Jednostka miary Ilość Wartość (w PLN) Mierniki

Transkrypt

Jednostka miary Ilość Wartość (w PLN) Mierniki
Zestawienie rzeczowo – finansowe funkcjonowania biura LGD "Kraina Rawki" oraz aktywizacji społeczności
lokalnych w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Lp.
Zestawienie zadań
1 Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością w tym:
Organizacja spotkań konsultacyjnych i konferencji informacyjno 1.1 promocyjnych, materiały informacyjne, promocyjne
Prowadzenie strony internetowej i profilu LGD na portalu
społecznościowym, informowanie o terminach naborów, organizacja szkoleń
1.2 i wydarzeń animacyjnych
1.3 Ocena jakości doradztwa - ankiety, inne
1.4 Inne zadania
Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z par. 5
2 ust 1 pkt 3 umowy o przyznaniu pomocy
Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR poprzez:
Szkolenia pracowników
Inne zadania
Wynagrodzenie pracowników
Podróże służbowe
Koszty bieżące prowadzenia biura
Inne zadania
Realizacja wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego
3 i pracowników biura LGD
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
4
4.1
4.2
5
5.1
Szkolenia
Realizacja doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR
Materiały biurowe, artykuły spożywcze
Inne zadania
Inne zadania
Aktywizacja
RAZEM
Jednostka miary
Mierniki
Ilość
Wartość (w PLN)
105 000,00
ogółem
1
ogółem
1
ogółem
ogółem
1
1
40 000,00
50 000,00
5 000,00
10 000,00
1 445 000,00
ogółem
1
ogółem
ogółem
ogółem
ogółem
ogółem
ogółem
1
1
1
1
1
1
15 000,00
12 000,00
3 000,00
1 200 000,00
40 000,00
175 000,00
15 000,00
45 000,00
ogółem
1
ogółem
ogółem
1
1
ogółem
1
45 000,00
30 000,00
25 000,00
5 000,00
25 000,00
25 000,00
1 650 000,00

Podobne dokumenty