 – s. 31–34.
3034. Schmuck A. (rec.): E. Antevs.
Quaternary climates on the Pleistocene
history of the Great Basin. 1927, 5 z. 1 –
s. 46.
342
Recenzje
3035. Schmuck A. (rec.): E. Antevs.
Retreat of the last ice-sheet in Eastern
Canada. 1927, 5 z. 1 – s. 46.
3048. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): O. Czarnowski. Polacy prawosławni na Rusi.
1928, 6 z. 2–3 – s. 183.
3036. Smoleński J. (rec.): M. Polaczkówna. Wahania klimatyczne w Polsce
w wiekach średnich. 1927, 5 z. 1 –
s. 44–46.
3049. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Polacy na
Dalekim Wschodzie. 1928, 6 z. 2–3 –
s. 183.
3050. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): S.R. Steinmetz. Die Nationalitaeten im Europa.
1928, 6 z. 2–3 – s. 184–185.
3037. Woźnowski M. (rec.): W. Kubijowicz. W sprawie „Życie pasterskie
w Beskidach Wschodnich". 1927, 5 z. 2–
3 – s. 141–142.
3051. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): T. Czarnota. Prace kartograficzne Józefa Kornela Witkowskiego. 1928, 6 z. 4 –
s. 247–248.
3038. Woźnowski M. (rec.): W. Kubijowicz. Życie pasterskie w Beskidach
Wschodnich. 1927, 5 z. 1 – s. 39–43.
3052. Koczwara M. (rec.): M. Sokołowski. O górnej granicy lasu w Tatrach.
1928, 6 z. 4 – s. 250–251.
3039. Z. (rec.): A. Sujkowski. Geografia
ekonomiczna ogólna. 1927, 5 z. 1 – s. 31.
3040. Z. (rec.): Ziemia, r. XII, 1927.
1927, 5 z. 4 – s. 178.
3053. Koczwara M.: W sprawie recenzji
pracy pt. „Rozwój polodowcowej flory
i klimatu Podola w świetle analizy pyłkowej". Polemika. 1928, 6 z. 4 –
s. 261–263.
1928
3041. Grodzicki L. (rec.): W. Mondalski.
Polesie. 1928, 6 z. 4 – s. 251–252.
3054. M.P. (rec.): A. Mori. Elementi di
geografia ad uso dei ginnasi inferiori.
1928, 6 z. 1 – s. 36–37.
3042. Halicki B. (rec.): B. Rydzewski.
Studia nad dyluwium doliny Niemna.
1928, 6 z. 2–3 – s. 183–184.
3055. M.P. (rec.): A. Mori. Per la storia
della geografia didactica. 1928, 6 z. 1 –
s. 36.
3043. Halicki B. (rec.): B. Zaborski.
Studia nad morfologią dyluwium Podlasia i terenów sąsiednich. 1928, 6 z. 1 –
s. 50.
3056. Midowicz J. (rec.): W. Kubijowicz.
Z antropogeografii Nowego Sącza. 1928,
6 z. 4 – s. 248–250.
3044. Halicki B. (rec.): W. Nechay.
Utwory lodowe Ziemi Dobrzyńskiej.
1928, 6 z. 1 – s. 51.
3057. Niemcówna S. (rec.): K. Bzowski.
Geografia w postaci zadań, ćwiczeń
i zagadnień. 1928, 6 z. 1 – s. 34–36.
3045. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): H. Mortensen. Litauen. 1928, 6 z. 2–3 – s. 177.
3058. Niemcówna S. (rec.): S. Pawłowski. Geografia Europy. 1928, 6 z. 2–3 –
s. 166–167.
3046. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): K. Głuchowski. Wśród pionierów polskich na
antypodach. 1928, 6 z. 2–3 – s. 174–175.
3059. Odpowiedź prof. Grabowskiego na
pismo prof. Smoleńskiego. 1928, 6 z. 1 –
s. 57–60.
3047. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): M. Fularski. Polskie kolonie rolnicze w Argentynie. 1928, 6 z. 2–3 – s. 183.
343
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
3060. Pawłowski S. (rec.): A. Maciesza.
Mazowsze Płockie jako odrębny region
geograficzny. 1928, 6 z. 2–3 – s. 176.
na przełęczy Przysłop i Pieniążkowickiej.
1928, 6 z. 2–3 – s. 182.
3073. Z. (rec.): S. Pawłowski. Terasy
Horynia. 1928, 6 z. 2–3 – s. 182.
3061. Pawłowski S. (rec.): J. Kaczorowska. Studium geograficzne Puszczy Kampinoskiej. 1928, 6 z. 2–3 – s. 174–176.
3074. Zierhoffer A. (rec.): Badania geograficzne
nad
Polską
północnozachodnią. 1928, 6 z. 1 – s. 37–43.
3062. Pawłowski S. (rec.): J. Kwiatkowski. Jak długo stoją lody na Wiśle. 1928,
6 z. 1 – s. 49–50.
3075. Zierhoffer A. (rec.): J.S. Cezak.
Geografia gospodarcza wraz ze statystyką życia współczesnego, wyd. 2. 1928, 6
z. 4 – s. 242–247.
3063. Pawłowski S. (rec.): M. Koczwara.
Rozwój polodowcowej flory i klimatu
Podola w świetle analizy pyłkowej. 1928,
6 z. 1 – s. 46–47.
3076. Zierhoffer A. (rec.): J. Smoleński.
Rzut oka na stan ogólnej geografii fizycznej w Polsce w ostatnim pięćdziesięcioleciu (1875–1925). 1928, 6 z. 1 –
s. 51–52.
3064. Pawłowski S.: Odpowiedź recenzenta [pracy pt. „Rozwój polodowcowej
analizy pyłkowej"]. 1928, 6 z. 4 – s. 263–
264.
3077. Zierhoffer A. (rec.): L. Paszkowski.
Rzut oka na stan i rozwój geografii
w Polsce (1875–1925). 1928, 6 z. 1 –
s. 51–52.
3065. Pawłowski S. (rec.): Podole. 1928,
6 z. 1 – s. 43–49.
3066. Pawłowski S. (rec.): W. Nechay.
Jeziora polodowcowe w Polsce. 1928, 6
z. 2–3 – s. 177–178.
3078. Zierhoffer A. (rec.): S. Pawłowski.
Geograficzny obraz terytorium Wolnego
Miasta Gdańska. 1928, 6 z. 2–3 –
s. 181–182.
3067. Pawłowski S. (rec.): W. Świątkowski. Suwalszczyzna i okolice nadniemeńskie. 1928, 6 z. 2–3 – s. 185.
1929
3068. Piwocki K. (rec.): A. Czołowski,
B. Janusz. Przeszłość i zabytki województwa tarnopolskiego. 1928, 6 z. 2–3 –
s. 168–172.
3079. Bąk S. (rec.): J. ZduńczykJaroszowa. Topograficzne nazwy polskie
pochodzące od niektórych drzew i zwierząt. 1929, 7 z. 2–3 – s. 174–175.
3069. Polaczkówna M. (rec.): K. Paczkowska-Jeżowa. Geografia ruin w Polsce. 1928, 6 z. 2–3 – s. 179–181.
3080. Cezak J.S.: Odpowiedż p. prof. dr.
A. Zierhoffera na jego recenzję mojej
„Geografii gospodarczej". 1929, 7 z. 1 –
s. 62–64.
3070. Uhorczak F. (rec.): W. Ormicki.
Rozprzestrzenienie uprawy ziemniaka w
Polsce na tle kultury materialnej. 1928, 6
z. 2–3 – s. 178–179.
3081. Czyżewski J. (rec.): M. Mścisz.
Zarys metodyki geografii. 1929, 7 z. 1 –
s. 44–46.
3071. Z. (rec.): S. Pawłowski. Krajobraz
drumlinowy okolic Kobrynia. 1928, 6
z. 2–3 – s. 182.
3082. Czyżewski J. (rec.): S. Niemcówna. Dydaktyka geografii. 1929, 7
z. 2–3 – s. 164–168.
3072. Z. (rec.): S. Pawłowski. O zubożałych żwirach tatrzańskich i skalicowych
3083. Dudziński A. (rec.): J.S. Cezak.
Geografia gospodarcza dla szkół rze-
344
Recenzje
mieślniczo-przemysłowych i dokształcających. 1929, 7 z. 1 – s. 46–47.
3096. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Przewodnik po województwie tarnopolskim. 1929,
7 z. 2–3 – s. 172.
3084. Dylik J. (rec.): W. Maas. Mapy
osadnictwa przedhistorycznego Wielkopolski. 1929, 7 z. 2–3 – s. 171–172.
3097. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): R. Danysz-Fleszarowa. Wśród nocy i lodów.
1929, 7 z. 4 – s. 247.
3085. Fischer A. (rec.): C. Pietkiewicz.
Polesie rzeczyckie. 1929, 7 z. 1 –
s. 51–53.
3098. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): T. Dębicki. Mofendi Nzadi. U wrót Konga. 1929,
7 z. 2–3 – s. 169.
3086. Fischer A. (rec.): J. Czekanowski.
Anthropologie von Polen. 1929, 7 z. 4 –
s. 249–250.
3099. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): T. Sinko.
Od Olimpu do Olimpii. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 172.
3087. Fischer A. (rec.): K. Moszyński.
Polesie wschodnie. 1929, 7 z. 1 –
s. 51–53.
3100. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): W. Szafer. Yellowstone. 1929, 7 z. 4 – s. 247.
3101. Koczwara M.: Polemika w sprawie
pracy: Rozwój polodowcowej flory
i klimatu Podola... Odpowiedź autora.
1929, 7 z. 1 – s. 60–61.
3088. Halicki B. (rec.): Badania geograficzne
nad
Polską
południowozachodnią. 1929, 7 z. 4 – s. 247–249.
3089. Halicki B. (rec.): S. Lencewicz.
Dyluwium i morfologia środkowego
Powiśla. 1929, 7 z. 1 – s. 48–51.
3102. M.P. (rec.): F. Braun. Polen. Das
Land und die Leute. 1929, 7 z. 4 –
s. 252–253.
3090. Halicki B. (rec.): S. Pawłowski.
Czy istnieje L3 i L4 w Polsce? 1929, 7 z. 4
– s. 250–251.
3103. M.P. (rec.): F. Burdecki. Budowa
wszechświata. 1929, 7 z. 2–3 – s. 168.
3104. M.P. (rec.): F. Burdecki. Podróże
międzyplanetarne. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 168.
3091. Halicki B. (rec.): W. Szafer. Zarys
statygrafii polskiego dyluwium na podstawie florystycznej. 1929, 7 z. 4 –
s. 251–252.
3105. M.P. (rec.): J. Siemiradzki. O czem
mówią kamienie? 1929, 7 z. 2–3 – s. 169.
3092. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): A. Dębczyński. Dwa lata w Kongo 1925–1927.
1929, 7 z. 2–3 – s. 169.
3106. M.P. (rec.): M.L. Karot-Forlière.
Notre soeur la Pologne 1929, 7 z. 2–3 –
s. 175.
3093. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): F. Goetel.
Wyspa na chmurnej północy. 1929, 7
z. 2–3 – s. 170.
3107. M.P. (rec.): S. Tync. J. Gołąbek.
Beskid Zachodni i Podhale. 1929, 7 z. 1
– s. 47
3094. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): H.A.
Sobotka. Kraj bohaterów Jacka Londona. 1929, 7 z. 2–3 – s. 172–173.
3108. M.P. (rec.): W. Jezierski. Szkolny
zakład geograficzny. 1929, 7 z. 4 –
s. 242–243.
3095. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): H. Potocki. W krainie Masajów. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 170.
3109. Pawłowski S. (rec.): J. Kreutzinger. Topografia. 1929, 7 z. 1 – s. 43–44.
345
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
3110. Pawłowski S. (rec.): J. Smoleński.
Morze i Pomorze. 1929, 7 z. 1 –
s. 54–55.
3123. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): K. Jeżowa. Agitacja antypolska w geografii
niemieckiej. 1930, 8 z. 3 – s. 233.
3111. Pawłowski S.: Replika recenzenta.
1929, 7 z. 1 – s. 61–62.
3124. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): T. Kijeński. Ilu jest Polaków na terenie Wolnego
Miasta Gdańska? Szkic statystyczny
z mapką. 1930, 8 z. 3 – s. 233–234.
3112. Piątkowski J.S. (rec.): M. Mścisz.
Geografia Polski. 1929, 7 z. 4 – s. 243–
247.
3125. Mścisz M.: Odpowiedź na recenzję
p. prof. Piątkowskiego. 1930, 8 z. 3 –
s. 247–248.
3113. Stenz E. (rec.): D. Szymkiewicz.
Promieniowanie jako czynnik klimatyczny. 1929, 7 z. 2–3 – s. 173–174.
3126. O. Hoetzsch. Polen. 1930, 8 z. 3 –
s. 234–235.
3114. Wąsowicz J. (rec.): J. Loth. Zarys
dziejów rozwoju horyzontu geograficznego na tle historii odkryć. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 170–171.
3127. Piątkowski J.S.: Odpowiedź na
replikę p. prof. M. Mścisza na moją recenzję jego książki pt. „Geografia Polski". 1930, 8 z. 3 – s. 248.
3115. Wąsowicz J. (rec.): L. Sapieha.
Lasy Ituri. 1929, 7 z. 1 – s. 53–54.
3128. Piątkowski J.S. (rec.): s. Karczewski. Geografia Polski. 1930, 8 z. 4 –
s. 322–324.
3116. Zierhoffer A.: Odpowiedż recenzenta. 1929, 7 z. 1 – s. 64.
3129. Polaczkówna M. (rec.): K. Bzowski. Jak uczyć o klimacie? 1930, 8 z. 4 –
s. 334–335.
3117. Zierhoffer A. (rec.): W. Ormicki.
Mapa intensywności gospodarki rolnej
w Polsce. 1929, 7 z. 4 – s. 250.
3130. Stenz E. (rec.): L. Bartnicki. Prądy
powietrzne dolne w Polsce. 1930, 8 z. 4 –
s. 321–322.
3118. Zierhoffer A. (rec.): W. Stopczyk.
Handel międzynarodowy na Bałtyku.
1929, 7 z. 1 – s. 57–59.
3131. Zaborski B. (rec.): S.Wołłosowicz.
Utwory dyluwialne i morfologia wschodniego krańca tzw. półwyspu pińskiego.
1930, 8 z. 3 – s. 230–231.
3119. Zierhoffer A. (rec.): W. Winid.
Kanał Bydgoski. 1929, 7 z. 1 – s. 55–56.
3120. Zierhoffer A. (rec.): z. Cichocka.
Geografia gospodarcza Ziem Polskich.
1929, 7 z. 4 – s. 240–241.
3132. Zierhoffer A. (rec.): A. Tarnawski.
Najważniejsze pomoce przy nauce geografii matematycznej. Cz. I: Gnomon
i jego użycie. 1930, 8 z. 4 – s. 326.
1930
3121. J. [J. Wąsowicz] (rec.): Materiały
dla Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady
Ministrów, t. I: Podział administracyjny
państwa. 1930, 8 z. 3 – s. 231–233.
1931
3133. ab. (rec.): E.O. Kossmann. Rys
geograficzny planu m. Łodzi. 1931, 9 z. 1
– s. 70.
3122. J.S.P. (rec.): M. Smolarski. Przygody polskich podróżników. 1930, 8 z. 4
– s. 325–326.
3134. E.K. (rec.): M.B. Lepecki. W sercu
czerwonego lądu. 1931, 9 z. 3 – s. 233.
346
Recenzje
3135. H.H. (rec.): S. Niemcówna. Nauczanie geografii w szkołach szwedzkich.
1931, 9 z. 1 – s. 73–74.
3146. Bujak F. (rec.): A. Zierhoffer. Problem przeludnienia w świetle geografii.
1932, 10 z. 4 – s. 223–224.
3136. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): F. Kuerbs. Die osteuropaeischen Staaten,
Polen, Litauen, Letland, Estland als
Staats- und Wirtschaftskoerper. 1931, 9
z. 3 – s. 231–232.
3147. Chałubińska A. (rec.): K. Bzowski.
Geografia dla klasy VI gimnazjum, opracowana zgodnie z programem minist.
1932, 10 z. 4 – s. 214–222.
3148. Czyżewski J. (rec.): J. Wąsowicz.
Jak powstaje geograficzna mapa szkolna? 1932, 10 z. 1–3 – s. 131.
3137. Malicka J. (rec.): E. Ruehle. Użycie
ziemi i rozmieszczenie ludności na Zachodnim Polesiu. 1931, 9 z. 1 – s. 71.
3149. Czyżewski J. (rec.): K. Dobrowolski. Dzieje wsi Niedźwiedzia w powiecie
limanowskim do schyłku dawnej Rzeczypospolitej. 1932, 10 z. 1–3 – s. 113–114.
3138. Malicki A. (rec.): J. Niezbrzycki.
Polesie. Opis wojskowo-geograficzny
i studium terenu. 1931, 9 z. 1 – s. 71–73.
3150. Czyżewski J. (rec.): K.J. Hładyłowicz. Zmiany krajobrazu ziemi lwowskiej
od połowy XV wieku. 1932, 10 z. 1–3 –
s. 112–113.
3139. Malicki A. (rec.): T. PrusWiśniowski. Myślenice. Szkic monografii
geograficznej. 1931, 9 z. 3 – s. 232–233.
3140. Moniak J. (rec.): z. Denkowski.
Zeszyt do wykresów temperatury, notowań pogody, kierunku wiatru oraz opadów atmosferycznych. 1931, 9 z. 1 –
s. 74–76.
3151. Czyżewski J. (rec.): S. Lencewicz.
Międzyrzecze Bugu i Prypeci, wody płynące i jeziora. 1932, 10 z. 4 –
s. 227–229.
3141. Romer E. (rec.): N. Crentzburg.
Kultur im Spiegel der Landschaft. 1931,
9 z. 3 – s. 225–228.
3152. Czyżewski J. (rec.): W. Nechay.
Groty gipsowe w Krzywczu Górnem na
Podolu. 1932, 10 z. 4 – s. 229–230.
3142. Romer E. (rec.): R. Riccardi. Ricerche sull' insediamento umano nell'
Umbria. 1931, 9 z. 3 – s. 228–231.
3153. Czyżewski J. (rec.): W. Ormicki.
Samodzielne badania geograficzne na
prowincji (zarys metodologiczny i bibliograficzny). 1932, 10 z. 4 – s. 223.
3143. S.D. (rec.): T. Szumański. O najważniejszych projekcjach kartograficznych używanych w szkole. 1931, 9 z. 3 –
s. 231.
3154. Czyżewski J. (rec.): W. Ormicki.
W sprawie collegium regionalnego.
1932, 10 z. 4 – s. 223.
3144. Z. (rec.): R. Danysz-Fleszarowa.
Polska współczesna. I. Ziemia. 1931, 9
z. 3 – s. 232.
3155. Falkowski J. (rec.): J. Makosińska.
Etnografia Polski w nauczaniu geografii.
Objaśniona na fryzach ludowych Pilattiego. 1932, 10 z. 4 – s. 222–223.
1932
3156. Galon R. (rec.): B. Hoffmann.
Masuren. Grundzuege einer Morphologie
der masurischen Landschaft. 1932, 10
z. 1–3 – s. 119–120.
3145. Albert I. (rec.): Z. Simche. Tarnów
i jego okolica. 1932, 10 z. 1–3 –
s. 114–116.
347
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
3157. Galon R. (rec.): E. Rubow. Boden
und Besiedlung der ostpommerschen
Grenzmark. 1932, 10 z. 1–3 – s. 122.
3169. Halicki B. (rec.): B. Świderski.
Ślady zlodowacenia górnej doliny Prutu.
1932, 10 z. 4 – s. 225.
3158. Galon R. (rec.): F. Froese. Die
Entwicklung des Danziger Stadtbildes.
1932, 10 z. 1–3 – s. 123.
3170. Halicki B. (rec.): F. Rabowski.
Częściowy przewodnik wycieczki Polskiego Towarzystwa Geologicznego
w Tatrach. Seria osadowa okolic Doliny
Kościeliskiej w Hali Gąsienicowej, Kopy
Magóry. 1932, 10 z. 4 – s. 226.
3159. Galon R. (rec.): H. Mortensen.
Samland, Kurische und Memelland.
1932, 10 z. 1–3 – s. 119.
3171. Halicki B. (rec.): J. Lewiński. Dyluwium Polski i Danii. 1932, 10 z. 1–3 –
s. 118.
3160. Galon R. (rec.): J. Czarnocki.
Dyluwium Gór Świętokrzyskich. 1932, 10
z. 1–3 – s. 124–126.
3172. Halicki B. (rec.): J. Lewiński. Die
Grenzschichten zwischen Tertiaer und
Quartaer in Mittelpolen. 1932, 10 z. 1–3
– s. 117–118.
3161. Galon R. (rec.): L. Wittschell. Zur
Kulturgeographie des suedlichen Ostpreussens. 1932, 10 z. 1–3 – s. 120.
3162. Galon R. (rec.): N. Crentzburg.
Der Deutsche Nordosten. 1932, 10 z. 1–3
– s. 118–119.
3173. Halicki B. (rec.): s. Kulczyński.
Stratygrafia torfowisk Polesia. 1932, 10
z. 1–3 – s. 116–117.
3163. Galon R. (rec.): P. Woldstedt.
Ueber der letzten Vereisung in
Ostdeutschland und Polen und ueber die
Herausbildung
des
Netze-WartheUrstromtales. 1932, 10 z. 1–3 –
s. 123–124.
3174. Halicki B. (rec.): W. Goetel,
S. Sokołowski. Tektonika serii reglowej
okolicy Zakopanego. 1932, 10 z. 4 –
s. 226–227.
3175. K. (rec.): J. Smoleński. W sprawie
ewolucji geografii politycznej. 1932, 10
z. 4 – s. 227.
3164. Galon R. (rec.): R. Fraase. E.
Schaper. Der noerdliche Teil der Netzetal. 1932, 10 z. 1–3 – s. 122.
3176. Kiełczewska M. (rec.): Arbeiten
der Anstalt fuer Hessische Landesforschung an der Univeristaet Giessen.
1932, 10 z. 4 – s. 231–233.
3165. Galon R. (rec.): R. Winde. Die
Elbinger Hoehe. 1932, 10 z. 1–3 –
s. 120–121.
3177. Kiełczewska M. (rec.): H. Hassinger. Geogaphische Grundlagen der Geschichte. 1932, 10 z. 4 – s. 230–231.
3166. Galon R. (rec.): W. Bayreuther.
Das Weichseltal bei Marienwerder. Der
Nordosten I. 1932, 10 z. 1–3 – s. 121.
3178. M. (rec.): W. Midowicz. Babia
Góra. Monografia turystyczna. 1932, 10
z. 1–3 – s. 114.
3167. Galon R. (rec.): W. Hartnack.
Oberflaechengestaltung der ostpommerschen Grenzmark. Der Nordosten I.
1932, 10 z. 1–3 – s. 121–122.
3179. M.W. (rec.): W. Sperczyński. Gopło. 1932, 10 z. 4 – s. 374.
3168. Galon R. (rec.): W. Quade. Die
Landschaft des Weichsel-Nogat-Deltas.
1932, 10 z. 1–3 – s. 121.
3180. Malicka J. (rec.): M. Gotkiewicz.
Predyluwialny poziom Skoruszyński na
Orawie. 1932, 10 z. 4 – s. 225–226.
348
Recenzje
3181. Malicki A. (rec.): L. Gustowski.
Kartki z podróży. Wrażenia, opisy i studia podróżnicze z Algerii oraz terytoriów
południa. 1932, 10 z. 1–3 – s. 131.
3193. Galon R. (rec.): J. Lewiński. Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni okolic Tomaszowa Mazowieckiego. 1933, 11 z. 3 – s. 98.
3182. Pawłowski S. (rec.): S. Niemcówna. Wżywanie się w środowisko geograficzne jako czynnik wychowawczy. 1932,
10 z. 1–3 – s. 128.
3194. Galon R. (rec.): J. Premik. Z badań
nad dyluwium południowo-zachodniej
części środkowej Polski. 1933, 11 z. 3 –
s. 98–100.
3183. Polaczkówna M. (rec.): T. Radliński. Geografia dla szkoły powszechnej.
Kurs oddziału piątego „Nasza Ziemia".
1932, 10 z. 1–3 – s. 132.
3195. Galon R. (rec.): K. Piech. Utwory
międzylodowcowe w Szczercowie (woj.
łódzkie). 1933, 11 z. 3 – s. 100.
3196. Galon R. (rec.): M. Limanowski.
Kilka uwag o zlodowaceniu obszarów po
północnej stronie Zachodniego Polesia.
1933, 11 z. 3 – s. 102–103.
3184. Polaczkówna M. (rec.): T. Radliński. Nasz Kraj. Geografia dla czwartego
oddziału szkoły powszechnej. 1932, 10
z. 1–3 – s. 132.
3197. Galon R. (rec.): R. Grahmann. Der
Loess in Europa. 1933, 11 z. 3 – s. 96–
97.
3185. Polaczkówna M. (rec.): T. Radliński. Nasza okolica, geografia dla szkoły
powszechnej. 1932, 10 z. 1–3 – s. 132.
3198. Galon R. (rec.): W. Nechay. Studia
nad genezą jezior dobrzyńskich. 1933, 11
z. 3 – s. 100–101.
3186. T.Z. (rec.): Ostatnie wydawnictwa
państwowej służby hydrograficznej.
1932, 10 z. 1–3 – s. 126–128.
3199. H.H. (rec.): s. Śliwa. Okręgi zbożowe Polski. 1933, 11 z. 3 – s. 104.
3187. Winid W. (rec.): K. Świątecka.
Rozwój portu gdańskiego. 1932, 10 z. 1–
3 – s. 128–131.
1933
3200. Halicki B. (rec.): W. Szafer. Najstarszy interglacjał w Polsce. 1933, 11
z. 3 – s. 105–106.
3188. Broż J. (rec.): S. Srokowski. Podział administracyjny Państwa. 1933, 11
z. 3 – s. 104–105.
3201. J.R. (rec.): Schlenger. Formen
laendlicher Siedlungen in Schlesien.
1933, 11 z. 3 – s. 109–110.
3189. Bzowski K.: Uwagi o recenzji p.
Chałubińskiej. 1933, 11 z. 4 –
s. 219–225.
3202. J.S.P. (rec.): S. Niemcówna. Kraków – krajoznawstwo. Cz. I: Ćwiczenia,
sprawozdania, Cz. II: Atlasik konturowy
do ćwiczeń. 1933, 11 z. 4 – s. 199–201.
3190. Czyżewski J. (rec.): W. Kubijowicz. Życie pasterskie w Wielkiej Fatrze.
1933, 11 z. 3 – s. 108–109.
3203. Jarosiewiczówna M.: Odpowiedź
na replikę S. Niemcówny. 1933, 11 z. 4 –
s. 218–219.
3191. Galon R. (rec.): B. Zaborski. Zarys
morfologii północnych Kaszub (Powiat
Morski). 1933, 11 z. 3 – s. 110–111.
3204. J aro si e wi czó wn a M . (r ec.):
S. Niemcówna. Kraków – krajoznawstwo.
Część I: Ćwiczenia, sprawozdania. 1933,
11 z. 4 – s. 195–199.
3192. Galon R. (rec.): E. Ruehle. Jezioro
Hańcza na Pojezierzu Suwalskim. 1933,
11 z. 3 – s. 101–102.
349
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
3205. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): E. Wunderlich. Das moderne Polen in politischgeographischer Betrachtung. 1933, 11
z. 3 – s. 106–108.
3217. Niemcówna S.: Odpowiedź na
recenzję p. Jarosiewiczównej. 1933, 11
z. 4 – s. 211–218.
3218. Pawłowski S. (rec.): G. Morcinek.
Śląsk. 1933, 11 z. 3 – s. 103.
3206. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): J. Czech.
Die Bevoelkerung Polens. 1933, 11 z. 3 –
s. 94–96.
3219. S.D. (rec.): J.V. Šmejkal. Sfora
bieguna południowego. 1933, 11 z. 3 –
s. 113.
3207. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): L. Wasilewski. Skład narodowościowy państw
europejskich. 1933, 11 z. 4 – s. 193.
3220. S.D. (rec.): S. Barszczewski. Na
ciemnych wodach Paragwaju. 1933, 11
z. 3 – s. 113.
3208. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): N. Urvantzev. Severnaya Zemlya. A short survey of exploration. 1933, 11 z. 3 –
s. 113–114.
3221. t.S. (rec.): Office Régional de
Statistique d'Alsace et de Lorraine: Annuaire Statistique Bas-Rhin, Haut-Rhin,
Moselle. 1933, 11 z. 3 – s. 112.
3209. K. (rec.): A. Paszkiewicz. Wśród
murzynów Angoli. 1933, 11 z. 3 – s. 113.
1934
3210. M. (rec.): B. Zaborski. Wyżyny
krasowe francuskiego Masywu Centralnego. 1933, 11 z. 3 – s. 109.
3222. A.K. (rec.): E. Romer, T. Szumański. Polska, mapa fizyczna 1:000 000.
1934, 12 z. 1 – s. 83.
3211. M.: E. Kucharski. Etniczne oblicze
ziem polskich przed przyjściem Słowian.
Na podstawie nazw miejscowych i rodowych. 1933, 11 z. 3 – s. 97–98.
3223. Dylik J. (rec.): K.J. Hładyłowicz.
Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa
w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku.
1934, 12 z. 2 – s. 174–176.
3212. M.: E. Kucharski. Stosunki etniczne na ziemiach polskich w dobie przedsłowiańskiej. 1933, 11 z. 3 – s. 97–98.
3224. Dylik J. (rec.): S. Jansak. Stare
osidlenie Slovenska. 1934, 12 z. 2 –
s. 177.
3213. M. (rec.): Riznyczenko. Na piwdiennij mieżi zledninnia. 1933, 11 z. 4 –
s. 194.
3225. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Poradnik
w sprawie nauczania i wychowania oraz
administracji w szkołach ogólnokształcących. 1934, 12 z. 1 – s. 83.
3214. M. (rec.): S. Rudnyćkyj. Terasy
i dołynowi stupeni porożystoi diłianky
Dnipra. 1933, 11 z. 4 – s. 194.
3226. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): S. Zieliński. Mały słownik pionierów polskich
kolonialnych i morskich. 1934, 12 z. 1 –
s. 84.
3215. M. (rec.): S. Zieliński. Mały słownik pionierów polskich kolonialnych
i morskich. 1933, 11 z. 3 – s. 108.
3227. Kl. (rec.): Hennig-Koerhotz. Einfuehrung in die Geopolitik. 1934, 12 z. 2
– s. 178–179.
3216. Malicka J. (rec.): W. Kubijowicz.
Rozšiřeni kultur a obyvatelstva v Severnich Karpatach. 1933, 11 z. 4 –
s. 192–193.
3228. Kuntze R. (rec.): J. Hadżi. Zoogeografska karta Kraljevine Jugoslavije.
1934, 12 z. 2 – s. 179.
350
Recenzje
3229. M. (rec.): A. Wrzosek. Z badań nad
zjawiskami krasowymi Tatr polskich.
1934, 12 z. 1 – s. 84.
3243. Kubijowicz W.: Odpowiedź na
recenzję p. J. Malickiej. 1935, 13 z. 1 –
s. 147–150.
1935
3244. M. (rec.): B. Krygowski. Iły warwowe w okolicy Poznania. 1935, 13 z. 1
– s. 113–114.
3230. Galon R. (rec.): E. Gerber. Zur
Morphologie wachsender Waende. 1935,
13 z. 2–4 – s. 367–368.
3245. M. (rec.): B. Leitgeber. Kopenhaga
klucz Bałtyku. 1935, 13 z. 1 – s. 115.
3231. Galon R. (rec.): E.W. Burger. Strittige Fragen der Glazialmorphologie.
1935, 13 z. 2–4 – s. 364–367.
3246. M. (rec.): H. Teisseyre. Dyslokacje
na krawędzi południowego Roztocza (na
południe od Lwowa) i ich wpływ na
urzeźbienie terenu. 1935, 13 z. 1 – s. 114.
3232. Galon R. (rec.): La France. 1935,
13 z. 2–4 – s. 368.
3247. M. (rec.): J. Kondracki. Terasy
dolnego Bugu. 1935, 13 z. 1 –
s. 114–115.
3233. Galon R. (rec.): H. Spethmann. Die
Einheit der alpinen Eiszeit. 1935, 13
z. 2–4 – s. 360–363.
3248. M. (rec.): J. Smoleński. Geopolityczne bariery nadmorskie. 1935, 13 z. 1
– s. 119–120.
3234. Galon R. (rec.): O. Mauli. Grundsaetzliche Fragen der Alpengeomorphologie. 1935, 13 z. 2–4 – s. 363–364.
3249. M. (rec.): L.A. Lepikasch. Ueber
die neusten Phasen der Entwicklung der
Flusstaeler der Ukraine. 1935, 13 z. 1 –
s. 123–124.
3235. H. (rec.): H. Gordziałkowski.
Czarny sen. 1935, 13 z. 1 – s. 131.
3236. H. Rudolphi. Ostdeutsche Grenzlande. 1935, 13 z. 1 – s. 124.
3250. M. (rec.): L. Sawicki. Morena
denna zlodowacenia starszego od nasunięcia Cracovien (L3) w Huszczce Wielkiej koło Skierbieszowa. 1935, 13 z. 1 –
s. 113–114.
3237. Jarocka H. (rec.): N.N. Baranskij.
Gieografija SSSR. 1935, 13 z. 2–4 –
s. 372–375.
3238. K.L. (rec.): E.M. SchummerSzermentowski. Pod znakiem pogoni.
1935, 13 z. 2–4 – s. 371–372.
3251. M. (rec.): M. Rybczyński. Wisła
Pomorska. 1935, 13 z. 1 – s. 116.
3239. Kiełczewska M. (rec.): H. Barten.
Die Siedlungen in Suedwestposen. 1935,
13 z. 1 – s. 120–121.
3252. M. (rec.): S.S. Sobolew. Ueber die
Struktur des Systems der „Zweiten" (Neowuerm) Terrassen der Fluesse der
Ukraine. 1935, 13 z. 1 – s. 123.
3240. Kiełczewska M. (rec.): Die Laendlichen Siedlungen in verschiedenen
Klimazonen. 1935, 13 z. 1 – s. 122–123.
3253. M. (rec.): W.I. Krokos. Stratigraphie der quartaeren Ablagerungen der
Ukraine. 1935, 13 z. 1 – s. 123.
3241. Kosiba A. (rec.): L. Koch. Vi flyver
over Isbjoernens Land. 1935, 13 z. 1 –
s. 127–128.
3254. M. (rec.): W. Łęga. Ziemia Malborska. 1935, 13 z. 1 – s. 116.
3242. Krauze R. (rec.): Die Tierwelt
Niederoesterreichs. 1935, 13 z. 1 –
s. 128–129.
3255. M.P. (rec.): F. Konieczny. Modlitwa u ludów pierwotnych. Studium histo-
351
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
ryczno-religijne. 1935, 13 z. 1 – s. 116–
117.
3269. Szumański T. (rec.): Saar-Atlas.
1935, 13 z. 2–4 – s. 369–370.
3256. M.P. (rec.): V. Mason. The Land of
the Rainbow. 1935, 13 z. 2–4 – s. 372.
3270. T.S. (rec.): H. Gąsiorowski. Przewodnik po Beskidach Wschodnich. 1935,
13 z. 2–4 – s. 370–371.
3257. Malicka J.: Odpowiedź recenzentki. 1935, 13 z. 1 – s. 151–152.
1936
3258. Pawłowski S. (rec.): B. Olszewicz.
O Janie z Kolna, domniemanym polskim
poprzedniku Kolumba. 1935, 13 z. 2–4 –
s. 357–358.
3271. Ernst J. (rec.): F. Dziedzic. Rolnictwo pomorskie w zarysie geograficznogospodarczym. 1936, 14 z. 1 –
s. 103–104.
3259. Pawłowski S. (rec.): L.I.S. Strada.
O najważniejszych zagadnieniach i potrzebach morfometrii. 1935, 13 z. 2–4 –
s. 358–359.
3272. Galon R. (rec.): E. Haarmann.
Geographie und Tektonologie. 1936, 14
z. 1 – s. 93–95.
3273. H. (rec.): B. Krygowski. Lwą na
trzęsawiska poleskie. 1936, 14 z. 2–3 –
s. 307–308.
3260. Pawłowski S. (rec.): R. Galon.
Dolina dolnej Wisły. 1935, 13 z. 2–4 –
s. 356–357.
3274. H. (rec.): M. Czekańska. Wykresy
i diagramy w nauczaniu geografii. 1936,
14 z. 2–3 – s. 309.
3261. Pawłowski S. (rec.): W. Winid.
Anglia między 1° a 3° dł. zach. i 53°
a 54° sz. pn. 1935, 13 z. 2–4 –
s. 359–360.
3275. H. (rec.): M. Smolarski. Dawna
Polska w opisach podróżników. 1936, 14
z. 2–3 – s. 309.
3262. Przepiórkowski W. (rec.): R. Galon. Krajobraz geograficzny Torunia.
1935, 13 z. 1 – s. 117–118.
3276. H. (rec.): T.J. Sychowska. Nadmorskie pędziwiatry w porcie gdyńskim.
1936, 14 z. 2–3 – s. 308.
3263. Przepiórkowski W. (rec.): R. Galon. Z geografii Bydgoszczy. 1935, 13
z. 1 – s. 118–119.
3277. H. (rec.): T. Meissner. Dookoła
świata na Darze Pomorza. 1936, 14 z. 2–
3 – s. 308–309.
3264. S.D. (rec.): E. Passendorfer. Jak
powstały Tatry? 1935, 13 z. 1 – s. 131.
3278. H. (rec.): W. Korsak. Puszcza
Rudnicka. 1936, 14 z. 2–3 – s. 308.
3265. S.D. (rec.): F. Różycki, R. Kobendza, T. Paszkowski. Bielany pod Warszawą. 1935, 13 z. 1 – s. 132.
3279. Jahn A. (rec.): J. Moniak, E. Stenz.
Zarys klimatologii Śląska. 1936, 14 z. 1 –
s. 101–102.
3266. S.D. (rec.): J. Toeplitz-Mrozowska.
Moja wyprawa w Pamiry w r. 1929.
1935, 13 z. 1 – s. 129–130.
3280. Jahn A. (rec.): J. Samsonowicz.
Nowy otwór świdrowy na Helu. 1936, 14
z. 1 – s. 100–101.
3267. S.D. (rec.): T. Milewski, J. Meissner. Przez ergi i hamady Sahary. 1935,
13 z. 1 – s. 130–131.
3281. Jahn A. (rec.): R. Sandegren.
O kopalnej mikroflorze z wiercenia na
Helu i o zmianach postglacjalnych poziomu na Bałtyku. 1936, 14 z. 1 – s. 101.
3268. Szumański T. (rec.): A. Siegfried.
Amérique Latine. 1935, 13 z. 1 –
s. 124–127.
352
Recenzje
3282. Krygowska L. (rec.): G. Schott.
Geographie des Indischen und Stillen
Ozeans. 1936, 14 z. 1 – s. 95–97.
3295. Galon R. (rec.): H. Radlicz. Studium morfologiczne Puszczy Kurpiowskiej. 1937, 15 z. 2 – s. 199–200.
3283. Orlicz M. (rec.): Kosmos, seria A
„Rozprawy". 1936, 14 z. 2–3 –
s. 304–307.
3296. Galon R. (rec.): P. Beck. Vorlaeufige Mitteilung ueber eine Revision
des alpinen Quartaers. 1937, 15 z. 3 –
s. 282–285.
3284. Piasecki D. (rec.): E. Ruehle. Jeziora krasowe zachodniej części Polesia
Wołyńskiego. 1936, 14 z. 1 – s. 102–103.
3297. Haliczer J. (rec.): Annuaire international de statistique agricole 1934/35.
1937, 15 z. 1 – s. 90–91.
3285. Piasecki D. (rec.): L. Bartnicki.
S. Kołodziejczyk. Warunki synoptyczne
powstawania zamieci śnieżnych w Polsce. 1936, 14 z. 4 – s. 97–98.
3298. Jahn A. (rec.): S.Z. Różycki. Wyprawa na Spitsbergen w roku 1934.
1937, 15 z. 2 – s. 200–201.
3286. Świetlik Z. (rec.): W. Marchacz.
Krajobraz Śląska polskiego. 1936, 14
z. 1 – s. 102.
3299. Jahn A. (rec.): W. Gorczyński.
O rozgraniczeniu typów klimatycznych
i o brakach klasyfikacji Koeppena
w stosunku do Europy i Polski. 1937, 15
z. 2 – s. 201–202.
3287. T. Zwoliński. Tatry. 1936, 14 z. 1 –
s. 104–107.
3300. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): L.A.
Boyd. Polish countrysides. 1937, 15 z. 1
– s. 89–90.
3288. Wołoszyńska S. (rec.): J. Wąsowicz. Granica śniegu w Selkirkach oraz
Kordylierach Alaski i Kanady. 1936, 14
z. 1 – s. 98–99.
3301. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): R.H.
Kinvig. Poland, human and economic
characteristics in their geographical
setting. 1937, 15 z. 2 – s. 202–203.
3289. Wołoszyńska S. (rec.): K. Buczek.
Jan Bakałowicz, pułkownik kart geograficznych. 1936, 14 z. 1 – s. 100.
3302. Kosiba A. (rec.): E.L. Bruce. The
Canadian Shield its character and economic influence. 1937, 15 z. 2 – s. 192–
193.
3290. Zwoliński T. (rec.): M. Tarnowski.
Cejlon, wyspa rajska. 1936, 14 z. 1 –
s. 104.
3291. Zwoliński T. (rec.): S. Szymborski.
Wisła. Przewodnik dla turystów wodnych. 1936, 14 z. 1 – s. 104.
3303. Kosiba A. (rec.): L. Koch. Some
new main features in the geological development of Greenland. 1937, 15 z. 2 –
s. 193–194.
3292. Żaczkówna S. (rec.): A. Bataglia.
Górnictwo śląskie. 1936, 14 z. 1 –
s. 99–100.
3304. Kosiba A. (rec.): W.H. Hobbs.
Evolution of the travel technique of polar
exploration. 1937, 15 z. 2 – s. 193.
1937
3293. A.B. (rec.): R. Wojtusiak. W sercu
Kaukazu. 1937, 15 z. 4 – s. 374–375.
3305. Krygowski B. (rec.): R.A. Daly.
The changing world of the ice age. 1937,
15 z. 1 – s. 91–92.
3294. A. Kosiba. Grenlandia. 1937, 15
z. 2 – s. 202.
3306. Legeżyński S. (rec.): C.P. D'Almeida. Quelques faits en faveur de l'origine
353
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
éolienne du löss 1937, 15 z. 3 – s. 285–
286.
3320. Świetlik Z. (rec.): A. Jałowiecki.
Konkurencja węglowa polsko-brytyjska
na rynkach skandynawskich. 1937, 15
z. 3 – s. 275–276.
3307. Legeżyński S. (rec.): F. Kolaček.
L'influence de l'activité humaine sur le
climat de la Moravie et de la Silésie.
1937, 15 z. 3 – s. 278–279.
3321. Świetlik Z. (rec.): D. Johnson.
Rzeki i ich klasyfikacja. 1937, 15 z. 3 –
s. 286.
3308. M.F. (rec.): K. Tołwiński. Główne
elementy struktury zewnętrznych Karpat
polskich. 1937, 15 z. 3 – s. 273–274.
3322. Świetlik Z. (rec.): F. Bujak. Dwa
ustępy z geografii historycznej Polski.
1937, 15 z. 4 – s. 373.
3309. M.W. (rec.): M.B. Lepecki. Sybir
wspomnień. 1937, 15 z. 4 – s. 375–376.
3323. Świetlik Z. (rec.): J. Czekanowski.
Ślady antropologiczne Gotów w Polsce.
1937, 15 z. 3 – s. 277–278.
3310. M.W. (rec.): M. Żakówna. Wołyńskimi drogami. Od Horynia po granicę.
1937 15 z. 4 – s. 374.
3324. Świetlik Z. (rec.): J. Kuryłowicz.
Stosunki etniczne w przedhistorycznej
Europie. 1937, 15 z. 3 – s. 285.
3311. M.W. (rec.): W. Hulewicz. Gniazdo
żelaznego wilka. 1937, 15 z. 4 – s. 375.
3325. Świetlik Z. (rec.): J. Mękarska.
Zagadnienie potopu u ks. H. Kołłątaja.
1937, 15 z. 3 – s. 278.
3312. Malicki A. (rec.): S.M. Milojević.
Vrela Moravice u Sokobanjsoj kotlini.
1937, 15 z. 3 – s. 282.
3326. Świetlik Z. (rec.): J. Smoleński.
O wieku jeziorek okolicy Grodziska na
Nizinie Małopolskiej. 1937, 15 z. 3 –
s. 271.
3313. Miarczanka Z. (rec.): L. Sawicki,
B. Halicki. Less Nowogródzki. 1937, 15
z. 3 – s. 272.
3314. Orlicz M. (rec.): E. Romer. Powszechny atlas kieszonkowy. 1937, 15
z. 1 – s. 93–94.
3315. Paulo K. (rec.): M. Friederichsen.
Polen. 1937, 15 z. 2 – s. 197–198.
3327. Świetlik Z. (rec.): J. Wąsowicz.
O rozmieszczeniu cen miejscowych niektórych artykułów rolniczych i zwierzęcych w Polsce w r. 1932/33. 1937, 15 z. 3
– s. 275.
3316. Piasecki D. (rec.): P. Vujević.
L'influence du relief du sol sur le climat
dans les environs de la montagne Bjelasnica. 1937, 15 z. 3 – s. 279–281.
3328. Świetlik Z. (rec.): M. Kamieński.
M. Gawliński. Geologiczne wyniki wierceń w okolicy Żurawna. 1937, 15 z. 3 –
s. 272.
3317. Polaczkówna M. (rec.): R. Chabrié. Michel Boym. 1937, 15 z. 2 –
s. 194–196.
3329. Świetlik Z. (rec.): M. Koczwara.
Z florystycznych zagadnień Podola.
1937, 15 z. 3 – s. 273.
3318. Skiba W. (rec.): A. Zierhoffer.
Pewien wzór na określenie stopnia rozproszenia i skupienia osiedli wiejskich.
1937, 15 z. 3 – s. 286–287.
3330. Świetlik Z. (rec.): M. Polaczkówna. Wychowacze wartości geografii.
1937 15 z. 3 – s. 287.
3331. Świetlik Z. (rec.): S. Srokowski.
Ludność Prus Wschodnich. 1937, 15 z. 3
– s. 276–277.
3319. Świetlik Z. (rec.): A. Fischer.
Pierwiastki bałtyckie w ludowej kulturze
kaszubskiej. 1937, 15 z. 4 – s. 372.
354
Recenzje
3332. Woźnowski M. (rec.): B. Mynett.
Der Steinkohlenverkehr in Polen. 1937,
15 z. 4 – s. 370–372.
3343. M.W. (rec.): A. Łukaszewicz.
Osadnictwo i rolnictwo na tle polskiego
krajobrazu naturalnego. 1938, 16 z. 2 –
s. 190.
3333. Woźnowski M. (rec.): H. Orkisz.
Względne zdjęcie magnetyczne pionowej
składowej na Wschodnim Przedgórzu
Karpat od Bystrzycy Nadwórniańskiej po
San. 1937, 15 z. 3 – s. 274–275.
3344. M.W. (rec.): A. Schmuck. Z Pińska
do Augustowa kajakiem. 1938, 16 z. 2 –
s. 190–191.
3345. M.W. (rec.): B. Kłembukowski.
Mircze wieś powiatu hrubieszowskiego.
1938, 16 z. 4 – s. 366.
3334. Woźnowski M. (rec.): M. Klimaszewski. Morfologia i dyluwium doliny
Dunajca od Pienin po ujście. 1937, 15
z. 3 – s. 269–271.
3346. M.W. (rec.): B. Olszewicz. Obraz
Polski dzisiejszej. 1938, 16 z. 4 –
s. 360–362.
3335. Woźnowski M. (rec.): R. Błachowski. Morfologia ozów śremskich. 1937,
15 z. 4 – s. 369–370.
3347. M.W. (rec.): K. Polówna. Przemiany krajobrazu antropogeograficznego
nadmorskiego w Polsce po wojnie światowej. 1938, 16 z. 2 – s. 188–189.
3336. Woźnowski M. (rec.): R. Galon.
Geologia i morfologia Prus Wschodnich.
1937, 15 z. 4 – s. 367–368.
3348. M.W. (rec.): K. Stecki. Zsuwy
ziemne w Beskidzie Zachodnim po ulewach w lipcu 1934. 1938, 16 z. 4 –
s. 365.
3337. Woźnowski M. (rec.): S. Pawłowski. Budowa geologiczna i krajobrazy
morfologiczne Pomorza. 1937, 15 z. 4 –
s. 365–367.
3349. M.W. (rec.): L. Sawicki. W sprawie
metody badań dyluwialnych. 1938, 16
z. 4 – s. 365.
3338. Woźnowski M. (rec.): S. Pawłowski. Położenie geograficzne Pomorza i
Prus Wschodnich. 1937, 15 z. 4 – s. 365.
3350. M.W. (rec.): M. Malicki. Z morfologii Nadbuża Grzędowego. 1938, 16 z. 4
– s. 364–365.
3339. Wójtowicz W. (rec.): E. Cholonoky. Die kulturgeschichtliche Rolle der
Hirtenvoelker Innerasien. 1937, 15 z. 4 –
s. 373–374.
1938
3351. M.W. (rec.): S. Pawłowski. Geografia jako nauka i przedmiot nauczania.
1938, 16 z. 4 – s. 362–364.
3340. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): A. Kudławiec. Wielkie odkrycia geograficzne.
1938, 16 z. 4 – s. 366–367.
3352. M.W. (rec.): W. Rewieńska. Wileński węzeł kolejowy w świetle cyfr. Ruch
osobowy. 1938, 16 z. 2 – s. 189.
3341. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Oberschlesien Atlas. 1938, 16 z. 4 –
s. 358–360.
3353. Mścisz M. (rec.): E. Romer. Powszechny atlas geograficzny. 1938, 16
z. 4 – s. 352–357.
3342. M.W. (rec.): A. Jahn. Próby wyjaśnienia kilku form w zachodniej części
północnej krawędzi Podola. 1938, 16 z. 4
– s. 364.
3354. S.D. (rec.): B. Krygowski. Metoda
szkolnych wycieczek geograficznych.
1938, 16 z. 4 – s. 364.
355
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
3355. S.D. (rec.): M. Żakówna. Wycieczkowanie młodzieży. 1938, 16 z. 4 –
s. 367–368.
3366. Woźnowski M. (rec.): G. Olechowski. Na wielką wyprawę. 1938, 16
z. 1 – s. 72–73.
3356. Staruszkiewicz F. (rec.): K. BelinaWójcikiewicz. Atlas poglądowo-statystyczny Polski. 1938, 16 z. 3 –
s. 252–255.
3367. Woźnowski M. (rec.): H.P. Kosack. Przyczynek do znajomości zasięgu
południowo-wschodniej granicy największego zlodowacenia (Cracovien) w Polsce. 1938, 16 z. 1 – s. 67.
3357. Woźnowski M. (rec.): A. Jahn.
Zdjęcie morfologiczne północnej krawędzi Podola i jej przedpola między potokami Kocurowskim i Pohoryleckim.
1938, 16 z. 1 – s. 68–69.
3368. Woźnowski M. (rec.): J.J. Tochterman. Troki, zarys antropogeograficzny. 1938, 16 z. 2 – s. 189–190.
3369. Woźnowski M. (rec.): J. Smulikowska-Dziewońska. Zależność nachylenia stoków od budowy geologicznej
w Karpatach Skolskich. 1938, 16 z. 1 –
s. 57–58.
3358. Woźnowski M. (rec.): A. OtrębskaJabłońska. Toponomastyka Pomorza
i Prus Wschodnich. 1938, 16 z. 1 – s. 67.
3359. Woźnowski M. (rec.): A. Reyman.
Dawne mapy morskie wybrzeża polskiego. 1938, 16 z. 2 – s. 191.
3370. Woźnowski M. (rec.): J. Wąsowicz. A. Zierhoffer. Świat w cyfrach,
1938. 1938, 16 z. 1 – s. 70–71.
3360. Woźnowski M. (rec.): A. Tokarski.
Szkic paleograficzny okolic Gołogór.
1938, 16 z. 1 – s. 68.
3371. Woźnowski M. (rec.): K. Chmielewski. Hydrografia Pomorza i Prus.
1938, 16 z. 1 – s. 60–62.
3361. Woźnowski M. (rec.): A. Wrzosek.
Ludność Pomorza i Prus Wschodnich.
1938, 16 z. 1 – s. 64–65.
3372. Woźnowski M. (rec.): K. Demel.
Wahania poziomu morza przy Helu
w uzależnieniu od przebiegu wiatrów.
1938, 16 z. 1 – s. 67.
3362. Woźnowski M. (rec.): B. Krygowski. Przyczynek do znajomości pochylenia drzew w południowo-wschodnim
Polesiu. 1938, 16 z. 1 – s. 58–59.
3373. Woźnowski M. (rec.): K. Paulo.
Zjawiska glacjalne i peryglacjalne
w Małej Fatrze. 1938, 16 z. 1 – s. 55–56.
3363. Woźnowski M. (rec.): D. Piasecki.
Z badań nad morfologią okolic Krzemieńca. 1938, 16 z. 1 – s. 69–70.
3374. Woźnowski M. (rec.): M. Kiełczewska. Osadnictwo (Pomorze). 1938,
16 z. 1 – s. 62–64.
3364. Woźnowski M. (rec.): E. Ruehle.
Przemysłowe wykorzystanie materiału
geologicznego w pł.-zach. części województwa wołyńskiego. 1938, 16 z. 1 –
s. 70.
3375. Woźnowski M. (rec.): R. Galon.
Klimat Pomorza i Prus Wschodnich.
1938, 16 z. 1 – s. 59–60.
3376. Woźnowski M. (rec.): S. Legeżyński. Spękania skał mioceńskich północnej krawędzi Podola. 1938, 16 z. 1 –
s. 70.
3365. Woźnowski M. (rec.): G. Maiwald.
Der Wald in Osteuropa als natuerliche
Grundlage fuer die Entwicklung zur
heutigen Waldwirtschaft. Dissertation.
1938, 16 z. 1 – s. 53–55.
3377. Woźnowski M. (rec.): S. Szymborski. Dniestr z dopływami Prut i Czere-
356
Recenzje
mosz. Przewodnik dla turystów wodnych.
1938, 16 z. 1 – s. 71–72.
3388. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): A. Radó.
The Atlas of to-day and to-morrow. 1939,
17 z. 1 – s. 74.
3378. Woźnowski M. (rec.): T. Dybczyński. Tajemice Łysogór. 1938, 16 z. 1 –
s. 72.
3389. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Bolszoj
sowietskij atłas mira, I. 1939, 17 z. 1 –
s. 72–73.
3379. Woźnowski M. (rec.): W. Ostrowski. W skale i lodzie. 1938, 16 z. 2 –
s. 191–192.
3390. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Oxford
Economic Atlas of the World. 1939, 17
z. 1 – s. 83–84.
3380. Woźnowski M. (rec.): W. Przepiórski. Wpływ podłoża na rozmieszczenie kultur i człowieka na przykładzie
Nadbuża. 1938, 16 z. 2 – s. 187–188.
3391. M.P. (rec.): J. Staśko. Huculskim
szlakiem. 1939, 17 z. 1 – s. 63.
3392. M.P. (rec.): J. Staśko. Wielkie
miasto przemysłowo-handlowe. 1939, 17
z. 1 – s. 64.
3381. Woźnowski M. (rec.): W. Winid.
Stosunki gospodarcze (Pomorze). 1938,
16 z. 1 – s. 65–67.
3393. M.P. (rec.): s. Konic. Geografia
dla VI klasy szkoły powszechnej. 1939,
17 z. 1 – s. 56–59.
3382. Woźnowski M. (rec.): z. Paczoska.
Zamarzanie rzek w Polsce. 1938, 16 z. 1
– s. 55–56.
3394. M.P. (rec.): T. Sławiński. Zagadnienia gospodarcze Polski współczesnej.
1939, 17 z. 1 – s. 59–61.
1939
3383. E. Romer. Mapa województwa
poznańskiego i pomorskiego 1:600 000.
1939, 17 z. 1 – s. 74.
3395. M.W. (rec.): A. Łukaszewicz.
Przemysł, komunikacja i handel w polskim krajobrazie naturalnym. 1939, 17
z. 2 – s. 134–135.
3384. E. Romer. Mapa województwa
śląskiego 1:400 000. 1939, 17 z. 1 –
s. 74.
3396. M.W. (rec.): B. Zaborski. E. Ruehle. Ślady oscylacji lodowcowej nad
Mereczanką. 1939, 17 z. 1 – s. 55–56.
3385. J. Samsonowicz. Ueber das Quartaer und den Untergrund des Quartaers
im polnischen Suedbaltikum nach neuen
Tiefbohrungen in Jurata und Karwia.
1939, 17 z. 2 – s. 136.
3397. M.W. (rec.): E. Nawratilówna.
Bibliografia turystyczna za rok 1936.
1939, 17 z. 1 – s. 69–70.
3398. M.W. (rec.): J. Dylik. Łódź i okolice. Przewodnik geograficzny. 1939, 17
z. 1 – s. 67–69.
3386. Jahn A. (rec.): B. Krygowski. Untersuchungen klastischer quartaerer Materiale mittels geologisch-petrographischer Methoden. 1939, 17 z. 1 –
s. 61–63.
3399. M.W. (rec.): J. Kondracki. Studia
nad morfologią i hydrografią Pojezierza
Brasławskiego. 1939, 17 z. 1 – s. 54–55.
3387. Jahn A. (rec.): V. Milthers,
K. Milthers. Rozmieszczenie niektórych
ważnych skandynawskich narzutniaków
na niżu polskim. 1939, 17 z. 1 – s. 61.
3400. M.W. (rec.): K. Bohdanowicz.
Działalność Instytutu Geologicznego
w r. 1937. 1939, 17 z. 2 – s. 133–134.
3401. M.W. (rec.): K. Maleczyński,
T. Mańkowski, F. Pohorecki, M. Tyro-
357
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
wicz. Lwów i Ziemia Czerwieńska. 1939,
17 z. 1 – s. 64–65.
3414. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): J. Szaflarski.
Polska.
Mapa
fizyczna
1:2 500 000. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 259–260.
3402. M.W. (rec.): M. Orłowicz. Śląsk
Zaolziański. 1939, 17 z. 1 – s. 65–66.
3415. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): J. Szaflarski. Polska 1:4 000 000. 1946, 17
z. 3–4 – s. 261.
3403. M.W. (rec.): Rocznik Podolski.
1939, 17 z. 1 – s. 66–67.
3404. M.W. (rec.): T. Cieślak. Szlachta
zagrodowa województwa stanisławowskiego. 1939, 17 z. 2 – s. 135–136.
3416. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): J. Szaflarski. Polska i obszary przyległe. Mapa
fizyczna 1:1 000 000. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 257–258.
3405. Woźnowski M. (rec.): E. Romer.
Atlas geograficzny, cz. I: Świat. 1939, 17
z. 1 – s. 71–72.
3417. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): J. Szaflarski. Polska z obszarami przyległymi.
Mapa fizyczna 1:3 000 000. 1946, 17
z. 3–4 – s. 260.
3406. Woźnowski M. (rec.): H. Piskorska. Zbiory kartograficzne miasta Torunia. 1939, 17 z. 1 – s. 70–71.
3418. Jahn A. (rec.): W.H. Hobbs. The
defennsee of Greenland. 1946, 17 z. 3–4
– s. 252–253.
3407. Woźnowski M. (rec.): R. Krajewski. Sprawozdanie z poszukiwań rudy
manganu na Prełucznym w Górach
Czywczyńskich. 1939, 17 z. 2 –
s. 132–133.
3419. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Elementarz geograficzny w konturach. Część I.
1946, 17 z. 3–4 – s. 264.
1946
3420. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): G. Wuttke, A. Lorentski. Globus fizyczny
1:40 000 000. 1946, 17 z. 3–4 – s. 263.
3408. B. Krygowski. Wielkopolska. Mapa
fizyczna 1:350 000. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 257.
3421. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): H. Cytowski. Mapa świata 1:110 000 000.
1946, 17 z. 3–4 – s. 263–264.
3409. B. Krygowski. Wybrzeże polskie.
Mapa fizyczna 1:1 200 000. 1946, 17
z. 3–4 – s. 257.
3410. Hispanic America
1946, 17 z. 3–4 – s. 263.
3422. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): H. Cytowski. Rzeczpospolita Polska. Mapa
administracyjna. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 258–259.
1:1 000 000.
3411. Jahn A. (rec.): E. Fischer. German
geographical literature 1940–1945.
1946, 17 z. 3–4 – s. 254–255.
3423. j w. [J . W ą so wic z] (r ec.):
H. Wierzbowski. Rzeczpospolita Polska
1:1 200 000. 1946, 17 z. 3–4 – s. 258.
3412. Jahn A. (rec.): F. Machatschek.
Diluviale Hebung und eiszeitliche
Schneegrenzdepresion. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 253–254.
3424. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): J. Szaflarski. Europa 1:22,5 miliona. 1946, 17
z. 3–4 – s. 261–262.
3413. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): J. Szaflarski. Polska. Mapa administracyjna
1:2 500 000. 1946, 17 z. 3–4 – s. 260.
3425. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): J. Szafla r ski. Eu ro p a . Ma p a fi zyc zn a
1:15 000 000. 1946, 17 z. 3–4 – s. 262.
358
Recenzje
3426. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): K.J. Małeccy.
Rzeczpo sp olita
Po lska
1:2 750 000. 1946, 17 z. 3–4 – s. 260.
3438. Wąsowicz J. (rec.): Polska. Mapa
administracyjno-komunikacyjna
1:3 500 000. 1946, 17 z. 3–4 – s. 261.
3427. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Konturówki PZWS, Europa 1/20 M, Azja, Ameryka Pn. i Pd., Australia 1/40 M. Planigloby 1/80 M. 1946, 17 z. 3–4 – s. 246.
3439. Wąsowicz J.: W sprawie krytycznego omówienia przez W.T. broszury
J. Wąsowicza pt. „Stosunki językowe na
Śląsku w świetle nauki niemieckiej".
1946, 17 z. 3–4 – s. 303–304.
3428. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Mapa
Polski 1:5 000 000. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 259.
3440. Woźnowski M. (rec.): E. Romer.
Atlas konturowy. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 265.
3429. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Mapa
Polski (konturowa) 1:3 000 000. 1946,
17 z. 3–4 – s. 258.
3441. Woźnowski M. (rec.): E. Romer.
Mały atlas geograficzny, wyd. 14. 1946,
17 z. 3–4 – s. 265–267.
3430. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Rzeczpospolita Polska 1:1 500 000. Szkic podkładowy do projektów. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 258.
3442. Woźnowski M. (rec.): E. Romer,
A. Wrzosek. Śląsk. Mapa fizyczna. 1946,
17 z. 3–4 – s. 256–257.
3431. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): W. Walczak. Fizyczna mapa ziemi 1:39 000 000.
1946, 17 z. 3–4 – s. 262–263.
3443. Woźnowski M. (rec.): F. Popiołek.
Dzieje hutnictwa żelaznego w Polsce.
1946, 17 z. 3–4 – s. 247–248.
3432. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): W. Walczak. Znaki topograficzne stosowane
najczęściej na mapach polskich Wojskowego Instytutu Geograficznego oraz
najważniejsze znaki na mapach byłych
zaborów. 1946, 17 z. 3–4 – s. 246–247.
3444. Woźnowski M. (rec.): Komunikaty,
seria V, 1946, nr 1–32. Instytut Śląski.
1946, 17 z. 3–4 – s. 248–250.
3433. j w. [J . W ą so wic z] ( r ec.) :
Z. Czaczko, A. Święty. Mapa fizyczna
1:10 000 000. 1946, 17 z. 3–4 – s. 262.
3446. Woźnowski M. (rec.): Ziemia,
ilustrowany miesięcznik krajoznawczy, r.
XXX, 1946. 1946, 17 z. 3–4 – s. 250–251.
3445. Woźnowski M. (rec.): Z. Izdebski.
Rzeka Odra. Zagadnienie prawa narodów. 1946, 17 z. 3–4 – s. 247.
3434. j w. [J . W ą so wic z] ( r ec.) :
Z. Czaczko, A. Święty. Mapa fizyczna
1:2 000 000. 1946, 17 z. 3–4 – s. 259.
1947
3447. A.Z. (rec.): Sprawy Pedagogiczne,
nr 11, 15, 17 (Publicystyka geograficzna
na emigracji). 1947, 18 z. 1–4 – s. 309.
3435. M.W. (rec.): Rzeczpospolita Polska. 1946, 17 z. 3–4 – s. 261.
3448. Januszewski J. (rec.): H.H. Clayton. The cold waves of the winter
1942/1943 in relation to solar activity.
1947, 18 z. 1–4 – s. 312–313.
3436. M.W. (rec.): Województwo ŚląskoDąbrowskie. Mapa podziału administracyjnego. Stan z dnia 1 I 1946. 1946, 17
z. 3–4 – s. 246.
3449. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Studium
planu krajowego, I. 1947, 18 z. 1–4 –
s. 307–309.
3437. M.W. (rec.): Wszechświat, pismo
przyrodnicze, organ T-wa Przyrodników
im. Kopernika, r. 1945 i 1946. 1946, 17
z. 3–4 – s. 251–252.
359
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
3450. Klimaszewski M. (rec.): A. Jahn.
Morfogeneza i wiek północnej krawędzi
Podola w dorzeczu Ikwy. 1947, 18 z. 1–4
– s. 294–296.
3461. Rocznik Statystyczny 1947. 1947,
18 z. 1–4 – s. 306.
3451. Klimaszewski M. (rec.): B. Krygowski. Zarys geologiczno-morfologiczny
południowego Polesia. 1947, 18 z. 1–4 –
s. 299–300.
3463. Schmuck A. (rec.): T.A. Blair.
Climatology general and regional. 1947,
18 z. 1–4 – s. 310.
3462. Romer E. (rec.): Mapa 1:500 000,
WIG. 1947, 18 z. 1–4 – s. 313–314.
3464. Schmuck A. (rec.): Wiadomości
Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej. 1947, 18 z. 1–4 – s. 302.
3452. Klimaszewski M. (rec.): B. Świdziński. Słownik statygraficzny północnych Karpat fliszowych. 1947, 18 z. 1–4
– s. 298–299.
3465. Wiadomości Muzeum Ziemi, t. III.
1947, 18 z. 1–4 – s. 301–302.
3453. Klimaszewski M. (rec.): M. Książkiewicz. Zarys budowy geologicznej
Sudetów i ich przedgórza. 1947, 18 z. 1–
4 – s. 300–301.
3466. Wydawnictwa
Biura
Studiów
Osadniczo-Przesiedleńczych. 1947, 18
z. 1–4 – s. 306–307.
1948
3454. Klimaszewski M. (rec.): S.Z. Różycki. Przyczynki do znajomości krasu
Polski. Kras Opoczyński. 1947, 18 z. 1–4
– s. 297–298.
3467. Atlas środkowej Azji Hedina. 1948,
19 z. 1–4 – s. 338–339.
3468. Czeska produkcja kartograficzna
1939–1945. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 337–338.
3455. Klimaszewski M. (rec.): W. Szafer.
Epoka lodowa. 1947, 18 z. 1–4. – s. 293–
294.
3469. Figlewicz Z. (rec.): P. George.
Geographie social du Monde. 1948, 19
z. 1–4 – s. 333–334.
3456. Klimaszewski M. (rec.): W. Szafer.
Flora plioceńska z Krościenka n/Dunajcem.
1947,
18
z.
1–4
–
s. 291–293.
3470. Inglot S. (rec.): A. Wrzosek. Przemysł na Dolnym Śląsku. 1948, 19 z. 1–4
– s. 326–329.
3457. Kmicikiewicz J. (rec.): G. Neuenschwander. Morphometrische Begriffe.
Eine kritische Uebersicht auf Grund der
Literatur. 1947, 18 z. 1–4 – s. 310–312.
3471. Inglot S. (rec.): W. Styś. Rolnictwo
na Dolnym Śląsku. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 324–326.
3458. Piasecki D. (rec.): A.M. Descamps.
Les trainées blanches d'avions. 1947, 18
z. 1–4 – s. 305–206.
3472. J.M. (rec.): A. Opolski. Astronomiczne podstawy geografii. 1948, 19
z. 1–4 – s. 334–335.
3459. Piasecki D. (rec.): Meteorologické
Zprávy, z. 1, 1947. 1947, 18 z. 1–4 –
s. 302–305.
3473. Jahnowa M. (rec.): M. Derrau.
Précis de géomorphologie. 1948, 29 z. 3
– s. 425–426.
3460. Pierwsze powojenne geograficzne
czasopismo niemieckie (Erdkunde Archiv
fuer wissenschaftliche Geographie).
1947, 18 z. 1–4 – s. 309.
3474. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): K.K.
Markow. Putieszestwije w Antarktidu.
1948, 19 z. 2 – s. 305.
360
Recenzje
3475. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Mapa
przeglądowa
świata.
Antarktyda
1:20 000 000. 1948, 29 z. 3 – s. 438–439.
1949
3489. Figlewicz Z. (rec.): Geographischer Jahresbericht aus Oestrreich,
XXIII. 1949, 20 z. 1–4 – s. 281–283.
3476. Klimaszewski M. (rec.): B. Halicki. Projekt nadmorskiego Parku Narodowego. 1948, 18 z. 1–4 – s. 296–297.
3490. Figlewicz Z. (rec.): O. Tulippe.
Initiationa a la géographie humaine.
1949, 20 z. 1–4 – s. 279.
3477. Komar T. (rec.): J. Młodziejowski.
Charakterystyka hydrograficzna dorzecza Odry. 1948, 19 z. 1–4 – s. 329–330.
3491. Jahn A. (rec.): B. Halicki. O lodowcach. 1949, 20 z. 1–4 – s. 291.
3478. Kosiba A. (rec.): A. Zierhoffer.
Ważniejsze cechy klimatu dorzecza Odry.
1948, 19 z. 1–4 – s. 329.
3492. Jahn A. (rec.): S.S. Sobolew. Razwitije erozjonnych prociessow na tierritorii ewropiejskoj czasti SSSR i borba
s nimi. 1949, 20 z. 1–4. – s. 278–279.
3479. Kosiba A. (rec.): Gazeta Obserwatora. 1948, 19 z. 1–4 – s. 332–333.
3493. Jahn A. (rec.): V. Ambroz. Sprase
pahorkatin (the loess of the Hill Countries). 1949, 20 z. 1–4 – s. 280–281.
3480. Mapa 1/M w czasie wojny. 1948,
19 z. 1–4 – s. 337.
3494. Krygowski B. (rec.): K. Pożaryska.
Stratygrafia plejstocenu w dolinie dolnej
Kamiennej. 1949, 20 z. 1–4. – s. 287–
290.
3481. Noskiewicz J. (rec.): K. Sembrat.
Fauna Śląska i jej geograficzne nawiązania. 1948, 19 z. 1–4 – s. 322–323.
3482. Powojenne sowieckie atlasy szkolne. 1948, 19 z. 1–4 – s. 338.
3495. Krygowski B. (rec.): M. Klimaszewski. Polskie Karpaty Zachodnie
w okresie dyluwialnym. 1949, 20 z. 1–4 –
s. 283–287.
3483. R.F. Flint. Glacial geology and the
pleistocene epock. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 335–336.
3496. Moniak J., Zaleski J. (rec.): Transportation in America. 1949, 20 z. 1–4 –
s. 279–280.
3484. S.M. (rec.): S. Tołpa. Roślinność
Śląska. 1948, 19 z. 1–4 – s. 323–324.
3485. Schmuck A. (rec.): Wiadomości
Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej, t. I z. 2. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 330–332.
3497. Schmuck A. (rec.): E. Stenz. Zagadnienie klimatów suchych w świetle
wyparowania. 1949, 20 z. 1–4 –
s. 291–292.
3486. Szewczyk J. (rec.): J. Staszewski.
Nazwy geograficzne na obszarze Polski.
1948, 29 z. 1 – s. 114–116.
3498. Schmuck A. (rec.): G. Manley. The
geographer's contribution to meteorology. 1949, 20 z. 1–4 – s. 292–294.
3487. Teisseyrowa J. (rec.): M. Klimaszewski. Krajobraz Sudetów. 1948, 19
z. 1–4 – s. 321–322.
3499. T.SZ. (rec.): Drogi wodne, red. T.
Tillinger, t. I. 1949, 20 z. 1–4 –
s. 294–295.
3488. Zierhoffer A. (rec.): Oblicze Ziem
Odzyskanych. Dolny Śląsk. T.1. Przyroda, gospodarka. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 318–321.
1950/1951
3500. Chałubińska A. (rec.): Mieczysław
Limanowski. 1950/1951, 21/22 z. 1–4 –
s. 529–532.
361
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
3501. Dorywalski M. (rec.): A. Jahn.
Morfogeneza i wiek północnej krawędzi
Podola w dorzeczu Ikwy. 1950/1951,
21/22 z. 1–4 – s. 517–518.
3512. Malicki A. (rec.): Przegląd Geograficzny, t. 19 (1939–1945), t 20 (1946).
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 521–524.
3513. Sperczyński W. (rec.): Pomorze
Zachodnie. Wyd. 2. 1950/1951, 21/22
z. 1–4 – s. 525–527.
3502. Dorywalski M. (rec.): H. Mitosek.
Względne nadwyżki i niedobory ludności
rolniczej w województwie lubelskim.
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 524–525.
1951/1952
3514. Kostrowicki J. (rec.): Geography
in the XX century. A study of growth,
fields, techniques, aims and trends.
1951/1952, 23/24 z. 1–4 – s. 209–217.
3503. Dorywalski M. (rec.): J. Trembaczowski. Próba wyjaśnienia pochodzenia
piasków plaży i wydm w Puławach.
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 518.
1952/1953
3504. Dorywalski M. (rec.): M. Malicki.
Spękania kredy w górnym dorzeczu Nidy.
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 515.
