przewodnik po opcjach

Komentarze

Transkrypt

przewodnik po opcjach
PRZEWODNIK PO OPCJACH
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
1
Spis treści
Część A
Część B
Część C
Opcje – podstawy
03
Rodzaje opcji: scenariusze zysków i strat
04
▪ Nabycie opcji kupna
04
▪ Wystawienie opcji kupna
05
▪ Nabycie opcji sprzedaży
05
▪ Wystawienie opcji sprzedaży
06
Premia: jak wycenić opcję
07
„Pieniężność”
08
Pomiar ryzyka: wskaźniki greckie dla każdego 09
Strategie opcyjnie: jak używać opcji
10
▪ Strategia Stelaża
10
▪ Bear Call Spread
10
▪ Bull Put Spread
11
Handel opcjami bez trudności
12
Interfejs platformy
12
Tryb dla początkujących
13
Tryb podstawowy
14
▪ Nabycie opcji kupna (krok po kroku)
14
▪ Nabycie opcji sprzedaży
16
Tryb zaawansowany
17
▪ Wystawianie opcji
17
▪ Tworzenie strategii
18
▪ Dziennik strategii
19
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
2
Część A
Część A
Opcje - podstawy
Witaj w ekscytującym świecie handlu opcjami easy-forex. Ten przewodnik wprowadzi cię do
handlu opcjami i pokaże, dlaczego ten wielowymiarowy produkt cieszy się taką
popularnością wśród traderów. Pod koniec lektury będziesz mieć wiedzę potrzebną do
rozpoczęcia handlu na naszej elastrycznej platformie opcyjnej, zasilanej przez
optionsReasy™.
Opcje można wykorzystywać do spekulowania na różnorodnych charakterystykach rynku,
np. przyszłych kursach wymiany czy zmiennościach cen. Możesz kupować opcje z
założeniem, że cena instrumentu bazowego spadnie lub wzrośnie; możesz sprzedaż
strategię opcyjną, oczekując zysku ze wzrostu zmienności na rynku. Opcje walutowe,
zwane też foreksowymi, są jednym z najlepszych dostępnych traderom sposobów
zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami kursów walut. Traderzy zabezpieczają
ryzyko straty lub otwarte pozycje, handlując opcjami.
Opcja daje Ci prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego w
określonym czasie po określonej cenie w przyszłości. Uzgodniona cena nazywa się ceną
wykonania, a instrumentem bazowym w naszym przypadku jest waluta.
Oczywiście do zakupu opcji potrzebny jest ktoś, kto chce ją sprzedać po cenie, którą
akceptuje kupujący. Kupującego nazywa się nabywcą, a sprzedającego – wystawcą.
Sprzedając Ci opcję, wystawca będzie żądał premii; jest to cena opcji i tym właśnie
będziesz handlować na naszej platformie.
Czytaj dalej, aby zobaczyć, jakie rodzaje opcji istnieją i jak możesz zyskać lub
zabezpieczyć swoje pozycje przy pomocy opcji.
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
3
Część A
Rodzaje opcji: Scenariusze zysków i strat
Istnieją cztery działania w obrocie opcjami – przyjrzyjmy się im po kolei:
Nabycie opcji kupna (Buy Call)
Nabycie opcji kupna daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek, ZAKUPU pary walutowej w
ustalonym dniu i cenie w przyszłości. Aby to zrobić, nabywca musi z góry zapłacić prem ię
wystawcy i będzie zyskiwać wraz z tym, jak będzie rosnąć cena instrumentu bazowego.
Spójrzmy na przykład poniżej :
Nabywca kupuje opcję kupna euro za dolary amerykańskie z terminem trzy miesiące i po
cenie wykonania 1,3900, z premią 10 dolarów. Dopóki para EURUSD w momencie
wygaśnięcia pozostaje poniżej poziomu 1,3910, nabywca nie ma interesu w realizacji opcji.
