Document 41481

Komentarze

Transkrypt

Document 41481
ISNN 1698/5843 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY 6 (101) czerwiec 2016 r.
Porozumienie ZZ „Budowlani”, Stowarzyszenia
„Polska Społeczna” oraz Komisji Operatorów Żurawi OZZ IP
Budowy
Bez
Wyzysku
str. 5
Nakład: 10 tys. egz.
DZIEŃ LASU
ZZ „BUDOWLANI”
str. 10
NOWA EDUKACJA
- NOWY RYNEK
PRACY
str. 11
Regaty
str. 6
o Puchar
Przewodniczącego ZZ ,,Budowlani”
RYBY
PO RAZ
CZTERNASTY…
str. 8 - 9
2
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (101) 2016
Przegląd związkowych
wydarzeń w Polsce
W Centrum Zdrowia Dziecka zakończył
się protest pielęgniarek
C
entrum Zdrowia Dziecka powróciło
do normalnego funkcjonowania
po 16-dniowym proteście pielęgniarek. Pielęgniarki otrzymały po 300 złotych brutto
podwyżki. Domagały się jeszcze zwiększenia
zatrudnienia. W trakcie protestu część
małych pacjentów musiała być przeniesiona
do innych szpitali w Warszawie i w kraju.
Protest w Centrum Zdrowia Dziecka trwał od 24 maja. W CZD jest
zatrudnionych ok. 800 pielęgniarek. Strajkujące twierdzą, że każdego dnia
w szpitalu brakuje ich ok. 70 i nie są w stanie zapewnić pacjentom właściwej
opieki i bezpieczeństwa.
Jak czytamy w komunikacie, wydanym po podpisaniu porozumienia:
„Przyjęte w Porozumieniu postanowienia nie są w pełni satysfakcjonujące
dla Stron, stanowią jednak wyraz kompromisu dla dobra małych pacjentów
Instytutu. Uzgodniono mechanizmy, które pozwolą na stopniową realizację
zgłoszonych przez Związek postulatów i poprawę warunków pracy. Strony
oświadczają zgodnie, że prowadzony spór zbiorowy zostaje zawieszony do
dnia 31 grudnia 2016 r. W okresie zawieszenia sporu zbiorowego Związek
Zawodowy będzie monitorował realizację warunków Porozumienia. (...)
Spełnienie warunków Porozumienia w powyższym terminie zakończy spór
zbiorowy”.
Pracownicy PZL „Warszawa-Okęcie”
S.A. weszli w spór zbiorowy
W
PZL „Warszawa-Okęcie”
S.A. trwa spór zbiorowy
z pracodawcą, który został wszczęty z powodu braku postępów w
negocjacjach nad wprowadzeniem
nowelizacji systemu wynagradzania.
Związkowcy domagają się podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika spółki o 4 % średniej zakładowej za pierwszy kwartał 2016 roku
oraz dodatkowego wynagrodzenia za loty i obloty, wprowadzenia procedury
naliczania budżetu premii wynikowej od 2016 r. zgodnie z porozumieniem
stosowanym w AIRBUS GROUP z dnia 1 czerwca 2011 roku.
Nie zgadzają się z propozycją wzrostu płac o 1 %, zaproponowaną przez
pracodawcę. Zwracają uwagę na bardzo dobre wyniki finansowe spółki za
poprzednie lata. Jak zauważają, zysk spółki za 2015 rok to około 16 mln zł, a
proponowany wzrost budżetu płac to jedynie około 0,5 mln zł brutto.
Sprawozdawcze
posiedzenie Rady Krajowej
R
ada Krajowa Związku Zawodowego
„Budowlani” przyjęła bilans oraz
sprawozdanie merytoryczne za 2015
rok. Wszystkim członkom Zarządu Krajowego
zostało udzielone absolutorium. Na nowego
członka Zarządu wybrano Dorotę Fionik z
Okręgu Podlaskiego.
W maju odbyło się posiedzenie Zarządu
Krajowego Związku poświęcone głównie ocenie
projektów sprawozdań: merytorycznego i finansowego za rok 2015. Zarząd rekomendował obydwa
dokumenty pod obrady Rady.
W połowie czerwca, w siedzibie „Budowlanych” w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady
Krajowej. Na zaproszenie przewodniczącego Zbigniewa Janowskiego uczestniczyli w nim również
członkowie Zarządu Krajowego, przewodniczący przewodnicząca organizacji w UNIBEP S.A.
Na wniosek organizacji podstawowych branGłównej Komisji Rewizyjnej Andrzej Piotrowski
oraz delegaci na Kongres OPZZ branży budow- ży budowlanej, który został poparty rekomendacją
Zarządu Krajowego, powołano Krajową Sekcję ds.
nictwo i przemysł drzewny.
W białostockich szkołach pierwsze zwolnienia
Z
wiązek Nauczycielstwa Polskiego oraz oświatowa „Solidarność” zaangażowały się w obronę
etatów pedagogów z Białegostoku. Wspierają ich radni
z komisji edukacji. Pierwsze wypowiedzenia otrzymali
już szkolni bibliotekarze, pedagodzy, psychologowie
i woźni.
Według obliczeń związków zawodowych, zmiany
w szkołach dotkną 300 osób. Większość będzie miała
zmniejszone etaty. Ale wiele straci też pracę. Już w tej chwili 15 nauczycieli
zrzeszonych w ZNP dostało wypowiedzenia.
Dla związkowców szokujące są wytyczne władz miasta dotyczące liczby
uczniów przypadających na jednego nauczyciela. Mówią one, że w świetlicy
na jednego nauczyciela może przypadać nawet 50 uczniów, a na jednego
pedagoga - nawet 600 uczniów - alarmują związkowcy.
Protest celników
C
elnicy obawiają się, że
planowane przez rząd
premier Beaty Szydło zmiany w
administracji skarbowej mogą
doprowadzić do dezorganizacji i osłabienia Służby Celnej, a w konsekwencji
do radykalnego ograniczenia wpływów budżetowych państwa i zmniejszenia
jego bezpieczeństwa. W związku z protestem na wszystkich budynkach Służby
Celnej w kraju zostały wywieszone flagi państwowe i związkowe.
Celnicy są zdeterminowani walczyć o swoją formację. Apelują do rządu
o podjęcie dialogu. Związek Zawodowy Celnicy PL uważa, że „ryzyko, jakie
niesie rozwiązanie Służby Celnej i przeniesienie funkcjonariuszy do pracy
cywilnej, oznacza pozbawienie jej dynamiki i umiejętności reagowania
cd. na str. 4
Bilans finansowy Związku za ubiegły rok
przedstawiła główna księgowa. Pozytywną opinię
w zakresie jego przyjęcia przedstawił przewodniczący GKR Andrzej Piotrowski. Bilans został
przyjęty w sposób jednomyślny.
Członkowie Rady Krajowej zapoznali się
z treścią, a następnie przyjęli „Sprawozdanie
z działalności Zarządu Krajowego za 2015 r.”.
Tegoroczne sprawozdanie zostało rozbudowane o
sprawozdania z działalności zarządów okręgów. Po
przyjęciu sprawozdania przeprowadzone zostało
głosowanie tajne nad udzieleniem absolutorium
członkom Zarządu Krajowego. Głosowano na każdego z imienia i nazwiska. Zostało ono udzielone
całemu składowi Zarządu.
W związku z tym, że Okręg Podlaski nie miał
swojego reprezentanta w Zarządzie Krajowym,
przeprowadzony został wybór na nowego członka
Zarządu. Wybrana została Dorota Fionik – wiceprzewodnicząca Okręgu Podlaskiego, na co dzień
ws. rządowego Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie +. Członkowie Rady Krajowej
mieli okazję zapoznać się z założeniami Porozumienia „Budowy Bez Wyzysku”, którego jednym z
kluczowym partnerów będzie Związek Zawodowy
„Budowlani”. Więcej o porozumieniu w artykule
zatytułowanym „Budowy Bez Wyzysku (s. 5).
Członkowie Rady Krajowej i Zarządu zapoznali się z prezentacją poświęconą omówieniu
rezultatów projektu Erasmus+ CertiVET, którego
partnerem merytorycznym jest ZZ „Budowlani”.
W związku z wygaśnięciem mandatu delegata
na Kongres OPZZ Ireneusza Goździołko przeprowadzane zostały wybory uzupełniające. Nowym
delegatem na Kongres OPZZ został wybrany Filip
Wolski – sekretarz krajowy Związku Zawodowego
„Budowlani”.
Tuż po zakończeniu posiedzenia Rady
Krajowej odbyło się spotkanie delegatów na
Kongres OPZZ branży budownictwo i przemysł
budownictwa. Zasady funkcjonowania Sekcji oraz drzewny, na którym wybrano Tomasza Nagórskład Rady Sekcji zostaną ustalone w późniejszym kę – sekretarza krajowego „Budowlanych” ds.
organizacyjnych na nowego członka Rady OPZZ.
czasie.
(red)
Ponadto Rada Krajowa przyjęła Stanowisko
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
Komitet Wykonawczy EFBWW
o najbliższych wyzwaniach dla
ruchu zawodowego naszych branż
NR 6 (101) 2016
RADA OCHRONY PRACY
o sprawozdaniu PIP
za 2015 rok
7
3
czerwca 2016 r. Rada Ochrony Pracy dokonała
oceny Sprawozdania z działalności Państwowej
Inspekcji Pracy w 2015 r. W formie czytelnej i obszernej prezentacji przedstawił je główny inspektor pracy
Roman Giedrojć. Podczas dyskusji sprawozdanie zostało
wysoko ocenione przez Radę. Niektórzy członkowie ROP
podkreślali, że jest ono jedną z najlepszych analiz sytuacji
na polskim rynku pracy.