3515. Barciński F. (rec.): I.I. IwanowOmskij. Istoriczeskij matierializm o roli
giegoraficzeskoj sriedy w razwitii obszczestwa. 1952/1953, 23/24 z. 1–4 –
s. 205–209.
3505. Galon R. (rec.): S. Srokowski.
Pomorze Zachodnie. Studium geograficzne,
gospodarcze
i
społeczne.
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 527–529.
3516. Barciński F. (rec.): Weltatlas, Die
Staaten der Erde und ihre Wirtschaft.
1952/1953, 23/24 z. 1–4 – s. 219–221.
3506. K.Chm. (rec.): A. Chałubińska.
Izoanomale rocznej temperatury w Polsce. 1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 520.
3517. Batowski H. (rec.): Československo w mapách. 1952/1953, 23/24 z. 1–4 –
s. 217–219.
3507. K.Chm. (rec.): A. Chałubińska.
Nowe roczne izoanomale świata.
1950/1951, 21/22 z. 1–4 – s. 518–520.
3518. Berezowski S. (rec.): P. George.
Géographie économique et sociale de la
France. 1952/1953, 23/24 z. 1–4 –
s. 202–205.
3508. K.Chm. (rec.): W. Zinkiewicz.
O parowaniu wody w Puławach w latach
1946–1947. 1950/1951, 21/22 z. 1–4 –
s. 520–521.
3519. Churska Z. (rec.): U. Puckalanka.
Zasięg Gopła i jego połączenie z Wisłą w
naszej erze. 1952/1953, 23/24 z. 1–4 –
s. 198–199.
3509. K.Chm. (rec.): W. Zinkiewicz.
Perturbacja w przeźroczystości atmosfery oraz opad pyłu eolicznego w Lubelszczyźnie w kwietniu 1948. 1950/1951,
21/22 z. 1–4 – s. 521.
3520. Jahn A. (rec.): J. Dylik. O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej
Polski. 1952/1953, 23/24 z. 1–4 – s. 195–
198.
3510. Kowalska A. (rec.): A. Jahn.
Utwory czwartorzędowe i morfologia
doliny Bugu pod Sokalem. 1950/1951,
21/22 z. 1–4 – s. 515–516.
3521. Ładogórski T. (rec.): J. Mitkowski.
Uwagi o zaludnieniu Polski na początku
panowania
Kazimierza
Wielkiego.
1952/1953, 23/24 z. 1–4 – s. 192.
3511. Krygowski B. (rec.): E. Zeuner.
Dating the Past. 1950/1951, 21/22 z. 1–4
– s. 511–515.
362
Recenzje
3522. Ładogórski T. (rec.): K. Ślaski.
Zasięg lasów Pomorza w ostatnim tysiącleciu. 1952/1953, 23/24 z. 1–4 – s. 194.
3533. Barciński F. (rec.): I.P. Jastrebowa. Jużno-Afrikanskij Sojuz posle wtoroj
mirowoj wojny. 1954, 25 z. 1–2 –
s. 184–185.
3523. Ładogórski T. (rec.): S. Hoszowski.
Dynamika rozwoju zaludnienia Polski
w epoce feudalnej X-XVIII w. 1952/1953,
23/24 z. 1–4 – s. 194–195.
3534. Barciński F. (rec.): P. Sebag. La
Tunisie. Essai de monographie. 1954, 25
z. 1–2 – s. 183–184.
3524. Ładogórski T. (rec.): T. Zajączkowski. Nazwa Wielkopolski w świetle
źródeł historycznych. 1952/1953, 23/24
z. 1–4 – s. 191.
3535. Barciński F. (rec.): Tresty miliardery wo Fancji. 1954, 25 z. 1–2 –
s. 182–183.
3536. Bartkowski T. (rec.): A. Kalniet.
Zagadnienie genezy i wieku oczek lodowcowych. 1954, 25 z. 1–2 – s. 165–166.
3525. Ładogórski T. (rec.): W. Kowalenko. Przewłoka na szlaku żeglugowym
Warta-Gopło-Wisła. 1952/1953, 23/24
z. 1–4 – s. 190–191.
3537. Dylik J. (rec.): F. Taillefer. Le
piémont des Pyrénées Francaises. 1954,
25 z. 3 – s. 320–322.
3526. Ładogórski T. (rec.): W. Kula. Stan
i potrzeby badań nad demografią historyczną dawnej Polski do początków XIX
w. 1952/1953, 23/24 z. 1–4 – s. 192–194.
3538. Dylik J. (rec.): J. Beaujeu-Garnier.
Le Morvan et sa bordure. Étude morphologique. 1954, 25 z. 3 – s. 322–324.
3527. Ładogórski T. (rec.): Z. Kaczmarczyk. Czynniki geograficzne w rozwoju dziejowym Polski. 1952/1953, 23/24
z. 1–4 – s. 191–192.
3539. Galon R. (rec.): A. Kowalska.
Niektóre zagadnienia dyluwium Polski
w świetle polskiej literatury za okres
1930–1948. 1954, 25 z. 1–2 –
s. 168–170.
3528. Morawski J. (rec.): A. Cailleux.
Morphoskopische Analyse der Geschiebe
und Sandkoerner und ihre Bedeutung
fuer die Paloeoklimatologie. 1952/1953,
23/24 z. 1–4 – s. 200–202.
3540. Galon R. (rec.): B. Krygowski.
Zagadnienie czwarotrzędu i podłoża
środkowej części Niziny Wielkopolskiej.
1954, 25 z. 1–2 – s. 167–168.
3529. Morawski J. (rec.): H. Gerth. Das
Klima des Permzeitalters. 1952/1953,
23/24 z. 1–4 – s. 199–200.
1954
3541. Galon R. (rec.): C. Wardęska.
Bibliografia polskich prac w zakresie
badań czwartorzędowych 1900–1950.
1954, 25 z. 1–2 – s. 168–170.
3530. Baraniecki L. (rec.): B.A. Fiedorowicz. O roli karsta w reliefie pustyń.
1954, 25 z. 1–2 – s. 172–173.
3542. Galon R. (rec.): E. de Martonne.
France Physique. 1954, 25 z. 1–2 –
s. 179–180.
3531. Baraniecki L. (rec.): I. Słonim.
Sprawocznik po giegrafii dla uczitielej
naczelnoj szkoły. 1954, 25 z. 1–2 –
s. 147–177.
3543. Galon R. (rec.): J. Głodek, C. Wardęska. Bibliografia czwartorzędu w literaturze obcej. 1954, 25 z. 1–2 –
s. 168–170.
3532. Baraniecki L. (rec.): J.G. Sauszkin.
Moskwa. 1954, 25 z. 1–2 – s. 180–182.
3544. Jahn A. (rec.): S. Dżułyński. Tektonika południowej części Wyżyny Krakowskiej. 1954, 25 z. 1–2 – s. 170–172.
363
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
3545. Jurczyński J. (rec.): E. Romer,
W. Migacz. Polska, mapa fizyczna
1:2,5/M, 1:0,8/M. 1954, 25 z. 3 – s. 314–
319.
3557. Czeppe Z. (rec.): M. Drzał. Morfologia dorzecza Prądnika. 1955, 26 z. 4 –
s. 395–396.
3558. Grzeszczak J. (rec.): Przewodnik V
Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Geograficznego,
Lublin,
wrzesień 1954. 1955, 26 z. 4 – s. 393–
394.
3546. Ładogórski T. (rec.): J. NatansonLeski. Zarys granic i podziałów Polski
najstarszej. 1954, 25 z. 4 – s. 412–421.
3547. Szalkiewiczówna B. (rec.): W. Husarski. Kazimierz Dolny. 1954, 25 z. 4 –
s. 421–424.
3559. Jahn A. (rec.): D. Loucek. Geomorfologie velehorské oblasti Královy Holy
v Nizkych Tatrách. 1955, 26 z. 4 – s. 399.
3548. Walczak W. (rec.): H. Kellerohn.
Untersuchungen zur Morphologie der
Talanfaenge im mitteleuropaeischer
Raum. 1954, 25 z. 1–2 – s. 178–179.
3560. Jahn A. (rec.): J. Ksandr. Geomorfologická studie dolin jizniho svahu
Vysokych Tater. 1955, 26 z. 4 –
s. 397–398.
3549. Walczak W. (rec.): H. Mensching.
Schotterfluren und Talauzen im Niedersaechsischen Bergland. 1954, 25 z. 4 –
s. 424–425.
3561. Jahn A. (rec.): J. Kunsky. Ke geomorfologii żuloveho jadra nizkotatranskeho. 1955, 26 z. 4 – s. 398.
3562. Jahn A. (rec.): J. Kunsky. Mrazove
kliny na venusine Sopce ve Slezsku. 1955,
26 z. 4 – s. 398.
1955
3550. Baraniecki L. (rec.): G.K. Tuszinskij. E.F. Guskowa. W.D. Gubarewa.
Pieriekristalizacija sniega i wozniknowienije ławin. 1955, 26 z. 3 – s. 282–283.
3563. Jahn A. (rec.): V. Balounová.
Tvary lodovcové akumulace v Male
a Velké Studené Doline ve Vysokych
Tatrach. 1955, 26 z. 4 – s. 399.
3551. Baraniecki L. (rec.): I.W. Samoiłow. Ustja riek. 1955, 26 z. 3 – s. 277–
282.
3564. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Atłas
mira. 1955, 26 z. 4 – s. 389–392.
3552. Baraniecki L. (rec.): J. Nyka. Dolina Roztoki i Pięciu Stawów. 1955, 26 z. 3
– s. 283–285.
3565. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Mapa
krajoznawcza Polski: „Województwo
wrocławskie i opolskie" oraz „Województwo stalinogrodzkie i krakowskie".
1955, 26 z. 4 – s. 389.
3553. Baraniecki L. (rec.): J. Sekyra.
Velehorsky kras Belskych Tater. 1955, 26
z. 4 – s. 399–402.
3566. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): N.A.
Gwozdiecki. Kak byli stiorty „biełyje
piatna" z karty SSSR. 1955, 26 z. 4 –
s. 392–393.
3554. Baraniecki L. (rec.): S. Berezowski. Dolina Kościeliska; Dolina Chochołowska. 1955, 26 z. 3 – s. 283–285.
3555. Berezowski S. (rec.): N.N. Baranskij. Oczerki po szkolnoj mietodikie ekonomiczeskoj gieografii. 1955, 26 z. 3 –
s. 287–290.
3567. Kortus B. (rec.): Československo
w mapach. 1955, 26 z. 3 – s. 291–296.
3568. Kozarski S. (rec.): A. Jahn. Zjawiska krioturbacyjne współczesnej i plejstoceńskiej strefy peryglacjalnej. 1955,
26 z. 4 – s. 396–397.
3556. Bonasewicz A. (rec.): A. Tuszyńska. Brazylia. 1955, 26 z. 3 – s. 286–287.
364
Recenzje
3569. Winid B. (rec.): A.G. Szigier. Administratiwno-tieritorialnoje dielenije zarubieżnych stran, cz. I: Europa, Ameryka
Północna i Południowa. 1955, 26 z. 3 –
s. 290–291.
3579. Jahn A. (rec.): D.W. Borisjewicz.
Powierchnosti wyrawniwanija sredniego
i jużnogo Urała i usłowija ich formirowanija. 1956, 27 z. 1 – s. 54–55.
3580. Jahn A. (rec.): J. Domaradzki.
Blocksroeme in Kanton Graubuenden.
1956, 27 z. 3 – s. 312–313.
3570. Wrzosek A. (rec.): V. Kroutilik.
Haldové pokryvy na územi mesta Oravy.
1955, 26 z. 4 – s. 402–403.
3581. Jahn A. (rec.): W. Walter. Duenenstudien im Schwarheimer Wald bei
Frankfurt. 1956, 27 z. 2 – s. 206–207.
1956
3571. Berezowski S. (rec.): A. Wrzosek.
Osiągnięcia
gospodarczo-kulturalne
województwa wrocławskiego. 1956, 27
z. 2 – s. 201–204.
3582. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Atlas
geografic. 1956, 27 z. 1 – s. 78–79.
3583. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Atlas zur
Erd- und Laenderkunde. 1956, 27 z. 2 –
s. 209–210.
3572. Berezowski S. (rec.): EdelKryński. Osiągnięcia gospodarcze i kulturalne województwa gdańskiego. 1956,
27 z. 2 – s. 201–204.
3584. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Atłas
mira. 1956, 27 z. 2 – s. 207–208.
3573. Berezowski S. (rec.): W. Kaczorowski, J. Zajchowski. Osiagnięcia gospodarcze i kulturalne terenów odzyskanych Górnego Śląska. 1956, 27 z. 2 –
s. 201–204.
3585. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Bliski
Wschód: Indochiny 1:6 000 000. 1956,
27 z. 1 – s. 78.
3586. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Diercke
Weltatlas. 1956, 27 z. 3 – s. 310–311.
3574. Berezowski S. (rec.): W. Myślenicki. Przeobrażenia i osiągnięcia gospodarczo-społeczne w województwie szczecińskim i koszalińskim. 1956, 27 z. 2 –
s. 201–204.
3587. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Filipiny
1:4 500 000. 1956, 27 z. 3 – s. 309.
3588. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): G. Riewzin. O Janie Czerskim. 1956, 27 z. 1 –
s. 77–78.
3575. Berezowski S. (rec.): z. Frejkin.
Turkmenskaja SSR – Ekonomikogieograficzeskaja charakteristika. 1956,
27 z. 4 – s. 378–379.
3589. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Gieograficzeskij atłas dla uczitielej sriedniej
szkoły. 1956, 27 z. 1 – s. 80–82.
3576. Berezowski S. (rec.): Z. Januszko.
Przeobrażenia i osiągnięcia gospodarczo-społeczne województwa olsztyńskiego. 1956, 27 z. 2 – s. 201–204.
3590. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Gieograficzeskij atłas SSSR dla 7 i 8 kłassow
sriedniej szkoły. 1956, 27 z. 2 –
s. 208–209.
3577. Berezowski S. (rec.): Z. Krzyżaniak. Osiągnięcia gospodarcze i kulturalne województwa zielonogórskiego.
1956, 27 z. 2 – s. 201–204.
3591. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): H. Bosse.
Kartentechnik. 1956, 27 z. 1 – s. 84–85.
3592. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): H. Slanar. Oesterreichischer Mittelschulatlas
(Kozenn-Atlas). 1956, 27 z. 1 – s. 82–83.
3578. Dabińska J. (rec.): S. Lencewicz.
Wody lądowe. 1956, 27 z. 2 –
s. 198–199.
365
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
3593. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): J. Domaniewski. Benedykt Dybowski. 1956, 27
z. 2 – s. 204–205.
3605. Kozarski S. (rec.): R. Galon. Morfologia doliny i sandru Brdy. 1956, 27
z. 4 – s. 377–378.
3594. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): P. Gourou. Atlas classique. France. Union
Francaise. 1956, 27 z. 3 – s. 309–310.
3606. Krotkiewicz Z. (rec.): K. Adamczewska. Z fizjografii krainy zielonogórskiej. 1956, 27 z. 2 – s. 200–201.
3595. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Polska.
Mapa fizyczna 1:2 000 000. 1956, 27 z. 4
– s. 393–394.
3607. Krygowski B. (rec.): Biuletyn
Peryglacjalny nr 1. 1956, 27 z. 1 –
s. 58–65.
3596. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Polska
Rzeczpospolita Ludowa 1:1 500 000.
1956, 27 z. 4 – s. 392–393.
3608. Migacz W. (rec.): Gieograficzeskij
atłas zarubieżnych stran dla 9 kłassa
sriedniej szkoły. 1956, 27 z. 4 –
s. 395–397.
3597. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Republica
Populara Romania. Harta fizica si administrativa 1:400 000. 1956, 27 z. 1 –
s. 79–80.
3609. Niewiarowski W. (rec.): C.E. Brooks. The climatic changes of the past
thousand years. 1956, 27 z. 1 – s. 68–70.
3598. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): S. Pagaczewski, K. Saysse-Tobiczyk. Dunajec,
der schoenste polnische Bergfluss. 1956,
27 z. 1 – s. 76–77.
3610. Pernarowski L. (rec.): B.A. Fiedorowicz. Woprosy proischożdienija i formirowanija piesczanogo relefa pustyń.
1956, 27 z. 1 – s. 55–57.
3599. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): W. Słabczyński. Paweł Edmund Strzelecki, polski
badacz Australii. 1956, 27 z. 2 –
s. 205–206.
3611. Pokorny J. (rec.): E. Kääriäinen.
On the Recent Uplifts of the Earth's
Crust in Finland. 1956, 27 z. 1 –
s. 65–67.
3600. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Wenschow. Weltatlas. 1956, 27 z. 3 –
s. 311–312.
3612. Przesmycka-Grzeszczak E. (rec.):
S. Majdanowski. Jeziora Polski. 1956, 27
z. 2 – s. 199–200.
3601. Kolago C. (rec.): J.S. Simmons i in.
Global epidemiology. A geography of
disease and sanitation, t. I. 1956, 27 z. 4
– s. 391–392.
3613. Rosa B. (rec.): S.G. Bocz. O profilu geomorfologicznym. 1956, 27 z. 1 –
s. 35–39.
3614. Strzelecka B. (rec.): Woprosy gieografii, t. 31 – Seria gieograficzeskich
znanij i istoriczeskaja gieografija SSSR.
1956, 27 z. 4 – s. 379–389.
3602. Kortus B. (rec.): J. Smetana.
Z problematyki gospodarki wodnej Czechosłowacji. 1956, 27 z. 1 – s. 50–53.
3603. Kortus B. (rec.): W. Czajka. Lebensformen und Pionierarbeit an der
Siedlungsgrenze. 1956, 27 z. 4 –
s. 390–391.
3615. Tyczyńska M. (rec.): G.A. Awsiuk.
Tiempiernaturnoje sostojanije lednikow.
1956, 27 z. 1 – s. 57–58.
3616. W. Migacz. Maniera Szwajcarska
w mapach. 1956, 27 z. 1 – s. 47–49.
3604. Kortus B., Słowik J. (rec.): Polsko.
Politická mapa lidowé Republiky Polské
1:1 000 000. 1956, 27 z. 4 – s. 394–395.
366
Recenzje
3617. Walczak W. (rec.): H. Mensching,
R. Raynal. Flussflaechen in Marokko.
1956, 27 z. 1 – s. 70–71.
3630. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): F. Koch,
L. Peters. Foeldrajzi zseblexikon. 1957,
28 z. 1 – s. 111.
3618. Winid B. (rec.): D.F. Putnam.
Canadian regions. A: Geography of
Canada. 1956, 27 z. 1 – s. 71–76.
3631. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Foeldrajzi Atlasz. A koezepiskolak Szamara.
1957, 28 z. 1 – s. 110–111.
1957
3632. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): H.P.
Kosack. K.H. Meine. Die Kartographie
1943–1954.
Eine
bibliographische
Uebersicht. 1957, 28 z. 1 – s. 110.
3619. Berezowski S. (rec.): B. Milojević.
La Jugoslavie – Apercu géographique.
1957, 28 z. 1 – s. 94–95.
3633. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Mapa
komunikacyjna Polski 1:1 000 000. 1957,
28 z. 1 – s. 110.
3620. Bromek K. (rec.): W. Zimmer.
Darmstadt. Grenzen und Moeglichkeiten
einer Stadt. 1957, 28 z. 1 – s. 103–104.
3634. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Mapa
samochodowa Polski 1:1 000 000. 1957,
28 z. 3–4 – s. 305.
3621. Dynowska I. (rec.): G.W. Bogomołow. Podstawy hydrogeologii. 1957, 28
z. 1 – s. 92–94.
3635. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Ocean
Atlantycki 1:33 000 000. 1957, 28 z. 2 –
s. 212.
3622. Grzeszczak J. (rec.): Die entwicklungsgeschichte der Erde. 1957, 28
z. 2 – s. 208–209.
3636. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Oxford
School Atlas. 1957, 28 z. 2 – s. 212–213.
3623. Grzeszczak J. (rec.): Das Gesicht
der Erde. 1957, 28 z. 2 – s. 208–209.
3637. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): S. Hartman. Belgika. 1957, 28 z. 3–4 –
s. 302–303.
3624. Jahn A. (rec.): E. Kremer. Die
Terassenlandschaft der mittleren Mosel
als Beitrag zur Quataergeschichte. 1957,
28 z. 2 – s. 209–210.
3638. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Skolni
zemepisny atas pro 4 a 5 postupny rocnik
vseobecne vádelavacich skol. 1957, 28
z. 3–4 – s. 305.
3625. Jahn A. (rec.): H.P. Kosack. Die
Antarktis. Eine Laenderkunde. 1957, 28
z. 3–4 – s. 295–296.
3639. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Stany
Zjednoczone 1:8 500 000. 1957, 28 z. 1 –
s. 111–112.
3626. Jahn A. (rec.): L. Hempel. Rumpfflaechenlandschaft oder Schichtstufenland? 1957, 28 z. 2 – s. 210–211.
3640. Kolago C. (rec.): Bulletin de l'Institut du Désert de l'Egypte, t. 3, z. 1,
1953. 1957, 28 z. 1 – s. 101–103.
3627. Jahn A. (rec.): W. Okołowicz.
Geomorfologia okolic środkowej Wilii.
1957, 28 z. 3–4 – s. 292–293.
3641. Kolago C. (rec.): G.L. Paver, D.A.
Pretorius. Report on hydrogeological
investigations in Kharga and Dahhla
Oases. 1957, 28 z. 1 – s. 100–101.
3628. Januszewski J. (rec.): F.J. Monkhouse. Albert and Juliana: two great
waterways. 1957, 28 z. 3–4 – s. 299–300.
3629. Januszewski J. (rec.): P. Penczew.
Gidrologiczeskije issledowanija w Bołgarii. 1957, 28 z. 2 – s. 211.
3642. Kolago C. (rec.): G.L. Paver, D.A.
Pretorius. Report on reconaissance hydrogeological investigations in the West-
367
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
ern Desert Coastal Zone. 1957, 28 z. 1 –
s. 99–100.
seleiszeit in Norddeutschland. 1957, 28
z. 3–4 – s. 293.
3643. Kortus B. (rec.): J. Hanzlik,
P. Horvath. Demografické problemy
Zitného ostrova. 1957, 28 z. 3–4 –
s. 300–302.
3654. Winid B. (rec.): Nieuw Guinea –
de ontwikkeling op economisch sociaal,
en cultural gebied in nederlands en australisch Nieuw Guinea. 1957, 28 z. 1 –
s. 95–98.
3644. Kortus B. (rec.): J. Martinka. Historickogeografické crty Zitneho ostrova.
1957, 28 z. 3–4 – s. 300–302.
3655. Wróbel R. (rec.): M.W. Proniczewa. O skorostiach rosta owragow Sriednie-Russkoj Wozwyszennosti. 1957, 28
z. 3–4 – s. 293–295.
3645. Malicki A. (rec.): J. Lambor. Stepowienie środkowych obszarów Polski.
1957, 28 z. 2 – s. 207–208.
1958
3656. Berezowski S. (rec.): C. Marinow.
Razpredelenieto na proiswoditelnite siłi
w Byłgarija i tjachnoto rajonirane. 1958,
29 z. 3 – s. 428–432.
3646. Maruszczak H. (rec.): H. Nietsch.
Hochwasser, Auenlehm und vorgeschichtliche Siedlung. Ein Beitrag auf der
Grundlage des Wesergebietes. 1957, 28
z. 3–4 – s. 297–299.
3657. Berezowski S. (rec.): E.B. Valev.
Bołgarija ekonomiko-gieograficzeskaja
charakteristika. 1958, 29 z. 3 –
s. 428–432.
3647. Maruszczak H. (rec.): H. Straka.
Die pollenanalytische Datierung von
juengern Volkanausbruechen. 1957, 28
z. 3–4 – s. 296–297.
3658. Berezowski S. (rec.): F.T. Konstantinow.
Narodnaja
Riespublika
Bołgarija. 1958, 29 z. 3 – s. 428–432.
3648. Mieczkowski Z. (rec.): M.S. Bondarskij. Słowar' gieograficzeskich nazwanij. 1957, 28 z. 1 – s. 107–109.
3659. Berezowski S. (rec.): J. Penkow.
T. Jordanow. Ikonomiczeskaja gieografija na narodnata republika Byłgarija –
uczebnik za X kłas na obsztoobrazowatelnite ucziliszta. 1958, 29 z. 3 –
s. 428–432.
3649. Pietkiewicz S. (rec.): M. Lipiński.
Jak powstaje mapa? Geodezja dla
wszystkich, wyd 2. 1957, 28 z. 3–4 –
s. 303–305.
3650. Starkel L. (rec.): K.J. Zandstra.
Die
junquartaere
morphologische
Entwicklung des Sartales. 1957, 28 z. 1 –
s. 91–92.
3660. Bromek K. (rec.): J. Veresik.
K metódam wymedzovania hranic miest.
1958, 29 z. 2 – s. 307.
3651. Staszewski J. (rec.): M.S. Bondarskij. Słowar' gieograficzeskich nazwanij.
1957, 28 z. 1 – s. 104–107.
3661. Bromek K. (rec.): J. Veresik.
Prispevok ku geografii obyvatelstva
Trnavy. 1958, 29 z. 2 – s. 308.
3652. Straszewicz L. (rec.): Zagadnienia
komunikacyjne w opracowaniach na
przykładzie niemieckich monografii powiatowych. 1957, 28 z. 3–4 – s. 287–291.
3662. Bromek K. (rec.): J. Veresik. Vyvoj
podorysu Nitry. 1958, 29 z. 2 – s. 308.
3663. Drzewiecka Z., Grzelińska B.,
Skrzywan E., Michalak S.: Stany Zjednoczone 1:8 500 000. Odpowiedź na recenzję. 1958, 29 z. 1 – s. 135–136.
3653. Walczak W. (rec.): P. Woldstedt.
Saaleeiszeit. Warthestadium und Weich-
368
Recenzje
3664. Hornig A. (rec.): L. Hempel. Die
Entstehung einiger anthropogen bedingter Oberflaechenformen und ihre
Ahnlichkeit mit natuerlichen Formen.
1958, 29 z. 1 – s. 107–108.
3676. Kusiński W. (rec.): A. Werwicki.
Białostocki okręg przemysłu włókienniczego do roku 1945. Czynniki rozwoju
i zagadnienia lokalizacyjne. 1958, 29 z. 3
– s. 432–435.
3665. Jahn A. (rec.): J. Buedel. Die
„Doppelten Einebunsflaeschen" in den
feuchten Tropen. 1958, 29 z. 3 –
s. 426–428.
3677. Leszczycki S. (rec.): J. Barbag,
M. Janiszewski. Geografia Polski. 1958,
29 z. 2 – s. 299–303.
3678. Malicki A. (rec.): S.A. Mawlianow.
Gienieticzeskije tipy liossow i liossowidnych porod cientralnoj i jużnoj czastiej
Sriedniej Azji i ich inżeniernogeołogiczeskije swojstwo. 1958, 29 z. 4 –
s. 539–541.
3666. Januszewski J. (rec.): Ekonomiczna
mapa Szwecji w skali 1:10 000. 1958, 29
z. 4 – s. 546–547.
3667. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): J. Barbag, M. Janiszewski. Geografia Polski.
1958, 29 z. 1 – s. 112–114.
3679. Maruszczak H. (rec.): N.A. Mossienko. Promierzannije i ottaiwanije
poczwy w usłowjach Kułundinskoj stepi.
1958, 29 z. 2 – s. 304.
3668. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): J. Halperin. On był pierwszym. Byl o polarnym
liotczikie Janie Nagurskom. 1958, 29 z. 4
– s. 546.
3680. Maryański A. (rec.): Atlas Chińskiej Republiki Ludowej (w języku chińskim). 1958, 29 z. 4 – s. 547–548.
3669. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Ocean
Indyjski 1:25 000 000. 1958, 29 z. 2 –
s. 310.
3681. Maślankiewicz K. (rec.): J. Oberc.
Region Gór Bardzkich (Sudety). Przewodnik dla geologów. 1958, 29 z. 4 –
s. 535–539.
3670. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Ocean
Spokojny 1:35 000 000. 1958, 29 z. 2 –
s. 310.
3682. Moniak J. (rec.): L. Gordanow.
Egipt. 1958, 29 z. 1 – s. 108–110.
3671. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Replika
recenzenta. 1958, 29 z. 1 – s. 136–137.
3683. Pernarowski L. (rec.): J. Kostrowicki. Środowisko geograficzne Polski.
Warunki przyrodnicze rozwoju gospodarki narodowej. 1958, 29 z. 3 –
s. 436–438.
3672. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Tatry
i Pieniny. Mapa turystyczna 1:75 000.
1958, 29 z. 1 – s. 117–118.
3673. Kortus B. (rec.): P. Kahoun. Poruri – hospodárská geografie. 1958, 29 z. 1
– s. 110–112.
3684. S.W.B. (rec.): Geografski Pregled.
1958, 29 z. 3 – s. 428.
3674. Kozarski S. (rec.): P. Woldstedt.
Die Geschichte des Flussnetzes in
Norddeutschland und angrescenden
Gebieten. 1958, 29 z. 1 – s. 104–106.
3685. Straszewicz L. (rec.): W. Czarnecki. Planowanie miast i osiedli. Część V –
Planowanie kominikacji i transportu.
1958, 29 z. 2 – s. 309–310.
3675. Kozarski S. (rec.): R. Brinkmann.
Die Entwaesserung der Baltischen Eisrandlagen im mittleren Norddeutschland.
1958, 29 z. 1 – s. 106–107.
3686. Szaflarski J. (rec.): E. Kozłowska.
Warunki mieszkaniowe w Górnośląskim
Okręgu Przemysłowym w świetle badań
369
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
statystycznych. 1958, 29 z. 4 – s. 544–
545.
valeur des sols dans la province d'Afrique. 1959, 30 z. 4 – s. 471–472.
3687. Szałkiewicz B. (rec.): I.W. Garmanow. Karty gruntowych wod stiepnych
i liesostiepnych rajonow jewropiejskoj
czasti SSSR. 1958, 29 z. 4 – s. 541–544.
3699. Karkonosze. Mapa turystyczna
1:75 000. Akademicki Klub Turystyczny
we Wrocławiu. 1959, 30 z. 1 –
s. 107–108.
3688. Ziemońska Z. (rec.): O. Dub. Vseobecná hydrologia Slovenska. 1958, 29
z. 2 – s. 305–307.
3700. Komar T. (rec.): K. Łomniewski.
Zalew Wiślany. 1959, 30 z. 4 –
s. 465–466.
1959
3701. Kosiński L. (rec.): N.J.G. Pounds.
Planning in the Upper Silesian Industrial
Region. 1959, 30 z. 2 – s. 233–234.
3689. Bączyk J. (rec.): J. Bluthgen. Die
Eiseverhaeltnisse der Kuestengewasser
Mecklenburg-Vorpommern. 1959, 30 z. 4
– s. 466–468.
3702. Kusiński W. (rec.): J. Sauszkin.
Wwiedienije w ekonomiczeskuju gieografiju. 1959, 30 z. 2 – s. 235–238.
3690. Bączyk J. (rec.): R. Sierociński.
Bałtyk. 1959, 30 z. 2 – s. 232–233.
3703. Migaczowa H. (rec.): Czu-SzoTang. Chiny. Zarys geograficzny. 1959,
30 z. 1 – s. 105.
3691. Czekańska M. (rec.): B. Krygowski. Krajobraz Wielkopolski i jego dzieje.
1959, 30 z. 1 – s. 100–103.
3704. Pernarowski L. (rec.): Lessowyje
porody Ukrainy. 1959, 30 z. 3 –
s. 378–382.
3692. Jahn A. (rec.): A.C. O'Dell. The
Scandinavian World. 1959, 30 z. 1 –
s. 103–105.
3705. Piasecki D. (rec.): J.J. Hakkel.
Prirodnyje modelirowanije tiektoniczeskich dieformaciji na ledianoj korie.
1959, 30 z. 4 – s. 468–469.
3693. Jahn A. (rec.): R. Galon. Alpy,
Austria – Szwajcaria. 1959, 30 z. 1 –
s. 99–100.
3706. Rotnicki K. (rec.): A. Duecker,
G.C. Maarleveld. Hoch- und spaetglaziale aeolische Sande in Nordwestdeutschland und in den Niederlanden. 1959, 30 z. 3 – s. 375–376.
3694. Jahn A. (rec.): S.Z. Różycki. Próba
odtworzenia formowania się rzeźby polodowcowej. Eksperyment geomorfologiczny. 1959, 30 z. 1 – s. 93–96.
3695. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): J. Staszewski. Mapa rozmieszczenia ludności
1:22 000 000. 1959, 30 z. 1 – s. 106–107.
3707. Rotnicki K. (rec.): P.R. Lamerson,
L.F. Dellwig. Deformation by Ice Push
Lithifield sediments in South-Central
Iowa. 1959, 30 z. 3 – s. 377–378.
3696. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Mapa
ścienna gęstości zaludnienia Chin
1:4 000 000. 1959, 30 z. 3 – s. 382–383.
3708. Stokłosa T. (rec.): R. McNally.
Standard World Atlas. 1959, 30 z. 2 –
s. 238–240.
3697. Kaniówna C. (rec.): A.M. Rudolph.
Le role économique et démographique de
l'emigration dans l'Apenin Toscan. 1959,
30 z. 4 – s. 469–471.
3709. Szukalski J. (rec.): A. Modrzejewski. Krajobraz i przyroda Ziemi Słupskiej. 1959, 30 z. 2 – s. 231–232.
3698. Kaniówna C. (rec.): R. Chevallier.
Le centuriation romaine et la mise en
370
Recenzje
3710. Walczak W. (rec.): J. Corbel. Les
du Nord-Quest de l'Europe et de quelques regions de comparaison. 1959, 30
z. 2 – s. 234–235.
3721. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): M. Wehrli. Die Sprachgebiete Mitteleuropas von
dem Zweiten Weltkriege 1:4 500 000.
1960, 31 z. 1 – s. 115–116.
3711. Zierhoffer A. (rec.): G. Roschke.
Die Witterung des Warthegebietes.
Klimatologische Untersuchungen im
Oder- Weichselraum auf aerologischsynoptischer Grundlage. 1959, 30 z. 1 –
s. 96–98.
3722. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Radzieckie atlasy szkolne. 1960, 31 z. 3 –
s. 331–332.
3723. Kobendzina J. (rec.): H. Valentin.
Die Kuesten der Erde. 1960, 31 z. 2 –
s. 223–225.
1960
3724. Moniak J. (rec.): G. Oberbeck.
Neue Ergebnisse der Flurformenforschung in Niedersachsen. 1960, 31
z. 1 – s. 111–113.
3712. Baraniecki L. (rec.): Wydmy śródlądowe Polski, studium zbiorowe pod
red. Rajmunda Galona. 1960, 31 z. 3 –
s. 325–329.
3725. Moniak J. (rec.): H. Jaeger.
Probleme und der Flurformenforschung
in Sueddeutschland. 1960, 31 z. 1 –
s. 113–115.
3713. Barciński F.: A. Kukliński. Struktura przestrzenna przemysłu cegielnianego
na Ziemiach Zachodnich w epoce kapitalizmu. 1960, 31 z. 3 – s. 329–331.
3726. Pietkiewicz S. (rec.): Przegląd
Geodezyjny. 1960, 31 z. 2 – s. 229–235.
3714. Berezowski S. (rec.): Zeszyty Problemowe Gospodarki Górskiej. 1960, 31
z. 4 – s. 435–437.
3727. Szaflarski J. (rec.): Atłas ozjera
Bajkał, pribierieżnaja czast'. 1960, 31
z. 2 – s. 228–229.
3715. Czerwiński J. (rec.): A.H. Robinson. Elements of Cartography. 1960, 31
z. 4 – s. 438.
3728. Zierhoffer A. (rec.): J. Staszewski.
F. Uhorczak. Geografia fizyczna w liczbach. 1960, 31 z. 3 – s. 321–325.
3716. Czyżewski J. (rec.): Geografia
gospodarcza Polski. 1960, 31 z. 4 –
s. 433–435.
1961
3729. A. Guilcher. Coastal sand ridges
and marshes and their continental environment near Grand Popo and Ouidah.
Dahomey. 1961, 32 z. 4 – s. 453–454.
3717. Galon R. (rec.): A. Cholley. Carte
morphologique du Bassin Parisien
1:400 000. 1960, 31 z. 2 – s. 225–228.
3718. Galon R. (rec.): Zeszyty Geograficzne. Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Gdańsku, r. I, nr 1. 1960, 31 z. 4 –
s. 437–438.
3730. A. Schou. The Danish moraine
archipelag as a research field for coastal
morphology and dynamics. 1961, 32 z. 4
– s. 456.
3719. Jahn A. (rec.): R.F. Flint.
W.A. Gal. Stratigraphy and radiocarbon
dates at Searles Lake. 1960, 31 z. 1 –
s. 111.
3731. Bączyk J. (rec.): Second Coastal
Geography Conference. 1961, 32 z. 4 –
s. 451.
3732. G. Evans. The development of the
coastline of the Walsh. 1961, 32 z. 4 –
s. 455.
3720. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): M. Janiszewski . Regiony geograficzne Polski.
1960, 31 z. 1 – s. 116–117.
371
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
3733. Berezowski S. (rec.): Geografia na
łamach „Poznaj Świat". 1961, 32 z. 3 –
s. 356–360.
3745. J.A. Steers. Archeology and physiography in coastal studies. 1961, 32 z. 4
– s. 456.
3734. Berezowski S. (rec.): I.W. Nikolskij. Gieografija transporta SSSR. 1961,
32 z. 4 – s. 462–464.
3746. J.H. Vann. The geomorphology of
the Guiana Coast. 1961, 32 z. 4 – s. 453.
3747. J. McGill. Coastal classification
maps. 1961, 32 z. 4 – s. 451.
3735. Bryński K.: S. Różański. Budowa
miasta a jego klimat. 1961, 32 z. 1 –
s. 94–95.
3748. Jońca E. (rec.): I.P. Gierasimow.
Strukturnyje czierty rieliefa ziemnoj
powierchnosti na tieritorii SSSR i ich
proischożdienije. 1961, 32 z. 3 – s. 360–
361.
3736. Czekańska M. (rec.): K. Łomniewski. Stosunki termohaliczne w strefie
brzegowej południowego Bałtyku. 1961,
32 z. 3 – s. 354–356.
3737. Czekańska M. (rec.): K. Łomniewski. Ujście Wisły. 1961, 32 z. 3 –
s. 353–354.
3749. Jońca E. (rec.): S.S. Korżujew.
Gieomorfołogija doliny Leny i prilegajuszczich rajonow. 1961, 32 z. 3 –
s. 361–363.
3738. Czyż B. (rec.): The Golden Geographic Encyclopedia. 1961, 32 z. 4 –
s. 460–461.
3750. Kosiński L. (rec.): L.D. Stamp.
Applied geography. 1961, 32 z. 2 –
s. 243–244.
3739. Dynowska I. (rec.): A. Giessler.
Das Unterirdische Wasser. 1961, 32 z. 4
– s. 457–459.
3751. Koter M. (rec.): J. Mares.
Prispevek ke komplexnejsimu znázornovani hospodarsko-geografickych jevú na
mapach. 1961, 32 z. 3 – s. 368–371.
3740. H.N. Fisk. Padre Island and the
Laguana Madre Flats. 1961, 32 z. 4 –
s. 452–453.
3752. L.M.J.U. Straaten. Littoral and
submarine morphology of the Rhone
delta. 1961, 32 z. 4 – s. 454–455.
3741. H.P. Bailey. An analisis of coastal
climates, with particular reference to
humid midlatitudes. 1961, 32 z. 4 –
s. 452.
3753. Malicki A. (rec.): Geografski Pregled, Roczniki I-II, 1957 i 1958. 1961, 32
z. 2 – s. 245–246.
3742. H. Valentin. Geomorphological
reconnaissance of the North-West coast
of Cape York Peninsula (Northern Australia). 1961, 32 z. 4 – s. 454.
3754. Malicki A. (rec.): J. Buedel. Die
Gliederung der Wuermkaltzeit. 1961, 32
z. 3 – s. 364–365.
3755. Malicki A. (rec.): K. Wolski.
Osadnictwo dorzecza górnego Wiaru
w XV wieku. 1961, 32 z. 1 – s. 95–96.
3743. Hanas R. (rec.): Okolice Wrocławia. Mapa turystyczna 1:750 000. 1961,
32 z. 4 – s. 464–466.
3756. Malicki A. (rec.): K. Wolski.
Osadnictwo okolic Pruchnika w XV wieku. 1961, 32 z. 1 – s. 95–96.
3744. Hornig A. (rec.): M.J. Ziomek.
Metody graficzne w statystyce. 1961, 32
z. 4 – s. 460.
3757. Malicki A. (rec.): Woprosy Gieografii, sborn. 46: Gieomorfołogija. 1961,
32 z. 1 – s. 89–90.
372
Recenzje
3758. Maruszczak H. (rec.): Informaci
zpráva k VIII sjezdu ceskosl. geografu
v Opave. 1961, 32 z. 1 – s. 92–93.
3771. Straszewicz L. (rec.): Zum Probleme der Weltstadt. 1961, 32 z. 2 –
s. 244–245.
3759. Maruszczak H. (rec.): Slovensky
kras. 1961, 32 z. 4 – s. 461–462.
3772. Szaflarski J. (rec.): S. Stankowić.
S. Hadžiśče. La thermique du lac
d'Ohrid. 1961, 32 z. 1 – s. 90–92.
3760. Maruszczak H. (rec.): Zprávy
o geomorfologickych vyzkumech v roce
1959. 1961, 32 z. 1 – s. 92–93.
3773. Szalkiewiczówna B. (rec.): Atlas
de la France de l'Est (1959). 1961, 32
z. 1 – s. 99–101.
3761. Migaczowa H. (rec.): J. Labasse.
M. Laferrère. La région lyonnaise 1961,
32 z. 3 – s. 365–366.
3774. Szukalski J. (rec.): B. Krygowski.
Z geografii i geologii Pomorza Zachodniego. 1961, 32 z. 4 – s. 459.
3762. Nakonieczny S. (rec.): H. Wilhelmy. Klimamorphologie der Massengesteine. 1961, 32 z. 4 – s. 449–450.
3775. Szupryczyński J. (rec.): A. Ludwig.
Eistektonik und echte Tektonik in OstRuegen (Jasmund). 1961, 32 z. 2 –
s. 241–242.
3763. P.H. Kuenen. Dutch post-war
coastal studies. 1961, 32 z. 4 –
s. 455–456.
3776. W.G. McIntire. Methods of correlating cultural remains with stages of
coastal development. 1961, 32 z. 4 –
s. 456–457.
3764. Piasecki D. (rec.): Balley. Levé
hydrographique du lac Nyassa de 1955
a 1959. 1961, 32 z. 2 – s. 242–243.
3777. Zaleski J. (rec.): M. Pécsi,
B. Sárfalvi. Magyarország foeldrajza.
1961, 32 z. 3 – s. 366–368.
3765. Piasecki D. (rec.): P.A. Iwankow.
Obledienienije Elbrusa. 1961, 32 z. 3 –
s. 363–364.
1962
3766. Pietkiewicz S. (rec.): Nowe brytyjskie atlasy na poziomie wyższym niż
szkolny (Edinbourgh World Atlas; Concise Oxford Atlas; Oxford Home Atlas).
1961, 32 z. 1 – s. 96–99.
3778. Baraniecki L. (rec.): G.W. Gospodinow. Deszyfriowanije aerosnimkow.
1962, 33 z. 3 – s. 377–380.
3767. Pietkiewicz S. (rec.): Przegląd
Geodezyjny, r. XV, 1959. 1961, 32 z. 2 –
s. 246–248.
3779. Baranowska K.B. (rec.): J. Zaleski,
L. Nowakowski. Tablice odległości morskich do portów polskich. 1962, 33 z. 2 –
s. 276–277.
3768. Pulina M. (rec.): G.A. Maksimowicz, K.A. Gorbunowa. Karst piermskoj
obłasti. 1961, 32 z. 1 – s. 93–94.
3780. Berezowski S. (rec.): A. Loesch.
Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji. 1962, 33 z. 2 – s. 266–269.
3769. R. Le Blanc. W.P. Hodgson. Origin
and development of Texas shoreline.
1961, 32 z. 4 – s. 452.
3781. Berezowski S. (rec.): B. Winiarski.
Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych. 1962, 33 z. 3 – s. 368–371.
3770. Stokłosa T. (rec.): Atlas geograficzny dla klasy IV. 1961, 32 z. 2 –
s. 248–249.
3782. Buraczyński J. (rec.): Magyarország éghajlati atlasza (Klimaatlas von
Ungarn). 1962, 33 z. 1 – s. 148–150.
373
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
3783. Czerwiński J. (rec.): Antarktika.
Dokłady komisii po izuczeniju Antarktiki,
1960. 1962, 33 z. 3 – s. 366–367.
riek w melioratiwnych celach. 1962, 33
z. 1 – s. 145.
3797. Migacz W. (rec.): Atłas sielskogo
choziajstwa SSSR. 1962, 33 z. 4 –
s. 498–500.
3784. Jońca E. (rec.): A. Chałubińska.
Ćwiczenia geograficzne w klasach V-VII.
1962, 33 z. 2 – s. 277–280.
3798. Migacz W. (rec.): W.G. Czurkin.
Gieograficzskije atłasy. 1962, 33 z. 3 –
s. 380–382.
3785. Jońca E. (rec.): J. Staszewski. Geografia. Klasa VII. 1962, 33 z. 2 –
s. 277–280.
3799. Migaczowa H. (rec.): I.N. Smidowicz. Ekonomiczeskaja i politiczeskaja
gieografija zarubieżnych stran. 1962, 33
z. 3 – s. 374.
3786. Jońca E. (rec.): M. Czekańska.
Geografia Polski dla klasy VI. 1962, 33
z. 2 – s. 277–280.
3787. Jońca E. (rec.): M. Czekańska,
H. Radlicz-Ruehlowa. Geografia dla
klasy V. 1962, 33 z. 2 – s. 277–280.
3800. Pernarowski L. (rec.): A.A. Ogilwi.
Osnownyje woprosy izuczenija karsta
mietodami gieofiziki. 1962, 33 z. 2 –
s. 266.
3788. Jońca E. (rec.): M. Czekańska.
Ilustracje geograficzne w nauczaniu
geografii. 1962, 33 z. 2 – s. 277–280.
3801. Piasecki D. (rec.): T. Moriaru,
A. Savu. Les types génétiques de lacs et
leur répartition sur le territoire de la
République Populaire Roumanie. 1962,
33 z. 3 – s. 357–368.
3789. Jońca E. (rec.): Woprosy primienienija kartograficzeskich mietodow pri
gieograficzeskich issledowanijach. 1962,
33 z. 2 – s. 271–274.
3802. Pietkiewicz S. (rec.): J.K. Charlesworth. The Quaternary Era. With special reference to its glaciation. 1962, 33
z. 2 – s. 263–266.
3790. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Polen.
Reisefuehrer. 1962, 33 z. 4 – s. 502–503.
3791. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Prace
z geografii ekonomicznej. 1962, 33 z. 2 –
s. 269–270.
3803. Sobolewski T. (rec.): Deutsche
Generalkarte 1:200 000. 1962, 33 z. 2 –
s. 270–271.
3792. Kaniówna C. (rec.): Étude cartographique de la structure économique
et démographique de l'Europe Occidentale. 1962, 33 z. 3 – s. 382–383.
3804. Straszewicz L. (rec.): M. Phlipponeau. Géographie et Action. 1962, 33
z. 3 – s. 365–366.
3805. Szalkiewiczówna B. (rec.): Atlas
de la France de l'Est. 1962, 33 z. 1 –
s. 147–148.
3793. Kaniówna C. (rec.): R. Lebau.
Zurich, metropole de la Suisse. 1962, 33
z. 3 – s. 374–376.
3806. Szulc H. (rec.): S. Ilešič. Die Flurformen Sloviens. 1962, 33 z. 1 –
s. 146–147.
3794. Kosiński L. (rec.): P. George.
Precis de geographie urbaine. 1962, 33
z. 3 – s. 376–377.
3807. Wojtanowicz J. (rec.): A.M. Alpatwiew. A.M. Archangielskij. T.N. Gordiejewa. Polewaja praktika po fiziczeskoj
gieografii (gieomorfołogija, gieografija
3795. Koter M. (rec.): R. Shepherd. Historical Atlas. 1962, 33 z. 4 – s. 497–498.
3796. Malicki A. (rec.): P.W. Michiejew,
D.P. Juniewicz. Regulirowanije ruseł
374
Recenzje
poczw, gieografija rastenij, kompleksnaja praktika). 1962, 33 z. 1 – s. 150–152.
3820. Czerwiński J. (rec.): W.Ł. Suchodrowski. Skłonowyje prociessy w pieriglacjalnoj zonie Ziemli Franca-Iosifa.
1963, 34 z. 3 – s. 312–313.
3808. Wojtanowicz J. (rec.): N.F. Tessman. Polewaja praktika po mietieorołogii i gidrołogii. 1962, 33 z. 1 –
s. 150–152.
3821. Ferens B. (rec.): Tatrzański Park
Narodowy. 1963, 34 z. 3 – s. 324.
3809. Wojtanowicz J. (rec.): N.P. Nieklukowa, M.J. Dawydowa. Obszczeje
ziemljewidienije. 1962, 33 z. 1 – s. 152.
3822. Jarzębowicz M. (rec.): B.W. Andrianow. Narody Afriki. 1963, 34 z. 3 –
s. 311–312.
3810. Wojtanowicz J. (rec.): Trudy Irkutskogo gosudarstwiennogo universitieta.
1962, 33 z. 4 – s. 500–501.
3823. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): A.B. Dobrowolski. Dziennik wyprawy na Antarktydę (1987–1899). 1963, 34 z. 1 – s. 83.
3811. Zaleski J. (rec.): C. Wojewódka.
Zmiany w strukturze obrotów polskich
portów morskich w latach 1945–1960.
1962, 33 z. 3 – s. 372–373.
3824. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Atlas
świata, zeszyt 1. 1963, 34 z. 3 –
s. 314–316.
3825. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): E. Sziszkin. Karta narodow SSSR 1:10/M. 1963,
34 z. 3 – s. 309–310.
3812. Zaleski J. (rec.): Morski rocznik
statystyczny. 1962, 33 z. 2 – s. 274–276.
3826. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): L. Paszkowski. Polacy w Australii i Oceanii
1790–1940. 1963, 34 z. 2 – s. 180–181.
1963
3813. Berezowski S. (rec.): L. Straszewicz. Śląsk Opolski. Zarys geografii
gospodarczej. 1963, 34 z. 4 – s. 427.
3827. Kaniówna C. (rec.): V. Klemenčič.
Problemi gospodarsko-geografske klasyfikacje slovenskih naselij. (Prispevek
k proucvanju urbanizacije v Sloveniji).
1963, 34 z. 1 – s. 93.
3814. Berezowski S. (rec.): M. Grabania.
Regiony przemysłowe województwa katowickiego. 1963, 34 z. 4 – s. 426–427.
3815. Berezowski S. (rec.): M. Sorre.
L'homme sur la terre. 1963, 34 z. 3 –
s. 305–307.
3828. Kortus B. (rec.): Atłas Ukraińskoj
i Mołdawskoj SSR. 1963, 34 z. 4 –
s. 436–437.
3816. Berezowski S. (rec.): Revue de la
Géographie Alpine, t. 50. 1963, 34 z. 4 –
s. 421–425.
3829. Kos E. (rec.): Socjalisticzeskij
łagier. Kratkij illustrowannyj politikoekonomiczeskij sprawocznik. 1963, 34
z. 3 – s. 322–323.
3817. Bogusz A. (rec.): Woprosy gieografii, sbornik 50: Istoriczeskaja gieografija. 1963, 34 z. 3 – s. 323–325.
3830. Kosiński L. (rec.): Sample Studies.
1963, 34 z. 1 – s. 97–98.
3818. Czerwiński J. (rec.): B.A. Fiedorowicz.
Mierzłotnyje
obrazowanija
w stiepjach i pustynijach Jewrazii. 1963,
34 z. 4 – s. 431–432.
3831. Koter M. (rec.): A.G. Szigier. Politiczeskaja karta mira. 1963, 34 z. 1 –
s. 91–92.
3832. Malicki A. (rec.): O.K. Leontiew.
Osnowy gieomorfologii morskich bieregow. 1963, 34 z. 1 – s. 84–85.
3819. Czerwiński J. (rec.): Periglacjalnyje jawlenija na tieritorii SSSR. 1963, 34
z. 1 – s. 88–89.
375
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
3833. Malicki A. (rec.): S.S. Woskriesienski. Gieomorfołogija Sibiri. 1963, 34
z. 4 – s. 430–431.
3846. Szczepański E. (rec.): H. Schamp.
Die Niederlande gewinnen eine neue
Provinz. 1963, 34 z. 4 – s. 429–430.
3834. Malicki A. (rec.): Woprosy Gieografii, nr 52: Prikładnaja gieomorfołogija. 1963, 34 z. 1 – s. 84.
3847. Tomczak A. (rec.): Klein. Surfaces
de regradation et surfaces d'agradation.
1963, 34 z. 2 – s. 179–180.
3835. Migaczowa H. (rec.): Gieografija
nasielenija Wostocznoj Sibiri. 1963, 34
z. 3 – s. 313–314.
3848. Wojtanowicz J. (rec.): Memorie
e Studi Geografici, vol. I-VIII. 1963, 34
z. 2 – s. 183–184.
3836. Pernarowski L. (rec.): Atlas geograficzny. 1963, 34 z. 4 – s. 434–435.
3849. Wojtanowicz J. (rec.): Woprosy
gieołogii antropogena (k VI Kongresu
INQUA w Polsze w 1961 godu). 1963, 34
z. 4 – s. 432–434.
3837. Pernarowski L. (rec.): W.W. Piotrowski. Gieomorfołogija s osnowami
gieołogii. 1963, 34 z. 1 – s. 85–87.
3850. Zaleski J. (rec.): J. Moniak. Środowisko geograficzne województwa
gdańskiego.
Studium
geograficznogospodarcze. 1963, 34 z. 1 – s. 94–95.
3838. Piasecka J.E. (rec.): N.N. Bolszakow, W.W. Wajnberg, P.N. Nikitin. Josif
Iwanowicz Chodźko, uczenyj geodezist.
1963, 34 z. 3 – s. 318–320.
3851. Zaleski J. (rec.): N. Dojnow. Morsko to tyrgowsko barabopławane na
Byłgarija i perspektiwi za orzwitieto mu.
1963, 34 z. 1 – s. 95–97.
3839. Piasecka J.E. (rec.): Problemy
Ekonomiczne. 1963, 34 z. 2 – s. 184–186.
3840. Piasecki D. (rec.): R. Souchez.
Théorie d'une evolution des vérsants.
1963, 34 z. 4 – s. 427–428.
3852. Zaleski J. (rec.): O. Jonasson.
Atlas of the World Commoditties. 1963,
34 z. 2 – s. 181–182.
3841. Piątkowski J. (rec.): R. Furon. Les
ressources minérales de l'Afrique. 1963,
34 z. 3 – s. 307–309.
3853. Zaleski J. (rec.): P. Zaremba.
Urbanistyka miast portowych. Szczecin
1962. 1963, 34 z. 3 – s. 320–322.
3842. Pulina M. (rec.): Internationale
Beitraege zur Karstmorphologie. 1963,
34 z. 1 – s. 89–91.
1964
3854. Bączyk J. (rec.): J. Larras. Cours
d'hydraulique maritime et de travaux
maritimes. 1964, 35 z. 2 – s. 228–229.
3843. Pulina M. (rec.): V. Panoš. Zu den
karsthydrographischen Problemen der
kleinen Kalksteingebiete in Nordmaehren
und Schlesien. 1963, 34 z. 3 –
s. 316–318.
3855. Bączyk J. (rec.): W.S. Arx. An
introduction to physical oceanography.
1964, 35 z. 2 – s. 227–228.
3844. Sobolewski T. (rec.): Deutschland
und Europa. 1963, 34 z. 1 – s. 92.
3856. Berezowski S. (rec.): R. Domański.
Zespoły sieci komunikacyjnych. 1964, 35
z. 2 – s. 223–226.
3845. Staszewski B. (rec.): A.M. King.
Beaches and coasts. 1963, 34 z. 4 –
s. 428–429.
3857. Dziegieć E. (rec.): N.J. Kowalskaja. Mietodika ekonomiko-gieograficzeskich issledowanij (Uczebnoje posobje
376
Recenzje
dlja gieograficzeskich fakultietow uniwersitietow). 1964, 35 z. 2 – s. 230–231.
3867. Wojtanowicz J. (rec.): Z. Borsy.
Nyihrség termeszeti földrajza. 1964, 35
z. 1 – s. 107–108.
3858. Hornig A. (rec.): L. Zapletal.
Havirov. Geografická charakteristika
mesta. 1964, 35 z. 2 – s. 232.
3868. Zaleski J. (rec.): W.W. Junkiewicz,
L.J. Kapikrajan, W.M. Michajłow, J.J.
Baskin. Dunaj i dunajskoje sudochodstwo. 1964, 35 z. 2 – s. 233–234.
3859. Jońca E. (rec.): A.B. Korniłow.
Relief jugo-wostocznoj okrainy Ałdanskogo Nagoria. 1964, 35 z. 1 –
s. 108–109.
3869. Zaleski J. (rec.): Woprosy gieografii gorodow Pribaltiki. 1964, 35 z. 2 –
s. 232–233.
3860. Jońca E. (rec.): Woprosy kriołogii
pri izuczenii czertwierticznych otłożenij.
1964, 35 z. 1 – s. 109–111.
1965
3870. Baranowski S. (rec.): E.P. McVlain. Thermal conditions in the Arctic
stratosphere near 80 W in January.
1965, 36 z. 2 – s. 199–201.
3861. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): A. Hornig. Komunikacja na Górnym Śląsku.
1964, 35 z. 1 – s. 104.
3862. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): A.L. Czekanowski. Sbornik nieopublikowanych
matieriałow A.L. Czekanowskiego. Stati
o jego naucznoj rabotie. 1964, 35 z. 1 –
s. 103–104.
3871. Berezowski S. (rec.): Ikonomiczesko rajonirowanie na NR Bułgarija.
1965, 36 z. 4 – s. 414–416.
3872. Berezowski S. (rec.): K. Bromek.
Rozwój demograficzny regionu Krakowa
w okresie od 1869 do 1950. 1965, 36 z. 3
– s. 316–317.
3863. Kaczorowski W. (rec.): A. Hornig.
The phenomenon of antropogenic changes of the earth surface in Upper Silesia
(Bytom and neighbourhood). 1964, 35
z. 2 – s. 226–227.
3873. Czerwiński J. (rec.): J. Dylik. Nowe problemy zmarzliny plejstoceńskiej.
1965, 36 z. 3 – s. 308–309.
3864. Sznajder-Olszewska N. (rec.):
W.M. Nieronow, A.Ł. Sokołowa. Ob
ispolzowanii zagotowok dla sozdanija
kart koliczestwiennogo razmieszczenija
promysłowych żiwotnych na tierritorii
Sowietskogo Sojuza. 1964, 35 z. 1 –
s. 111–112.
3874. Januszewski J. (rec.): J. Mèrigot.
R. Froment. Nations essentielles de
géographie économique. 1965, 36 z. 3 –
s. 318–319.
3875. Januszewski J. (rec.): K. Ruppert.
Das Tegernsee Tal. Sozialgeographische
Studien im Oberbayerischen Fremdenverkehrsgebiet. 1965, 36 z. 2 –
s. 209–210.
3865. Szulc H. (rec.): B. Benthien. Die
historischen
Flurformen
des
suedw[estlischen Mecklemburg. 1964, 35
z. 2 – s. 229–230.
3876. Jońca E. (rec.): Bor'ba s erozijej
i powyszenije płodorodia erodirowanych
poczw Ukrainy. 1965, 36 z. 4 –
s. 422–423.
3866. Szupryczyński J. (rec.): S. Jewtuchowicz. Studia z geomorfologii glacjalnej północnej części Soerkappu.
1964, 35 z. 1 – s. 104–106.
3877. Jońca E. (rec.): M.N. Aleksiejew,
N.P. Kuprina, A.S. Mediancew,
I.M. Choriewa. Stratigrafija i korrelacija
nieogienowych i czetwierticznych otłoże-
377
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
nij siewierojustocznoj czasti Sibirskoj
Płatformy i jejo wostocznogo składczatogo obramlenija. 1965, 36 z. 4 –
s. 420–422.
3889. Maślankiewicz K. (rec.): I. Domeyko. Moje podróże. Pamiętniki wygnańca. 1965, 36 z. 2 – s. 193–195.
3890. Migacz
W.
(rec.):
Fizikogieograficzeskij atłas mira. 1965, 36 z. 3
– s. 319–320.
3878. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): A. Maryański. Współczesne migracje ludności
w południowej części pogranicza polskoradzieckiego i ich wpływ na rozmieszczenie sił wytwórczych tego obszaru. 1965,
36 z. 1 – s. 108–109.
3891. Mokrzycka-Pulina
M.
(rec.):
N.I. Makkawiejew, N.W. Chmielewa,
I.R. Zajtow, N.W. Lebiediewa. Ekspierymientalnaja gieomorfołogija. 1965, 36
z. 3 – s. 309–310.
3879. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Federativna Ljudska Republika Jugoslavija
1:2 000 000. 1965, 36 z. 1 – s. 111.
3892. Olszewski J. (rec.): W.N. Adamienko, L.A. Żiwkowicz. K prognozu
klimata i ewolucii oledienija Urała.
1965, 36 z. 4 – s. 423–424.
3880. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Federativna Narodna Republika Jugoslavija
1:1 250 000. 1965, 36 z. 1 – s. 110.
3893. Pawlak W. (rec.): A.F. Triesznikow. Istorija otkritja i issledowanija
Antarktidy. 1965, 36 z. 3 – s. 320–321.
3881. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Gieograficzeskij Sbornik nr 7. 1965, 36 z. 1 –
s. 107–108.
3894. Pilawska J. (rec.): H. Barthel.
Braunkohlenbergbau
und
Landschatfsdynamik. 1965, 36 z. 2 – s. 212–
214.
3882. jw. [J. Wąsowicz] (rec.): Thompson Glacier Region, Axel Heiberg Island
N.W.T. Canada 1:50 000. 1965, 36 z. 1 –
s. 107.
3883. jw.
[J.
Wąsowicz]
(rec.):
z. Dugački. Atlas za osnownu školu.
1965, 36 z. 1 – s. 110.
3895. Pydziński B. (rec.): P.S. Kuzin.
Klasifikacja riek i gidrołogiczeskoje
rajonowanije SSSR. 1965, 36 z. 2 –
s. 198–199.
3884. Kęsik A. (rec.): G. Rasmusson.
Sandstorm effects on arable land as seen
on air photos. 1965, 36 z. 2 – s. 208–209.
3896. Rusak E. (rec.): D.F. Thompson.
The Bindibu Expedition. 1965, 36 z. 3 –
s. 321–323.
3885. Kikolski B. (rec.): The Sino-Indian
boundary quaestion. 1965, 36 z. 2 –
s. 201–204.
3897. Rusak E. (rec.): K.W. Butzer. Climatic change in arid regions since the
Pliocene. 1965, 36 z. 3 – s. 314–316.
3886. Koter M. (rec.): W.G. Moore.
A dictionary of geography. 1965, 36 z. 2
– s. 195–196.
3898. Sachanbiński M. (rec.): W. Koszarski. Bogactwa mineralne Dolnego
Śląska. 1965, 36 z. 4 – s. 416–418.
3887. Maryański A. (rec.): Atłas SSSR.
1965, 36 z. 2 – s. 206–208.
3899. Straszewicz L. (rec.): J. BeaujeuGarnier. G. Chabot. Traité de géographie urbaine. 1965, 36 z. 4 –
s. 413–414.
3888. Maślankiewicz K. (rec.): A. Bolewski. M. Turnau-Morawska. Petrografia.
1965, 36 z. 3 – s. 307.
3900. Straszewicz L. (rec.): Oblasti Československa. 1965, 36 z. 3 –
s. 317–318.
378
Recenzje
3901. Szczepański E. (rec.): E. Aurich.
Die Wirtschaft des Staates Israel. 1965,
36 z. 4 – s. 418–419.
vincia de Mendoza). 1965, 36 z. 1 –
s. 111–114.
1966
3902. Szupryczyński J. (rec.): E.M. Todtmann. Gletscherforschungen auf Island
(Vanatjoekull). 1965, 36 z. 3 –
s. 310–313.
3911. Berezowski S. (rec.): P. George.
Panorama du monde actuelle. 1966, 37
z. 3 – s. 329–330.
3912. Brocki Z. (rec.): H. Górnowicz.
Toponimia Gdyni. 1966, 37 z. 1 –
s. 75–76.
3903. Wiśniewski E. (rec.): H. Kliewe.
Die holozaene Ostseegeschichte im
Blickfeld von Transgressions-vorgaengen
im Odermuendungsraum. 1965, 36 z. 3 –
s. 313–314.
3913. Hornig A. (rec.): L. Hempel.
Naturrelief und Kulturrelief in der westlichen und suedlichen Sowjetunion. 1966,
37 z. 1 – s. 77–78.
3904. Wojtanowicz J. (rec.): I.P. Gierasimow, N.S. Czebotariewa. Absolutnyj
wozrast posledniego (wałdajskogo) oledienienija na siewiero-zapadie Russkoj
Rawniny. 1965, 36 z. 4 – s. 419–420.
3914. Kłos E. (rec.): G. Alexandersson.
G. Norstroem. World shipping. 1966, 37
z. 1 – s. 81–84.
3915. Kortus B. (rec.): Atłas Azerbejdżanskoj SSR. 1966, 37 z. 1 – s. 84–86.
3905. Wojtanowicz J. (rec.): L.R. Serebriannyj. Radiouglerodnyj metod i jego
promienienije dla paleogeografii czetwiertecznogo perioda. 1965, 36 z. 2 –
s. 196–198.
3916. Kowalska A. (rec.): Fizikogieograficzeskij atłas mira. 1966, 37 z. 2
– s. 333–335.
3906. Zagożdżon A. (rec.): E. Bylund.
Theoretical consideration regarding the
distribution of settlement in inner North
Sweden. 1965, 36 z. 2 – s. 210–212.
3917. Migacz W. (rec.): Encyclopaedia
Britannica world atlas. 1966, 37 z. 3 –
s. 335–336.
3918. Moniak J. (rec.): J. Borowik. Województwo gdańskie, zarys geograficznogospodarczy. 1966, 37 z. 2 – s. 195–197.
3907. Zaleski J. (rec.): L.G. Sokołow.
Morskije regularnyje linii SSSR i stran
narodnoj demokratii. 1965, 36 z. 2 –
s. 206.
3919. Moniak J. (rec.): J. Zaleski. Wpływ
przemian w gospodarce światowej na
strukturę i kierunki międzynarodowych
obrotów towarowych drogą morską.
1966, 37 z. 4 – s. 396–398.
3908. Zaleski J. (rec.): N.D. Możarow.
Gieografija morskogo transporta stran
narodnoj demokratii. 1965, 36 z. 2 –
s. 204–205.
3920. Nowak W.A. (rec.): I.S. Szczukin.
O tak nazywajemych „peryglacjalnych"
jawlenijach. 1966, 37 z. 1 – s. 78–79.
3909. Zaleski J. (rec.): Problemy ekonomiczeskich swjazej i transporta. 1965, 36
z. 2 – s. 214–215.
3921. Obrębska-Starklowa B. (rec.):
Studien zum Problem der Deformation
von Baumkronen durch Wind. 1966, 37
z. 3 – s. 331–332.
3910. Zierhoffer A. (rec.): J. Polański.
Estratigrafia, neotectónica y geomorfologia del Pleistoceno, pedomontano
entre los rios Diamante y Mendoza (Pro-
3922. Olszewski A. (rec.): A.N. Spicyn.
K poznaniju processow izmienienija nie-
379
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
kotorych terrigiennych zierien pri wywjetriwanii i pierienosie. 1966, 37 z. 4 –
s. 392–395.
3934. Zaleski J. (rec.): Z. Brocki. Niektóre nazwy wodne Powiśla. 1966, 37 z. 3 –
s. 330–331.
3923. Ostrowski J. (rec.): Polska. Mapa
fizyczna, podziałka 1:400 000. 1966, 37
z. 2 – s. 203–205.
3935. Zierhoffer A. (rec.): M. Jahn. Otoczaki plażowe jako wskaźnik rozwoju
brzegu morskiego. 1966, 37 z. 4 –
s. 391–392.
3924. Pulina M. (rec.): I. Douglas. Intensity and periodicity in denudation processes with special reference to the removal of material in solution by rivers.
1966, 37 z. 2 – s. 197–199.
1967
3936. Batorowicz Z. (rec.): A. Kolb.
Ostasien, China – Japan – Korea. Geographie eines Kulturerteils. 1967, 38 z. 2
– s. 218–219.
3925. Pulina M. (rec.): Karst i pleszczery
Gruzii. 1966, 37 z. 4 – s. 395–396.
3937. Batorowicz Z. (rec.): Source book
for geography teaching. 1967, 38 z. 2 –
s. 217–218.
3926. Pulinowa M. (rec.): G.B. Palsin,
J.B. Trzcinskij. Opołzni w skalnych i połskalnych parodach na skłonach jużnogo
Pribajkalia. 1966, 37 z. 1 – s. 80–81.
3938. Berezowski S. (rec.): G. Chabot.
Géographie régionale de la France.
1967, 38 z. 3 – s. 339–343.
3927. Pulinowa M. (rec.): R.A. Watson.
H.E. Wright. Landslides on the East
Flank of the Chuska Mountains, Northwestern New Mexico. 1966, 37 z. 2 –
s. 202–203.
3939. Berezowski S. (rec.): W. Piotrowski. Społeczno-przestrzenna struktura
m. Łodzi, studium ekologiczne. 1967, 38
z. 4 – s. 447–448.
3928. Pulinowa M. (rec.): T. Moriaru, B.
Diaconeosa, V. Girbacea. Age of landslides in the Transylvanian Tabéland.
1966, 37 z. 1 – s. 80.
3940. Brocki Z. (rec.): J. Zaleski. Moningatest meretranspordigeograafia probleemidest. 1967, 38 z. 4 – s. 449.
3941. Brocki Z. (rec.): W. Szolginiowa.
Bułgaria w piśmiennictwie polskim
(1944–1963). 1967, 38 z. 4 – s. 449.
3929. Szupryczyński J. (rec.): Vestspitsbergen 1:500 000. 1966, 37 z. 4 – s. 398.
3930. Tomaszewski J. (rec.): L.D. Stamp.
Some aspects of medical geography.
1966, 37 z. 2 – s. 200–202.
3942. Grzeszczak J. (rec.): J. Chardonnet. Géographie industrielle, t I-II. 1967,
38 z. 1 – s. 102–104.
3931. Wojtanowicz J. (rec.): Antarktika.
1966, 37 z. 2 – s. 199–200.
3943. Jagielski A. (rec.): Africana Bulletin. 1967, 38 z. 1 – s. 87–91.
3932. Zaleski J. (rec.): Ekonomiczeskije
swjazi i transport. 1966, 37 z. 1 –
s. 86–88.
3944. Jońca E. (rec.): F.J. Furcek. The
role of animals in baring and soil erosion
on Karst-Land. 1967, 38 z. 4 –
s. 462–464.
3933. Zaleski J. (rec.): R. Calvert. Inland
waterways of Europe. 1966, 37 z. 1 –
s. 76–77.
3945. Kęsik A. (rec.): E.D. Derbyshire,
M.R. Banks, J.L. Davies, J.N. Jennings.
Glacial map of Tasmania. 1967, 38 z. 4 –
s. 460–461.
380
Recenzje
3946. Kosiński L. (rec.): G.N. Nasse. The
Italo-Albanian villages of Southern Italy.
1967, 38 z. 3 – s. 344–346.
3959. Piątkowski J. (rec.): Mapy turystyczne PPWK. 1967, 38 z. 3 –
s. 347–350.
3947. Kosiński L. (rec.): Geography as
a professional field. 1967, 38 z. 4 –
s. 448.
3960. Pietkiewicz S. (rec.): Der Grosse
Bertelsmann Weltatlas; Bertelsmann
Atlas International; Grand Atlas International Sequcia. 1967, 38 z. 3 –
s. 350–353.
3948. Kosiński L. (rec.): R.H. Osborne.
Atlas of population change in the eastmidland counties 1951–1961. 1967, 38
z. 3 – s. 344.
3961. Pietkiewicz S. (rec.): WestermannSchulwandkarte. 1967, 38 z. 1 –
s. 108–109.
3949. Kuczyński A. (rec.): K. Wolski.
Pakistan. 1967, 38 z. 3 – s. 338.
3962. Pulinowa M.Z. (rec.): C.U. Segerstom, M. Falcon. Quaternary mudflow
deposits near Santiago. 1967, 38 z. 4 –
s. 461–462.
3950. Kuczyński A. (rec.): s. Kałużyński.
Mongolia. 1967, 38 z. 3 – s. 338–339.
3951. Kuczyński A. (rec.): W. Skuratowicz. Sudan. 1967, 38 z. 3 – s. 337–338.
3963. Pulinowa M.Z. (rec.): R. Gill.
Tertiary landslides Northwestern South
Dacota and Southeastern Montana.
1967, 38 z. 3 – s. 343.
3952. Moniak J. (rec.): K. Łomniewski.
Mikroklimat plaży na polskim wybrzeżu.
1967, 38 z. 4 – s. 451–452.
3964. Słowik J. (rec.): Atlas geograficzny
dla V-VIII klasy. 1967, 38 z. 2 –
s. 220–223.
3953. Olędzki J. (rec.): G. Niculescu.
Muntii Godeanu studiu geomorfologic.
1967, 38 z. 4 – s. 456–460.
3965. Słowik J. (rec.): L. Straszewicz.
Atlas gospodarczy województwa opolskiego. 1967, 38 z. 1 – s. 104–105.
3954. Olszewski A. (rec.): H. Bramer.
Nekteré wysledky novejsich vyzkumu
severo-nemeckych osaru. 1967, 38 z. 1 –
s. 96–97.
3966. Słowik J. (rec.): L. Straszewicz.
Atlas województwa łódzkiego. 1967, 38
z. 1 – s. 105–108.