Z drugiej strony, jeżeli do czasu wygaśnięcia opcji cena wzrośnie, nabywca wychodzi na
pozycję zyskowną, gdyż zamyka pozycję przy wyższej wartości premii.
Powyższy wykres pokazuje zysk i stratę przy wygaśnięciu dla różnych cen spot. W tym
przypadku jeżeli opcja wygaśnie z ceną 1,3940, gracz osiągnie zysk 30 dolarów.
Zwróć uwagę, że chociaż zysk nabywcy jest nieograniczony, ryzykuje on jedynie 10
dolarów zapłaconej premii. To niewielkie ryzyko z nieograniczonym potencjałem zysku jest
jedną z kluczowych zalet opcji jako instrumentu inwestycyjnego.
Początkujący inwestorzy na opcjach często zadają pytanie: „Jaka jest różnica pomiędzy
premią opcyjną i zabezpieczeniami stop-loss stosowanymi na rynku spotowym?” Kiedy
rynek spot uruchamia Twój stop-loss, zamkniesz pozycję ze stratą, podczas gdy w opcjach
masz wymiar czasowy. Zaczynasz płacąc premię i masz tyle czasu, ile określisz w swojej
pozycji, by osiągnąć zysk, niezależnie od tego, jak bardzo kurs rynku spot idzie przeciwko
tobie. Unikalną korzyścią oferowaną przez naszą platformę opcyjną jest to, że nie musisz
czekać do wygaśnięcia opcji – możesz zamknąć swoją pozycję w dowolnej chwili przed
wygaśnięciem i zrealizować zyski.
Pamiętaj – handlując opcjami, handlujesz premią opcyjną i jej zmiennością.
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
4
Część A
Wystawienie opcji kupna (Sell Call)
Sprzedawca jest wystawcą opcji kupna i będzie zobowiązany do honorowania postanowień
kontraktu opcyjnego. Otrzymuje z góry premię. Spójrzmy na poniższy przykład:
Sprzedawca wystawia opcję zakupu euro za dolary amerykańskie z terminem
wygaśnięcia 3 miesięcy z premią 20 dolarów i ceną wykonania 1,39. Dopóki kurs wymiany
EURUSD w momencie wygaśnięcia jest poniżej 1,3920, sprzedający zachowa premię.
Jeżeli jednak cena wzrośnie ponad poziom 1,3920, sprzedawca zacznie ponosić straty,
jako że cena spot jest wyższa niż cena wykonania, a sprzedawca o pcji będzie musiał
honorować postanowienia kontraktu opcyjnego. Zysk sprzedawcy jest ograniczony do
uzyskanej premii w wysokości 20 dolarów, ale ryzyko straty jest nieograniczone wraz z
pogłębianiem się trendu rynkowego niepomyślnego dla sprzedawcy.
Nabycie opcji sprzedaży (Buy Put)
Nabycie opcji sprzedaży polega na zapłaceniu premii w zamian za prawo do sprzedaży.
Nabywca opcji sprzedaży ma nieograniczony potencjał zysku wraz z tym, jak cena spot
przekroczy w dół próg rentowności (breakeven point).
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
5
Część A
Na przykład, nabywca kupuje opcję sprzedaży, która daje mu prawo do sprzedaży euro
(EUR) za dolary amerykańskie (USD) w przyszłości z ceną wykonania 1,3890. Zauważ, że
jeśli kurs wymiany jest wyższy niż 1,3880, będzie wolał sprzedać towar na rynku zamiast
skorzystać z opcji. W tym przypadku traci jedynie 10 dolarów, które wpłacił jako premię.
Jeżeli jednak cena spadnie poniżej 1,388, właściciel opcji może kupić np. po 1,386 i
sprzedać po 1,389, osiągając zysk 20 dolarów, uwzględniając zapłaconą na początku
premię 10 dolarów.