(…) Zgadzam się z wnioskami pana ministra Giedrojcia dotyczącymi występowania na rynku pracy bardzo
negatywnych społecznie zjawisk, takich jak: unikanie
przez pracodawców zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę i bezprawne nadużywanie umów
cywilnoprawnych. Mam nadzieję, że zmiana przepisów
ograniczy stosowanie tego procederu. Kolejne zjawiska
to zatrudnianie pracowników w szarej strefie (szczególnie
W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrał także
zastępca przewodniczącego ROP, przewodniczący ZZ
„Budowlani” Zbigniew Janowski. Zwrócił on uwagę na
potrzebę wprowadzenia pewnych rozwiązań wynikających
z wniosków sprawozdania z działalności PIP. Powiedział
m.in.:
(…) Według danych GUS na 31 marca 2016 r. w Polsce
zarejestrowanych jest 4 mln przedsiębiorców. Inspekcja
Pracy skontrolowała ponad 71 tys. pracodawców. Zatem
kontrola objęła co 60-ego przedsiębiorcę. Najczęściej
kontrolowane są firmy, które mają stałą lokalizację
i zatrudniają większą liczbę pracowników. Natomiast
małe przedsiębiorstwa, zwłaszcza usługowe, mobilne,
wykonujące zadania w różnych miejscach, trudno
skontrolować. A w tych podmiotach najczęściej stwierdza się brak przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy
w handlu, budownictwie), nieterminowe wypłacanie
pracownikom wynagrodzeń i innych świadczeń, a także
wypłacanie „pod stołem” części wynagrodzeń, nierzetelne
rozliczanie i prowadzenie podwójnej ewidencji czasu pracy, brak dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Spróbujmy odnieść te negatywne zjawiska do generowanych przez nie kosztów(…). Jeżeli podsumujemy
te bardzo szacunkowe i niepełne koszty, to wynoszą one
od 10 mld zł do 14 mld zł rocznie.
(…)Przedłożone sprawozdanie jest obszernym
i szczegółowym materiałem. Będziemy je szczegółowo
analizować, ponieważ zawiera bardzo ważne i cenne
uwagi oraz wnioski, które – naszym zdaniem – powinny
być wykorzystane i realizowane przez kompetentne
organizacje i instytucje, również państwowe. Myślę, że potrzebne będzie również porównanie tego sprawozdania
i ochrony zdrowia, często brak świadomości obowiązków
spoczywających na przedsiębiorcy lub po prostu brak
środków na ich realizację. Najwięcej zagrożeń powstaje
przy pracach remontowych w małych firmach bez
siedziby i ciągle zmieniających lokalizację wykonywanej
usługi. Pracodawcy budowlani zwrócili się do mnie
z prośbą o skierowanie pytania do głównego inspektora
pracy o możliwość uruchomienia w kraju jednej linii
i numeru telefonicznego, na który będzie można zgłaszać
informacje o zagrożeniu bezpieczeństwa pracy, życia lub
zdrowia. Każdy okręgowy inspektorat ma inny numer
telefonu interwencyjnego. Obywatel często nie orientuje się gdzie ma zadzwonić i zgłosić zagrożenie. Jeden
numer dla całego kraju, albo wykorzystanie numeru 112
do zgłaszania zagrożeń pozwoliłoby na uniknięcie wielu
wypadków. Wiem, że pracodawcy budowlani wystosowali
do głównego inspektora pracy pismo w tej sprawie.(…)
ze sprawozdaniami dotyczącymi 2014 r. i 2013 r. w celu
określenia obszarów, w których wystąpiła poprawa albo
pogorszenie omawianych w nich kwestii. Przed nami
nowe wyzwania, jak chociażby perspektywy zatrudniania
pracowników zagranicznych, szczególnie w sektorze
budownictwa. Chciałbym zwrócić uwagę Inspekcji Pracy
na ten problem. Bowiem w tym obszarze występuje szereg
patologii i naruszeń prawa. Wnosimy także o debatę w Sejmie RP na temat potrzeby nowych uregulowań z zakresu
prawa pracy dotyczących ogólnospołecznych stosunków
pracy w naszym kraju i dostosowania przepisów do zmieniających się warunków ekonomicznych, własnościowych
i gospodarczych (..)
Zbigniew Janowski podziękował wszystkim strukturom PIP, zarówno na poziomie centralnym jak i okręgowym za wysiłek włożony w działania na rzecz poprawy
warunków pracy w 2015 r.
(ROP/red)
W
Brukseli, 6 czerwca 2016 r. odbyło się pierwsze
po warszawskim Kongresie EFBWW posiedzenie Komitetu Wykonawczego Federacji. W
posiedzeniu wziął udział członek KW EFBWW, przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski. Uczestniczył w
nim także Jakub Kus, sekretarz ZZ „Budowlani”.
Komitet wykonawczy przyjął sprawozdanie finansowe za
2015 r i znowelizowany budżet na 2016 rok. Członkowie KW
zaakceptowali składy komitetów stałych federacji i wybrali
pełne składy ich władz (przewodniczący komitetów zostali
wybrani na Kongresie). Z rekomendacji ZZ „Budowlani”
członkiem Komitetu Stałego Budownictwa został Jakub
Kus, członkiem Komitetu Stałego ds. przemysłu drzewnego
i meblarskiego – Filip Wolski.
Komitet dokonał generalnej oceny przebiegu jesiennego
Kongresu EFBWW w Warszawie. Przewodniczący EFBWW
Dietmar Schaffers, prowadzący obrady Komitetu, podziękował przewodniczącemu Janowskiemu i Związkowi
Zawodowemu „Budowlani” za wszechstronną pomoc w
organizacji najważniejszego forum Federacji. Omówiono
zmiany w statucie i ich konsekwencje, a także działania
związane z realizacją programu działania.
W dyskusji Zbigniew Janowski zwrócił uwagę na fakt
niewystarczającego odzwierciedlenia rezolucji Kongresu o
wzmacnianiu związków zawodowych Europy Środkowej
i Wschodniej w planach najbliższych działań EFBWW.
Dietmar Schaffers przedstawił założenia nowej umowy
EFBWW-BWI. „Budowlani” z zadowoleniem przyjmują
zawarcie umowy BWI – EFBWW. Połączenie pracy na
teranie Europy EFBWW i BWI jest jedynym logicznym
rozwiązaniem. Współpraca powinna oznaczać jednak nie
tylko oszczędności finansowe związane z funkcją sekretarza.
Najistotniejsze jest to jak będzie koordynowana praca BWI
i EFBWW w Europie.
Jednym z bardziej istotnych omawianych tematów była
inicjatywa komisji Europejskiej dotycząca Europejskiego Filaru Praw Społecznych. W zamierzeniu ma być to nowa mocna
rekomendacja dotycząca praw pracowniczych i socjalnych w
UE. Zbigniew Janowski podkreślił poparcie naszego związku
dla stanowiska EFBWW w tej sprawie. Jednak niepokojące
jest to, że inicjatywa jest kierowana tylko do krajów
strefy EURO, a inne kraje mogą, lecz nie muszą do niej
przystąpić. Inicjatywa Europejskiego Filaru jest jedną z
pierwszych inicjatyw Komisji potwierdzających, że mamy
do czynienia z realizacją koncepcji Europy dwóch prędkości. Apelujemy więc do EFBWW, aby w swoich uwagach
podkreśliła, że jest za objęciem inicjatywą wszystkich krajów
UE na tej samej zasadzie. Jeśli tak nie będzie, to oznacza,
że EFBWW akceptuje koncepcję Europy dwóch prędkości.
Reakcja Komitetu Wykonawczego na wystąpienie Zbigniewa Janowskiego niestety nie była jednoznaczna i możemy
obawiać się, że część naszych kolegów z innych związków
europejskich podziela koncepcje Komisji Europejskiej
dotyczących „dwóch prędkości”.
Członkowie Komitetu omówili także planowaną przez
KE rewizję dyrektywy o delegowaniu pracowników, propozycję wprowadzenia tzw „paszportu usługowego” przeciwko
której są europejska organizacja pracowników i europejscy
pracodawcy budownictwa. Omówiono także plany szczegółowych działań EFBWW w zakresie bhp, migracji, aktywizacji
młodzieży i polityki równych szans.
(red)
4
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (101) 2016
cd. ze str. 2
i zapobiegania realnym zagrożeniom. (…) Podatki i cła pobierane przez
Służbę Celną stanowią ponad 1/3 budżetu Państwa. Działania, zmierzające
do jej usprawnienia, przygotowania jej do sprostania aktualnym wyzwaniom
stojącym przed organami Państwa, powinny być przeprowadzane w spokoju
i w porozumieniu z całym środowiskiem. Stabilność, przewidywalność i docenienie roli wszystkich funkcjonariuszy S.C. nabiera znaczenia szczególnie
teraz, w przededniu wielkich i historycznych wydarzeń, przed którymi stoi
Polska. Służba Celna, jako służba mundurowa, obok innych służb, będzie
czuwać nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom Światowych Dni
Młodzieży i Szczytu NATO, zapewni ochronę przed przemytem, będzie
przeciwdziałać zagrożeniom terrorystycznym.”
Protest związkowców w Taruon Ciepło
Z
w i ą z kow c y z
Tauron Ciepło
sprzeciwiają się planom
przeniesienia 25 proc. dotychczasowej załogi do nowej spółki - Tauron Serwis.
Ich zdaniem, z chwilą zakończenia okresu ochronnego gwarantowanego
przez art. 23(1) Kodeksu pracy, 400 pracownikom zostaną obniżone pensje.
Uważają, że decyzja w sprawie przekazania części pracowników do nowej
spółki zapadnie w najbliższych dniach.
Strona związkowa twierdzi, że zmiany nie zostały poprzedzone rzeczowymi konsultacjami. Na wiele pytań dotyczących przyszłości pracowników
nie uzyskano odpowiednich wyjaśnień. Innego zdania jest prezes Tauronu
Ciepło Jacek Uhryn, który stwierdził, że w spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich ośmiu organizacji związkowych, kadra kierownicza oraz
zarząd spółki. Zmiany organizacyjne miałyby nastąpić w trakcie wakacji, po
zakończeniu konsultacji ze związkami zawodowymi. Ciągle trwają ustalenie
dotyczące określenia dokładanej liczby pracowników, którzy mieliby zostać
przeniesieni i kryteria ich doboru.