3955. Ostrowski J. (rec.): Československá Socialisticka Republika. Fizická
mapa 1:5 000 000. 1967, 38 z. 2 –
s. 223–225.
3967. Szczygielski J. (rec.): A.K. Saliszczew. Kartografija. 1967, 38 z. 4 –
s. 464–465.
3956. Pawlak W. (rec.): Atłas kustanajskoj obłasti. 1967, 38 z. 4 – s. 465–466.
3968. Szukalski J. (rec.): Bułgarija.
Christomatija po fiziczeska geografija.
T.1. 1967, 38 z. 1 – s. 95–96.
3957. Pawlak W. (rec.): W.F. Krempolskij. M.M. Mekler. G.A. Ginsburg. Sprawocznik kartografa. 1967, 38 z. 4 –
s. 466–467.
3969. Szukalski J. (rec.): H. Schmidt. Die
groessten Findlinge der Insel Ruegen.
1967, 38 z. 1 – s. 93–94.
3958. Piasecki D. (rec.): H. Dorion. La
frontiére Québec: Terreneuve. 1967, 38
z. 1 – s. 91–93.
3970. Tkocz J. (rec.): J. Rajman. Uprzemysłowienie a przemiany ludnościowoosadnicze województwa opolskiego.
1967, 38 z. 1 – s. 97–99.
381
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
3971. Zaleski J. (rec.): L. Hofmann. Ekonomiczne problemy zagospodarowania
Wisły jako głównej drogi wodnej Polski.
1967, 38 z. 2 – s. 219–220.
krajoznawczych Pomorza Gdańskiego za
okres 1945–1965. 1968, 39 z. 1 –
s. 102–103.
3983. Brocki Z. (rec.): J. Wadowski.
Morze i Pomorze, bibliografia za lata
1945–1961. 1968, 39 z. 1 – s. 101–102.
3972. Zaleski J. (rec.): M. Haltenberger.
Tengereszeti foeldrajz. 1967, 38 z. 4 –
s. 449–451.
3984. Brocki Z. (rec.): M. Mazurkiewicz.
Zmiany w nazewnictwie topograficznym
na terenie województwa szczecińskiego w
okresie od 1945 do 1960 roku. 1968, 39
z. 2 – s. 206.
3973. Ziemońska Z. (rec.): Annuaires
hydrologiques de la France. 1967, 38
z. 4 – s. 454–456.
3974. Ziemońska Z. (rec.): J. Loup.
L'Oum Er Rebia, contribution a l'etude
hydrologique d'un fleuve Marocain.
1967, 38 z. 4 – s. 452–454.
3985. Brocki Z. (rec.): P. Grzegorczyk.
Index lexicorum Poloniae. Bibliografia
słowników polskich. 1968, 39 z. 4 –
s. 454–456.
3975. Żeromski A.M.: E. Romero. Geografia economica del Peru. 1967, 38 z. 1
– s. 99–101.
3986. Brocki Z. (rec.): Rocznik Jeleniogórski. 1968, 39 z. 4 – s. 453–454.
3987. Brożek A. (rec.): B. Kuźmiński.
Polskie nazwy na mapie świata. 1968, 39
z. 4 – s. 471–473.
1968
3976. Adamczyk J. (rec.): J. Grączewski.
Wpływ pogody na zdrowie człowieka.
1968, 39 z. 3 – s. 322–323.
3988. Drozdowski E. (rec.): W. Hiekel.
Zur Charakteristik des Abflussverhaltens
in den Tueringer Wald-Flussgebieten der
Vesser und Zahmen Gera. 1968, 39 z. 1 –
s. 84–86.
3977. Berezowski S. (rec.): B. Rychłowski. Wojewodztwo katowickie. Zarys
geograficzno-ekonomiczny. 1968, 39 z. 2
– s. 201.
3989. Herma J. (rec.): A. Maryański.
Współczesne wędrówki ludów. Zarys
geografii migracji. 1968, 39 z. 1 – s. 88–
90.
3978. Berezowski S. (rec.): Politická
a hospodárská geografie. 1968, 39 z. 1 –
s. 91–92.
3979. Berezowski S. (rec.): Wybrane
zagadnienia z metodyki ćwiczeń terenowych z geografii ekonomicznej. 1968, 39
z. 3 – s. 330–332.
3990. Jagielski A. (rec.): L. Kosiński.
Geografia ludności. 1968, 39 z. 3 –
s. 323–325.
3991. Jahn A. (rec.): H.P. Kosack. Die
Polarforschung. 1968, 39 z. 2 –
s. 197–198.
3980. Bierman E. (rec.): J.W. Miedwiedkow. Ekonomgieograficzeskaja izuczennost rajonow kapitalisticzeskogo mira.
1968, 39 z. 1 – s. 92–95.
3992. Jankowski A. (rec.): I. Ujvári. The
hydrologic regions and balance in the
hydrographic basin of the Danube. 1968,
39 z. 1 – s. 83–84.
3981. Borowik J. (rec.): J. Zaleski. Ogólna geografia transportu morskiego
w zarysie. 1968, 39 z. 2 – s. 202–204.
3993. Kiełczewska-Zaleska M. (rec.):
S. Witkowski. Struktura przestrzenna
3982. Brocki Z. (rec.): C. Skonka. Bibliografia wydawnictw turystyczno-
382
Recenzje
miasta na przykładzie Radomia. 1968, 39
z. 4 – s. 459–462.
4006. Pawlak W. (rec.): Atłas leningradskoj obłasti. 1968, 39 z. 4 – s. 478–479.
3994. Komorowska B. (rec.): M.A. Léfévre. Définition géographique de „villes". 1968, 39 z. 3 – s. 326–327.
4007. Pawlak W. (rec.): Atłas SSzA.
1968, 39 z. 2 – s. 204–205.
3995. Koziej L. (rec.): J. Demek [i in.].
Geomorfologie Českych zemi. 1968, 39
z. 1 – s. 86–87.
4008. Piasecki D. (rec.): G. VeyretVerner. Croissance démographique et
alimentation mondiale. 1968, 39 z. 4 –
s. 464–465.
3996. Malicki A. (rec.): M.S. Radovanović. Mala Antanta i Poljska. 1968, 39 z. 4
– s. 281–282.
4009. Piątkowski J. (rec.): R. McNally.
Road Atlas: United States – Canada –
Mexico. 1968, 39 z. 3 – s. 332–335.
3997. Maryański A. (rec.): J.W. Ilinicz.
Polsza, ekonomiczesko-gieograficzeskaja
charakteristika. 1968, 39 z. 1 – s. 90–91.
4010. Piekuth M. (rec.): ČSSR, nastenna
automapá 1:400 000. 1968, 39 z. 1 –
s. 100–101.
3998. Migacz W. (rec.): Atłas Antarktiki.
1968, 39 z. 1 – s. 97–100.
4011. Piskozub A. (rec.): Gieografija
nasielenija punktow SSSR. 1968, 39 z. 4
– s. 466–467.
3999. Moniak J. (rec.): K. Podolski. Stan
i perspektywy rozwojowe małych miast
i osiedli w województwie gdańskim.
1968, 39 z. 3 – s. 327–328.
4012. Piskozub A. (rec.): Puti razwitija
małych i sriednich gorodow centralnyh
ekonomiczeskich rajonow SSSR. 1968, 39
z. 4 – s. 467–469.
4000. Moniak J. (rec.): S. Berezowski.
I. Fierla. J. Kostrowicki. R. Szczęsny.
Struktura przestrzenna gospodarki narodowej. Główne elementy analizy. 1968,
39 z. 2 – s. 199–200.
4013. Pulinowa M.Z. (rec.): D.R. Crandell, R.K. Fahnestock. Rockfalls and
avalanches from Little Tahoma Peak on
Mount Rainer Washington. 1968, 39 z. 1
– s. 88.
4001. Nowak E. (rec.): Atłas Zabajkalja.
1968, 39 z. 4 – s. 475–477.
4014. Pulinowa M.Z. (rec.): J.R. Mackay.
Segregated epigenetic ice and slumps in
permafrost Mackenzie Delta area. 1968,
39 z. 4 – s. 458.
4002. Obrębska-Starklowa B. (rec.):
I. Horváth, V. Fehér. The lesser maximum of evening temperature. 1968, 39
z. 4 – s. 459.
4015. Rajman J. (rec.): K. Rikkinen.
Geographische Abgrenzung von staedtischen Agglomerationen auf Grund ihres
raeumlichen Wachstums in SuedPohjanmaa. Finnland. 1968, 39 z. 1 –
s. 95–97.
4003. Obrębska-Starklowa B. (rec.):
R. Wagner. Die Temperatur des Bodens,
des Wassers und der Luft in Kopáncs.
1968, 39 z. 2 – s. 198–199.
4004. Olszewicz B. (rec.): J. Szaflarski.
Poznanie Czarnego Lądu. 1968, 39 z. 3 –
s. 321–322.
4016. Sylwestrzak J. (rec.): M. Bogacki.
Morfologia doliny Pisy na tle poziomów
sandrowych. 1968, 39 z. 4 – s. 456–457.
4005. Ostrowski J. (rec.): Magyarország
nemetzi atlasza. 1968, 39 z. 4 –
s. 474–475.
4017. Szukalski J.: S. Różański. Problemy przestrzennego rozwoju miasta
Gdańska. 1968, 39 z. 3 – s. 328–330.
383
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
4018. Zaleski J., Adrjanowska E. (rec.):
L.A. Briliant. Gieografija morskich putiej. 1968, 39 z. 4 – s. 469–470.
4030. Leonhard-Migaczowa H. (rec.):
M. Derruau. Le Japon. 1969, 40 z. 2 –
s. 272–274.
4019. Zboralski Z. (rec.): B. Gruchman.
Czynnik aglomeracji i deglomeracji
przemysłu w gospodarce socjalistycznej
na przykładzie Polski. 1968, 39 z. 4 –
s. 462–464.
4031. Malicki A. (rec.): Fiziko-mechaniczeskije swojstwa i woprosy formirowanija lessowych porod Sibiri. 1969, 40
z. 3 – s. 402–403.
4032. Maryański A. (rec.): Atłas awtomobilnych dorog SSSR. 1969, 40 z. 3 –
s. 404–405.
4020. Ziemońska Z. (rec.): J. Rougé.
Hydrologie de l'Hérault. 1968, 39 z. 1 –
s. 81–83.
4033. Obrębska-Starklowa B. (rec.):
H. Turner. Die heutige Stand der Forschung ueber den Einfluss des Waldes
auf das Klima. 1969, 40 z. 2 –
s. 282–283.
1969
4021. Baranowski S. (rec.): W.M. Kotliakow. Snieżnyj pokryw Ziemli i ledniki.
1969, 40 z. 2 – s. 279–281.
4034. Olszewicz B. (rec.): J. Babicz,
W. Walczak. Zarys historii odkryć geograficznych. 1969, 40 z. 3 – s. 393–395.
4022. Bartkowski T. (rec.): W. Walczak.
Sudety. 1969, 40 z. 1 – s. 99–102.
4023. Barwijuk A. (rec.): Województwo
białostockie. Monografia geograficznogospodarcza. 1969, 40 z. 3 – s. 396–397.
4035. Piasecki D. (rec.): G. VeyretVerner. Les Alpes l'Europe. 1969, 40 z. 3
– s. 399–401.
4024. Berezowski S. (rec.): P. Claval.
Regions, nations, grands espaces –
Géographie générale des ensembles
territorieux. 1969, 40 z. 1 – s. 105–108.
4036. Piasecki D. (rec.): P. Veyret.
L'épaulement de la vallée glaciare.
A partir de la vallée de Chamonix une
nouvelle conception du probléme. 1969,
40 z. 3 – s. 401–402.
4025. Berezowski S. (rec.): Słabiej rozwinięte kraje Europy kapitalistycznej.
1969, 40 z. 3 – s. 398.
4037. Przedwojski R. (rec.): Encikłopiediczeskij słowar geograficzeskich tierminow. 1969, 40 z. 2 – s. 269.
4026. Berezowski S. (rec.): Z. Niedziałkowska. Ostrołęka – dzieje miasta. 1969,
40 z. 1 – s. 104–105.
4038. Pulinowa M.Z. (rec.): J. Fencl.
Typy sesuvu v české kridowé pánvi. 1969,
40 z. 1 – s. 103–104.
4027. Bilski T. (rec.): I.W. Protasjewa.
Aeromietody w gieokriołogii. 1969, 40
z. 2 – s. 283–284.
4039. Rajman J. (rec.): Geographie und
technische Revolution. 1969, 40 z. 2 –
s. 270–272.
4028. Bzinkowska J. (rec.): A. Malicki.
Wstęp do geografii. 1969, 40 z. 3 –
s. 391–393.
4040. Rek J. (rec.): The United States
and Canada, Oxford regional economic
atlas. 1969, 40 z. 1 – s. 108–110.
4029. Harasymowicz J. (rec.): J.B. Faliński. Puszcza Białowieska. Mapa turystyczna. 1969, 40 z. 3 – s. 403–404.
4041. Surdacki S. (rec.): Rozmieszczenie
zwierząt 1:5 000 000. 1969, 40 z. 2 –
s. 284–285.
384
Recenzje
4042. Szemeta M. (rec.): M.J. Dawydowa, A.I. Kamienski, G.K. Tuszinski. Fiziczeskaja gieografija SSSR. Prakticzeskije
raboty. 1969, 40 z. 1 – s. 102–103.
Techniques and theories in geography.
1970, 41 z. 1 – s. 130–132.
4053. Januszewski J. (rec.): M. Dobroczyński. E. Grzelak. Rolnictwo afrykańskie, produkcja i specjalizacja międzynarodowa. 1970, 41 z. 1 – s. 120–121.
4043. Tomaszewski E. (rec.): E. Heyer,
R. Schneider, E. Scholz, H.J. Franz,
R. Weisse, H. Barsch, A. Schuster. Arbeitsmethoden in der physichen Geographie. 1969, 40 z. 2 – s. 275–278.
4054. Januszewski J. (rec.): W. Okołowicz. Klimatologia ogólna. 1970, 41 z. 2
– s. 253–254.
4044. Tomaszewski E. (rec.): E. Salamaa. Finlandia oraz: Mały słownik fińsko-polski i polsko-fiński. 1969, 40 z. 2 –
s. 274–275.
4055. Jasiok A. (rec.): L'évolution démographique de 1965 i 1980 en Europe
Occidentale et en Amérique du Nord.
1970, 41 z. 2 – s. 257–259.
1970
4056. Karczmarczuk R. (rec.): Słowar
gieograficzeskich nazwanij SSSR. 1970,
41 z. 4 – s. 478–479.
4045. Berezowski S. (rec.): L.E. Hamelin. Le Canada. 1970, 41 z. 3 –
s. 378–379.
4057. Komar T. (rec.): T. Sporakowski.
Charakterystyka hydrograficzna zlewni
Rynny Gołaniecko-Wągrowieckiej jako
jednostki hydrologicznej. 1970, 41 z. 4 –
s. 471–472.
4046. Berezowski S. (rec.): Ziemia chorzowska i Jaworzno. Monografia. 1970,
41 z. 3 – s. 377–378.
4047. Brocki Z. (rec.): Szkice z dziejów
polskiej orientalistyki. 1970, 41 z. 3 –
s. 379–380.
4058. Kortus B. (rec.): Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski.
1970, 41 z. 2 – s. 255–257.
4048. Gocłowski A. (rec.): W.P. Dunk,
M.D. Gange, S.J. Hutchinson. Water in
Australia. 1970, 41 z. 3 – s. 380–381.
4059. Liberacki M. (rec.): J.J. Smalley.
D.J. Unwin. The formation and shape of
drumlins and their distribution and orientation in drumlin. 1970, 41 z. 1 –
s. 125–126.
4049. Golachowski S. (rec.): A. Hornig.
Studium zagospodarowania drogowego
na przykładzie województwa katowickiego i opolskiego. 1970, 41 z. 4 – s. 470–
471.
4060. Malicki A. (rec.): M.Z. Nazarow.
Kamiennyj lioss niekatorich rajonow
Uzbekistana
i
jego
inżeniernogieołogiczeskije swojstwa. 1970, 41 z. 1
– s. 128–130.
4050. Golachowski S. (rec.): M. Kiełczewska-Zaleska. Geografia osadnictwa.
Zarys problematyki. 1970, 41 z. 1 –
s. 119–120.
4061. Moniak J. (rec.): A. Hornig. Studium zagospodarowania drogowego na
przykładzie województwa katowickiego
i opolskiego. 1970, 41 z. 4 – s. 468–469.
4051. Golachowski S. (rec.): R. Domański. Syntetyczna charakterystyka obszaru.
Na przykładzie okręgu przemysłowego
Konin – Łęczyca – Inowrocław. 1970, 41
z. 4 – s. 467–468.
4062. Olszewicz B. (rec.): L. Czechówna.
Historia geomorfologii w Polsce w latach 1840–1939 na tle rozwoju geomor-
4052. Jagielski A. (rec.): J.P. Cole,
G.A.M. King. Quantitative geography.
385
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
fologii światowej. 1970, 41 z. 2 –
s. 251–253.
France (1872–1969). 1971, 42 z. 4 –
s. 424–426.
4063. Olszewski T. (rec.): N.A. Rădulescu, I. Velcea, N. Petrescu. Geografia
agriculturii româniei. 1970, 41 z. 4 –
s. 474–476.
4074. Berezowski S. (rec.): Vocabulaire
franco-anglo-allemand de géographie
urbaine. 1971, 42 z. 4 – s. 420–422.
4075. Berezowski S. (rec.): W. Goettig.
Geografia drobnej wytwórczości. 1971,
42 z. 1 – s. 74.
4064. Pawlak W. (rec.): The United
States and Canada (Oxford Regional
Economic Atlas). 1970, 41 z. 3 –
s. 384–386.
4076. Brocki Z. (rec.): T. Białecki. Nazewnictwo geografizne miasta Szczecina.
1971, 42 z. 4 – s. 430–431.
4065. Pernarowski L. (rec.): J. Kondracki. Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej. Podręcznik dla studentów
geografii uniwersytetów. 1970, 41 z. 1 –
s. 121–122.
4077. Churski Z. (rec.): L.L. Rossolimo.
Bajkał. 1971, 42 z. 3 – s. 291–292.
4078. Czerwiński J. (rec.): R.G. West.
Pleistocene geology and biology. 1971,
42 z. 3 – s. 287–288.
4066. Piasecki D. (rec.): A. Reffay. Mise
au point sur les caractères physiques de
l'Irlande. 1970, 41 z. 4 – s. 472–473.
4079. Dylik J. (rec.): T.L. Péwé,
R.E. Church, M.J. Andersen. Origin and
Paleoclimatic significance of large-scale
patterned ground in the Donnelly Dome
area, Alaska. 1971, 42 z. 2 – s. 179–182.
4067. Piasecki D. (rec.): R. Vivian. Morphologie des marges pro-glaciares.
1970, 41 z. 1 – s. 123–125.
4068. Piasecki D. (rec.): W. Axelsson.
The Leiture Delta. 1970, 41 z. 3 –
s. 383–384.
4080. Gie ys z to ro wa
I.
(r ec.):
M. Schwarzbach. Beruehmte Staetten
geologischer Forschung. 1971, 42 z. 2 –
s. 183–184.
4069. Rajman J. (rec.): B.S. Choriew.
Grodskije posielenija SSSR (Problemy
rosta i ich izuczenije). 1970, 41 z. 4 –
s. 476–477.
4081. Gocłowski A. (rec.): Surface water
resources. Atlas of Australian resources.
1971, 42 z. 3 – s. 298.
4070. Sachanbiński M. (rec.): A.J. Perelman. Gieochimja ladszafta. 1970, 41
z. 2 – s. 254–255.
4082. Golachowski S. (rec.): M. Chilczuk. Osadnictwo wiejskie Polski (formy
i układy przestrzenne). 1971, 42 z. 4 –
s. 428–429.
4071. Tkocz J. (rec.): J. Urbanek. Zosuvy
a teoria systemov. 1970, 41 z. 1 –
s. 127–128.
4083. Jahn A. (rec.): Problemy czwartorzędu. 1971, 42 z. 2 – s. 176–178.
4072. Widacki W. (rec.): F.N. Milkow.
osnownyje problemy fiziczeskoj gieografii. 1970, 41 z. 3 – s. 381–382.
1971
4084. Jahn A. (rec.): R.J.E. Brown. Permafrost in Canada. Its influence on
northern development. 1971, 42 z. 3 –
s. 295–297.
4073. Berezowski S. (rec.): A. Meynier.
Histoire de la penseé géographique en
4085. Jahn A. (rec.): Water, Earth and
Man a synthesis of hydrology, geomor-
386
Recenzje
phology and socio-economic geography.
1971, 42 z. 2 – s. 178–179.
4097. Piasecki D. (rec.): G. Conchon. Le
Canada. 1971, 42 z. 3 – s. 297.
4086. Jańczak J. (rec.): W. Niewiarowski.
Morfologia i rozwój pradoliny i doliny
dolnej Drwęcy. 1971, 42 z. 1 – s. 71–73.
4098. Przedwojski R. (rec.): A.P. Tyrtikow. Wlijanije rastitielnogo pokrowa na
promierzanije i protaiwanije gruntow.
1971, 42 z. 4 – s. 426–428.
4087. Jońca E. (rec.): Erozija poczw
i borba s niej. 1971, 42 z. 1 – s. 86–88.
4099. Rakowski W. (rec.): Rocznik Mazowiecki. 1971, 42 z. 3 – s. 290–291.
4088. Kostrubiec B. (rec.): Z. Kaczmarek. Metody statystyczne w hydrologii
i meteorologii. 1971, 42 z. 3 –
s. 288–289.
4100. Sadłowski A. (rec.): Geografia vaii
Dunarii Romanesti. 1971, 42 z. 1 –
s. 76–78.
4089. Malicki A. (rec.): S.W. Kalesnik.
Obszczyje gieograficzeskije zakonomiernosti Ziemli. 1971, 42 z. 3 – s. 285–286.
4101. Świętochowska M. (rec.): Matierikowoje oledienije i lednikowyj morfogenez. 1971, 42 z. 4 – s. 424–426.
4090. Maryański A. (rec.): Kitajskaja
Narodnaja Riespublika – ekonomika,
gosudarstwo i prawo, kultura. 1971, 42
z. 4 – s. 430.
4102. Tlałka A. (rec.): M.I. Lwowicz.
Wodnyje resursy buduszczego. 1971, 42
z. 2 – s. 185–186.
4103. Tomaszewski J.T. (rec.): Sielewyje
potoki i gornyje rusłowyje processy.
1971, 42 z. 1 – s. 83–85.
4091. Maryański A. (rec.): W.S. Dżaoszwili. Nasielenije Gruzji, ekonomikogieograficzneskoje issledowanije. 1971,
42 z. 2 – s. 186–187.
4104. Urbaniak-Biernacka U. (rec.):
J. Chavaillon. Étude stratigraphique des
formation quaternaires du Sahara NordOccidental. 1971, 42 z. 3 – s. 292–295.
4092. Mikulski Z. (rec.): K. Łomniewski.
Oceanografia fizyczna. 1971, 42 z. 2 –
s. 175–176.
4105. Wilgat T. (rec.): Parki narodowe
i rezerwaty przyrody w Polsce, mapa.
1971, 42 z. 1 – s. 75–76.
4093. Mileska M.I. (rec.): Ziemia. 1971,
42 z. 3 – s. 283–285.
4106. Ziemnicki S. (rec.): D. Zachar.
Erozja pody. 1971, 42 z. 2 – s. 182–183.
4094. Obrębska-Starklowa B. (rec.):
M. Kurpelová.
Fenologickogeografiká
regionaliści územia Slovenska so zretelom na dlzkovo-horizontálne zmeny fenologickych javvov 1971, 42 z. 1 –
s. 82–83.
4107. Ziemońska Z. (rec.): M. Zatko.
Niektoré otázky geografie podzemnych
vod Slovenska. 1971, 42 z. 1 – s. 79–81.
1972
4095. Palczyński Z. (rec.): L.I. Iwaszutina. W.A. Nikołajew. K analizu łandszaftnoj struktury fiziko-gieograficzeskich riegionow. 1971, 42 z. 1 –
s. 85–86.
4108. Baumgart-Kotarba
M.
(rec.):
J. Demek. Cryoplanation terraces, their
geographical distribution, genesis and
development. 1972, 43 z. 1 – s. 97–100.
4109. Bednarczyk H. (rec.): Kompleksnaja polewaja praktika po fiziczeskoj gieografii. 1972, 43 z. 2 – s. 228–229.
4096. Piasecki D. (rec.): A. Zierhoffer.
Ocean Atlantycki i jego morza. 1971, 42
z. 4 – s. 419–420.
387
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
4110. Berezowski S. (rec.): Otwock
1407–1967. 1972, 43 z. 4 – s. 437–438.
mieszkańców Poznania. 1972, 43 z. 3 –
s. 339–341.
4111. Berezowski S. (rec.): Problemy
urbanizacji w SSSR. Gieograficzeskije
aspekty urbanizacji. 1972, 43 z. 4 –
s. 444–445.
4123. Piasecki D. (rec.): E. Juillard.
L'Économie du Canada. 1972, 43 z. 1 –
s. 101–102.
4124. Pulinowa M.Z. (rec.): Q. Záruba.
V. Mencl. Landslides and their control.
1972, 43 z. 1 – s. 100–101.
4112. Bochenek A. (rec.): J. Dylik. Województwo ze stolicą bez antenatów.
1972, 43 z. 4 – s. 433–435.
4125. Rachocki A. (rec.): M. Seppaelae.
Evolution of the eolian relief of the
Kaamasjoki-Kiellajoki river basin in
Finnish Lappland. 1972, 43 z. 4 –
s. 439–440.
4113. Gadzojanis A. (rec.): H. Maruszczak. Bułgaria. 1972, 43 z. 4 –
s. 436–437.
4114. Grześ M. (rec.): N.L. Zienkiewicz.
Atłas fotografij dna Tichogo Okeana.
1972, 43 z. 1 – s. 105–106.
4126. Rajman J. (rec.): Ziemia kozielska.
1972, 43 z. 1 – s. 95–96.
4127. Rykiel Z. (rec.): A. Piskozub.
Kształty polskiej przestrzeni. 1972, 43
z. 3 – s. 335–337.
4115. Henkiel A. (rec.): N.P. Kostienko.
Razwitie reliefa gornych stran (na primierie Sriedniej Azji). 1972, 43 z. 4 –
s. 441–442.
4128. Skrobisz B. (rec.): R. Ławniczak.
EFTA a integracja Europy Zachodniej.
1972, 43 z. 2 – s. 226–228.
4116. Jahn A. (rec.): B. Zaborski. Atlas
of landscapes and settlements of Eastern
Canada. 1972, 43 z. 4 – s. 438–439.
4129. Szukalski J. (rec.): Dzieje ziemi
szczecińskiej. 1972, 43 z. 1 – s. 93–95.
4117. Jahn A. (rec.): R.F. Flint. Glacial
and quaternary geology. 1972, 43 z. 3 –
s. 341–343.
4130. Taylor E. (rec.): S. Leszczycki.
Z. Tokarski. Niektóre problemy warunków bytowych w Górnośląskim Okręgu
Przemysłowym. 1972, 43 z. 2 –
s. 225–226.
4118. Kondracki J. (rec.): J. Demek,
M. Strida i in. Geography of Czechoslovakia. 1972, 43 z. 1 – s. 96–97.
4119. Malicki A. (rec.): A.N. Gracjanski.
Priroda sriedziemnomorja. 1972, 43 z. 3
– s. 343.
4131. Wiśniewski P. (rec.): W.I. Kozłow.
Dinamika czislennosti narodow. Mietodołogija issledowanija i osnownyje faktory. 1972, 43 z. 1 – s. 102–105.
4120. Maryański A. (rec.): E.Z. Zdrojewski. Procesy przemian demograficznych
w województwie koszalińskim w latach
1946–1968. 1972, 43 z. 3 – s. 338.
1973
4132. Kłysz P. (rec.): N.A. Wielmina.
Osobiennosti gidrogieologii mierzłoj
zony litosfiery. 1973, 44 z. 1 –
s. 115–116.
4121. Maryański A. (rec.): W.W. Martynow. Korieja – ekonomiko-gieograficzeskaja charakieristika KNDR i Jużnoj Koriei. 1972, 43 z. 4 – s. 443.
4133. Olszewski J.L. (rec.): E. Więcko.
Puszcza Białowieska. 1973, 44 z. 3–4 –
s. 439–441.
4122. Nawara W. (rec.): L. Pawlaczyk.
Turystyczne formy wypoczynku po pracy
388
Recenzje
4134. Piasecka J.E. (rec.): J. Szaflarski.
Szkice z rozwoju wiedzy o Tatrach do
połowy XIX wieku. 1973, 44 z. 3–4 –
s. 442–443.
4146. Piasecka J.E. (rec.): Studia z dziejów geografii i kartografii. 1974, 45 z. 3
– s. 386–387.
4147. Piasecki D. (rec.): M. Rochefort.
Géographie de 'Amérique du Sud. 1974,
45 z. 1 – s. 155–156.
4135. Piasecki D. (rec.): G. Rougerie.
Géographie des paysages. 1973, 44 z. 1 –
s. 161–118.
4148. Pietkiewicz S. (rec.): Westermann
Lexikon der Geographie. 1974, 45 z. 2 –
s. 276–279.
4136. Skrobisz B. (rec.): z. Dobosiewicz.
Integracja gospodarcza krajów ekonomicznie słabo rozwiniętych. 1973, 44 z. 1
– s. 113–115.
4149. Plewa K. (rec.): K.I. Giernnczuk.
Osnowni problemy fizicznoj gieografii.
1974, 45 z. 1 – s. 156–158.
4137. Stęchły J. (rec.): E. Żytyński. Woda
nośnik życia i podstępnej śmierci. 1973,
44 z. 1 – s. 111–112.
4150. Stachowski J.Z. (rec.): Problémy
vyvoja ekonomiky rurálnej krajiny. Problems of development of rural space economy. 1974, 45 z. 2 – s. 280.
4138. Tabor A. (rec.): A. Włodkowicz.
Polish contribution to arts and sciences
in Canada. 1973, 44 z. 3–4 – s. 443–444.
4151. Straszewicz L. (rec.): A. Toynbee.
Les villes dans l'histoire. 1974, 45 z. 1 –
s. 154–155.
1974
4139. Berezowski S. (rec.): Estonia –
geographical studies. 1974, 45 z. 2 –
s. 281–282.
4152. Szynkiewicz A. (rec.): E. Rolnik.
Astronomiczne podstawy geografii. 1974,
45 z. 1 – s. 153–154.
4140. Dorywalski M. (rec.): A.G. Isaczenko. razwitie geograficzeskich idei.
1974, 45 z. 2 – s. 282–284.
4153. Tobolski K. (rec.): K. Korpela. Die
Weichsel-Eiszeit und Interstadial in
Peraepohjola (nordliches Nordfinnland)
im Licht von submoraenen Sedimenten.
1974, 45 z. 2 – s. 275–276.
4141. Dylik J. (rec.): J. Beaujeu-Garnier.
La géographie, méthodes et perspectives.
1974, 45 z. 3 – s. 381–384.
4154. Więcko E.: Czy potrzebna jest taka
recenzja? 1974, 45 z. 2 – s. 289–291.
4142. Fajferek A. (rec.): R. Domański.
Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych. 1974, 45 z. 3 – s. 379–381.
4155. Wilgat T.: Odpowiedź na recenzję
dra J. Mietelskiego. 1974, 45 z. 3 –
s. 375–378.
4143. Gilewska S. (rec.): A. Kalniet.
U. Kraszewska. Polska. Mapa geomorfologiczna 1:500 000. 1974, 45 z. 3 –
s. 365–369.
1975
4156. Berezowski S. (rec.): Ekonomiczeskaja gieografija i tieritorialnoje płanirowanie. 1975, 46 z. 2 – s. 240–241.
4144. Łoboda J. (rec.): R. Abler,
J.S. Adams, P. Gould. Spatial organization. 1974, 45 z. 3 – s. 385–386.
4157. Berezowski S. (rec.): L'espace
géographique – regions – aménagement
– environement. 1975, 46 z. 2 – s. 238–
239.
4145. Mietelski J. (rec.): T. Wilgat. Geografia astronomiczna. 1974, 45 z. 3 –
s. 369–375.
389
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
4158. Brocki Z. (rec.): H. Borek. Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych.
1975, 46 z. 1 – s. 121–122.
4170. Rayzacher Z. (rec.): S.N. Korjukin.
Riegulirowanije rusł riek w mielioratiwnych celach. 1975, 46 z. 1 – s. 126–127.
4159. Chełchowski W. (rec.): R. Fester.
Die Eiszeit war ganz anders. 1975, 46
z. 1 – s. 124.
4171. Szynkiewicz A. (rec.): T. Krzemiński. Geneza młodoplejstoceńskiej rzeźby
glacjalnej w dorzeczu środkowej Warty.
1975, 46 z. 3 – s. 339–340.
4160. E. Kłos-Kantowicz. Naturalne warunki zapoczątkowania uprawy roślin
w afrykańskiej strefie granicy lasu i sawanny. 1975, 46 z. 2 – s. 159–177.
4172. Witt A. (rec.): River mechanics.
1975, 46 z. 3 – s. 342–343.
4173. Witt A. (rec.): River morphology.
1975, 46 z. 3 – s. 340–342.
4161. Fedorowicz J. (rec.): K.K. Markow,
O.P. Dobrodiejew, J.G. Simonow,
I.A. Sujetowa. Wwiedienije w fiziczeskuju
gieografiju. 1975, 46 z. 3 – s. 343–345.
4174. Wrona A. (rec.): J. Gerszta,
S. Morawski. Rekultywacja użytków
poprzemysłowych. 1975, 46 z. 1 –
s. 119–121.
4162. Florek W. (rec.): M. Lukniš. Reliéf
Vysokych Tatier a ich predpolia. 1975,
46 z. 1 – s. 123.
4175. Wrzosek A. (rec.): J. Barbag.
Geografia ekonomiczna Stanów Zjednoczonych i Kanady. 1975, 46 z. 1 –
s. 117–119.
4163. Henkiel A. (rec.): I.D. Hofsztein,
W.I. Somow, W.H. Kuzniecowa. Wywczennia suczasnych ruchiw ziemnoj
kory w Karpatach. 1975, 46 z. 1 –
s. 127–129.
1976
4176. Augustowski B. (rec.): K. Łomniewski. W. Mańkowski. J. Zaleski. Morze Bałtyckie. 1976, 47 z. 3 – s. 309–310.
4164. Komorowski J. (rec.): S. Liszewski.
Użytkowanie ziemi w miastach województwa opolskiego. 1975, 46 z. 2 –
s. 235–238.
4177. Chmal H. (rec.): s. Żmuda. Antropogeniczne przeobrażenia środowiska
przyrodniczego konurbacji górnośląskiej.
1976, 47 z. 1 – s. 92–93.
4165. Korcelli P. (rec.): Internal structure of city, readings on space and environment. 1975, 46 z. 1 – s. 125–126.
4178. Czekańska M. (rec.): K. Łomniewski. J. Zaleski. L. Żmudziński. Morze
Śródziemne. 1976, 47 z. 1 – s. 89–90.
4166. Leszczycki S. (rec.): Quaestiones
Geographicae. 1975, 46 z. 2 –
s. 233–234.
4179. Gacki T. (rec.): J.S. Tołczelnikow.
Opticzeskije swojstwa łandszafta (primienitielno k aerossjemkie). 1976, 47 z. 1
– s. 95–96.
4167. Mikulski Z. (rec.): H. Czarniecka.
Rozmieszczenie źródeł na Wyżynie Małopolskiej. 1975, 46 z. 2 – s. 234–235.
4180. J.G. (rec.): M. Kobusiewicz,
s. Kozłowski. Zarys rozwoju polskich
badań nad paleolitem i mezolitem
w latach 1945–1973. 1976, 47 z. 2 –
s. 202–203.
4168. Olszewski J.L.: Dalszy ciąg dyskusji o „Puszczy Białowieskiej" Edwarda
Więcko. 1975, 46 z. 1 – s. 113–115.
4169. Olszewski J.L. (rec.): Klimat
i czełowiek. 1975, 46 z. 1 – s. 129–132.
390
Recenzje
4181. Kowalski B. (rec.): J. Mityk. Geografia fizyczna części świata. 1976, 47
z. 2 – s. 201–202.
4193. Berezowski S. (rec.): W. Stola.
R. Szczęsny. Geografia rolnictwa Polski.
1977, 48 z. 4 – s. 472–473.
4182. Leonhard-Migaczowa H. (rec.):
A. Malicki. Jugosławia. 1976, 47 z. 1 –
s. 91–92.
4194. Fierla I. (rec.): J. Ohme. Formowanie się załogi zakładu przemysłowego
na przykładzie kombinatu azotowego
w Puławach. 1977, 48 z. 2 – s. 201–203.
4183. Marszał T. (rec.): G. Manners. The
office in metropolis. 1976, 47 z. 2 –
s. 205–206.
4195. Jahn A. (rec.): H. Kienholtz. Kombinierte geomorphologische Gefahrenkarte 1:10 000 von Griendewald. 1977,
48 z. 4 – s. 469–470.
4184. Mycielska-Dowgiałło E. (rec.):
H.W. Menard. Geology, resources and
society. An introduction to earth science.
1976, 47 z. 3 – s. 313–314.
4196. Jahn A. (rec.): J. Demek, E. Quitt,
J. Rauser. Uvod do obecné fizycké geografie. 1977, 48 z. 3 – s. 333–334.
4185. Piasecki D. (rec.): D.W. Curran.
Géographie mondiale de l'énergie. 1976,
47 z. 2 – s. 203–204.
4197. Jahn A. (rec.): O. Seuffert.
Formoungsstile im Relief der Erde –
Programmierung, Prozesse und Produkte
der Morphodynamik im Abtragungsbereicht. 1977, 48 z. 3 – s. 334–335.
4186. Stachowski J. (rec.): W.H. Theakstone, C. Harrison. The analysis of geographical data. 1976, 47 z. 3 – s. 311–
312.
4198. Jahn A. (rec.): Soritti geografici del prof. Giuseppe Nangeroni. Vita
e pensiero. 1977, 48 z. 1 – s. 80–81.
4187. Szukalski J. (rec.): W. Ludynia.
Wybrzeże Gdańskie, teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych. 1976, 47 z. 1 – s. 93–94.
4199. Jońca E. (rec.): Z. Aleksandrowicz,
M. Drzał, s. Kozłowski. Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej
w Polsce. 1977, 48 z. 1 – s. 81–83.
4188. Taylor Z. (rec.): E.J. Taaffe.
H.L. Gauthier jr. Geography of transportation. 1976, 47 z. 1 – s. 96–98.
4200. Kowalski B. (rec.): Współczesne
i neotektoniczne ruchy skorupy ziemskiej
w Polsce. 1977, 48 z. 2 – s. 195–196.
4189. Wrzosek A. (rec.): L. Misters. 25
let uśpechu československého socialistického hospodarstvi. 1976, 47 z. 1 –
s. 95
4201. Kuczyński A. (rec.): R. Karaś.
Szukam raju (o Armenii). 1977, 48 z. 3 –
s. 337–338.
1977
4202. Maryański A. (rec.): J. Byczkowski. Mniejszości narodowe w Europie
1945–1974, wybrane zagadnienia. 1977,
48 z. 2 – s. 196–197.
4190. Bednarczyk H. (rec.): A.G. Isaczenko. Rozwój myśli geograficznej.
1977, 48 z. 3 – s. 329–330.
4191. Berezowski S. (rec.): D. Noin.
L'espace francais. 1977, 48 z. 2 –
s. 197–199.
4203. Pasierbski P. (rec.): G. Glueckert.
Two large drumlin fields in Central Finland. 1977, 48 z. 1 – s. 79–80.
4192. Berezowski S. (rec.): Dydaktyka
geografii uniwersyteckiej. 1977, 48 z. 1 –
s. 88–90.
4204. Piasecki E. (rec.): B.E. Ekkiel.
Opriedielenije indieksa mozaicznosti
391
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
nacionalnogo sostawa riespublik, krajew
i obłastiej SSSR. 1977, 48 z. 1 – s. 86–87.
4217. Berezowski S. (rec.): T. Lijewski.
Geografia transportu Polski. 1978, 49
z. 2 – s. 217–219.
4205. Straszewicz L. (rec.): Geografia
dell'acciao. 1977, 48 z. 3 – s. 335–337.
4218. Berezowski S. (rec.): V. Haeufler.
Ekonomické geografie Československa.
1978, 49 z. 4 – s. 499–501.
4206. Świeca A. (rec.): Gieologija Bałtijskogo Moria. 1977, 48 z. 4 – s. 470–472.
4219. Ciok S. (rec.): Metody ilościowe
i modele w geografii. 1978, 49 z. 4 –
s. 493–496.
4207. Tomaszewski E. (rec.): G. Chabot.
Géographie régionale de la France.
1977, 48 z. 2 – s. 199–201.
4220. Czajkowski P. (rec.): A.H. Westing. Economical consquences of the
Second Indochina War. 1978, 49 z. 1 –
s. 89–90.
4208. T o mas ze ws k i J .T . ( r ec.) :
D.E. Bierman. The Oder river. Transport
and economic development. 1977, 48 z. 1
– s. 83–85.
4221. Gro c h J . (re c.): J.A . J a kle,
S.B. Brunn, C.C. Roseman. Human spatial behaviour: a social geography. 1978,
49 z. 4 – s. 502–503.
4209. Więcko E.: Jeszcze o Puszczy
Białowieskiej. 1977, 48 z. 1 – s. 74–75.
4210. Wiśliński A. (rec.): J. Papadakis.
Climates of the World and their potentialities. 1977, 48 z. 4 – s. 467–468.
4222. Harasimiuk K. (rec.): W. Skulska.
Szwajcaria – mały przewodnik turystyczny. 1978, 49 z. 2 – s. 222–223.
4211. Wiśliński A. (rec.): Klimat Tatr
(Klima Tatier). 1977, 48 z. 1 – s. 77–79.
4223. Herba G. (rec.): P. Vas-Zoltán. The
brain drain. (An anomaly of international relations). 1978, 49 z. 4 – s. 497–499.
4212. Wojtanowicz J. (rec.): Geografinis
Metrastis, XIV, Geografijos istorija,
istoriné geografija. 1977, 48 z. 3 –
s. 331–333.
4224. Jahn A. (rec.): L. Starkel. Paleogeografia holocenu. 1978, 49 z. 1 –
s. 82–83.
4213. Wrzosek A. (rec.): M.R. Połotkin.
Osnowy promyszlennego proizwodstwa.
1977, 48 z. 4 – s. 475–476.
4225. Jahn A. (rec.): R. Gradziński,
A. Kostecka, A. Radomski, R. Urung.
Sedymentologia. 1978, 49 z. 1 –
s. 79–81.
4214. Zaleski J. (rec.): C. Wojewódka.
Handel międzynarodowy drogą morską.
1977, 48 z. 4 – s. 473–475.
4226. Karczmarczuk R. (rec.): I.A. Riezanow. Po goram i pustyniam Azii, putieszestwija K.I. Bohdanowicza. 1978, 49
z. 4 – s. 503–504.
1978
4215. Andrzejewski L. (rec.): H. Mansikkaniemi. Comparison of river sinusoity in
Britain, N. Poland and Finland. 1978, 49
z. 3 – s. 356–357.
4227. Lenart W. (rec.): J. Minorski. Środowisko przyrodnicze a gospodarka
przestrzenna. 1978, 49 z. 3 – s. 354–355.
4216. Barciński F. (rec.): A. Wrzosek.
Geografia energetyki świata. 1978, 49
z. 3 – s. 353–354.
4228. Mróz G. (rec.): Razvitak stanovnistva Jugoslavije u posleratnom periodu.
1978, 49 z. 2 – s. 223–225.
392
Recenzje
4229. Muzioł A. (rec.): J.B. Racine,
H. Reymond. Analiza ilościowa w geografii. 1978, 49 z. 1 – s. 85–88.
4241. Kowalski B., Jaśkowski B. (rec.):
G.T.
Trewartha.
A.H.
Robinson.
E.H. Hammond. L.H. Horn. Fundamentals of physical geography. 1979, 50 z. 3
– s. 254–255.
4230. Prawdzic J. (rec.): R. Wróblewski.
Znajomość Ameryki w Polsce okresu
Odrodzenia. 1978, 49 z. 4 – s. 496–497.
4242. Makieła Z. (rec.): A. Barteczek.
Integracyjna funkcja infrastruktury gospodarczej w świetle badań nad Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. 1979,
50 z. 1–2 – s. 121–122.
4231. Rarus K. (rec.): E.Z. Zdrojewski.
Problematyka demograficzna Pomorza
Środkowego. 1978, 49 z. 2 – s. 219–220.
4232. Rek J. (rec.): A. Maryański. Związek Radziecki. Zarys geografii ekonomicznej regionów. 1978, 49 z. 2 –
s. 220–221.
4243. Nowiński S. (rec.): R. Zaręba.
Puszcze, bory i lasy Polski. 1979, 50 z. 3
– s. 246–247.
4244. Obrębska-Starklowa B. (rec.):
W. Weischet. Einfuehrung in die Allgemeine Klimatologie. 1979, 50 z. 1–2 –
s. 123–124.
4233. Roesler A. (rec.): W. Janiszewski.
Gospodarka wodna Polski. 1978, 49 z. 1
– s. 84–85.
4234. Witt A. (rec.): Ch.J. Cazeau,
R.D. Hatcher, F.T. Siemiankowski. Physical geology, principles, processes and
problems. 1978, 49 z. 3 – s. 357–359.
4245. Olszewski A. (rec.): H. Ruszczyńska-Szejnach. Glacitektoniczne depresje
i kry lodowcowe na tle budowy geologicznej południowo-wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia. 1979,
50 z. 3 – s. 243–246.
4235. Witt A. (rec.): H.F. Garner. The
origin of landscape a synthesis of geomorphology. 1978, 49 z. 2 – s. 215–216.
4246. Rajman J. (rec.): Ziemia prudnicka. Dzieje, gospodarka, kultura. 1979, 50
z. 3 – s. 248–249.
4236. Ziajka I. (rec.): Global review of
human settlements. 1978, 49 z. 3 –
s. 359–363.
4247. Starkel L.: W sprawie recenzji
książki L. Starkla „Paleogeografia holocenu". 1979, 50 z. 1–2 – s. 111.
1979
4237. Bubień A. (rec.): L.P. Szubajew.
Obszczeje ziemlewiedienije. 1979, 50 z. 3
– s. 249–250.
4248. Wrzosek A. (rec.): R. Domański.
Geografia ekonomiczna. 1979, 50 z. 1–2
– s. 117–119
4238. Bubień A. (rec.): Surowce mineralne Ziemi Lubuskiej. 1979, 50 z. 1–2 –
s. 119–121.
1980
4249. Berezowski S. (rec.): Atlas miejskiego województwa krakowskiego. 1980,
51 z. 1 – s. 86–88.
4239. Drozdowski E. (rec.): B.S. John.
The ice age. 1979, 50 z. 1–2 –
s. 122–123.
4250. Berezowski S. (rec.): Ostrowiec
Świętokrzyski wczoraj, dziś i jutro. 1980,
51 z. 1 – s. 88–89.
4240. Henkiel A. (rec.): A.A. Nikonow.
Golocienowyje i siewriemiennyje dwiżenia ziemnoj kory. Gieologo-gieomorfologiczeskie i seismotektoniczeskie woprosy. 1979, 50 z. 3 – s. 250–252.
4251. Ciok S., Herba G. (rec.): Radical
geography, alternative viewpoints on
393
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
contemporary social issues. 1980, 51 z. 3
– s. 342–345.
4264. Malicki A. (rec.): Toponimika na
służbie gieografii. Woprosy Gieografii
t. 110. 1980, 51 z. 3 – s. 334–335.
4252. Dynowska I. (rec.): Hydrologischer Atlas der Bundesrepublik
Deutschland. 1980, 51 z. 4 – s. 473–474.
4265. Miszewska B. (rec.): Leningrad –
istoriko-gieograficzeskij atłas. 1980, 51
z. 2 – s. 236–239.
4253. Grześ M. (rec.): G.N. Gołubiew.
Gidrołogija lednikow. 1980, 51 z. 3 –
s. 336–337.
4266. Mizerski W. (rec.): S. Ostaficzuk.
Fotogeologia. 1980, 51 z. 2 –
s. 235–236.
4254. Jahn A. (rec.): A.L. Washburn.
Geocryology, a survey of periglacial
processes and environments. 1980, 51
z. 3 – s. 337–339.
4267. Moniak J. (rec.): E. Adrjanowska.
Morze jako czynnik lokalizacji przemysłu. 1980, 51 z. 1 – s. 89–90.
4268. Piasecka J.E. (rec.): K. Szykuła.
Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 1980, 51 z. 2 –
s. 239–242.
4255. Jońca E. (rec.): B. Balatka, J. Sládek. Evorzni tvary v Čechách a jejich
geneze. 1980, 51 z. 4 – s. 474–475.
4256. Jońca E. (rec.): G.N. Chmaładze.
Wynosy nanosow riekami czernomorskogo pobierieżja Kawkaza. 1980, 51 z. 4 –
s. 475–476.
4269. Plit F. (rec.): A. Dembicz, J. Makowski, A. Malinowski, M. Skoczek.
Słownik terminów geograficznych Ameryki Łacińskiej. 1980, 51 z. 4 –
s. 467–468.
4257. Karczmarczuk R. (rec.): Atłanticzeskij Okiean. 1980, 51 z. 1 – s. 93–94.
4270. Repelewska-Pękalowa J. (rec.):
Erozja wodna. 1980, 51 z. 2 – s. 230–
231.
4258. Kortus B. (rec.): T. Lijewski.
Uprzemysłowienie Polski 1945–1975.
1980, 51 z. 1 – s. 90–92.
4271. Rykiel Z. (rec.): J. Szczepkowski.
Struktura przestrzenna regionu bydgosko-toruńskiego. Ewolucja i dynamika.
1980, 51 z. 4 – s. 468–471.
4259. Kotarska K., Kotarski Z. (rec.):
M. Gratwohl.
Energieversorgung
–
Ressources – Technologien – Perspektiven. 1980, 51 z. 4 – s. 471–473.
4272. Sobczak L. (rec.): Atłas okieanow.
1980, 51 z. 1 – s. 94–96.
4260. Kozarski S. (rec.): Moraines and
varves, origin, genesis, classification.
1980, 51 z. 3 – s. 339–341.
4273. Winid B. (rec.): Ekonomiczeskaja
gieografija okieanow. 1980, 51 z. 3 –
s. 335–336.
4261. Lenart W. (rec.): The unquiet landscape. 1980, 51 z. 3 – s. 341–342.
4274. Witt A. (rec.): A.A. Schumm. The
fluvial system. 1980, 51 z. 2 –
s. 233–235.
4262. Malicki A. (rec.): E.M. Murzajew.
Gieografija w nazwanijach. 1980, 51 z. 3
– s. 333–334.
4275. Witt A. (rec.): Applied geomorphology. 1980, 51 z. 2 – s. 231–233.
4263. Malicki A. (rec.): H. Scurla. Aleksander von Humboldt, jego życie i dzieło.
1980, 51 z. 2 – s. 229–230.
4276. Witt A. (rec.): K.W. Butzer. Geomorphology from the Earth. 1980, 51 z. 1
– s. 92–93.
394
Recenzje
4277. Wrzosek A. (rec.): J. Kondracki.
Karpaty. 1980, 51 z. 1 – s. 85–86.
4290. Pietrzak M. (rec.): N.W. Fadiejewa. Izuczenije prirodnych kompleksow
na osnowie kartograficzeskoj modieli.
1981, 52 z. 3 – s. 349–350.
1981
4278. Berezowski S. (rec.): S. Srokowski.
Z krainy Czarnego Krzyża. 1981, 52 z. 3
– s. 347–349.
4291. Starklowa B. (rec.): Klima a bioklima Bratislavy. 1981, 52 z. 2 –
s. 240–243.
4279. Berezowski S. (rec.): W. Rakowski.
Uprzemysłowienie a proces urbanizacji.
1981, 52 z. 2 – s. 239–240.
4292. Stęchły J.A.M. (rec.): R. Burzyński. Wisła dziś – jutro. 1981, 52 z. 3 –
s. 345–347.
4280. Chełmicki W. (rec.): Man's impact
on the hydrological cycle in the United
Kingdom. 1981, 52 z. 1 – s. 100–101.
4293. Stobińska H. (rec.): B.T. Robson.
Urban social areas. Theory and practice
in geography. 1981, 52 z. 1 – s. 101–103.
4281. Heffner K. (rec.): J. Tkocz. Oś
gospodarcza Odry. 1981, 52 z. 4 –
s. 467–469.
4294. Szukalski J. (rec.): A.W. Gembel.
Obszczaja gieografija Mirowogo Okieana. 1981, 52 z. 1 – s. 97–98.
4282. Jahn A. (rec.): M. Gage. Legend in
the rock. An outline of New Zealand
geology. 1981, 52 z. 4 – s. 470–471.
4295. Szukalski J. (rec.): K. Łomniewski,
J. Zaleski, L. Żmudziński. Morze Arktyczne. 1981, 52 z. 1 – s. 95–96.
4283. Kostrubiec B. (rec.): H. Beguin.
Méthodes d'analyse géographique quantitative. 1981, 52 z. 4 – s. 469–470.
1982
4296. Berezowski S. (rec.): J. Labasse.
L'hôpital et la ville – géographie hospitalière. 1982, 53 z. 1 – s. 97–98.
4284. Kostrubiec B. (rec.): R.J. Bennet,
R.J. Chorley. Environmental systems,
philosophy, analysis and control. 1981,
52 z. 3 – s. 350–351.
4297. Jahn A. (rec.): D. Zachar. Soil
Erosion. 1982, 53 z. 3–4 – s. 340–341.
4285. Kusiński W. (rec.): P. Stanew,
N. Apostołow, Ch. Karakaszew. Jeżedniewni trudowi patuwanija w N.R. Bułgarija. 1981, 52 z. 4 – s. 471–472.
4298. Kozarski S. (rec.): J. Imbrie,
K.P. Imbrie. Ice Ages. Solving the Mystery. 1982, 53 z. 3–4 – s. 338–339.
4299. Maryański A. (rec.): G.A. Szpażnikow. Rieligii stran Jugo-Wostocznoj Azii.
1982, 53 z. 1 – s. 98.
4286. Łoboda J. (rec.): A World Geography of Human Diseases. 1981, 52 z. 2 –
s. 243–245.
4300. Mic h al k ie wi c z
Z. ( r ec.):
M.Ż. Żandajew. Priroda Zailijskogo
Ałatau. 1982, 53 z. 3–4 – s. 341–343.
4287. Malczewski J. (rec.): P.G. Carfis.
Rekreacionnaja gieografija SSSR. 1981,
52 z. 3 – s. 351–353.
4301. Piasecka J.E. (rec.): C. McEvedy,
R. Jones. Atlas of World Population
History. 1982, 53 z. 3–4 – s. 343–344.
4288. Maryański A. (rec.): Promyszlennost' KNR. 1981, 52 z. 2 – s. 245–246.
4289. Mizerski W. (rec.): J.A. Bogdanow, P.A. Kaplin, S.D. Nikołajew. Proischożdienie i razwitie okieana. 1981, 52
z. 1 – s. 98–99.
4302. Sobczyk W. (rec.): H. i G. Termier. Histoire de la Terre. 1982, 53 z. 3–
4 – s. 337–338.
395
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
4303. Stanowski T. (rec.): J.A. Isakow,
N.S. Kazanska, D.W. Panfiłow. Klassifikacija, gieografija i antropogiennaja
transformacija ekosistiem. 1982, 53 z. 1
– s. 95–96.
4314. Kotarba A. (rec.): R. Midrak. Morfogenéza povrchu vysokych pohori 1983,
54 z. 4 – s. 553–554.
4315. Kuciński K. (rec.): M. Potrykowski, Z. Taylor. Geografia transportu.
Zarys problemów, modeli i metod badawczych. 1983, 54 z. 1 – s. 93–95.
4304. Tkocz J.: Odpowiedź na recenzję
mojej pracy pt. „Oś gospodarcza Odry".
1982, 53 z. 1 – s. 99.
4316. Skoczek M. (rec.): Z. Szot. Meksyk. 1983, 54 z. 1 – s. 95–96.
1983
4305. Berezowski S. (rec.): T. Lijewski.
Infrastruktura transportowa Republiki
Federalnej
Niemiec.
Problemy
przestrzenne. 1983, 54 z. 2 – s. 267–269.
1984
4317. Dziadek S. (rec.): F. Piontek.
Współdziałanie transportu z otoczeniem
w rejonie wielkoprzemysłowym. 1984, 55
z. 4 – s. 553–555.
4306. Drobek W. (rec.): Development of
settlement systems. 1983, 54 z. 1 – s. 99–
101.
4318. Głazek J. (rec.): E. Passendorfer.
Jak powstały Tatry. 1984, 55 z. 4 –
s. 548–550.
4307. Gradowski J. (rec.): E. MycielskaDowgiałło. Wstęp do sedymentologii (dla
geografów). 1983, 54 z. 1 – s. 97–99.
4319. Jabłoński Z. (rec.): Człowiek
i środowisko w pradziejach. 1984, 55 z. 4
– s. 551–553.
4308. Jahn A. (rec.): A.I. Tjurin,
N.N. Romanowski, N.F. Połtew. Mierzłotnofacjalnyj analiz kurumow. 1983, 54
z. 4 – s. 554–556.
4320. Jahn A. (rec.): Experimente und
Messungen in der Geomorphologie.
1984, 55 z. 1 – s. 111–112.
4309. Jahn A. (rec.): Experimente und
Messungen in der Geomorphologie.
1983, 54 z. 4 – s. 557.
4321. Jahn A. (rec.): N. Caine. The
mountains of Northeastern Tasmania. A
study of alpine geomorphology. 1984, 55
z. 1 – s. 110–111.
4310. Jahn A. (rec.): Research contribution to the physical geography of Israel.
Studies in fluvial and coastal geomorphology of Arid and Mediterranean Regions. 1983, 54 z. 4 – s. 558.
4322. Jahn A. (rec.): Ocean Atlantycki.
1984, 55 z. 1 – s. 107–108.
4323. Jahn A. (rec.): T. Nilsson. The
Pleistocene. Geology and life in the Quaternary Ice Age. 1984, 55 z. 1 –
s. 109–110.
4311. Jahn A. (rec.): T. Nilsson. The
Pleistocene. Geology and life in the Quaternary Ice Age. 1983, 54 z. 4 –
s. 556–557.
4324. Jahn A. (rec.): W. Zakrzewski.
Lody na morzach. 1984, 55 z. 1 –
s. 108–109.
4312. Jahn M., Jahn A. (rec.): J. Dresch.
Géographie des régions arides. 1983, 54
z. 2 – s. 269–270.
4325. Piasecka J.E. (rec.): W. Szelińska.
Chorographia Regni Poloniae Jana
Długosza. 1984, 55 z. 1 – s. 114–117.
4313. Kostrubiec B. (rec.): P. Dumolard.
L'espace différencié. Introduction à une
géotaxinomie. 1983, 54 z. 2 –
s. 270–272.
4326. Skoczek M. (rec.): J.P. Dickenson.
Brazil. 1984, 55 z. 1 – s. 112–113.
396
Recenzje
4338. Banach M. (rec.): L.B. Ikonnikow.
Dinamika bieriegow w niżnich biefach
gidrouzłow. 1986, 57 z. 2 – s. 311–313.
1985
4327. Bartnicki S. (rec.): B.S. John.
Scandinavia. A new geography. 1985, 56
z. 3–4 – s. 423–425.
4339. Berezowski S. (rec.): Deux siécles
de géographie française – choix de
textes. 1986, 57 z. 2 – s. 306–308.
4328. Berezowski S. (rec.): Z kręgu Romerydów – Profesor Franciszek Uhorczak. 1985, 56 z. 1 – s. 97–99.
4340. Czajkowski P. (rec.): Natural gas
in the world in 1983. 1986, 57 z. 3 –
s. 469–470.
4329. Chełchowski W. (rec.): Bewaehrung in Antarktika, Antarktikaforschung
der DDR. 1985, 56 z. 1 – s. 101–102.
4341. Dziadek S. (rec.): J. Kusztal,
F. Piontek. Kryterium jakości środowiska
w planowaniu rozwoju. Studium na przykładzie województw katowickiego i opolskiego. 1986, 57 z. 4 – s. 584–586.
4330. Kasprzak L. (rec.): Quaternary
Science Reviews. 1985, 56 z. 3–4 –
s. 426–427.
4331. Kasprzak L. (rec.): Tills and related deposits, genesis, petrology, application, stratigraphy. 1985, 56 z. 3–4 –
s. 429–431.
4342. Jahn A. (rec.): E. Romer. Geograf
trzech epok. Wspomnienie o ojcu. 1986,
57 z. 2 – s. 303–305.
4343. Jahn A. (rec.): G. Neamu. Geografia Antarctidei. 1986, 57 z. 2 –
s. 305–306.
4332. Kondracki J. (rec.): Pobrzeże Pomorskie. 1985, 56 z. 3–4 – s. 421–423.
4333. Nowakowski M. (rec.): Atlas,
Deutsche Demokratische Republik. 1985,
56 z. 1 – s. 102–104.
4334. Olędzki J.R. (rec.): B.W. Winogradow. Prieobrazowannaja Ziemlia – aerokosmiczeskije issledowanija. 1985, 56
z. 1 – s. 99–100.
4344. Jahn A. (rec.): W.G. Czuwardinski.
O proischożdieni i miechanizmie formirowanija niekotorych tipow tiektoniczeskogo reliefa, schodnogo z ekzaracionnym (na primierie wostocznoj czasti
Bałtijskogo Szczita). 1986, 57 z. 3 –
s. 465–466.
4335. P o cia s k -K ar te cz ka J . ( r ec.) :
D. Dukić. Hydrologia kopna. 1985, 56
z. 3–4 – s. 431–432.
4345. Karczmarczuk R. (rec.): K.S. Łosiew. Antarkticzeskij lednikowyj pokrow.
1986, 57 z. 3 – s. 466–469.
4336. Szymańska D. (rec.): G.N. Ozierowa, W.W. Pokszyszewski. Gieografija
mirowogo processa urbanizacji. 1985, 56
z. 3–4 – s. 427–429.
4346. Kasprzak L. (rec.): Glacial deposits in north-west Europe. 1986, 57 z. 3 –
s. 464–465.
4347. Mikulski Z. (rec.): J. Głodek. Jeziora zaporowe świata. 1986, 57 z. 1 –
s. 159–163.
1986
4337. Banach M. (rec.): I.A. Pieczerkin,
A.I. Pieczerkin, W.I. Kaczenow. Tieorieticzeskie osnowy prognozirowanija egzogiennych gieołogiczeskich processow na
bieriegach wodochraniliszcz. Uczebnoie
posobie po spieckursu. 1986, 57 z. 2 –
s. 309–311.
4348. Orłowska E. (rec.): Mir gieografiji.
1986, 57 z. 3 – s. 463–464.
4349. Orłowska E. (rec.): R.J. Foster.
Earth Science. 1986, 57 z. 2 –
s. 308–309.
397
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
4350. Runge J. (rec.): R. Brázdil,
M. Kolář, P. Prošek, Z. Tarabová,
R. Wokoun. Statistické metody v geografii – cvičeni. Z. Pawlik, K. Kuehnl. Úvod
do kvantitativnich metod pro geografy.
1986, 57 z. 4 – s. 586–587.
graphy teaching. 1987, 58 z. 1 –
s. 99–100.
4362. Mazurski K.R. (rec.): W. Lipniacki.
Elementy teorii krajoznawstwa. T.1 –
Krajoznawstwo jako działalność poznawcza. 1987, 58 z. 1 – s. 98.
4351. Szukalski J. (rec.): W. Ludynia.
Polskie rybołówstwo morskie. 1986, 57
z. 1 – s. 157–158.
4363. Michalkiewicz Z. (rec.): Światowa
strategia ochrony przyrody. 1987, 58 z. 1
– s. 97.
4352. Travniček D. (rec.): V. Haeufler.
Ekonomická geografie Československa.
1986, 57 z. 1 – s. 163.
4364. P o cia s k -K arte cz ka J . (r ec.):
D.P. Blachford, A. Demayo, W. Gummer.
Water quality. Mackenzie river basin
study report supplement, CanadaAlberta, British Columbia-Saskatchewan-Northwest Territories-Yukon Territory. 1987, 58 z. 2 – s. 238–239.
4353. Zajchowska S. (rec.): Geografia
ekonomiczna Polski. 1986, 57 z. 4 –
s. 583–584.
1987
4365. Preisner Z. (rec.): D. Sugden. Arctic and Antarctic. A modern geographical
synthesis. 1987, 58 z. 1 – s. 100–102.
4354. Domachowski R. (rec.): Geography. Schools and industry. 1987, 58 z. 4
– s. 488–491.
4366. Rogowski W. (rec.): M.A. Koenig.
Geologische Katastrophen und ihre
Auswirkungen auf die Umwelt. 1987, 58
z. 3 – s. 362–363.
4355. Głazek J. (rec.): L.V. Prikryl. Dejiny speleológie na Slovensku. 1987, 58
z. 4 – s. 491–493.
4356. Głazek J., Makowski J. (rec.):
A. Nunez Jimenez et al. Cuevas y Carsos
1987, 58 z. 4 – s. 494–496.
4367. Stęchły J.A.M. (rec.): A. Tuszko.
Wisła. 1987, 58 z. 4 – s. 487–488.
4368. Werner P. (rec.): Regional economic development. 1987, 58 z. 2 –
s. 236–238.
4357. Jahn A. (rec.): Z. Wójcik. Jan
Czerski – polski badacz Syberii. 1987, 58
z. 2 – s. 231–233.
4369. Wilczyński W. (rec.): R.J. Johnston. Philosophy and human geography.
An introduction to contemporary approaches. 1987, 58 z. 3 – s. 367–368.
4358. Jońca E. (rec.): J. Janczak. Człowiek i przyroda. Przegląd zmian w środowisku geograficznym Śląska w ostatnim tysiącleciu. 1987, 58 z. 2 –
s. 234–235.
4370. Witt A. (rec.): D. Nir. Man, a geomorphological agent. An introduction to
anthropic geomorphology. 1987, 58 z. 3
– s. 364–366.
4359. Kalicki T. (rec.): F. Kele, P. Mariot. Krajobraz, człowiek, środowisko.
1987, 58 z. 3 – s. 361–362.
1988
4360. Kondracki J. (rec.): Historischgeographische Forschungen in der DDR.
1987, 58 z. 2 – s. 235–236.
4371. Banach M. (rec.): W.M. Szirokow,
P.S. Łopuch. Formirowanie małych wodochraniliszcz gidroelektrostancji. 1988,
59 z. 2 – s. 234–235.
4361. Magnuszewski A. (rec.): H. Midgley, D. Walker. Microcomputers in geo-
398
Recenzje
4372. Baraniecki L. (rec.): M. Konečny
i K. Rais. Geograficke informačni systemy. 1988, 59 z. 3 – s. 342–343.
nija, logiko-mietodologiczeskij aspiekt.
1988, 59 z. 3 – s. 345–346.
4386. Stęchły J.A.M. (rec.): T. Wilgat.
Ochrona zasobów wodnych Polski. 1988,
59 z. 2 – s. 229–230.
4373. Dziadek S. (rec.): A. Piskozub.
Polska morska. Czyn XX wieku. 1988, 59
z. 1 – s. 108–110.
4387. Woś A. (rec.): R. Brazdil, P. Dobrovolny, M. Kolař, V. Křiž, T. Litschmann. Mésični a ročni uhrny sražek na
Moravé v obdobi 1901–1980 a jejich
časove a prostorove zmiény. 1988, 59
z. 4 – s. 447–448.
4374. Hornig A. (rec.): S. Dziadek. Sieć
komunikacyjna w ośrodkach zurbanizowanych. 1988, 59 z. 2 – s. 231.
4375. Hornig A. (rec.): Verkehrsgeographie. 1988, 59 z. 4 – s. 445–446.
1989
4376. Kida J. (rec.): B. Nowaczyk. Wiek
wydm, ich cechy granulometryczne
i strukturalne a schemat cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w późnym vistulianie i holocenie. 1988, 59 z. 1 – s. 106–
108.
4388. Hornig A. (rec.): Atlas der Donaulaender. 1989, 60 z. 3 – s. 341.
4389. Hornig A. (rec.): P. Faller,
G.H. Guertlich. Die Donau als Verkehrsweg der Zukunft. 1989, 60 z. 3 –
s. 340–341.
4377. Kozarski S. (rec.): Aeolian geomorphology. 1988, 59 z. 3 – s. 341–342.
4390. Jahn A. (rec.): J. Ernst. Dwie linie
życia. 1989, 60 z. 1 – s. 95.
4378. Kupiszewski M. (rec.): Atlas ze
šcitani lidů domu a bytu. Česká Socialistická Republika. 1988, 59 z. 1 – s. 111.
4391. Jońca E. (rec.): Zemljopisni atlas.
Svijet u brojkama. Zemlja i svemir.
Države svijeta. 1989, 60 z. 2 –
s. 215–217.
4379. Lijewski T. (rec.): Województwo
poznańskie, zagadnienia geograficzne
i społeczno-gospodarcze. 1988, 59 z. 1 –
s. 103–106.
4392. Karczewski A. (rec.): Wyprawy
geograficzne na Spitsbergen. Sesja polarna. Badania środowiska naturalnego
rejonu Bellsundu, Spitsbergen. 1989, 60
z. 3 – s. 336–337.
4380. Magnuszewski A. (rec.): M. Day,
S. Day, I. Meyer. Looking at landforms.
1988, 59 z. 4 – s. 446–447.
4381. Miszewska B. (rec.): Atlas regional Nord – Pas de Calais. 1988, 59 z. 2 –
s. 231–233.
4393. Ko s so ws k a - Cez a k U. (r ec.):
H.U. Bender, U. Kuemmerle, N. Ruhren,
M. Thierer, W. Wallert. Landschaftszonen. 1989, 60 z. 2 – s. 212–213.
4382. Piskozub A. (rec.): J.G. Da Silva.
1988, 59 z. 4 – s. 443–445.
4394. Kozarski S. (rec.): Periglacial
processes and landforms in Britain and
Ireland. 1989, 60 z. 4 – s. 475–476.
4383. Schiele M. (rec.): Metros der Welt:
Geschichte, Technik, Betrieb. Lexikon.
1988, 59 z. 3 – s. 344–345.
4395. Łoboda J. (rec.): R. Domański.
Przestrzenna organizacja rozwoju regionalnego. 1989, 60 z. 1 – s. 96–98.
4384. Skoczek M. (rec.): H. Théry. Le
Brésil. 1988, 59 z. 1 – s. 112–113.
4385. Stachowski J. (rec.): W.W. Kriworotko. Intiegracja gieograficzeskowo zna-
399
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
4396. Majewski A. (rec.): G.F. Mueller.
Bering's voyages: the report from Russia.
1989, 60 z. 1 – s. 102.
1990
4408. Czochański J.T. (rec.): N.A. Gwozdiecki, J.N. Gołubczikow. Gory. 1990, 61
z. 1–2 – s. 88–89.
4397. Maryański A. (rec.): Atłas gieograficzeskij sprawocznyj. SSSR – mir. 1989,
60 z. 2 – s. 213–215.
4409. Głazek J. (rec.): J.N. Jennings.
Karst geomorphology. 1990, 61 z. 1–2 –
s. 85–87.
4398. Pereyma J. (rec.): J. Jania. Dynamiczne procesy glacjalne na południowym Spitsbergenie (w świetle badań
fotointerpretacyjnych i fotogrametrycznych. 1989, 60 z. 3 – s. 335–336.
4410. Jelonek A. (rec.): M. Wojecki.
Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce
1948–1975. 1990, 61 z. 1–2 – s. 84–85.
4411. Jelonek A. (rec.): Problemy ludnościowe. Ludność u progu XXI wieku.
1990, 61 z. 3–4 – s. 211–212.
4399. Podgórski Z. (rec.): J. Rubin,
B. Balatka. Atlas skalnich, ziemnich
a půdnich tvarů. 1989, 60 z. 4 –
s. 478–479.
4412. Kałuski S. (rec.): B. Wiese, N. Zils,
G. Knoll. Deutsche Kultur-Geographie.
Werden, Wandel und Bewahrung
deutscher Kulturlandschaften. 1990, 61
z. 1–2 – s. 89–91.
4400. Przybylak R. (rec.): Antropogiennyje izmienienija klimata. 1989, 60 z. 4 –
s. 476–478.
4401. Runge J. (rec.): J. Vencálek.
Mechanicky pohyb obyvatelstva v Ostravské Průmyslové Oblasti. 1989, 60
z. 1 – s. 99–101.
4413. Kozarski S. (rec.): K. Pye. Aeolian
dust and dust deposits. 1990, 61 z. 3–4 –
s. 215–216.
4414. Migoń P. (rec.): J. Demek. Obecná
geomorfologie. 1990, 61 z. 1–2 –
s. 87–88.
4402. Schiele M. (rec.): A. Hornig,
S. Dziadek. Zarys geografii transportu
lądowego. 1989, 60 z. 3 – s. 338–339.
4415. Przybylak R. (rec.): Abrupt climatic change – evidence and implications.
1990, 61 z. 3–4 – s. 216–218.
4403. Skoczek M. (rec.): Latin American
Development: geographical perspectives.
1989, 60 z. 4 – s. 479–480.
4416. Runge J. (rec.): J. Pociecha,
B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając.
Metody taksonomiczne w badaniach
społeczno-ekonomicznych. 1990, 61 z. 1–
2 – s. 83–84.
4404. Stęchły J.A.M. (rec.): B.J. Knapp.
Elementy geograficzne hydrologii. 1989,
60 z. 4 – s. 473–475.
4405. Szupryczyński J. (rec.): D.B. Orieszkin. Vriemja ldow. 1989, 60 z. 2 –
s. 102.
4417. Rykiel Z. (rec.): B. Jałowiecki.
Społeczne wytwarzanie przestrzeni. 1990,
61 z. 3–4 – s. 212–215.
4406. Szupryczyński J. (rec.): W.S. Koriakin. Siem ekspiedicij na Spicbiergien.
1989, 60 z. 1 – s. 98–99.
