OFERTA do ogłoszenia o poszukiwaniu dostawcy na

Transkrypt

OFERTA do ogłoszenia o poszukiwaniu dostawcy na
OFERTA do ogłoszenia o poszukiwaniu dostawcy na sprzęt
komputerowy i oprogramowanie H2011.07.A
"Adaptacja i modernizacja pomieszczeń zgodnie z umową nr RPLB.02.02.00-08-120/09-00
o dofinansowanie projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego."
Dane Oferenta
Nazwa
........................................................................................................................................
Osoby reprezentujące ........................................................................................................................................
Adres
........................................................................................................................................
Telefon kontaktowy
.............................. Fax .............................. E-mail ....................................................
1. Adres inwestycji
Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 11
2. Inwestor
ASTEC Sp. z o.o., ul. Piaskowa 14, 65-209 Zielona Góra
Fax: 68 32 980 03, E-mail: [email protected]
3. Warunki Oferenta
a) zakres dostawy wg „Ogłoszenia o poszukiwaniu dostawcy na sprzęt komputerowy i oprogramowanie
H2011.07.A”; dopuszcza się złożenie oferty na cały zakres wyszczególniony w zapytaniu ofertowym lub
na poszczególne części oznaczone literami: a, b, c ,d, e, f, g, h, i.
[
] pełny, [
] częściowy (wybrać a-i): …………………………………..
b) cena netto [zł]
..........................., słownie: ..............................................................................
c) termin realizacji
.........................................................................................................................
d) gwarancja (rodzaj/terminy) .........................................................................................................................
e) warunki płatności
.........................................................................................................................
f)
.........................................................................................................................
etapy rozliczeniowe
g) okres związania ofertą
.........................................................................................................................
h) inne
.........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Niniejszym akceptuję/akceptujemy warunki/zastrzeżenia podane w Ogłoszeniu o sygnaturze H2011.07.A,
którego dotyczy niniejsza oferta.
Data: ............................ Podpis/y Oferenta: ........................................................................................................
H2011.07.A
ASTEC_Sp._z_o.o._H2011.07.A_Oferta_v04.doc
Strona 1 z 1