Związki zawodowe grożą strajkiem w przypadku wdrożenia planu
przeniesienia części załogi do nowo tworzonej spółki.
Związkowcy przeciwko planom
likwidacji tarnowskiego oddziału
Polskiej Spółki Gazownictwa
Z
wiązki zawodowe działające w tarnowskim
oddziale Polskiej Spółki Gazownictwa, prezydent Tarnowa oraz
posłowie protestują przeciwko
jego likwidacji. Spółka przedstawiła w ostatnim czasie plany
nowej struktury organizacyjnej,
która zakłada m.in. likwidację sześciu istniejących oddziałów spółki i 19
zakładów PSG. W ich miejsce miałoby powstać 16 lub 17 zakładów gazowniczych ulokowanych w miastach wojewódzkich. Tarnowski oddział miałby
być rozparcelowany między oddziały mające siedzibę w województwach
ościennych.
W tarnowskim oddziale pracuje w tej chwili ponad 2 tysiące pracowników. Restrukturyzacja może stanowić poważne zagrożenie dla około
pięciuset z nich. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela wystosował apel do
zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, w którym czytamy: „Faktyczna
likwidacja mającego wieloletnią tradycję tarnowskiego oddziału, którego
pracownicy legitymują się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, skutkować
będzie w dalszej perspektywie utratą miejsc pracy na lokalnym rynku”. Pracowników z tarnowskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa wspierają
małopolscy posłowie na Sejm.
Zebrał: Tomasz Nagórka
Szkolenie związkowców Okręgu Łódzkiego
Nie tylko o prawie pracy
Z
godnie z przyjętym planem pracy,
Zarząd Okręgu 10 czerwca br., w Łodzi
zorganizował szkolenie dla aktywu
związkowego. Tematyka szkolenia została ustalona
pod kątem zmian w prawie pracy.
Nowe przepisy wprowadzone od 1 stycznia
oraz 20 lutego 2016 r dotyczą umów o pracę
oraz urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i
wychowawczych. Poznanie nowo obowiązujących
przepisów wymaga ugruntowania wiedzy, którą zebrani mogli sobie przyswoić z pomocą inspektor
zmian w Kodeksie pracy i ustawie o związkach
Szkolenie poprzedzone było posiedzeniem
zawodowych, zebrani wyrazili zainteresowanie Zarządu oraz Rady Okręgu.
kontynuacją szkoleń w tym zakresie.
Wiesława Szalast
Grażyny Ślawskiej z Okręgowej Inspekcji Pracy.
Nie mniejsze zainteresowanie wśród związkowców wywołał drugi z tematów omawianych
na szkoleniu, dotyczący zagadnienia zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych. Słuchacze podkreślali w dyskusji występujące różnice pomiędzy
stanowiskiem prezentowanym przez organizacje
związków zawodowych i przez pracodawcę.
Mając na względzie zapowiedzi kolejnych
W Belgradzie o zam
publicznych
W
stolicy Serbii odbyło się kolejne
regionalne seminarium poświęcone
wdrożeniu i zastosowaniu europejskich dyrektyw w sprawie zamówień publicznych
z 2014 r. W seminarium organizowanym przez
Europejską Federację Pracowników Budownictwa
i Przemysłu Drzewnego (EFBWW) udział wzięli
przedstawiciele związków zawodowych z Polski,
Belgii, Serbii, Chorwacji oraz Macedonii. Polskę
reprezentowali związkowcy z „Budowlanych” oraz
„Solidarności”. W imieniu „Budowlanych” głos
zabierali: Krzysztof Antoniewicz – przewodniczący Okręgu Wielkopolskiego, Andrzej Sosiński
– przewodniczący OZ w Skanska S.A., Dariusz
Worończuk – przewodniczący OM w Mostostal
Zabrze-Holding S.A. oraz Tomasz Nagórka – sekretarz krajowy ds. organizacyjnych.
Podczas seminarium zostały poruszone kwestie
związane z zapobieganiem, monitorowaniem i
interweniowaniem w przypadku dumpingu cen
w zamówieniach publicznych, przestrzeganiem
przepisów BHP w miejscu pracy i zaangażowaniem
związków zawodowych w zakresie kontroli firm
podwykonawczych. Reprezentanci z poszczególnych krajów dzielili się swoimi doświadczeniami w
zakresie zamówień publicznych w budownictwie.
Przedstawiciele z Serbii, Chorwacji i Macedonii
uskarżali się na wysoki poziom korupcji, niskie wynagrodzenia pracowników oraz złe i niebezpieczne
warunki pracy na budowach. Koledzy z Belgii zaprezentowali dobre praktyki w zakresie monitorowania
przebiegu procesu wyboru wykonawcy, a następnie
realizacji samego zamówienia. Wszyscy uczestnicy
podkreślili potrzebę udziału związków zawodowych
w procedurze przetargowej.
„Problemem polskich zamówień publicznych
nie są zapisy prawne, ale ich stosowanie. Urzędnicy
odpowiedzialni za proces przygotowania zamówienia i samą procedurę przetargową są rozliczani przez
swoich zwierzchników przede wszystkim z ceny
– najlepiej najniższej a nie z efektywności, jakości
a już na pewno nie ze społecznego wymiaru zamówienia” – powiedział Tomasz Nagórka. Mówiąc
o bieżących pracach nad zmianą prawa zamówień
publicznych, dodał: „po raz pierwszy rząd dopuścił
do poważnych konsultacji partnerów
społecznych. Powołany został zespół
Rady Dialogu Społecznego, którego
ekspertem jest przedstawiciel ZZ
„Budowlani” Jakub Kus. Ten zespół
opiniował projekt nowej ustawy, ale
także będzie pracował dalej, bo rząd
zamierza na bazie nowelizacji przygotować do końca roku nowe prawo
zamówień (…) W nowej ustawie
mamy znaczący postęp. I ten postęp
dotyczy przede wszystkim zamówień
na roboty budowlane”.
Zgodnie z proponowanymi zmianami, jeśli przedmiot zamówienia nie
ma wyraźnie określonych standardów
jakościowych i środowiskowych, cena
może decydować o warunkach udzielenia zamówienia tylko w 40%. W
przypadku robót i usług budowlanych to zamawiający musi określić te rodzaje robot, które wymagają
zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. I dotyczy
to zarówno wykonawcy jak i podwykonawców. W
budownictwie prace wymagające zatrudnienia na
umowę o pracę absolutna większość robót.
Zamawiający może określić w warunkach
zamówienia wymagania dotyczące zatrudnienia
bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych,
wymagania środowiskowe. Ale to jest zapis miękki,
czyli fakultatywny. Kryteriami oceny ofert są:
cena albo cena i jakość, aspekty społeczne, takie
jak: integracja zawodowa, aspekty środowiskowe,
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (101) 2016
5
Budowy Bez Wyzysku
Porozumienie ZZ „Budowlani”, Stowarzyszenia „Polska Społeczna” oraz Komisji Operatorów Żurawi OZZ IP
P
raca na czarno, samozatrudnienie,
śmieciówki, pośrednicy wyzyskiwacze zamykający „spalone spółki”
i otwierające nowe, bez skazy. Budowlańcy
zostają pozbawieni wszelkich praw. Pracują
po kilkanaście godzin dziennie przez sześć
dni w tygodniu. Bez dodatku za nadgodziny,
a często w ogóle bez wypłat. Lekceważenie
przez pracodawców przepisów BHP prowadzi
do wypadków. Dość tego. Łączymy siły, by
wspólnie poprawić warunki pracy na polskich
budowach!
23 czerwca Związek Zawodowy „Budowlani” wspólnie ze Stowarzyszeniem „Polska
Społeczna” oraz Komisją Operatorów Żurawi
OZZ IP zawarł Porozumienie „Budowy Bez
Wyzysku”. Celem wspólnych działań jest
zwiększenie świadomości pracowników
budowlanych o aktywności propracowniczej
związków zawodowych i stowarzyszenia w
branży budowlanej, zwiększenie uzwiązkowienia w branży budowlanej, poprawa
warunków pracy, płacy i zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa na polskich budowach, korzystne zmiany w prawie – stworzenie ustawy
„Budowy Bez Wyzysku” regulującej warunki
pracy wszystkich pracowników budowlanych
oraz przywrócenie rozporządzenia ws. BHP
operatorów żurawi.
W działalności na rzecz pracowników
budowlanych wykorzystana będzie strona
akcji www.polskabezwyzysku.pl/budowy ,
przy pomocy której pracownicy budowlani
będą mogli przesyłać do nas swoje zgłoszenia,
aplikacja z petycją na stronie akcji, dzięki której każda osoba odwiedzająca stronę będzie
mogła wysłać maila z naszymi postulatami
do Pani Premier i właściwych ministerstw
mówieniach
innowacyjne i – co wpisano po raz pierwszy – kwalifikacje zawodowe osób wykonujących zamówienie.
W nowej ustawie po raz pierwszy wpisano, że w
przypadku usług użyteczności publicznej i robót
budowlanych główny wykonawca jest obowiązany
osobiście wykonywać kluczowe części tych usług lub
robót. To pozytywne, ale nie określono ani poziomu
zaangażowania tego potencjału, ani tego czym są te
kluczowe części i kto je ma określić.
Największe spory przy okazji uchwalania
ustawy implementującej dyrektywy UE wzbudził
zapis opisujący procedurę „in house”, czyli takiego
odstępstwa od procedury zamówienia publicznego,
które pozwala na bezprzetargowe powierzenie
wykonania danych robót, czy usług podmiotowi
zależnemu od zamawiającego i wykonującego usługi
na jego rzecz w co najmniej 80%. Tak bardzo często
jest w przypadku jednostek samorządu terytorialnego
oraz fanpage http://facebook.com/
PolskaBezWyzysku na Facebooku.