Z platformą opcyjną easy-forex nie musisz kupować na rynku spot. Zamiast tego, wynik
netto transakcji wpływa bezpośrednio na Twoje konto w momencie wygaśnięci a.
Wystawienie opcji sprzedaży (Sell Put)
Sprzedawca staje się wystawcą opcji sprzedaży i będzie zobowiązany honorować
postanowienia kontraktu opcyjnego. Sprzedawca musi otrzymać premię z góry. Spójrzmy
na poniższy przykład:
Wystawca sprzedaje opcję sprzedaży euro za dolary amerykańskie w ciągu trzech
miesięcy za premię 20 dolarów i z ceną wykonania 1,389. Dopóki kurs wymiany EURUSD w
momencie wygaśnięcia jest wyższy niż 1,3870, sprzedawca będzie mieć zysk w postaci
uzyskanej premii. Z drugiej strony, jeżeli cena spadnie poniżej poziomu 1,3870,
sprzedawca poniesie stratę, jako że cena spot jest niższa niż cena wykonania, a wystawca
opcji jest zobowiązany do jej sprzedaży. Zysk sprzedawcy jest ograniczony do wysokości
premii (20 dolarów), natomiast potencjał straty jest nieograniczony wraz z tym, jak kurs
rynkowy spada poniżej progu rentowności.
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
6
Część A
Premia: Jak wycenić opcję
Premia opcji jest określona przez wiele czynników: obecny kurs wymiany bazowej pary
walutowej, stopy procentowe tych walut, zmienność kursu, cenę wykonania oraz czas
pozostały do wygaśnięcia. Zmiana tych parametrów zmieni wysokość premii opcyjnej.
Przyjrzyjmy się teraz kilku definicjom wymienionych wyżej czynników:
Data wygaśnięcia: jest to data określona na wstępie przez inwestora, kiedy wygasa
kontrakt opcyjny. Handlując opcjami na easy-forex możesz otwierać i zamykać pozycje
w dowolnym czasie przed datą wygaśnięcia opcji. Dłuższy czas do wygaśnięcia oznacza,
że pozostaje więcej czasu na zmiany kursu wymiany i tym samym większą szansę
na uzyskanie zysku z opcji. Stąd też dłuższy czas do wygaśnięcia oznacza wyższą premię.
Cena wykonania: Jest to cena ustalona przez inwestora, po której para zostanie zakupiona
(w opcji kupna) lub sprzedana (w opcji sprzedaży).
Zmienność: Zrozumienie tego czynnika jest niezwykle ważne przy handlu opcjami – nie
jest jednocześnie zbyt trudne.
Powiedzmy, że parą EURUSD handluje się po kursie 1,3550, a najwyższe i najniższe
notowania poprzedniego dnia były 1,3540 i 1,3560. Teraz załóżmy, że dzisiaj nadal
handluje się po 1,3550, natomiast kurs wahał się aż do poziomu górnego 1,3570 i dolnego
1,3530. Zakres, w którym zmienia się kurs tej pary zwiększył się od wczoraj i tym samym
jego zmienność wzrosła w porównaniu do dnia wczorajszego.
Im większe fluktuacje kursu, tym większa jest jego zmienność. Im wyższa zmienność, tym
wyższa będzie premia opcyjna. To wynika z faktu, że bazowa para walutowa może z dużym
prawdopodobieństwem znacząco zmienić kurs w którymkolwiek kierunku. Zmienność jest
mierzona w odchyleniach standardowych, odzwierciedlonych grecką literą sigma (σ).
Spójrzmy na dwa wykresy poniżej, żeby lepiej zrozumieć ideę zmienności.
Bardziej zmienny
Mniej zmienny
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
7
Część A
Wartość czasowa i wartość wewnętrzna
Wartość wewnętrzna: Bardzo ważnym jest zrozumienie, że premia opcyjna ma wartość
wewnętrzną i czasową. W momencie wygaśnięcia wartość wewnętrzna to po p rostu różnica
pomiędzy ceną wykonania (określoną wstępnie wartością) a ceną spot (obecnym kursem).
