Iberoamerykański Festiwal Teatralny w Bogocie

Transkrypt

Iberoamerykański Festiwal Teatralny w Bogocie
Ewa Kulak
Iberoamerykañski Festiwal Teatralny w Bogocie
¶roda, 15 luty 2006
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
• 5 kontynentów • 42 kraje • 65 miêdzynarodowych grup teatralnych • 142 grupy kolumbijskie • ponad 600 spekta
3000 artystów na scenie • 3000000 widzów
Iberoamerykañski Festiwal Teatru w Bogocie po raz pierwszy otworzy³ swoje drzwi 25 marca 1988 r. dziêki
inicjatywnie Fanny Mikey i Ramiro Osorio, którzy zdecydowali siê w ten interesuj±cy sposób obej¶æ 450–lecie za³o¿enia
miasta Bogoty. Ich g³Ã³wnym celem mia³o byæ artystyczne zintegrowanie krajów latynoamerykañskich na ¶wiecie.
W bardzo krótkim czasie, Latynoamerykañski Festiwal zamieni³ siê w jedno z najwiêkszych, ¶wiatowych spotkañ
artystycznych, w którym uczestnicz± najwa¿niejsze grupy teatralne, prezentuj±c swoje sztuki teatralne zarówno na
ulicy jak i w eleganckich salach.
W tym roku Kolumbia przygotowuje siê do X edycji Iberoamerykañskiego Festiwalu Teatru zatytu³owanego „¦wiat na
scenie―, który odbêdzie siê miêdzy 31 marca i 16 kwietnia 2006. W ci±gu tych 17 dni wszyscy staniemy siê
¶wiadkami i widzami klasycznych sztuk, pokazów tañca, awangardy, cyrków, muzyki i teatru ulicznego, które
zagoszcz± we wszystkich salach, parkach, koliseach i ulicach kolumbijskiej stolicy. Tegorocznym go¶ciem specjalnym
festiwalu bêdzie Rosja, która wybija siê na ¶wiatowej scenie teatralnej jako kolebka nowoczesnego teatru. Poza tym
krajem podziwiaæ mo¿na bêdzie spektakle pochodz±ce z 41 pañstw i 5 kontynentów, miêdzy innymi z Polski. Tutaj
bêdê siê mog³a przydaæ i ja, gdy¿ pracowaæ bêdê jako t³umacz festiwalu z grup± moich rodaków.
W pierwszych dniach kwietnia Bogota przeistoczy siê w miejsce kilkunastodniowej zabawy. Wska¼niki przemocy
spadn±, a mieszkañcy ca³ego kraju wype³ni± sale i ulice miasta, aby przekonaæ ¶wiat, ¿e fascynuje ich ta przygoda,
która podkre¶la prawdziwe oblicze Kolumbii – Kolumbii artystycznej, muzykalnej, kolorowej, pe³nej pasji i czaru.
Wiêcej informacji na temat teatru znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu:
http://www.festivaldeteatro.com.co/xfestival/inicio/index.html
http://www.kolumbijsko.com
_PDF_POWERED
_PDF_GENERATED 7 March, 2017, 13:20