W ramach Porozumienia będą tworzone i udostępniane na fanpage’u średnio
3 grafiki (memy lub animowane GIF-y)
tygodniowo – szacunkowo może widzieć
je ok. 60 tysięcy osób tygodniowo. Grafiki
będą „opowiadać” o warunkach pracy na
budowie, naszych działaniach i postulatach: część będzie zachęcała do obrony
swoich praw pracowniczych, zgłoszenia
się do nas ze swoim problemem i utworzenia
związku, część będzie promowała nasze postulaty i zachęcała do złożenia podpisu pod daną
petycją (petycja = automatyczne wysłanie
maila z jej treścią do adresatów petycji).
Zaprezentowane na początku tego artykułu cele kampanii nieprzypadkowo zostały
wymienionej w takiej, a nie innej kolejności.
Dla powodzenia naszych działań kluczowe
jest zwiększenie stopnia świadomości pracowników budowlanych
o naszym istnieniu, działaniach i
skuteczności. Nie spodziewamy
się, że nagle u naszych bram pojawi
się tłum chętnych do działania
pracowników – najpierw musimy
odrobić „pracę domową” i zainteresować ich możliwościami obrony
praw pracowniczych – temu z
pewnością będą służyły pierwsze
miesiące naszej współpracy.
Gdy na budowie zaistnieją
i ich zamówień. I pracodawcy, i związki zawodowe obawiają
się, że samorządy będą masowo omijać procedury przetargowe i realizować zlecenia głównie przez własne spółki. To
w minionych latach było pole do wielu nadużyć. Związki w
Polsce są zdecydowanie przeciwne zwiększaniu możliwości
stosowania „in house” w realizacji zamówień.
Jeśli chodzi o możliwość nadzoru i kontroli nad
procesem zamówień to w Polsce związki zawodowe mają
bardzo ograniczone możliwości udziału w tym nadzorze. W
zasadzie jesteśmy obecni tylko na etapie stanowienia prawa i
konsultacji zapisów ustawy. W samej procedurze zamówień
jesteśmy nieobecni – zarówno na etapie tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, procedury przetargowej jak i realizacji zamówienia. Nie mamy też dostępu
do procedury odwoławczej. W zamówieniach publicznych
wszystko odbywa się pomiędzy zamawiającym a oferentami i
potem głównym wykonawcą. Struktury odwoławcze są przy
tym włączone w struktury Urzędu Zamówień Publicznych,
związki zawodowe, warunki pracy zaczną
ulegać poprawie. Głównymi środkami do
poprawy warunków pracy, a jednocześnie
wzmacniającymi nasz nacisk na polityków
poprzez nagłaśnianie sytuacji na polskich
budowach, będą powiadamianie Państwowej
Inspekcji Pracy i czuwanie nad przeprowadzanymi kontrolami, medialne nagłaśnianie
sytuacji na poszczególnych placach budów
poprzez m.in. organizowanie happeningów
i konferencji prasowych; poranne akcje ulotkowe przed placami budów, przygotowywanie
raportów o warunkach pracy na budowach,
organizowanie szkoleń dla pracowników budowlanych, przygotowanie projektu ustawy o
godnych warunkach pracy i przeciwdziałaniu
wyzyskowi w budownictwie (w skrócie „Budowy Bez Wyzysku”), co pozwoli odetchnąć
całej branży - przywróci elementarną godność
pracy oraz poczucie społecznej i prawnej
sprawiedliwości.
(tn)
który od lat sprzyja wyłącznie zamawiającym.
Podczas seminarium reprezentanci z „Budowlanych”
podkreślili, że w branży budowlanej od trzech lat obowiązuje porozumienie, które zainicjował Związek Zawodowy
„Budowlani”, określające minimalną stawkę kalkulacyjną
roboczogodziny, która powinna być stosowana przy
kalkulacji kosztów pracy w zamówieniu. To porozumienie
podpisały wszystkie duże i liczące się organizacje polskiego
budownictwa. Stawka jest aktualizowana co roku. To tylko
rekomendacja, ale coraz częściej stosowana w przetargach
na roboty budowlane.
„Bierzemy udział w pracach nad nową ustawą na
poziomie eksperckim. Uważamy, że oprócz przepisów
regulujących proces udzielania zamówienia muszą być wprowadzone przepisy umożliwiające kontrolę przestrzegania
tych przepisów na bieżąco – podczas realizacji” - zakończył
wystąpienie Tomasz Nagórka.
TN
6
NR 6 (101) 2016
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
Regaty o Puchar Przewodniczącego
Związku Zawodowego ,,Budowlani”
T
radycyjnie, tak jak w latach ubiegłych, 4 i 5 czerwca na Jeziorze
Dominickim w gm. Włoszakowice odbyły się kolejne regaty żeglarskie w klasie omega standard o Puchar Przewodniczącego
Związku Zawodowego ,,Budowlani” Zbigniewa Janowskiego.
Organizatorem regat był Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego
,,Budowlani” i Ognisko TKKF „Budowlani” działające przy Metalplast
LOB Leszno S.A. i jego niestrudzony przewodniczący i prezes w jednej
osobie - Ryszard Sprengel, który dokonał również uroczystego otwarcia
regat.
Na starcie zjawiło się 19 załóg. Gościnni gospodarze doskonale
przygotowali zawody, ale w tym jednym nie „odpuścili”. Zwyciężyła
załoga w składzie: Ryszard Sprengel - sternik oraz Stanisław Lubiński
i Tadeusz Krauze.
Puchar zwycięzcom wręczył przewodniczący Okręgu Wielkopolskiego
ZZ „Budowlani” Krzysztof Antoniewicz.
Wszystkim budowlańcom i uczestnikom regat, a szczególnie zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na Jezioro Dominickie do
Boszkowa już za rok.
K.A.; foto. M. Guban
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (101) 2016
7
Lubelski Orzeł Biznesu
dla najlepszych przedsiębiorców
W
Lublinie po raz trzynasty zostały
przyznane nagrody Pracodawców Ziemi Lubelskiej dla firm
i osób związanych z biznesem. Zbigniew
Kmicic, prezes związku i przewodniczący
kapituły konkursowej podkreślił, że jednym z
głównych kryteriów oceny było przestrzeganie
norm etycznych i praw pracowniczych.
Jedenaście firm i cztery osoby zostały
nagrodzone statuetką „Lubelskiego Orła
Biznesu” w konkursie na najlepsze przedsiębiorstwa i ludzi związanych z biznesem w
województwie lubelskim. Pięć firm otrzymało
„Lubelskiego Orła Biznesu z diamentami”.
W uroczystej gali „Lubelskiego Orła Biznesu”
wzięli udział przedsiębiorcy, przedstawiciele
władz samorządowych, kościoła, urzędów i
politycy.
Lubelskie Orły Biznesu otrzymali w
różnych kategoriach:
• Giełda Eventów Elżbieta Fijołek - agencja
marketingowa
• Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o
• URSUS S.A.
• KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i
Telekomunikacji S.A.
• ELEKTROMEKS Sp. z o.o.
• Spółdzielnia Mleczarska “MICHOWIANKA”
ŁÓDŹ
W
• INWENT Piotr Żółkowski
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
TRANS-MAN Sp. j. Małgorzata Bojar,
Krzysztof Bojar
• Piekarnia EMARK s.c. Grażyna i Marek
W kategorii FIRMA BUDOWLANA
ROKU - GENERALNY WYKONAWCA:
SuperBuild Sp. z o.o. – firma projektuje i
realizuje inwestycje budowlane. Specjalizuje się
w budownictwie przemysłowym.
W kategorii SAMORZĄDOWIEC
ROKU:
Mariusz Osiak - wójt gminy Łuków
Od lewej: Adam Janowski,
ORZEŁ BIZNESU Z DIAMENTAMI
dyr. CPZ Sanvit O/Okuninka,
– przyznawany przedsiębiorcom, którzy w
prezydent Pracodawców
RP Andrzej Malinowski,
poprzednich latach byli laureatami Orłów:
wojewoda lubelski Przemy• Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
sław Czarnek, poseł Jacek
PZL-Świdnik S.A.
Sasin oraz Zbigniew Kmicic,
• OSM w Piaskach. Firma została nagroprezes Pracodawców Ziemi
dzona „Orłem Biznesu z Diamentami”
Lubelskiej i przewodniczący
oraz Orłem w kategorii PRZEDSIĘBIORKapituły konkursu.
STWO INNOWACYJNE ROKU
• EDBAK Sp. z o.o.
STATUETKA HONOROWA - OSO• TOYOTA Auto Park Lublin.To już trzecia
BOWOŚĆ ROKU:
statuetka dla firmy w historii konkursu
• Centrum Promocji Zdrowia SANVIT Sp. • Prof. dr hab. Waldemar Paruch – politolog
i polityk, doradca marszałka Sejmu, zawoz o.o. - oddział Okuninka
dowo związany z UMCS i Politechniką
Rzeszowską
STATUETKA HONOROWA:
• Henryk Łakomy – członek kapituły
konkursu „Lubelski Orzeł Biznes”. Przez
30 lat. Był prezesem OSM w Opolu
Lubelskim.
• Zdzisław Grygiel – członek kapituły konkursu i jeden z założycieli Pracodawców
Ziemi Lubelskiej. Właściciel firmy „Sto Jezior 2” w Lublinie.
(red)
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE BHP
siedzibie Okręgu ZZ ”BUDOWLANI” w Łodzi odbyło
się spotkanie przedstawicieli
ZZ „BUDOWLANI” i Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
Spotkanie dotyczyło problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków
pracy w firmach na terenie województwa
łódzkiego.