Wartość czasowa: Jest to różnica pomiędzy premią opcyjną i wartością wewnętrzną opcji.
Nawet jeżeli opcja ma dodatnią wartość wewnętrzną, jeżeli do wygaśnięc ia pozostał jeszcze
długi okres, wartość wewnętrzna może być przyćmiona przez wartość czasową. Jeżeli
inwestor otworzy kontrakt opcyjny z długim horyzontem czasowym, premia będzie wyższa,
gdyż większa będzie szansa na wygaśnięcie opcji w pieniądzu (tzn. z zyskiem dla nabywcy).
Wraz z upływem czasu pozostałego do wygaśnięcia, wartość czasowa powoli się zmniejsza.
„Pieniężność”
In-the-Money: kiedy kontrakt opcyjny ma wartość wewnętrzną.
Opcja kupna jest in-the-money, kiedy cena wykonania jest poniżej obecnej ceny spot
bazowej pary walutowej.
Opcja sprzedaży jest in-the-money, kiedy cena wykonania jest powyżej obecnej ceny
spot bazowej pary walutowej.
At-the-Money: kiedy kontrakt opcyjny nie ma wartości wewnętrznej. Opcje kupna i
sprzedaży są at-the-money, kiedy cena wykonania jest równa obecnej cenie rynkowej.
Out-of-the-Money: kiedy kontrakt opcyjny nie ma wartości wewnętrznej.
- Opcja kupna jest in-the-money, kiedy cena wykonania jest powyżej obecnej ceny
spot bazowej pary walutowej.
- Opcja sprzedaży jest in-the-money, kiedy cena wykonania jest poniżej obecnej ceny
spot bazowej pary walutowej.
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
8
Część B
Część B
Pomiar ryzyka: Wskaźniki greckie dla każdego
„Wskaźniki greckie” są zasadniczo przeznaczone dla zaawansowanych inwestorów.
Przedstawiają one w formie ilościowej wrażliwości premii opcyjnej. Są one stosowane do
przewidywania ryzyka związanego z kontraktami opcyjnymi w czasie. Kombinacja wskaźników
greckich może pomóc przewidzieć wynik uzyskany na opcji.
Delta, lub współczynnik zabezpieczenia [Δ = ] : służy do pomiaru zmiany premii (P) opcji
względem zmiany ceny (S) bazowej pary walutowej. Deltę można wyrazić procentowo lub
w wartościach pieniężnych i można ją postrzegać jako prawdopodobieństwo wygaśnięcia opcji
in-the-money. Delta wynosząca 50% oznacza, że opcja jest at-the-money (ATM). Opcja
z większym prawdopodobieństwem wygaśnie in-the-money, jeżeli Delta jest wyższa niż 50%,
oraz z mniejszym, jeżeli Delta jest niższa niż 50%. Delta jest dodatnia przy nabytej opcji kupna
(long call) i wystawionej opcji sprzedaży (short put), natomiast jest ujemna przy wystawionej
opcji kupna (short call) i nabytej opcji sprzedaży (long put).
Gamma [Γ =
=
] : mierzy zmianę współczynnika Delta (Δ) względem zmiany cen (S)
bazowej pary walutowej. Pytanie brzmi: o ile zmieni się Delta w wyniku zmiany ceny spo t?
Zasadniczo wszystkie nabyte opcje mają wartość dodatnią Gamma, podczas gdy wystawione
opcje mają wartość ujemną.
Vega [V = ] : mierzy wpływ zmiany poziomu zmienności (σ) na premię (P) danej pary walut.
Jego wartość wyraża się w wartości pieniężnej, jaką opcja zyska lub straci, gdy zmienność
wzrośnie lub spadnie o 1%. Vega jest szczególnie ważna na rynkach niestabilnych, pozwalając
monitorować premię opcyjną.
