Warszawa 27 marca 2006 - 2016

Transkrypt

Warszawa 27 marca 2006 - 2016
Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku
Emitent: Capital Park S.A.
Tytuł: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego
Zarząd Capital Park S. A. niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji
skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2015 rok, których publikacja
zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku
skorygowanym raportem bieżącym numer 3/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku miała nastąpić
17 marca 2016 roku.
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2015 rok zostaną przekazane do publicznej
wiadomości w dniu 18 marca 2016 roku.
Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Michał Koślacz – Członek Zarządu
CAPITAL PARK S.A.
ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
tel: +48 (22) 318 88 88, fax: +48 (22) 318 88 89
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy - KRS nr 373001
NIP: 108-00-09-913
Kapitał zakładowy: 105 348 131,00 zł

Podobne dokumenty