4418. Szymańska D. (rec.): Moskowskij
stolicznyj riegion. 1990, 61 z. 3–4 –
s. 219–220.
4407. Szymańska D. (rec.): Ekonomiczeskaja i socjalnaja gieografia w SSSR.
1989, 60 z. 3 – s. 342–343.
4419. Tkocz J. (rec.): Moens kulturlandskab. 1990, 61 z. 3–4 – s. 218–219.
400
Recenzje
4432. Kusiński W. (rec.): P.M. Poljan.
Wieniamin Pietrowicz Semionow TianSzański. 1991, 62 z. 1–2 – s. 122–123.
1991
4420. Borowiak D. (rec.): A. Maryański,
P. Modrzejewski, Z Szot. Geografia
ekonomiczna Ameryki Łacińskiej. 1991,
62 z. 3 – s. 256–258.
4433. Majewski A. (rec.): Russian exploration in Southwest Alaska: The travel
journals of Petr Korsakovskiy (1818) and
Ivan Ya. Vasilev (1829). 1991, 62 z. 1–2
– s. 124–125.
4421. Bubień A. (rec.): I. Wróbel. Wody
podziemne środkowego Nadodrza i problemy ich ochrony. 1991, 62 z. 4 – s. 371.
4434. Preisner Z. (rec.): J.M. Grove. The
Little Ice Age. 1991, 62 z. 4 – s. 377–379.
4422. Głazek J. (rec.): I. Bohuš. Tatry
očami Buchholtzovcov. 1991, 62 z. 4 –
s. 376–377.
4435. Przybylak R. (rec.): Arctic air
pollution. 1991, 62 z. 1–2 – s. 120–122.
4423. Grucza J. (rec.): P. Eberhardt.
Regiony wyludniające się w Polsce.
1991, 62 z. 3 – s. 255–256.
4436. Rydz E. (rec.): E.Z. Zdrojewski.
Przemiany demograficzne a rozwój społeczno-gospodarczy Pomorza Zachodniego. 1991, 62 z. 4 – s. 374–376.
4424. Hornig A. (rec.): Transport województwa katowickiego w 40–leciu Polski
Ludowej. 1991, 62 z. 1–2 – s. 118–119.
4437. Szukalski J. (rec.): W. Pol. Na
lodach. Na wyspach. Na groblach. Trzy
obrazki znad Bałtyku. 1991, 62 z. 1–2 –
s. 117–118.
4425. JK (rec.): Das geographische
Weltbild um 1300. Politik im Spannungsfeld von Wissen, Mythos und Fiktion.
1991, 62 z. 1–2 – s. 125.
4438. Szymańska D. (rec.): Krupnyj
gorod, problemy i tiendiencji razwitja.
1991, 62 z. 3 – s. 261–262.
4426. Kondracki J. (rec.): K. Gerber.
Vom alten Preussenland 1200 bis 1400.
Natur, Kultur, Geschichte. 1991, 62 z. 3
– s. 258–259.
4439. Warakomska K. (rec.): R. Domański. Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. 1991, 62 z. 4 – s. 371–374.
4427. Kondracki J. (rec.): W. Ekschmitt.
Weltmodelle, griechische Weltbilder von
Thales bis Ptolemaeus. 1991, 62 z. 3 –
s. 259–260.
1992
4440. Dziadek S. (rec.): A. Piskozub.
Historia transportu. 1992, 63 z. 1 –
s. 127–128.
4428. Kondracki J. (rec.): W. Wallert.
Geovokabeln. Geographie kurzgefasst.
1991, 62 z. 3 – s. 260–261.
4441. Głazek J. (rec.): J. Tulis, L. Novotny. Jaskynny system Stratenskej jeskyne.
1992, 63 z. 1 – s. 130.
4429. Kossowska-Cezak U. (rec.): E. und
H. Arnberger. Die tropischen Inseln des
Indischen und Pazifischen Ozeans. 1991,
62 z. 4 – s. 377.
4442. Hornig A. (rec.): F. Piontek,
E. Lorek, D. Lorek. Bariery wzrostu
gospodarczego w zakresie infrastruktury
ekologicznej w układzie przestrzennym
Polski. 1992, 63 z. 2 – s. 248–249.
4430. Kozarski S. (rec.): Advances in
periglacial geomorphology. 1991, 62
z. 1–2 – s. 119–120.
4443. Kondracki J. (rec.): Fotointerpretacja w geografii. 1992, 63 z. 3–4 –
s. 389.
4431. Kusiński W. (rec.): Atłas Łotwijskoj SSR. 1991, 62 z. 1–2 – s. 123–124.
401
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
4444. Przybylak R. (rec.): Climate
change. The IPCC Scientific Assessment.
1992, 63 z. 3–4 – s. 393–394.
Reisen ins Gestern und Heute. 1993, 64
z. 3–4 – s. 369.
4445. Przybylak R. (rec.): Glacier fluctuations and climatic changes. 1992, 63
z. 2 – s. 249–250.
4456. Kondracki J. (rec.): N. Angermann.
Die baltischer Laender. Ein historischer
Ueberblick. 1993, 64 z. 3–4 –
s. 369–370.
4446. Przybylak R. (rec.): Long and
short term variability of climate. 1992,
63 z. 1 – s. 128–129.
4457. Ko s so ws k a - Cez a k U. (r ec.):
H. Walter. Vegetation und Klimazonen.
1993, 64 z. 2 – s. 223.
4447. Schiele M. (rec.): S. Dziadek.
Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych. 1992, 63 z. 3–4 – s. 391–392.
4458. Lewandowski W. (rec.): H. Harrer. Tibet. Zeitdokumente aus den Jahren
1944–1955. 1993, 64 z. 3–4 – s. 366–
367.
4448. Stachowski J. (rec.): P.E. James,
G.J. Martin. Wsie wozmożnyje miry,
istroia gieograficzeskich idiej. 1992, 63
z. 1 – s. 131–132.
4459. Nowak M., Nowak J. (rec.):
M. Janiszewski. Geograficzne warunki
powstawania miast polskich. 1993, 64
z. 1 – s. 93–94.
4449. Szukalski J. (rec.): W. Sperling.
DDR-Bibliographie.
Ergaenzunsband
1984–1986. 1992, 63 z. 3–4 – s. 394.
4460. Potrykowski M. (rec.): R. Domański. Gospodarka przestrzenna. 1993, 64
z. 2 – s. 219–220.
4450. Tyc A. (rec.): D.C. Ford, P.W.
Williams. Karst geomorphology and
hydrology. 1992, 63 z. 2 – s. 250–252.
4461. Przybylak R. (rec.): D. Phillips.
The climates of Canada. 1993, 64 z. 3–4
– s. 365–366.
4451. Wójcik Z. (rec.): Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie
Doliny Chochołowskiej i dolinek reglowych. 1992, 63 z. 2 – s. 247–248.
4462. Pulinowa M.Z. (rec.): D. K'nčev.
Metodika na obučeneto geografii. 1993,
64 z. 1 – s. 97–98.
4452. Zdrojewski E.Z. (rec.): B. Michniewska-Szczepkowska. Migracje stałe do
Olsztyna. Uwarunkowania społecznoekonomiczne i konsekwencje. 1992, 63
z. 3–4 – s. 389–391.
4463. Runge J. (rec.): T. Gocał, W. Rakowski. Delimitacja regionów i subregionów migracyjnych w zakresie dojazdów do pracy. 1993, 64 z. 1 – s. 95–96.
4464. Szupryczyński J. (rec.): E.M. Murzajew. W sierdce Azji. 1993, 64 z. 3–4 –
s. 367–369.
1993
4453. Kałuski S. (rec.): H. Schaefer.
Zeitbombe – Wasser. 1993, 64 z. 1 –
s. 96–97.
4465. Szymańska
D.,
Stachowski
J. (rec.): W. Kusiński. Kontakty polskiej
geografii ekonomicznej z rosyjską i radziecką. 1993, 64 z. 2 – s. 221–222.
4454. Kondracki J. (rec.): Fotointerpretacja w Geografii, tom 22. 1993, 64 z. 2
– s. 222.
4466. T o mas ze ws k i J .T . (r ec.):
J.P. Girjatowicz. Atlas zlodzenia wód
polskiego wybrzeża Bałtyku. 1993, 64
z. 3–4 – s. 361–362.
4455. Kondracki J. (rec.): H.J. Kuertz.
Masuren, Kaschubien und anderswo.
402
Recenzje
4467. T o mas ze ws k i J .T . ( r ec.) :
W.L. Graf. Fluvial processes in dryland
rivers. 1993, 64 z. 2 – s. 224–226.
4479. Nowak E. (rec.): J. Mityk. Tereny
rekreacyjne w rejonie Kielc. 1994, 65
z. 3–4 – s. 394–395.
4468. Wicik B. (rec.): M. Succow,
L. Jesche. Moore in der Landschaft.
1993, 64 z. 2 – s. 223–224.
4480. Opaliński A. (rec.): P. Eberhardt.
Polska granica wschodnia 1939–1945.
1994, 65 z. 3–4 – s. 395–397.
4469. Wojtanowicz J. (rec.): K. Harasimiuk. Geografia jako przedmiot nauczania w polskich szkołach średnich na
ziemiach polskich w latach 1795–1863.
1993, 64 z. 3–4 – s. 364–365.
4481. Piwowarow Ju.L. (rec.): D. Szymańska. Nowyje goroda w sistiemach
rassielenija
(ekonomikogieograficzeskoje issledowanije na primierie stran raznogo tipa). 1994, 65 z. 2
– s. 216–217.
4470. Zdrojewski E.Z. (rec.): W. Maik.
Podstawy geografii miast. 1993, 64 z. 3–
4 – s. 362–364.
4482. Przybylak R. (rec.): Arctic research: Advances and prospects. Proceedings of the „Conference of Arctic
and Nordic Countries on coordination of
research in the Arctic". 1994, 65 z. 1 –
s. 82–84.
1994
4471. Jahn A. (rec.): Globalne zmiany
środowiska przyrodniczego wyzwaniem
dla ludzkości. Materiały z konferencji
naukowej. 1994, 65 z. 2 – s. 213–214.
4483. Rek J. (rec.): A. Maryański. Litwa,
Łotwa, Estonia. 1994, 65 z. 3–4 –
s. 393–394.
4472. Jahn A. (rec.): J.E. Mojski. Europa
w plejstocenie. Ewolucja środowiska
przyrodniczego. 1994, 65 z. 1 – s. 76–77.
4484. Szukalski J. (rec.): Dzieje Grudziądza. 1994, 65 z. 1 – s. 80–81.
4473. Jahn A. (rec.): O. Szablij. Akadiemik Stepan Rudnycky. 1994, 65 z. 3–4 –
s. 399–400.
4485. Taylor Z. (rec.): Modern transport
geography. 1994, 65 z. 3–4 – s. 400–402.
4486. Tomaszewicz B. (rec.): E. Świtalski. Podstawy geografii fizycznej ogólnej
z elementami geologii. 1994, 65 z. 1 –
s. 78–80.
4474. Jońca E. (rec.): Szkolny atlas świata. 1994, 65 z. 2 – s. 217–218.
4475. Kondracki J. (rec.): A. Dylikowa,
D. Makowska, T. Olszewski. Ziemia
i człowiek. Podręcznik geografii dla
szkoły średniej. 1994, 65 z. 1 – s. 77–78.
4487. Tomaszewski J.T. (rec.): J. Gerrard. Mountain environments: An examination of the physical geography of
mountains. 1994, 65 z. 1 – s. 81–82.
4476. Kondracki J. (rec.): Fotointerpretacja w Geografii, tom 23. 1994, 65 z. 3–
4 – s. 397–398.
4488. Wich U. (rec.): R. Domański. Systemy ekologiczno-ekonomiczne, modelowanie współzależności i rozwoju. 1994,
65 z. 2 – s. 214–216.
4477. Kowalski W.C., Mikulski Z. (rec.):
Czwartorzęd, osady, metody badań, stratygrafia. 1994, 65 z. 1 – s. 75–76.
1995
4478. Maryański A. (rec.): Lwowskaja
obłast' 1:200 000, topograficzeskaja
karta. 1994, 65 z. 2 – s. 219–220.
4489. Cyberski J. (rec.): Von der Nordsee
bis zum Indischen Ozean. 1995, 66 z. 1 –
s. 101.
403
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
4490. Dziedziul B. (rec.): A. Piskozub.
Morze w dziejach cywilizacji. 1995, 66
z. 1 – s. 97–98.
4502. Szymańska D. (rec.): E.Z. Zdrojewski. Zarys geografii ludności. 1995,
66 z. 3–4 – s. 403–404.
4491. Dziewoński K. (rec.): Geografia
osadnictwa i ludności w niepodległej
Polsce 1918–1993. 1995, 66 z. 1 –
s. 95–97.
4503. Tkocz J. (rec.): R. Czaja. Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu. 1995, 66 z. 2 – s. 231–232.
4504. Tomaszewski J.T. (rec.): Metody
badań fizycznolimnologicznych. 1995, 66
z. 3–4 – s. 401–402.
4492. Jahn A. (rec.): A. Kuczyński. Syberia – czterysta lat polskiej diaspory.
1995, 66 z. 1 – s. 93.
4505. Ustrnul Z. (rec.): Global Climates
Since the Last Glacial Maximum. 1995,
66 z. 3–4 – s. 410–411.
4493. Jahn A. (rec.): F.D. Zastawnyj.
Gieografija Ukrainy. 1995, 66 z. 2 –
s. 223–225.
4506. Wilczyński W. (rec.): Region,
regionalizm – pojęcia i rzeczywistość.
1995, 66 z. 2 – s. 225–227.
4494. Kondracki J. (rec.): Fotointerpretacja w Geografii, tom 24. 1995, 66 z. 3–
4 – s. 403.
4507. Zajchowska S. (rec.): Problematyka lokalnych systemów osadniczych.
1995, 66 z. 1 – s. 94–95.
4495. Kowalski M. (rec.): P. Eberhardt.
Przemiany narodowościowe na Białorusi. 1995, 66 z. 3–4 – s. 407–410.
4508. Zaleski J. (rec.): E. Rydz. Przeobrażenia demograficzno-osadnicze struktur wewnętrznych aglomeracji nadmorskich. 1995, 66 z. 3–4 – s. 406–407.
4496. Maryański A. (rec.): M. Lis. Ludność rodzima na Śląsku Opolskim po II
wojnie światowej (1945–1993). 1995, 66
z. 2 – s. 231.
1996
4497. Mastalerz K. (rec.): A.K. Teisseyre. Spływ stokowy i współczesne osady
deluwialne w lessowym rejonie Henrykowa na Dolnym Śląsku. 1995, 66 z. 3–4
– s. 402–403.
4509. Bajkiewicz-Grabowska E. (rec.):
J. Pernetta. Philip's Atlas of the Oceans.
1996, 67 z. 1 – s. 122–124.
4510. Grykień S. (rec.): S. Styś. Problemy regionalizacji polityki żywnościowej.
1996, 67 z. 1 – s. 119–120.
4498. Matczak A. (rec.): J. Łoboda.
Polen, unser Nachbar. 1995, 66 z. 1 –
s. 98–100.
4511. Gula S. (rec.): M. Moebius.,
A. Ster. Lappland. 1996, 67 z. 1 –
s. 125–126.
4499. Mikulski Z. (rec.): s. Kałuski.
Rzeki graniczne a kształtowanie się więzi
regionalnych w Europie. 1995, 66 z. 2 –
s. 228–229.
4512. Kaliszuk A. (rec.): Balticum:
Litauen, Lettland, Estland. 1996, 67 z. 2
– s. 269–270.
4500. Ostaszewska K. (rec.): A. Semmel.
Grundzuege der Bodengeographie. 1995,
66 z. 2 – s. 229–230.
4513. Kochman M. (rec.): F. Press,
R. Siever. Understanding Earth. 1996, 67
z. 3–4 – s. 422–424.
4501. Runge J. (rec.): E.Z. Zdrojewski.
Zarys geografii osadnictwa. Przewodnik
do ćwiczeń. 1995, 66 z. 3–4 – s. 404–
405.
4514. Kondracki J. (rec.): M. Niemirowicz-Szczytt. Stanisław Leszczycki. 1996,
67 z. 2 – s. 262–263.
404
Recenzje
4515. Lewandowski W. (rec.): Erlebnis –
National Park Hohe Tauren. Naturfuehrer und Programmvorschlaege fuer
Oekowochen, Schullandwochen, Jugendlager und Gruppentouren im National Park Hohe Tauren. 1996, 67 z. 2 –
s. 268–269.
4526. Zioło Z. (rec.): M. Tkocz. Katowice
jako ośrodek regionalny w latach 1865–
1995. 1996, 67 z. 1 – s. 121–122.
1997
4527. Karczmarczuk R. (rec.): Polacy
w Kazachstanie – historia i współczesność. 1997, 68 z. 1 – s. 107–109.
4516. Migoń P. (rec.): C.K. Ballantyne,
C. Harris. The Periglaciation of Great
Britain. 1996, 67 z. 2 – s. 266–268.
4528. Kowalski W.C. (rec.): R. Létolle,
M. Mainguet. Der Aralsee, Eine
oekologische Katastrophe. 1997, 68 z. 2
– s. 247–249.
4517. Migoń P. (rec.): M.F. Thomas.
Geomorphology in the Tropics. A Study
of Weathering and Denudation in Low
Latitudes. 1996, 67 z. 2 – s. 265–266.
4529. Lewandowski W. (rec.): Lawinen
Handbuch. 1997, 68 z. 1 – s. 112–113.
4518. Migoń P. (rec.): Rock Weathering
and Landform Evolution. 1996, 67 z. 1 –
s. 124–125.
4530. Liszewski S. (rec.): Z. Kruczek, S.
Sacha. Europa. Zarys geografii turystycznej. 1997, 68 z. 3–4 – s. 397–401.
4519. Mikulski Z. (rec.): F. Havland.
Europas vandveje. 1996, 67 z. 3–4 –
s. 426.
4531. Mazurski K.R. (rec.): Atlas Ostund Suedosteuropa. Aktuelle Karten zu
Oekologie, Bevoelkerung und Wirtschaft.
1997, 68 z. 1 – s. 113–114.
4520. Mikulski Z. (rec.): R. Glazik.
Obieg wody w klimacie kontynentalnym
na przykładzie północnej Mongolii. 1996,
67 z. 2 – s. 260–261.
4532. Migoń P. (rec.): A. Goudie. The
Changing Earth. Rates of Geomorphological Processes. 1997, 68 z. 1 –
s. 111–112.
4521. Pulinowa M.Z. (rec.): W. Wilczyński. Idea przyrody w historii myśli geograficznej. 1996, 67 z. 2 – s. 263–265.
4533. Migoń P. (rec.): Steepland Geomorphology. 1997, 68 z. 2 – s. 249–250.
4522. Rajman J. (rec.): R. Mydel. Rozwój
urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej. 1996, 67 z. 1 –
s. 120–121.
4534. Nowak E. (rec.): J. Plit. Antropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza (od
schyłku XVIII w. do 1990 r.). 1997, 68
z. 2 – s. 245–246.
4523. Rajman J. (rec.): Urbanizacja wsi
w obrzeżach miejsko-wiejskich (konferencja naukowa, Katowice, 19–20 X
1995). 1996, 67 z. 3–4 – s. 421–422.
4535. Pulinowa M.Z. (rec.): „Transformacje" nr 7–8, 1995–1996. 1997, 68 z. 1
– s. 109–111.
4524. Tomaszewski J.T. (rec.): A. Choiński. Zarys limnologii fizycznej Polski.
1996, 67 z. 2 – s. 259–260.
4536. Reguła I. (rec.): I. Sagan. Procesy
uprzemysłowienia w powojennej Polsce.
1997, 68 z. 2 – s. 246–247.
4525. Wrona J. (rec.): Euro-atlas. Shell
Atlas 96/97. 1996, 67 z. 3–4 –
s. 424–426.
4537. Sagan I. (rec.): A. Buttimer. Geography and the Human Spirit. 1997, 68
z. 3–4 – s. 401–403.
405
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
4538. Żurawek R. (rec.): D. Barsch.
Rockglaciers, Indicators for the Present
and Former Geoecology in High Mountain Environments. 1997, 68 z. 3–4 –
s. 403–405.
tach 1974 i 1989. 1998, 69 z. 2 –
s. 211–212.
4548. Rajman J. (rec.): J. Runge. Struktura rynku pracy regionu tradycyjnego
i jego otoczenia na przykładzie województwa katowickiego. 1998, 69 z. 1 –
s. 101–102.
1998
4539. Gula S., Lewandowski W. (rec.):
Mountains of the World. A Global Priority. A contribution to Chapter 13 of Agenda 21. 1998, 69 z. 3–4 – s. 368–371.
4549. Richling A. (rec.): H.-J. Klink.
Vegetationsgeographie. 1998, 69 z. 3–4 –
s. 366–367.
4540. Karczmarczuk R. (rec.): Dwa polskie pamiętniki z Syberii – XVII i XVIII
wiek. 1998, 69 z. 2 – s. 216–218.
4550. Rogala W. (rec.): D. Gillieson.
Caves: Processes, Development and
Management. 1998, 69 z. 1 – s. 104–106.
4541. Karczmarczuk R. (rec.): Karol
Lubicz Chojecki. Pamięć dzieł polskich.
Podróż i niepomyślny sukces Polaków.
1998, 69 z. 3–4 – s. 364–366.
4551. Sirko M. (rec.): Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego. 1998, 69 z. 2 –
s. 212–216.
4552. Szajnowska-Wysocka A. (rec.):
V. Baar, P. Rumpel, P. Šindler. Politicka
Geografia. 1998, 69 z. 2 – s. 219–220.
4542. Kowalski W.C. (rec.): G.H. Mueller. Friedrich Ratzel (1844–1904):
Naturwissenschaftler, Geograph, Gelehrter. Neue Studien zu Leben und Werk
und sein Konzept der „Allgemeinen Biogeographie". 1998, 69 z. 3–4 –
s. 367–368.
4553. Szumacher I. (rec.): J. i K. Dunster. Dictionary of Natural Resource
Management. 1998, 69 z. 2 – s. 218–219.
4554. Tomaszewski J.T. (rec.): W. Chełmicki. Degradacja i ochrona wód. Część
pierwsza: Jakość. 1998, 69 z. 3–4 –
s. 361–362.
4543. Kowalski W.C. (rec.): Kamień czy
skała – wszystko trzeba chronić. Przewodnik geologiczno-ekologiczny. 1998,
69 z. 2 – s. 220–221.
4555. Zagajewski B. (rec.): L. Beckel,
F. Forester. Oesterreich. Ein Portraet in
Luft- und Satellitenbilden. 1998, 69 z. 1 –
s. 106–107.
4544. Kowalski W.C. (rec.): P. Harrison.
Die dritte Revolution. Antworten auf
Bevoelkerungsexplosion und Umweltzerstoerung. 1998, 69 z. 1 – s. 102–103.
4556. Żurawek R. (rec.): F. Ahnert. Einfuehrung in die Geomorphologie. 1998,
69 z. 1 – s. 103–104.
4545. Kozanecka M. (rec.): A. Maryański, G. Mróz, Z. Szot, M. Troc. Geografia
gospodarcza Rosji. 1998, 69 z. 1 –
s. 99–100.
1999
4557. Brezdeń P. (rec.): Kwartalnik
Geograficzny 1/97, 2–3/97, 4/97, 5/98,
8/98. 1999, 70 z. 2 – s. 245–246.
4546. Mikulski Z. (rec.): A. Krzymowska-Kostrowicka. Geoekologia turystyki i
wypoczynku. 1998, 69 z. 3–4 –
s. 363–364.
4558. Kłysz P. (rec.): T. Kaczmarek,
U. Kaczmarek, D. Sołowiej, D. Wrzesiński. Ilustrowana Geografia Polski. 1999,
70 z. 3–4 – s. 377–378.
4547. Nowak E. (rec.): S. Kurowski.
Zróżnicowanie gospodarki polskiej w la-
406
Recenzje
4559. Kosmala G. (rec.): The Changing
map of Europe. The Trajectory BerlinPoznań-Warsaw. 1999, 70 z. 3–4 –
s. 386–387.
4571. Tkocz M. (rec.): R. Prokop,
O. Šrajerová, E. Gimeš. Slováci v České
republice po roce 1945. 1999, 70 z. 2 –
s. 250.
4560. Kowalski W.C. (rec.): Geografia
na przełomie wieków – jedność w różnorodności. 1999, 70 z. 3–4 – s. 384–386.
4572. Zioło Z. (rec.): R. Domański. Przestrzenna transformacja gospodarki.
1999, 70 z. 1 – s. 103–105.
4561. Mikulski Z. (rec.): M. Pietrzak.
Syntezy krajobrazowe – założenia, problemy, zastosowania. 1999, 70 z. 3–4 –
s. 383–384.
4573. Żurawek R. (rec.): W. Mizerski.
Geologia dynamiczna dla geografów.
1999, 70 z. 2 – s. 247–249.
4562. Miszewska B. (rec.): K. Heffner.
Kluczowe problemy demograficznoosadnicze obszarów przygranicznych
Polska-Czechy. 1999, 70 z. 3–4 –
s. 387–388.
4574. Czerny M. (rec.): A. Pletsch.
Frankreich; E. Lichtenberger. Oesterreich; G. Sommerhoff, C. Weber. Mexico.
2000, 71 z. 2 – s. 237–239.
2000
4575. Dziadek S. (rec.): Z. Zioło. Transformacja struktur subregionalnych Polski
Południowo-Wschodniej w okresie zmian
systemu gospodarowania. 2000, 71 z. 1 –
s. 117–118.
4563. Papiernik Ż. (rec.): S. Czaja. Globalne zmiany klimatyczne. 1999, 70 z. 1 –
s. 106–107.
4564. Pokojski W. (rec.): Geographical
& Environmental Modelling. 1999, 70
z. 1 – s. 110–111.
4576. Harasimiuk A. (rec.): C. Bright.
Live out of Bounds. Bioinvasion in
a Borderless World. 2000, 71 z. 2 –
s. 235–236.
4565. Rachwał T. (rec.): Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. 1999, 70 z. 1 – s. 105–106.
4577. Karczmarczuk R. (rec.): F. Ciecierski. Znaczniejszych przypadków pewnego z Syberii powrotnego Polaka
w 1801 roku. Z najobszerniejszej kopii
rękopiśmiennej do druku przygotowali
Antoni Kuczyński, Zbigniew J. Wójcik.
2000, 71 z. 2 – s. 233–234.
4566. Rajman J. (rec.): Przeglądowy
Atlas Świata. Afryka. 1999, 70 z. 2 –
s. 246.
4567. Rykiel Z. (rec.): P. Eberhardt.
Polska ludność kresowa . Rodowód,
liczebność, rozmieszczenie. 1999, 70
z. 3–4 – s. 378–382.
4578. Kortus B. (rec.): Diercke Laenderlexikon. 2000, 71 z. 1 – s. 121–123.
4568. Szajnowska-Wysocka A. (rec.):
K. Ivanička. Institutionalization and
social order. 1999, 70 z. 1 – s. 109–110.
4579. Olędzki J.R. (rec.): Satellitenbildatlas Europa. Das neue Bild der alten
Welt. 2000, 71 z. 1 – s. 123–127.
4569. Szumacher I. (rec.): Naturschutz
und Denkmalpflege: Wege zu einem
Dialog im Garten. 1999, 70 z. 2 – s. 251.
4580. Ostaszewska K. (rec.): Werte der
deutschen Heimat. 2000, 71 z. 2 –
s. 236–237.
4570. Tkocz J. (rec.): R.T. Marchwiński.
Geografia Polski Marcina Kromera.
1999, 70 z. 1 – s. 107–108.
4581. Podgórski Z. (rec.): J. Vencálek.
Protisméry územni identity. 2000, 71 z. 1
– s. 118–119.
407
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
4582. Potocki J. (rec.): Z. Lipsky. Krajinná ekologie pro studenty geografickych
oborů. 2000, 71 z. 3–4 – s. 355–356.
dowiska przyrodniczego i kulturowego.
2001, 72 z. 3–4 – s. 413–415.
4593. Nowak E. (rec.): J. Śleszyński.
Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. 2001, 72 z. 3–4 – s. 416–417.
4583. Suchożebrski J. (rec.): Warnsignale aus der Ostsee: wissenschaftliche
Fakten. 2000, 71 z. 3–4 – s. 356–357.
4594. Rydz E. (rec.): E. Zdrojewski.
Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktury ludności w Polsce w latach 1975–1996.
2001, 72 z. 3–4 – s. 411–413.
4584. Wrona J. (rec.): Ilustrowany atlas
świata. 2000, 71 z. 1 – s. 119–121.
2001
4585. Czechowicz B. (rec.): Grenzland
zwischen Ost und West. Schlesische
Landkarten aus fuenf Jahrhunderten.
Katalog zur Ausstelung des Museums
fuer schlesische Landeskunde. 2001, 72
z. 1 – s. 110–112.
4595. Rykiel Z. (rec.): P.
Między Rosją a Niemcami.
narodowościowe w Europie
Wschodniej w XX w. 2001,
s. 231–235.
Eberhardt.
Przemiany
Srodkowo72 z. 2 –
4596. Szumny M. (rec.): Geochronologia
górnego czwartorzędu Polski w świetle
datowania radiowęglowego i luminescencyjnego. 2001, 72 z. 1 – s. 101–103.
4586. Dziadek S. (rec.): A. Piskozub.
Rzeki w dziejach cywilizacji. 2001, 72
z. 1 – s. 103–105.
4587. Kowalski W.C. (rec.): W. Mizerski,
S. Orłowski. Geologia historyczna dla
geografów. 2001, 72 z. 3–4 – s. 415–416.
4597. Szumny M. (rec.): K. Dwucet.
Litogeneza górnego lessu vistuliańskiego
na wyżynach polskich i na Nizinie Śląskiej. 2001, 72 z. 1 – s. 105–106.
4588. Ko wa l s ki W . C., Miz er s k i W.
(rec.): B.J. Skinner, S.C. Porter, D.B.
Botkin. The Blue Planet. An Introduction
to Earth System Science. 2001, 72 z. 1 –
s. 108–110.
4598. Zioło Z. (rec.): M.D. Jankiw. Organizacijno-ekonomiczni
mechanizmi
razwitku i funkcjonuwanija APK Ukraini.
2001, 72 z. 3–4 – s. 417–420.
4589. Ko wa l s ki W . C., Miz er s k i W.
(rec.): J. Badura, B. Przybylski. Korelacja morflogiczna i wiekowa tarasów
głównych rzek regionu dolnośląskiego.
2001, 72 z. 1 – s. 107–108.
2002
4599. Chybiński S. (rec.): W. Chełmicki.
Degradacja i ochrona wód. Część druga:
Zasoby. 2002, 73 z. 4 – s. 369–370.
4600. Jędrusik M. (rec.): D. Gallet. São
Tomé et Principe. Les iles du mielieu du
monde. 2002, 73 z. 1–2 – s. 152–153.
4590. Kowalski W.C., Mizerski W.
(rec.): P.A. Allen. Procesy kształtujące
powierzchnię Ziemi. 2001, 72 z. 2 –
s. 235–236.
4601. Kaj L. (rec.): J.B. Faliński. Atlas
Geobotaniczny Doliny Bugu. Część 1: Od
Niemirowa do ujścia. 2002, 73 z. 4 –
s. 371–373.
4591. Kowalski W.C., Mizerski W.
(rec.): R. Redfern. Origins. The evolution
of continents, ocean and life. 2001, 72
z. 2 – s. 236–237.
4602. Karc z marc z u k
R.
(r ec.):
J.K. Ostrowski. Kresy bliskie i dalekie.
2002, 73 z. 1–2 – s. 141–142.
4592. Latocha A. (rec.): A.M. Mannion.
Zmiany środowiska Ziemi, historia śro-
408
Recenzje
4603. Kożuchowski K. (rec.): Tablice
geograficzne. 2002, 73 z. 1–2 –
s. 142–146.
na, němčina, ruština, španělština). 2003,
74 z. 3 – s. 278–279.
4614. Kosmala G. (rec.): D. Mitchell.
Cultural Geography. A Critical Introduction. 2003, 74 z. 1–2 – s. 131–132.
4604. Królikowska K. (rec.): Dolina
Kościeliska. Śladami badaczy, artystów
i wędrowców. 2002, 73 z. 1–2 –
s. 148–149.
4615. Latocha A. (rec.): L. Head. Cultural Landscape and Environmental Change. 2003, 74 z. 4 – s. 388–390.
4605. Namyślak B. (rec.): I. Pietrzyk.
Polityka regionalna w Unii Europejskiej
i regiony w państwach członkowskich.
2002, 73 z. 4 – s. 373–375.
4616. Migocka D. (rec.): U. SzubertZarzeczny. Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski. 2003, 74 z. 1–2 –
s. 140–142.
4606. Synowiec G. (rec.): E. Bird.
Coastal Geomorphology: an Introduction. 2002, 73 z. 3 – s. 258–260.
4617. Pstrocka M. (rec.): D. Zaręba.
Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. 2003,
74 z. 1–2 – s. 143–144.
4607. Tkocz M. (rec.): D. Popjaková.
Transformacia priemyslu v regióne Šariša. 2002, 73 z. 1–2 – s. 150–152.
4618. Pulinowa M.Z. (rec.): A. Lebeda.
Wiedza i wierzenia ludowe. 2003, 74 z. 4
– s. 392–394.
4608. Tucki A. (rec.): S. Beeton. Ecotourism. A practical guide for rural
communities. 2002, 73 z. 1–2 –
s. 149–150.
4619. Pulinowa M.Z. (rec.): J. Rodzoś.
Koncepcja szkolnej geografii w dorobku
twórczym Michała Janiszewskiego. 2003,
74 z. 1–2 – s. 129–130.
4609. Wrona B. (rec.): Dorzecze Odry –
Monografia powodzi lipiec 1997. 2002,
73 z. 1–2 – s. 146–147.
4620. Richling A., Kulczyk S., Harasimiuk A., Osowiec M., Ostaszewska K.,
Stojek B., Szumacher I. (rec.): Landscape Ecology. 2003, 74 z. 1–2 –
s. 135–140.
4610. Zioło Z. (rec.): E. Bojar. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. 2002, 73 z. 3 –
s. 257–258.
4621. Rykiel Z. (rec.): G. Węcławowicz.
Geografia społeczna miast. 2003, 74 z. 4
– s. 385–388.
2003
4611. Anisiewicz R. (rec.): Gieograficzieskij atlas Kaliningradskoj obłasti.
2003, 74 z. 3 – s. 273–275.
4622. Szumny M. (rec.): B. Izmaiłow.
Typy wydm śródlądowych w świetle badań struktury i tekstury ich osadów (na
przykładzie dorzecza górnej Wisły).
2003, 74 z. 3 – s. 275–278.
4612. Furmankiewicz M. (rec.): M. Pacione. Urban Geography – a Global
Perspective. 2003, 74 z. 1–2 –
s. 132–134.
4623. Wrona J. (rec.): G. Menzies. 1421
rok, w którym Chińczycy odkryli Amerykę
i opłynęli świat. 2003, 74 z. 4 –
s. 390–391.
4613. Głazek J. (rec.): V. Panoš. Krasologická a speleologicka terminologie.
Vykladovy slovnik s ekvivalenty ve
slovenštiniěe a jednacich jazycich Mezináarodni speleologicke unie (UNESCO), (angličtina, francouzština, italšti-
4624. Zathey M. (rec.): H. Heineberg.
Grundriss
Allgemeine
Geographie:
Stadtgeographie. 2003, 74 z. 3 – s. 280.
409
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
4635. Wyrzykowski J. (rec.): A. Jackowski. Święta przestrzeń świata. 2004, 75
z. 1–2 – s. 133–135.
2004
4625. Binkiewicz P. (rec.): J. PociaskKarteczka. Zlewnia. Właściwości i procesy. 2004, 75 z. 3 – s. 239–241.
2005
4636. Jażewicz I. (rec.): A. KwiatekSołtys. Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej. 2005, 76 z. 4 – s. 401–403.
4626. Krzysztofik R. (rec.): K. Gwosdz.
Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego
Śląska (1830–2000). 2004, 75 z. 3 –
s. 237–239.
4637. Kałuski S. (rec.): M. Jędrusik.
Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu. 2005, 76 z. 3 – s. 235–236.
4627. Łachacz A. (rec.): C. Van Duzer.
Floating Islands: A Global Bibliography
with an Edition and Translation of G.C.
Munz's Exercitatio academica de insulis
natantibus (1711). 2004, 75 z. 4 –
s. 325–326.
4638. Krzysztofik R. (rec.): D.H. Kaplan,
J.O. Wheeler, S.R. Holloway, T.W. Hodler. Urban Geography. 2005, 76 z. 3 –
s. 237–239.
4628. Namyślak B. (rec.): R. Domański.
Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. 2004, 75 z. 1–2 – s. 138–139.
4639. Łachacz A. (rec.): R. Schaetzl,
S. Anderson. Soils: genesis and geomorphology. 2005, 76 z. 4 – s. 399–401.
4629. Placek A. (rec.): A. Scrath, J-C.
Tanguy. Volcanoes of Europe. 2004, 75
z. 4 – s. 323–325.
4640. Michalczyk J. (rec.): S. Wielgus.
Zachodnia i polska nauka średniowieczna – encyklopedycznie. 2005, 76 z. 3 –
s. 241–243.
4630. Placek W. (rec.): J. Tomczak.
Słownik geograficzny gminy Rudniki.
2004, 75 z. 1–2 – s. 135–138.
4641. Rykiel Z. (rec.): A. Rachocki. Zrozumieć geomorfologię. 2005, 76 z. 3 –
s. 239–241.
4631. Pulinowa M.Z. (rec.): K. Harasimiuk, J. Rodzoś. Geografia Polski –
w kraju ojców. 2004, 75 z. 3 –
s. 233–235.
2006
4642. Bagińska J. (rec.): Reforming Europe's railways – an assessment of progress. 2006, 77 z. 3 – s. 229–230.
4632. Rodzoś J. (rec.): B. Dymara.
Dziecko w świecie wartości. Część II.
2004, 75 z. 4 – s. 321–322.
4643. Choiński A. (rec.): B.P. Własow.
Antropogeniczna transformacja jezior
Białorusi: stan geoekologiczny, zmiany
i prognozy. 2006, 77 z. 3 – s. 230–231.
4633. Rydz E. (rec.): J. Rajman. Geografia ludności i osadnictwa, słownik terminologiczny. 2004, 75 z. 1–2 – s. 140–141.
4644. Kasprzak M. (rec.): Karkonosze.
Przyroda nieożywiona i człowiek. 2006,
77 z. 4 – s. 342–344.
4634. Szmytkie R. (rec.): z. Górka. Krakowska dzielnica staromiejska w dobie
społeczno-ekonomicznych
przemian
Polski na przełomie XX i XXI wieku.
Użytkowanie ziemi i funkcje. 2004, 75
z. 3 – s. 236–237.
4645. Kosmala G. (rec.): L. Robertson,
P. Richards. Studying Cultural Landscape. 2006, 77 z. 1–2 – s. 117–119.
4646. Pijet-Migoń E. (rec.): S. Horner,
J. Swarbrooke. International cases in
410
Recenzje
tourism management. 2006, 77 z. 1–2 –
s. 119–120.
ration of East Asian Geomancy. 2007, 78
z. 4 – s. 349–352.
4647. Wiśniewski R. (rec.): S.M. Koziarski. Rozwój przestrzenny autostrad na
świecie. 2006, 77 z. 1–2 – s. 120–122.
4655. Zioło Z. (rec.): E. Rydz. Przemiany
struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym. 2007, 78 z. 1–2 –
s. 136–138.
2007
4648. Huk J. (rec.): J. Runge. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej
– elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. 2007, 78 z. 4 –
s. 339–345.
2008
4656. Miszewska B. (rec.): Geografia
urbanistyczna. 2008, 79 z. 3 –
s. 289–291.
4649. Pijet-Migoń E. (rec.): Handbook of
Low Cost Airlines. Strategies, Business
Process and Market Environment. 2007,
78 z. 4 – s. 347–349.
4657. Pijet-Migoń E. (rec.): Aviation and
Tourism. Implication for Leisure Travel.
2008, 79 z. 4 – s. 405–407.
2009
4650. Placek A. (rec.): A. Majerowicz.
Krótki przewodnik terenowy po skałach
ofiolitowego zespołu Ślęży oraz ich geologicznej i petrologicznej historii. 2007,
78 z. 1–2 – s. 131–134.
4658. Górka Z. (rec.): D. Szymańska.
Geografia osadnictwa. 2009, 80 z. 3 –
s. 175–177.
4659. Harasimiuk K. (rec.): J. Buraczyński. Roztocze – dzieje osadnictwa. 2009,
80 z. 1–2 – s. 96–97.
4651. Potocki J. (rec.): Hory a nižiny.
Zeměpisny lexikon ČSR. 2007, 78 z. 4 –
s. 345–347.
4660. Jażdżewska I. (rec.): R. Krzysztofik. Układ lokalizacyjny miast typu system – sieci na obszarze Polski. 2009, 80
z. 1–2 – s. 97–100.
4652. Pulinowa M.Z. (rec.): J.E. Mojski.
Kilka wspomnień bez tytułu. 2007, 78
z. 1–2 – s. 134–136.
4661. Kwiatek-Sołtys A. (rec.): I. Jażewicz. Funkcjonowanie małych miast
Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej. 2009, 80 z. 1–2 –
s. 101–102.
4653. Siwek T. (rec.): J. Vystoupil,
A. Holešinská, J. Kunc, J. Maryáš,
D. Seidenglanz, M. Šauer, P. Tonev,
M. Viturka. Atlas čestovniho ruchu Česke
republiky. 2007, 78 z. 3 – s. 240–242.
4662. Miszewska B. (rec.): D. Szymańska. Geografia osadnictwa. 2009, 80 z. 3
– s. 173–175
4654. Wilczyński W. (rec.): H. Yoon. The
Culture of Fengshui in Korea. An Explo-
411
SPRAWOZDANIA, INFORMACJE
4675. Międzynarodowy kongres meteorologiczny. 1923, 1 z. 1 – s. 48.
1923
4663. Balawelder R.: Sprawozdanie
z dwóch wystaw prac „Kółka Geograficznego" przy Gimnzajum im. Reja
w Warszawie. 1923, 1 z. 1 – s. 48–49.
4676. Nauczanie geografii poza uniwersytetami. 1923, 1 z. 1 – s. 72–74.
4677. Odezwa do społeczeństwa Pierwszego Zjazdu Astronomów Polskich.
1923, 1 z. 2 – s. 274–275.
4664. Balawelder R.: Wycieczka nauczycieli polskich do Jugosławii. 1923, 1 z. 1
– s. 37–44.
4678. Ogólnopolski Zjazd Nauczczycieli
Geografii w Łodzi w dniach 4 i 5 czerwca 1922 r. 1923, 1 z. 1 – s. 3–17.
4665. Bzowski K.: List do redakcji [dot.
Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli
Geografii]. 1923, 1 z. 2 – s. 281.
4679. Pawłowski S.: Główne zasady
zrzeszania się nauczycieli geografii.
1923, 1 z. 1 – s. 5–9.
4666. Bzowski K.: Wystawa prac geograficznych uczniów szkół średnich
i powszechnych w Łodzi. 1923, 1 z. 1 –
s. 49–50.
4680. R.D.F.: Państwowy Instytut Geologiczny. 1923, 1 z. 1 – s. 78–80.
4667. Instytuty geograficzne na uniwersytetach. 1923, 1 z. 1 – s. 66–69.
4681. Różycki F.: Wycieczka Instytutu
Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego do Jugosławii. 1923, 1 z. 2 –
s. 193–195.
4668. K.B.: Wystawa geograficzna prac
uczniów Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. 1923, 1 z. 2 –
s. 298–301.
4682. S.: Z prac Głównego Urzędu Statystycznego. 1923, 1 z. 2 – s. 277–281.
4669. Kółka słuchaczy geografii na uniwersytetach. 1923, 1 z. 1 – s. 69–72.
4683. Sekcje geograficzne
1923, 1 z. 1 – s. 75–78.
4670. Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych. 1923, 1 z. 2 – s. 260–266.
T.N.S.W.
4684. Smoleński J.: Sprawozdanie ze
zjazdu geografów w Krakowie w dniach
9–11 kwietnia 1922 r. 1923, 1 z. 1 –
s. 12–17.
4671. Kształcenie nauczycieli szkół średnich. 1923, 1 z. 2 – s. 243–260.
4672. List powitalny prof. E. Romera (w
związku z Ogólnopolskim Zjazdem Nauczczycieli Geografii w Łodzi). 1923, 1
z. 1 – s. 3–5.
4685. Zjazd Fizjografów Polskich. 1923,
1 z. 2 – s. 275–277.
4686. Zjazd geologów polskich. 1923, 1
z. 2 – s. 271–274.
4673. Międzynarodowa Unia Geograficzna. 1923, 1 z. 1 – s. 47.
4687. XXI Zjazd Niemieckich Geografów. 1923, 1 z. 1 – s. 47–80.
4674. XI Międzynarodowy Kongres Geograficzny. 1923, 1 z. 1 – s. 47.
4688. Zrzeszenie Polskich Nauczycieli
Geografii. 1923, 1 z. 2 – s. 266–271.
413
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
4700. Regionalny
Uniwersytet
Powszechny Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Sandomierzu. 1924, 2 z. 3 – s. 534.
1924
4689. Czyżewski J.: Kurs geograficzny
dla nauczycieli geografii w seminariach
państwowych. 1924, 2 z. 2 – s. 335–338.
4701. Romer R.: List prof. E. Romera
[w sprawie kongresu MUG]. 1924, 2 z. 2
– s. 347–348.
4690. Danysz-Fleszarowa R.: Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze. 1924, 2 z. 2
– s. 346–347.
4702. S.N.: Zakres wymagań na wyższych kursach nauczycielskich geograficzno-przyrodniczcych.
Kształcenie
nauczycieli szkół podstawowych. 1924, 2
z. 1 – s. 159.
4691. Egzaminy z geografii za granicą.
Kształcenie nauczycieli szkół średnich.
1924, 2 z. 1 – s. 156–158.
4692. Gadomski A.: Wycieczka do Czech
Pn. i Zach. I Zjazdu Geografów Słowiańskich. 1924, 2 z. 3 – s. 456–462.
4703. S.P.: II Zjazd Międzynarodowego
Instytutu Antropologii. 1924, 2 z. 3 –
s. 535.
4693. Kamosiński J.: Wyższy Kurs Nauczycielski w Łodzi 1923/24 r. 1924, 2 z. 2
– s. 339–339.
4704. Sprawozdanie z generalnego zebrania Międzynarodowej Unii Geograficznej w Brukseli. 1924, 2 z. 2 –
s. 348–350.
4694. Kółko słuchaczy geografii na Uniwersytecie we Lwowie. 1924, 2 z. 2 –
s. 345–346.
4705. Sprawozdanie z kursu naukowego
geografii w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie. Kształcenie
nauczycielstwa szkół średnich. 1924, 2
z. 1 – s. 158–159.
4695. Kurs metodyki geografii w Ostrowi
Mazowieckiej. 1924, 2 z. 2 – s. 339.
4696. Leszko L.: Na marginesie wystawy
„Krajobraz Polski" w Krakowie (marzec
1924 Tow. Przyj. Sztuk Pięknych). 1924,
2 z. 1 – s. 110–112.
4706. Szychliński F.: Wycieczka naukowa Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Poznańskiego na Babią Górę, do Tatr
i Pienin. 1924, 2 z. 2 – s. 263–264.
4697. Niemcówna S.: Dydaktyka geografii na Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku szkolnym
1923/24, sprawozdanie wygłoszone 30
kwietnia 1924 roku na zebraniu uczących
na Studium Pedagogicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. 1924, 2 z. 2 –
s. 332–334.
4707. Udziela S.: Kurs geograficzny
w Katowicach. 1924, 2 z. 3 – s. 530.
4708. Wycieczka Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na
Węgry. 1924, 2 z. 3 – s. 463–469.
4709. Wykłady geografii na uniwersytetach polskich 1924/25 i innych wyższych
zakładach. 1924, 2 z. 2 – s. 339–343.
4698. Niemcówna S.: Kurs geograficzny
w Gorlicach (wojew. krakowskie) od 15
do 25 lipca 1924 r. 1924, 2 z. 3 –
s. 476–482.
4710. Zebranie nauczycieli
1924, 2 z. 2 – s. 343–345.
4699. Plan naukowy i programy nauczania geografii w szkole średniej we Francji w 1921 r. 1924, 2 z. 3 – s. 523–530.
geografii.
4711. XII Zjazd Lekarzy i Przyrodników
Polskich. 1924, 2 z. 3 – s. 533.
414
Sprawozdania, informacje
4712. Zjazd w sprawie kartografii szkolnej we Lwowie. 1924, 2 z. 3 –
s. 530–533.
4723. Zebrania nauczycieli
1925, 3 z. 1–2 – s. 195–196.
geografii.
4724. Żelechowski W.: Czwarty Zjazd
Geologów Polskich we Lwowie. 1925, 3
z. 1–2 – s. 127–136.
1925
4713. A.B.: Prace kółka krajoznawczego
szkoły koedukacyjnej w Zgierzu. 1925, 3
z. 1–2 – s. 198.
1926
4725. Łukasiewicz J.: Dwa odczyty
z dziedziny geologii dr W. Friedberga.
Wykłady powszechne Uniwersytetu Poznańskiego. 1926, 4 z. 2 – s. 135–136.
4714. A.B.: Wystawa wiosenna w Pałacu
Sztuki w Krakowie. 1925, 3 z. 1–2 –
s. 165–166.
4726. II Ogólnopolski Zjazd Polskich
Nauczycieli Geografii. 1926, 4 z. 3 –
s. 137–138.
4715. Czyżewski J.: Koło Geografów
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1924/25 i 1925/1926. 1925, 3 z. 3–4
– s. 317–318.
4727. Rezolucje uchwalone przez II
Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Geografii. 1926, 4 z. 3 – s. 171–176.
4716. Czyżewski
J.:
Sprawozdanie
z prac Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za
rok akademicki 1924/25. 1925, 3 z. 3–4 –
s. 314–315.
4728. Spis uczestników II Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii.
1926, 4 z. 3 – s. 181–182.
4717. Czyżewski J.: Studium geograficzne dla nauczycieli seminariów państwowych przy Instytucie Geograficznym
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 1925, 3 z. 3–4 – s. 324.
4729. Statut Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii. 1926, 4 z. 3 –
s. 176–180.
4730. Trzy odczyty z dziedziny astronomii prof. Bohdana Zaleskiego. Wykłady
powszechne Uniwersytetu Poznańskiego.
1926, 4 z. 2 – s. 136.
4718. Czyżewski J.: Wakacyjny kurs
geografii dla nauczycieli szkół średnich
w Wąchocku. 1925, 3 z. 3–4 –
s. 319–324.
4731. Woźnowski M.: Metodyka geografii na kursie wakacyjnym dla nauczycieli
szkół średnich w Wąchocku. 1926, 4 z. 1
– s. 62–64.
4719. Gorczyński W.: Zjazd Związku
Międzynarodowego Geodezji i Geofizyki
w Madrycie w październiku 1924 r.
i obrady jego Sekcji Meteorologicznej.
1925, 3 z. 1–3 – s. 199–204.
1927
4732. Memoriał „Zrzeszenia P.N.G." do
Wydziału Programowego Min W.R.
i O.P. w sprawie przygotowania szczegółowych programów nauczania geografii
w wyższych klasach gimnazjalnych.
1927, 5 z. 4 – s. 184–185.
4720. Koło słuchaczy geografii na uniwersytetach. 1925, 3 z. 1–2 – s. 196–197.
4721. Mścisz M.: Nauka geografii
w szkole powszechnej a atlasy krajoznawcze. 1925, 3 z. 1–2 – s. 205–208.
4733. Memoriał „Zrzeszenia P.N.G." do
Wydziału Programowego Min W.R.
i O.P. w Warszawie, w sprawie: a) państwowych wyższych kursów naukowych
4722. Wykłady geografii na uniwersytetach polskich 1925/26 i w innych wyższych zakładach. 1925, 3 z. 3–4 –
s. 309–314.
415
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
geograficzno-przyrodniczych i b) prywatnych kursów geograficzno-przyrodniczych. 1927, 5 z. 4 – s. 185–190.
1929
4747. Doroczny zjazd Zrzeszenia. 1929,
7 z. 1 – s. 59–60.
4734. Memoriał „Zrzeszenia P.N.G."
w sprawie nauki geografii w seminariach
nauczycielskich. 1927, 5 z. 4 –
s. 190–194.
4748. M. Kam.: XIII Zjazd Lekarzy
i Przyrodników Polskich. 1929, 7 z. 4 –
s. 255–256.
4749. Rezolucja w sprawie zawodu geograficznego. 1929, 7 z. 2–3 – s. 185–186.
4735. Międzynardowa Unia Geograficzna. 1927, 5 z. 2–3 – s. 143.
4750. Rezolucje uchwalone na III Ogólnopolskim Zjeździe Nauczycieli Geografii. 1929, 7 z. 2–3 – s. 179–182.
4736. Sprawozdanie z pracy kół „Zrzeszenia P.N.G.". 1927, 5 z. 4 –
s. 182–184.
4751. Rezolucje w sprawie kształcenia
nauczycieli geografii dla szkół powszechnych. 1929, 7 z. 2–3 – s. 182–183.
4737. Z posiedzenia Głównego Zarządu
Zrzeszenia P.N.G. 1927, 5 z. 2–3 –
s. 133–134.
4752. Romer E.: Memoriał i wnioski
w sprawie geografii w szkołach wyższych. 1929, 7 z. 2–3 – s. 183–185.
4738. II Zjazd Słowiańskich Geografów
i Etnografów w Polsce. 1927, 5 z. 1 –
s. 47–48.
4753. Romer E.: Międzynarodowy kongres geograficzny w Anglii. 1929, 7 z. 1 –
s. 19.
1928
4739. Czyżewski J.: Z historii Zrzeszenia
Polskich Nauczycieli Geografii. 1928, 6
z. 2–3 – s. 185–191.
4740. Koło Geografów – Nauczycieli
w Poznaniu. 1928, 6 z. 4 – s. 259–261.
4754. Romer E.: Rezolucja w sprawie
współpracy geografów w państwowych
instytutach badawczych. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 186.
4741. Międzynardowy Kongres Geograficzny w Londynie i Cambridge. 1928, 6
z. 1 – s. 54–55.
4755. Romer E.: Rezolucja w sprawie
zagranicznych ekspedycji geograficznych. 1929, 7 z. 2–3 – s. 185.
4742. III Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli
Geografii. 1928, 6 z. 4 – s. 252–256.
4756. Romer E., Pawłowski S., Czyżewski J.: Memoriał Zrzeszenia Polskich
Nauczycieli Geografii do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie roli geografii w ogólnym
wychowaniu narodowym. 1929, 7 z. 2–3
– s. 175–179.
4743. III Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli
Geografii odbędzie się we Lwowie
w dniach 27, 28 i 29 maja 1928 r. 1928,
6 z. 1 – s. 55–56.
4744. Towarzystwo Geografek. 1928, 6
z. 4 – s. 256.
4757. Sawicki L.: Rezolucja w sprawie
organizacji nauczycielstwa geografii.
1929, 7 z. 2–3 – s. 186–187.
4745. Walne Zebranie Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii 28 VI 1928.
1928, 6 z. 4 – s. 256–259.
4758. Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii w Poznaniu, odbytego w maju 1929 r. 1929, 7
z. 4 – s. 254–255.
4746. I zjazd koleżeński geografów krakowskich. 1928, 6 z. 1 – s. 53–54.
416
Sprawozdania, informacje
4759. Trzeci Zjazd Geografów i Etnografów Słowiańskich. 1929, 7 z. 4 – s. 256.
1931
4774. Do P.T. Członków Zrzeszenia
P.N.G. i do Łaskawych Czytelników
Czasopisma Geograficznego. 1931, 9
z. 3, dodatek –
4760. Wystawa przyrodniczo-etnograficzna. 1929, 7 z. 1 – s. 59.
4761. Zrzeszenie Polskich Nauczycieli
Geografii. Mapa. 1929, 7 z. 2–3 – s. 192.
4775. Memoriał przedstawiony Panu
Min. W.R. i O.P. dr L. Czerwińskiemu w
dniu 17 listopada 1930 r. przez delegację
Zrzeszenia P.N.G. oraz instytucję ogólnopolskich nauczycieli geografii w osobach prof. dra E. Romera i prof. dra St.
Pawłowskiego. 1931, 9 z. 2 – s. 180–182.
1930
4762. Komunikaty Zarządu Głównego
Zrzeszenia P.N.G. 1930, 8 z. 3 – s. 243–
244.
4763. Konkurs na pracę naukową z zakresu metodyki geografii. 1930, 8 z. 3 –
s. 246–247.
4776. V Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli
Geografii. 1931, 9 z. 1 – s. 79–80.
4764. M.P.: Zrzeszenie Polskich Nauczycieli Geografii, Koło Lwowskie. 1930, 8
z. 3 – s. 244.
4777. Sprawozdanie
kół
Zrzeszenia
P.N.G. 1931, 9 z. 1 – s. 76–79.
4778. Sprawozdanie z V-go Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii,
odbytego w Gdyni w dniach 24–26 maja
1931 r. 1931, 9 z. 4 – s. 241–246.
4765. Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Paryżu w r. 1931. 1930, 8 z. 3 –
s. 245–246.
4766. Posiedzenie Koła Lwowskiego
Z.P.N.G. 1930, 8 z. 1 – s. 160.
4779. Walne Zebranie Członków Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii.
1931, 9 z. 4 – s. 289–299.
4767. Protokół z Walnego Zebrania
Zrzeszenia P.N.G. 1930, 8 z. 1 – s. 109–
113.
4780. Wnioski, uchwalone na V Ogólnopolskim Zjeździe Nauczycieli Geografii,
odbytym w Gdyni w dniach 24–26 maja
1931 r. 1931, 9 z. 4 – s. 300–303.
4768. Sprawozdanie z działalności koła
Z.P.N.G. w Poznaniu za rok 1929. 1930,
8 z. 3 – s. 244–245.
1932
4769. Wnioski uchwalone na IV Ogólnopolskim Zjeździe Nauczycieli Geografii.
1930, 8 z. 1 – s. 105–106.
4781. Czyżewski J.: Odpowiedź [S. Pawłowskiemu]. 1932, 10 z. 4 – s. 238–239.
4782. IV Konferencja Hydrograficzna
Państw Bałtyckich. 1932, 10 z. 4 –
s. 234.
4770. Wnioski uchwalone na zebraniach
sekcyjnych. 1930, 8 z. 1 – s. 106–108.
4771. Wycieczki Z.P.N.G. 1930, 8 z. 1 –
s. 160.
4783. Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Polsce, 1934. 1932, 10 z. 4 –
s. 233–234.
4772. Zebranie Rady Narodowej Nauczycieli Geografii w Ohio. 1930, 8 z. 1 –
s. 158–159.
4784. Pawłowski
S.:
Uzupełnienia
i sprostowania
[dot.
sprawozdania
J. Czyżewskiego z kongresu]. 1932, 10
z. 4 – s. 235–236.
4773. Zjazd Z.P.N.G w Gdyni. 1930, 8
z. 4 – s. 326.
417
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
4785. Pawłowski S.: VI Zjazd Polskich
Nauczycieli Geografii. 1932, 10 z. 4 –
s. 237–238.
4797. Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Warszawie. 1933, 11 z. 3 –
s. 130–132.
4786. Sprawozdanie z pracy kół „Zrzeszenia P.N.G.". 1932, 10 z. 1–3 –
s. 132–135.
4798. Odezwa do członków Zrzeszenia
Polskich Nauczycieli Geografii. 1933, 11
z. 4 – s. 210–211.
4787. Sprawozdanie z pracy kół Zrzeszenia P.N.G. 1932, 10 z. 4 – s. 237.
4799. Pierwszy zjazd geografów ZSRR.
1933, 11 z. 4 – s. 191.
4788. Udział członków Z.P.N.G. w Święcie Morza. 1932, 10 z. 4 – s. 237.
4800. Polaczkówna M.: Z życia ognisk
metodyczno-geograficznych. 1933, 11
z. 3 – s. 122–124.
4789. W sprawie V Ogólnopolskiego
Zjazdu Nauczycieli Geografii w Gdyni.
1932, 10 z. 1–3 – s. 135–136.
4801. Protokół Walnego Zebrania Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii.
1933, 11 z. 3 – s. 114–121.
4790. Z akcji propagandowej Lwowskiego Koła Z.P.N.G. 1932, 10 z. 4 –
s. 234–237.
4802. Włodkówna J.: Protokół Walnego
Zebrania Koła Lwowskiego Zrzeszenia
P.N.G. 1933, 11 z. 1–2 – s. 48–52.
1933
4803. Z działalności Instytutu Bałtyckiego w Toruniu. 1933, 11 z. 4 – s. 184.
4791. Jasiewicz W.: Konferencja regionalna lwowskiego ogniska metodycznego
geografii. 1933, 11 z. 4 – s. 201–207.
4804. Z Koła Lwowskiego
1933, 11 z. 4 – s. 216.
4792. K.B.: Sprawozdanie z konferencji
Metodycznego Ogniska Geograficznego
w Krakowie z dnia 24–26 kwietnia 1933
roku. 1933, 11 z. 3 – s. 125–130.
Z.P.N.G.
1934
4805. Gotkiewicz M.: Sprawozdanie z
działalności
Ogniska
MetodycznoGeograficznego Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych w Krakowie. 1934, 12
z. 3–4 – s. 350–351.
4793. Klinghofer: Konkurs na najlepszą
znajomość geografii Polski. 1933, 11 z. 3
– s. 88–89.
4794. Koestlich R.: Kuratorium Okręgu
Szkolnego Lwowskiego wydało następujący Okólnik nr 384 z naia 29 września
1932 r. o. 14353/32 w sprawie rozpowszechniania „Czasopisma Geograficznego". 1933, 11 z. 1–2 – s. 52.
4806. M.R.: Międzynarodowy Kongres
Antropologiczny i Etnograficzny w Londynie. 1934, 12 z. 1 – s. 80.
4807. Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Warszawie. 1934, 12 z. 1 –
s. 79–80.
4795. Konferencja rejonowa Ogniska
Metodycznego Geografii w Krakowie,
dnia 12 października 1933, pod kierownictwem dr Stanisławy Niemcówny.
1933, 11 z. 4 – s. 207–208.
4808. Niemcówna S.: Ognisko Metodyki
Geografii w Krakowie. 1934, 12 z. 1 –
s. 86–88.
4809. Niemcówna S.: Ognisko Metodyki
Geografii we Lwowie. 1934, 12 z. 1 –
s. 85–86.
4796. M.P.: Konferencja rejonowa Ogniska Metodyczno-geograficznego w Lublinie. 1933, 11 z. 4 – s. 208–209.
418
Sprawozdania, informacje
4810. Niemcówna S.: Sprawozdanie
z konferencji geograficznej Ogniska
Metodyki Geografii 2 czerwca 1934 w
Krakowie. 1934, 12 z. 3–4 – s. 349–350.
4821. Sprawozdanie
z
działalności
Ostrowskiego (Pozn.) Koła Z.P.N.G. za
rok 1933. 1934, 12 z. 3–4 – s. 344–345.
4822. Sprawozdanie z działalności Poznańskiego Koła Z.P.N.G. za rok 1933.
1934, 12 z. 3–4 – s. 341–342.
4811. Niemcówna S.: Sprawozdanie
z konferencji
nauczycieli
geografii
w Tarnopolu w dniach 18 i 19 maja
1934. 1934, 12 z. 3–4 – s. 348–349.
4823. Sprawozdanie z działalności Poznańskiego Koła Zrzeszenia Polskich
Nauczycieli Geografii za rok 1932. 1934,
12 z. 1 – s. 93.
4812. Reforma niemieckich zjazdów
geograficznych. 1934, 12 z. 1 – s. 81.
4824. Sprawozdanie z pracy Ogniska
Geograficznego przy Państwowym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza
w Częstochowie. 1934, 12 z. 2 –
s. 190–192.
4813. S.N.: Sprawozdanie z konferencji
nauczycieli geografii 21 IV 1934 w Nowym Sączu. 1934, 12 z. 3–4 –
s. 347–348.
4814. S.N.: Sprawozdanie z konferencji
rejonowej w dniach 8–9 II 1934 odbytej
w Ognisku Metodyki Geografii w Krakowie. 1934, 12 z. 2 – s. 186–188.
4825. Towarzystwo Geograficzne w Belgradzie. 1934, 12 z. 1 – s. 80.
1935
4815. S.N.: Sprawozdanie z konferencji
rejonowej w dniu 24 II 1934 odbytej
w Tarnowie z ramienia Ogniska Metodycznego Geografii w Krakowie. 1934,
12 z. 2 – s. 188–189.
4826. Bzowski K.: Pokłosie Kongresu
Geograficznego (I, II). 1935, 13 z. 2–4 –
s. 348–354.
4827. Komunikat w sprawie zjazdu Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii.
1935, 13 z. 2–4 – s. 376.
4816. Sprawozdanie z działalności Bydgoskiego Koła Z.P.N.G. za czas od
1 lutego do 31 grudnia 1933 roku. 1934,
12 z. 3–4 – s. 345.
4828. Komunikaty
Zarządu
Okręgu
Lwowskiego Z.P.N.G. 1935, 13 z. 1 –
s. 142.
4817. Sprawozdanie
z
działalności
Gnieźnieńskiego Koła Z.P.N.G. w roku
1933. 1934, 12 z. 3–4 – s. 345–346.
4829. Komunikaty Zarządu Głównego
Z.P.N.G. w Poznaniu. 1935, 13 z. 1 –
s. 140–141.
4818. Sprawozdanie z działalności Inowrocławskiego Koła Z.P.N.G. za czas od
13 XI 1932 do 31 XII 1933. 1934, 12
z. 3–4 – s. 346.
4830. Krakowskie Koło Z.P.N.G. 1935,
13 z. 2–4 – s. 376.
4831. Krygowski B.: Sprawozdanie
z działalności Z.P.N.G. Koła Poznańskiego za lata 1932 i 1933. 1935, 13 z. 1
– s. 132–137.
4819. Sprawozdanie z działalności Koła
Siedleckiego Z.P.N.G. za czas od stycznia
1932 do kwietnia 1933. 1934, 12 z. 3–4 –
s. 344.
4832. Polaczkówna M., Niemcówna S.:
Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej w Jaśle i Krośnie. 1935, 13 z. 1 –
s. 142–145.
4820. Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Koła Z.P.N.G. za rok 1933.
1934, 12 z. 3–4 – s. 342–343.
419
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
4833. Protokół Walnego Zebrania Koła
Lwowskiego Zrzeszenia P.N.G. z dnia 9
marca 1934 r. 1935, 13 z. 1 – s. 137–
140.
geografii w klasie IV gimnazjum nowego
typu. 1936, 14 z. 4 – s. 398–399.
4844. Memoriał Zarządu Głównego
Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii w sprawie upośledzenia nauki geografii w programach liceów ogólnokształcących. 1936, 14 z. 1 – s. 70–73.
4834. Sprawozdanie Ogniska Metodyczno-Geograficznego dla Nauczycielstwa
Szkół Powszechnych w Krakowie z działalności za rok 1934/35. 1935, 13 z. 2–4
– s. 375–376.
4845. Mrózek W.: Sprawozdanie z wycieczki Zrzeszenia Polskich Nauczycieli
Geografii do Puszczy Białowieskiej, na
Wileńszczyznę, Nowogródzkie i Polesie.
1936, 14 z. 2–3 – s. 234–252.
4835. Sprawozdanie z konferencji Ogniska Metodycznego Geografii w Krakowie
dnia 3 grudnia 1934 r. 1935, 13 z. 1 –
s. 146–147.
4836. Z Koła Lwowskiego
1935, 13 z. 1 – s. 142.
4846. Okólnik Min. WR. i OP. w sprawie
zjazdu Nauczycieli Geografii w Katowicach. 1936, 14 z. 1 – s. 127.
Z.P.N.G.
4847. Protokół z Walnego Zebrania
Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii odbytego 22 maja 1936 w Katowicach.
1936, 14 z. 4 – s. 393–397.
1936
4837. Czyżewski J.: Zjazd Polskich Nauczycieli Geografii w Katowicach 21–24
maja 1936. 1936, 14 z. 4 – s. 313–314.
4848. Sprawozdanie roczne za rok 1935
Krakowskiego Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii w Krakowie. 1936, 14
z. 1 – s. 117–119.
4838. Czyżewski J.: Zrzeszenie Polskich
Nauczycieli Geografii w ostatnim dziesięcioleciu 1926–1936. 1936, 14 z. 4 –
s. 314–321.
4849. Sprawozdanie z działalności Koła
Z.P.N.G. w Poznaniu za lata 1934
i 1935. 1936, 14 z. 1 – s. 112–117.
4839. Hirszowska M.: Na marginesie
memoriałów w sprawie roli geografii
w programie liceum. 1936, 14 z. 2–3 –
s. 310–312.
4850. Sprawozdanie z działalności Koła
Zrzeszenia P.N.G. w Bydgoszczy za czas
od 1 lipca 1935 do 30 czerwca 1936 r.
1936, 14 z. 1 – s. 119–120.
4840. Jędrkiewiczówna H.: Dwie lekcje
o Afryce w szkole powszechnej na podstawie podręcznika s. Konicówny „Poznaj Afrykę". 1936, 14 z. 1 – s. 120–123.
4851. Wnioski uchwalone jednomyślnie
na końcowym posiedzeniu plenarnym
Zjazdu Zrzeszenia Polskich Nauczycieli
Geografii w Katowicach dnia 22 maja
1936 r. 1936, 14 z. 4 – s. 380–393.
4841. Komunikat Sekretariatu Międzynarodowego Kongresu Geograficznego
w Warszawie. 1936, 14 z. 1 – s. 127.
4842. Memoriał przedłożony Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego w sprawie uwzględnienia
geografii w programach liceów. 1936, 14
z. 1 – s. 67–70.
4852. Z życia ognisk metodyki geografii.
1936, 14 z. 2–3 – s. 310.
4853. IV Zjazd Geografów i Etnografów
Słowiańskich. 1936, 14 z. 1 – s. 127.
4843. Memoriał Zarządu Głównego
Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii w Poznaniu w sprawie nauczania
4854. Zjazd Nauczycieli Geografii. 1936,
14 z. 1 – s. 126.
420
Sprawozdania, informacje
1937
1939
4855. VI Bałtycka Konferencja Hydrologiczna. 1937, 15 z. 4 – s. 376.
4867. Kosiba A.: Na marginesie Kongresu Grenlandzkiego w Szwajcarii. 1939,
17 z. 2 – s. 128–130.
4856. Komunikaty Zarządu Głównego
Z.P.N.G. 1937, 15 z. 1 – s. 95.
4868. M.W.: Dwa zjazdy poświęcone
naszym Karpatom Wschodnim. 1939, 17
z. 2 – s. 127–128.
4857. M.W.: Nowe towarzystwa. 1937,
15 z. 4 – s. 359.
4869. Memoriał w sprawie kwalifikacji
do nauczania geografii w gimnazjach
i liceach zawodowych. 1939, 17 z. 1 –
s. 75–77.
4858. M.W.: Zjazdy geograficzne i pokrewne. 1937, 15 z. 4 – s. 358–359.
4859. Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Amsterdamie. 1937, 15 z. 3 –
s. 287–296.
4870. Memoriał w sprawie nauczania
geografii gospodarczej Polski w czwartej
klasie gimnazjum ogólnokształcącego.
1939, 17 z. 1 – s. 75.
4860. R.G.: Instytut Geograficzny Uniwersytetu Poznańskiego w nowej siedzibie. 1937, 15 z. 2 – s. 156–162.
4871. V Naukowy Zjazd, zorganizowany
przez Instytut Bałtycki. 1939, 17 z. 2 –
s. 123–127.
4861. Sprawozdanie Walnego Zebrania
Krakowskiego Koła Zrzeszenia Polskich
Nauczycieli Geografii, odbytego w dniu
19 I 1937. 1937, 15 z. 2 – s. 206–207.
4872. Sprawozdanie z działalności Koła
Warszawskiego Z.P.N.G. za czas od 7 IV
1938 r. do 26 I 1939 r. 1939, 17 z. 1 –
s. 77–79.
4862. Sprawozdanie z działalności Koła
Lwowskiego Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii za czas od 9 kwietnia
1934 r. do 3 kwietnia 1936 r. 1937, 15
z. 2 – s. 203–206.
4873. VIII Zjazd Nauczycieli Geografii.
1939, 17 z. 1 – s. 79–80.
1946
1938
4874. Promocja prof. dr E. Romera na
doktora honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 267–268.
4863. Komunikat Głównego Zarządu
Z.P.N.G. [o zjeździe]. 1938, 16 z. 4 –
s. 368.
4864. Krygowski B.: Sprawozdanie
z działalności Koła Z.P.N.G. w Poznaniu
za rok 1936 i 1937. 1938, 16 z. 1 –
s. 73–74.
4875. Richling-Kondracka W.: Centralny
kurs programowy geologii w Zakopanem.
1946, 17 z. 3–4 – s. 278–279.
1948
4865. Krygowski B.: Sprawozdanie
z referatów wygłoszonych w Poznanskim
Kole Z.P.N.G. w latach 1936 i 1937.
1938, 16 z. 1 – s. 74–80.
4876. Instytut Geograficzny Uniwersytetu Poznańskiego 1939–1947. 1948, 19
z. 1–4 – s. 352–357.
4877. Odznaczenie prof. dr Eugeniusza
Romera. 1948, 19 z. 1–4 – s. 361–362.
4866. Wycieczka Zrzeszenia Polskich
Nauczycieli Geografii w lipcu 1938 r. na
Podole i Czarnohorę. 1938, 16 z. 1 –
s. 80.
4878. Sprawozdanie z działalności Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Ja-
421
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
giellońskiego w Krakowie za rok akademicki 1946/47. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 359–361.
1954
4888. Senkowski H.: Sprawozdanie
z działalności Katedry Geografii Gospodarczej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Sopocie za okres 1945–1952. 1954, 25
z. 1–2 – s. 186–188.
4879. Sprawozdanie z działalności Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika od powstania do końca
roku akademickiego 1946/47. 1948, 19
z. 1–4 – s. 349–350.