Theta [Θ = -
] : mierzy wrażliwość premii (P) opcyjnej na upływ czasu (τ) (time decay).
Spadek wartości w czasie przyspiesza wraz ze zbliżaniem się do daty wygaśnięcia . Theta jest
ujemna przy nabytej opcji kupna i sprzedaży, natomiast dodatnia przy wystawionej opcji kupna
i sprzedaży.
Rho [P =
] : mierzy wrażliwość premii (P) opcyjnej na zmiany stóp procentowych (r).
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
9
Część B
Strategie opcyjnie: jak używać opcji
Platforma opcyjna easy-forex daje Ci możliwość wykorzystania różnych strategii
zabezpieczania swojej pozycji rynkowej. Przyjrzyj się kilku popularnym strategiom opcyjnym:
Strategia Stelażu (Straddle): Ta strategia wymaga, by wzrosła zmienność opcji, aby zamknąć
transakcję z zyskiem. Long Straddle można uzyskać poprzez nabycie opcji kupna i sprzedaży
at-the-money, powiedzmy – w cenie wykonania 1,3900. Przy tej strategii można zrealizować
zysk, jeżeli kurs zmieni się w którymkolwiek kierunku. Maksymalna potencjalna strata to
wysokość zapłaconych premii, natomiast maksymalny zysk do zrealizowania jest
nieograniczony. Niższy próg rentowności to cena wykonania minus zapłacona premia, zaś
wyższy próg rentowności to cena wykonania plus zapłacona premia.
Ta strategia działa dobrze, jeżeli spodziewasz się zmiany kursu walutowego, ale nie jesteś
pewien kierunku. Może dobrze współgrać w przypadku ogłoszeń istotnych wiadomości w
niepewnych czasach, kiedy rynkowi trudno jest określić wartości takich wskaźników jak stopa
bezrobocia czy poziomy cen, a pozytywne lub negatywne wyniki mogą pociągnąć kurs bazowej
pary walutowej w którąkolwiek stronę.
Bear Call Spread: Ta strategia jest odpowiedzią na przewidywanie spadku ceny w krótkim
terminie. Strategia Bear Call Spread może zostać zbudowana poprzez nabycie opcji kupna
out-of-the-money i wystawienie opcji sprzedaży in-the-money. Maksymalny zysk z tej strategii
jest ograniczony do zapłaconej premii, podczas gdy maksymalna potencjalna strata jest
ograniczona do ceny wykonania nabytej opcji sprzedaży minus cena wykonania wystawionej
opcji sprzedaży, plus uzyskana premia.
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
10
Część B
Strategię Bear Call spread mogą wykorzystać inwestorzy chcący uzyskać premię przy
stabilnym kursie lub przewidzianej przez nich zmianie, przy jednoczesnym ograniczeniu
potencjalnych strat. Nie jest to jednak optymalna strategia, jeżeli oczekujesz, że zmiana kursu
na Twoją korzyść będzie znacząca, gdyż w ten sposób tracisz okazję na potencjalne zyski.
Bull Put Spread: Ta strategia jest odpowiedzią na oczekiwanie, że kurs wzrośnie w krótkim
okresie. Strategię Bull Put Spread można zbudować nabywając opcję sprzedaży out-of-themoney i wystawiając opcję sprzedaży in-the-money.
Bull Put Spread stanowi lustrzane odbicie Bear Call Spread. Jest ona stosowana przez
inwestorów chcących uzyskać premię przy jednoczesnej kontroli ryzyka straty.
Mamy nadzieję, że masz teraz dobre pojęcie o tym, jak strategie opcyjnie mogą pomóc
inwestorowi w zabezpieczaniu i spekulacji na rynku, zależnie od jego poglądów i oczekiwań.
Czytaj dalej, by zobaczyć, jak używać platformy opcyjnej easy-forex i zastosować świeżo
zdobytą wiedzę w praktyce.