ZZ „BUDOWLANI” reprezentowali:
przewodnicząca Okręgu Łódzkiego Wiesława Szalast oraz sekretarz krajowy Mirosław
Ossowski.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP reprezentowali:
Oddział Sieradz - prezes Urszula Tomska
oraz członek zarządu Dariusz Szewczyk, Oddział Bełchatów - prezes Eugeniusz Brzezowski; oddział Tomaszów Mazowiecki – prezes „Porozumienie o współpracy” pomiędzy Mazowiecki OSPS BHP.
Dariusz Bezat, oraz skarbnik Paula Kolad.
Okręgiem Łódzkim ZZ „BUDOWLANI” a
Obie strony podpisanego porozumienia
W trakcie spotkania podpisane zostało oddziałami: Sieradz, Bełchatów, Tomaszów uzgodniły, że będą podejmowały wielokierunkowe działania w celu ograniczania zagrożeń
wypadkowych oraz systematycznej poprawy
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w
sektorze budownictwa, przemysłu materiałów
budowlanych i leśnictwa na terenie województwa łódzkiego.
Podczas spotkania przewodnicząca
Wiesława Szalast przekazała informację o
działaniach, które Okręg Łódzki ZZ „BUDOWLANI” podejmuje w zakresie poprawy
warunków pracy oraz stanu bezpieczeństwa
w zakładach pracy na terenie województwa, w
tym również o wieloletniej efektywnej współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy w Łodzi na
rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.
Prezes Eugeniusz Brzezowski poinformował o zorganizowanym w dniu 31.03.2016r.
kowie Oddziału. Poinformowała również o
planowanych uroczystych obchodach 10-lecia
istnienia tego Oddziału.
Prezes Dariusz Bezat poinformował o
zorganizowanej przez Oddział Tomaszów
Mazowiecki OSPS BHP w dniu 26.02.2016r
wizycie członków Oddziału w Regionalnym
Centrum Dystrybucyjnym IKEA w Jarostach
k. Piotrkowa Trybunalskiego - jednym z
największych centrów dystrybucyjnych Firmy
na świecie - m.in. w celu możliwości poznania
nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania procesami składowania w strefach
przez Zarząd Oddziału Bełchatów OSPS
BHP seminarium otwartym „AWIA Horyzont - system wczesnego ostrzegania na
drodze maszyna-człowiek”, które zapoznało
uczestników z zasadami działania tego
systemu, w celu poprawy bezpieczeństwa w
zakładach pracy.
Prezes Urszula Tomska przekazała
informację o działaniach Oddziału Sieradz
OSPS BHP, podejmowanych w celu poprawy
bezpieczeństwa i higieny pracy na terenach
zakładów pracy, w których działają człon-
magazynowych.
Kol. Mirosław Ossowski przekazał
informację o planowanej na 24.06.2016r w
Warszawie Międzynarodowej Konferencji
„Ochrona życia i zdrowia pracujących
w sektorze budownictwa”, organizowanej
wspólnie przez Zarząd Krajowy ZZ ”BUDOWLANI” i Zarząd Główny OSPS BHP,
pod patronatem honorowym Głównego
Inspektora Pracy. O konferencji napiszemy w
kolejnym numerze.
Mirosław Ossowski
8
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (101) 2016
RYBY PO RAZ CZTERN
KLASYFIKACJA DRUŻYNOW
I miejsce zdobyła drużyna OZ ZZ „Budowlani” w Cemet S.A. W
w składzie: Jacek Marat, Jacek Stożek, Jan Szymkiewicz
II miejsce zdobyła drużyna OM ZZ „Budowlani” Dolina Nidy
Leszcze w składzie: Ireneusz Głombiński, Janusz Głombińsk
Kupis, Grzegorz Kwaśniewski, Andrzej Poros
III miejsce zajęła drużyna „Budowlanych” z MPGK Sp. z o.o.
składzie: Marek Lewandowski, Janusz Łuszczyk, Jerzy Wosińsk
KLASYFIKACJA INDYWIDUAL
I miejsce: Zbigniew Kłusek z OZ ZZ BUDOWLANI w Dyckerh
Sp. z o.o. Nowiny
N
a ten moment wielu „Budowlanych” wędkarzy czekało cały rok. XIV Ogólnopolskie Zawody w
Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”
odbyły się w Małogoszczu, na zbiorniku „Chorzewie”, w dniach 3-5 czerwca br.
To zawody o ugruntowanej już renomie. W tegorocznym zlocie „Budowlanych” wędkarzy wzięło
udział 14 zespołów z różnych stron kraju.
Okręg Świętokrzyski Związku jest tym, który gościł Zawody najczęściej. Wynika to z zasady, zgodnie z
którą zwycięzca organizuje następną edycję. Przewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego Anna Bujnowska,
otwierając Zawody podkreśliła, że nie ma nic przeciwko temu, by nadal świętokrzyskie gościło związkowych wędkarzy, ale być może warto byłoby odwiedzić więcej dobrych do wędkowania akwenów w
innych regionach kraju.
Zdaniem fundatora pucharu, przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniewa
Janowskiego, ogromne zainteresowanie związkowymi zawodami wędkarskimi jest dowodem na duże
zapotrzebowanie na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w naszym środowisku. Zawody
w wędkarstwie spławikowym są największą z takich imprez, ale swoje imprezy mają także żeglarze,
biegacze i piłkarze. To nie tylko sport i rekreacja, ale także okazja do spotkań ludzi Związku – tym cenniejszych, że nieformalnych.
Organizatorem tegorocznych Zawodów był przewodniczący ZZ „Budowlani” w Lafarge Holcim Cement Robert Bańbura. Za przygotowanie „wędkarskiej” strony imprezy odpowiadał Roman Czupryński
z tej organizacji związkowej. Nad przebiegiem zawodów czuwała profesjonalna ekipa sędziowska. Ryba
tym razem była i brała…
W uroczystości ogłoszenia wyników Zawodów w Ośrodku Wypoczynkowym „Ptaszyniec” uczestniczyli
przedstawiciele władz województwa świętokrzyskiego, sponsorzy imprezy i Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZZ „Budowlani”. Na zakończenie odbyła się, też już tradycyjnie, wędkarska biesiada – także
z własnymi wyrobami związkowców. Zabawie towarzyszył zespół muzyczny „Andrusy”.
Kto wygrał, kto zdobył puchar w tym roku? Czytajcie dalej.
(red)
II miejsce zdobył
a drużyna O
Dolina Nidy Sp. z M ZZ „Budowlani”
o.o. Leszcze
II miejsce: Jacek Stożek z OZ ZZ „Budowlani” w Cemet S.A.
III miejsce: Marek Laprus z OZ ZZ „Budowlani” w Lafarge Ce
Cementownia Małogoszcz
NAJWIĘKSZA RYBA: Karp waga - 2100g. długość – 49 cm.
Wojciech Prusinowski – OZ ZZ „Budowlani” w TRZUSKAW
Zakład Kujawy
NAJSTARSZY ZAWODNIK
Marian Puchała – OZ ZZ „Budowlani” Tyska Spółdzielnia Mie
„Oskard”
a OZ ZZ „Budowlani”
I miejsce zdobyła drużyn
.
w Cemet S.A Warszawa
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (101) 2016
NASTY…
WYKAZ DRUŻYN
XIV Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Spławikowym
o Puchar Przewodniczącego ZZ „Budowlani”
Małogoszcz, 03 - 05 czerwca 2016 r.
WA
Warszawa
y Sp. z o.o.
ki, Andrzej
. Chełm w
ki
I miejsce: Zbigniew Kłusek z OZ ZZ „BUDOWLANI”
w Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Nowiny
LNA:
hoff Polska
Warszawa
ement S.A.
AWICA S.A.
1
-
MPGK Sp. z o.o. CHEŁM
Wosiński Jerzy
Lewandowski Marek
Łuszczyk Janusz
2
-
Okręg Podlaski ZZ „Budowlani”
Fionik Dorota
Nalewajek Piotr
Zamojski Krzysztof
Kalinowski Janusz
3
-
Cementownia ODRA S.A.
Noparlik Henryk
Kilkus Marcin
Poradowski Andrzej
Kołpa Mariusz
4
-
Anrem Chęciny
Bujak Andrzej
Smerkowski Grzegorz
Walczyński Janusz
5
-
Cemet S.A.
Szymkiewicz Jan
Marat Jacek
Stożek Jacek
6 Spółdzielnia Mieszkaniowa Zamość
- Cwenk Andrzej
- Kruk Bogdan
- Ważny Czesław
K:
eszkaniowa
II miejsce: Jacek Stożek z OZ ZZ „Budowlani”
w Cemet S.A. Warszawa
Marian Puchała – OZ ZZ „Budowlani” Tyska Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Oskard”
III miejsce: Marek Laprus z OZ
ZZ „Budowlani”
w LafargeHolcim Małogoszcz
7
-
Dolina Nidy Sp. z o.o. Leszcze
Głombiński Janusz
Kupis Andrzej
Kwaśniewski Grzegorz
Głombiński Ireneusz
Poros Andrzej
8
-
Grupa Ożarów S.A.