1955
4889. Berezowski S.: Z doświadczeń
pracy naukowej Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego.
1955, 26 z. 3 – s. 306–308.
4880. Zakład Geograficzny Uniwersytetu
Łódzkiego. 1948, 19 z. 1–4 – s. 357–359.
4881. Zakład Geografii Uniwersytetu
M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 1948,
19 z. 1–4 – s. 350–352.
1949
4890. Galon R.: Drugi Zjazd Towarzystwa Geograficznego ZSRR 3–10 lutego
1955. 1955, 26 z. 4 – s. 418–420.
4882. Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego. 1949, 20 z. 1–4 –
s. 298–305.
4891. Pietkiewicz S.: Odczyt prof. s. Kalesnika o Towarzystwie Geograficznym
ZSRR. 1955, 26 z. 3 – s. 308–310.
4883. Kobendzina J.: Sprawozdanie
z działalności Zakładu Antropogeografii
Uniwersytetu Warszawskiego w latach
1947–1950. 1949, 20 z. 1–4 –
s. 296–298.
1957
1950/1951
4893. Kowalczyk D.: Pierwsza wycieczka geografów słowackich do Polski.
1957, 28 z. 3–4 – s. 328–329.
4892. Kosmowska D.: Wycieczka do
Czechosłowacji Zakładu Geografii Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
1957, 28 z. 3–4 – s. 316–328.
4884. Wielkiemu przyjacielowi „Czasopisma Geograficznego" Profesorowi
Eugeniuszowi Romerowi. 1950/1951,
21/22 z. 1–4 – s. 3–4.
1958
4894. Jahn M.: Kurs badań sedymentologiczno-morfologicznych we Francji.
1958, 29 z. 2 – s. 287–289.
1952/1953
4885. Dylik J.: Badawcze prace Zespołu
Katedr Geografii i Geologii Uniwersytetu Łódzkiego. 1952/1953, 23/24 z. 1–4 –
s. 233–238.
4895. Maruszczak H.: Sprawozdanie
z pobytu w Bułgarii. 1958, 29 z. 4 –
s. 515–525.
4886. Leszczycki S.: Sprawozdanie
z wykonania planu prac naukowych Instytutu Geograficznego Uniwersytetu
Warszawskiego w 1952 roku. 1952/1953,
23/24 z. 1–4 – s. 227–232.
4896. Szalkiewiczówna B.: Wstępne
ćwiczenia terenowe. 1958, 29 z. 2 –
s. 291–298.
4897. Tomaszewski E.: XII Międzynarodowy Kongres Limnologiczny w Finlandii. 1958, 29 z. 3 – s. 419–423.
4887. Leszczycki S.: Studia geograficzne
na uniwersytetach w Niemieckiej Republice Demokratycznej. 1952/1953, 23/24
z. 1–4 – s. 222–226.
422
Sprawozdania, informacje
4909. Gieysztorowa I.: Sprawozdanie
z konferencji na temat studenckich wycieczek naukowych w Tatry. 1961, 32 z. 4
– s. 476–478.
1959
4898. Berezowski S.: Zjazd naukowy
Towarzystwa Geograficznego Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 1959, 30
z. 4 – s. 457.
4910. Kondracki J.: Pobyt w Polsce wycieczki Towarzystwa Geograficznego
NRD. 1961, 32 z. 3 – s. 381–382.
4899. Galon R.: Zjazd Towarzytwa Geograficznego w NRD w 1958 r. 1959, 30
z. 1 – s. 67–70.
4911. Szupryczyński J.: I zjazd absolwentów geografii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. 1961, 32 z. 1 –
s. 109–110.
4900. Jahn A.: Zjazd naukowy w Ueberlingen i niektóre problemy czwartorzędu
alpejskiego. 1959, 30 z. 1 – s. 73–84.
4912. Trybowski C.: Zjazd koleżeński
[studentów UJ z lat 1930–1934]. 1961,
32 z. 1 – s. 107–109.
4901. Kęsik A.: Sprawozdanie z konferencji geografów słowackich poświęconej opracowaniu monografii regionalnej
Kotliny Górnej Nitry. 1959, 30 z. 4 –
s. 451–456.
4913. Wąsowicz J.: Profesorowi Doktorowi Julianowi Czyżewskiemu... z okazji
70 rocznicy urodzin i 35 rocznicy pracy
w zespole redakcyjnym... 1961, 32 z. 1 –
s. 1–4.
4902. Straszewicz L.: Z wycieczki do
obszarów przemysłu węglowego w Niemieckiej Republice Demokratycznej.
1959, 30 z. 3 – s. 355–364.
1962
4903. Wójcik Z.: Speleolodzy polscy
w jaskiniach Bałkanu. 1959, 30 z. 2 –
s. 213–217.
4914. Pernarowski L.: Sprawozdanie
z przebiegu VI Kongresu INQUA w Warszawie. 1962, 33 z. 3 – s. 385–387.
1960
4915. Profesorowi Doktorowi Augustowi
Zierhofferowi z okazji 40–lecia pracy
naukowej. 1962, 33 z. 1 – s. 3.
4904. Czerwiński J.: Ogólnopolski zjazd
Kół Naukowych Geografów. 1960, 31
z. 1 – s. 127–129.
4916. Reichhart S.: Akademia ku czci
Fridtjofa Nansena. 1962, 33 z. 3 –
s. 389–390.
4905. Kondracki J.: Jubileusz profesora
Władysława Szafera. 1960, 31 z. 3 –
s. 337–338.
4917. Richling A.: Konferencja w sprawie metod opracowań fizjograficznych.
1962, 33 z. 4 – s. 505–507.
4906. Pulina M.: Wrocławska wyprawa
speleologiczna w kras wysokogórski Alp
Julijskich. 1960, 31 z. 3 – s. 295–300.
1963
4907. Walczak W.: Film naukowy na
uniwersytetach radzieckich. 1960, 31 z. 3
– s. 287–294.
4918. Votrubec C.: IX Zjazd Geografów
Czechosłowackich. 1963, 34 z. 1 – s. 99.
4919. W 70–lecie urodzin prof. dra.
Bolesława Olszewicza. 1963, 34 z. 3 –
s. 207–208.
1961
4908. Babicz J.: [Pięćdziesięciolecie]
50–lecie pracy naukowej prof. dra. Bolesława Olszewicza. 1961, 32 z. 3 –
s. 383–384.
423
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
4931. Dobrowolska M.: Z życia naukowego ośrodków geograficznych. 1965, 36
z. 4 – s. 425–426.
1964
4920. Białoch M.: Sprawozdanie z sesji
naukowej w X rocznicę śmierci Eugeniusza Romera. 1964, 35 z. 3–4 –
s. 454–458.
4932. Geograficzna teza doktorska J.L.
Dulemby przedstawiona na Sorbonie w
Paryżu. 1965, 36 z. 3 – s. 342–343.
4921. Kaprowski W.: Seminarium polsko-czeskie na Uniwersytecie Warszawskim. 1964, 35 z. 2 – s. 246–247.
4933. Kondracki J.: VII Zjazd Towarzystwa Geograficznego NRD. 1965, 36 z. 1
– s. 116–117.
4922. Kiełczewska-Zaleska M.: Na marginesie ostatniego pobytu profesora
G. Chabot w Polsce. 1964, 35 z. 3–4 –
s. 454.
4934. Kondracki J.: IV Zjazd Towarzystwa Geograficznego ZSRR (25 V – 30 V
1964). 1965, 36 z. 3 – s. 339–342.
4935. Krygowski B.: Sesja naukowa dla
uczczenia pamięci Stanisława Pawłowskiego. 1965, 36 z. 4 – s. 427.
4923. Kondracki J.: XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego
w Pieninach 19–22 IX 1963 r. 1964, 35
z. 1 – s. 118.
4936. Lijewska T.: Ogólnopolska sesja
historyczno-urbanistyczna. 1965, 36 z. 4
– s. 429–430.
4924. Nadanie medalu PTG [B. Olszewiczowi]. 1964, 35 z. 2 – s. 235.
4925. Nawratil-Trybowska E.: Zjazd
koleżeński studentów I roku geografii
Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku
akademickiego 1932/1933. 1964, 35 z. 2
– s. 247–248.
4937. Pulina M.: Międzynarodowa konferencja krasowa w Brnie. 1965, 36 z. 4
– s. 431–432.
4938. Romer W.: M/S Romer – nowy
statek Polskich Liniii Oceanicznych.
1965, 36 z. 1 – s. 115–116.
4926. Od redakcji [XX-lecie PRL]. 1964,
35 z. 3–4 – s. 257.
4939. Romer W.: Posiedzenie Leningradzkiego Towarzystwa Geograficznego
poświęcone Eugeniuszowi Romerowi.
1965, 36 z. 3 – s. 338–339.
4927. Stankowski W.: Krajowe sympozjum Komisji Genezy i Litologii Osadów
Czwartorzędowych INQUA. 1964, 35 z. 2
– s. 245–246.
4940. Straszewicz L.: „Homme et Terres
du Nord". 1965, 36 z. 3 – s. 342.
4928. Więckowski M.: [Czterdziestolecie] 40–lecie Towarzystwa Urbanistów
Polskich. 1964, 35 z. 2 – s. 249–250.
4941. Sznajder-Olszewska N.: Rezolucja
uchwalona na konferencji poświęconej
kartografii zoologicznej. 1965, 36 z. 4 –
s. 432–434.
4929. Wiśniewski E.: III Konferencja
Sekcji Geografii Fizycznej Towarzystwa
Geograficznego NRD. 1964, 35 z. 2 –
s. 251.
4942. Szupryczyński J.: Międzynarodowa konferencja poświęcona liniom brzegowym południowego Bałtyku. 1965, 36
z. 4 – s. 427–428.
1965
4930. Berezowski S.: Konferencja
o problemach kultury ludowej Karpat.
1965, 36 z. 4 – s. 430–431.
1966
4943. Berezowski S.: IV Sesja Komisji
MUG do Spraw Metod Regionalizacji
424
Sprawozdania, informacje
Gospodarczej 7–12 IX 1965 r. w Brnie
Morawskim. 1966, 37 z. 2 – s. 223–224.
4956. Szukalski J.: Zjazd Sekcji Geografii Szkolnej Towarzystwa Geograficznego
NRD. 1966, 37 z. 4 – s. 411–412.
4944. Chmielewski S.: Wystawa historii
geografii. 1966, 37 z. 4 – s. 404–406.
4957. Szupryczyński J.: II zjazd absolwentów geografii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. 1966, 37 z. 1 –
s. 110–111.
4945. Kondracki J.: X Jubileuszowy
Zjazd Czechosłowackiego Towarzystwa
Geograficznego. 1966, 37 z. 2 – s. 221–
223.
1967
4946. Kondracki J.: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego
w Tarnobrzegu 21–24 VIII 1965 r. 1966,
37 z. 1 – s. 112–113.
4958. Baraniecki L.: II Międzynarodowy
Kongres Oceanograficzny. 1967, 38 z. 2
– s. 234–236.
4959. Czyżewski J., Jahn A.: Prof. Doktorowi Stanisławowi Leszczyckiemu z
okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin.
1967, 38 z. 4 – s. 379.
4947. Kosiński L.: Spotkanie z wycieczką
amerykańską. 1966, 37 z. 1 – s. 113.
4948. Kozłowska-Szczęsna T., Paszyński
J.: Czechosłowacka konferencja bioklimatyczna w Brnie. 1966, 37 z. 4 –
s. 409–411.
4960. Kondracki J.: Zebranie Komisji
Atlasów Narodowych MUG w Paryżu.
1967, 38 z. 1 – s. 112–117.
4949. Marsz A.: Seminarium studenckie
poświęcone zagadnienion geografii stosowanej. 1966, 37 z. 4 – s. 402–403.
4961. Kondracki J.: VIII Zjazd Towarzystwa Geograficznego NRD. 1967, 38 z. 2
– s. 236–237.
4950. Nowak W., Ziętara T.: IV Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych
Geografów. 1966, 37 z. 2 – s. 225–226.
4962. Migacz W.: Trzecia Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna odbyta
w Amsterdamie w dniach od 17 do 22
kwietnia 1967 r. 1967, 38 z. 4 –
s. 469–471.
4951. Nowak W., Ziętara T.: Sprawozdanie z wycieczki do Rumunii Studenckich Kół Naukowych Geografów. 1966,
37 z. 2 – s. 226–228.
4963. Niewiarowski W.: Wycieczka studentów geografii UMK do Czechosłowacji. 1967, 38 z. 1 – s. 111–112.
4952. Olszewicz B.: Sympozjum Towarzystwa im. Coronellego w Dreźnie.
1966, 37 z. 2 – s. 224–225.
4964. Ostrowski J.: Seminarium studenckie poświęcone zagadnieniom kartografii
szkolnej. 1967, 38 z. 3 – s. 372–373.
4953. Ostrowski J.: Międzynarodowa
wystawa map szkolnych w Budapeszcie.
1966, 37 z. 4 – s. 408–409.
4965. Polak na katedrze w Kongo (Brazzaville). 1967, 38 z. 3 – s. 374.
4954. Paszyński J.: Konferencja klimatologiczna w NRD. 1966, 37 z. 3 – s. 341–
342.
4966. Straszewicz L.: Zjazd Towarzystwa
Geografów Amerykańskich w Toronto.
1967, 38 z. 2 – s. 237–238.
4955. Repelewska J.: Zjazd poświęcony
zagadnieniu erozji gleb. 1966, 37 z. 3 –
s. 339–341.
1968
4967. Falkowski J., Koziejowa U.: Środowisko geograficzne i gospodarka wod-
425
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
na w planowaniu regionalnym. 1968, 39
z. 1 – s. 107–110.
4979. Więckowski M.: Społeczna działalność Jerzego Kondrackiego na polu
geografii. 1968, 39 z. 3 – s. 337–339.
4968. Górski H.: Międzynarodowa wystawa i sympozjum w Budapeszcie poświęcone atlasom szkolnym. 1968, 39 z. 1
– s. 110–112.
4980. Wysocki Z.: Konferencje demograficzne w latach 1966–1967. 1968, 39
z. 2 – s. 218–221.
4969. Harasimiuk M.: Seminarium Studenckich Kół Naukowych Geografów
poświęcone problematyce Bieszczadów.
1968, 39 z. 2 – s. 211–213.
1969
4981. Baranowski S.: Działalność Instytutu Badań Polarnych im. Scotta w Cambridge. 1969, 40 z. 2 – s. 310–312.
4970. Kondracki J.: Jubileusz prof. Ernsta Neefa i kolokwia poświęcone teoretycznym problemom geografii fizycznej.
1968, 39 z. 4 – s. 490–491.
4982. Baumgart-Kotarba M.: Uczczenie
60–lecia urodzin profesora Mieczysława
Klimaszewskiego. 1969, 40 z. 2 –
s. 287–288.
4971. Kondracki J.: Seminarium w Moskwie na temat metod badawczych nauki
o krajobrazie. 1968, 39 z. 4 – s. 491–495.
4983. Kęsik A.: XI Międzynarodowy
Kongres Fotogrametryczny. 1969, 40 z. 2
– s. 307–309.
4972. Kondracki J.: [Sto] 100 lat istnienia Włoskiego Towarzystwa Geograficznego. 1968, 39 z. 2 – s. 215–217.
4984. Kondracki J.: I Narodowy Kongres
Geograficzny w Bułgarii. 1969, 40 z. 1 –
s. 127–129.
4973. Kondracki J.: XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego
w Zawoi. 1968, 39 z. 2 – s. 213–215.
4985. Mazurski K.R.: Ogólnopolskie
seminarium Kół Naukowych Geografów
we Wrocławiu. 1969, 40 z. 3 –
s. 410–411.
4974. Ostrowski J.: Ogólnopolska konferencja poświęcona kartografii wielkoskalowej. 1968, 39 z. 4 – s. 487–488.
4975. Rek J.: Konferencja katedr geografii ekonomicznej wyższych szkół ekonomicznych. 1968, 39 z. 4 – s. 489.
4986. Stankowski W.: Seminarium Grupy Roboczej do Spraw Glin Morenowych,
działającej z ramienia Komisji Genezy
i Litologii Osadów Czwartorzędowych
INQUA. 1969, 40 z. 1 – s. 123–124.
4976. Stankowski W.: Sympozjum Komisji Genezy i Litologii Osadów Czwartorzędowych INQUA. 1968, 39 z. 3 –
s. 351–354.
4987. Szukalski J.: Wycieczka Studenckich Kół Naukowych Geografów do
Wschodniej Syberii. 1969, 40 z. 1 –
s. 124–126.
4977. Szukalski J.: Wyróżnienie Studenckiego Koła Naukowego Geografów WSP
w Gdańsku. 1968, 39 z. 4 – s. 490.
1970
4988. Czerwiński J.: Institute of British
Geographers. 1970, 41 z. 4 – s. 494–495.
4978. Warzecha Z.: Ogólnopolskie seminarium Studenckich Kół Naukowych
Geografów we Wrocławiu. 1968, 39 z. 4
– s. 486–487.
4989. Czerwiński J.: Nowy ośrodek badań czwartorzędowych. 1970, 41 z. 1 –
s. 147–148.
426
Sprawozdania, informacje
4990. Gocłowski A.: O rosyjsko-polskich
kontaktach w dziedzinie geografii. 1970,
41 z. 3 – s. 393–394.
warzystwa Geograficznego NRD. 1971,
42 z. 3 – s. 322–324.
5003. Klementowski J.: Międzynarodowy
Kurs Glacjologiczny. 1971, 42 z. 3 –
s. 327–329.
4991. Harasimiuk M., Henkiel A., Pękala
K.: VII Ogólnopolskie Sympozjum Speleologiczne. 1970, 41 z. 3 – s. 390–393.
5004. Kondracki J.: Koszalińskie publikacje geograficzne. 1971, 42 z. 4 –
s. 438–439.
4992. Jelonek A.: Międzynarodowa wystawa i konferencja poświęcona mapom
ludnościowym. 1970, 41 z. 3 –
s. 399–400.
4993. Kondracki J.: Udział Polski w VIII
Kongresie INQUA we Francji. 1970, 41
z. 2 – s. 271–277.
5005. Kondracki J.: Sesja Instytutu Geologicznego poświęcona zagadnieniom
zdjęć
geologicznych,
hydrogeologii
i geologii inżynierskiej. 1971, 42 z. 2 –
s. 202–203.
4994. Kondracki J.: Vivtilá Mihăilescu –
w 80–lecie urodzin. 1970, 41 z. 3 –
s. 389–390.
5006. Kondracki J.: Sesja naukowa PAN
w Szczecinie na temat „Człowiek i środowisko". 1971, 42 z. 2 – s. 194–202.
4995. Kostrzewski A.: Seminarium poświęcone graniformametrii mechanicznej
w Poznaniu. 1970, 41 z. 1 – s. 148–149.
5007. Krawczyk B.: III Krajowe Sympozjum Biometeorologii Sportu. 1971, 42
z. 1 – s. 90.
4996. Krejci J.: Franciszek Vitásek –
w 80–lecie urodzin. 1970, 41 z. 3 –
s. 387–389.
5008. Plewa K.: Wycieczka Studenckich
Kół Naukowych Geografów do Bułgarii.
1971, 42 z. 2 – s. 204–205.
4997. Malicki A., Slenczek M.: Bałtycki
rejs Studenckich Kół Naukowych Geografów. 1970, 41 z. 1 – s. 153–154.
5009. Pulina M.: Międzynarodowa konferencja speleologiczna w Czechosłowacji. 1971, 42 z. 1 – s. 92.
4998. Musielak S.: VI Ogólnopolski
Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów w Juracie. 1970, 41 z. 1 –
s. 150–152.
5010. Szupryczyński J.: III Zjazd Absolwentów Geografii w Toruniu. 1971, 42
z. 1 – s. 89.
4999. Odznaczenie Stefana
1970, 41 z. 4 – s. 487.
5011. Żmuda S.: Konferencja poświęcona problematyce osadniczej woj. katowickiego. 1971, 42 z. 3 – s. 325–326.
Zielonki.
5000. Wysocki Z.: Seminarium ONZ
i GUS na temat statystyki regionalnej.
1970, 41 z. 3 – s. 395–398.
1972
1971
5012. Berezowski S.: Sympozjum geografii osadnictwa i zaludnienia w Warnie. 1972, 43 z. 3 – s. 359–360.
5001. Berezowski S.: Zjazd Słowackiego
Towarzystwa Geograficznego w Bańskiej
Bystrzycy. 1971, 42 z. 1 – s. 90–91.
5013. Grzeszczak J.: Seminarium Komisji Geografii Stosowanej MUG. 1972, 43
z. 1 – s. 110–113.
5002. Czekańska M.: V Konferencja
Naukowa Sekcji Geografii Szkolnej To-
5014. Jakubowicz E.: Główne zagadnienia obrad VI Międzynarodowego Kon-
427
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
gresu Ekonomiki Regionów. 1972, 43 z. 4
– s. 462–464.
ficznym w Kanadzie. 1973, 44 z. 3–4 –
s. 412–416.
5015. Kondracki J.: Europejska Konferencja Regionalna MUG w Budapeszcie
oraz 100–lecie Węgierskiego Towarzystwa Geograficznego. 1972, 43 z. 1 –
s. 107–110.
5026. Krygowski B.: Ufundowanie portretu Stanisława Pawłowskiego. 1973, 44
z. 1 – s. 121–122.
5027. Wrzosek A.: XII Zjazd Czeskiego
Towarzystwa Geograficznego. 1973, 44
z. 3–4 – s. 423–424.
5016. Kondracki J.: Jubileusz [Stupięćdziesieciolecia] 150–lecia Towarzystwa
Geograficznego w Paryżu. 1972, 43 z. 2
– s. 238–240.
5028. Zdrojewski E.Z.: Z badań geograficznych w Koszalińskim. 1973, 44 z. 1 –
s. 122–125.
5017. Kondracki J.: X Zjazd Towarzystwa Geograficznego NRD. 1972, 43 z. 4
– s. 459–460.
1974
5029. Bednarczyk H.: Konferencja na
temat „Ochrona naturalnego środowiska
człowieka w Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej". 1974, 45 z. 2 – s. 303–304.
5018. Kostrubiec B.: Międzynarodowa
konferencja na temat systemów informacji terytorialnej w Czechosłowacji. 1972,
43 z. 4 – s. 460–462.
5030. Bednarczyk H.: Wystawa kartograficzna w Łodzi. 1974, 45 z. 2 – s. 302.
5019. Koziej L.: Konferencja Towarzystwa Urbanistów Polskich dotycząca
środowiska geograficznego. 1972, 43 z. 4
– s. 454–456.
5031. Czekańska M.: Wystawa pt. "Polacy na szlakach świata”. 1974, 45 z. 2 –
s. 298–302.
5032. Kondracki J.: II zjazd geografów
Bułgarii. 1974, 45 z. 3 – s. 405–407.
5020. Od redakcji. 1972, 43 z. 1 – s. 91.
5021. Przyjemska K.: Problematyka
sympozjum w Debreczynie w 1971 r.
1972, 43 z. 4 – s. 456–458.
5033. Kostrzewski A.: [Pięćdziesięciolecie] 50–lecie Koła Naukowego Geografów Studentów UAM. 1974, 45 z. 3 –
s. 404.
1973
5022. Gocłowski A.: II sympozjum poświęcone historii rosyjsko-polskich kontaktów w dziedzinie geologii i geografii.
1973, 44 z. 3–4 – s. 424–426.
5034. Szynkiewicz A.: VI Międzynarodowy Kongres Speleologiczny w Czechosłowacji. 1974, 45 z. 4 – s. 489–491.
5035. Widacki W.: VIII Ogólnopolski
Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów. 1974, 45 z. 3 – s. 405.
5023. Iwanicka-Lyra E.: Konferencja
w sprawie rozwoju aglomeracji wielkomiejskich. 1973, 44 z. 3–4 – s. 426–428.
5036. Żeromski A.: Sypozjum poświęcone rolnictwu Ameryki Łacińskiej. 1974,
45 z. 2 – s. 304–306.
5024. Jahn A., Kostrowicki J.: XXII Międzynarodowy Kongres Geograficzny,
Kanada 1972. 1973, 44 z. 3–4 –
s. 407–412.
1975
5037. Berezowski S.: Zjazdy geografów
czechosłowackich. 1975, 46 z. 2 –
s. 255–256.
5025. Kondracki J.: Udział Polski w XXII
Międzynarodowym Kongresie Geogra-
428
Sprawozdania, informacje
5038. Biesiada R.: [Osiemdziesiąt] 80 lat
Czechosłowackiego Towarzystwa Geograficznego. 1975, 46 z. 3 – s. 358–360.
5051. Tomaszewski E.: Środowisko geograficzne w kształtowaniu miasta (32
konkurs TUP – Koszalin). 1976, 47 z. 1 –
s. 105–107.
5039. Jahn A.: Nowy plan studiów geograficznych. 1975, 46 z. 3 – s. 351–354.
5052. Wrzosek A.: Zjazd czechosłowackich geografów w Pilźnie. 1976, 47 z. 2 –
s. 213–214.
5040. Pakuła L., Rajman J.: Profesor
Maria Dobrowolska – w 80 rocznicę
urodzin. 1975, 46 z. 4 – s. 407–413.
1977
5041. Straszewicz L.: Doroczny walny
zjazd geografów francuskich w Lille
w 1974 r. 1975, 46 z. 1 – s. 133–134.
5053. Berezowski S.: VI Zjazd Towarzystwa Geograficznego ZSRR w Tbilisi.
1977, 48 z. 3 – s. 368–369.
5042. Tomaszewski E.: Letnia szkoła w
Rumunii na temat "Środowisko przyrodnicze Karpat Wschodnich”. 1975, 46 z. 1
– s. 134–136.
5054. Gacki T.: Jubileuszowy zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów.
1977, 48 z. 4 – s. 487–489.
5055. Jubileusz prof. dra Adama Malickiego – w 70 rocznicę jego urodzin.
1977, 48 z. 4 – s. 383–384.
5043. Tomaszewski E.: Międzynarodowe
szkolenie w dziedzinie teledetekcji we
Francji. 1975, 46 z. 3 – s. 360–362.
5056. Kondracki J.: XXIII Międzynarodowy Kongres Geograficzny. 1977, 48
z. 2 – s. 208–213.
5044. Witt A.: Sypozjum holoceńskie
(Poznań-Wrocław, 16–21 IX 1974).
1975, 46 z. 3 – s. 356–357.
1976
5057. Lankamer T.: Wymiana z Armenią.
1977, 48 z. 4 – s. 481–482.
5045. Burchard J., Dylik W.: Wyprawa
naukowa Uniwersytetu Łódzkiego do
Afryki. 1976, 47 z. 4 – s. 419–422.
5058. Pulina M.: Kolokwium poświęcone
tematyce krasowej. 1977, 48 z. 1 –
s. 104–105.
5046. Harasimiuk M.: Sympozjum Komisji Denudacji Krasowej Międzynarodowej Unii Speleologicznej w Ljubljanie.
1976, 47 z. 4 – s. 417–419.
5059. Rzepa C.: II Szkoła Speleologiczna
poświęcona zjawiskom krasowym Sudetów. 1977, 48 z. 1 – s. 102–103.
5060. Szponar A.: Sesja naukowa na
temat rzeźby i czwartorzędu południowozachodniej Polski. 1977, 48 z. 1 –
s. 99–102.
5047. Kondracki J.: Kongres geografów
Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
1976, 47 z. 1 – s. 104–105.
5048. Kondracki J.: Stulecie Rumuńskiego Towarzystwa Geograficznego. 1976,
47 z. 2 – s. 212.
5061. Szukalski J.: VII Konferencja Naukowa Sekcji Geografii Szkolnej Towarzystwa Geograficznego NRD. 1977, 48 z. 1
– s. 105–107.
5049. Kostrzewski A.: Poznańska wyprawa do Australii. 1976, 47 z. 4 –
s. 422–423.
1978
5062. Berezowski S.: Seminarium Oddziału Północnomorawskiego Towarzystwa Geograficznego Czechosłowacji.
1978, 49 z. 1 – s. 101–102.
5050. Olszewski J.L.: Krok w kierunku
poprawy gospodarowania Puszczą Białowieską. 1976, 47 z. 3 – s. 334–336.
429
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
5063. Bubień A.: II Sympozjum Glacitektoniki. 1978, 49 z. 1 – s. 100–101.
1980
5075. Berezowski S.: Międzynarodowe
sympozjum geograficzne na Słowacji.
1980, 51 z. 2 – s. 253–254.
5064. Częstochowska E.: Konferencja na
temat gleb zniszczonych przez erozję
i przez przemysł. 1978, 49 z. 4 –
s. 511–513.
5076. Domański B.: XVII Ogólnopolski
Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów we Wrocławiu i w Kowarach.
1980, 51 z. 4 – s. 483–484.
5065. Kondracki J.: Kongres Geografów
Niemieckiej Republiki Demokratycznej
(Drezno 20–23 lutego 1978 r.). 1978, 49
z. 3 – s. 388–389.
5077. Dynowska I.: Konferencja Towarzystwa Geograficznego NRD poświęcona gospodarce wodnej. 1980, 51 z. 3 –
s. 366–367.
5066. Piasecka J.E.: V Międzynarodowe
Sympozjum Towarzystwa Przyjaciół
Globusów. 1978, 49 z. 2 – s. 237–239.
5067. Richling A.: III Narodowy Kongres Geografów Bułgarskich. 1978, 49
z. 3 – s. 389–391.
5078. Jankowska K.: Międzynarodowe
sympozjum ochrony środowiska w obszarach przemysłowych. 1980, 51 z. 2 –
s. 251–253.
5068. Skonka C.: Izba Pamięci Wincentego Pola w Sobieszewie. 1978, 49 z. 3 –
s. 391–394.
5079. Jankowski A.T.: IX Ogólnopolska
Konferencja Fotointerpretacji. 1980, 51
z. 4 – s. 477–479.
5069. Wilgatowa K.: Profesor Aniela
Chałubińska. 1978, 49 z. 1 – s. 91–100.
5080. Jankowski A.T., Szczypek T.: VI
czesko-polskie seminarium na temat roli
nauk geograficznych w prognozowaniu
rozwoju społeczeństwa. 1980, 51 z. 1 –
s. 104–105.
5070. Wrzosek A.: Profesor Michał
Lukniš wyróżniony nagrodą narodową
Słowackiej Republiki Socjalistycznej.
1978, 49 z. 3 – s. 351.
5081. Mikulski Z.: Jubileusz profesora
Jerzego Kondrackiego. 1980, 51 z. 1 –
s. 97–99.
1979
5071. Kostrubiec B.: Ogólnopolska konferencja wykładowców matematyki na
studiach geograficznych. 1979, 50 z. 3 –
s. 276–277.
5082. Repelewska-Pękalowa J.: Międzynarodowa konferencja poświęcona problemowi erozji w Europie i USA. 1980,
51 z. 1 – s. 105–107.
5072. Kozanecka M., Zając S.: Jubileusz
osiemdziesięciolecia urodzin prof. dra
Rodiona Mochnackiego. 1979, 50 z. 1–2
– s. 125–128.
5083. Richling A.: Sesja dla uczczenia
jubileuszu prof. dra Jerzego Kondrackiego. 1980, 51 z. 1 – s. 100.
5084. Szukalski J.: Sympozjum poświęcone kształtowaniu i ochronie środowiska geograficznego Bałtyku. 1980, 51
z. 3 – s. 363–364.
5073. Szukalski J.: Ogólnopolska konferencja na temat "Naukowcy krajoznawstwu”. 1979, 50 z. 3 – s. 279–280.
5074. Zając S.: Ogólnopolska konferencja wykładowców dydaktyki geografii.
1979, 50 z. 3 – s. 278–279.
5085. Wieczorkowska J., Klajnert Z.:
Konferencja peryglacjalna w Laponii,
1979. 1980, 51 z. 3 – s. 364–366.
430
Sprawozdania, informacje
5086. Winid B.: Sympozjum w dwusetną
rocznicę urodzin Karola Rittera. 1980,
51 z. 1 – s. 100–101.
5098. Piasecka J.E.: Wykorzystanie globusów w dydaktyce geografii. 1982, 53
z. 2 – s. 219–221.
1981
5099. Sobczak L.: Kompleksowe badania
polskiej strefy Bałtyku. 1982, 53 z. 1 –
s. 104–106.
5087. Berezowski S.: IV spotkanie geografów czeskich i słowackich w Morawce. 1981, 52 z. 2 – s. 254–255.
1983
5088. Jankowski A.T.: VII Sympozjum
Polsko-Czechosłowackie. 1981, 52 z. 3 –
s. 363–365.
5100. Berezowski S.: Ćwierć wieku "Notatek Płockich”. 1983, 54 z. 1 –
s. 106–107.
5089. Kossowska-Cezak U.: VII Zjazd
Towarzystwa Geograficznego ZSRR.
1981, 52 z. 4 – s. 484–486.
5101. Berezowski S.: Działalność Towarzystwa Geograficznego Paryża. 1983,
54 z. 4 – s. 561–562.
5090. Kuciński K.: Konferencja dydaktyczna w Szkole Głównej Planowania
i Statystyki. 1981, 52 z. 2 – s. 248–249.
5102. Berezowski S.: W setną rocznicę
założenia Koła Geografów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. 1983, 54 z. 1 – s. 103–
105.
5091. Piasecki D.: Projekt badań nad
jakością środowiska życia w Polsce [list
do Redakcji]. 1981, 52 z. 2 – s. 264.
5103. Jania J., Krawczyk W.: Doroczne
spotkanie brytyjskiego oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Glacjologicznego. 1983, 54 z. 1 – s. 126–129.
5092. Szupryczyński J.: XXIV Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Tokio.
1981, 52 z. 3 – s. 361–363.
5104. Kondracki J.: Rada Towarzystw
Naukowych. 1983, 54 z. 2 – s. 273–275.
5093. Więckowski M.: XXXI Zjazd Węgierskiego Towarzystwa Geograficznego.
1981, 52 z. 3 – s. 365–368.
5105. Marszał T.: I Sesja Plenarna Stałej
Grupy Roboczej Geografii Włókiennictwa. 1983, 54 z. 2 – s. 275–277.
1982
5106. Partyka J.: XVIII Ogólnopolski
Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów w Zakopanem. 1983, 54 z. 1 –
s. 121–123.
5094. Berezowski S.: Polsko-francuskie
kolokwia geograficzne. 1982, 53 z. 1 –
s. 106–109.
5095. Harasimiuk M.: XI Kongres Geografów Jugosłowiańskich i XII Zjazd
Słoweńskiego Towarzystwa Geograficznego. 1982, 53 z. 2 – s. 225–229.
5107. Parusel J.B.: [Dziewięćdziesiąt] 80
lat obserwacji klimatycznych w Zawoi.
1983, 54 z. 1 – s. 107–108.
5108. Przybylak R.: Udział Studenckiego
Koła Naukowego Geografów w Toruniu
w wyprawach polarnych na Spitsbergen
w latach 1975–1980. 1983, 54 z. 4 –
s. 563–566.
5096. Kondracki J.: IV Narodowy Kongres Geografów Bułgarskich. 1982, 53
z. 2 – s. 223–225.
5097. Kondracki J.: XV Zjazd Czechosłowackiego Towarzystwa Geograficznego w Brnie. 1982, 53 z. 2 – s. 221–223.
5109. Pulinowa M.Z.: Sympozjum –
"Pseudokras w Czechosłowacji”. 1983,
54 z. 3 – s. 421–423.
431
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
5110. Richling A.: Międzynarodowe
sympozjum "Syntezy krajobrazowe –
geoekologiczne podstawy gospodarowania krajobrazem”. 1983, 54 z. 1 –
s. 123–126.
rzystwa Geograficznego w Gdańsku.
1985, 56 z. 1 – s. 109–111.
5111. Stan Biblioteki Polskiego Towarzystwa Geograficznego na koniec 1982
roku. 1983, 54 z. 1 – s. 140.
5123. Henkiel A.: [Dwadzieścia pięć] 25
lat Bieszczadzkiej Stacji Naukowej
UMCS. 1985, 56 z. 1 – s. 111–114.
5122. Górka Z.: Sesja naukowa z okazji
100 rocznicy urodzin Ludomira Sawickiego. 1985, 56 z. 1 – s. 106–107.
1984
5124. Klaczyńska-Przyjemska K.: Jubileuszowa wyprawa na Spitsbergen. 1985,
56 z. 2 – s. 243–246.
5112. Bartkowski T.: Dyskusja nad pojęciem krajobrazu. 1984, 55 z. 4 – s. 557–
558.
5125. Kostrzewski A.: Dyplomy Komisji
Geomorfologii Polskiego Towarzystwa
Geograficznego za najlepsze prace doktorskie obronione w 1981 i 1983 r. 1985,
56 z. 2 – s. 239–240.
5113. Czerwiński J.: Wizyta wrocławskich geografów w Chinach. 1984, 55
z. 1 – s. 125–129.
5114. Kondracki J.: XVI Zjazd Czechosłowackiego Towarzystwa Geograficznego. 1984, 55 z. 4 – s. 560–561.
5126. Olszewski A.: Sprawozdanie z III
Seminarium Polarno-Geomorfologicznego w Toruniu. 1985, 56 z. 2 –
s. 240–243.
5115. Marciniak K.: X Sympozjum Polarne. 1984, 55 z. 1 – s. 123–125.
5127. Pulina M.: Międzynarodowe kolokwium na temat inżynierii środowiska
krasowego. 1985, 56 z. 2 – s. 248–250.
5116. Marszał T.: II Sesja Plenarna
Międzynarodowej Stałej Grupy Roboczej
Geografii Włókiennictwa. 1984, 55 z. 4 –
s. 558–559.
5128. Skupowa J.: Seminarium geografów szkół wyższych krajów socjalistycznych. 1985, 56 z. 2 – s. 246–247.
5117. Maruszczak H.: W sprawie opracowania słownika geograficznego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 1984, 55
z. 1 – s. 129–134.
1986
5129. Ciechocińska M.: Konkurs na
najlepsze prace dyplomowe z zakresu
zastosowań geografii w 1984 r. 1986, 57
z. 2 – s. 318–320.
5118. Maruszczak H.: Wytyczne do opracowania treści haseł słownika geograficznego województwa lubelskiego. 1984,
55 z. 1 – s. 134–141.
5130. Kondracki J.: IV Kongres Geografów Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 1986, 57 z. 2 – s. 325–327.
5119. Travniček D.: Profesor Vlastislav
Haeufler (w 60–lecie urodzin). 1984, 55
z. 2 – s. 274–276.
5131. Kozarski S.: Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna.
1986, 57 z. 2 – s. 322–324.
1985
5120. Berezowski S.: Współpraca geografów: Languedoc-Mazowsze. 1985, 56
z. 3–4 – s. 468–471.
5132. Makieła Z.: Seminarium "Geografia przemysłu w akademickim kształceniu
nauczycieli geografii”. 1986, 57 z. 4 –
s. 601–603.
5121. Drwal J.: XI Ogólnopolska Konferencja Hydrograficzna Polskiego Towa-
432
Sprawozdania, informacje
5133. Marsz A.: Kasacja statku szkolnego s/t "Jan Turlejski”. 1986, 57 z. 3 –
s. 478–479.
5145. Krawczyk B.: Zjazd Węgierskiego
Towarzystwa Geograficznego w Eger.
1987, 58 z. 1 – s. 118–119.
5134. Nalborczyk J.: Sesja naukowa
w Jaśle. 1986, 57 z. 2 – s. 320–321.
5146. Rosa B.: Seminarium poświęcone
problemom badawczym morza i wybrzeża. 1987, 58 z. 4 – s. 502–503.
5135. Preisner Z.: Toruńska wyprawa
geograficzna w Himalaje Nepalu. 1986,
57 z. 4 – s. 604–605.
5147. Runge J., Zadrożny T.: Sprawozdanie z konferencji „Nauki geograficzne
wobec potrzeb praktyki". 1987, 58 z. 1 –
s. 115–116.
5136. Rzepa C.: I Szkoła Geomorfologiczna poświęcona metodom hydrochemicznym w geomorfologii dynamicznej.
1986, 57 z. 3 – s. 476–477.
5148. Travniček D.: Osiemdziesięciolecie
profesora Jana Krejciego 1987, 58 z. 2 –
s. 247–249.
5137. Starkel L.: Informacja o seminarium "Czas w geomorfologii – rola zjawisk sekularnych i ekstremalnych”. 1986,
57 z. 2 – s. 181–182.
5149. Troc M.: Ogólnopolskie seminarium naukowe nt. Zakład przemysłowy
w akademickim kształceniu nauczycieli
geografii. 1987, 58 z. 4 – s. 505–506.
5138. Vencálek J.: Czechosłowackopolska konferencja geograficzna. 1986,
57 z. 4 – s. 603–604.
1988
5150. Chałubińska A., Jahn A.: O niektórych formach i sposobach krytyki naukowej. 1988, 59 z. 4 – s. 449–453.
1987
5139. Czerwiński J.: XX Zjazd Związku
Niemieckich
Nauczycieli
Geografii.
1987, 58 z. 1 – s. 121–122.
5151. Ciechocińska M.: Sprawozdanie
z międzynarodowego sympozjum „Rola
strategii przestrzennego zagospodarowania kraju w planowaniu wzrostu gospodarczego i restrukturyzacji gospodarki". 1988, 59 z. 4 – s. 458–461.
5140. Dynowska I.: Konferencja Międzynarodowej Asocjacji Nauk Hydrologicznych w Budapeszcie. 1987, 58 z. 1 –
s. 122–125.
5152. Kondracki J.: XVII Zjazd Czechosłowackiego Towarzystwa Geograficznego. 1988, 59 z. 1 – s. 118–120.
5141. Gonera P.: Seminarium polskoszwedzkie w Poznaniu. 1987, 58 z. 4 –
s. 504–505.
5153. Maik W.: Konferencja nt. „Główne kierunki i problemy badawcze geografii osadnictwa i ludności w Polsce".
1988, 59 z. 2 – s. 243–244.
5142. Jahn A.: [Siedemdziesięciopięcio-]
75–lecie profesora A. Lincolna Washburna. 1987, 58 z. 2 – s. 249–250.
5143. Kondracki J.: IX Zjazd Słowackiego Towarzystwa Geograficznego. 1987,
58 z. 1 – s. 119–121.
5154. Piszczek P.: XXI Ogólnopolski
Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów. 1988, 59 z. 1 – s. 121–122.
5144. Krawczyk B.: Narada sekretarzy
towarzystw geograficznych europejskich
krajów socjalistycznych (Veszprem 27–
29 VI 1986). 1987, 58 z. 1 – s. 117–118.
5155. Pulina M.: Międzynarodowe sympozjum speleologiczne w Tbilisi. 1988,
59 z. 4 – s. 461–463.
433
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
5156. Szajnowska-Wysocka A.: Seminarium naukowe u profesora Straszewicza.
1988, 59 z. 3 – s. 364.
1990
5169. Kondracki J.: VI Kongres Geografów Bułgarskich. 1990, 61 z. 3–4 –
s. 232–233.
5157. Welc A.: II Letnia Szkoła Geomorfologiczna. 1988, 59 z. 2 – s. 241–242.
5170. Kondracki J.: V Kongres Geografów Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 1990, 61 z. 1–2 – s. 105–107.
1989
5158. Burchard J.: „Chemizm opadów
atmosferycznych, wód powierzchniowych
i podziemnych" – konferencja naukowa.
1989, 60 z. 2 – s. 237–239.
5171. Kondracki J.: [Stupięćdziesięciolecie] 150–lecie urodzin Mikołaja Przewalskiego. 1990, 61 z. 1–2 – s. 104–105.
5159. Jahn A., Kozarski S.: V Międzynarodowa Konferencja Zmarzlinoznawcza.
1989, 60 z. 3 – s. 369–370.
5172. Pełka J.: XXII Ogólnopolski Zjazd
Studenckich Kół Naukowych Geografów.
1990, 61 z. 3–4 – s. 233–234.
5160. Kamiński Z., Maik W.: Osiemdziesięciolecie urodzin Profesor Stanisławy
Zajchowskiej. 1989, 60 z. 3 – s. 355–357.
5173. Więckowski M.: Specjalizacja na
studiach a specjalności zawodowe geografów. 1990, 61 z. 1–2 – s. 99–101.
5161. Kotarba A.: Oświadczenie. 1989,
60 z. 2 – s. 220.
1991
5174. Hibszer A., Morawiecka I.: II
Kongres Europejskiego Stowarzyszenia
Studentów i Młodych Geografów
[EGEA]. 1991, 62 z. 4 – s. 388–389.
5162. Kozłowska-Szczęsna T.: Jubileusz
Fińskiego Towarzystwa Geograficznego
1888–1988. 1989, 60 z. 1 – s. 115–119.
5163. Krawczyk B.: Posiedzenie sekretarzy towarzystw geograficznych europejskich krajów socjalistycznych. 1989, 60
z. 3 – s. 370–371.
5175. Kozarski S.: Druga Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna.
1991, 62 z. 3 – s. 268–270.
5176. Makieła Z.: Konferencja – problemy przemysłu rolno-spożywczego. 1991,
62 z. 4 – s. 385–388.
5164. Łanczont M.: IV Szkoła Geomorfologiczna. 1989, 60 z. 4 – s. 487–489.
5165. Nowosad M.: Obozy adaptacyjne
w Równi. 1989, 60 z. 2 – s. 239–240.
5177. Nowaczyk B.: VII bilateralna
konferencja PRL-NRD dotycząca czwartorzędu. 1991, 62 z. 3 – s. 265–266.
5166. Pereyma J.: XV Sympozjum Polarne – Wrocław 1988. 1989, 60 z. 3 –
s. 368–369.
5178. Olszewski A., Skowron R.: XVI
Sympozjum Polarne. 1991, 62 z. 3 –
s. 264–265.
5167. Przybylak R.: Wyprawa naukowa
„Tanganika '86". 1989, 60 z. 1 –
s. 119–121.
5179. Pulina M.: Konferencja poświęcona problemom krasu śródziemnomorskiego. 1991, 62 z. 1–2 – s. 142–143.
5168. Żołnierz A.: Ogólnopolska konferencja nt. dydaktyki geografii. 1989, 60
z. 4 – s. 489–491.
5180. Pulina M.: [Stulecie] 100–lecie
badań Bajkału i wschodniej Syberii przez
Polaków. 1991, 62 z. 3 – s. 266–268.
434
Sprawozdania, informacje
5181. Sinkiewicz M., Szczepanik W.:
XIII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji. 1991, 62 z. 1–2 – s. 138–140.
w sektorze produkcyjno -usługowym
w krajach europejskich. 1993, 64 z. 2 –
s. 234–236.
5182. Szukalski J.: Udział polskich geografów w konferencji o dokształcaniu
nauczycieli RFN. 1991, 62 z. 4 – s. 390.
5193. Sieńko B.: Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania –
konferencja ogólnopolska. 1993, 64 z. 3–
4 – s. 380–382.
5183. Ustrnul Z.: XXI Międzynarodowa
Konferencja Meteorologii Alpejskiej.
1991, 62 z. 4 – s. 389–390.
5194. Szymańska D., Stachowski J.:
Ogólnopolska konferencja „Zagadnienia
lokalnych systemów osadniczych". 1993,
64 z. 2 – s. 232–233.
5184. Wilczyński W.: Uwagi na marginesie „Dialogue Project". 1991, 62 z. 4 –
s. 381–382.
5195. Zieliński A.: XIX Sympozjum Polarne. 1993, 64 z. 1 – s. 110–111.
5185. Ziętara T.: Sympozjum polskoszwedzkie na temat kształcenia nauczycieli w zakresie ochrony środowiska
naturalnego. 1991, 62 z. 1–2 –
s. 140–141.
1994
5196. Babicz J.: Historia geografii
i kartografii na XIX Międzynarodowym
Kongresie Nauki w Saragossie. 1994, 65
z. 1 – s. 93–94.
5186. Żołnierz A.: Ogólnopolska konferencja – „Aktywizacja uczniów w nauczaniu geografii". 1991, 62 z. 4 –
s. 384–385.
5197. Chmal H.: II Zjazd Geomorfologów Polskich. 1994, 65 z. 3–4 –
s. 417–418.
1992
5187. Kondracki J.: Rada Towarzystw
Naukowych. 1992, 63 z. 2 – s. 264–265.
5198. Dybkowska M., Superson J.: Polsko-ukraińska konferencja na temat tektoniki Roztocza. 1994, 65 z. 1 – s. 90–92.
5188. Kondracki J.: [Studwudziestopięciolecie] 125–lecie Włoskiego Towarzystwa Geograficznego. 1992, 63 z. 3–4 –
s. 404–405.
5199. Mordwa S.: Międzynarodowa
konferencja poświęcona przemianom
miejsko-przemysłowym w byłych państwach socjalistycznych. 1994, 65 z. 3–4
– s. 420–422.
5189. Nocoń R.H.: Osiemdziesięciolecie
urodzin Alfreda Horniga. 1992, 63 z. 1 –
s. 133–134.
5200. Richling A.: Polska i Międzynarodowa Asocjacja Krajobrazu. 1994, 65
z. 3–4 – s. 419–420.
1993
5190. Baraniecki L.: 27 Międzynarodowy
Kongres Geograficzny, Waszyngton
1992. 1993, 64 z. 3–4 – s. 377–379.
5201. Szymańska D.: Międzynarodowa
konferencja UNESCO „Kultura młodych
miast". 1994, 65 z. 1 – s. 93.
5191. Buraczyński J.: Profesor Aniela
Chałubińska – doktorem honoris causa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
1993, 64 z. 2 – s. 229–232.
5202. Tkocz M.: X północnomorawskie
kolokwium demograficzne. 1994, 65 z. 3–
4 – s. 417.
5192. Musiał W.: Międzynarodowa konferencja poświęcona procesowi przemian
435
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
5203. Wahla A.: Setna rocznica istnienia
Czeskiego Towarzystwa Geograficznego.
1994, 65 z. 3–4 – s. 415–416.
regionu lubelskiego. 1997, 68 z. 2 –
s. 253–256.
5214. Osuch W.: Ogólnopolska konferencja „Różne drogi kształcenia i dokształcania nauczycieli geografii". 1997,
68 z. 1 – s. 119–120.
1995
5204. Tkocz J.: Sprawozdanie z konferencji poświęconej problematyce geografii historycznej osadnictwa. 1995, 66 z. 1
– s. 108–109.
5215. Różkowski J.: Sympozjum krasowe
rosyjsko-polsko-francuskie na Syberii
i Uralu. 1997, 68 z. 3–4 – s. 410–412.
5205. Tomaszewski J.T.: Ogólnopolska
konferencja hydrograficzna. 1995, 66
z. 2 – s. 237–238.
5216. Zub L.: U grobu polarnika. 1997,
68 z. 3–4 – s. 407–408.
1996
1998
5206. Ciechocińska M.: Seminarium
„Miasta przygraniczne Polski i Białorusi
w warunkach liberalizacji i rozwoju
demokracji". 1996, 67 z. 1 – s. 135–137.
5217. Czerwiński J.: Europejska konferencja „Environmental and societal
change in mountain regions". 1998, 69
z. 1 – s. 123–124.
5207. Kłosowski F.: XI Międzynarodowe
Kolokwium Demograficzne. 1996, 67 z. 1
– s. 137–138.
5218. Grosse H., Kowalkowski A.: Instrumenty zachowawczej ochrony środowiska i ich włączenie do regionalnych
koncepcji. 1998, 69 z. 3–4 – s. 373–375.
5208. Kosakowski W.: Pierwsze miejsce
polskiej reprezentacji na I Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Holandii. 1996, 67 z. 3–4 – s. 429.
5219. Grykień S., Hasiński W.: IV konferencja z cyklu „Przemiany regionalnych
struktur
funkcjonalno-przestrzennych"
pod hasłem „Globalizacja a region,
regionalizacja i regionalizm". 1998, 69
z. 3–4 – s. 375–376.
5209. Mityk J.: Konferencja – świętokrzyski agroturyzm. 1996, 67 z. 1 –
s. 132–133.
5220. Kantowicz E., Skoczek M.: Czasy
środowiska (Les temps de environnement). 1998, 69 z. 1 – s. 120–122.
5210. Trepińska J.: Konferencja „Klimatologiczne aspekty ochrony środowiska
w obszarach górskich". 1996, 67 z. 1 –
s. 133–135.
5221. Kozanecka M.: Międzynarodowa
konferencja „Społeczne koszty migracji
transgranicznych". 1998, 69 z. 2 –
s. 228–230.
1997
5211. Bajgier-Kowalska M.: Międzynarodowe sympozjum osuwiskowe w Norwegii. 1997, 68 z. 2 – s. 256–258.
5222. Mazurek M., Zwoliński Z.: IV
Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna. 1998, 69 z. 1 – s. 118–120.
5212. Kudełko J.: Międzynarodowa konferencja „Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej". 1997,
68 z. 3–4 – s. 408–410.
5223. Rachlewicz G.: IV Zjazd Geomorfologów Polskich w Lublinie. 1998, 69
z. 2 – s. 227–228.
5224. Suchożebrski P.: Konferencja
naukowa „Aktualne problemy rozwoju
5213. Nowosad M.: Problemy współczesnej klimatologii i agrometeorologii
436
Sprawozdania, informacje
regionu na przykładzie wybranych obszarów Polski", Siedlce, 5 XI 1997 r.
1998, 69 z. 2 – s. 230–231.
5233. Pulina M.: V międzynarodowe
sympozjum poświęcone jaskiniom lodowcowym i procesom kriokrasowym. Courmayeur, Mount Blanc – Włochy 14–18
kwiecień 2000 r. 2000, 71 z. 2 –
s. 246–248.
1999
5225. Dobiński W., French H.M.: Postęp
w badaniach nad zmarzliną. VII Międzynarodowa Konferencja Zmarzlinozawcza, Yellowknife, Kanada. 1999, 70 z. 3–
4 – s. 402–407.
2001
5234. Ciok S., Ilnicki D.: V Międzynarodowa konferencja z cyklu „Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalnoprzestrzennych" pod hasłem „Polskie
regiony w procesie integracji europejskiej". 2001, 72 z. 3–4 – s. 431–433.
5226. Jankowski A.T.: Dwadzieścia lat
współpracy geografów polskich z Uniwersytetu Śląskiego oraz geografów
czeskich z Uniwersytetu Ostrawskiego
w badaniach strefy przygranicznej. 1999,
70 z. 3–4 – s. 407–410.
5235. Dulias R., Obroślak Ł.: I sympozjum węgiersko-polskie „Anthropogenic
aspects of landscape transformations".
2001, 72 z. 1 – s. 125–126.
5227. Janowski I.: Sesja naukowa „Uwarunkowania i funkcje turystyki na przykładzie Chęcińsko-Kieleckiego Parku
Krajobrazowego". 1999, 70 z. 1 –
s. 120–122.
5236. Florek W.: V Zjazd Geomorfologów Polskich. 2001, 72 z. 2 – s. 240–241.
5237. Issmer K.: Konferencja Eurosyberyjskiej Subkomisji Holocenu INQUA
„Późny vistulian i wczesny holocen regionu pomiędzy Szprewą a Odrą", Bautzen-Dychów, 1–5 maja 2001. 2001, 72
z. 3–4 – s. 433–435.
5228. Latosińska J.: II Seminarium Naukowe Geografów Polski, Gruzji i Wielkiej
Brytanii „Społeczne, polityczne i przestrzenne konsekwencje zmian zachodzących w Polsce i Gruzji". 1999, 70 z. 2 –
s. 258–259.
5238. Księżopolski R.L.: Zmieniająca się
polityczna mozaika świata: procesy integracji i dezintegracji – sympozjum Komisji „Polityczna mapa świata" Międzynarodowej Unii Geograficznej. 2001, 72
z. 1 – s. 124–125.
5229. Liszewski S.: XII Zjazd Słowackiego Towarzystwa Geograficznego.
1999, 70 z. 1 – s. 117–120.
5230. Mazurski K.R.: Miejsce i znaczenie geografii w systemie edukacyjnym.
1999, 70 z. 2 – s. 256–257.
5239. Migała K.: 2nd International Conference on Fog and Fog Collection.
2001, 72 z. 3–4 – s. 435–436.
5231. Sobik M.: Problemy klimatycznobotaniczne Gór Izerskich. 1999, 70 z. 1 –
s. 122–124.
5240. Mikulski Z.: Medal im. Jerzego
Kondrackiego za zasługi dla Wydziału
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 2001, 72 z. 3–
4 – s. 429–431.
2000
5232. Nowak E.: Geomorfologia gór
i wyżyn w Polsce – kontrowersje i nowe
spojrzenia. Konferencja naukowa, Wólka
Milanowska, 16–19.05.2000 r. 2000, 71
z. 3–4 – s. 366–368.
5241. Richling A.: XI Zjazd Rosyjskiego
Towarzystwa Geograficznego (28 VIII –
2 IX 2000). 2001, 72 z. 1 – s. 123.
437
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
5251. Owczarek P.: Relacje między człowiekiem a środowiskiem górskim w zakresie zagrożeń geomorfologicznych
i antropopresji w Europie. Sympozjum
Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów, Dornbirn, 14 VII 2002. 2002, 73
z. 4 – s. 378–380.
2002
5242. Górska M.: Holoceńskie oraz
współczesne procesy morfogenetyczne.
Warsztaty Geomorfologiczne w Egipcie,
5–22 IV 2002. 2002, 73 z. 3 –
s. 263–268.
5243. Issmer K.: XI Seminarium „Korelacja stratygraficzna lessów i utworów
lodowcowych Polski i Ukrainy", Wrocław-Jarnołtówek, 23–28 IX 2001. 2002,
73 z. 1–2 – s. 165–167.
5252. Sobik M.: Człowiek a klimat w XX
wieku. Wrocław, 13–15 VI 2002. 2002,
73 z. 4 – s. 377–378.
2003
5253. Domański B.: Industry in a Networked World: Making Sense of Globalization. Konferencja Komisji Dynamiki
Przestrzeni Gospodarczych Międzynarodowej Unii Geograficznej, Johannesburg, 30 VII – 2 VIII 2002. 2003, 74 z. 1–
2 – s. 164–166.
5244. Karasiewicz M.T.: VI Międzynarodowe Sympozjum Drumlinowe, 17–23 VI
2001, Toruń-Górzno. 2002, 73 z. 1–2 –
s. 162–164.
5245. Kortus B.: XXX. Konferencja Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej,
Wittenberga, 4–7 VI 2002. 2002, 73 z. 3
– s. 270–272.
5254. Domański B.: Śląsk – Małopolska
– potencjał i bariery gospodarki opartej
na wiedzy. Kraków, 2 XII 2002. 2003, 74
z. 1–2 – s. 166–169.
5246. Królikowska K.: Ogólnopolska
Konferencja Naukowa „Park Krajobrazowy – i co dalej?", 20–22 IX 2001.
2002, 73 z. 1–2 – s. 164–165.
5255. Eberhardt P.: Do Redakcji „Czasopisma Geograficznego". 2003, 74 z. 1–
2 – s. 128.
5247. Latocha A., Synowiec G.: Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology
and Conservation. Doubice (Republika
Czeska), 14–20 IX 2002. 2002, 73 z. 4 –
s. 382–384.
5256. Klementowski J., Orłowska E.:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Kulturowy aspekt badań geograficznych", Wrocław, 16–18 X 2003. 2003, 74
z. 4 – s. 409–411.
5248. Lisowski A.: Konferencja Komisji
Miejskiej Międzynarodowej Unii Geograficznej „Monitorowanie miast przyszłości", Pretoria, 27 VII – 4 VIII 2002.
2002, 73 z. 4 – s. 380–382.
5257. Klementowski J., Ropuszyński P.:
Ogólnopolskie Seminarium Naukowe
„Kultura jako przedmiot badań geograficznych", Wrocław, 14–15 VI 2002.
2003, 74 z. 1–2 – s. 159–162.
5249. Makieła Z.: Problemy transformacji struktur przemysłowych, Kraków, 3–4
XI 2001. 2002, 73 z. 1–2 – s. 170–173.
5258. Rykiel Z.: Na marginesie polemiki
Piotra Eberhardta. 2003, 74 z. 1–2 –
s. 127.
5250. Myga-Piątek U.: II Ogólnopolskie
Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Spojrzenie na krajobraz kulturowy – jedność w różnorodności", Sosnowiec, 16 XI 2001. 2002, 73 z. 1–2 –
s. 167–170.
5259. Spallek W.: [Pięćdziesiąt] 50 lat
Zakładu Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zjazd absolwentów i sesja
438
Sprawozdania, informacje
okolicznościowa, Wrocław, 26–27 IV
2003. 2003, 74 z. 3 – s. 285–288.
5267. Traczyk A.: III Świętokrzyskie
spotkania geologiczno-geomorfologiczne,
Łysogóry, 13–15.05.2004. 2004, 75 z. 4 –
s. 342–344.
2004
5260. Długosz Z., Siwek T.: Międzynarodowa
Konferencja
Geograficzna
„Geografia a problematyka poznania
geograficznej rzeczywistości", Ostrawa,
30–31.08.2004. 2004, 75 z. 3 –
s. 243–244.
2005
5268. Borowiec M., Rachwał T.: I Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość a współczesne
wyzwania cywilizacyjne", Kraków, 27–
28.09.2004. 2005, 76 z. 3 – s. 245–249.
5261. Ilnicki D.: VII Konferencja z cyklu
„Przekształcenia regionalnych struktur
funkcjonalno-przestrzennych" pod hasłem „Polskie regiony w procesie integracji europejskiej", Wrocław, 18–
19.10.2004. 2004, 75 z. 3 – s. 244–248.
5269. Mazurek M., Zwoliński Z.: Warsztaty Geomorfologiczne ISLANDIA 2005,
14–28.08.2005. 2005, 76 z. 3 –
s. 252–257.
5270. Rachwał T.: XX Jubileuszowa
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej", Kraków, 6–
7.12.2004. 2005, 76 z. 4 – s. 405–407.
5262. Klementowski J.: III Ogólnopolska
Konferencja
Naukowa
„Kulturowy
aspekt badań geograficznych", Wrocław,
25–26.09.2004. 2004, 75 z. 4 – s. 346–
349.
5271. Rachwał T.: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stan, możliwości
i uwarunkowania rozwoju infrastruktury
techniczno-ekonomicznej w obszarach
metropolitalnych", Kraków, 3–4.03.2005.
2005, 76 z. 4 – s. 407–410.
5263. Latocha A., Zwoliński Z.: Warsztaty Geomorfologiczne TUNEZJA 2004
(15–29.04.2004). 2004, 75 z. 1–2 –
s. 143–148.
5264. Machowski R., Rzętała M., Parzóch K.: VIII Ogólnopolska Konferencja
Limnologiczna „Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona", Sosnowiec, 15–
17.09.2004. 2004, 75 z. 4 – s. 344–346.
5272. Richling A.: Geografia na Uniwersytecie Moskiewskim w 250–lecie
jego istnienia. Moskwa, 24–25.01.2005.
2005, 76 z. 3 – s. 249–252.
5273. Spallek W., Wieczorek M.: XIV
Szkoła Kartograficzna „Główne problemy współczesnej kartografii 2005. Projektowanie i redakcja map". Szklarska
Poręba, 20–22.04.2005. 2005, 76 z. 1–2
– s. 121–126.
5265. Owczarek P.: 10. Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Badawczego
INTERPRAEVENT „Zmiany w obrębie
środowiska naturalnego i kulturowego
człowieka oraz ich konsekwencje", Riva
del Garda (Włochy), 23–30.05.2004.
2004, 75 z. 1–2 – s. 152–154.
5274. Zalewski W., Myga-Piątek U.: VII
Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych", Warszawa, 21–
22.10.2005. 2005, 76 z. 4 – s. 410–413.
5266. Spallek W., Zalewski W.: XIII
Szkoła Kartograficzna „Główne problemy współczesnej kartografii 2004. Co
zwie się koncepcją mapy?", Lądek Zdrój,
21–23.04.2004. 2004, 75 z. 1–2 – s. 145.
439
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
5282. Kral R.: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych", Kraków, 30 maja – 1 czerwca
2007 r. 2007, 78 z. 3 – s. 247–249.
2006
5275. Borowicz D., Spallek W.: XXXI
Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Społeczna i edukacyjna rola kartografii w Polsce", Warszawa, 20–
21.10.2005. 2006, 77 z. 1–2 –
s. 133–137.
5283. Liszewski S.: Profesor Antoni
Jackowski Profesorem Honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2007, 78 z. 3
– s. 249–253.
5276. Namyślak B.: Międzynarodowe
Seminarium Naukowe „Regional Development Research: a Fulbright Regional
Seminar", Wiedeń, 8–13.07.2005. 2006,
77 z. 3 – s. 244–247.
5284. Orłowska E.: Jubileuszowa konferencja naukowa „Wartości w geografii",
Lublin, 6–7.04.2006. 2007, 78 z. 4 –
s. 353–356.
5277. Sikorska M.: VI Międzynarodowa
Olimpiada Geograficzna, Brisbane, Australia, 28.06–03.07.2006. 2006, 77 z. 1–
2 – s. 137–138.
5285. Pękala K.: Konferencja Naukowa
„Zmiany klimatyczne w Arktyce i Antarktyce w ostatnim pięćdziesięcioleciu XX
wieku i ich implikacje środowiskowe",
Gdynia, 11–13.05.2006. 2007, 78 z. 1–2
– s. 151–153.
5278. Świercz A.: Międzynarodowa
konferencja „ACID RAIN 2005", Praga,
12–17.07.2005. 2006, 77 z. 4 –
s. 357–358.
5286. Wieczorek M., Witek S.: XVI
Szkoła Kartograficzna „Główne problemy współczesnej kartografii. Kartograficzne programy komputerowe – konfrontacja teorii z praktyką", Wrocław, 16–
18.05.2007. 2007, 78 z. 4 – s. 356–359.
2007
5279. Borowicz D.: XV Szkoła Kartograficzna „Główne problemy współczesnej
kartografii 2006. Świat techniki w kartografii", Wałbrzych. 25–27.04.2006. 2007,
78 z. 1–2 – s. 146–151.
5287. Wojtanowicz J.: Warsztaty Geomorfologiczne MAROKO 2006 (19.04–
4.05.2006). 2007, 78 z. 1–2 – s. 142–146.
5280. Borowiec M., Kilar W.: IV Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy" ze specjalną
sesją „Rola etyki w przedsiębiorczości",
Kraków, 8–9 października 2007 r. 2007,
78 z. 3 – s. 253–255.
2008
5288. Borowiec M., Kilar W.: XXIV
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego",
Kraków, 1–2.12.2008 r. 2008, 79 z. 4 –
s. 411–414.
5281. Grykień S.: VIII konferencja z cyklu „Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych" pt. „Od
lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią – nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej",
Wrocław, 26–27.10.2006. 2007, 78 z. 3 –
s. 243–245.
5289. Domański B.: Nagroda im. Wincentego Pola w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2007–2008. 2008, 79 z. 4 –
s. 414–416.
5290. Wrona J., Zawilińska B.: „Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych". Konferencja naukowa z oka-
440
Sprawozdania, informacje
zji 50–lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krako-wie, Kraków, 6–7.11.2008.
2008, 79 z. 3 – s. 320–322.
441
WSPOMNIENIA
1926
1939
5291. Giuseppe Ricchieri 1926, 4 z. 4 –
s. 230.
5304. Świetlik Z.: Aleksander Stryjeński.
1939, 17 z. 1 – s. 35–36.
5292. Olinto Marinelli. 1926, 4 z. 4 –
s. 230.
1946
5305. B.K.: Mgr Jan Jasiński (1901–
1939). 1946, 17 z. 3–4 – s. 301–302.
5293. Stanisław Majerski. 1926, 4 z. 4 –
s. 230.
5306. jw. [J. Wąsowicz]: Stulecie urodzin Jana Czekanowskiego. 1946, 17
z. 3–4 – s. 268.
5294. Stanisław Sobiński. 1926, 4 z. 4 –
s. 230.
5307. Krygowski B.: Śp. Aleksander
Tarnawski (4 IV 1884 – 20 X 1946).
1946, 17 z. 3–4 – s. 299–301.
1927
5295. Jovan Cvijić. 1927, 5 z. 1 – s. 47.
5296. Vujević P.: Jovan Cvijić. 1927, 5
z. 2–3 – s. 51–57.
5308. Zmarli geografowie cudzoziemcy.
1946, 17 z. 3–4 – s. 302–303.
1928
1947
5297. Ludomir Sawicki. 1928, 6 z. 4 –
s. 201.
1929
5309. M.C.: Poznań uczcił pamięć wielkiego swego Profesora Stanisława Pawłowskiego. 1947, 18 z. 1–4 – s. 327–334.
5298. Edward Maliszewski. 1929, 7 z. 1
– s. 59.
5310. Śmierć Ellswortha Huntingtona.
1947, 18 z. 1–4 – s. 336.
5299. Wacław Jezierski (29 IV 1868 – 6
XII 1928). 1929, 7 z. 1 – s. 33–34.
5311. Zgon prof. dr Mieczysława Limanowskiego. 1947, 18 z. 1–4 – s. 334–336.
5300. Zierhoffer A.: Ludomir Sawicki.
1929, 7 z. 1 – s. 27–32.
1954
5312. Od Redakcji [dedykacja żałobna
Eugeniuszowi Romerowi]. 1954, 25 z. 1
– s. 3.
1934
5301. Zych W.: Prof. Dr Józef Siemiradzki. 1934, 12 z. 1 – s. 94–96.
1955
1936
5313. Pamięci Eugeniusza
1955, 26 z. 1–2 – s. 3.
5302. Bzowski K.: Wacław Nałkowski.
1936, 14 z. 4 – s. 387–390.
Romera.
1958
5303. Dr Adam Dudziński. 1936, 14 z. 1
– s. 124.
5314. jw. [J. Wąsowicz]: Henryk Arctowski (1871–1958). 1958, 29 z. 1 –
s. 3–4.
443
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
5315. Mrózek W.: Stefan Majdanowski.
1958, 29 z. 1 – s. 130–134.
1968
5316. Suboczowa M.: Śp. Jan Zajchowski. 1958, 29 z. 1 – s. 127–129.
5328. Berezowski S.: Jerzy Loth (4 VIII
1880 – 30 IX 1967). 1968, 39 z. 2 –
s. 207–210.
5317. Szaflarski J.: Franciszek Fuchs.
1958, 29 z. 4 – s. 555–556.
5329. Borivoje Z. Milojević (1885–1967).
1968, 39 z. 3 – s. 339–340.
1962
5330. Grzeszczak J.: Profesor Dr Omer
Tulippe-Hecq (29 II 1896 – 22 II 1968).
1968, 39 z. 4 – s. 483–484.
5318. Aleksandra Maliszewska (12 XII
1902 – 17 IX 1961). 1962, 33 z. 2 –
s. 262.
5331. Jahn A.: Julian Czyżewski. 1968,
39 z. 4 – s. 377–381.
5319. Jahn A.: Dr John Miller profesor
Uniwersytetu Harwarda. 1962, 33 z. 2 –
s. 291–292.
5332. Komorowska B.: Profesor Dr
Marqueritte Léfévre (1 III 1894 – 27 XII
1967). 1968, 39 z. 4 – s. 481–482.
5320. Kusiński W.: Nikołaj Nikołajewicz
Baranski. 1962, 33 z. 3 – s. 390–392.
5333. Olszewicz B.: Straty geografii
polskiej w czasie wojny i okupacji 1939–
1945 oraz Lista strat geografii polskiej
w okresie od września 1939 do maja
1945 r. 1968, 39 z. 3 – s. 355–361.
5321. W dziesiątą rocznicę śmierci Eugeniusza Romera. 1962, 33 z. 1 – s. 3.
1965
5322. Januszewski J.: Nasz Profesor
[Józef Wąsowicz]. 1965, 36 z. 1 – s. 21–
22.
1969
5334. Chałubińska A.: Wspomnienie
o Bronisławie Szalkiewiczównie. 1969,
40 z. 4 – s. 482–485.
5323. Labuda G.: Przemówienie ku czci
Stanisława Pawłowskiego, profesora
i rektora Uniwersystetu Poznańskiego,
wygłoszone na akademii w dniu 16 stycznia 1965 r. 1965, 36 z. 4 – s. 351–353.
5335. Dobrowolska M.: Jadwiga Herma
(21 IX 1935 – 9 V 1968). 1969, 40 z. 1 –
s. 111–112.
5336. Galon R.: Jan Pieter Bakker
(1906–1969). 1969, 40 z. 4 – s. 481–482.
1966
5324. Chałubińska A.: Raul Blanchard
(1877–1965). 1966, 37 z. 1 – s. 89–92.
5337. Jahn A.: August Zierhoffer. 1969,
40 z. 3 – s. 327–330.
5325. Kowalski M.: W setną rocznicę
urodzin Karola Bohdanowicza. 1966, 37
z. 2 – s. 219–221.
1970
5338. Kondracki J.: Regina Fleszarowa
(1888–1969). 1970, 41 z. 2 – s. 271.
5326. Wanke A.: Jan Czekanowski
(1882–1965). 1966, 37 z. 3 – s. 233–238.
5339. Pulina M.: Jean Corbel (1920–
1970). 1970, 41 z. 4 – s. 481–482.
1967
5340. Teisseyre H.: Profesor dr Henryk
Świdziński. 1970, 41 z. 2 – s. 269–270.
5327. Szukalski J.: Józef Staszewski
(1887–1966). 1967, 38 z. 3 – s. 355–356.
444
Wspomnienia
5354. Berezowski S.: Leopold G. Scheidl
(1904–1974). 1975, 46 z. 3 – s. 351.
1972
5341. Piasecka J.E.: Bolesław Olszewicz.
1972, 43 z. 3 – s. 249–251.
5355. Jagielski A.: Wspomnienie o profesorze Stefanie Golachowskim. 1975, 46
z. 1 – s. 3–5.
5342. Winid B.: Henryk Senkowski (2
VIII 1922 – 30 III 1972). 1972, 43 z. 4 –
s. 453.
5356. Piasecka J.E.: Bożena ModelskaStrzelecka (1916–1974). 1975, 46 z. 3 –
s. 347–349.
1973
5343. Berezowski S.: T. Gajda (1906–
1972). 1973, 44 z. 2 – s. 316–318.
1976
5357. Berezowski S.: Georges Chabot
(1890–1975). 1976, 47 z. 2 – s. 209–212.