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
11
Część C
Część C
Handel opcjami bez trudności
Po zalogowaniu się na internetową platformę tradingową, kliknij po prostu na zakładkę Opcje,
która przeniesie cię na platformę handlu opcjami.
Interfejs platformy
Opcje easy-forex mają trzy tryby odpowiednie do poziomu doświadczenia gracza – Nowy,
Podstawowy i Zaawansowany. Tryb Nowy pozwala ci nabyć opcję kupna lub sprzedaży z
wcześniej zdefiniowaną ceną wykonania, kwotą transakcji i datą wygaśnięcia. W trybie
Podstawowym możesz stworzyć własne transakcje i samodzielnie ustawiać cenę wykonania,
kwotę transakcji i datę wygaśnięcia. Tryb Zaawansowany pozwala na nabycie oraz
wystawienie opcji kupna i sprzedaży oraz na tworzenie strategii.
Na wszystkich poziomach możesz włączyć przycisk Educate znajdujący się w górnym lewym
rogu platformy, aby dowiedzieć się więcej o transakcjach opcyjnych i o samej platformie.
Możesz wyłączyć go w dowolnym momencie.
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
12
Część C
Tryb dla początkujących
Jeżeli opcje są dla ciebie nowością, kiedy pierwszy raz logujesz się na platformę opcyjną,
zobaczysz ten ekran, który pozwoli ci dokonać zdefiniowanych transakcji nabycia opcji kupna i
sprzedaży.
Aby nabyć opcję kupna, wystarczy kliknąć na Trade now; to samo dotyczy nabycia opcji
sprzedaży.
Wyświetlona zostanie cena premii dla zmiennych określonych powyżej.
Aby zamknąć pozycję, wystarczy kliknąć na wybraną transakcję, a następnie kliknięciem
zamknąć wybrane pozycje. Gdy będziesz się już czuć pewnie zawierając transakcje z
określonymi przez nas parametrami, możesz przejść do trybu podstawowego, by ustawiać
swoje własne zmienne. W tym celu wystarczy kliknąć na create my own trade:
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
13
Część C
Tryb podstawowy
W trybie podstawowym możesz ustawiać własne parametry transakcji. Obok pary
walutowej zobaczysz cenę bazową spot dla łatwego porównania.
Nabycie opcji kupna (krok po kroku)
Wpierw wybierz parę walutową, dla której chcesz zawrzeć transakcję opcyjną.
Wybierzmy EURUSD.
Następnie wybierz typ opcji, którymi chcesz handlować. Pamiętaj – Call daje Ci
prawo do zakupu, podczas gdy Put daje ci prawo do sprzedaży pary bazowej.
Wybierzmy Call! Teraz czas ustawić cenę wykonania. Możesz wpisywać
bezpośrednio cenę lub procent, dodając na początku znak plus (+) lub minus ( -).
Na przykład, +2% da Ci cenę wykonania +2% powyżej obecnej ceny spot.
Wybierz datę wygaśnięcia. To ustawi czas do wygaśnięcia Twojej opcji. Pamiętaj
– dłuższy czas do wygaśnięcia to wyższa premia.
Wreszcie ustaw ilość, czyli wielkość zlecenia.
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
14
Część C
W oparciu o te parametry zostanie obliczona i wyświetlona premia.
Kiedy ustawisz wszystkie parametry, kliknij na scenarios, żeby zobaczyć graficzne
podsumowanie swojej charakterystyki zysku i straty przy różnych cenach wykonania w
momencie wygaśnięcia.
Gdy podejmiesz decyzje dotyczące
parametrów Twojej pozycji, kliknij
trade now.
Gratulacje, dokonałeś swojej pierwszej transakcji opcyjnej!
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
15
Część C
Nabycie opcji sprzedaży
Podobnie jak w przypadku opcji kupna,
aby nabyć opcję sprzedaży musisz
wybrać Put z rozwijanej listy type.