Michałek Tadeusz
Adamski Stefan
Miziuła Stefan
Budziński Julian
Iżyk Tadeusz
9
-
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Nowiny
Jakubczyk Roman
Buras Sebastian
Kowalczyk Piotr
Stempel Stanisław
10 Tyska SM Oskard Tychy1
- Kałuża Artur
- Polak Mirosław
- Rozenbajgier Robert
- Puchała Marian
- Dziechciarz Janusz
11 Tyska SM Oskard Tychy2
- Ujek Robert
- Stock Jan
- Dąbrowski Stefan
- Pawłowski Grzegorz
12 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Kujawy
- Sudoł Gwidon
- Prusinowski Wojciech
- Kruzel Zbigniew
lani”
Wojciech Prusinowski – OZ ZZ „Budow
wy
w TRZUSKAWICA S.A. Zakład Kuja
yna Budowlanych
III miejsce zajęła druż . Chełm
z MPGK Sp. z o.o
13 LafargeHolcim Kujawy
- Maciejewski Krzysztof
- Słomowicz Tomasz
- Kowalczyk Andrzej
- Wieczorek Marian
14 LafargeHolcim Małogoszcz
- Bańbura Robert
- Nowak Jan
- Czupryński Roman
- Laprus Marek
- Jupowicz Piotr
9
10
NR 6 (101) 2016
DZIEŃ LASU
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
Młodzi pracownicy
chcą się
aktywizować
ZZ „BUDOWLANI”
S
ą dni w roku, kiedy obchodzimy święta branż i ludzi
zrzeszonych w Związku i
taki dzień miał miejsce 18 czerwca
2016 roku. Leśnicy zrzeszeni w Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa
i Ochrony Środowiska ZZ „Budowlani” zorganizowali spotkanie, na
którym nie tylko bawiono się, ale
także pochylono się nad palącymi
problemami występującymi w Lasach,
a w szczególności nad problemem
Puszczy Białowieskiej.
Należy dodać, że w imprezie
uczestniczyli nie tylko leśnicy, ale również dość licznie przybyli sympatycy
braci leśnej: związkowcy z Okręgu czy jest smutny. Smutny, gdyż myśl które doszło do zniszczeń znacznych
Mazowieckiego, organizacji UNIBEP człowieka i jego działanie zostało rozmiarów i degradacji Puszczy
odsunięte jako niepotrzebne i zagra- Białowieskiej.
oraz Spółdzielni Mieszkaniowej.
Obecne kierownictwo Lasów
Państwowych, akcentując przeszło
6 wieków gospodarki człowieka,
chce ten stan odwrócić. Jak sami
zobaczyliśmy, czas jest najwyższy,
żeby z gradacją kornika coś zrobić,
bo już niedługo zabraknie starych i
zielonych świerków.
Po objeździe terenowym wróciliśmy do Ośrodka Edukacji Leśnej
„Jagiellońskie” na tradycyjne leśne
ognisko, przy którym dyskutowaliśmy o wielu sprawach ważnych dla
Związku i leśnej branży.
Po spotkaniu wróciliśmy do
Hotelu Drohickiego na tradycyjny już
Bal Budowlanych i Leśników.
Tradycja to ważna rzecz, dlatego
Program imprezy obejmował: żające puszczańskiej przyrodzie. Takie
ognisko integracyjne na terenie niedorzeczności zostały wymuszone w warto ją kontynuować. Zapraszamy
Ośrodka Edukacji Leśnej Jagielloń- poprzednich latach przez organizacje więc na kolejny już Dzień Lasu, o
skie, wyjazd objazdowy po Puszczy Białowieskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miejsc zdewastowanych przez gradację kornika
drukarza, a także zabawę integracyjną
połączoną w Hotelu Drohickim w
Drohiczynie.
Uczestnicy wyjazdu rozpoczęli
program w Puszczy Białowieskiej i
Białowieży. W puszczy zapoznanli
się z tematem obecnym od dłuższego
czasu w mediach – gradacją kornika
drukarza. Większość osób doznała
szoku po tym, co zastała na miejscu
(mając w oczach wspomnienia sprzed
lat, kiedy to odwiedzali Puszczę Białowieską ze szkolnymi wycieczkami), „ochroniarzy” na władzach byłego którego terminie nie omieszkamy
oglądając potężne drzewa, które Ministerstwa Środowiska, wobec zawiadomić koleżanki i kolegów z
dzisiaj stoją martwe lub zostały ścięte którego warszawska prokuratura naszego Związku.
Krzysztof Zamojski
wszczęła śledztwo w sprawie przekroze względów bezpieczeństwa.
Piotr Nalewajek
Trzeba przyznać, widok pusz- czenia uprawnień i zaniedbań, przez
W
dniach 2-3 czerwca w
czeskiej Pradze odbyło
się seminarium skierowane do młodych związkowców
z Europy Środkowo-Wschodniej.
Podczas seminarium dyskutowano
między innymi nt. integracji młodych
pracowników w związkach zawodowych, nowych form organizowania się
oraz udziału młodych pracowników w
działalności związkowej. „Budowlani”
reprezentowani byli przez Klaudynę
Jończyk, przewodniczącą Organizacji
Zakładowej w Zakładzie Gospodarki
Mieszkaniowej w Końskich, oraz Tomasza Nagórkę, sekretarza krajowego
„Budowlanych” ds. organizacyjnych.
Pierwszy dzień seminarium
upłynął na przedstawieniu sytuacji
młodych pracowników i związkow-
rynku pracy.
Uczestnicy seminarium wskazywali również inne wyzwania, przed
którymi stoją związki zawodowe,
m.in.: zły system kształcenia zawodowego, niska płaca minimalna, praca
na czarno, niskie uzwiązkowienie oraz
niechęć społeczeństwa do związków
zawodowych.
Reprezentant „Budowlanych”
Tomasz Nagórka przedstawił sytuację
młodych pracowników oraz związkowców w Polsce, która nie odbiega od
ców w poszczególnych krajach oraz
wskazaniu dobrych praktyk w zakresie
rekrutacji nowych członków.
Sytuacja, w której znajdują się osoby do 35 roku życia z krajów Europy
Środkowo-Wchodniej (wyłączając Austrię i Niemcy, które też brały udział w
seminarium), nie jest optymistyczna.
Właściwie w każdym kraju dawnego
bloku wschodniego występują te same
problemy. Młodzi pracownicy zatrudniani są na tzw. umowy śmieciowe lub
w ogóle nie mogą dostać pracy, mało
zarabiają, przez co nie mogą dalej się
rozwijać i założyć własnej rodziny, są
wyzyskiwani przez pracodawców, bo
boją się im przeciwstawić na początku
rozwoju kariery zawodowej, emigrują
za pracą, bo czują się wykluczeni z
normy środkowoeuropejskiej. Mówiąc
o działalności naszego Związku, pokazał w jaki sposób dostosowujemy się
do osób młodych. Obecnie jesteśmy
widoczni na Facebooku i YouTube,
zaś strona internetowa „Budowlanych”
została zmodernizowana. Wkrótce wystartuje akcja Porozumienie „Budowy
Bez Wyzysku”, dzięki której chcemy
uświadamiać pracowników, czym
jest związek zawodowy, lobbować za
godną i dobrze opłacalną pracą oraz
organizować struktury związkowe na
budowach.
Dyskusja dotycząca aktywizacji
młodych związkowców pokazała,
że starsi działacze związkowi nie
rozumieją problemów młodej generacji
pracowników. Problemem jest również
to, że związki zawodowe z naszego rejonu Europy działają powoli, nie bacząc
na szybko zmieniający się świat i rynek
pracy. W swojej działalności rzadko
wykorzystują media społecznościowe
i mają problemy z dotarciem do młodych pracowników.
Nutę optymizmu do dyskusji
wprowadzili koledzy z Austrii i Niemiec, którzy przedstawili własne
doświadczenia w zakresie działalności
młodych w związkach zawodowych.
Pokazali setki zaangażowanych ludzi
uczestniczących w
akcjach protestacyjnych oraz integracyjnych organizowanych przez młode
struktury związkowe.
Młodzież o działalności związkowej
dowiaduje się już w
szkołach technicznych i zawodowych.
Rekruterzy związkowi widoczni są na
targach pracy. W mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter
czy YouTube, prowadzone są akcje
na rzecz poprawy sytuacji młodych
pracowników, które obserwuje i „lajkuje” tysiące użytkowników internetu.
Prezentacja kolegów z Niemiec i Austrii
pokazała ile jeszcze mają do zrobienia
niedofinansowane związki zawodowe
z naszej części Europy.
Drugiego dnia seminarium odbyły się warsztaty, podczas których
młodzi związkowcy starali się wspólnie
określić rolę związków zawodowych
w zakresie przeciwdziałania zatrudnianiu na umowy śmieciowe, dyskryminacji pracowniczej oraz włączania
uchodźców w działalność związków
zawodowych.
Tomasz Nagórka
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (101) 2016
11
NOWA EDUKACJA - NOWY RYNEK PRACY
średnie do rynku pracy, okazały się kompletną
klapą. Regionalizacja i podporządkowanie
szkół samorządom zbliżyło natomiast szkoły
zawodowe do lokalnych rynków pracy, ale
jednocześnie oderwało je od krajowego rynku
pracy i potrzeb ponadlokalnych.
kwalifikacji nadawanych poza szkolnictwem
wyższym i oświatą. Mówiąc wprost, na
polskim rynku pracy, także w naszych branżach, pracuje coraz więcej osób, które nie
mają formalnie potwierdzonych kwalifikacji
związanych z wykonywanymi zadaniami
www.nadmorski24.pl
W
natłoku codziennych wydarzeń, kreowanych przez media
i polityków uzależnionych
od medialnego przekazu, giną nam często
sprawy istotne. Może też jest trochę tak, że
nowe regulacje prawne, które nie powodują
szybkich zmian w otaczającej nas rzeczywistości, umykają naszej uwadze i przesuwają
się na dalszy plan. Nawet wtedy, gdy są bardzo
ważne, stają się niewidocznym tłem bieżących
sporów i awantur.
W grudniu 2015 r. Sejm przyjął ustawę
o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Nad
zmianami, których pełne skutki pojawią
się dopiero w przyszłości, pracowano przez
co najmniej kilka lat. Są one konsekwencją
reform przeprowadzanych w polskim systemie edukacji przynajmniej od 1999 roku,
gdy wprowadzono mechanizmy egzaminu
zewnętrznego. W obszarze kształcenia zawodowego reformy doprowadziły do zmian
strukturalnych w państwowym systemie szkół
(nie zawsze udanych), do zmian w podstawach
programowych kształcenia w zawodach,
programach i planach nauczania.