5344. Czekańska M.: Stanisław Konieczny (11 XI 1906 – 21 I 1972). 1973, 44
z. 1 – s. 119–121.
5358. Dylikowa A.: Mieczysław Dorywalski (25 XI 1905 – 7 III 1975). 1976,
47 z. 1 – s. 99–102.
5345. Dylik J.: Juliusz Jurczyński (1889–
1972). 1973, 44 z. 3–4 – s. 447–450.
5359. Jahn A.: Carl Th. Troll (1899–
1975). 1976, 47 z. 2 – s. 207–209.
5346. Gaweł T.: Marian Gotkiewicz
(1901–1972). 1973, 44 z. 2 – s. 315–316.
5360. Jahn A.: Hans Peter Kosack
(1912–1976). 1976, 47 z. 4 – s. 413–414.
5347. Malicki A.: Włodzimierz Zinkiewicz (1904–1972). 1973, 44 z. 3–4 –
s. 450–451.
5361. Mucha L.: Karel Kuchař (1906–
1975). 1976, 47 z. 4 – s. 411–413.
1974
1977
5348. Jahn A.: Jan Dylik (1905–1973).
Wspomnienie. 1974, 45 z. 1 – s. 3–7.
5362. Berezowski S.: Zgon prof. Aimé
Perpillou, przewodniczącego Towarzystwa Geograficznego Paryża (1902–
1976). 1977, 48 z. 2 – s. 208.
5349. Kondracki J.: Konrad Świerczyński
(1909 – 1974). 1974, 45 z. 4 –
s. 485–486.
5363. Czekańska M.: Józef Czekalski
(1895–1976). 1977, 48 z. 1 – s. 91–94.
5350. Schytt V., Baranowski S.: Hans
Wilhelmsson Ahlmann (1889 – 1974).
1974, 45 z. 4 – s. 486–487.
5364. Dylikowa A.: Julia OlchowikKolasińska (1922–1977). 1977, 48 z. 4 –
s. 477–479.
5351. Stola W.: Germaine Veyret-Verner
(1913 – 1973). 1974, 45 z. 4 –
s. 487–489.
5365. Jahn A.: Richard Foster Flint
(1902–1976). 1977, 48 z. 1 – s. 94–96.
5352. Szukalski J.: Jan Pastwa (15 V
1901 – 20 IV 1973). 1974, 45 z. 2 –
s. 293–294.
5366. Jahn A.: Władysław Wójtowicz
(1910–1976). 1977, 48 z. 4 – s. 480–481.
5367. Wilgat T.: Anna Kowalska (1923–
1976). 1977, 48 z. 2 – s. 205–207.
1975
5353. Berezowski S.: Jan Olaf Chmielewski (1895–1974). 1975, 46 z. 3 –
s. 349–350.
1978
5368. Czekańska M.: Monika Hoffa
(1916–1977). 1978, 49 z. 2 – s. 232–234.
445
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
5369. Gieysztorowa I.: Stanisław Kalesnik (1901–1977). 1978, 49 z. 4 –
s. 506–508.
5384. Kopczyński S.: Robert Burczyk
(1908–1980). 1981, 52 z. 2 – s. 247–248.
5385. Subocz-Berezowska M.: Łucja
Mazurkiewicz-Hercowa
(1917–1980).
1981, 52 z. 3 – s. 359–361.
5370. Hryniewicka L.: Roman Konstankiewicz (1906–1978). 1978, 49 z. 4 –
s. 505–506.
5386. Władysław Migacz (1912–1980).
1981, 52 z. 3 – s. 355–357.
5371. Jahn A.: Josef Kunsky (1903–
1977). 1978, 49 z. 2 – s. 235–236.
1982
5372. Stankowski W.: Bogumił Krygowski (1905–1977). 1978, 49 z. 2 –
s. 227–229.
5387. Berezowski S.: František Nekovář
(1910–1981). 1982, 53 z. 3–4 – s. 355–
356.
5373. Żurawski M.: Józef Bajerlein
(1896–1976). 1978, 49 z. 2 – s. 229–231.
5388. Galon R.: Julius Fink (1918–
1981). 1982, 53 z. 3–4 – s. 356–357.
1979
5389. Kłapowa M.: Fritz Mueller. 1982,
53 z. 1 – s. 102–104.
5374. Berezowski S.: Vintila Mihăilescu
(1890–1978). 1979, 50 z. 3 – s. 261–262.
5375. Jahn A.: Paul Macar (1906–1978).
1979, 50 z. 3 – s. 263.
5390. Leonhard-Migaczowa H.: Leszek
Pernarowski (1923–1981). 1982, 53 z. 1
– s. 101–102.
5376. Jahn A.: Stanisław Baranowski
(1935–1978). 1979, 50 z. 3 – s. 260–261.
5391. Maria Kiełczewska-Zaleska. 1982,
53 z. 3–4 – s. 354.
5377. Straszewicz L.: Carlo della Valle
(1902–1977). 1979, 50 z. 3 – s. 264.
5392. Sirko M.: Franciszek Uhorczak
(1902–1981). 1982, 53 z. 3–4 –
s. 352–354.
5378. Szukalski J.: Kazimierz Łomniewski (1907–1978). 1979, 50 z. 3 –
s. 257–259.
5393. Wojtanowicz J.: Adam Malicki
(1907–1981). 1982, 53 z. 3–4 –
s. 345–347.
1980
5394. Wójcik G.: Aleksander Kosiba
(1901–1981). 1982, 53 z. 3–4 –
s. 347–351.
5379. Kondracki J.: Wincenty Okołowicz
(1906–1979). 1980, 51 z. 3 – s. 347–348.
5380. Limanowska M.: Henryk Nalewajk
(1906–1979). 1980, 51 z. 3 – s. 348–349.
1983
5395. Kondracki J.: Riccardo Riccardi
(1897–1981). 1983, 54 z. 2 – s. 273.
1981
5381. J.K.: Fridtjov Isachsen (1906–
1979). 1981, 52 z. 1 – s. 107.
1984
5396. Głazek J.: Gordon T. Warwick.
1984, 55 z. 3 – s. 416–417.
5382. Jahn A.: Jan Kwiatkowski (1940–
1980). Wspomnienie o geografach pokolenia wojny. 1981, 52 z. 1 – s. 105–107.
5397. Głazek J.: Profesor Edward Passendorfer ukończył 90 lat [oraz informacja o śmierci E. Passendorfera]. 1984,
55 z. 2 – s. 270–274.
5383. Jahn A.: Wiesława Kondracka
(1902–1981). 1981, 52 z. 3 – s. 357–359.
446
Wspomnienia
5398. Jahn A.: Julius Buedel (1903–
1983). 1984, 55 z. 1 – s. 121–122.
1986
5412. Galon R.: Herbert Louis (1900–
1985). 1986, 57 z. 2 – s. 315–316.
5399. Kortus B.: Antoni Wrzosek (1908–
1983). 1984, 55 z. 3 – s. 413.
5413. Galon R.: Karl Gripp (1891–
1985). 1986, 57 z. 2 – s. 316–317.
5400. Leonhard-Migaczowa H.: Wojciech Walczak (1916–1984). 1984, 55
z. 3 – s. 414–416.
5414. Jahn A.: Wspomnienie o profesorze Stanisławie Berezowskim. 1986, 57
z. 3 – s. 472–473.
5401. Sokołowski
S.:
Wspomnienie
o Mieczysławie Jeśmanie (1906–1980).
1984, 55 z. 1 – s. 120–121.
5415. Kondracki J.: Irena Gieysztorowa
(1902–1985). 1986, 57 z. 3 – s. 473–474.
1985
5416. Kondracki J.: Stanisław Wiktor
Berezowski (1910–1986). 1986, 57 z. 3 –
s. 471.
5402. Berezowski S.: Bogdan Zaborski
(1901–1985). 1985, 56 z. 3–4 – s. 435–
439.
5417. M.B.: Vlastislav Haeufler (1924–
1985). 1986, 57 z. 2 – s. 318.
5403. Berezowski S.: Stanisław Nowakowski (1899–1985). 1985, 56 z. 3–4 –
s. 448–450.
1987
5418. Dylikowa A.: Stanisław Pietkiewicz (1894–1986). 1987, 58 z. 1 –
s. 103–105.
5404. Głazek J.: Joseph Newell Jennings
(1916–1984). 1985, 56 z. 3–4 –
s. 453–456.
5419. Kaniecki A.: Michał Żurawski
(1927–1985). 1987, 58 z. 3 – s. 377–379.
5405. Jahn A.: Moje spotkania z Bogdanem Zaborskim. 1985, 56 z. 3–4 –
s. 439–440.
5420. Klajnert Z.: Grzegorz Wasiak
(1945–1986). 1987, 58 z. 3 – s. 379–380.
5406. Jahn A.: Valter Schytt (1919–
1985). 1985, 56 z. 3–4 – s. 451–453.
5421. Kondracki J.: Michał Lukniš
(1916–1986). 1987, 58 z. 3 – s. 380–382.
5407. Kondracki J.: Ernst Neef (1908–
1984). 1985, 56 z. 1 – s. 105.
5422. Niewiarowski W.: Rajmund Galon
(1906–1986). 1987, 58 z. 1 – s. 108–111.
5408. Kondracki J.: Stanley Henry Beaver (1907–1985). 1985, 56 z. 3–4 –
s. 453.
5423. Pączka S.: Igor Władimirowicz
Nikolski (1907–1986). 1987, 58 z. 3 –
s. 382–383.
5409. Melezin A.: Wiktor Ormicki
w Wilnie. 1985, 56 z. 3–4 – s. 433–434.
5424. Szukalski J.: Jan Moniak 1896–
1986. 1987, 58 z. 1 – s. 105–108.
5410. Nowak M., Nowak J.: Michał
Janiszewski (1901–1984). 1985, 56 z. 3–
4 – s. 440–448.
5425. Urbaniak-Biernacka U.: Halina
Radlicz-Ruehlowa (1905–1986). 1987,
58 z. 1 – s. 112–115.
5411. Subocz-Berezowska M.: Zofia
Skołozdro (1896–1984). 1985, 56 z. 3–4
– s. 450–451.
1988
5426. Berne I.: Klemens Tywoński
(1907–1987). 1988, 59 z. 3 – s. 348–349.
447
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
5427. Kondracki J.: Lubomir Dinew
(1911–1986). 1988, 59 z. 1 – s. 117–118.
1993
5442. Czerwiński J., Klementowski J.:
Dr Hieronim Piasecki (1913–1993),
emerytowany docent Uniwersytetu Wrocławskiego. 1993, 64 z. 3–4 –
s. 375–377.
5428. Kondracki J.: Zdzisław Pazdro
(1903–1987). 1988, 59 z. 1 – s. 115.
5429. Łoboda J.: Antoni Zagożdżon
(1930–1987). 1988, 59 z. 1 – s. 115–117.
1994
5430. Szukalski J.: Irena Wrzosek
(1941–1987). 1988, 59 z. 3 – s. 347–348.
5443. Dylikowa A.: Tadeusz Klatka
(1914–1993). 1994, 65 z. 1 – s. 87–88.
1989
5444. Pukowska-Mitka M., Szczypek T.:
Piotr Modrzejewski (1948–1993). 1994,
65 z. 1 – s. 88–90.
5431. Dziedziul B.: Juliusz Mikołajski
(1901–1987). 1989, 60 z. 1 – s. 111–113.
5432. Jahn A.: Prof. P.A. Szumski. 1989,
60 z. 2 – s. 221–223.
1995
5445. Babicz J.: Wacław Słabczyński
(1904–1994). 1995, 66 z. 1 – s. 106–108.
5433. Kondracki J.: Laszlo Kádár (1909–
1989). Wspomnienie.1989, 60 z. 4 –
s. 485–487.
5446. Chałubińska A.: Jeszcze o Henryku
Arctowskim. 1995, 66 z. 3–4 – s. 420.
5434. Lach J.: Andrzej Michalik (1917–
1986). 1989, 60 z. 4 – s. 483–485.
5447. Churski Z.: Czesław Pietrucień
(1938–1994). 1995, 66 z. 1 – s. 105–106.
5435. Marcinkowska Z.: Wanda Stephan
(1903–1988). 1989, 60 z. 1 – s. 113–115.
5448. Dylikowa A.: Jan Flis (1912–
1993). 1995, 66 z. 3–4 – s. 413–415.
1991
5449. Jahn A.: Maria Urszula Konieczna-Sawicka (1926–1995). 1995, 66 z. 3–
4 – s. 415–417.
5436. Bogacki M.: Cecylia Radłowska
(1913–1990). 1991, 62 z. 4 – s. 383–384.
5437. Jahn P.: Adam Tabor (1906–1990).
1991, 62 z. 3 – s. 263–264.
5450. Kozanecka M.: Wspomnienie
o profesorze
Andrzeju
Maryańskim
(1924–1995). 1995, 66 z. 3–4 –
s. 417–420.
1992
5438. German K., Malara H., Pokorny J.:
Zdzisław Czeppe (1917–1991). 1992, 63
z. 3–4 – s. 395–397.
1996
5451. Chełmicki W., Pociask-Karteczka
J.: Irena de Dynowska-Balcer (1929–
1995). 1996, 67 z. 1 – s. 127–129.
5439. Jahn A.: Andrzej Karol Teisseyre
(11 XI 1938 – 30 XI 1991). 1992, 63
z. 3–4 – s. 401–403.
5452. Niewiarowski W.: Mieczysław
Sinkiewicz (1950–1995). 1996, 67 z. 1 –
s. 129–130.
5440. Jahn A.: Wspomnienie o Dionizym
Piaseckim (1914–1991). 1992, 63 z. 3–4
– s. 398–401.
1997
5441. Kondracki J.: Edgar Lehmann
(1905–1990). 1992, 63 z. 3–4 – s. 403.
5453. Bonasewicz A.: Bogodar Winid
(1922–1996). 1997, 68 z. 2 – s. 251–252.
448
Wspomnienia
5454. Troc M.: Alicja Krakowska (1939–
1997). 1997, 68 z. 2 – s. 253.
5469. Łoboda J.: Józef Januszewski
(1908–1999). 2000, 71 z. 1 – s. 129–130.
1998
2001
5455. Chałubińska A.: Wspomnienie
o Franciszku Mączaku. 1998, 69 z. 1 –
s. 109–110.
5470. Florek W., Rydz E.: Andrzej Ewert
(1938–2001). 2001, 72 z. 2 – s. 239–240.
5456. Kamiński J.: Halina Klatkowa
(1924–1997). 1998, 69 z. 1 – s. 113–114.
5471. Florek W., Rydz E.: Bernard
Czerwiński (1932–2000). 2001, 72 z. 1 –
s. 119–120.
5457. Szponar A.: Piotr Szczypek (1929–
1997). 1998, 69 z. 2 – s. 225–226.
5472. Górka Z.: Karol Bromek (1915–
2001). 2001, 72 z. 3–4 – s. 424.
5458. Tomaszewski J.T.: Tadeusz Komar
(1913–1997). 1998, 69 z. 1 – s. 115–116.
5473. Misztal S.: Jan Gruszka (1907–
1980) – w dwudziestą rocznicę śmierci.
2001, 72 z. 1 – s. 120–122.
1999
5474. Niewiarowski W.: Ludmiła Roszko
(1913–2000). 2001, 72 z. 1 – s. 115–117.
5459. Alfred Jahn. 1999, 70 z. 2 –
s. 127–129.
5475. Pulinowa M.Z.: Anna Dylikowa
(1912–2000). 2001, 72 z. 1 – s. 113–115.
5460. Czerwiński J.: Andrzej Martini
(1940–1998). 1999, 70 z. 1 – s. 113.
5476. Szukalski J.: Jan Winklewski
(1920–2000). 2001, 72 z. 1 – s. 117–119.
5461. Czerwiński J.: Hans Poser (1907–
1998). 1999, 70 z. 1 – s. 116–117.
5477. Zinkiewicz D.: Tadeusz Kobusiński (1942–2001). 2001, 72 z. 3–4 –
s. 422–423.
5462. Dziadek S.: Alfred Hornig (1911–
1999). 1999, 70 z. 3–4 – s. 391–392.
5463. Głazek J.: Alfred Boegli (1912–
1998). 1999, 70 z. 1 – s. 115–116.
2002
5478. Falkowski J.: Jerzy Kostrowicki
(1918–2002). 2002, 73 z. 3 – s. 261–263.
5464. Jankowski A.T., Szczypek T.: Jan
Trembaczowski (1920–1998). 1999, 70
z. 3–4 – s. 389–390.
2003
5465. Kotarba A.: Anders Rapp (1931–
1998). 1999, 70 z. 2 – s. 253–254.
5479. Baścik M., Chełmicki W.: Alicja
Tlałka (1937–2002). 2003, 74 z. 3 –
s. 283–285.
5466. Sawicka E., Podgórski Z.: Patrick
John Mumford Bailey (1925–1998).
1999, 70 z. 1 – s. 113–115.
5480. German K.: Jerzy Pokorny (1922–
2002). 2003, 74 z. 1–2 – s. 156–158.
5481. Głazek J.: Vladimir Panoš (1922–
2002). 2003, 74 z. 1–2 – s. 152–155.
2000
5467. Karczmarczuk R.: Józef Wąsowicz
– w setną rocznicę urodzin wybitnego
polskiego geografa. Wspomnienie o mistrzu i najlepszym przyjacielu. 2000, 71
z. 3–4 – s. 359–361.
5482. Tkocz M.: Stanisław Dziadek
(1935–2002). 2003, 74 z. 3 – s. 281–283.
2006
5483. Niewiarowski W.: Zygmunt Churski (1927–2006). 2006, 77 z. 1–2 –
s. 130–133.
5468. Kurek W.: Jerzy Groch (1948–
2000). 2000, 71 z. 3–4 – s. 362.
449
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
5484. Taylor Z.: Marek Potrykowski
(1944–2005). 2006, 77 z. 3 – s. 241–244.
2009
5486. Liszewski S.: Elżbieta Dziegieć
1939–2009. 2009, 80 z. 1–2 –
s. 103–106.
2008
5485. Stopa-Boryczka M.: Witold Kusiński 1928–2008. 2008, 79 z. 3 –
s. 316–320.
450
POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE
1929 do 31 III 1930. 1930, 8 z. 3 –
s. 235–243.
1923
5487. Polskie Towarzystwo Geograficzne. 1923, 1 z. 1 – s. 74–75.
1931
5497. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Geograficznego w Poznaniu
za rok 1930 odczytane na dorocznym
walnym zebraniu członków w sali mikrobiologii lekarskiej U.P. dnia 8 maja 1931
roku. 1931, 9 z. 2 – s. 182–184.
1926
5488. Sprawy Tow. Geograficznego we
Lwowie. 1926, 4 z. 4 – s. 224–229.
1928
5489. [Dziesięciolecie] 10–lecie Polskiego Towarzystwo Geograficznego. 1928, 6
z. 2–3 – s. 200.
5498. Towarzystwo Geograficzne we
Lwowie. Sprawozdanie za czas od 1 IV
1930 do 19 IV 1931 r. 1931, 9 z. 3 –
s. 233–240.
5490. Towarzystwo Geograficzne w Poznaniu. 1928, 6 z. 2–3 – s. 198–200.
1933
5491. Założenie Towarzystwa Geograficznego w Poznaniu. 1928, 6 z. 1 – s. 54.
5499. Malicki A.: Towarzystwo Geograficzne we Lwowie. 1933, 11 z. 4 –
s. 211–216.
5492. Zierhoffer A.: Towarzystwo Geograficzne we Lwowie. 1928, 6 z. 2–3 –
s. 191–198.
5500. Okólnik Min. W.R. i O.P. w sprawie „Czasopisma Geograficznego".
1933, 11 z. 3 – s. 132.
1929
5493. Piątkowski J.S.: Cejlon, perła
kolonii brytyjskich. Odczyty T-wa Geograficznego we Lwowie. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 162–163.
1934
5501. Malicki A.: Towarzystwo Geograficzne we Lwowie. Sprawozdanie za czas
od 13 V 1932 do 31 V 1933. 1934, 12 z. 1
– s. 88–92.
5494. Towarzystwo Geograficzne we
Lwowie. Sprawozdanie za czas od 1 IV
1928 do 31 III 1929. 1929, 7 z. 2–3 –
s. 187–191.
1946
5502. Działalność Oddziału Toruńskiego
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
1946, 17 z. 3–4 – s. 279.
5495. Zasady
porozumienia
między
przedstawicielami geografii różnych
ośrodków pracy w Polsce, ustalone na
konferencji lwowskiej dnia 19 maja
1928, w sprawie kolaboracji towarzystw
geograficznych w Polsce. 1929, 7 z. 2–3
– s. 187.
5503. Kondracki J., Srokowski S.: Protokół I zebrania Komitetu Redakcyjnego
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
z dnia 1 X 1946 roku. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 268–270.
1930
5504. Leszczycki S.: Z działalności Wydziału dla Spraw Naukowych PTG. 1946,
17 z. 3–4 – s. 271–272.
5496. Towarzystwo Geograficzne we
Lwowie. Sprawozdanie za czas od 1 IV
451
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
5505. Memoriał do ob. Ministra Oświaty
w sprawie programów i nauczania geografii w szkole podstawowej i 4–letnim
liceum ogólnokształcącym. 1946, 17 z. 3–
4 – s. 274–278.
5515. Sprawozdanie z działalnośći Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 345–346.
5516. Sprawozdanie z działalnośći Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Lublinie. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 346.
5506. Sprawozdanie Komisji Słownictwa
Geograficznego Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 272–274.
5517. Sprawozdanie z działalności Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego za okres od 7 VII
1946 do 24 VI 1947 r. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 347–348.
5507. Zjazd geografów [w Toruniu
i Szczecinie 1947 r.]. 1946, 17 z. 3–4 –
s. 280.
1947
5518. Z ruchu geograficznego w Poznaniu. 1948, 19 z. 1–4 – s. 347.
5508. Protokół z posiedzenia Wydziału
Spraw Naukowych Polskiego Towarzystwa Geograficznego w dniu 23 XI 1947.
1947, 18 z. 1–4 – s. 324–325.
1954
5519. Mileska M.I., Galon R.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego za rok 1953. 1954,
25 z. 4 – s. 426–442.
5509. Sprawozdanie Oddziału PTG
w Gdańsku. 1947, 18 z. 1–4 – s. 326.
5510. Sprawozdanie z działalności Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego za okres od 1 maja
do 31 grudnia 1947. 1947, 18 z. 1–4 –
s. 326–327.
5520. Mileska M.I., Leszczycki S.: Protokół nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbytego w dniu 13 XII 1953
roku w lokalu Instytutu Geograficznego
UW w Warszawie. 1954, 25 z. 4 –
s. 443–451.
5511. Sprawozdanie z działalności Wydziału Geografii Szkolnej PTG. 1947, 18
z. 1–4 – s. 325.
5521. Oberc J.: Wycieczka Polskiego
Towarzystwa Geograficznego w okolice
Kłodzka w dniu 17 VII 1953. 1954, 25
z. 3 – s. 308–309.
5512. Sprawozdanie ze zjazdu Polskiego
Towarzystwa Geograficznego w Toruniu
i w Szczecinie w dniach 25–29 maja 1947
r. 1947, 18 z. 1–4 – s. 315.
5522. Schmuck A.: Na marginesie dyskusji w czasie konferencji klimatologicznej we Wrocławiu. 1954, 25 z. 3 –
s. 306–308.
1948
5513. Kowalska A.: Ogólnopolski zjazd
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
w Poznaniu i Zielonej Górze w dniach
16–19 maja 1948 r. 1948, 19 z. 1–4 –
s. 339–345.
5523. Senkowski H.: Pierwsza konferencja poświęcona zagadnieniom morskim.
1954, 25 z. 3 – s. 295–306.
5514. Sprawozdanie Wydziału dla Spraw
Geografii Szkolnej Oddziału Warszawskiego. 1948, 19 z. 1–4 – s. 348–349.
5524. Więckowska H., Więckowski M.:
Próba badań terenowych z udziałem
młodzieży szkolnej na Jeziorze Nidzkim.
1954, 25 z. 3 – s. 309–313.
452
Polskie Towarzystwo Geograficzne
1955
1959
5525. Chałubińska A.: V Ogólnopolski
Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Lublinie. 1955, 26 z. 4 –
s. 412–418.
5534. Flis J.: VI Ogólnopolski Zjazd
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
w Krakowie i Zakopanem (1958 r.).
1959, 30 z. 1 – s. 114–118.
5526. Gieysztorowa I., Galon R.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego za rok 1954.
1955, 26 z. 4 – s. 404–408.
5535. Zielonka S.: Protokół Walnego
Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa
Geograficznego odbytego w dniu 6 września 1958 r. w Zakopanem. 1959, 30 z. 1
– s. 109–114.
5527. Hornig A.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego oddział w Stalinogrodzie za rok
1953. 1955, 26 z. 3 – s. 302–306.
1960
5536. Dobrowolska M., Flis J.: Regionalne kursy metodyczne Wydziału Spraw
Naukowych PTG. 1960, 31 z. 2 –
s. 237–239.
5528. Protokół z Walnego Zgromadzenia
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
odbytego w Lublinie w lokalu Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w dniu
3 września 1954 r. 1955, 26 z. 1–2 –
s. 211–218.
5537. Hornig A.: Regionalna konferencja
naukowo-metodyczna Wydziału Spraw
Naukowych PTG w Opolu w dniach 19–
20 IV 1959. 1960, 31 z. 1 – s. 119–121.
5529. Senkowski H.: Wycieczki naukowe
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
w roku 1953. 1955, 26 z. 3 – s. 297–303.
5538. Kwiatkowska E.: Drugi kurs metodyczny zorganizowany przez Oddział
Toruński 4–12 VII 1959 r. 1960, 31 z. 2 –
s. 239–241.
5530. Senkowski H., Galon R.: Sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Geograficznego za r. 1954. 1955,
26 z. 4 – s. 408–412.
5539. Mileska M.I., Galon R.: Sprawozdanie z działalności PTG za rok 1957.
1960, 31 z. 2 – s. 242–243.
1956
5540. Mileska M.I., Galon R.: Sprawozdanie z działalności PTG za rok 1958.
1960, 31 z. 3 – s. 333–336.
5531. Suboczowa M.: Zagadnienie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
w świetle obrad regionalnej konferencji
naukowej Oddziału Stalinogrodzkiego
PTG. 1956, 27 z. 2 – s. 219–231.
5541. Wilgat T.: Regionalna konferencja
naukowa poświęcona Polesiu Lubelskiemu. 1960, 31 z. 1 – s. 122–127.
1957
1961
5532. Zebranie Rady Redakcyjnej miesięcznika „Poznaj Świat". 1957, 28 z. 1 –
s. 113–114.
5542. Czekańska M.: Sprawozdanie
z konferencji metodyków odbytej w Krakowie w dniach 24–25 czerwca 1960 r.
1961, 32 z. 3 – s. 373–378.
1958
5533. Dobrowolska M.: Konferencja
regionalna Wydziału Spaw Naukowych
PTG. 1958, 29 z. 2 – s. 321–327.
5543. Kondracki J.: Wycieczka Polskiego
Towarzystwa Geograficznego do Bułgarii (17–31 VIII 1960). 1961, 32 z. 3 –
s. 380–381.
453
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
5544. Kondracki J.: Wycieczka Polskiego
Towarzystwa Geograficznego do Niemieckiej Republiki Demokratycznej (23–
29 V 1960). 1961, 32 z. 3 – s. 378–380.
5553. Kondracki J.: Działalność Polskiego Towarzystwa Geograficznego w latach 1945–1964. 1964, 35 z. 3–4 –
s. 445–453.
5545. Kondracki J.: Wycieczka Polskiego
Towarzystwa Geograficznego na Międzynarodowy Kongres Geograficzny
w Sztokholmie (5–14 VIII 1960). 1961,
32 z. 3 – s. 380.
5554. Marszałek B.: Ogólnopolska konferencja stokowa we Wrocławiu. 1964,
35 z. 2 – s. 242–245.
5555. Nadanie medalu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1964, 35 z. 2 –
s. 235.
5546. Kremky-Saloni J., Kondracki J.:
Sprawozdanie z działalności Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. 1961, 32
z. 1 – s. 103–107.
5556. Nowi członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego [S.
Ilešič i G. Wuttke]. 1964, 35 z. 2 – s. 236.
5547. Pakuła L.: Kurs metodyczny z geografii przemysłu zorganizowany przez
Wydział Spraw Naukowych PTG
w dniach od 2 do 14 VII 1960
r. w Oświęcimiu. 1961, 32 z. 2 –
s. 251–253.
5557. Regulamin medalu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1964, 35 z. 2
– s. 235–236.
5558. Saloni J., Kondracki J.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego za rok 1962. 1964,
35 z. 1 – s. 113–117.
5548. Richling A.: Sprawozdanie z konferencji w sprawie badań krajobrazu
naturalnego. 1961, 32 z. 4 – s. 471–476.
5559. Wrzosek A.: Sprawozdanie z wycieczki Polskiego Towarzystwa Geograficznego do Rumunii. 1964, 35 z. 2 –
s. 238–242.
5549. Saloni J., Kondracki J.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 1960 r. 1961, 32
z. 4 – s. 467–470.
1965
5560. Burczyk R.: Dziesięć lat działalności PTG w Grudziądzu. 1965, 36 z. 2 –
s. 232–233.
1963
5550. Saloni J., Olszewicz B.: Protokół
z Walnego Zgromadzenia Polskiego
Towarzystwa Geograficznego odbytego
w Gdańsku 4 września 1962 r. 1963, 34
z. 2 – s. 192–196.
5561. Haglauer D., Ruszczycka M.:
Polsko-niemiecka konferencja poświęcona problemom geografii regionalnej
Sudetów Kłodzkich. 1965, 36 z. 3 –
s. 336–338.
5551. Szukalski J.: VII Ogólnopolski
Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Gdańsku 4–8 września 1962.
1963, 34 z. 2 – s. 187.
5562. Kremky-Saloni J.: Polskie Towarzystwo Geograficzne na XX Międzynarodowym Kongresie Geograficznym
w Londynie. 1965, 36 z. 2 – s. 217–221.
1964
5552. Kalinowska K.: Sprawozdanie ze
zjazdu regionalnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Toruniu. 1964,
35 z. 2 – s. 236–238.
5563. Saloni J., Galon R.: Protokół Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbytego w Toruniu 14 IX 1963 r. 1965, 36 z. 2 –
s. 228–232.
454
Polskie Towarzystwo Geograficzne
5564. Saloni J., Kondracki J.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego za rok 1963. 1965,
36 z. 2 – s. 221–227.
5575. Szukalski J.: Ogólnopolska konferencja hydrograficzna w Gdańsku. 1966,
37 z. 3 – s. 337–339.
5576. Więckowski M.: Seminarium na
temat geografii fizycznej i jej praktycznych zastosowań. 1966, 37 z. 1 –
s. 103–110.
5565. Saloni J., Malicki A.: Protokół
Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbytego w Lublinie dnia 12 września 1964 r. 1965, 36
z. 3 – s. 325–330.
5577. Zdrojewski E.: Z działalności Koła
PTG w Koszalinie. 1966, 37 z. 4 –
s. 406–408.
5566. Szczepanik T.: Sprawozdanie
z VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. 1965, 36
z. 3 – s. 330–335.
1967
5578. Baraniecki L.: Sympozjum w sprawie regionalizacji fizycznogeograficznej
Polski i krajów sąsiednich. 1967, 38 z. 2
– s. 229–234.
5567. Trafas K.: Utworzenie Sekcji Fotointerpretacji przy Wydziale Spraw Naukowych Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1965, 36 z. 3 – s. 335–336.
5579. Hoffa M.: Kurs PTG nauczycieli
geografii. 1967, 38 z. 3 – s. 362–363.
1966
5580. Kozłowska-Szczęsna T., Kondracki J.: Sprawozdanie z działalności PTG
za rok 1966. 1967, 38 z. 3 – s. 363–372.
5568. Górski H.: Walne Zgromadzenie
i Zjazd Regionalny w Olsztynie 25–28 VI
1965 r. 1966, 37 z. 2 – s. 207–208.
5581. Piasecka J.E.: Ogólnopolski Zjazd
PTG. 1967, 38 z. 3 – s. 356–362.
5569. Haglauer D.: Ogólnopolska konferencja fotointerpretacji w geografii.
1966, 37 z. 1 – s. 101–102.
5582. Piasecka J.E., Walczak W.: Walne
Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa
Geograficznego odbyte we Wrocławiu 10
IX 1966 r. 1967, 38 z. 2 – s. 227–229.
5570. Hoffa M.: Kurs morski dla nauczycieli geografii 5–17 VIII 1965 r. 1966, 37
z. 2 – s. 216–219.
1968
5571. Kozłowska-Szczęsna T., Kondracki J.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego za
r. 1965. 1966, 37 z. 2 – s. 208–215.
5583. Czerwiński B.: Zjazd regionalny
PTG w Koszalinie. 1968, 39 z. 1 –
s. 105–106.
5572. Kremky-Saloni J.: Seminarium
francusko-polskie. 1966, 37 z. 4 –
s. 399–402.
5584. Klaczyńska-Przyjemska K.: II konferencja naukowa poświęcona wydmom
w Polsce. 1968, 39 z. 1 – s. 106–107.
5573. Piasecka J.E.: Nowa Rada Redakcyjna czasopism PTG i jej pierwsze posiedzenie. 1966, 37 z. 2 – s. 215–216.
5585. Kondracki J.: W [pięćdziesięciolecie] 50–lecie Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 1968, 39 z. 3 –
s. 236–238.
5574. Saloni J., Kondracki J.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego w roku 1964. 1966,
37 z. 1 – s. 92–101.
5586. Kozłowska-Szczęsna T., Kondracki J.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego za
rok 1967. 1968, 39 z. 3 – s. 345–351.
455
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
5587. Krawczyk B.: Wycieczka do Jugosławii zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Geograficzne. 1968, 39 z. 3 –
s. 340–344.
5600. Nadesłane życzenia na zjazd jubileuszowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1969, 40 z. 2 – s. 291–293.
5601. Piskorz S.: Ogólnopolska konferencja dydaktyków geografii. 1969, 40
z. 3 – s. 408–410.
5588. Pasławski J.: Z działalności Sekcji
Kartograficznej Warszawskiego Oddziału PTG. 1968, 39 z. 2 – s. 210–211.
1970
5589. Regulamin nadawania Złotej Odznaki PTG. 1968, 39 z. 4 – s. 485–486.
5602. Bonasewicz M.: Z działalności
Sekcji Geografii Stosowanej Warszawskiego Oddziału PTG. 1970, 41 z. 2 –
s. 263–265.
5590. Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1968, 39 z. 4 –
s. 485.
5603. Czekańska M.: Działalność Wydziału Geografii Szkolnej PTG w 1969 r.
1970, 41 z. 2 – s. 266–267.
1969
5591. Duszyńska E.: Konferencja Komisji Hydrograficzne PTG w Lublinie.
1969, 40 z. 1 – s. 112–115.
5604. Czekańska M.: Ogólnopolska
konferencja dydaktyków geografii. 1970,
41 z. 2 – s. 277–278.
5592. Kęsik A.: Ogólnopolska konferencja poświęcona kartografii tematycznej.
1969, 40 z. 1 – s. 115–123.
5605. Jezierska J.: Konferencja Komisji
Hydrograficznej PTG w Poznaniu. 1970,
41 z. 1 – s. 134–138.
5593. Kondracki J.: Sesja poświęcona
wynikom wyprawy PTG na Islandię.
1969, 40 z. 3 – s. 407–408.
5606. Nalborczyk J.: [Piętnaście] 15 lat
PTG w Rzeszowie. 1970, 41 z. 4 –
s. 482–487.
5594. Kondracki J.: Wyniki ankiety
o działalności PTG. 1969, 40 z. 2 –
s. 298–299.
5607. Nowakowski S.: Sesja naukowa
dla uczczenia dorobku naukowego Stanisława Pawłowskiego. 1970, 41 z. 1 –
s. 145–147.
5595. Kondracki J.: X Zjazd i jubileusz
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
1969, 40 z. 2 – s. 288–291.
5608. Od Redakcji. 1970, 41 z. 1 – s. 3.
5596. Kozłowska-Szczęsna T.: Walne
Zgromadzenie PTG w Warszawie 20 IX
1968 r. 1969, 40 z. 2 – s. 296–297.
5609. Rogalewski O.: Informacja o pracach Komisji Geografii Turystyki. 1970,
41 z. 1 – s. 142–143.
5597. Kozłowska-Szczęsna T., Kondracki J.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego za
rok 1968. 1969, 40 z. 2 – s. 299–307.
5610. Tomaszewski E.: Komunikat dla
członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego w sprawie rejestracji współczesnych procesów geomorfologicznych.
1970, 41 z. 2 – s. 261–262.
5598. Krawczyk B.: Wycieczka Polskiego Towarzystwa Geograficznego na
Krym. 1969, 40 z. 4 – s. 485–488.
5611. Trafas K.: IV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji PTG. 1970, 41
z. 1 – s. 139–142.
5599. Lista osób odznaczonych „Złotą
Odznaką PTG". 1969, 40 z. 2 –
s. 293–296.
5612. Tuszyńska-Rękawkowa H., Jahn
A.: Sprawozdanie z działalności Zarządu
456
Polskie Towarzystwo Geograficzne
Głównego PTG za rok 1969. 1970, 41
z. 4 – s. 487–494.
1972
5624. Jahn A.: Nowi członkowie honorowi PTG. Jan Dylik. 1972, 43 z. 2 –
s. 231–232.
5613. Więckowska H.: Działalność Komisji Hydrograficznej PTG w 1969 r.
1970, 41 z. 2 – s. 265–266.
5625. Jahn A.: Nowi członkowie honorowi PTG. Paul Macar. 1972, 43 z. 2 –
s. 234–235.
5614. Więckowska H.: Konferencja
w sprawie ćwiczeń z hydrografii. 1970,
41 z. 1 – s. 134.
5626. Jahn A.: Polskie Towarzystwo
Geograficzne w pięćdziesiątym czwartym
roku swojej działalności. 1972, 43 z. 1 –
s. 125–129.
5615. Więckowski M.: Komisja Geografii Stosowanej. 1970, 41 z. 2 – s. 262.
5616. Wrzosek A.: Od Redakcji. 1970,
41 z. 1 – s. 133.
5627. Kiełczewska-Zaleska M.: Nowi
członkowie honorowi PTG. Fridtjov
Isachsen. 1972, 43 z. 2 – s. 232–233.
1971
5617. Czekańska M.: Konferencja metodyczna w Ustrzykach Dolnych. 1971, 42
z. 3 – s. 318–322.
5628. Nowakowski S.: Konferencja na
temat „Człowiek i środowisko" w Rzeszowie. 1972, 43 z. 2 – s. 236–237.
5618. Kondracki J.: Wycieczka Polskiego
Towarzystwa Geograficznego do Jugosławii. 1971, 42 z. 2 – s. 192–194.
5629. Nowakowski S.: Konferencja naukowa Oddziału PTG w Rzeszowie. 1972,
43 z. 2 – s. 237–238.
5619. Konferencja PTG na temat zastosowania analiz geograficznych w planowaniu miast. 1971, 42 z. 3 – s. 313–315.
5630. Rękawkowa H.: Nowi członkowie
honorowi PTG. Stanisław Pietkiewicz.
1972, 43 z. 2 – s. 235–236.
5620. Łomniewski K.: Konferencja hydrograficzna Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 1971, 42 z. 2 –
s. 189–192.
5631. Rękawkowa H., Jahn A.: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTG za rok 1971. 1972, 43 z. 3 –
s. 349–355.
5621. Trafas K.: III Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna PTG poświęcona
kartografii turystycznej. 1971, 42 z. 3 –
s. 315–318.
5632. Tlałka A.: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji hydrograficznej.
1972, 43 z. 3 – s. 357–359.
5633. Więckowska H.: Narada w sprawie badania skutków melioracji. 1972,
43 z. 4 – s. 454.
5622. Tuszyńska-Rękawkowa H., Jahn
A.: Sprawozdanie z działalności Zarządu
Głównego PTG za rok 1970. 1971, 42
z. 3 – s. 305–313.
5634. Zaręba K.: Sprawozdanie ze zjazdu
regionalnego PTG w Kielcach w 1971 r.
1972, 43 z. 3 – s. 355–357.
5623. Więckowska H.: Konferencja
Komisji Hydrograficznej PTG w sprawie
praktyk studenckich. 1971, 42 z. 4 –
s. 437–438.
1973
5635. Kraujalis M.W.: Walne Zgromadzenie Delegatów PTG w 1972 r. 1973,
44 z. 2 – s. 318–321.
457
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
5636. Pietrucień C.: Konferencja hydrograficzna w Toruniu. 1973, 44 z. 3–4 –
s. 416–418.
5648. Kraujalis M.W.: Walne Zgromadzenie Delegatów PTG w 1974 r. 1975,
46 z. 2 – s. 247–249.
5637. Rezolucja chorzowska Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. 1973, 44
z. 3–4 – s. 420–423.
5649. Kraujalis M.W., Berezowski S.:
Sprawozdanie z działalności Polskiego
Towarzystwa Geograficznego w 1974 r.
1975, 46 z. 4 – s. 419–428.
5638. Rękawkowa H., Kraujalis M.W.:
Sprawozdanie z działalności Polskiego
Towarzystwa Geograficznego w 1972 r.
1973, 44 z. 3–4 – s. 452–464.
5650. Kremky-Saloni J.: Nowi członkowie honorowi PTG. Ion Sandru. 1975, 46
z. 2 – s. 251–253.
5639. Żeromski A.M.: Konferencja naukowa PTG w Katowicach. 1973, 44 z. 3–
4 – s. 418–420.
5651. Pelczar M.: Ogólnopolskie seminarium fotointerpretacyjne w Gdańsku.
1975, 46 z. 2 – s. 254–255.
1974
1976
5640. Burczyk R.: Drugie dziesięciolecie
działalności Koła PTG w Grudziądzu.
1974, 45 z. 2 – s. 297–298.
5652. Batorowicz Z., Zawadzka A.: XIII
Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1976, 47 z. 3 –
s. 321–323.
5641. Hoffa M.: Sympozjum dydaktyczne
pt. „Unowocześnianie procesu nauczania
geografii". 1974, 45 z. 2 – s. 295–296.
5653. Berezowski S.: Delegacja Polskiego Towarzystwa Geograficznego u przewodniczącego Rady Państwa. 1976, 47
z. 4 – s. 414–415.
5642. Kraujalis
W.:
Sprawozdanie
z działalności Polskiego Towarzystwa
Geograficznego w 1973 r. 1974, 45 z. 3 –
s. 391–400.
5654. Berezowski S.: Nowi członkowie
honorowi PTG. Maria Dobrowolska.
1976, 47 z. 3 – s. 318–320.
5643. Pietrucień C.: XI Ogólnopolski
Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1974, 45 z. 3 – s. 400–402.
5655. Berne I.: Walne Zgromadzenie
Delegatów PTG w 1975 r. 1976, 47 z. 3
– s. 315–317.
5644. Żeromski A.M.: Walne Zgromadzenie Delegatów PTG w 1973 r. 1974,
45 z. 3 – s. 402–403.
5656. Berne I., Berezowski S.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 1975 r. 1976, 47
z. 3 – s. 325–333.
1975
5645. Baranowski S.: Powstanie Klubu
Polarnego. 1975, 46 z. 3 – s. 354–356.
5657. Jankowski A.T.: VII Ogólnopolska
Konferencja Fotointerpretacji. 1976, 47
z. 3 – s. 323–325.
5646. Kardaszewska E.: XII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1975, 46 z. 2 – s. 243–247.
5658. Kondracki J.: Nowi członkowie
honorowi PTG. Michał Lukniš. 1976, 47
z. 3 – s. 320–321.
5647. Kondracki J.: Nowi członkowie
honorowi PTG. Bogdan Zaborski. 1975,
46 z. 2 – s. 249–251.
5659. Rogalski W.: Konferencja Koła
PTG w Ciechanowie. 1976, 47 z. 1 –
s. 102–103.
458
Polskie Towarzystwo Geograficzne
5671. Piasecka J.E.: XIV Ogólnopolski
Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1977, 48 z. 3 – s. 346–351.
1977
5660. Bednarska L.: [Dwudziestolecie]
XX-lecie Oddziału PTG w Olsztynie.
1977, 48 z. 3 – s. 366–367.
5672. Statut Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 1977, 48 z. 2 –
s. 215–223.
5661. Berne I., Berezowski S.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 1976 r. 1977, 48
z. 3 – s. 352–366.
1978
5673. Berne I., Berezowski S.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 1977 r. 1978, 49
z. 3 – s. 371–385.
5662. Czekańska M.: Sympozjum dydaktyki geografii Polski i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 1977, 48 z. 4 –
s. 484–486.
5674. Duda M.: Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG
w 1977 r. w Opolu. 1978, 49 z. 3 –
s. 370–371.
5663. Jabłoński H.: Przewodniczący
Rady Państwa do Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1977, 48 z. 3
– s. 351.
5664. Kortus B.: Nowi członkowie honorowi PTG. Adam Wrzosek. 1977, 48 z. 3
– s. 345–346.
5675. Kaczmarek T.: [Dziesięć] X lat
działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Koszalinie.
1978, 49 z. 2 – s. 236–237.
5665. Kroppowa N.: Wydawnictwa „ciągłe" w Bibliotece Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 1977, 48 z. 2 – s. 225–
233.
5676. Leonhard-Migaczowa H.: Sympozjum
polsko-czeskie
„Gospodarka
i ochrona środowiska Sudetów". 1978,
49 z. 4 – s. 509–511.
5666. Lista osób odznaczonych „Medalem Komisji Edukacji Narodowej". 1977,
48 z. 3 – s. 351–352.
5677. Ostrowski J.: Sprawozdanie z działalności Komisji Kartograficznej PTG
w 1977 r. 1978, 49 z. 3 – s. 386–388.
5667. Maruszczak H.: Nowi członkowie
honorowi PTG. Franciszek Uhorczak.
1977, 48 z. 3 – s. 342–344.
5678. Szulc H.: Maria Kiełczewska-Zaleska członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1978,
49 z. 3 – s. 365–368.
5668. Mikulski Z.: VII Konferencja Hydrograficzna Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 1977, 48 z. 1 – s. 96–
99.
5679. Tkocz J.: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Opolu.
1978, 49 z. 3 – s. 368–369.
5669. Miszewska B.: Walne Zgromadzenie Delegatów PTG w 1976 r. 1977, 48
z. 3 – s. 339–341.
1979
5680. Górka Z.: IV Polsko-Czechosłowackie Seminarium Geograficzne. 1979,
50 z. 3 – s. 277.
5670. Niewiarowski W.: Konferencja na
temat: Zasoby turystyczne Polski, ich
zagospodarowanie i ochrona. 1977, 48
z. 4 – s. 482–484.
5681. Kondracki J.: Członkowie honorowi PTG (1920–1978). 1979, 50 z. 1–2 –
s. 145–147.
459
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
5682. Kondracki J.: Doroczne zjazdy
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
1979, 50 z. 1–2 – s. 135–136.
Geograficznego.
Kenneth
Charles
Edwards. 1980, 51 z. 2 – s. 249–250.
5694. Kossowska-Cezak U., Winid B.:
Sprawozdanie z działalności Polskiego
Towarzystwa Geograficznego w roku
1979. 1980, 51 z. 3 – s. 349–362.
5683. Kondracki J.: Nadane medale PTG
(1963–1978). 1979, 50 z. 1–2 – s. 147.
5684. Kondracki J.: [Sześćdziesięciolecie] 60–lecie Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 1979, 50 z. 1–2 –
s. 130–135.
5695. Sikorska M.: Walne Zgromadzenie
Delegatów PTG w 1979 r. 1980, 51 z. 2
– s. 243–245.
5685. Kondracki J.: Wykaz przyznanych
Złotych Odznak PTG (po roku 1968).
1979, 50 z. 1–2 – s. 147–152.
5696. Szymanek A.: Konferencja na
temat kartografii globusowej. 1980, 51
z. 4 – s. 480–482.
5686. Kossowska-Cezak U., Winid B.:
Sprawozdanie z działalności Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. 1979, 50
z. 3 – s. 265–275.
5697. Więckowska H.: Konferencja
hydrograficzna. 1980, 51 z. 1 – s. 101–
104.
5698. Wołk-Musiał E.: Nowi członkowie
honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Stanisław Berezowski. 1980,
51 z. 2 – s. 245–247.
5687. Olszewski K.: Walne Zgromadzenie Delegatów PTG w 1978 r. 1979, 50
z. 1–2 – s. 141–143.
5688. Rogalski W.: Koło Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Ciechanowie. 1979, 50 z. 3 – s. 275–276.
1981
5699. Głodek J.: Sesja PTG w XXX rocznicę śmierci prof. Stanisława Srokowskiego. 1981, 52 z. 1 – s. 107–108.
5689. Stankowski W.: Jubileuszowy
zjazd w sześćdziesięciolecie Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. 1979, 50
z. 1–2 – s. 128–130.
5700. Kossowska-Cezak U.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa
Geograficznego w roku 1980. 1981, 52
z. 4 – s. 473–484.
5690. Stankowski W.: Nowi członkowie
honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Maria Czekańska. 1979, 50
z. 1–2 – s. 143–145.
5701. Radziejowski J.: Dyskusja na temat zmian w programie studiów geograficznych oraz form i programów podyplomowego dokształcania nauczycieli.
1981, 52 z. 1 – s. 108–111.
1980
5691. Berezowski S.: Narada polskoczechosłowacka odbyta w czasie zjazdu
PTG w Częstochowie. 1980, 51 z. 2 –
s. 250–251.
1982
5702. Berezowski S.: Stanisław Nowakowski członkiem honorowym Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. 1982, 53
z. 2 – s. 217–219.
5692. Kondracki J.: Nowi członkowie
honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Stefan Zbigniew Różycki.
1980, 51 z. 2 – s. 247–248.
5703. Kondracki J.: Uwagi o niektórych
aspektach działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego w latach 1978–
1981. 1982, 53 z. 3–4 – s. 357–365.
5693. Kossowska-Cezak U.: Nowi członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa
460
Polskie Towarzystwo Geograficzne
graficznego. Václav Král. 1984, 55 z. 2 –
s. 269–270.
1983
5704. Bozińska M.: Trzecie dziesięciolecie działalności Koła Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Grudziądzu.
1983, 54 z. 4 – s. 559–561.
5715. Leszczycki S.: Nowi członkowie
honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kazimierz Dziewoński.
1984, 55 z. 2 – s. 267–268.
5705. Kozarski S.: Komisja Geomorfologii Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1983, 54 z. 3 – s. 418–420.
5716. Subocz-Berezowska M.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 1983 r. 1984, 55
z. 3 – s. 417–431.
5706. Siemion S.: XXXII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. 1983, 54
z. 1 – s. 108–110.
1985
5707. Subocz-Berezowska M.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego w roku 1982. 1983,
54 z. 3 – s. 407–418.
5717. Falkowski J.: Komisja Geografii
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
1985, 56 z. 1 – s. 107–109.
5708. Subocz-Berezowska M., Dylikowa
A.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego w roku
1981. 1983, 54 z. 1 – s. 110–121.
5718. Subocz-Berezowska M.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 1984 r. 1985, 56
z. 3–4 – s. 456–468.
5709. Tkocz J.: Ruch geograficzny na
Opolszczyźnie. 1983, 54 z. 3 – s. 420–
421.
1986
5719. Berezowski S.: Jacqueline Beaujeu-Garnier (członek honorowy PTG).
1986, 57 z. 1 – s. 165–167.
1984
5720. Rościszewski M.: Bernard Barbier
(członek honorowy PTG). 1986, 57 z. 1 –
s. 167–168.
5710. Bogacki M.: Nowi członkowie
honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jadwiga Kobendzina. 1984,
55 z. 2 – s. 264–265.
5721. Słodczyk J.: Ogólnopolski Zjazd
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
w Opolu. 1986, 57 z. 3 – s. 474–476.
5711. Churski Z.: Sprawozdanie ze Zjazdu Geografów Polskich w Toruniu. 1984,
55 z. 2 – s. 263–264.
5722. Szukalski J.: Zdzisław Pazdro
członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1986, 57 z. 4 –
s. 589–590.
5712. Jahn A.: Nowi członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Stanisław Siedlecki. 1984, 55
z. 2 – s. 266.
1987
5713. Kondracki J.: Nowi członkowie
honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Gunnar Hoppe. 1984, 55
z. 2 – s. 268–269.
5723. Ciechocińska M.: II konkurs Zarządu Głównego PTG na najlepsze prace
dyplomowe z zakresu zastosowań geografii. 1987, 58 z. 3 – s. 397–399.
5714. Kondracki J.: Nowi członkowie
honorowi Polskiego Towarzystwa Geo-
5724. Dylikowa A.: Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficz-
461
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
nego. Åke Sundborg. 1987, 58 z. 2 –
s. 245–246.
1988
5735. Dynowska I., Wojtanowicz J.:
Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tadeusz Wilgat.
1988, 59 z. 2 – s. 240–241.
5725. Gładysz R.: Sprawozdanie z II
Zjazdu Geografów Polskich. 1987, 58
z. 2 – s. 250–253.
5736. Kondracki J.: Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Emil Mazur. 1988, 59 z. 2 –
s. 239–240.
5726. Kaniecki A.: XII Ogólnopolska
Konferencja
Hydrograficzna
PTG
w Poznaniu. 1987, 58 z. 4 – s. 503–504.
5727. Kondracki J.: Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Edgar Lehmann. 1987, 58 z. 2 –
s. 242.
5737. Kondracki J.: Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Stefan Kozarski. 1988, 59 z. 2 –
s. 238.
5728. Kostrowicki J.: Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Michael J. Wise. 1987, 58 z. 2 –
s. 246–247.
5738. Kosmowska-Suffczyńska D.: III
konkurs Zarządu Głównego PTG na
najlepsze prace dyplomowe z zakresu
zastosowań geografii. 1988, 59 z. 3 –
s. 361–363.
5729. Maik W.: Utworzenie Komisji
Geografii Osadnictwa i Ludności. 1987,
58 z. 3 – s. 400.
5739. Kostrowicki J.: Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Vladimir Klemencic. 1988, 59
z. 2 – s. 237.
5730. Rosa B.: Posiedzenie naukowe
i organizacyjne Polskiego Towarzystwa
Geograficznego i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego poświęcone problematyce geograficzno-morskiej. 1987, 58 z. 4
– s. 501–502.
5740. Kostrzewski A.: Dyplom Komisji
Geomorfologii PTG za najlepszą pracę
doktorską obronioną w 1985 r. 1988, 59
z. 2 – s. 241.
5731. Rudnicki R.: Z działalności Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 1987, 58 z. 2 –
s. 253–256.
5741. Kostrzewski A.: Dyplom Komisji
Geomorfologii PTG za najlepszą pracę
doktorską w 1986 r. 1988, 59 z. 3 –
s. 360–361.
5732. Rutkowski J.: Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. F.J. Ormeling. 1987, 58 z. 2 –
s. 242–243.
5742. Krawczyk
B.:
Sprawozdanie
z działalności Polskiego Towarzystwa
Geograficznego w 1987 r. 1988, 59 z. 3 –
s. 350–360.
5733. Subocz-Berezowska M.: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 1986 r. 1987, 58
z. 3 – s. 383–397.
5743. Szwichtenberg A.: Koszaliński
Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego – w dwudziestą rocznicę działalności. 1988, 59 z. 4 – s. 455–458.
5734. Wysocki Z., Pączka S.: Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. Ludwik Straszewicz.
1987, 58 z. 2 – s. 243–245.
5744. Wojtanowicz J.: Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Henryk Maruszczak. 1988, 59
z. 2 – s. 238–239.
462
Polskie Towarzystwo Geograficzne
1989
1991
5745. Kondracki J.: [Siedemdziesięciolecie] 70–lecie Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 1989, 60 z. 2 –
s. 223–235.
5755. Jahn A.: Członkowie honorowi
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Abraham Melezin. 1991, 62 z. 1–2 –
s. 127–128.
5746. IV konkurs PTG na najlepsze prace dyplomowe z geografii. 1989, 60 z. 1 –
s. 119.
5756. Krawczyk
B.:
Sprawozdanie
z działalności Polskiego Towarzystwa
Geograficznego w 1989 roku. 1991, 62
z. 1–2 – s. 128–138.
5747. Krawczyk B.: Sprawozdanie
z działalności Polskiego Towarzystwa
Geograficznego w 1988 roku. 1989, 60
z. 3 – s. 357–368.
1992
5757. Dynowska I.: Z działalności Komisji Hydrograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego (1965–1990). 1992,
63 z. 2 – s. 261–264.
5748. Olszewski
K.:
Sprawozdanie
z XXXVII Zjazdu PTG. 1989, 60 z. 2 –
s. 235–236.
5758. Kłysz P.: Nowe centrum organizacyjne Klubu Polarnego PTG. 1992, 63
z. 3–4 – s. 403–404.
1990
5749. Głodek J.: Sprawozdanie z wycieczki PTG do Armenii. 1990, 61 z. 1–2
– s. 101–103.
5759. Nowaczyk B.: Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tadeusz Bartkowski. 1992, 63
z. 2 – s. 257.
5750. Kondracki J.: Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Leszek Kosiński. 1990, 61 z. 3–4 –
s. 229.
5760. Olszewski K.: Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Irena Berne. 1992, 63 z. 2 –
s. 258.
5751. Kostrowicki J.: Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Charles Christians. 1990, 61
z. 3–4 – s. 228–229.
5761. Szukalski J.: 40 Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geograficznego w Gdańsku. 1992, 63 z. 2 – s. 260–261.
5752. Roszko L.: Członkowie honorowi
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Michał Więckowski. 1990, 61 z. 3–4 –
s. 231–232.
5762. Szupryczyński J.: Członkowie
honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Herman Th. Verstappen.
1992, 63 z. 2 – s. 259.
5753. Szupryczyński J.: Członkowie
honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Andriej A. Wieliczko. 1990,
61 z. 3–4 – s. 230–231.
5763. Wilczyńska-Wołoszyn M.M.:
Sprawozdanie z działalności Polskiego
Towarzystwa Geograficznego w 1990
roku. 1992, 63 z. 1 – s. 134–140.
5754. Wysocki Z.: Członkowie honorowi
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Zdzisław Batorowicz. 1990, 61 z. 3–4 –
s. 227–228.
1993
5764. Górka Z.: 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Krakowie.
1993, 64 z. 1 – s. 101–102.
463
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
1995, 66 z. 3–4 – s. 420–422.
5765. Wilczyńska-Wołoszyn
M.M.:
Sprawozdanie z działalności Polskiego
Towarzystwa Geograficznego w 1991
roku. 1993, 64 z. 1 – s. 102–110.
5776. Świtalski E.: Patrick Bailey –
członkiem honorowym PTG. 1995, 66
z. 2 – s. 233–234.
1994
5766. Grykień S.: Wycieczka Polskiego
Towarzystwa Geograficznego – Maroko
'93. 1994, 65 z. 2 – s. 225–227.
1996
5777. Hibszer A.: Z działalności Komisji
Dydaktyki Geografii Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1996, 67 z. 2 –
s. 272–273.
5767. Misztal S.: Członkowie honorowi
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Raymond Charles Riley. 1994, 65 z. 2 –
s. 222–223.
5778. Kozieł Z.: Ogólnopolski Zjazd
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
w Toruniu. 1996, 67 z. 1 – s. 130–132.
5768. Pulinowa M.Z.: Sekcja Dydaktyki
Geografii Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1990–1993. 1994, 65 z. 3–4
– s. 368–369.
5779. Liszewski
S.:
Sprawozdanie
z działalności Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego za okres 1994–
1996. 1996, 67 z. 3–4 – s. 427–429.
5769. Rudecka U.: Czwarte dziesięciolecie działalności koła Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Grudziądzu.
1994, 65 z. 2 – s. 224–225.
5780. Misztal S.: Profesor Shigheru
Yamamoto członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
1996, 67 z. 2 – s. 271–272.
5770. Skotnicki M.: Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Suzane Savey. 1994, 65 z. 2 –
s. 221.
1997
5781. Magnuszewski A.: XVI Konferencja Hydrograficzna Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1997, 68 z. 1 –
s. 117–119.
5771. Strzyż M.: 42 Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. 1994, 65
z. 2 – s. 223–224.
5772. Szczęsny R.: Członkowie honorowi
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Wiliam Basil Morgan. 1994, 65 z. 2 –
s. 222.
1998
5782. Bański J., Śleszyński P.: Polskie
Towarzystwo Geograficzne w 1997 r.
1998, 69 z. 1 – s. 116–118.
5773. Wilczyńska-Wołoszyn
M.M.:
Sprawozdanie z działalności Polskiego
Towarzystwa Geograficznego w 1992
roku. 1994, 65 z. 3–4 – s. 407–415.
5783. Krzemiński T.: Andrzej Richling
członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1998, 69 z. 2 –
s. 223–224.
1995
5784. Lewandowski S.: [Trzydzieści] 30
lat działalności Koła PTG we Włocławku. 1998, 69 z. 2 – s. 231–233.
5774. Kardaszewska E.: 43 Ogólnopolski
Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1995, 66 z. 2 – s. 234–236.
5785. Pakuła L.: Bronisław Kortus
członkiem honorowym Polskiego Towa-
5775. Repelewska-Pękalowa J.: XXI
Sympozjum Polarne Klubu Polarnego
464
Polskie Towarzystwo Geograficzne
rzystwa Geograficznego. 1998, 69 z. 2 –
s. 224–225.
2002
5796. Komornicki T., Maciejewska B.,
Śleszyński P.: Polskie Towarzystwo
Geograficzne w 2001 r. 2002, 73 z. 1–2 –
s. 154–162.
1999
5786. Bański J., Śleszyński P.: Polskie
Towarzystwo Geograficzne w 1998 r.
1999, 70 z. 3–4 – s. 393–396.
2003
5787. Jankowski A.T.: 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1999,
70 z. 3–4 – s. 396–401.
5797. Komornicki T., Maciejewska B.,
Śleszyński P.: Polskie Towarzystwo
Geograficzne w 2002 r. 2003, 74 z. 1–2 –
s. 145–169.
5788. Korska A.: XVIII Konferencja
Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 1999, 70 z. 3–4 –
s. 401–402.
5798. Lewandowski S.: [Trzydzieści
pięć] 35 lat działalności Koła PTG we
Włocławku (1968–2003). 2003, 74 z. 4 –
s. 405–408.
5789. Śleszyński P., Więckowski M.: 46.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18–21 września 1997 r. 1999, 70
z. 2 – s. 254–256.
5799. Schroeder K.: [Pięćdziesiąt] 50 lat
działalności koła PTG w Grudziądzu
(1953–2003). 2003, 74 z. 4 – s. 402–404.
5800. Śleszyński P.: Sytuacja finansowa
PTG w ostatnich latach. 2003, 74 z. 4 –
s. 395–402.
2000
5790. Bański J., Śleszyński P.: Polskie
Towarzystwo Geograficzne w 1999 r.
2000, 71 z. 3–4 – s. 363–366.
5801. Żmudzka E.: XX Konkurs Prac
Magisterskich z zakresu geografii Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
2003, 74 z. 3 – s. 288.
5791. Kłysik K., Zawadzka A.: XLVIII
Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2000, 71 z. 2 – s. 242–246.
2004
5792. Misztal S.: Profesor Toshio Nohara członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2000, 71 z. 2
– s. 241–242.
5802. Komornicki T., Maciejewska B.:
Polskie
Towarzystwo
Geograficzne
w latach 2000–2003. 2004, 75 z. 4 –
s. 327–333.
5793. Repelewska-Pękalowa J.: XXVI
Sympozjum Polarne. 2000, 71 z. 1 –
s. 131–132.
5803. Komornicki T., Maciejewska B.,
Śleszyński P.: Polskie Towarzystwo
Geograficzne w 2003 r. 2004, 75 z. 4 –
s. 333–342.
2001
2006
5794. Bański J., Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P.: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2000 r. 2001, 72
z. 3–4 – s. 424–429.
5804. Czapiewski K., Komornicki T.,
Maciejewska B., Śleszyński P.: Polskie
Towarzystwo Geograficzne w 2004 r.
2006, 77 z. 1–2 – s. 123–130.
5795. Górka Z.: Adam Jelonek członkiem
honorowym Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 2001, 72 z. 3–4 –
s. 421–422.
5805. Komornicki T., Maciejewska B.:
Polskie Towarzystwo Geograficzne w la-
465
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
tach 2003–2006. 2006, 77 z. 4 –
s. 345–352.
5815. Florek E.: Oddział Słupski Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
2008, 79 z. 1–2 – s. 148–151.
5806. Komornicki T., Maciejewska B.,
Śleszyński P.: Polskie Towarzystwo
Geograficzne w 2005 r. 2006, 77 z. 3 –
s. 223–241.
5816. Goc. J.: Oddział Stalowowolski
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
2008, 79 z. 1–2 – s. 152–153.
5807. Śleszyński P.: Powstanie i działalność Komisji ds. Oceny Zawartości Treści Geograficznych w Podręcznikach
Szkolnych i Innych Środkach Dydaktycznych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sprawozdanie za lata 2003–2006. 2007, 78 z. 1–2 –
s. 139–142.
5817. Gogacz T.: Oddział Radomski
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
2008, 79 z. 1–2 – s. 140–142.
5818. Górka Z.: Oddział Krakowski
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
2008, 79 z. 1–2 – s. 106–114.
5819. Górska-Zabielska M.: Oddział
Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2008, 79 z. 1–2 – s. 135–
139.
5808. Śleszyński P.: Towarzystwo w okresie zmian. Tendencje w działalności
oraz możliwości i ograniczenia rozwoju
w świetle zewnętrznych i wewnętrznych
uwarunkowań finansowych. 2006, 77 z. 4
– s. 352–357.
5820. Hibszer A.: Oddział Katowicki
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
2008, 79 z. 1–2 – s. 77–83.
5821. Jankowski A.T.: Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2008, 79 z. 1–2 – s. 197–
207.
2008
5809. Adamczak A., Musielak S.: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 2008, 79 z. 1–2 –
s. 154–157.
5822. Jekatierynczuk-Rudczyk E., Stepaniuk M.: Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2008,
79 z. 1–2 – s. 52–54.
5810. Bański J.: Komisja Obszarów
Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2008, 79 z. 1–2 – s. 214–
219.
5823. Kardaszewska E., Rodzik J.: Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 2008, 79 z. 1–2 –
s. 115–121.
5811. Bański J.: Przedmowa. 2008, 79
z. 1–2 – s. 7–9.
5812. Bilik A.: Klub Polarny Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. 2008, 79
z. 1–2 – s. 92–99.
5824. Kitowski J.: Komisja Geografii
Komunikacji Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 2008, 79 z. 1–2 –
s. 184–188.
5813. Bilik A., Maciejewska B., Czapiewski K.: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2007 roku. 2008, 79 z. 3 –
s. 293–304.
5825. Komornicki T., Czapiewski K.Ł.:
Od redakcji. 2008, 79 z. 1–2 – s. 3–4.
5826. Komornicki T., Maciejewska B.,
Czapiewski K.Ł.: Od redakcji. 2008, 79
suplement – s. 3–4.
5814. Dobosik B.: Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2008, 79 z. 1–2 – s. 55–58.
466
Polskie Towarzystwo Geograficzne
5837. Sikorska M.: Olimpiada Geograficzna i Olimpiada Nautologiczna oraz
Oddział Olimpijski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2008, 79 z. 1–2 –
s. 129–134.
5827. Komornicki T., Plit F., Maciejewska B., Czapiewski K.Ł.: Polskie Towarzystwo Geograficzne – podstawowe
informacje. 2008, 79 z. 1–2 – s. 16–47.
5828. Kozłowski M., Nowak E., Pałka
E., Strzyż M.: Oddział Kielecki Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. 2008, 79
z. 1–2 – s. 84–91.
5838. Sobczyński M.: Oddział Łódzki
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
2008, 79 z. 1–2 – s. 122–128.
5829. Kozubal A.: Oddział Rzeszowski
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
2008, 79 z. 1–2 – s. 143–147.
5839. Spallek W. (zest.): Biogramy
członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2008, 79 suplement – s. 5–
79.
5830. Myga-Piątek U.: Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2008, 79 z. 1–2 –
s. 208–213.
5840. Więckowski M., Świątek D.: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 2008, 79 z. 1–2 – s. 48–
51.
5831. Olędzki J.R.: Komisja Fotointerpretacji – Klub Teledetekcji Środowiska
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
2008, 79 z. 1–2 – s. 100–105.
5841. Wojtanowicz J.: Polskie Towarzystwo Geograficzne – refleksje na jubileusz 90–lecia. 2008, 79 z. 1–2 – s. 11–15.
5842. Woźniak P.P.: Oddział Gdański
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
2008, 79 z. 1–2 – s. 59–64.
5832. Orłowska E., Klementowski J.,
Piasecka J., Tomaszewski J.: Oddział
Wrocławski Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 2008, 79 z. 1–2 –
s. 168–174.
5843. Wrzosek R.: Jerzy Szukalski Członek Honorowy PTG 2007. 2008, 79 z. 3 –
s. 305–308.
5833. Ostrowski J.: Komisja Kartograficzna (1966–2000) i Oddział Kartograficzny (od 2000) Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. 2008, 79 z. 1–2 – s. 65–
76.
5844. Wrzosek R.J.: 57. Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geograficznego „Rozwój
obszarów przyrodniczo-cennych", Białowieża, 10–14.09.2008. 2008, 79 z. 4 –
s. 409–411.
5834. Piotrowska I., Hibszer A.: Komisja
Edukacji Geograficznej (Dydaktyki Geografii) Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2008, 79 z. 1–2 – s. 175–183.
5845. Zioło Z., Rachwał T.: Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2008, 79 z. 1–2 –
s. 189–196.
5835. Plit F., Wites T.: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2008, 79 z. 1–2 – s. 161–167.
2009
5846. Spallek W.: Wycieczka członków
PTG do Biblioteki Państwowej w Berlinie. 2009, 80 z. 3 – s. 178–182.
5836. Rochnowski H.: Oddział Toruński
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
2008, 79 z. 1–2 – s. 158–160.
467
BIBLIOGRAFIE
1923
1937
5847. Bibliografia. 1923, 1 z. 1 –
s. 60–65.
5858. M.W.: Nowe czasopisma geograficzne i pokrewne. 1937, 15 z. 4 – s. 363–
364.
5848. Bibliografia. 1923, 1 z. 2 –
s. 233–243.
1938
5859. Nowe czasopisma geograficzne
i pokrewne. 1938, 16 z. 4 – s. 350–352.
1924
5849. Bibliografia. 1924, 2 z. 1 –
s. 151–156.
1955
5850. Bibliografia. 1924, 2 z. 2 –
s. 316–332.
5860. Uhorczak F.: Bibliografia prac
prof. Eugeniusza Romera. 1955, 26 z. 1–
2 – s. 5–31.
5851. Bibliografia. 1924, 2 z. 3 –
s. 513–523.
1962
5861. Schneigert S.: Spis pozycji bibliograficznych prof. dra Augusta Zierhoffera. 1962, 33 z. 1 – s. 5–18.
1925
5852. Bibliografia. 1925, 3 z. 1–2 –
s. 187–195.
1964
5853. Bibliografia. 1925, 3 z. 3–4 –
s. 306–308.
5862. Winid B.: Uzupełnienie bibliografii prac Eugeniusza Romera wykonanej
przez F. Uhorczaka i J. Wąsowicza, zamieszczonej w książce „Wybór prac
Eugeniusza Romera", t.1, Warszawa
1960. 1964, 35 z. 1 – s. 119–126.
1928
5854. Bibliografia polsko-azjatycka.
1928, 6 z. 4 – s. 256.
5855. jw. [J. Wąsowicz]: Publicationes
Instituti Universitatis Dorpatiensis Geographici. 1928, 6 z. 2–3 – s. 166.
1965
5863. Migacz W.: Bibliografia prac prof.
dra Józefa Wąsowicza. 1965, 36 z. 1 –
s. 23–75.
1931
5856. Cehak A.: Polska bibliografia
regionalna Pomorza, W.M. Gdańska
i morza polskiego. 1931, 9 z. 2 –
s. 125–165.
1968
5864. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1968,
39 z. 2 – s. 223–228; z. 3 – s. 363–370;
z. 4 – s. 497–504.
1936
5857. Bibliografia Odrodzenia Polski.
1936, 14 z. 2–3 – s. 170–171.
1969
5865. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1969,
469
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
40 z. 1 – s. 131–141; z. 2 – s. 313–322;
z. 3 – s. 413–418; z. 4 – s. 489–491.
1976
5874. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1976,
47 z. 1 – s. 109–116; z. 2 – s. 215–222;
z. 3 – s. 337–344; z. 4 – s. 425–430.
1970
5866. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1970,
41 z. 1 – s. 155–159; z. 2 – s. 279–294;
z. 3 – s. 401–405; z. 4 – s. 497–499.
1977
5875. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1977,
48 z. 1 – s. 109–114; z. 2 – s. 235–243;
z. 3 – s. 371–378; z. 4 – s. 491–496.
1971
5867. Chałubińska A.: Uzupełnienie do
bibliografii prac E. Romera. 1971, 42
z. 4 – s. 351–363.
1978
5868. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1971,
42 z. 1 – s. 93–99; z. 2 – s. 207–213; z. 3
– s. 331–335; z. 4 – s. 441–448.
5876. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1978,
49 z. 1 – s. 101–110; z. 2 – s. 241–250;
z. 3 – s. 395–403; z. 4 – s. 515–524.
1972
1979
5869. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1972,
43 z. 1 – s. 115–122; z. 2 – s. 241–246;
z. 3 – s. 361–367; z. 4 – s. 465–470.
5877. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1979,
50 z. 1–2 – s. 153–163; z. 3 – s. 281–294.
5878. Piasecka
J.E.,
TuszyńskaRękawkowa H. (oprac.): Czasopismo
Geograficzne. Bibliografia tomów 1 – 50.
1979, 50 z. 4 – s. 299–481.
1973
5870. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1973,
44 z. 1 – s. 125–133; z. 2 – s. 323–329;
z. 3–4 – s. 465–470.
1980
5879. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1980,
51 z. 1 – s. 109–125; z. 2 – s. 255–261;
z. 3 – s. 369–379; z. 4 – s. 485–493.
1974
5871. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1974,
45 z. 1 – s. 159–169; z. 2 – s. 307–311;
z. 3 – s. 409–415; z. 4 – s. 493–497.