Pamiętaj, żeby zmienić pozostałe
parametry tak, by odpowiadały Twoim
poglądom na to, w którą stronę zmieni
się rynek.
Zauważ, że wykres charakterystyki wyniku
dla opcji Put jest zwierciadlanym odbiciem
scenariusza Call. Zyskujesz wraz ze
spadkiem ceny.
Zauważ, że wykres charakterystyki zysku i straty dla opcji Put jest zwierciadlanym
odbiciem scenariusza opcji Call. Zyskujesz wraz ze spadkiem ceny.
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
16
Część C
Tryb zaawansowany
Kiedy będziesz czuć się pewnie z kupnem opcji, możesz zechcieć zacząć je wystawiać. Aby
to zrobić, najpierw kliknij na „go advanced” – to pozwoli Ci na sprzedaż opcji i korzystanie ze
strategii.
Wystawianie opcji (pokrytych)
Jak opisywaliśmy wcześniej, nabycie opcji daje ci nieskończony potencjał zysku, ale
jednocześnie ogranicza Twoje ryzyko straty. Wystawienie opcji odwrotnie – ma nieskończony
potencjał straty, a w związku z tym platforma opcyjna działa w taki sposób, że pozwala na
wystawienie opcji jedynie wtedy, gdy towarzyszy jej nabycie opcji.
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
17
Część C
Tworzenie strategii
Tworzenie strategii opcyjnej jest proste; musisz tylko dodać kolejną pozycję klikając
na +add line.
Dla każdej pozycji musisz ustawić swoje parametry, rodzaj (call/put), kierunek (buy/sell), cenę
wykonania, datę wygaśnięcia i ilość. Pamiętaj, nie możesz wystawić opcji nie nabywając innej.
Jeżeli sądzisz, że Twoja strategia jest prawdziwym hitem, możesz ją opublikować
w dzienniku strategii i podzielić się ze swoimi przyjaciółmi na różnych portalach
społecznościowych. To proste – po prostu nadaj jej nazwę i dodaj krótki opis.
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
18
Część C
Dziennik strategii
Aby przeglądać swoje strategie oraz strategie opublikowane przez innych, możesz odwiedzić
strategies marketplace. Możesz tu znaleźć strategie skategoryzowane według popularności i
ocenić je poprzez dodanie gwiazdki do tych, które ci się podobają! Jeżeli jesteś przeko nany, że
strategia Ci odpowiada, możesz ją wykorzystać do handlu wedle własnej woli.
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
19
Część C
Ostrzeżenie o ryzyku: Forex, opcje, towary oraz kontrakty na różnicę (transakcje OTC) są
produktami wykorzystującymi dźwignię finansową i niosą ze sobą znaczące ryzyko utraty
nawet całego zainwestowanego kapitału; mogą nie być odpowiednie dla ka żdego. Upewnij się,
że dobrze rozumiesz ryzyka związane z tą działalnością i nie inwestujesz pieniędzy, na których
utratę Cię nie stać. Powyższe informacje nie mogą pod żadnym warunkiem być uznane za
rekomendację do zawarcia jakiejkolwiek transakcji.
Nasza grupa firm poprzez swoje spółki zależne posiada licencję Cypryjskiej Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd (CySEC – numer licencji 079/07), (która na mocy dyrektywy MiFID jest
ważna w całej Unii Europejskiej) oraz ASIC w Australii (licencja AFS nr 24656 6).
© Blue Capital Markets Limited 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
20

Podobne dokumenty

Innowacje na rynku instrumentów pochodnych

Innowacje na rynku instrumentów pochodnych wartość wewnętrzna jest równa 0. Przy korzystnych zmianach cen opcja OUT-OF-THEMONEY może stać się opcją IN-THE-MONEY Opcje OUT-OF-THE-MONEY są bardziej ryzykowne (gdy cena instrumentu pierwotnego ...

Bardziej szczegółowo