Polskie reformy edukacyjne miały i mają
swoje złe strony. Prywatyzacja szkolnictwa
wyższego doprowadziła do upowszechnienia
kształcenia na szczeblu wyższym, często jednak
jakość tego kształcenia jest niska, a absolwenci
mają problem z zatrudnieniem. Z kolei licea
profilowane, utworzone aby zbliżyć szkolnictwo
Reformy szkolnictwa zawodowego nie
zbliżyły nas do zbudowania sprawnego
systemu kształcenia przez całe życie. A jest on
nam niezbędny, bo rynek pracy staje się coraz
bardziej zmienny i dynamiczny.
Nowa ustawa porządkuje system kwalifikacji zawodowych w Polsce poprzez wprowadzenie systemowych rozwiązań dotyczących
zawodowymi. Swoje kompetencje zawodowe
uzyskują jednocześnie w pracy i na różnego
rodzaju kursach. Tyle, że jakość tych kursów
jest często nieporównywalna, a uzyskiwane
„dyplomy” i „zaświadczenia” nie mogą być
porównywane ze świadectwami i dyplomami
szkolnymi. Nadal więc nie stanowią dobrej
informacji o poziomie wiedzy i umiejętności
Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie
proponuje edukację strażacką w klasie technik
budownictwa, a w klasie technik geodeta –
topografię wojskową... Czy oferta okaże się
dla szkoły strzałem w dziesiątkę, będzie się
można przekonać już we wrześniu. Łatwo
nie będzie. W tym samym mieście absolwenci
gimnazjum mają do wyboru takie cudeńka
jak klasa europejska, policyjna mundurowa,
pożarniczo-ratownicza, obsługi ruchu
granicznego, a nawet obrony narodowej.
Pytanie tylko, czy rynek pracy zechce takich
specjalistów zatrudnić...
wości pracodawców, jeśli na lokalnym
rynku pracy akurat w tej branży funkcjonują.
Szkolnictwo zawodowe
odradza się z trudem
„Obserwujemy odrodzenie szkolnictwa
zawodowego w Polsce. Mam nadzieję, że te
zmiany nie zostaną zatrzymane bez względu
na wynik wyborów” - mówiła tuż przed wyborami do parlamentu Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej w rządzie PO-PSL, w trakcie debaty zorganizowanej
w siedzibie wydawcy „Gazety Wyborczej pod
hasłem „Przyszłość zawodowców”. Zdaniem
(byłej już) pani minister, prowadzona przez
MEN akcja „Rok zawodowców” przyczyniła
się do znacznego ocieplenia wizerunku
szkolnictwa zawodowego.
Pozytywne aspekty wdrożonych po
2012 r. zmian w kształceniu zawodowym
dostrzegają też uczestnicy seminarium pt.
„Partnerstwo w edukacji w grupie zawodów
budowlanych sposobem na skuteczne zmiany”, zorganizowanego w marcu br. przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty, w ramach
cyklu „OTWARTA SZKOŁA ZAWODOWA
DLA RYNKU PRACY”.
Od teorii do praktyki
krętymi drogami
Jednym z założeń reformy szkolnictwa
zawodowego było dopasowanie oferty szkół
do potrzeb rynku pracy. Chodziło o to, by ich
absolwenci nie mieli problemów z zatrudnieniem. Niestety, dla wielu samorządów (jako
organów prowadzących szkoły), dyrekcji
szkół i nauczycieli priorytetem okazała się
walka o subwencję oświatową, której wielkość
zależy od liczby uczniów, a od ilości klas –
ilość etatów dla nauczycieli. Zaczęło się więc
i wciąż trwa kuszenie gimnazjalistów tzw.
innowacjami. Dla przykładu Zespół Szkół
Gdy nie wiadomo o co chodzi...
warto zapoznać się z kartą wniosków z
dyskusji podczas wspomnianego seminarium
w Lublinie.
Jako istotne problemy, występujące w
procesie kształcenia zawodowego i ustawicznego po 2012 roku, autorzy tego dokumentu
wymieniają m.in.:
• skromna i mało dostępna oferta podręczników (i występujące w nich błędy)
i e-podręczników,
• brak gotowych, profesjonalnych pomocy
dydaktycznych dla poszczególnych
kwalifikacji,
• za dużo kwalifikacji w zawodzie technik
budownictwa i monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie (po 3
kwalifikacje). Część efektów powiela się
w kolejnych kwalifikacjach,
• duże koszty wyposażenia stanowisk
pracowniczych,
• dostęp do innowacji technologicznych
możliwy generalnie tylko dzięki życzli-
Krótko mówiąc, szkolnictwo
zawodowe jest niedoinwestowane
Przede wszystkim brakuje pieniędzy
na wyposażenie pracowni w standardowy
(nie marząc nawet o nowoczesnym) sprzęt i
wszelkiego rodzaju materiały niezbędne do
nabycia umiejętności i zdobycia kwalifikacji
zawodowych. Wynagrodznia nauczycieli
zawodu są zbyt niskie, by pracą w szkołach
i centrach kształcenia praktycznego byli
zainteresowni najlepsi fachowcy, a tylko od
takich powinni się uczyć zawodu uczniowie,
jeżeli szkoły chcą rzeczywiście kształcić dla
rynku pracy, a nie bezrobotnych. Brakuje też
ustawowych rozwiązań, które stanowiłyby
dla pracodawców realną zachętę do ścisłej
współpracy ze szkołami w zakresie uwzględnienia w programach kształcenia (w tym
praktyk zawodowych) specyfiki lokalnych
przedsiębiorstw.
Skutek? Taka płaca jaka praca. Dla pomocnika na budowie lub „na kostce” zwykle
5 – 8 zł za godzinę, i to „pod stołem”. Zawód
wyuczony (monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter izolacji budowlanych,
dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, zdun, kominiarz, murarz-tynkarz, monter konstrukcji
budowlanych, technik budownictwa, technik
dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni
kolejowej czy technik drogownictwa) mało
kogo interesuje. Liczą się umiejętności
albo znajomości.
(max)
pracownika ani dla pracodawcy, ani dla samego
pracownika.
Nowe przepisy ustawy przewidują utworzenie dwóch instrumentów integrujących
polski system kwalifikacji: Polską Ramę
Kwalifikacji (PRK) oraz Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji (ZRK). Na
rynku powstaje wiele nowych stanowisk pracy, wymagających nowych
kwalifikacji. Istnieje wiele stanowisk
pracy, a może wręcz zawodów na
realnym rynku pracy, które nie są
opisane – nie posiadają standardów.
Nie można ich więc porównać w
różnych firmach, a pracownicy nie
mają możliwości wykorzystania
ich formalnie na rynku. Nie mogą,
miedzy innymi, udokumentować
swych kompetencji przy poszukiwaniu nowej pracy.
Teraz kwalifikacje będą wpisywane do rejestru na wniosek
ministrów odpowiadających za
określone sektory gospodarki. Będą
to robili na podstawie propozycji (opisu
kwalifikacji), złożonego przez zainteresowany
podmiot publiczny lub prywatny.
Ustawa wprowadza wspólną definicję
kwalifikacji. Będzie to zestaw efektów uczenia
się (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych) zgodnych z ustalonymi wymaganiami,
których osiągnięcie zostało sprawdzone oraz
formalnie potwierdzone (przez wydanie
dyplomu, świadectwa, certyfikatu).
W ustawie rozróżniono następujące
kwalifikacje włączone do ZSK: pełne - nadawane wyłącznie w ramach systemów oświaty
i szkolnictwa wyższego (np. świadectwo
maturalne, dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie „szkolnym”, dyplom technika) i
cząstkowe (rynkowe) nadawane m.in. przez
firmy szkoleniowe (np. prawo jazdy).
Do klasyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK ma służyć Polska Rama Kwalifikacji (PRK). Obejmuje ona 8 poziomów
(określonych przez ogólne charakterystyki
efektów uczenia się), co umożliwi porównywanie kwalifikacji z różnych dziedzin w kraju i
w wymiarze międzynarodowym. Poziomy kwalifikacji będą umieszczane na świadectwach,
dyplomach i certyfikatach. Dlatego potrzebne
będą nowe wzory świadectw i dyplomów.
Nowe rozwiązania pozwolą m.in. porównywać możliwe do zdobycia certyfikaty i
dyplomy, a tym samym lepiej planować podnoszenie kwalifikacji, oraz ułatwią właściwy
dobór wykwalifikowanych kadr.
Ustawa stanie się z czasem podstawą
działalności wszystkich podmiotów na rynku
edukacji – szkół, uczelni, firm szkoleniowych.
To będzie wspólna platforma komunikacji
przy użyciu tego samego języka – dla instytucji
edukacyjnych, pracowników i pracodawców,
instytucji rynku pracy (takich choćby, jak
urzędy pracy).
Ustawa o ZSK nie ucywilizuje sama w
sobie rynku pracy i nie zmusi pracodawców
do zatrudniania osób z potwierdzonymi
kwalifikacjami. Ale daje szansę zbudowania
systemu potwierdzania jakości kształcenia
i jakości kwalifikacji. I może – taką mamy
nadzieję – pomóc ludziom w planowaniu
swojej kariery zawodowej w sposób racjonalny.
Ustawa weszła w życie formalnie z dniem
podpisania przez Prezydenta w styczniu 2015 r.
Ale potrzebne jest wiele działań, które pozwolą
na uruchomienie zawartych w niej nowych
rozwiązań. Po pierwsze, trzeba uruchomić
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, włącznie
z aplikacją internetową. Po drugie, trzeba
upowszechnić wiedzę o systemie i informacje
o sposobie opisywania nowych kwalifikacji,
określić nowe wzory świadectw i dyplomów.
Niezbędne będzie akredytowanie uznanych
instytucji certyfikujących kwalifikacje rynkowe
i instytucji, które będą nadzorować jakość
kształcenia. Ważną rolę w systemie spełniać
będzie Rada Interesariuszy – reprezentacja
podmiotów rynku pracy (pracodawców i
pracowników), sektora edukacji i szkoleń i
innych ważnych dla systemu podmiotów.