1981
5880. AG: Uzupełnienie bibliografii prac
o Eugeniuszu Romerze do artykułu Łucji
Herzowej, 1979, z. 3. 1981, 52 z. 1 –
s. 92–93.
1975
5872. Pakuła L., Rajman J.: Bibliografia
Marii Dobrowolskiej. 1975, 46 z. 4 –
s. 413–419.
5881. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1981,
52 z. 1 – s. 113–123; z. 2 – s. 257–264;
z. 3 – s. 369–375; z. 4 – s. 487–494.
5873. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1975,
46 z. 1 – s. 137–144; z. 2 – s. 257–261;
z. 3 – s. 363–372; z. 4 – s. 429–436.
1982
5882. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1982,
470
Bibliografie
53 z. 1 – s. 111–118; z. 2 – s. 231–234;
z. 3–4 – s. 367–376.
1990
5890. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1990,
61 z. 1–2 – s. 108–119; z. 3–4 –
s. 235–239.
1983
5883. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1983,
54 z. 1 – s. 131–140; z. 2 – s. 279–285;
z. 3 – s. 425–435; z. 4 – s. 567–576.
1991
5891. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1991,
62 z. 1–2 – s. 145–164; z. 3 – s. 271–
280; z. 4 – s. 391–396.
1984
5884. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1984,
55 z. 1 – s. 143–152; z. 2 – s. 277–283;
z. 3 – s. 433–438; z. 4 – s. 563–567.
1992
5892. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1992,
63 z. 1 – s. 141–147; z. 2 – s. 267–275;
z. 3–4 – s. 407–414.
1985
5885. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1985,
56 z. 1 – s. 115–126; z. 2 – s. 251–257;
z. 3–4 – s. 473–480.
1993
5893. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1993,
64 z. 1 – s. 113–128; z. 2 – s. 237–249;
z. 3–4 – s. 383–396.
1986
5886. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1986,
57 z. 1 – s. 169–178; z. 2 – s. 329–338;
z. 3 – s. 481–490; z. 4 – s. 607–619.
1994
5894. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1994,
65 z. 1 – s. 95–105; z. 2 – s. 229–237;
z. 3–4 – s. 423–433.
1987
5887. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1987,
58 z. 1 – s. 127–134; z. 2 – s. 257–265;
z. 3 – s. 401–410; z. 4 – s. 507–514.
1995
5895. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1995,
66 z. 1 – s. 111–120.
1988
5888. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1988,
59 z. 1 – s. 123–134; z. 2 – s. 245–254;
z. 3 – s. 365–371; z. 4 – s. 465–472.
1996
5896. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1996,
67 z. 1 – s. 139–151; z. 2 – s. 275–283;
z. 3–4 – s. 431–441.
1989
5889. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1989,
60 z. 1 – s. 123–131; z. 2 – s. 241–249;
z. 3 – s. 373–380; z. 4 – s. 493–450.
1997
5897. Piasecka J.E.: Spis najnowszej
polskiej literatury geograficznej. 1997,
68 z. 1 – s. 121–128; z. 2 – s. 259–267;
z. 3–4 – s. 416–424.
471
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
5899. Wrzosek R.: Spis publikacji Jerzego Szukalskiego z zakresu geografii
i krajoznawstwa o tematyce kaszubskopomorskiej (bez opublikowanych recenzji). 2008, 79 z. 3 – s. 308–316.
2008
5898. Piasecka J.E.: Uzupełnienie bibliografii Alfreda Jahna. 2008, 79 z. 3 –
s. 322–325.
472
ODSYŁACZE REGIONALNE DLA PUBLIKACJI, KTÓRYCH NOTY
BIBLIOGRAFICZNE ZAMIESZCZONO W CZĘŚCI
„ARTYKUŁY I NOTATKI NAUKOWE”.
Świat: 182, 760, 770, 777, 791, 890,
829, 939, 940, 960, 973, 1009, 1079,
1161, 1244, 1636
Azja (oprócz obszaru b. ZSRR): 221,
325, 347, 459, 478, 483, 485, 489, 618,
741, 757, 759, 767, 774, 786, 787, 903,
906, 981, 1043, 1072, 1124, 1172–1174,
1322, 1364, 1365, 1622, 1639
Morza i oceany: 477, 490, 514, 519,
525, 537, 664, 999,1145, 1583
Afryka: 93, 232, 282, 342, 344, 367,
378, 465, 517, 544, 619, 672, 697, 703,
756, 836, 861, 918, 934, 935, 1008,
1121, 1123, 1146, 1149, 1165
Europa wraz z obszarem b. ZSRR: 6,
8, 84, 87, 103, 108, 132, 135, 154, 204,
212, 216, 222, 254, 303, 340, 413, 429,
456–458, 461, 469, 539, 545, 575, 600,
605, 610, 621, 623, 629, 647, 680, 738,
749, 750, 758, 772, 773, 782, 788, 790,
800–802, 806–811, 813, 815–817, 820,
821, 824, 827, 872, 877, 925, 932, 933,
936, 942, 954, 955, 971, 975, 1000,
1022, 1036, 1045, 1047, 1071, 1074,
1080, 1083, 1088, 1089, 1100, 1114,
1118–1120, 1127, 1131, 1137, 1158,
1167, 1170, 1194, 1198, 1199, 1305,
1381, 1386, 1389, 1445, 1448, 1459,
1475, 1494, 1512, 1521, 1550, 1553,
1598, 1617
Ameryka Północna i Południowa: 172,
270, 290, 467, 621, 669, 687, 745, 775,
803, 1013, 1017, 1091, 1122, 1148,
1153, 1155, 1166, 1330, 1363, 1621
Australia i Oceania: 620, 1156, 1175
Arktyka i Antarktyka: 134, 136, 217,
225, 302, 345, 406, 460, 535, 539, 613,
668, 868, 1130, 1147, 1228, 1293, 1352,
1373, 1374, 1376, 1378–1380, 1382,
1384, 1385, 1387–1394
473
INDEKS NAZW OSOBOWYCH
(obejmuje autorów prac zamieszczonych w „Czasopiśmie Geograficznym”, a także
autorów prac recenzowanych oraz nazwy osobowe występujące w tytułach prac)
A.: 3834
A.B.: 3293, 4713
A.J. patrz Jahn A.
A.K.: 3222
A.Z.: 2719, 2745, 3447
ab.: 3133
Abler R.: 4144
Adamczak A.: 890, 5809
Adamczewska K.: 3606
Adamczyk J.: 3876
Adamienko W.N.: 3892
Adams J.S.: 4144
Adamus J.: 979
Adrjanowska E.: 1691, 4018, 4267
AG: 5880
Ahlmann H.W.: 5350
Ahnert F.: 4556
Albert A.: 828
Albert I.: 3145
Aleksiejew I.A.: 1275
Aleksiejew M.N.: 3877
Alexandersson G.: 3914
Alexandrowicz Z.: 1930, 4199
Allen P.A.: 4590
Alpatwiew A.M.: 3807
Altanerówna S.Z.A.: 1508
Ambroz V.: 3493
Andersen M.J.: 4079
Anderson S.: 4639
Andrée: 2675
Andrianow B.W.: 3822
Andrzejewski A.: 1264
Andrzejewski L.: 381, 2227, 4215
Angermann N.: 4456
Anisiewicz R.: 4611
Antevs E.: 3034, 3035
Antos W.: 1525
Antoszek J.: 888, 944, 946, 1089
Apostołow N.: 4285
Archangielskij A.M.: 3807
Arctowski H.: 1261, 1335, 5314, 5446
Arnberger E.: 4429
Arnberger H.: 4429
Arx W.S.: 3855
Augustowska K.: 1289
Augustowski B.: 247, 4176
Augustyniak J.: 2888
Aurich E.: 3901
Avnimelech M.: 12, 1124
Awsiuk G.A.: 3615
Axelsson W.: 4068
B.: 2913, 2972, 2973
B.C.: 2362, 2364
B.K.: 5305
Baar V.: 4552
Babicz J.: 1286, 1294, 4034, 4908, 5196,
5445
Babiński Z.: 377, 483, 1693, 2425, 2839,
2864
Babula W.: 1544
Bac S.: 439
Badura J.: 4589
Bagińska J.: 4642
Bahrenberg G.: 717
Bailey H. P.: 3741
Bailey P.: 5776
Bailey P.J.M.: 5466
Bajerlein J.: 1472, 2993, 5373
Bajerski A.: 72, 1099, 1102
Bajgier-Kowalska M.: 409, 5211
Bajkiewicz-Grabowska E.: 4509
Bakałowicz J.: 3289
Bakker J.P.: 5336
Balatka B.: 4255, 4399
Balawelder R.: 4663, 4664
Balcer I. patrz Dynowska-Balcer I. de
Balicki H.: 41
Balińska K.: 841
Baliński W.: 1165
Ballantyne C.K.: 4516
Balley R.T.: 3764
Balon J.: 96, 349, 713
475
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Balounová V: 3563
Banach M.: 386, 708, 2318, 2846, 4337,
4338, 4371
Banks M.R.: 3945
Bański J.: 953, 956, 958, 1204, 5782,
5786, 5790, 5794, 5810, 5811
Baraniecki L.: 156, 157, 695, 3530–3532,
3550–3554, 3712, 3778, 4372, 4958,
5190, 5578
Baranowska K.B.: 3779
Baranowska W.: 252
Baranowski S.: 42, 1387, 3870, 4021,
4981, 5350, 5376, 5645
Baranski N.N. patrz Baranskij N.N.
Baranskij N.N.: 43, 3237, 3555, 5320
Baran-Zgłobicka B.: 421
Barański M. patrz Baranskij N.N.
Barbag J.: 1061, 3667, 3677, 4175
Barbier B.: 5720
Barcicki M.: 395
Barciński F.: 3535, 3536, 3533–3535,
3713, 4216
Bard: 747
Barsch D.: 4538
Barsch H.: 4043
Barszczewski S.: 3220
Barteczek A.: 4242
Barten H.: 3239
Barthel H.: 3894
Bartkowski T.: 38, 92, 179, 231, 3536,
4022, 5112, 5759
Bartnicka S. patrz Kosińska-Bartnicka S.
Bartnicki L.: 543, 2958, 3130, 3285
Bartnicki S.: 4327
Barwijuk A.: 4023
Baskin J.J.: 3868
Baścik M.: 5479
Bataglia A.: 3292
Batorowicz Z.: 3936, 3937, 5652, 5754
Batowski H.: 1045, 1047, 3517
Baulig H.: 173
Baumgart-Kotarba M.: 322, 4108, 4982
Bayreuther W.: 3166
Bazewicz J.: 291
Bączyk J.: 242, 3689, 3690, 3731, 3854,
3855
Bąk S.: 3079
Beaujeu-Garnier J.: 3538, 3899, 4141,
5719
Beck P.: 3299
Beckel L.: 4555
Bednarczyk H.: 2176, 2195, 2196, 2219,
4109, 4190, 5029, 5030
Bednarek M.:1115
Bednarska L.: 5660
Beeton S.: 4608
Beguin H.: 4283
Belczak J.: 1122
Belina-Wójcikiewicz K.: 3356
Bender H.U.: 4393
Beneda J. patrz Fac-Beneda J.
Beniuszys S.: 203,
Bennet R.J.: 4284
Benthien B.: 3865
Berezowska M. patrz Subocz-Berezowska M.
Berezowski S.: 43, 45, 53, 938, 1159,
1166, 1299, 1320, 1565, 2849, 3518,
3554, 3555, 3571–3577, 3619, 3656–
3659, 3714, 3733, 3734, 3780, 3781,
3813–3816, 3856, 3871, 3872, 3911,
3938, 3939, 3977–3979, 4000, 4024–
4026, 4045, 4046, 4073–4075, 4110,
4111, 4139, 4156, 4157, 4191–4193,
4217, 4218, 4249, 4250, 4278, 4279,
4296, 4305, 4328, 4339, 4889, 4898,
4930, 4943, 5001, 5012, 5037, 5053,
5062, 5075, 5087, 5094, 5100–5102,
5120, 5328, 5343, 5353, 5354, 5357,
5362, 5374, 5387, 5402, 5403, 5414,
5416, 5649, 5653, 5654, 5656, 5661,
5673, 5691, 5698, 5702, 5719
Berger J.: 940
Berger K.S.: 976
Bering V.: 2865, 4396
Berne I.: 5426, 5655, 5656, 5661, 5673,
5760
Beryre A.: 2914
Beudel J.: 3665, 3754, 5398
Bever S.H.: 5408
Bezaniszwili G.: 1359
Bezkowska G.: 93, 367,
Białecki T.: 4076
Białoch M.: 4920
Biedkówna: 2976
Bieńkowski T.: 731, 736
Bierman D.E.: 4208
Bierman E.: 3980
476
Indeks nazw osobowych
Boyd L.A.: 3300
Boym M.: 3317
Bozińska M.: 5704
Bramer H.: 3954
Braś G. patrz Magiera-Braś G.
Braun F.: 3102
Brázdil R.: 4350, 4387
Bresler-Gaczek W.: 696
Breymeyer A.: 671
Brezdeń P.: 4557
Bright C.: 4576
Briliant L.A.: 4018
Brinken J.: 148
Brinkmann R.: 3675
Brocki Z.: 1587, 1624, 1931, 1932, 1953,
2207, 2699, 2821, 2822, 3912, 3934,
3940, 3941, 3982–3986, 4047, 4076,
4158
Broda J.: 1069
Brodzikowski K.: 330
Bromek K.: 860, 2872, 3620, 3660,
3662, 5472
Brooks C.F.: 2775
Brossowa A.: 1046
Brown R.J.E.: 4084
Broż J.: 3188
Brożek A.: 3987
Bruce E.L.: 3302
Brunhes J.: 2709, 2710
Brunn S.B.: 4221
Bryński K.: 3735
Bubień A.: 287, 318, 474, 4237, 4238,
4421, 5063
Buczek K.: 3289
Budner W.: 901
Bujak F.: 2974, 3146, 3322
Bukowska-Jania E.: 406
Buławski R.: 2890
Buraczyński J.: 3782, 4659, 5191
Burchard J.: 5045, 5158
Burczyk R.: 5384, 5560, 5640
Burdecki F.: 3103, 3104
Burger E.W.: 3231
Burlikowska I.: 700, 947
Burzyński R.: 4292
Busson H.: 2960
Buttimer A.: 4537
Butzer K.W.: 3897, 4276
Byczkowski J.: 4202
Biernacka U. patrz Urbaniak-Biernacka U.
Biernat S.: 459
Biesiada R.: 5038
Bilik A.: 5812, 5813
Bilski T.: 4027
Binkiewicz P.: 4625
Bird E.: 3606
Birkenmajer K.: 1388
Biskup M.: 1290
Blachford D.P.: 4364
Blair T.A.: 3463
Blanchard R.: 2996, 5324
Blok-Iwańska A.: 2563
Bluthgen J.: 3689
Błachowski R.: 127, 555, 557, 2558,
2642, 2678, 3335
Błaszczyk T.: 305
Błażejczyk K.: 625
Bochenek A.: 4112
Bocz S.G.: 3613
Boduch M.: 479
Boegli A.: 5463
Bogacki M.: 4016, 5436, 5710
Bogdanow J.A.: 4289
Bogdanowicz I.W.: 2934
Bogdanowicz R.: 533
Bogomołow G.W.: 3621
Bogusz A.: 465, 3817
Boguszyńska I.: 1639
Bohdanowicz K.: 1287, 2771, 3400,
5325
Bohdanowicz K.I.: 4226
Bohuš I.: 4422
Bojar E.: 4610
Bolewski A.: 3888
Bolszakow N.N.: 3838
Bonasewicz A.: 3556, 5453
Bonasewicz M.: 5602
Bondarskij M.S.: 3648. 3651
Borek H.: 4158
Borisjewicz D.W.: 3579
Borowiak D.: 518, 2625, 4420
Borowicz D.: 5275, 5279
Borowiec M.: 5268, 5280, 5288
Borowik J.: 435, 1733, 3918, 3981
Borsy Z.: 3867
Boryczka M. patrz Stopa-Boryczka M.
Bosse H.: 3591
Botkin D.B.: 4588
477
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Bylund E.: 3906
Bystroń J.S.: 2917–2921, 2959, 2977
Bzinkowska J.: 4028
Bzowski K.: 1404, 1457, 2891, 2892,
2922–2925, 2960, 2961, 3057, 3129,
3147, 3189, 4665, 4666, 4826, 5302
Cailleux A.: 189, 3528
Caine N.: 4321
Calvert R.: 3933
Carfis P.G.: 4287
Cazeau Ch.J.: 4234
Cegła J.: 243, 302
Cehak A.: 5856
Cezak J.S.: 9, 1458, 1473, 3001, 3075,
3080, 3083
Cezak U. patrz Kossowska-Cezak U.
Chabior M.: 515, 641
Chabot G.: 3899, 3938, 4207, 4922, 5357
Chabrié R.: 3317
Chałubińska A.: 59, 1250, 1270, 1288,
1308, 1331, 1405, 1406, 2830, 3147,
3189, 3500, 3506, 3507, 3784, 5069,
5150, 5191, 5324, 5334, 5446, 5455,
5525, 5867
Chanas R.: 2127
Chardonnet J.: 3942
Charlesworth J.K.: 3802
Chavaillon J.: 4104
Chechelski P.: 2229
Chełchowski W.: 4159, 4329
Chełmicki W.: 479, 1316, 2417, 2612,
4280, 4554, 4599, 5451, 5479
Chevallier R.: 3698
Chętnik A.: 2917
Chilczuk M.: 4082
Chmal H.: 331, 334, 335, 387, 2273,
4177, 5197
Chmaładze G.N.: 4256
Chmielewa N.W.: 3891
Chmielewski J.O.: 5353
Chmielewski K.: 3371
Chmielewski S.: 4944
Chodźko J.: 3838
Choiński A.: 522, 528, 4524, 4643
Chojecki K. patrz Lubicz-Chojecki K.
Chojnicki Z.: 32, 49, 51, 1195
Cholley A.: 3717
Cholonoky E.: 3339
Chomicz K.: 591
Choriew B.S.: 4069
Choriewa I.M.: 3877
Chorley R.J.: 4284
Christians C.: 5751
Chrzanowski W.: 1280
Church R.E.: 4079
Churska Z.: 3519
Churski P.: 1198
Churski Z.: 469, 4077, 5447, 5483, 5711
Chwastek J.: 686, 690
Chybiński S.: 4599
Cichocka Z.: 3120
Ciechocińska M.: 2882, 5129, 5151,
5206, 5723
Ciecierski F.: 4577
Cieślak T.: 3404
Ciok S.: 1171, 4219, 4251, 5234
Ciszewski D.: 416, 428, 727, 729, 737
Ciura M.: 2265
Ciurzyński Z.: 323
Claval P.: 4024
Clayton H.H.: 3448
Cole J.P.: 4052
Conchon G.: 4097
Corbel J.: 3710, 5339
Crandell D.R.: 4013
Crentzburg N.: 3141, 3162
Curran D.W.: 4185
Cvijić M.J.: 2975, 5295, 5296
Cyberska B.: 495
Cyberski J.: 352, 496, 4489
Cytowski H.: 3421, 3422
Cywolka A.: 1275
Cz.: 2893
Czaczko Z.: 3433, 3434
Czaja R.: 4503
Czaja S.: 632, 636, 4563
Czajka W.: 3603
Czajkowska K.A. patrz Kuć-Czajkowska K.A.
Czajkowski P.: 4220, 4340
Czapelska H.: 1517
Czapiewski K.Ł.: 957, 5804, 5813,
5825–5827
Czarkowska W.: 761
Czarnecka I.: 882, 2120, 2645
Czarnecki R.: 84
Czarnecki W.: 3685
Czarniecka H.: 4167
Czarnocki J.: 3160
478
Indeks nazw osobowych
Danysz-Fleszarowa R.: 1, 2, 3, 4, 1364,
1607, 2895, 2896, 3097, 3144, 4690,
5338
Darzewska J.: 1139
DaSilva J.G.: 4382
Daszkiewicz P.: 1363
Davies J.L.: 3945
Dawydowa M.J.: 3809, 4042
Day M.: 4380
Day S.: 4380
Degirmendžić J.: 645, 649
Degorska J.: 2240
Deja W.: 618, 862, 885, 1113, 2466
Dekking G.W.: 836
Dellwig L.F.: 3707
Demayo A.: 4364
Dembicz A.: 4269
Demek J.: 3995, 4108, 4118, 4196, 4414
Demel K.: 1145, 3372,
Denkowski Z.: 3140
Derbyshire E.D.: 3945
Derrau M.: 3473, 4030
Descamps A.M.: 3458
Deszczka E.: 2228
Deszczka W.: 2999
Dębczyński A.: 3092
Dębicki T.: 3098
Dębska T.: 2197
Dębski J.: 55, 1184, 1186, 1189
Diaconeosa B.: 3928
Dianni J.: 1528
Dickenson J.P.: 4326
Diercke 3586, 4578
Dinew L.: 5427
Długosz J.: 1262, 1584, 2974, 4325
Długosz Z.: 796, 823, 824, 872, 2010,
2253, 2274, 5260
Dobija A.: 699
Dobiński W.: 393, 414, 5225
Dobosiewicz Z.: 4136
Dobosik B.: 5814
Dobroczyński M.: 4053
Dobrodiejew O.P.: 4161
Dobrovolny P.: 4387
Dobrowolska M.: 1309, 4931, 5040,
5335, 5533, 5536, 5654, 5872
Dobrowolski A.B.: 3008, 3823
Dobrowolski K.: 3149
Dobrzański C.: 1395, 2894, 2895
Czarnota T.: 3051
Czarnowski O.: 3048
Czebotariewa N.S.: 3904
Czech J.: 3206
Czechowicz B.: 4585
Czechówna L.: 171, 4062
Czekalski J.: 1582, 5363
Czekalski J.S.: 1222
Czekanowski A.: 1298, 2761
Czekanowski A.L.: 3862
Czekanowski J.: 1216, 3003, 3086, 3323,
5306, 5326
Czekańska M.: 47, 1138, 1247, 1313,
1348, 1526, 1535–1537, 1545, 2995,
3274, 3691, 3736, 3737, 3786–3788,
4178, 5002, 5031, 5344, 5363, 5368,
5542, 5603, 5604, 5617, 5662, 5690
Czeppe Z.: 215, 2564, 2681, 3557, 5438
Czerny M.: 4574
Czerski J.: 1292, 2097, 3588, 4357
Czerwiński B.: 5471, 5583
Czerwiński J.: 303, 388, 726, 2177,
2186, 2292, 2438, 2439, 2582, 2689,
2690, 2695–2698, 2702, 2705, 2706,
2786, 2797, 2842, 2879, 3715, 3783,
3818–3820, 3873, 4078, 4904, 4988,
4989, 5113, 5139, 5217, 5442, 5460,
5461
Czerwiński L.: 4775
Częstochowska E.: 5064
Czochański J.T.: 715, 2277, 4408
Czołowski A.: 3068
Czurkin W.G.: 3798
Czu-Szo-Tang: 3703
Czuwardinski W.G.: 4344
Czyż B.: 2365, 2693, 2775, 2800, 3738
Czyż T.: 49, 54, 1086, 1195
Czyżewski J.: 16, 22, 24, 31, 80, 151,
549, 834, 1143, 1249, 1251, 1430,
1443, 1446, 1474, 1500, 1509, 1527,
1561, 1606, 1615, 1852, 2337, 2976,
3081, 3082, 3148–3154, 3190, 3716,
4689, 4715–4718, 4739, 4756, 4781,
4784, 4837, 4838, 4913, 4959, 5331
Dabińska J.: 3578
D’Almeida C.P.: 3306
Daly R.A.: 3305
Danek M.: 744
Danek T.: 744
479
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Duś E.: 1978
Dutkowski M.: 717, 981, 1172, 1698
Dworak T.Z.: 712
Dwucet K.: 4597
Dyakowski B.: 2926
Dybczyński T.: 3378
Dybkowska M.: 5198
Dybowski B.: 3593
Dylik J.: 26, 172, 180, 193, 248, 249,
261, 281, 304, 1177, 1459, 1475,
1893, 3084, 3223, 3224, 3398, 3520,
3537, 3538, 3873, 4079, 4112, 4141,
4885, 5345, 5348, 5624
Dylik W.: 5045
Dylikowa A.: 181, 249, 4475, 5358,
5364, 5418, 5443, 5448, 5475, 5708,
5724
Dymara B.: 4632
Dynowska I.: 456, 470, 480, 482, 484,
491, 497, 510, 511, 1158, 3621, 3739,
4252, 5077, 5140, 5451, 5735, 5757
Dynowska-Balcer I. de patrz Dynowska I.
Dynowski J.: 451
Dziadek S.: 984, 1020, 1021, 1024, 1025,
1928, 1941, 1942, 4317, 4341, 4373,
4374, 4402, 4440, 4447, 4575, 4586,
5462, 5482
Dziarski T.: 275
Dziedzic F.: 3271
Dziedziul B.: 1019, 1706, 1734, 1937,
1948, 4490, 5431
Dziegieć E.: 3857, 5486
Dziewięcka M. patrz DziewięckaWelfing M.
Dziewięcka-Welfing M.: 2522, 2529,
2537, 2539
Dziewońska J. patrz SmulikowskaDziewońska J.
Dziewoński K.: 843, 851, 1160, 4491,
5715
Dziubałtowski S.: 1597
Dziuban J.: 350
Dżaoszwili W.S.: 4091
Dżułyński S.: 3544
E.K.: 3134
E.Kl.: 2478
Eberhardt P.: 799–802, 806–809, 811,
816, 817, 820, 821, 873, 880, 1100,
1700, 2242, 2275, 2302, 2319, 2598,
Dojnow N.: 3851
Dolata M.: 1199, 1201
Dolecki L.:90
Domachowski R.: 4354
Domagała S.: 1407
Domaniewski J.: 3593
Domański B.: 5076, 5253, 5254, 5289
Domański R.: 33, 58, 68, 897, 1012,
1187, 1196, 1200, 3856, 4051, 4142,
4248, 4395, 4439, 4460, 4488, 4572,
4628
Domaradzki J.: 3580
Domeyko I.: 3889
Domin W.: 1087, 2452
Don J.: 1934
Dorion H.: 3958
Dorywalski M.: 1546, 3501–3504, 4140,
5358
Douglas I.: 3924
Dowgiałło E. patrz Mycielska-Dowgiałło E.
Dresch J.: 4312
Drobek W.: 866, 869, 1630, 4306
Drozdowski E.: 3988, 4239
Drwal J.: 5121
Drzał M.: 1930, 3557, 4199
Drzewicka I.: 158
Drzewiecka Z.: 3663
Dub O.: 3688
Dubel K.: 702, 1110
Dubicka M.: 653
Duczmal-Pacowska H.: 52, 863
Duda M.: 5674
Dudek-Mańkowska S.: 1637
Dudziak J.: 288, 306
Dudziński A.: 3083, 5303
Duecker A.: 3706
Dugački Z.: 3883
Dukić D.: 4335
Dulemba J.L: 2134, 2150, 2158, 4932
Dulias R.: 5235
Dumanowski B.: 159, 221, 227, 232,
378, 602
Dumolard P.: 4313
Dunk W.P.: 4048
Dunster J.: 4553
Dunster K.: 4553
Dura E.: 1017
Durydiwka M.: 991
Duszyńska E.: 5591
480
Indeks nazw osobowych
Forester F.: 4555
Forlière M.L. patrz Karot-Forlière M.L.
Foster R.J.: 4349
Fraase R.: 3164
Franz H.J.: 4043
Frejkin Z.: 3575
French H.M.: 5225
Friedberg W.: 2898, 2899, 4725
Friederichsen M.: 3315
Froehlich W.: 362
Froese F.: 3158
Froment R.: 3874
Fuchs F.: 2924, 5317
Fularski M.: 3047
Furcek F.J.: 3944
Furmańczyk K.: 1238
Furmankiewicz M.: 4612
Furon R.: 3841
Gacki T.: 4179, 5054
Gaczek W. patrz Bresler-Gaczek W.
Gadomski A.: 101–103, 1118, 1408,
1478, 2473, 2474, 2927–2930, 4692
Gadzojanis A.: 2178, 2187, 4113
Gage M.: 4282
Gajda R.: 1291
Gajda T.: 5343
Gajdzińska M.: 687
Gal W.A.: 3719
Galankówna: 2980
Galeński J.: 2229
Gallet D.: 4600
Gallouédec L.: 2961
Galon R.: 17, 77, 79, 94, 128, 173, 182,
183, 462, 685, 1386, 1389, 1590,
1591, 1626, 2772, 3156–3168, 3191–
3198, 3230–3234, 3260, 3262, 3263,
3272, 3295, 3296, 3336, 3375, 3505,
3539–3543, 3605, 3693, 3712, 3717,
3718, 4890, 4899, 5336, 5388, 5412,
5413, 5422, 5519, 5526, 5530, 5539,
5540, 5563
Gałek G.: 1103
Gange M.D.: 4048
Garlikowska H.: 2992
Garmanow I.W.: 3687
Garner H.F.: 4235
Gauthier H.L.: 4188
Gaweł T.: 5346
Gawliński M.: 3328
4423, 4480, 4495, 4567, 4595, 5255,
5258
Edel-Kryński: 3572
Edwards K.C.: 5693
Ekkiel B.E.: 4204
Ekschmitt W.: 4427
Elzingre H.: 2891
Emler J.: 2949
Ernst J.: 19, 921, 924, 932, 3271, 4390
Evans G.: 3732
Ewert A.: 5470
F.B.: 927
F.J.: 2643
Fac-Beneda J.: 524
Fadiejewa N.W.: 4290
Fahnestock R.K.: 4013
Fairgrieve J.: 2941
Fajferek A.: 4142
Fakierkiewicz W.: 2897
Falcon M.: 3962
Faliński J.B.: 4029, 4601
Falkowski J.: 936, 941, 3155, 4967,
5478, 5717
Faller P.: 4389
Fallex M.: 2901
Farahmand J.: 2389
Fedorowicz J.: 2937, 4161
Fehér V.: 4002
Fencl J.: 4038
Ferens B.: 3821
Fester R.: 4159
Fiduński F.: 1518
Fiedorowicz B.A.: 3530, 3610, 3818
Fierla I.: 4000, 4194
Figlewicz Z.: 3469, 3489, 3490
Filusówna G.: 1556
Fink J.: 5388
Fischbach J.: 2278
Fischer A.: 1577, 1597, 2977, 3085–
3087, 3319
Fischer E.: 3411
Fisk H.N.: 3740
Flaga M.: 813, 819
Fleszarowa R. patrz Danysz-Fleszarowa R.
Flint R.F.: 3483, 3719, 4117, 5365
Flis J.: 81, 1902, 5448, 5534, 5536
Florek E.: 5815
Florek W.: 4162, 5236, 5470, 5471
Ford D.C.: 4450
481
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Gayówna D.: 2940
Gąsior-Winid W.: 745
Gąsiorowski H.: 3270
Geer E.H.: 118
Gembel A.W.: 4294
George P.: 3469, 3518, 3794, 3911
Gerard J.: 4487
Gerber E.: 3230
Gerber K.: 4426
Gerlach T.: 1343
German K.: 5438, 5480
Gerold I.: 423
Gerszta J.: 4174
Gerth H.: 3529
Giedrojć-Juraha S.: 152
Gierańczyk W.: 998, 1032
Gierasimow I.P.: 3748, 3904
Giernnczuk K.I.: 4149
Giessler A.: 3739
Gieysztorowa I.: 4080, 4909, 5369, 5415,
5526
Gil E.: 362
Gilarowski J.: 672
Gilewska S.: 334, 335, 4143
Gill R.: 3963
Gillieson D.: 4550
Gimeš E.: 4571
Ginsburg G.A.
Girbacea V.: 3928
Girjatowicz J.P.: 475, 502, 515, 525, 534,
537, 538, 641, 648, 1955, 4466
Glaser A.: 1649, 1650, 2065–2068, 2339,
2340
Glazik R.: 503, 2432, 4520
Glueckert G.: 4203
Gładysz R.: 504, 5725
Głazek J.: 4318, 4355, 4356, 4409, 4422,
4441, 4613, 5396, 5397, 5404, 5463,
5481
Głodek J.: 447, 1161, 1680, 2128, 2132,
2141, 2143, 2151, 2156, 2159, 2179,
2198, 2199, 2208, 2220, 2161, 2287,
2354, 2372, 2381, 2386, 2393, 2394,
2397, 2400, 2407–2411, 2413, 2414,
2418–2423, 2426–2428, 2440, 2442,
2443, 2453, 2468, 2486, 2493, 2499,
2503–2514, 2518, 2523, 2527, 2530,
2534, 2567, 2573, 2578, 2583–2585,
2590, 2613, 2813, 3543, 4347, 5699,
5749
Głuchowski K.: 3046
Goc J.: 5816
Gocał T.: 4463
Gocłowski A.: 324, 4048, 4081, 4990,
5022
Goetel F.: 3093, 3174
Goettig W.: 4075
Gogacz T.: 5817
Golachowski S.: 854, 4049–4051, 4082,
5355
Gołąbek J.: 3107
Gołębiowska A.: 1078
Gołubczikow J.N.: 4408
Gołubiew G.N.: 4253
Gonera P.: 5141
Gorbunowa K.A.: 3768
Gorczyński W.: 544, 1365, 2326, 3299,
4719
Gordanow L.: 3682
Gordiejewa T.N.: 3807
Gordziałkowski H.: 5235
Gospodinow G.W.: 3778
Gotkiewicz F.: 1547
Gotkiewicz M.: 1064, 2071, 3180, 4805,
5346
Goudie A.: 4532
Gould P.: 4144
Gourou P.: 3594
Goździk J.: 354
Górecki A.: 371
Górka Z.: 4634, 4658, 5122, 5472, 5680,
5764, 5795, 5818
Górniak A.: 2002
Górnowicz H.: 3912
Górska M. patrz Górska-Zabielska M.
Górska-Zabielska M.: 429, 5242, 5819
Górski H.: 4968, 5568
Grabania M.: 3814
Grabowska E. patrz Bajkiewicz-Grabowska E.
Grabowski L.: 2978, 2989, 3059
Gracjanski A.N.: 4119
Gradowski J.: 4307
Gradziński R.: 4225
Graf W.L.: 4467
Grahmann R.: 3197
Gratwohl M.: 4259
482
Indeks nazw osobowych
Haeufler V.: 4218, 4352, 5119, 5417
Haglauer D.: 5561, 5569
Hájek O.: 1036
Hakkel J.J.: 3705
Halicka H.: 753
Halicki B.: 104, 2979, 3042–3044, 3088–
3091, 3169–3174, 3200, 3313, 3476,
3491
Haliczer J.: 925, 960, 1580, 1611, 3297
Halperin J.: 3668
Haltenberger M.: 3972
Hałuszyńska N.: 962
Hamelin L.E.: 4045
Hamerska-Kamieńska W.: 1221
Hammond E.H.: 4241
Hanas R.: 3743
Hanzlik J.: 3643
Harasimiuk A.: 4576, 4620
Harasimiuk K.: 1317, 1334, 2005, 4222,
4469, 4631, 4659
Harasimiuk M.: 463, 977, 4969, 4991,
5046, 5095
Harasymowicz J.: 4029
Harrer H.: 4458
Harris C.: 4516
Harrison C.: 4186
Harrison P.: 4544
Hartman S.: 3637
Hartnack W.: 3167
Hasiec J.: 1197
Hasiński W.: 289, 1947, 1967, 1972,
5219
Hassinger H.: 2900, 3177
Hatcher R.D.: 4234
Hauryłkiewicz J.: 742
Havland F.: 4519
Head L.: 4615
Hecq O. patrz Tulippe-Hecq O.
Hedin: 2349, 3467
Heffner K.: 866, 869, 4281, 4562
Heineberg H.: 4624
Hempel L.: 216, 3626, 3664, 3913
Henkiel A.: 296, 297, 346, 4115, 4163,
4240, 4991, 5123
Hennig-Koerhotz: 3227
Herba G.: 4223, 4251
Hercowa Ł. patrz Mazurkiewicz-Hercowa Ł.
Herma J.: 3989, 5335
Grąbczewski B.: 1243, 2328, 2720, 2767,
3009
Grączewski J.: 3976
Gregorczuk M.: 319, 594, 595, 598, 609,
613, 710
Gripp K.: 5413
Grobelny R.: 890
Groch J.: 4221, 5468
Grocholski W.: 1935
Grodzicki L.: 3004, 3005, 3041
Grosse H.: 5218
Grossowa J.: 1268
Grove J.M.: 4434
Gruchman B.: 4019
Grucza J.: 788, 790, 2282,4423
Gruszka J.: 5473
Grykień S.: 950, 952, 954, 955, 2008,
2469, 4510, 5219, 5281, 5766
Gryszkiewicz J. patrz Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.
Grzegorczyk B.: 3985
Grzelak E.: 1632, 4053
Grzelińska B.: 3663
Grzeszczak E. patrz PrzesmyckaGrzeszczak E.
Grzeszczak J.: 1563, 3558, 3622, 3623,
3942, 5013, 5330
Grześ M.: 492, 539, 708, 2845, 4114,
4253
Grzybowska I.: 2221
Grzybowski J.: 2221
Grzybowski K.: 276, 342
Gubarewa W.D.: 3550
Guertlich G.H.: 4389
Guilcher A.: 3729
Gula S.: 4511, 4539
Gulgowski I.: 2919
Gumiński M.: 1060
Gummer W.: 4364
Gumplowicz W.: 3002
Guskowa E.F.: 3550
Gustowski L.: 3181
Gwosdz K.: 1094, 4626
Gwozdiecki N.A.: 3566, 4408
H.: 3235, 3273–3278
H.H.: 3135, 3199
Haarmann E.: 3272
Hadžiśče S.: 3772
Hadżi J.: 3228
483
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Ilešič S.: 3806, 5556
Ilinicz J.W.: 3997
Ilnicka C. patrz Szwed-Ilnicka C.
Ilnicki D.: 5234, 5261
Imbrie J.: 4298
Imbrie K.P.: 4298
Inglot S.: 3470, 3471
Isachsen F.: 5381, 5627
Isaczenko A.G.: 4140, 4190
Isakow J.A.: 4303
Issmer K.: 5237, 5243
Iszirkow A.: 6
Ivanička K.: 4568
Iwanicka-Lyra E.: 5023
Iwankow P.A.: 3765
Iwanow-Omskij I.I.: 3515
Iwaszenko A.: 710
Iwaszutina L.I.: 4095
Izdebski Z.: 3445
Izmaiłow B.: 4622
J. patrz Wąsowicz J.
J.Cz.: 2979–2986, 3006, 3007
J.G.: 2112, 4180
J.J.: 2711
J.K.: 2742, 5381
J.M.: 3472
J.R.: 3201
J.S.: 2932
J.S.P.: 3122, 3202
J.W. patrz Wąsowicz J.
Jabłońska A. patrz Otrębska-Jabłońska A.
Jabłoński H.: 5663
Jabłoński Z.: 2865, 4319
Jacewicz I.: 4636, 4661
Jackowski A.: 711, 4635, 5283
Jaeger H.: 3725
Jagielski A.: 756, 3943, 3990, 4052,
5355
Jahn A.: 134, 128, 160, 174, 175, 185,
195, 197, 217, 233, 277, 290, 338,
355, 859, 1153, 1178, 1291, 1295,
1301, 1306, 1310, 1325, 1326, 1335,
1724, 2404, 2500, 2833, 2866, 2875,
3279–3281, 3298, 3299, 3342, 3357,
3386, 3387, 3411, 3412, 3418, 3450,
3491–3493, 3501, 3510, 3520, 3544,
3559–3563, 3568, 3579,-3581, 3624–
3627, 3665, 3692–3694, 3719, 3991,
4083–4085, 4116, 4117, 4195–4198,
Hermann A.: 3014
Hermanowski M.: 1095
Herzowa Ł.: 1300, 5880
Hess M.: 204, 606
Hetteschówna Z.: 1548
Heyer E.: 4043
Hibszer A.: 1570, 5174, 5777, 5820,
5834
Hiekel W.: 3988
Hirszowska M.: 1549, 1550, 4839
Hładyłowicz K.J.: 3150, 3223
Hłasko-Pawlicowa A.: 1483, 1529
Hobbs W.H.: 3304, 3418
Hodgson W.P.: 3769
Hodler T.W.: 4638
Hoetzsch O.: 3126
Hoffa M.: 5368, 5570, 5579, 5641
Hoffmann B.: 3156
Hofmann L.: 3971
Hofsztein I.D.: 4163
Holešinská A.: 4653
Holloway S.R.: 4638
Hołowczak
M.
patrz
MleczkoHołowczak M.
Hombek M.: 184
Hoppe G.: 5713
Horn L.H.: 4241
Horner S.: 4646
Hornig A.: 194, 682, 848, 1681, 1916,
3664, 3744, 3858, 3861, 3863, 3913,
4049, 4061, 4374, 4375, 4388, 4389,
4402, 4424, 4442, 5189, 5462, 5527,
5537
Horváth I.: 4002
Horvath P.: 3643
Horwath B.J.: 343
Horwitz L.: 2931
Horzelski J.: 1460
Hoszowski S.: 3523
Hryncewicz J. patrz Talko-Hryncewicz J.
Hryniewicka L.: 5370
Huculak W.: 2841
Huk J.: 805, 822, 2003, 4648
Hulewicz W.: 3311
Humboldt A. von: 4263
Huntigton E.: 5310
Husarski W.: 3547
Hutchison S.J.: 4048
Ikonnikow L.B.: 4338
484
Indeks nazw osobowych
3629, 3666, 3874, 3875, 4053, 4054,
5322, 5469
Januszko Z.: 3576
Jańczak J.: 336, 493, 498, 505, 4086
Jarocka H.: 3237
Jarosiewiczówna M.: 3206, 3207, 3217
Jaroszczak Z.: 1682
Jaroszewski W.: 64
Jaroszowa J. patrz Zduńczyk-Jaroszowa J.
Jary Z.: 410
Jarzębowicz M.: 3822
Jasiewicz W.: 1042, 4791
Jasiński J.: 5305
Jasiok A.: 2200, 2211, 4055
Jaskólski A.: 2655
Jastrebowa I.P.: 3533
Jaśkowski B.: 325, 4241
Jażdżewska I.: 911, 4660
JC: 2876
Jedut R.: 780, 789, 791, 982, 1082, 1083,
1085
Jekatierynczuk-Rudczyk E. – 5822
Jelonek A.: 4410, 4411, 4992, 5795
Jemioło A.: 1015
Jemioło J.: 1022
Jenkinson A.: 1356
Jennings J.N.: 3945, 4409, 5404
Jesche L.: 4468
Jeśman M.: 255, 850, 969, 1551, 2646,
2648, 2652, 5401
Jewtuchowicz S.: 176, 460, 3866
Jezierska J.: 5605
Jezierski W.: 3108, 5299
Jeziorowski K.: 1122
Jeżowa K. patrz Paczkowska-Jeżowa K.
Jędrkiewiczówna H.: 4840
Jędrusik M.: 69, 1175, 1176, 2658, 4600,
4637
Jędrzejczyk D.: 951, 1328, 1333, 1336,
1350, 1355, 1357, 1362, 2390, 2601,
2608
JK: 4425
Jodkowski J.: 2907
Jodłowski M.: 99
John B.S.: 4239, 4327
Johnson D.: 3321
Johnston R.J.: 4369
Jokiel B.: 1096
4224, 4225, 4254, 4282, 4297, 4308–
4312, 4320–4324, 4342–4344, 4357,
4390, 4471–4473, 4492, 4493, 4900,
4959, 5032, 5039, 5142, 5150, 5159,
5319, 5331, 5337, 5348, 5359, 5360,
5365, 5366, 5371, 5375, 5376, 5382,
5383, 5398, 5405, 5406, 5414, 5432,
5437, 5439, 5440, 5449, 5459, 5612,
5622, 5624–5626, 5631, 5712, 5755,
5898
Jahn M.: 160, 234, 3473, 3935, 4312,
4894
Jahnowa M. patrz Jahn M.
Jajko B.: 712
Jakle J.A.: 4221
Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.: 1638
Jakubowicz E.: 5014
Jakubska O.: 363
Jakubski A.W.: 661, 664, 2933, 2951
Jałowiecki A.: 3320
Jałowiecki B.: 4417
James P.E.: 4448
Jan z Kolna: 3285
Janc K.: 957
Janczak J.: 4358
Janczarek M. patrz Wesołowska-Janczarek M.
Jania E. patrz Bukowska-Jania E.
Jania J.: 1238, 4938, 5103
Janicki W.: 814, 1091
Janiga S.: 307, 691
Janik Z.: 1157
Janiszewski M.: 1493, 3557, 3677, 3720,
4459, 4619, 5410
Janiszewski W.: 4233
Jankiw M.D.: 4598
Jankowska K.: 5078
Jankowski A.: 772, 3992
Jankowski A.T.: 738, 5079, 5080, 5088,
5226, 5464, 5657, 5787, 5821
Janowska Z.: 1476, 1477, 1496
Janowski A.: 1431, 1461
Janowski B.: 1328
Janowski I.: 5227
Jansak S.: 3224
Janusiewicz R.: 709
Janusz B.: 3068
Januszewski J.: 30, 575, 577, 579, 677,
1066, 1623, 2109, 2750, 3448, 3628,
485
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Kamienski A.I.: 4042
Kamieńska W. patrz Hamerska-Kamieńska W.
Kamieński M.: 545, 3328
Kamińska J.: 1447
Kamiński A.: 1943
Kamiński I.: 2288
Kamiński J.: 5456
Kamiński Z.: 5160
Kamosiński J.: 4693
Kania C.: 856
Kaniecki A.: 5419, 5726
Kaniówna C.: 3697, 3698, 3792, 3793,
3827
Kantowicz E. patrz Kłos-Kantowicz E.
Kapikrajan L.J.: 3868
Kaplan D.H.: 4638
Kapler H.: 870
Kaplin P.A.: 4289
Kaprowski W.: 2791, 4921
Karakaszew Ch.: 4285
Karasiewicz M.T.: 5244
Karaś R.: 4201
Karczewski A.: 4392
Karczewski S.: 1208, 1209, 2899, 3128
Karczmarczuk R.: 1287, 2243, 2828,
4056, 4226, 4257, 4345, 4527, 4540,
4541, 4577, 4602, 5467
Kardaszewska E.: 5646, 5774, 5823
Karkosza D.: 1192
Karot-Forlière M.L.: 3106
Karteczka J. patrz Pociask-Karteczka J.
Karwowski J.: 453
Kasior F.: 177
Kasprzak L.: 4330, 4331, 4346
Kasprzak M.: 4644
Kastory L.: 292, 299
Kaszowski L.: 286, 362
Kawecki J.: 282
Kazanska N.S.: 4303
Kazimierz Wielki, król Polski: 3521
Kele F.: 4359
Kellerohn H.: 3548
Kędzia S.: 404
Kędziora M.: 692
Kęsik A.: 3884, 3945, 4901, 4983, 5592
Kida J.: 410, 4376
Kiełczewska M. patrz Kiełczewska-Zaleska M.
Jokiel P.: 516, 520, 523, 526, 529, 532,
723
Jonasson O.: 3852
Jones R.: 4301
Jońca E.: 244, 245, 250, 262, 278, 285,
291, 337, 339, 3748, 3749, 3784–
3789, 3859, 3860, 3876, 3877, 3944,
4087, 4199, 4255, 4256, 4358, 4391,
4474
Jordanow T.: 3659
Jost T.: 2586
Juillard E.: 4123
Juniewicz D.P.: 3796
Junkiewicz W.W.: 3868
Juraha S. Patrz Giedrojć-Juraha S.
Juraszek-Wiewióra K.: 654
Jurczyński J.: 2712, 2894, 3545, 5345
jw. patrz Wąsowicz J.
K.: 3175, 3209
K.B.: 2544, 2901, 2934, 4668, 4792
K.Chm.: 3506–3509
K.L.: 3238
Kääriäinen E.: 3611
Kabath E.: 1092
Kaczenow W.I.: 4337
Kaczmarczyk Z.: 3527
Kaczmarek T.: 1199, 4558, 5675
Kaczmarek U.: 4558
Kaczmarek Z.: 4088
Kaczorowska J.: 3061
Kaczorowska Z.: 476
Kaczorowski W.: 1557, 3573, 3863
Kaczyński L.: 1101
Kádár L.: 5433
Kaftan J.: 375, 1190
Kahoun P.: 3673
Kaiser H.: 2914
Kaj L.: 4601
Kajetanowicz Z.: 673
Kalesnik S.W.: 4089, 4891,5369
Kaleta R.: 1926
Kalicińska E.: 616
Kalicki T.: 4359
Kalinowska K.: 5552
Kaliszuk A.: 4512
Kalitinskij A.P.: 2934
Kalniet A.: 3536, 4143
Kałuski S.: 4412, 4453, 4499, 4637
Kałużyński S.: 3950
486
Indeks nazw osobowych
Kiełczewska-Zaleska M.: 15, 840, 844,
1049, 1067, 1219, 1278, 1494, 1538,
3176, 3177, 3239, 3240, 3374, 3993,
4050, 4922, 5391, 5627, 5678
Kienholtz H.: 4195
Kierkowski H.: 2596, 2599, 2654
Kijeński T.: 3124
Kikolski B.: 2366, 2374, 3885
Kilar W.: 5280, 5288
Kilarska D.: 1616
Kilarski J.: 2944
Kindlik M.: 1079
King A.M.: 3845
King G.A.M.: 4052
Kinvig R.H.: 3301
Kistowska M.: 716
Kitowski J.: 5824
Kl.: 3227
Klaczyńska-Przyjemska K.: 5021, 5124,
5584
Klajnert Z.: 5085, 5420
Klatka T.: 5443
Klatkowa H.: 5456
Klawe J.: 1420
Klee T.: 1462
Klein: 3847
Klemencic V. patrz Klemenčič V.
Klemenčič V.: 3827, 5739
Klementowski J.: 326, 371, 402, 5003,
5356, 5257, 5262, 5442, 5832
Kliewe H.: 3903
Klima F.: 1614
Klimaszewski M.: 61, 120, 121, 139,
162, 362, 364, 396, 1343, 1351, 2320,
3334, 3450–3456, 3476, 3487, 3495,
4982
Klimczak R.: 368
Klimesz H.: 1148
Klinghofer H.: 4793
Klink H.J.: 4549
Kłapa M.: 592
Kłapowa M.: 592, 607, 5389
Kłembukowski B.: 3345
Kłos E.: 3914
Kłos J.: 2945
Kłos-Kantowicz E.: 4160, 5220
Kłosowicz S.: 235
Kłosowski F.: 812, 896, 1093, 1191,
1635, 5207
Kłysik K.: 5791
Kłysz P.: 4132, 4558, 5758
Kmicikiewicz E.: 919, 3457
Kmicikiewiczowa S.: 457
Knapp B.J.: 4404
K’nčev D.: 4462
Knoll G.: 4412
Kobendza R.: 3265
Kobendzina J.: 476, 3723, 4883, 5710
Kobojek E.: 422
Kobusiewicz M.: 4180
Kobusiński T.: 5477
Kobzdej W.: 1276
Koch F.: 3630
Koch L.: 3241, 3303
Kochański A.: 436
Kochman M.: 4513
Koczwara M.: 105, 1620, 3052, 3053,
3063, 3101, 3329
Koczy J.: 2347
Koenig M.A.: 4366
Koeppen: 3299
Koerhotz patrz Hennig-Koerhotz
Koestlich R.: 4794
Kokoszyńska B.: 1608
Kolaček F.: 3307
Kolago C.: 707, 2785, 3601, 3640–3642
Kolař M.: 4350, 4387
Kolasińska J. patrz Olchowik-Kolasińska J.
Kolb A.: 3936
Koliba A.: 1022
Kolumb K.: 3012, 3258
Kołakowski M.: 2168
Kołłątaj H.: 3325
Kołodyńska O.: 2935
Kołodziej J.: 631
Kołodziejczyk S.: 3285
Kołodziejska M.: 1539
Komar T.: 441, 3477, 3700, 4057, 5458
Komornicki T.: 5794, 5796, 5797, 5802–
5806, 5825–5827
Komorowska B.: 3994, 5332
Komorowski J.: 898, 2201, 4164
Konarski K.: 2721
Kondracka W. patrz Richling-Kondracka W.
Kondracki J.: 25, 86, 130, 153, 1179,
1180, 1181, 1311, 1344, 1589, 2237,
2254, 2792–2794, 2798, 2818, 3247,
3399, 4065, 4118, 4277, 4332, 4360,
487
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
4426–4428, 4443, 4454–4456, 4475,
4476, 4494, 4514, 4905, 4910, 4923,
4933, 4934, 4945, 4946, 4960, 4961,
4970–4973, 4979, 4984, 4993, 4994,
5004–5006, 5015–5017, 5025, 5032,
5047, 5048, 5056, 5065, 5081, 5083,
5096, 5097, 5104, 5114, 5130, 5143,
5152, 5169–5171, 5187, 5188, 5240,
5338, 5349, 5379, 5395, 5407, 5408,
5415, 5416, 5421, 5427, 5428, 5433,
5441, 5503, 5543–5546, 5549, 5553,
5558, 5564, 5571, 5580, 5585–5586,
5593–5595, 5597, 5618, 5647, 5658,
5681–5685, 5692, 5703, 5713, 5714,
5727, 5736, 5737, 5745, 5750
Konečny M.: 4371
Konic S.: 3393
Konicówna S.: 1396, 1409, 1510, 4840
Konieczna-Sawicka M.U.: 5449
Konieczny F.: 3255
Konieczny S.: 5344
Konstankiewicz R.: 5370
Konstantinow F.T.: 3658
Kopański A.: 331, 334, 335
Kopczyński S.: 5384
Kopeć K.: 73, 312, 1478
Kopernik M.: 1067, 1169, 1290
Koperski T.: 1853
Korabiewski B.: 394
Korbel: 2978
Korcelli P.: 775, 2568, 2807, 4165
Kordowski J.: 642
Koreleski K.: 293, 660, 943
Koriakin W.S.: 4406
Korjukin S.N.: 4170
Kornhaus J.: 2974
Korniłow A.B.: 3859
Korpela K.: 4153
Korsak W.: 3278
Korsakovskiy P.: 4433
Korska A.: 5788
Kortus B.: 860, 971, 979, 985, 1353,
1358, 1361, 2100, 3567, 3602–3604,
3643, 3644, 3673, 3828, 3915, 4058,
4258, 4578, 5245, 5399, 5664, 5785
Korżujew S.S.: 3749
Kos E.: 2152, 3829
Kosack H.P.: 3367, 3625, 3632, 3991,
5360
Kosakowski W.: 5208
Kosiba A.: 135, 136, 140, 142, 438, 563,
564, 574, 582, 1130, 1228, 1252,
1293, 1373, 1374, 1376, 1378–1382,
1617, 2064, 3241, 3294, 3302–3304,
3478, 3479, 4867, 5394
Kosińska-Bartnicka S.: 546, 547, 1743,
1750, 1751, 1766, 1767, 2936–2938,
2978, 2989
Kosiński L.: 758, 1921, 2117, 3701,
3750, 3794, 3830, 3946–3948, 3990,
4947, 5750
Kosmala G.: 1071, 1095, 1098, 4559,
4614, 4645
Kosmowska D.: 4892
Kosmowska-Suffczyńska D.: 5738
Kossmann E.O.: 3133
Kossowska-Cezak U.: 4393, 4429, 4457,
5089, 5686, 5693, 5694, 5700
Kostecka A.: 4225
Kostienko N.P.: 4115
Kostrakiewicz L.: 611
Kostrowicka A. patrz Krzymowska-Kostrowicka A.
Kostrowicki J.: 931, 3514, 3683, 4000,
5024, 5478, 5728, 5739, 5751
Kostrubiec B.: 35–37, 2315, 4088, 4283,
4284, 4313, 5018, 5071
Kostrzewski A.: 1167, 4995, 5033, 5049,
5125, 5740, 5741
Kostrzewski J.: 1050, 1053
Koszarski W.: 1956, 2244, 2255, 2266,
2271, 3898
Kot H.: 1279
Kot M.: 627
Kotarba A.: 362, 4314, 5161, 5465
Kotarba M. patrz Baumgart-Kotarba M.
Kotarbiński J.: 313
Kotarska K.: 4259
Kotarski Z.: 4259
Koter M.: 2137, 2147, 2569, 2576, 2653,
3751, 3795, 3831, 3886
Kotlarzowa K.: 864
Kotliakow W.M.: 4021
Kowaczew J.D.: 1214
Kowalczyk D.: 4893
Kowalenko W.: 3525
Kowalkowski A.: 5218
488
Indeks nazw osobowych
Kowalska A.: 87, 163, 468, 700, 3510,
3539, 3916, 5367, 5513
Kowalska M. patrz Bajgier-Kowalska M.
Kowalskaja N.J.: 3857
Kowalski B.: 325, 4181, 4200, 4241
Kowalski J.: 1029, 1285
Kowalski M.: 4495, 5325
Kowalski T.: 2327, 2962
Kowalski W.C.: 4477, 4528, 4542–4544,
4560, 4587–4591
Kozak A.: 2415
Kozak J.: 719
Kozanecka M.: 787, 1087, 1173, 1193,
4545, 5072, 5221, 5450
Kozarski S.: 356, 2847, 3568, 3605,
3674, 3675, 4260, 4298, 4377, 4394,
4413, 4430, 5131, 5159, 5175, 5705,
5737
Kozenn: 2905, 2967, 3592
Koziarski S.M.: 1028, 1030, 1033, 2279,
2324, 2325, 4647
Koziej L.: 933, 1687, 2169, 3995, 5019
Koziejowa U.: 4967
Kozieł R.: 805, 5778
Koziński Z.: 1324
Kozłow W.I.: 4131
Kozłowska A.: 918, 1119
Kozłowska E.: 3686
Kozłowska-Szczęsna T.: 4948, 5162,
5571, 5580, 5586, 5596, 5597
Kozłowski L.: 1035
Kozłowski M.: 5828
Kozłowski S.: 4180, 4199
Kozubal A.: 5829
Kozyriewski J.I.: 2755
Kozysa J.: 724, 876, 942, 987, 989, 1629,
2006, 2009
Koźmiński C.: 578, 580, 585, 590, 593
Kożuchowski K.: 519, 604, 617, 619,
621, 624, 628, 629, 637, 639, 643,
650, 4603
Krajewska K. patrz Krukiewicz-Krajewska K.
Krajewski R.: 3407
Krakowska A.: 5454
Kral R.: 5282
Král V.: 5714
Kramarz P.: 416
Kraszewska U.: 4143
Kraujalis M.W.: 5635, 5638, 5642, 5648,
5649
Kraujalis W. patrz Kraujalis M.W.
Krauze R.: 3242
Krawczyk B.: 5007, 5144, 5145, 5163,
5587, 5598, 5742, 5747, 5756
Krawczyk W.: 5103
Krażewski S.R.: 263
Krąpiec M.: 744
Krejci J.: 4996, 5148
Kremer E.: 3624
Kremky-Saloni J.: 5549, 5550, 5558,
5562–5565, 5572, 5574, 5650
Krempolskij W.F.: 3957
Kretowicz P.: 1205
Kreutzinger J.: 3109
Kriworotko W.W.: 4385
Křiž V.: 4387
Krokos W.I.: 3253
Kromer M.: 4570
Kronenberg J.: 658
Kroppowa N.: 5665
Krotkiewicz Z.: 3606
Kroutilik V.: 3570
Król M.: 539
Królikowska K.: 732, 4604, 5246
Kruczek Z.: 4530
Krukiewicz-Krajewska K.: 1519
Krusiec M.: 721
Krygowska L.: 3282
Kryza M.: 651
Krzemiński T.: 4171, 5783
Krzymowska-Kostrowicka A.: 4546
Krzysztofik R.: 904, 907, 910, 912, 1073,
1203, 4626, 4638, 4660
Krzyżaniak Z.: 3577
Ksandr J.: 3560
Książkiewicz M.: 3453
Księżopolski R.L.: 5238
Kubijowicz W.: 74, 825, 917, 1784,
2902, 2970, 3004, 3005, 3032, 3033,
3037, 3038, 3056, 3190, 3216, 3243
Kuchař K.: 5361
Kucharski E.: 3211, 3212
Kuciński K.: 60, 779, 784, 986, 4315,
5090
Kuczmarski M.: 622
Kuczyńska B.: 82
489
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Lankauf K.R.: 314
Larras J.: 3854
Laskowski L.: 389
Laskowski S.W.: 2939
Latocha A.: 4592, 4615, 5247, 5263
Latosińska J.: 5228
Le Blanc R.: 3769
Lebau R.: 3793
Lebeda A.: 4618
Lebiediewa N.W.: 3891
Léfévre M.A.: 3994, 5332
Legeżyński S.: 3306, 3307, 3376
Lehmann E.: 5441, 5727
Leitgeber B.: 1131, 3245
Lenart W.: 615, 4227, 4261
Lenartowicz B.: 643
Lencewicz S.: 2963, 3089, 3151, 3578
Lenczowski F.: 1063
Leonhard H. patrz Leonhard-Migaczowa H.
Leonhard-Migaczowa H.: 85, 754, 764,
769, 773, 776, 854, 928, 1162, 1962,
1992, 2138, 2188, 2212, 2238, 2252,
2834, 2850, 3703, 3761, 3799, 3835,
4030, 4182, 5390, 5400, 5676
Leontiew O.K.: 3832
Lepecki M.B.: 3013, 3134, 3309
Lepikasch L.A.: 3249
Leski J. patrz Natanson-Leski J.
Leszczycka W.: 761
Leszczycki S.: 34, 39, 47, 1163, 1312,
1346, 3677, 4130, 4166, 4514, 4886,
4887, 4959, 5504, 5520, 5715
Leszko L.: 1421, 4696
Leśko R.: 600, 601, 610, 612
Létolle R.: 4528
Lewandowski S.: 5784, 5798
Lewandowski W.: 4458, 4515, 4529,
4539
Lewińska J.: 626
Lewiński J.: 3171, 3172, 3193
Libański E.: 3010
Liberacki M.: 4059
Lichtenberger E.: 4574
Licińska D.: 2231
Liebersbach j.: 630, 633, 2704, 2835
Lijewska T.: 4936
Lijewski T.: 4217, 4258, 4305, 4379
Limanowska M.: 5380
Kuczyński A.: 3949–3951, 4201, 4492,
4577
Kuć-Czajkowska K.A.: 916
Kudełko J.: 5212
Kudławiec A.: 3340
Kuehnl K.: 4350
Kuemmerle U.: 4393
Kuenen P.H.: 3763
Kuerbs F.: 3136
Kuertz H.J.: 4455
Kukier R.: 2294
Kuklewiczówna: 2981
Kukliński A.: 966, 967, 3713
Kukulak J.: 397, 403
Kula W.: 3526
Kulczyk S.: 4620
Kulczyński S.: 3173
Kunc J.: 4653
Kunsky J.: 3561, 3562, 5371
Kuntze R.: 3228
Kupiszewski M.: 4378
Kuprina N.P.: 3877
Kurałło L.: 1552
Kurek S.: 810, 818
Kurek W.: 5468
Kurowski S.: 4547
Kurpelová M.: 4094
Kurpios K.: 578
Kuryłowicz J.: 3324
Kusiński W.: 864, 889, 894, 1566, 3676,
3702, 4285, 4431, 4432, 4465, 5320,
5485
Kusztal J.: 4341
Kuzin P.S.: 3895
Kuzniecowa W.H.: 4163
Kuźma J.: 298
Kuźmiński B.: 3987
Kwiatek-Sołtys A.: 895, 4636, 4661
Kwiatkowska
E.
patrz
RomahnKwiatkowska E.
Kwiatkowski J.: 599, 614, 3062, 5382
Labasse J.: 3761, 4296
Labuda G.: 5323
Lach J.: 407, 5434
Ladorski H.: 683
Laferrère M.: 3761
Lambor J.: 3645
Lamerson P.R.: 3707
Lankamer T.: 2230, 5057
490
Indeks nazw osobowych
Limanowski M.: 1479, 1601, 3196, 3500,
5311
Liniewicz K.: 631
Lipiński M.: 3649
Lipka S.: 449, 849, 1912
Lipko S.: 1078
Lipniacki W.: 4362
Lipsky Z.: 4582
Lis M.: 1993, 4496
Lisiecki A.: 1625
Lisikiewiczówna I.: 830
Lisowski A.: 728, 1090, 1174, 5248
Liszewski S.: 70, 4164, 4530, 5229,
5283, 5486, 5779
Litewka C.: 865, 1164
Litschmann T.: 4387
Loesch A.: 3780
London J.: 3094
Lorek D.: 4442
Lorek E.: 4442
Lorentski A.: 3420
Loth J.: 1146, 1156, 1586, 3000, 3114,
5328
Loucek D.: 3559
Louis H.: 5412
Loukiš M.: 4162, 5070, 5421, 5658
Loup J.: 3974
Lubicz-Chojecki K.: 4541
Ludwig A.: 3775
Ludynia W.: 1738, 1927, 1929, 1936,
2256, 2382, 2574, 4187, 4351
Lutman R.: 1039, 1578
Lwowicz M.I.: 482, 4102
Lyra E. patrz Iwanicka-Lyra E.
Łabuz T.A.: 411, 417
Łachacz A.: 4627, 4639
Ładogórski T.: 3521–3527, 3546
Łajczak A.: 357, 418, 487, 488, 508, 530,
640, 733
Łanczont M.: 358, 5164
Ławniczak R.: 4128
Łęga W.: 3254
Łęgowski S.: 1708, 1752, 1768, 1769
Łoboda J.: 1014, 1684, 1938, 2170,
2494, 2602, 2831, 2867, 4144, 4286,
4395, 4498, 5429, 5469
Łomnicka M.: 2898
Łomnicki A.: 3022
Łomnicki J.: 2898
Łomniewski K.: 472, 3700, 3736, 3737,
3952, 4092, 4176, 4178, 4295, 5378,
5620
Łopuch P.S.: 4371
Łosiew K.S.: 4345
Łoszewski H.: 531
Łoziński W.: 1360
Łukasiewicz J.: 4725
Łukaszewicz A.: 3343, 3395
Łuszczuk M.: 1072
M.: 748, 1711, 2042–2044, 2053, 2061,
2476, 2548–2552, 2676, 3178, 3210–
3215, 3229, 3244–3254, 3454
m.av.: 2036, 2330, 2331, 2334
M.B.: 5417
M.C.: 5309
M.F.: 3308
M.Kam.: 4748
M.O.: 2054
M.P.: 3054, 3055, 3102–3108, 3255,
3266, 3391–3394, 4764, 4796
M.R.: 1712, 1713, 4806
M.W.: 1854–1860, 2069, 2341, 2739–
2741, 2939, 3179, 3309–3311, 3342–
3352, 3395–3404, 3435–3437, 3655,
4857, 4858, 4868, 5858
Maarleveld G.C.: 3706
Maas W.: 3084
Macar P.: 5375, 5625
Machatschek F.: 13, 3412
Machowski R.: 5264
Maciej z Miechowa: 3024
Maciejewska B.: 5794, 5796, 5797,
5802–5806, 5813, 5826, 5827
Maciesza A.: 3060
Mackay J.R.: 4014
Mackiewiczówna J.: 831
Macko S.: 665, 676
Macura E.: 164
Magda K.: 1084
Magidowicz J.P.: 2828
Magiera-Braś G.: 943
Magnuszewski A.: 2283, 2877, 4361,
4380, 5781
Maik W.: 858, 2211, 4470, 5153, 5160,
5729
Mainguet M.: 4528
Mairey A.: 2901
Maiwald G.: 3365
491
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Mańkowski T.: 3401
Mańkowski W.: 4176
Marchacz W.: 1132, 3286
Marchwiński R.T.: 4570
Marciniak K.: 629, 5115
Marcinkowska Z.: 5435
Mares J.: 3751
Margielewski W.: 390
Marinelli O.: 5292
Marinow C.: 3656
Mariot P.: 4359
Markow K.K.: 153, 3474, 4161
Markowska D.: 2795
Markowska-Polkowska W.: 1531
Marsz A. patrz Marsz A.A.
Marsz A.A.: 540, 4949, 5133
Marszał T.: 2592, 4183, 5105, 5116
Marszałek B.: 5554
Marszelewski W.: 2445, 2454
Martin G.J.: 4448
Martini A.: 5460
Martinka J.: 3644
Martonne E. de: 3542
Martynow W.W.: 4121
Maruszczak H.: 205, 222, 359, 442, 444,
1360, 3646, 3647, 3679, 3758–3760,
4113, 4895, 5117, 5118, 5667, 5744
Maryański A.: 757, 759, 766, 1922,
1924, 2118, 2121, 2124, 2125, 2145,
2148, 2157, 2160, 2171, 2172, 2189,
2213–2215, 2222–2224, 2245, 2250,
2258, 2284, 2285, 2292, 2295–2297,
2303, 2304, 2310, 2311, 2359–2362,
2368, 2373, 2375, 2376, 2378, 2379,
2384, 2385, 2391, 2395, 2396, 2405,
2406, 2412, 2424, 2429, 2430, 2433–
2435, 2462, 2487, 2492, 2496, 2587,
2588, 2593, 2600, 2614, 2663, 3680,
3878, 3887, 3989, 3997, 4032, 4090,
4091, 4120, 4121, 4202, 4232, 4288,
4299, 4397, 4420, 4478, 4483, 4496,
4545, 5450
Maryáš J.: 4653
Mason V.: 3256
Massalski W.: 1120
Mastalerz K.: 4497
Maślankiewicz K.: 1254, 3681, 3888,
3889
Matalewski S.: 515
Maj A.: 1103
Majdanowski S.: 83, 1619, 3612, 5315
Majerowicz A.: 4650
Majerski S.: 1276, 5293
Majewski A.: 513, 1337, 4396, 4433
Majkowski A.: 2942
Makieła Z.: 4242, 5132, 5176, 5249
Makkawiejew N.I.: 3891
Makosińska J.: 1480, 1501, 1502, 1530,
3155
Makowska D.: 4475
Makowska M.M.: 2857
Makowski J.: 4269, 4356
Maksimowicz G.A.: 3768
Maksymiuk A.: 940
Maksymiuk Z.: 523, 723
Malara H.: 5438
Malarz R.: 315
Malczewski J.: 1080, 4287
Maleczyński K.: 3401
Malicki A.: 107, 122, 123, 131, 141, 154,
251, 437, 838, 842, 1253, 1264, 1271,
1302, 1564, 1581, 3138, 3139, 3181,
3312, 3512, 3645, 3678, 3753–3757,
3796, 3832–3834, 3996, 4028, 4031,
4060, 4089, 4119, 4182, 4262–4264,
4997, 5055, 5347, 5393, 5499, 5501,
5565
Malicki E.: 3137, 3180, 3216, 3243,
3257
Malicki M.: 3350, 3504
Malik I.: 415, 416, 419, 423, 424, 428,
737, 744
Malinowska M.: 656
Malinowski A.: 4269
Maliszewska A.: 5318
Maliszewski E.: 2991, 5298
Małachowski K.: 892
Małecka K.: 3426
Małecki: 2982
Małecki J.: 3426
Małkowski S.: 2989
Małuszyńska E.: 1088
Manikowska B.: 187, 983
Manley G.: 3498
Manners G.: 4183
Mannion A.M.: 4592
Mansikkaniemi H.: 4215
Mańkowska S. Patrz Dudek-Mańkowska S.
492
Indeks nazw osobowych
Matczak A.: 2232, 4489
Matoga S.: 1481
Matuszkiewicz A.J.: 294
Matyja M.: 430
Matykowski R.: 983
Matzke H.: 576
Mauli O.: 3234
Mawlianow S.A.: 3678
Mazur E.: 1701, 1959, 1963, 1994, 1998,
2267, 2268, 2280, 2465, 2532, 2624,
5736
Mazurek C.: 612
Mazurek M.: 5222, 5269
Mazurkiewicz L.: 65
Mazurkiewicz M.: 3984
Mazurkiewicz-Hercowa Ł.: 5385
Mazurski K.R.: 316, 1939, 1972, 2001,
2615, 2848, 4362, 4531, 4985, 5230
Mączak F.: 1217, 1345, 5455,
Mączak M.: 1558
Mączak S.: 1345
McEvedy C.: 4301
McGill J.: 3747
McIntire W.G.: 3776
McNally R.: 3708, 4009
McVlain E.P.: 3870
Mediancew A.S.: 3877
Mehedinti S.: 1127
Meine K.H.: 3632
Meissner J.: 3267
Meissner T.: 3277
Mekler M.M.: 3957
Melezin A.: 67, 803, 5409, 5755
Menard H.W.: 4184
Mencl V.: 4124
Mendys M.: 3023, 3024
Mensching H.: 3549, 3617
Menzies G.: 4623
Mèrigot J.: 3874
Meyer I.: 4380
Meynier A.: 4073
Mękarska J.: 3325
Miarczanka Z.: 3313
Michajłow W.M.: 3868
Michalak S.: 3663
Michalczonek M.Z.: 2398, 2401
Michalczyk J.: 1307, 1329, 4640
Michalczyk Z.: 494, 688, 700
Michalik A.: 5434
Michalkiewicz Z.: 1995, 1999, 4300,
4363
Michalski W.: 884, 2281, 2312, 2402,
2502
Michałowski S.: 916
Michiejew P.W.: 3796
Michniewska-Szczepkowska B.: 797,
4452
Midgley H.: 4361
Midowicz J.: 3056
Midowicz W.: 3178
Midrak R.: 4314
Mieczkowski Z.: 3648
Miedwiedkow J.W.: 3980
Mielcarek P.: 1000
Mierzejewska L.: 1206
Mietelski J.: 4145, 4155
Migacz J.: 1212, 1218
Migacz W.: 755, 1234, 1236, 1266,
1296, 2107, 2111, 2119, 2122, 2129,
2759, 2808–2810, 2819, 2823, 2832,
3545, 3608, 3616, 3797, 3798, 3890,
3917, 3998, 4962, 5386, 5863
Migaczowa H. patrz Leonhard-Migaczowa H.
Migała K.: 5239
Migocka D.: 4616
Migoń E. patrz Pijet-Migoń E.
Migoń P.: 369, 382, 388, 391, 399, 400,
4414, 4516–4518, 4532, 4533
Mihăilescu V.: 4994, 5374
Mikołajski J.: 548, 5431
Mikulski J.: 1540, 1579
Mikulski M.: 1685, 2161, 2173, 2180,
2181, 2225, 2377, 2575
Mikulski Z.: 445, 477, 512, 514, 4092,
4167, 4347, 4477, 4499, 4519, 4520,
4546, 4561, 5081, 5240, 5668
Mikułowski B.: 1108, 1109
Milata W.: 20, 553, 558, 565, 1009
Mileska M.I.: 1354, 4093, 5519, 5520,
5539, 5540
Milewicz J.: 256
Milewski T.: 3267
Milkow F.N.: 4071
Miller J.: 5319
Milojević B.: 3619
Milojević B.Z.: 5329
Milojević S.M.: 3312
493
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Mori A.: 3054, 3055
Moriaru T.: 3801, 3928
Mortensen H.: 3045, 3159
Mossienko N.A.: 3679
Moszyński K.: 2927, 3087
Mozolewski J.: 433, 1482
Możarow N.D.: 3908
Mrazkówna M.: 825, 1116, 2964
Mroczek P.: 408
Mrozowska J. patrz Toeplitz-Mrozowska J.
Mróz G.: 2233, 2316, 4228, 4545
Mrózek W.: 1105, 1553, 4845, 5315
Mrugała S.: 647
Mrycówna M.: 1220
Mścisz M.: 1410, 1423–1425, 1432,
2940, 2965–2968, 3081, 3112, 3125,
3127, 3353, 4721
Mucha L.: 5361
Mueller F.: 5389
Mueller G.F.: 4396
Mueller G.H.: 4542
Munz G.C.: 4627
Muris O.: 2916
Murkowska A.: 1957
Murzajew E.M.: 4262, 4464
Musiał E. patrz Wołk-Musiał E.
Musiał W.: 1627, 5192
Musielak J.: 999, 1077, 4998, 5809
Muzioł A.: 4229
Mycielska E. patrz Mycielska-Dowgiałło E.
Mycielska-Dowgiałło E.: 196, 228, 4184,
4307
Myćka S.: 1220
Mydel R.: 4522
Myga-Piątek U.: 725, 5250, 5247, 5830
Mynett B.: 3332
Myślenicki W.: 3574
Nagórski J.: 3668
Nakonieczny B.: 463
Nakonieczny S.: 3762
Nalborczyk J.: 5134, 5606
Nalewajk H.: 5380
Nałkowska A.: 3
Nałkowski W.: 1357, 2830, 5302
Namyślak B.: 997, 4605, 4628, 5276
Nangeroni G.: 4198
Nansen F.: 4916
Nasse G.N.: 3946
Natanson-Leski J.: 3546
Milthers K.: 3387
Milthers V.: 3387
Miłkowski M.: 2269, 2515
Minorski J.: 4227
Mioduszewska W.: 1740
Misters L.: 4189
Miszczak A.: 678
Miszewska B.: 783, 792, 893, 1096,
1188, 4265, 4381, 4562, 4656, 4662,
5669
Misztal S.: 1346, 5473, 5767, 5780, 5792
Mitchell D.: 4614
Mitka M. patrz Pukowska-Mitka M.
Mitkowski J.: 3521
Mitosek H.: 3502
Mityk J.: 327, 347, 2399, 4181, 4479,
5209
Mizera A.: 1964
Mizera M. patrz Ruszczycka-Mizera M.
Mizerski W.: 332, 1376, 4266, 4289,
4573, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591
Mleczko-Hołowczak M.: 734
Młodziejowski J.: 3477
Mochnacki R.: 5072
Modelska-Strzelecka B.: 1056, 1262,
1265, 1267, 1584, 3614, 5356
Modrzejewski A.: 3709
Modrzejewski P.: 4420, 5444
Moebius M.: 4511
Mohammed A.H.: 786, 981, 1172, 2446
Moj F.: 1852
Mojski J.E.: 190, 269, 4472, 4652
Mokrzycka-Pulina M. patrz Pulinowa M.Z.
Molas R.: 344, 2516, 2519, 2524, 2525,
2619, 2659, 2707, 2870, 2880, 2881
Mondalski W.: 3041
Moniak J.: 551, 567, 1150, 1609, 3140,
3279, 3496, 3682, 3724, 3725, 3850,
3918, 3919, 3952, 3999, 4000, 4061,
4267, 5424
Monkhouse F.J.: 3628
Moore W.G.: 3886
Morawiecka I.: 5174
Morawska M. patrz Turnau-Morawska M.
Morawski J.: 3528, 3529
Morawski S.: 2843, 4174
Morcinek G.: 3218
Mordwa S.: 5199
Morgan W.B.: 5772
494
Indeks nazw osobowych
Nowak J.: 3026, 3027, 4459, 5410
Nowak M.: 1338, 4459, 5410
Nowak W.: 4950, 4951
Nowak W.A.: 257, 2202, 2239, 3920
Nowakowska T.: 196
Nowakowski L.: 3779
Nowakowski M.: 2501, 4333
Nowakowski S.: 3015, 3016, 5403, 5607,
5628, 5629, 5702
Nowicka B.: 2872
Nowińska Z.: 1753
Nowiński K.: 535
Nowiński S.: 4243
Nowosad M.: 4165, 5213
Nunez Jimenez A.: 4356
Nycz S.: 2905
Nyka J.: 3552
O’Dell A.C.: 3692
Obadi S.: 2466
Oberbeck G.: 3724
Oberc J.: 191, 3681, 5521
Obrębska-Starkel B.: 588, 3921, 4002,
4003, 4033, 4084, 4244, 4291
Obroślak Ł.: 5235
Ogilwi A.A.: 3800
Ohme J.: 4194
Okołowicz W.: 149, 596, 3627, 4054,
5379
Olbricht K.: 2904, 2915
Olchowik-Kolasińska J.: 1292, 1298,
5364
Olechowski G.: 3366
Olechwir T.: 648
Olędzki J. patrz Olędzki J.R.
Olędzki J.R.: 3953, 4334, 4579, 5831
Olszewicz B.: 3258, 3346, 4004, 4034,
4062, 4908, 4919, 4924, 4952, 5333,
5341, 5550
Olszewicz W.: 1134
Olszewska N. patrz Sznajder-Olszewska N.
Olszewski A.: 270, 345, 772, 1391, 2829,
3922, 3954, 4245, 5126, 5178
Olszewski J.: 3892
Olszewski J.L.: 603, 4133, 4168, 4169,
5050
Olszewski K.: 5687, 5748, 5760
Olszewski T.: 939, 4063, 4475
Ołtarzewski S.: 1005
Opaliński A.: 4480
Nawara W.: 4122
Nawratil-Trybowska E.: 3397, 4925
Nawratilówna E. patrz Nawratil-Trybowska E.
Nazarow M.Z.: 4060
Neamu G.: 4343
Nechay W.: 1133, 1433, 3044, 3066,
3152, 3198
Neef E.: 4970, 5407
Nekovář F.: 5387
Neuschwander G.: 3457
Niculescu G.: 3953
Niebrzydowski S.: 541
Niedziałkowska Z.: 4026
Niedźwiedzki R.: 392
Nieklukowa N.P.: 3809
Niemcówna S.: 1104, 1397, 1398, 1411–
1414, 1426, 1427, 1434–1436, 1503,
1504, 1511, 1520, 1597, 1610, 2903,
2904, 2941, 2964, 3007, 3057, 3058,
3082, 3135, 3182, 3202–3204, 3217,
4697, 4698, 4795, 4808–4811, 4832
Niemirowicz-Szczytt M.: 4514
Nieronow W.M.: 3864
Niesyt J.: 874
Nietsch H.: 3646
Niewiarowski W.: 2760, 3609, 4086,
4963, 5422, 5452, 5474, 5483, 5670
Niezbrzycki J.: 3138
Nikitin P.N.: 3838
Nikolski I.W. patrz Nikolskij I.W.
Nikolskij I.W.: 3734, 5423
Nikołajew S.D.: 4289
Nikołajew W.A.: 4095
Nikonow A.A.
Nilsson T.: 4311, 4323
Nir D.: 4370
Nitsch K.: 1399
Niżnik A.: 1183
Nocoń R.H.: 5189
Nohara T.: 5792
Noin D.: 4191
Norstroem G.: 3914
Noskiewicz J.: 666, 3481
Novotny L.: 4441
Nowaczyk B.: 412, 4376, 5177, 5759
Nowak B.: 242
Nowak E.: 1573, 4001, 4479, 4534,
4547, 4593, 5232, 5828
495
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Papadakis J.: 4210
Papiernik Ż.: 643, 4563
Papiewska-Rogalowa S.: 1059
Pareto V.: 58
Partyka J.: 5106
Parusel J.B.: 5107
Parysek J.J.: 877, 890, 1185, 1206, 2883
Parzóch K.: 5264
Pasierbski P.: 4203
Pasierski Z.: 1732
Pasławski J.: 5588
Pasławski Z.: 506
Passendorfer E.: 308, 1532, 3264, 4318,
5397
Pasternak K.: 499
Pastwa J.: 5352
Paszczyk J.: 494
Paszkiewicz A.: 3209
Paszkowski L.: 3077, 3826
Paszkowski T.: 3265
Paszyński J.: 4948, 4954
Paulo K.: 1512, 1521, 3315, 3373
Paver G.L.: 3641, 3642
Pawelec H.: 425
Pawlaczyk L.: 4122
Pawlak W.: 1237, 3893, 3965, 3957,
4006, 4007, 4064
Pawlicowa A. patrz Hłasko-Pawlicowa A.
Pawlicowa-Hłasko A.: patrz Hłasko-Pawlicowa A.
Pawlik Ł.: 432
Pawlik Z.: 4350
Pawłowski S.: 10, 11, 21, 75, 76, 108–
110, 112, 116, 117, 132, 1008, 1117,
1121, 1247, 1283, 1400–1402, 1415,
1437, 1483, 1444, 1484, 1497, 1505,
1533, 1554, 1576, 2968, 2997, 2998,
3025–3031, 3058, 3060–3067, 3071–
3073, 3078, 3090, 3109,-3111, 3182,
3218, 3258–3261, 3337, 3338, 3351,
4679, 4756, 4775, 4781, 4784, 4785,
4935, 5026, 5309, 5323, 5607
Pazdro Z.: 133, 1128, 5428, 5722
Pączka S.: 2130, 5423
Pécsi M.: 3777
Pelczar M.: 5651
Pełko I.: 596
Penck A.: 2729
Penczew P.: 3629
Opolski A.: 3472
Oppenheim: 2927
Ordyński P.: 1463
Orieszkin D.B.: 4405
Orkisz H.: 3333
Orlicz M.: 3283, 3314
Orłowicz M.: 1744, 1754, 2714, 2906–
2909, 2942–2949, 3402
Orłowska E.: 1323, 4348, 4349, 5256,
5284, 5832
Orłowski S.: 4587
Ormeling F.J.: 5732
Ormicka: 2983
Ormicki W.: 961, 2986, 3070, 3117,
3153, 3154, 5409
Osborne R.H.: 3948
Osiński S.: 2597
Osowiec M.: 4620
Ossendowski F.: 2722
Ostaficzuk S.: 4266
Ostapowicz K.: 739
Ostaszewska K.: 4500, 4580, 4620
Ostrowski J.: 1235, 3923, 3955, 4005,
4953, 4964, 4974, 5677, 5833
Ostrowski J.K.: 4602
Ostrowski K.: 2595
Ostrowski W.: 3379
Osuch W.: 5214
Ośródka L.: 509
Oświęcimski A.: 229
Otrębska-Jabłońska A.: 3358
Owczarek P.: 416, 424, 5251, 5265
Ozierowa G.N.: 4336
Pacione M.: 4612
Pacowska H. patrz Duczmal-Pacowska H.
Pacuk M.: 2305
Paczkowska-Jeżowa K.: 2732, 3069,
3123
Paczoska Z.: 3382
Pagaczewski S.: 3598
Pakuła L.: 970, 5040, 5547, 5785, 5872
Palczyński Z.: 1958, 4095
Palmowski T.: 2272, 2276, 2289
Palsin G.B.: 3926
Paluch J.: 235
Pałka E.: 5828
Panfil M.: 1103
Panfiłow D.W.: 4303
Panoš V.: 3843, 4613, 5481
496
Indeks nazw osobowych
Penkow J.: 3659
Perelman A.J.: 4070
Pereyma J.: 4398, 5166
Perkowska U.: 1347
Pernarowski L.: 27, 165, 166, 218, 237,
264, 1230, 3610, 3683, 3704, 3800,
3836, 3837, 4065, 4914, 5390
Pernetta J.: 4509
Perpillou A.: 5362
Petelski K.: 365
Peters L.: 3630
Petit M.: 2892
Petrescu N.: 4063
Petryszyn J.: 913, 1034
Péwé T.L.: 4079
Pękala K.: 4991, 5285
Pękalowa J. patrz Repelewska-Pękalowa J.
Philipponeau M.: 3804
Philips D.: 4461
Piasecka J.E.: 474, 777, 1274, 1304,
1318, 1330, 1339–1341, 1688, 1694,
1965, 2139, 2146, 2153, 2216, 2226,
2234, 2321, 2455, 2470, 2488, 2570,
2858, 2873, 3838, 3839, 4134, 4146,
4268, 4301, 4325, 5066, 5098, 5341,
5356, 5573, 5581, 5582, 5671, 5832,
5864–5866, 5868–5871, 5873–5879,
5881–5898
Piasecki D.: 63, 198, 206, 223, 238, 252,
309, 320, 328, 620, 706, 1054, 2190,
2483, 3284, 3285, 3316, 3363, 3458,
3459, 3705, 3764, 3765, 3801, 3840,
3958, 4008, 4035, 4036, 4066–4068,
4096, 4097, 4123, 4135, 4147, 4185,
4204, 5091, 5440
Piasecki E.: 765, 770, 771, 777, 1689
Piasecki H.: 155, 161, 207, 5442
Piasecki J.: 1964
Piątek U. patrz Myga-Piątek U.
Piątek W.: 466
Piątkowski J.: 965, 1555, 3841, 3959,
4009
Piątkowski J.S.: 181, 3112, 3125, 3127,
3128, 5493
Piech K.: 3195
Pieczerkin A.I.: 4337
Pieczerkin I.A.: 4337
Piekarska F.: 1522
Piekuth M.: 2154, 4010
Pieńkowska E.: 2011
Pierzchała A.: 224
Pierzchałko Ł.: 186
Pietkiewicz C.: 3085
Pietkiewicz S.: 144, 170, 2796, 3649,
3726, 3766, 3767, 3802, 3960, 3961,
4128, 4891, 5418, 5630
Pietrucień C.: 464, 2235, 5447, 5636,
5643
Pietruczuk A.: 861
Pietruszka J.: 485
Pietrygowa Z.: 480, 484
Pietrzak M.: 91, 4290, 4561
Pietrzyk I.: 4605
Piewcow: 2771
Pijet-Migoń E.: 1037, 4646, 4649, 4657
Pilatti G.: 2918, 3155
Pilawska J.: 680, 681, 684, 2485, 3894
Piłsudski J.: 1611
Piontek F.: 4317, 4341, 4442
Piotrowicz K.: 646
Piotrowska I.: 1348, 5834
Piotrowski J.: 1567
Piotrowski W.: 3939
Piotrowski W.W.: 3837
Piskorska H.: 3406
Piskorz S.: 1568, 1574, 5601
Piskozub A.: 1070, 4011, 4012, 4127,
4373, 4382, 4440, 4490, 4586
Piszczek P.: 5154
Piwocki K.: 3068
Piwowarow Ju.L.: 4481
Placek A.: 436, 4829, 4650
Placek W.: 4630
Pletsch A.: 4574
Plewa A.: 1485, 4149, 5008
Plewniak W.: 2217
Plit F.: 71, 697, 703, 714, 2535, 4269,
5827, 5835
Plit J.: 1242, 4534
Pociask-Karteczka J.: 2293, 4335, 4364,
4625, 5451
Pociecha J.: 4416
Podgórski Z.: 740, 4399, 4581, 5466
Podleśny J.: 2403
Podolec B.: 4416
Podolski K.: 3999
Pohorecki F.: 3401
Pokojski W.: 4564
497
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Pokorny J.: 199, 209, 3611, 5438, 5480
Pokrzyszewski W.W.: 4336
Pol A.: 1321, 2306
Pol W.: 1262, 1321, 2306, 4437, 5068,
5289
Polaczkówna M.: 1137, 1208, 1210,
1416, 1448, 1464, 1465, 1486, 1506,
1507, 1513, 1523, 1541–1543, 2922,
2923, 2969, 3006, 3036, 3069, 3129,
3183–3185, 3317, 3330, 4800, 4832
Polański J.: 3910
Polański S.: 1003, 1004
Poljan P.M.: 4432
Polkowska W. patrz Markowska-Polkowska W.
Polo M.: 3014
Polówna K.: 925, 3347
Połotkin M.R.: 4213
Połtew N.F.: 4308
Poniatowska H.: 1466
Poniatowski S.: 1592–1594, 2988
Popiołek F.: 3443
Popjaková D.: 4607
Popow S.: 1445
Poraszka T.: 1949
Poręba A.: 427
Porter S.C.: 4588
Poser H.: 5461
Potocki H.: 3095
Potocki J.: 97, 1194, 4582, 4651
Potocki M.: 2342
Potrykowska A. 793
Potrykowski M.: 4315, 4460, 5484
Pounds N.J.G.: 3701
Pozlewicz A.: 742
Pożaryska K.: 3494
Późniak R.: 500
Prawdzic J.: 4230
Prawdzic K.: 578
Preisner Z.: 2447, 2448, 2878, 4365,
4434, 5135
Premik J.: 3194
Press F.: 4513
Pretorius D.A.: 3641, 3642
Prikryl L.V.: 4355
Priwałowska G.A.: 2270
Prochownikowa A.: 867, 937, 2467
Prokop R.: 1191, 4571
Proniczewa M.W.: 3655
Prošek P.: 4350
Protasjewa I.W.: 4027
Prus-Wiśniowski T.: 3139
Przedwojski R.: 4037, 4098
Przepiórkowski W.: 3262, 3263
Przepiórski W.: 835, 3032, 3033, 3380
Przesmycka E.: 88, 1305
Przesmycka-Grzeszczak E.: 3612
Przewalski M.: 2746, 2885, 5171
Przewoźniak M.: 89
Przybylak R.: 360, 634, 2859, 4400,
4415, 4435, 4444–4446, 4461, 4482,
5108, 5167
Przybylski B.: 4589
Przybylski M.: 2290
Przyjemska K. patrz Klaczyńska-Przyjemska K.
Pstrocka M.: 4617
Ptolemeusz K.: 1267
Puchalski K.: 871
Puckalanka U.: 3519
Pukowska-Mitka M.: 5444
Pulina M.: 239, 265, 1394, 3768, 3842,
3843, 3924, 3925, 4906, 4937, 5009,
5058, 5127, 5155, 5179, 5180, 5233,
5339
Pulinowa M.Z.: 271, 279, 1314, 1569,
1571, 2162, 3891, 3926–3928, 3962,
3963, 4013, 4014, 4038, 4124, 4462,
4521, 4535, 4618, 4619, 4631, 4652,
5109, 5475, 5768
Putnam D.F.: 3618
Pydziński B.: 3895
Pye K.: 4413
Pyszora K.: 1467
Quade W.: 3168
Quitt E.: 4196
R.D.F.: 1642, 4680
R.G.: 1861, 4860
Rabijewska B.: 1076
Rabowski F.: 3170
Rachlewicz G.: 5223
Rachocki A.: 340, 372, 376, 1690, 4125,
4641
Rachwał T.: 4565, 5268, 5270, 5271,
5845
Racine J.B.: 4229
Racinowski R.: 742
Raczkowski W.: 209
498
Indeks nazw osobowych
Richling A.: 4549, 4620, 4917, 5067,
5083, 5110, 5200, 5241, 5272, 5548,
5783
Richling-Kondracka W.: 1560, 4875,
5383
Riewein G.: 3588
Riezanow I.A.: 4226
Rikkinen K.: 4015
Riley R.C.: 5767
Ritter K.: 5086
Riznyczenko: 3213
Robertson L.: 4645
Robinson A.H.: 3715
Robson B.T.: 4293
Rochefort M.: 4147
Rochnowski H.: 693, 1169, 1631, 5836
Rodzik J.: 5823
Rodzoś J.: 4619, 4631, 4632
Roesler A.: 704, 4233
Rogala W.: 4550
Rogalewski O.: 5609
Rogaliński J.: 210
Rogalowa S. Patrz Papiewska-Rogalowa S.
Rogalski W.: 5659, 5688
Rogowski J.: 3011
Rogowski W.: 4366
Rojan E. patrz Szulc-Rojan E.
Rojan P.: 635
Rolka A.-M.: 2007
Rolnik E.: 4152
Romahn-Kwiatkowska E.: 847, 1169,
5538
Romanowska M.: 922, 1041, 1044
Romanowski N.N.: 310, 4308
Romer E.: 5, 18, 23, 111, 145,167, 556,
559, 1207, 1218, 1225, 1226, 1249–
1261, 1266, 1270, 1288, 1300, 1302,
1303, 1324, 1327, 1334, 1338, 1355,
1362, 1422, 1439, 1449, 1487, 1498,
1519, 1534, 1583, 1600, 1603, 1620,
2540, 2737, 2780, 2894–2896, 2922,
2923, 2936, 1952, 2963–2966, 2971,
2975, 3023, 3141, 3142, 3222, 3314,
3353, 3383, 3384, 5405, 3440–3442,
3462, 3545, 4823, 4342, 4672, 4701,
4752–4756, 4775, 4874, 4877, 4884,
4920, 4938, 4939, 5312, 5313, 5321,
5860, 5862, 5867, 5880
Romer Edm.: 1303, 1327, 4342
Radlicz H. patrz Radlicz-Ruehlowa H.
Radlicz-Ruehlowa H.: 3295, 3787, 5425
Radlińska F.: 1524
Radliński T.: 2924, 3183–3185
Radłowska C.: 5436
Radomski A.: 4225
Radosz J.: 632
Radovanović M.S.: 3996
Radó A.: 3388
Rădulescu N.A.: 4063
Radwańska-Paryska Z.: 670
Radziejowski J.: 5701
Rahmonov O.: 428
Raimondi A.: 1363
Rais K.: 4372
Rajman J.: 778, 781, 906, 2191, 2591,
3970, 4015, 4039, 4069, 4216, 4246,
4522, 4523, 4548, 4566, 4633, 5040,
5872
Rajman L.: 1692, 1960
Rakowski W.: 779, 4099, 4279, 4463
Rapp A.: 5465
Rarus K.: 4231
Rasmusson G.: 3884
Rataj R.: 329
Ratajski L.: 2851
Ratzel F.: 4542
Rauser J.: 4196
Raynal R.: 3617
Rayzacher Z.: 2246, 2853, 4170
Redfern R.: 4591
Reffay A.: 4066
Reguła I.: 4536
Reichhart S.: 4916
Rek J.: 2163, 4040, 4232, 4483, 4975
Repelewska J.: 280, 4955
Repelewska-Pękalowa J.: 4270, 5082,
5775, 5793
Rettinger R.: 2313
Rewieńska W.: 1333, 3352
Reyman A.: 3359
Reymond H.: 4229
Rękawkowa H. patrz Tuszyńska-Rękawkowa H.
Riabinin S.: 95
Riccardi R.: 3142, 5395
Ricchieri G.: 5291
Richards P.: 4645
499
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Ruszkowska B.: 2605
Rutkowski J.: 5732
Rybczyński M.: 3251
Rybka E. 2987
Rychłowski B.: 3977
Ryczkiewicz B.: 1498
Rydz E.: 1031, 4436, 4508, 4594, 4633,
4655, 5470, 5480
Rydzewski B.: 3042
Rykiel Z.: 875, 878, 1023, 1027, 1097,
4127, 4271, 4417, 4267, 4595, 4621,
5258
Rytel M.: 585
Rzepa C.: 5059, 5136
Rzepkiewicz S.: 2950
Rzętała M.: 5264
S.D.: 2727, 3143, 3219, 3220, 3264–
3267, 3354, 3355
S.L.: 2728
S.M.: 3484
S.N.: 4702, 4813–4815
S.P.: 1051, 1559, 4703
S.S.: 1757, 2717
S.W.B.: 3684
Sacha S.: 4530
Sachanbiński M.: 1944, 2836, 3898,
4070
Sadłowski A.: 4100
Sadowski H.: 2343
Sadowski M.: 591
Sadurski A.: 365, 376
Sady A.: 427
Sagan I.: 905, 4536, 4537
Salamaa E.: 4044
Saliszczew A.K.: 3967
Saloni J. patrz Kremky-Saloni J.
Samoiłow I.W.: 3551
Samsonowicz J.: 3280, 3385
Sandegren R.: 3281
Sandru I.: 782, 5650
Sapieha L.: 1123, 3115
Sárfalvi B.: 3777
Sarjusz: 554
Sauszkin J.G.: 3532, 3702
Savu A.: 3801
Sawicka E.: 5466
Sawicka M.U. patrz Konieczna-Sawicka
M.U.
Sawicki J.: 501, 507
Romer W.: 1256, 4938, 4939
Romero E.: 3975
Ropuszyński P.: 5257
Rosa B.: 211, 3613, 5146, 5730
Roschke G.: 3711
Roseman C.C.: 4221
Rosik P.: 1038
Rossolimo L.L.: 4077
Rostkowski F.: 1709
Roszko L.: 1315, 5474, 5752
Rościszewski M.: 57, 66, 767, 929, 1149,
2108, 5720
Rotnicki K.: 225, 3706, 3707
Rouch J.: 2925
Rougé J.: 4020
Rougerie G.: 4135
Roy: 2892
Różański S.: 3735, 4017
Różkowski J.: 5215
Różycka W.: 2882
Różycki F.: 1739, 2910, 3265, 4581
Różycki S.Z.: 283, 1329, 1390, 3298,
3454, 3694, 5692
Rubin J.: 4399
Rubow E.: 3157
Rudczyk E. patrz Jekatierynczuk-Rudczyk E.
Rudecka U.: 5769
Rudnicki R.: 5731
Rudnicki S.: 2902, 2911, 3214, 4473
Rudnycky S. Patrz Rudnicki S.
Rudnyćkyj S. Patrz Rudnicki S.
Rudolph A.M.: 3697
Rudolphi H.: 3236
Ruehle E.: 129, 137, 311, 3137, 3192,
3284, 3364, 3396
Ruehlowa H. patrz Radlicz-Ruehlowa H.
Ruhrer N.: 4393
Rulikowska J.: 187
Rumpel P.: 4552
Runge J.: 795, 798, 812, 1024–1027,
1084, 1191, 4350, 4401, 4416, 4463,
4501, 4548, 4648, 5147
Runowa T.G.: 975
Ruppert K.: 3875
Rusak E.: 2490, 3896, 3897
Ruszczycka M. patrz Ruszczycka-Mizera M.
Ruszczycka-Mizera M.: 2844, 5561
Ruszczyńska-Szejnach H.: 4245
500
Indeks nazw osobowych
Sawicki L.: 124, 1309, 1316, 2978, 3250,
3313, 3349, 4757, 5122, 5297, 5300
Saysse-Tobiczyk K.: 3598
Schaefer H.: 4453
Schaetzl R.: 4639
Schamp H.: 3846
Schaper E.: 3164
Scheidl L.G.: 5354
Schereschewsky P.: 2958
Schiele M.: 4383, 4402, 4447
Schlenger: 3201
Schmelzer N.: 648
Schmidt: 426
Schmidt H.: 3969
Schmuck A.: 448, 560, 561, 566, 568,
570–673, 581, 583, 587, 589, 593,
1135, 1257, 2753, 2754, 3034, 3035,
3344, 3463, 3464, 3485, 3497, 3498,
5522
Schnayder E.: 2164, 2182, 2192, 2380,
2387, 2489, 2495, 2577, 2579, 2580,
2651, 2824–2826
Schneider R.: 4043
Schneigert S.: 5861
Scholz E.: 4043
Schott G.: 3282
Schou A.: 3730
Schroeder K.: 5799
Schumm A.A.: 4274
Schummer-Szermentowski E.M.: 3238
Schuster A.: 4043
Schwarzbach M.: 4080
Schytt V.: 1391, 5350, 5406
Scott: 3015
Scrath A.: 4629
Scurla H.: 4263
Sebag P.: 3534
Segerstom G.U.: 3962
Seidenglanz D.: 4653
Sekyra J.: 3553
Sembrat K.: 675, 3481
Semkowicz W.: 1597
Semmel A.: 4500
Senik T.: 2062, 2338, 2553, 2734
Senkowski H.: 1676, 1677, 1679, 1683,
1686, 1950, 1951, 2123, 2126, 2165–
2167, 2174, 2175, 2183–2185, 2193,
2369–2371, 2383, 2497, 2498, 2566,
4888, 5342, 5523, 5529, 5530
Seppaelae M.: 4125
Serebriannyj L.R.: 3905
Seuffert O.: 4197
Shepherd R.: 3795
Siedlecki M.: 2951
Siedlecki S.: 5712
Siegfried A.: 3268
Siemiankowski F.T.: 4234
Siemion S.: 5706
Siemionow-Tiań-Szańskij B.: 7, 4432
Siemiradzki J.: 2988, 3105, 5301
Sieńko B.: 5193
Sierociński R.: 3690
Sieroszewski W.: 3017–3019
Siever R.: 4513
Sikora S.: 653
Sikorska M.: 5277, 5695, 5837
Simche Z.: 3145
Simmons J.S.: 3601
Simonow J.G.: 4161
Sinkiewicz M.: 5181, 5452
Sinko T.: 3099
Sirko M.: 1197, 1239, 1240, 2871, 4551,
5392
Siwek T.: 4653, 5260
Skaliszowna M.: 963
Skiba W.: 3318
Skinner B.J.: 4588
Skoczek M.: 934, 2589, 4269, 4316,
4326, 4384, 4403, 5220
Skołozdro Z.: 5411
Skonka C.: 3982, 5068
Skopowski C.: 1839
Skotnicki M.: 5770
Skowron R.: 522, 5178
Skowronek E.: 1342
Skórska I.: 2691
Skrobisz B.: 2194, 4128, 4136
Skrzywan E.: 3663
Skulska W.: 4222
Skupowa J.: 874, 1996, 5128
Skuratowicz W.: 3951
Sládek J.: 4255
Slanar H.: 3592
Slenczek M.: 988, 1096, 1633, 2388,
4997
Słabczyński T.: 1322, 3599, 5445
Sławejkow P.: 815
Sławski S.: 2472
501
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Słodczyk J.: 1081, 5721
Słomka J.: 569
Słomka S.: 2203
Słomkówna: 2984
Słonim I.: 3531
Słowik J.: 3604, 3964–3966
Słowiok G.: 210
Smalley J.J.: 4059
Smetana J.: 3602
Smidowicz I.N.: 3799
Smolarski M.: 3122, 3275
Smoleński J.: 1211, 1417, 1597, 1599,
2926, 2938, 2952, 2953, 2989, 3003,
3036, 3059, 3076, 3110, 3175, 3248,
3326, 4684
Smosarski W.: 550
Smulikowska-Dziewońska J.: 3369
Snytko W.A.: 738
Sobczak A.: 1985, 2868
Sobczak D.: 1092
Sobczak L.: 1696, 1697, 1699, 1735,
1737, 1741, 1968–1970, 1973–1977,
1979–1984, 1986–1991, 2249, 2257,
2259, 2260, 2262, 2392, 2581, 2852,
2854–2856, 2860–2863, 2869, 4272,
5099
Sobczyk W.: 1702, 1703, 2286, 2298,
2307, 2449, 2456, 2463, 2464, 2517,
2520, 2521, 2526, 2528, 2531, 2533,
2603, 2604, 2606, 2607, 2609–2611,
2616, 2623, 2656, 2657, 2660–2662,
2664, 2665, 2886, 4302
Sobczyński M.: 2622, 5838
Sobik M.: 651, 5231, 5252
Sobiński S.: 5294
Sobkowiak L.: 741
Sobolew S.S.: 3252, 3492
Sobolewski T.: 1229, 1233, 2688, 3803,
3844
Sobotka H.A.: 3094
Sochacki A.: 1440, 1441, 1450
Sochaniewiczówna J.: 826
Soja M.: 796, 1997
Sokołow L.G.: 3907
Sokołowa A.Ł.: 3864
Sokołowski A.: 4416
Sokołowski D.: 886, 899, 902, 2299,
2459
Sokołowski M.: 3052
Sokołowski S.: 768, 3174, 5401
Solecki M.: 1103
Solon J.: 743
Sołowiej D.: 4558
Sołtys A. patrz Kwiatek-Sołtys A.
Sołtysik R.: 401
Sommerhoff G.: 4574
Somow W.I.: 4163
Sorre M.: 3815
Sośnicki K.: 1488
Souchez R.: 3840
Spallek W.: 1098, 1349, 5259, 5266,
5273, 5275, 5839, 5846
Sperczyński W.: 3179, 3513
Sperling W.: 4449
Spethmann H.: 3233
Spicyn A.N.: 3922
Sporakowski T.: 4057
Srokowski S.: 1181, 3188, 3331, 3505,
4278, 5503, 5699
Stachlewski W.: 608
Stachowski J.: 50, 2884, 4186, 4385,
4448, 4465, 5194
Stachowski J.Z.: 4150
Stala Z.: 375, 1190
Stamp L.D.: 3750, 3930
Stanew P.: 4285
Stankowić S.: 3772
Stankowski W.: 230, 321, 4927, 4976,
4986, 5372, 5689, 5690
Stanowska L.: 1111
Stanowski T.: 1111, 4303
Stańczyk A.: 998
Starkel L.: 40, 200, 240, 295, 361, 362,
370, 373, 379, 1351, 3650, 4224,
4247, 5137
Starklowa B. patrz Obrębska-Starkel B.
Staruszkiewicz F.: 3356
Staszewski B.: 3845
Staszewski J.: 762, 763, 1277, 1585,
3486, 3651, 3695, 3728, 3785, 5327
Staszic S.: 1264, 1277, 1818
Staśko J.: 1428, 2946, 2985, 3391, 3392
Stawiński T.: 3394
Stebnicki H.: 1359
Stecki K.: 3348
Steers J.A.: 3745
Steinhaus H.: 14, 752, 837
Steinmetz S.R.: 3050
502
Indeks nazw osobowych
Sychowska T.J.: 3276
Sylwestrzak J.: 4016
Synowiec G.: 405, 1622, 4606, 5247
Sypniewska H.: 705
Sytnik L.: 693
Szablij O.: 4473
Szafer W.: 150, 668, 669, 2930, 2935,
2955, 2956, 3091, 3100, 3200, 3455,
3456, 4905
Szaflarski J.: 1263, 1272, 3413–3417,
3424, 3425, 3686, 3727, 4004, 4134,
5317
Szajnowska A. patrz Szajnowska-Wysocka A.
Szajnowska-Wysocka A.: 48, 879, 913,
1945, 1978, 4552, 4568, 5156
Szalkiewicz B. patrz Szalkiewiczówna B.
Szalkiewiczówna B.: 458, 461, 846,
1280, 2131, 3547, 3687, 3773, 3805,
4896, 5334
Szałamacha M.: 258
Szałankiewicz A.: 1489
Szarejko Z.: 485, 2450
Szarski K.W.: 667
Szczepanik T.: 5566
Szczepanik W.: 518
Szczepankiewicz J.: 2004
Szczepankiewicz S.: 168, 178, 188, 212,
219, 226, 241, 266, 443
Szczepański E.: 3846, 3901
Szczepkowska B. patrz Michniewska-Szczepkowska B.
Szczepkowski J.: 1168, 4271
Szczęsna T. patrz Kozłowska-Szczęsna T.
Szczęsny R.: 930, 4000, 4193, 5772
Szczukin I.S.: 3920
Szczygielski J.: 2140, 3967
Szczygielski K.: 1110
Szczypek P.: 268, 5457
Szczypek T.: 366, 738, 5080, 5444, 5464
Szczytt M. patrz Niemirowicz-Szczytt M.
Szejnach H. patrz Ruszczyńska-Szejnach H.
Szeliga J.: 1277
Szelińska W.: 4325
Szemeta M.: 4042
Szermentowski E.M. patrz Schummer-Szermentowski E.M.
Szewczyk J.: 3486
Szigier A.G.: 3569, 3831
Stenz E.: 3113, 3130, 3279, 3497
Stepaniuk M.: 5822
Stephan W.: 5435
Ster A.: 4511
Stesłowiczowa S.: 2954
Stęchły J.A.M.: 2209, 2240, 2247, 2594,
4137, 4292, 4267, 4386, 4404
Stobińska H.: 4193
Stojek B.: 4620
Stokłosa T.: 3708, 3770
Stola W.: 4193, 5351
Stolarczyk B.: 1627
Stopa-Boryczka M.: 5485
Stopczyk W.: 1759, 1771, 1772, 1778,
1851, 3118
Straaten L.M.J.U.: 3752
Strada L.I.S.: 3259
Straka H.: 3647
Straszewicz L.: 853, 1055, 1675, 1695,
2098, 2149, 2210, 2218, 2241, 2251,
3652, 3685, 3771, 3804, 3813, 3899,
3900, 3965, 3966, 4155, 4205, 4902,
4940, 4966, 5041, 5156, 5377, 5734
Strida M.: 4118
Stryjakiewicz T.: 983
Stryjeński A.: 5304
Strzelecka B. patrz: Modelska-Strzelecka B.
Strzelecki P.E.: 2644, 3599
Strzyż M.: 5771, 5828
Styś S.: 4510
Styś W.: 3471
Subocz-Berezowska M.: 5385, 5411,
5707, 5708, 5716, 5718, 5733
Suboczowa M.: 319, 5316, 5531
Succow M.: 4468
Suchodrowski W.Ł.: 3820
Suchożebrski J.: 4583, 5224
Suffczyńska D. patrz KosmowskaSuffczyńska D.
Sugden D.: 4365
Sujetowa I.A.: 4161
Sujkowski A.: 3039
Suliborski A.: 70
Sundborg Å.: 5724
Superson J.: 5198
Surdacki S.: 2703, 4041
Suszyński J.: 2943
Swarbrooke J.: 4646
Swinarska K.: 1418
503
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Szirokow W.M.: 4371
Sziszkin E.: 3825
Szkutnicki J.: 517
Szmidt K.: 2649
Szmytkie R.: 908, 909, 914, 915, 4634
Sznajder S.: 542
Sznajder-Olszewska N.: 3864, 4941
Szolginiowa W.: 3941
Szot Z.: 4316, 4420, 4545
Szpażnikow G.A.: 4299
Szponar A.: 259, 5060, 5457
Szturc J.: 509
Szubajew L.P.: 4237
Szubert-Zarzeczny U.: 4616
Szukalski J.: 220, 1154, 1933, 3709,
3774, 3968, 3969, 4017, 4129, 4187,
4294, 4295, 4351, 4437, 4449, 4484,
4956, 4977, 4987, 5061, 5073, 5084,
5182, 5327, 5352, 5378, 5424, 5430,
5476, 5551, 5575, 5722, 5761, 5843,
5899
Szulc H.: 1057, 1062, 3806, 3865, 5678
Szulc S.: 2957
Szulc-Rojan E.: 638
Szulczewski J.W.: 662
Szumacher I.: 4553, 4569, 4620
Szumański T.: 1213, 1452, 1514, 2952,
2963, 2971, 3022, 3143, 3222, 3268,
3269
Szumkiewicz D.: 3113
Szumny M.: 4596, 4597, 4622
Szumowski A.: 272
Szumski P.A.: 5432
Szupryczyński J.: 1386, 2701, 3775,
3866, 3902, 3929, 4405, 4406, 4464,
4911, 4942, 4957, 5010, 5092, 5753,
5762
Szwarczewski P.: 737
Szwed-Ilnicka C.: 610
Szwichtenberg A.: 5743
Szychliński F.: 1419, 4706
Szykuła K.: 1356, 4268
Szymanek A.: 5696
Szymańska D.: 804, 881, 883, 887, 892,
1704, 4336, 4407, 4418, 4438, 4465,
4481, 4502, 4658, 4662, 5194, 5201
Szymańska J.: 2994
Szymański T.: 1129
Szymborski S.: 3291, 3377
Szynkiewicz A.: 4152, 4171, 5034
Ślaski K.: 3522
Śleszyński J.: 4593
Śleszyński P.: 1101, 1202, 5782, 5786,
5789, 5790, 5794, 5796, 5797, 5800,
5803, 5804, 5806–5808
Śliwa S.: 3199
Śmiech Z.: 945
Śnihur M.: 410
Śtula F.: 1598
Świątecka K.: 3187
Świątek D.: 5840
Świątek M.: 655
Świątkowski W.: 3067
Świć H.: 891, 948, 949, 980, 990, 992,
995, 996, 1702, 1703, 2286, 2298,
2307, 2308, 2314, 2317, 2322, 2323,
2444, 2449, 2451, 2456, 2463, 2464,
2517, 2520, 2521, 2526, 2528, 2531,
2533, 2536, 1603, 2604, 2606, 2607,
2609–2611, 2616, 2617, 2623, 2626–
2639, 2656, 2657, 2660–2662, 2664,
2665, 2667–2673, 2708, 2886
Świderski B.: 3169
Świdziński B.: 3452
Świdziński H.: 5340
Świeca A.: 383, 4206
Świercz A.: 5278
Świerczyński K.: 5349
Świetlik Z.: 3286, 3319–3331, 5304
Świętochowska M.: 4101
Święty A.: 3433, 3434
Świtalski E.: 98, 4486, 5776
Šauer M.: 4653
Šindler P.: 4552
Šmejkal J.V.: 3219
Šrajerová O.: 4571
t.s.: 1844, 3221
T.S.: 2737, 3270
T.Sz.: 3499
T.Z.: 3186
Taaffe E.J.: 4188
Tabor A.: 4138, 5437
Taillefer F.: 3537
Talko-Hryncewicz J.: 2920
Tanguy J.-C.: 4629
Tarabová Z.: 4350
Tarkowski R.: 1363
Tarłowski A.: 1442
504
Indeks nazw osobowych
Tarnawski A.: 1453, 1469, 1490, 3132,
5307
Tarnowski M.: 3290
Taylor E.: 4130
Taylor Z.: 44, 2204, 4188, 4315, 4485,
5484
Teisseyre A.K.: 4497, 5439
Teisseyre H.: 113, 119, 3246, 5340
Teisseyre J.: 674
Teisseyrowa J.: 3487
Teleżyński K.: 2943
Terebucha E.: 1010
Terenkoczy B.: 709
Termier G.: 4302
Termier H.: 4302
Terpiłowski S.: 353
Tessman N.F.: 3808
Teśla J.: 552
Theakstone W.H.: 4186
Théry H.: 4384
Thomas M.F.: 4517
Thompson D.F.: 3896
Thrierer M.: 4393
Tilinger T.: 3499
Tjurin A.I.: 4308
Tkocz J.: 36, 37, 46, 1966, 3970, 4071,
4281, 4304, 4419, 4503, 4570, 5204,
5679, 5709
Tkocz M.: 900, 993, 4526, 4571, 4607,
5202
Tlałka A.: 2205, 4102, 5479, 5632
Tobiczyk K. patrz Saysse-Tobiczyk K.
Tobolski K.: 4153
Tochterman J.J.: 3368
Todtmann E.M.: 3902
Toeplitz-Mrozowska J.: 3266
Tokarski A.: 125, 3360
Tokarski Z.: 4130
Tołczelnikow J.S.: 4179
Tołpa S.: 3484
Tołwiński K.: 3308
Tomalski P.: 532
Tomaszewicz B.: 98, 4486
Tomaszewski E.: 192, 213, 521, 2206,
4043, 4044, 4207, 4897, 5042, 5043,
5051, 5610
Tomaszewski J.: 659, 2155, 2572, 2820,
3930, 5832
Tomaszewski J.T.: 273, 466, 478, 489,
4103, 4208, 4466, 4467, 4487, 4504,
4524, 4554, 5205, 5458
Tomczak A.: 2248, 3847
Tomczak J.: 4630
Tomczyński K.: 657
Tonev P.: 4653
Toynbee A.: 4151
Traczyk A.: 374, 380, 384, 387, 398,
2291, 5267
Trafas K.: 5567, 5611, 5621
Travniček D.: 4352, 5119, 5148
Trembaczowski J.: 222, 317, 3503, 5464
Trepińska J.: 5210
Trewartha G.T.: 4241
Triesznkow A.F.: 3893
Troc M.: 974, 4545, 5149, 5454
Troll C.T.: 5359
Trybowska E. patrz Nawratil-Trybowska E.
Trybowski C.: 4912
Trzcinskij J.B.: 3926
Tucki A.: 4608
Tulippe O. patrz Tulippe-Hecq O.
Tulippe-Hecq O.: 3490, 5330
Tulis J.: 4441
Turczyński K.: 1002
Turnau-Morawska M.: 3888
Turner H.: 4033
Turner M.: 2874
Tuszinski G.K. patrz Tuszinskij G.K.
Tuszinskij G.K.: 3550, 4042
Tuszko A.: 4367
Tuszyńska A.: 3556
Tuszyńska-Rękawkowa H.: 5612, 5622,
5630, 5631, 5638, 5878
Twardosz R.: 644
Tyc A.: 4449
Tyczyńska M.: 201, 3615
Tync S.: 3103
Tyrowicz M.: 3401
Tyrtikow A.P.: 4098
Tywoński K.: 5426
Uba L.: 671
Udziela S.: 2921, 2973, 4707
Uhorczak F.: 829, 1220, 3070, 3728,
4328, 5392, 5667, 5860, 5862
Ujvári I.:3992
Umiński W.: 2954
Unwin D.J.: 4059
505
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Walter W.: 3581
Wanke A.: 5326
Warakomska K.: 4439
Wardęska C.: 3541, 3543
Warszyńska J.: 1106, 1107
Warwick G.T.: 5396
Warzecha Z.: 1939, 4978
Waschburn A.L.: 4254
Wasiak G.: 604, 5420
Wasilewski L.: 3207
Watson R.A.: 3927
Wąsowicz J.: 13, 232, 746, 749, 751,
832, 923, 1043, 1048, 1058, 1075,
1125, 1126, 1142, 1151, 1215, 1223,
1224, 1227, 1243–1245, 1248, 1258,
1273, 1274, 1281, 1284, 1295, 1296,
1367–1372, 1375, 1377, 1383, 1384,
1652, 1659, 1669–1674, 1678, 1710,
1717, 1725–1731, 1775, 1776, 1779–
1783, 1785–1802, 1806–1817, 1824–
1835, 1844, 1845, 1903–1911, 1913–
1915, 1917–1920, 1923, 1925, 2016–
2027, 2030–2035, 2039–2041, 2045–
2051, 2058, 2060, 2072, 2073, 2083,
2084, 2099, 2101–2106, 2110, 2113–
2116, 2133, 2135, 2136, 2144, 2328,
2332, 2333, 2335, 2336, 2351–2353,
2355–2358, 2484, 2546, 2547, 2561,
2562, 3565, 2571, 2644, 2647, 2650,
2675, 2677, 2682–2687, 2694, 2700,
2720, 2722, 2723, 2725, 2738, 2755–
2758, 2762–2772, 2773, 2776–2784,
2787–2790, 2799, 2801–2806, 2811,
2812, 2814–2817, 2900, 2912, 2987,
2991, 3008–3019, 3045–3051, 3092–
3100, 3114, 3115, 3121, 3123, 3124,
3136, 3148, 3205–3208, 3225, 3226,
3288, 3300, 3301, 3327, 3340, 3341,
3370, 3388–3390, 3413–3417, 3419–
3434, 3438, 3439, 3449, 3474, 3475,
3564–3566, 3582–3600, 3630–3639,
3667–3672, 3695, 3696, 3720–3722,
3790, 3791, 3823–3826, 3861, 3862,
3878–3883, 4913, 5306, 5314, 5322,
5855, 5862, 5863
Weber C.: 4574
Wegener A.: 136, 1373
Wehrlé P.
Wehrli M.: 3721
Urban G.: 657
Urban J.: 395
Urbanek J.: 4071
Urbaniak-Biernacka U.: 313, 2300, 4104,
5425
Urung R.: 4225
Urvantzev N.: 3208
Uskow: 2939
Ustrnul Z.: 4505, 5183
Valentin H.: 3723, 3742
Valev E.B.: 3657
Valle C. della: 5377
Van Duzer C.: 4627
Vann J.H.: 3746
Vas-Zoltán P.: 4223
Vasilev I.Ya.: 4433
Velcea R.: 4063
Vencálek J.: 4401, 4581, 5138
Veresik J.: 3660–3662
Verner G. patrz Veyret-Verner G.
Verstappen H.T.: 5762
Veyret P.: 4036
Veyret-Verner G.: 4008, 4035, 5531
Vidal de la Blache P.: 1286
Vitásek F.: 4996
Viturka M.: 4653
Vivian R.: 4067
Votrubec C.: 4918
Vujević P.: 8, 3316, 5296
Vystoupil J.: 4653
W.: 2911
W.T.: 3439
Wachowiak G.: 2252
Waciński A.: 16
Wadowski J.: 3983
Wagner R.: 4003
Wahla A.: 5203
Wahlenberg J.: 1263
Wajnberg W.W.: 3838
Wakar W.: 2990
Walczak W.: 146, 169, 202, 214, 246,
267, 268, 868, 1144, 1231, 2263,
2264, 2666, 3431, 3432, 3548, 3549,
3617, 3653, 3710, 4022, 4034, 4907,
5400, 5582
Walczakówna M.: 253
Walker D.: 4361
Wallert W.: 4393, 4428
Walter H.: 4457
506
Indeks nazw osobowych
Wilgatowa K.: 1155, 5069
Wilhelmy H.: 3762
Wilk W.: 951
Williams P.W.: 4450
Wiluś R.: 2309
Winde R.: 3165
Winiarski B.: 3781
Winid B.: 968, 1282, 1385, 1621, 3569,
3618, 3654, 4273, 5086, 5342, 5453,
5686, 5694, 5862
Winid J. patrz Winidowa J.
Winid W.: 827, 839, 964, 1336, 1499,
3119, 3187, 3261, 3381
Winidowa J.: 903, 935, 2431, 2491
Winklewski J.: 5476
Winogradow B.W.: 4334
Wise M.J.: 5728
Wistuba M.: 744
Wiszniewski R.: 1269
Wiśliński A.: 4210, 4211
Wiśniewski E.: 260, 652, 1393, 3903,
4929
Wiśniewski P.: 1952, 4131
Wiśniewski R.: 4647
Witek S.: 5286
Wites T.: 1114, 5835
Witkowski J.K.: 3051
Witkowski S.: 3993
Witt A.: 4172, 4173, 4234, 4235, 4274–
4276, 4370, 5044
Wittschell L.: 3161
Własow B.P.: 4643
Włodkowicz A.: 4138
Włodkówna J.: 4802
Wodziczko A.: 663
Wojakiewiczówna E.: 2557
Wojciechowski K.: 467
Wojciechowski S.: 3024
Wojecki M.: 794, 1961, 4410
Wojewoda J.: 431
Wojewódka C.: 3811, 4214
Wojnicz A.: 2943
Wojtanowicz J.: 254, 274, 300, 2827,
3807–3810, 3848, 3849, 3867, 3904,
3905, 3931, 4212, 4469, 5287, 5293,
5735, 5744, 5841
Wojtkowski A.: 1246
Wojtowicz W.: 1326
Wojtusiak R.: 3293
Weigner S.: 2931
Weinfeld I.: 2897
Weischet W.: 4244
Weisse R.: 4043
Welc A.: 5157
Welfing M. patrz Dziewięcka-Welfing M.
Weltrowska J.: 994
Wenda T.: 1747
Wenschow: 3600
Werner P.: 4368
Werner-Więckowska H.: 454, 471, 5524,
5613, 5614, 5623, 5633, 5697
Werwicki A.: 1065, 3676
Wesołowska-Janczarek M.: 631
West R.G.: 4078
Westing A.H.: 4220
Węcławowicz G.: 4621
Węgłowska A.: 1455
Wheeler J.O.: 4638
Wich U.: 4488
Wicik B.: 4468
Wiczyńska P.: 2416
Widacki W.: 1241, 4072, 5035
Widajewicz L.: 1052
Wieczorek M.: 5237, 5286
Wieczorkowska J.: 5085
Wielgus S.: 4640
Wieliczko A.A.: 5735
Wielmina N.A.: 4132
Wieloński A.: 978, 991
Wierzbanowski J.: 434
Wierzbowski H.: 3423
Wiese B.: 4412
Wiewióra K. patrz Juraszek-Wiewióra K.
Więcko E.: 973, 4133, 4154, 4168, 4209
Więckowska H. patrz Werner-Więckowska H.
Więckowski M.: 1628, 4928, 4979, 5083,
5173, 5524, 5576, 5615, 5752, 5789,
5840
Wilczyńska-Wołoszyn M.M.: 5763,
5765, 5773,
Wilczyński W.: 62, 63, 1705, 2000,
2301, 2457, 2458, 1460, 1461, 2618,
2620, 2621, 2887, 2889, 4369, 4506,
4521, 4654, 5184
Wilgat T.: 450, 452, 455, 467, 679, 694,
698, 718, 722, 1562, 4105, 4145,
4155, 4396, 5367, 5541, 5735
507
Bibliografia zawartości tomów 1–80 (1923–2009)
Wyrzykowski J.: 4654
Wysocka A. patrz Szajnowska-Wysocka A.
Wysocki Z.: 29, 4980, 5000, 5734, 5754
Wysokińska M.: 1366
Wytyczak R.: 1068, 1971
Wyżga B.: 385, 407, 527, 536, 720, 730
X.: 2729
Yamamoto S.: 5780
Yoon H.: 4654
Young E.: 2941
Z.: 920, 1006, 1644–1647, 1803–1805,
1819–1823, 1842, 1846, 2028, 2029,
2037, 2038, 2329, 2992–2999, 3039,
3040, 3071–3073, 3144
Zabielska M. patrz Górska-Zabielska M.
Zaborski B.: 2978, 3043, 3131, 3191,
3210, 3396, 4116, 5402, 5405, 5647
Zachar D.: 4106, 4297
Zadrożny T.: 5147
Zagajewski B.: 4555
Zagożdżon A.: 855, 3906, 5429
Zahorecka Z.: 833
Zając K.: 4416
Zając S.: 5072, 5074
Zajączkowski T.: 3524
Zajchowska S.: 857, 4353, 4507, 5160
Zajchowski J.: 3573, 5316
Zajtrow I.R.: 3891
Zakrzewski W.: 481, 490, 4324
Zaleska M. patrz Kiełczewska-Zaleska M.
Zaleski B.: 4730
Zaleski J.: 1011, 1013, 1016, 1319, 2236,
2270, 3496, 3777, 3779, 3811, 3812,
3850–3853, 3868, 3869, 3907–3909,
3919, 3932–3934, 3940, 3871, 3972,
3981, 4018, 4176, 4178, 4314, 4295,
4508
Zalewski W.: 5266, 5274
Zandstra K.J.: 3650
Zapała T.: 100
Zapletal L.: 3858
Zaremba J.: 1182
Zaremba P.: 852, 3853
Zaręba D.: 4617
Zaręba K: 5634
Zaręba R.: 1588, 4243
Záruba Q.: 4124
Zarzeczny U. patrz Szubert- Zarzeczny U.
Zastawnyj F.D.: 4493
Wojtycza A.: 1354
Wokoun R.: 4350
Woldstedt P.: 3163, 3653, 3674
Wolski K.: 3755, 3756, 3949
Wołk-Musiał E.: 5698
Wołłosowicz S.: 3131
Wołoszyn M.M. patrz Wilczyńska-Wołoszyn M.M.
Wołoszyńska S.: 3288, 3289
Woskriesienski S.S.: 3833
Woś A.: 623, 4387
Woźniak P.P.: 5842
Woźnowski M.: 126, 1429, 1456, 1470,
1862, 2079, 2970, 3037, 3038, 3332–
3338, 3357–3382, 3405–3407, 3440–
3446, 4371
Wójcicki K.: 413
Wójcicki K.J.: 420
Wójcik G.: 603, 605, 1391, 5394
Wójcik J.: 348
Wójcik M.: 959
Wójcik Z.: 1332, 2885, 4357, 4451,
4577, 4903
Wójcikiewicz K. patrz Belina-Wójcikiewicz K.
Wójtowicz W.: 586, 3339, 5366
Wright H.E.: 3927
Wrona A.: 319, 689, 701, 4174
Wrona B.: 4609
Wrona J.: 1001, 1634, 1636, 4525, 4584,
4623, 5290
Wroński J.: 284
Wróbel I.: 4421
Wróbel J.: 647
Wróbel R.: 3655
Wróblewski R.: 4230
Wrzesiński D.: 4558
Wrzosek A.: 972, 1361, 2141, 2142,
3229, 3361, 3442, 3470, 3570, 3571,
4175, 4189, 4213, 4216, 4248, 4277,
5027, 5052, 5070, 5399, 5559,
5616,5664
Wrzosek I.: 5430
Wrzosek R.: 5843, 5899
Wrzosek R.J.: 5844
Wunderlich E.: 3205
Wuttke G.: 1307, 1314, 1491, 1515,
3420, 5556
Wybicki J.: 1289
508
Indeks nazw osobowych
Zinkiewicz A.: 274, 562, 584, 1260,
3508, 3509, 5347
Zinkiewicz D.: 5477
Zioło Z.: 4526, 4572, 4575, 4598, 4610,
4655, 5845
Ziomek M.J.: 3744
Zipser-Urbańska A.: 597
Zoltán P. patrz Vas-Zoltán P.
Zub L.: 5612
Zubek A.: 2837, 2838
Zuchiewicz W.: 333, 341, 351
Zwierzycki J.: 2997
Zwolan M.: 947
Zwoliński A.: 1112
Zwoliński T.: 2929, 3287, 3290, 3291
Zwoliński Z.: 5222, 5263, 5269
Zych S.: 1605, 1609, 1847, 2730, 2731,
2733
Zych W.: 5301
Zygmunt E.: 416, 427
Żaczkówna S.: 3292
Żakówna L.: 1007
Żakówna M.: 3310, 3355
Żandajew M.Ż.: 4300
Żardecki W.: 1613
Żaruk A.: 1648, 1848, 1849
Żejmis S.: 1074
Żelechowski W.: 4724
Żeromski A.: 5036
Żeromski A.M.: 3975, 5639, 5644
Żiwkowicz L.A.: 3892
Żmigrodzki J.: 2947
Żmuda S.: 4177, 5011
Żmudziński L.: 4178, 4295
Żmudzka E.: 652, 5801
Żołnierz A.: 5168, 5186
Żuchowski W.: 2436, 2437,2441
Żurawek R.: 4538, 4556, 4573
Żurawski M.: 5373, 5419
Żurkowa A.: 785, 875
Żychiewiczówna M.: 2346
Życzyński H.: 319
Żytyński E.: 4137
Żywert J.: 1940
Zathey M.: 4624
Zatko M.: 4107
Zawadzka A.: 5652, 5791
Zawiejska J.: 536
Zawilińska B.: 5290
Zawisza U.: 750
Zboralski Z.: 4019
Zborowski J.: 2913
Zdanowiczówna A.: 1495
Zdrojewski E.Z.: 4120, 4231, 4436,
4452, 4470, 4501, 4502, 4594, 5028,
5577
Zduńczyk-Jaroszowa J.: 3079
Zemła B.: 689
Zeuner E.: 3511
Zglinnicka A.: 114
Zgłobicka B. patrz Baran-Zgłobicka B.
Zgłobicki W.: 421, 735
Ziaja W.: 486
Ziajka I.: 4236
Zieliński A.: 5195
Zieliński H.: 1946
Zieliński S.: 3215, 3226
Zielonka S.: 4999, 5535
Ziemięcki J.: 1136
Ziemnicki S.: 4106
Ziemońska Z.: 473, 3688, 3973, 3974,
4020, 4107
Ziemska H.: 106
Zienkiewicz N.L.: 4114
Zierhoffer A.: 115, 147, 440, 760, 762,
763, 774, 1040, 1147, 1259, 1269,
1284, 1403, 1430, 1471, 1492, 1516,
1595, 1596, 1612, 1618, 2971, 3000–
3002, 3074–3078, 3080, 3116–3120,
3132, 3246, 3318, 3370, 3478, 3488,
3711, 3728, 3910, 3935, 4096, 4915,
5300, 5337, 5492, 5861
Zięba M.: 1018
Ziętara T.: 301, 4950, 4951, 5185
Zils N.: 4412
Zimmer W.: 3620
Zinger A.: 1352
509
INFORMACJE DLA AUTORÓW
„Czasopismo Geograficzne” jest
kwartalnikiem
ogólnogeograficznym,
przeznaczonym dla osób zainteresowanych geografią. Wydawane jest przez
Polskie Towarzystwo Geograficzne
i przyjmuje do druku materiały do następujących działów tematycznych: Artykuły, Teoria i Praktyka Dydaktyczna, Listy
– dyskusja – polemika, Recenzje i Kronika. Warunkiem zakwalifikowania do
druku jest merytoryczna poprawność
oraz zgodność z linią programową „Czasopisma” (patrz niżej).


Artykuły

1. W „Czasopiśmie Geograficznym”
preferowane są artykuły syntetyczne,
przeglądowe, referujące w przystępny
sposób bieżące problemy i najnowsze
osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach geografii, pisane głównie
w zamiarze przedstawienia ich specjali-stom z innych dziedzin. Wąskie,
przyczynkowe studia lokalne, oparte
na standardowej metodyce i będące
głównie prezentacją danych podstawowych, nie odpowiadają aktualnej
linii programowej periodyku i nie będą kwalifikowane do druku, nawet jeśli są poprawne merytorycznie.
2. Wszystkie artykuły są recenzowane
przez przynajmniej jedną osobę specjalizującą się w danej dziedzinie,
niebędącą członkiem Redakcji. Na
podstawie recenzji Redakcja podejmuje decyzję o warunkach zakwalifikowania artykułu do druku.
3. Artykuły należy konstruować w sposób następujący:
 tytuł – autor (autorzy) – adres autora
(autorów) – notka bibliograficzna —



4.
511
według wzoru stosowanego w „Czasopiśmie Geograficznym”,
streszczenie – objętość nie przekraczająca pół strony wydruku (5–6
zdań) i zawierać syntetyczną informację o przedmiocie artykułu, metodach i źródłach, najważniejszych wynikach i wnioskach,
zasadniczy tekst artykułu. W celu
osiągnięcia większej przejrzystości
tekstu rekomendowane jest podzielenie artykułu na części (rozdziały),
które mogą mieć różną hierarchię.
Tytułów poszczególnych rozdziałów
wyróżnić
należy
wytłuszczoną
czcionką,
podziękowania, informacja o źródłach finansowania badań (według
uznania autora),
zestaw cytowanej literatury, skonstruowany według zasad przedstawionych niżej,
streszczenie artykułu w języku angielskim, poprzedzone tytułem w języku angielskim. Objętość streszczenia powinna wynosić do 10–15% objętości tekstu zasadniczego,
podpisy do ilustracji. Powinny być
przygotowane w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej,
w kolejności: Ryc. 1, Fig. 1, Ryc. 2,
Fig. 2 – itd.
Zestaw cytowanej literatury, streszczenie angielskie i podpisy do ilustracji powinny być zamieszczone na
osobnych kartkach.
Objętość nadsyłanych artykułów nie
powinna przekraczać 20 stron wydruku, wliczając zestaw literatury i streszczenie angielskie. Jeśli objętość
planowanego artykułu jest większa,
prosimy o wcześniejszy kontakt z Redakcją.
Informacje dla autorów
5. Artykuły należy nadsyłać do redakcji
w następującej formie: wydruk jednostronny, format A4, z odstępem pomiędzy wierszami 1,5 (33–34 wiersze
na stronie), preferowany krój czcionki
Times New Roman 12 punktów, ze
standardowymi marginesami o szerokości 2,5 cm, strony wydruku kolejno
ponumerowane. Dopuszczalne jest
użycie na wydruku czcionki pochyłej
dla wyróżnienia dłuższych cytatów,
terminów obcojęzycznych i tytułów
w opisach bibliograficznych; natomiast podkreślenia należy zaznaczać
ołówkiem. Artykuły należy nadsyłać
w trzech egzemplarzach.
6. Niezależnie od wydruków pełen tekst
należy przesłać na dyskietce lub płycie CD. Tabele i ryciny należy zapisywać jako osobne pliki. Formatowanie należy ograniczyć do minimum
i odstępstwa od standardowego kroju
czcionki, za wyjątkiem zastosowania
czcionki pochyłej, zaznaczać ołówkiem na wydruku. Preferowanym
formatem zapisu tekstu jest RTF.
7. Cytowanie w tekście artykułu powinno mieć formę: [Walter 1993] lub:
„Walter [1993] wykazał, że...”. Jeśli
z danego roku pochodzi więcej niż
jedna cytowana praca, należy stosować wyróżnienia [Walter 1994a, b].
W przypadku dwóch autorów cytowanej pracy należy podawać oba nazwiska:
[Sosnowski,
Jodłowski
1980], w przypadku trzech i więcej:
[Sosnowski i in. 1982]. Nie należy
podawać inicjałów imion, poza przypadkiem zbieżności nazwisk, a powołania na literaturę umieszczać w nawiasach kwadratowych. W przypadku
równoczesnego powoływania się na
wiele prac należy je podawać w chronologicznej kolejności ukazywania
się, np. [Sosnowski, Jodłowski 1980,
Sosnowski i in. 1982, Aronson 1993].
8. Zestawienie cytowanej literatury powinno być zatytułowane Literatura
i zawierać pełne dane bibliograficzne
wszystkich pozycji cytowanych
w tekście zasadniczym, przypisach
i opisach ilustracji. Nie może ono natomiast zawierać opisów pozycji nie
cytowanych w tekście. Literatura powinna być zestawiona według autorów w kolejności alfabetycznej,
w dalszej kolejności według dat wydania artykułów lub książek. Jeśli
w tym samym roku ukazało się więcej niż jedna cytowana pozycja, należy stosować zapis np. „1994a”,
„1994b”, zgodnie ze sposobem powoływania się na te prace w tekście.
W przypadkach prac kilku autorów
kolejno zamieszcza się notki prac sygnowanych przez dwóch autorów,
trzech itd.
W opisach tytuł artykułu, rozdziału
z pracy zbiorowej lub książki należy
pisać kursywą, a poszczególne człony
opisu oddzielać przecinkami, według
poniższych wzorów:
Kukulak J., 1998, Dojrzałość podłużnych
profilów dopływów górnej Raby
i Skawy w świetle analizy ich spadków, Czas. Geogr., 69, s. 25–42.
Grocholski A., 1977, Uskok sudecki
brzeżny a zagadnienie wulkanotektoniki trzeciorzędowej, Acta Univ.
Wratisl., 378, Prace Geol.-Miner., 6,
s. 89–103.
Baumgart-Kotarba M., Gilewska S.,
Starkel L., 1976, Planation surfaces
in the light of the 1:300,000 geomorphological map of Poland, Geogr.
Polonica, 33, s. 5–22.
Don J., 1989, Jaskinia na tle ewolucji
geologicznej Masywu Śnieżnika, [w:]
A. Jahn, s. Kozłowski, T. Wiszniowska (red.), Jaskinia Niedźwiedzia
w Kletnie, Ossolineum, Wrocław,
s. 58–79.
Budkiewicz M., 1974, Niektóre złoża
kaolinu okolic Świdnicy na Dolnym
Śląsku, Prace Geologiczne PAN, 87.
Jahn A., 1970, Zagadnienia strefy peryglacjalnej, PWN, Warszawa.
512
Informacje dla autorów
format 126x186 mm. Fotografie powinny być kontrastowe, czarno-białe,
w formacie dwukrotnie większym niż
mają być reprodukowane. Ilustracje
opracowane komputerowo powinny
dać się odczytać w programie Corel
DRAW X3 (lub wcześniejszych wersjach), a w przypadku skanów, winny
one mieć rozdzielczość co najmniej
300 dpi. Znaki w legendzie mapy lub
innego rysunku należy ponumerować,
a ich objaśnienia umieścić w podpisie
ryciny.
13. Wszystkie zasady przedstawione
w punktach 2–11 mają również zastosowanie przy przygotowywaniu materiałów do działu „Teoria i Praktyka
Dydaktyczna”.
14. Materiały nadesłane, a w rażący sposób nie spełniające wymagań technicznych przedstawionych powyżej,
będą odsyłane autorom bez rozpatrzenia.
W opisach artykułów i rozdziałów z prac
zbiorowych należy podawać numerację
stron „od–do”.
9. W wypadku źródeł internetowych
należy powoływać się na nie tekście
w formie: [www.Stereo3D], która
zawiera człon www i hasło identyfikujące stronę internetową, będące zarazem częścią jej adresu. Zestawienie
stron internetowych cytowanych
w tekście zasadniczym, przypisach
i opisach ilustracji powinno być zatytułowane Internet.
Źródła internetowe należy zestawić
w kolejności alfabetycznej. Ich opisy
powinny zawierać człon www z hasłem identyfikującym, pełny adres
strony internetowej oraz datę ostatniego dostępu, a poszczególne człony
opisu należy oddzielać przecinkami,
według poniższych wzorów:
www.Stereo3D,
http://www.stereo3d.com/displays.ht
m, ostatni dostęp 21.06.2010.
www.Kartografia,
http://www.kartografia.uni.wroc.pl/,
ostatni dostęp 16.12.2010.
10. Przypisy należy stosować w sytuacjach absolutnie niezbędnych i powinny one mieć charakter wyjaśniający. Nie wolno stosować przypisów
do powoływania się na literaturę.
11. Wielkość tabel wraz z opisem jest
ograniczona rozmiarami strony „Czasopisma” w druku (126 x 186 mm).
Jeśli głównym celem przytaczania
danych tabelarycznych jest ilustracja
trendów, ogólniejszych zależności,
zróżnicowania populacji itp., preferowane jest przedstawienie danych
w formie wykresów, na ogół czytelniejszych niż długie tabele. Tabele
należy przygotować tylko w polskiej
wersji językowej.
12. Wszystkie ilustracje (rysunki i fotografie) noszą miano rycin i mają kolejną numerację. Ilustracje, łącznie
z podpisem w języku polskim i angielskim, mogą mieć maksymalny
Listy — dyskusja — polemika,
Recenzje, Kronika
1. Dział „Listy — dyskusja — polemika” jest zasadniczo przeznaczony na
publikację listów poruszających zagadnienia kluczowe dla polskiego
środowiska geograficznego, będących
zaproszeniem do dyskusji, dalszych
głosów w takich kwestiach oraz krótkich tekstów zawierających merytoryczną polemikę z artykułami drukowanymi na łamach „Czasopisma”.
W przypadku otrzymania materiałów
polemicznych będą one udostępniane
autorowi oryginalnej pracy, który będzie miał prawo odpowiedzi. Polemika i odpowiedź będą drukowane
w tym samym zeszycie „Czasopisma”.
2. Redakcja przyjmuje do druku recenzje książek, prac zbiorowych, wydawnictw pokonferencyjnych i atlasów, zarówno autorów polskich jak
513
Informacje dla autorów
zowane, a decyzję o zakwalifikowaniu do druku podejmuje Redakcja.
i zagranicznych. Objętość recenzji
powinna wynosić 2–4 strony standardowego wydruku. Recenzje mogą
mieć charakter informacyjny lub polemiczny i powinny zawierać elementy obiektywnej oceny. W przypadku
pozycji zagranicznych preferowane są
omówienia pozycji wartych upowszechnienia w polskich kręgach
geograficznych. Zasadą jest publikowanie recenzji pozycji, które ukazały
się nie wcześniej niż 3 lata przed wydaniem odpowiedniego zeszytu „Czasopisma”.
3. Do działu „Kronika” przyjmowane są
informacje o Członkach Honorowych
Polskiego Towarzystwa Geograficznego, sprawozdania z działalności
PTG, sprawozdania z konferencji
i sympozjów – w szczególności organizowanych przez PTG, innych istotnych, okolicznościowych wydarzeń
geograficznych, wspomnienia pośmiertne. Objętość materiałów nie
powinna przekraczać 5 stron standardowego wydruku. Sprawozdania
z konferencji nie powinny ograniczać
się do przytoczenia listy referatów
i referentów, ale zawierać elementy
oceny, zarówno wybranych prezentacji, jak i całej konferencji.
4. Materiały do działów „Listy — dyskusja — polemika”, „Recenzje”
i „Kronika” należy od strony technicznej przygotowywać według zasad
obowiązujących przy przygotowywaniu artykułów, natomiast nadsyłać
w dwóch egzemplarzach. Wersję
elektroniczną można przesłać pocztą
elektroniczną bezpośrednio na adres
Redakcji.
5. Materiały do działów „Listy — dyskusja — polemika”, „Recenzje”
i „Kronika” nie są zewnętrznie recen-
Korekta i egzemplarze autorskie
1. W celu usprawnienia prac redakcyjnych związanych z końcową obróbką
materiałów zakwalifikowanych do
druku, Autorzy proszeni są o podanie
adresu poczty elektronicznej, na który
będzie wysyłana korespondencja. Autorzy materiałów zaakceptowanych
do druku otrzymują plik z tekstem
złamanym w konwencji „Czasopisma
Geograficznego” dla sprawdzenia
zgodności z oryginałem i poprawienia
ewentualnych błędów drukarskich.
Plik zapisany będzie w formacie
PDF, w którym możliwe jest nanoszenie poprawek za pomocą narzędzi
darmowego programu Adobe Reader.
Na etapie korekty nie należy wprowadzać żadnych merytorycznych
zmian w tekście, dodawać nowych
partii tekstu itp., można natomiast
uaktualnić zestaw literatury, jeśli prace cytowane jako „w druku” w międzyczasie zostały opublikowane.
2. Korektę drukarską należy odesłać do
Redakcji w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia jej wysłania pocztą
elektroniczną z Redakcji. Niedostarczenie korekty spowoduje, że artykuł
może zostać wydrukowany z błędami.
3. Po wydrukowaniu zeszytu wszyscy
autorzy artykułów otrzymują po 15
nadbitek (do podziału między współautorów, jeśli praca ma charakter
zbiorowy). Autorzy tekstów zamieszczonych w pozostałych działach
otrzymują po kilka nadbitek.
514

Podobne dokumenty