Istniejące kwalifikacje nadawane w systemie
formalnym (szkolne i z poziomu szkolnictwa
wyższego) przypisane zostaną do Ramy niejako
automatycznie.
To nie jest tak, że ustawa już jutro radykalnie zmieni życie pracownika i osób uczących
się. To będzie proces i ważne, jak w nim zachowywać się będą poszczególne podmioty rynku
edukacji i rynku pracy. Jak nowe dyplomy i
świadectwa przyjmą pracodawcy i pracownicy, jak zachowa się środowisko kształcenia
– w tym firmy szkoleniowe. Jak wreszcie do
nowego systemu podejdą ministrowie odpowiedzialni za składanie wniosków w sprawie
przypisania kwalifikacji do Ramy (muszą mieć
odpowiednie instrumenty i zespoły do oceny
wniosków). Wszystko przed nami. Dobrym
elementem „stymulującym” jest fakt, że od
tempa wprowadzania nowego systemu zależy
dostęp do dużych środków europejskich. A
nic tak dobrze nie stymuluje do działania, jak
fundusze…
Związki zawodowe zainteresowane są
wdrożeniem nowego systemu. Potwierdzone
kwalifikacje o wysokiej jakości to otwarta droga
do rozmowy o odpowiednim poziomie wynagrodzeń i jakości miejsc pracy. Być może jest to
także jedna z dróg do powrotu do rozmowy o
taryfikatorach wynagrodzeń i do rzeczywistych
negocjacji zbiorowych. Związek Zawodowy
„Budowlani” bardzo silnie włączył się w budowę nowego systemu, zarówno jako organizacja
konsultująca rozwiązania ZSK, konsultująca
konkretne zapisy ustawy, uczestnicząca w pilotażowych przypisywaniach kwalifikacji budowlanych do Ramy itd. Byliśmy i jesteśmy aktywni
w tworzeniu nowych podstaw programowych
i standardów kompetencji. Międzynarodowe
programy edukacyjne Leonardo da Vinci i
Erasmus+, w których bierzemy udział, wpisują
się w koncepcje reformy. Uważamy, że to ma sens
i że w całkiem nieodległej perspektywie będzie
korzystne dla pracowników naszych sektorów.
I młodych, i tych starszych.
Reforma systemu dotyczy wszystkich ścieżek kształcenia. Ale przede wszystkim zmieni
rynek kształcenia pozaformalnego (szkoleń) i
uczenia się nieformalnego a szczególnie możliwości potwierdzania kompetencji nabytych
w procesie pracy.
Stary system chaosu na rynku szkoleń i
edukacji nie zniknie od razu – a być może do
końca nie zniknie nigdy. Wpisanie kwalifikacji
do Rejestru jest kwestią wyboru. Nikt nie
zabroni szkolenia poza systemem, bez potwierdzenia standardu szkolenia i zapewnienia
odpowiedniej jakości walidacji i certyfikacji.
Nikt nie zmusi pracodawcy do zatrudnienia
pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami i
dyplomem. Teraz nikt – ale może kiedyś rynek,
konkurencja i wysokie kryteria jakości kształcenia w systemie. To ta chwila, gdy konkurencja
działa na rzecz pracownika. I o to chodzi w tej
ustawie i reformie.
Jakub Kus
12
NR 6 (101) 2016
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
* Ludzkie sprawy w paragrafach * Ludzkie sprawy w paragrafach *
Wpływ przejścia zakładu pracy na moc obowiązującą
dotychczasowego układu zbiorowego pracy
cych pracowników, lecz tylko
wtedy, gdy przyczyny istniejące
po stronie pracodawcy stanowić
będą wyłączny i rzeczywisty powód
uzasadniający rozwiązanie umowy
przez pracownika.
Pytanie: Jesteśmy członkami zarządu zakładowego
ZZ „Budowlani” w jednej ze spółek w sektorze przemysłu
materiałów budowlanych. Spółka, w której jesteśmy
zatrudnieni, łączy się z inną spółką należącą do tej samej
grupy kapitałowej, w wyniku połączenia powstanie nowa
spółka. 1) Czy połączenie z drugą spółką stanowi przejście
zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy? 2)
Jakie uprawnienia przysługują organizacjom związkowym
w takiej sytuacji? 3) Dotąd obowiązywał w Spółce, w której
jesteśmy zatrudnieni zakładowy układ zbiorowy pracy.
Czy po połączeniu będzie on nadal w mocy?
Odpowiedź:
Ad. 1 Odpowiadając na Wasze pierwsze pytanie,
dotyczące tego, czy w opisanej przez Was sytuacji dojdzie
do przejścia zakładu pracy, należy udzielić odpowiedzi
twierdzącej. Powstanie nowego podmiotu (nowej spółki)
w wyniku połączenia spółek oznacza zmianę pracodawcy
i takie przekształcenie należy bezwzględnie traktować jako
przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, ponieważ jest
to już nie tylko przekształcenie o charakterze kapitałowym,
ale również o charakterze podmiotowym – w wyniku
połączenia powstanie nowy pracodawca.
Ad 2 Jeżeli chodzi o uprawnienia organizacji związkowych w przypadku przejścia zakładu pracy, organizacjom
związkowym istniejącym w spółkach objętych połączeniem
przysługiwać będą uprawnienia określone w art. 261 ustawy
o związkach zawodowych, który stanowi:
„1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na
nowego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca
są obowiązani do poinformowania na piśmie działających
u każdego z nich zakładowych organizacji związkowych o
przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach,
prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla
swoich pracowników, a także zamierzonych działaniach
dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników, w
szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotychczasowy
i nowy pracodawca są obowiązani przekazać co najmniej na
30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu
pracy lub jego części.
3. Jeżeli dotychczasowy lub nowy pracodawca zamierza
podjąć działania dotyczące warunków zatrudnienia pracowników, jest obowiązany do podjęcia negocjacji z zakładowymi
organizacjami związkowymi w celu zawarcia porozumienia
w tym zakresie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
Ad 3 Jeżeli w spółce, w której
jesteście zatrudnieni obowiązuje
układ zbiorowy pracy, w przypadku utworzenia nowej spółki w
wyniku połączenia dwóch spółek,
będzie miał zastosowanie art.
2418Kp:
przekazania informacji o tych działaniach.
4. W razie niezawarcia porozumienia w terminie, o
którym mowa w ust. 3, z powodu niemożności uzgodnienia
przez strony jego treści, pracodawca samodzielnie podejmuje
działania w sprawach dotyczących warunków zatrudnienia
pracowników, uwzględniając ustalenia dokonane z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku negocjacji nad
zawarciem porozumienia.
5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania, gdy tryb
dokonania działań dotyczących warunków zatrudnienia
pracowników, jakie zamierza podjąć pracodawca, określają
odrębne przepisy.”
W myśl powyższego przepisu obie łączące się spółki
są zobowiązane do poinformowania na piśmie działające
w nich wszystkie organizacje związkowe o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy, jego przyczynach,
prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach
dla pracowników obydwu spółek, a także zamierzonych
działaniach dotyczących warunków zatrudnienia tych
pracowników, w szczególności warunków pracy i płacy i
przekwalifikowania. Powyższą informację należy przekazać
każdej z organizacji związkowych w terminie co najmniej na
30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu
pracy. Nie ma przeszkód dla prowadzenia trójstronnych
negocjacji przy udziale organizacji związkowych i zarządów
obydwu łączących się Spółek.
Każdy z pracowników łączących się spółek ma prawo
w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek
pracy z nową spółką. W takim przypadku pracownikowi
będzie przysługiwała odprawa wynikająca z ustawy z dnia
13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczą-
§ 1.W okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu
pracy lub jego części na nowego pracodawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci
przed przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego
pracodawcę, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
Postanowienia tego układu stosuje się w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub jego części na
nowego pracodawcę. Pracodawca może stosować do tych
pracowników korzystniejsze warunki niż wynikające z
dotychczasowego układu.
§ 2. Po upływie okresu stosowania dotychczasowego
układu wynikające z tego układu warunki umów o pracę lub
innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku
pracy stosuje się do upływu okresu wypowiedzenia tych
warunków. Przepis art. 24113 § 2 zdanie drugie stosuje się.
§ 3. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w § 1, nowy
pracodawca przejmuje również inne osoby objęte układem
obowiązującym u dotychczasowego pracodawcy, stosuje
postanowienia układu dotyczące tych osób przez okres
jednego roku od dnia przejęcia.
§ 4. Jeżeli pracownicy przed ich przejęciem byli objęci
układem ponadzakładowym, obowiązującym u nowego
pracodawcy, przepisy § 1-3 stosuje się do układu zakładowego.
Niezależnie od możliwości zawarcia porozumienia
pomiędzy nową spółką a organizacjami związkowymi
działającymi w obydwu dotychczasowych spółkach, zgodnie
z treścią art. 2418 § 1 K.p. nowa spółka w okresie jednego
roku od dnia przejścia zakładu pracy (połączenia obydwu
dotychczasowych spółek) będzie z mocy prawa związana
postanowieniami układów zbiorowych obowiązujących
w dotychczasowych spółkach w stosunku do przejętych
pracowników tych spółek - w brzmieniu obowiązującym
z dnia przejęcia.
Nowa spółka nie będzie jednak stroną układu zbiorowego pracy, ani następcą prawnym sygnatariusza żadnego z
tych układów. Nie będzie więc miała możliwości dokonywać
zmian w treści żadnego z układów zbiorowych pracy, ani
nie będzie mogła ich wypowiedzieć. Co należy podkreślić,
nowa spółka będzie związana jedynie normatywną częścią
układów, czyli tą, która dotyczy praw i obowiązków pracowników i pracodawcy. Nie będzie związana częścią obligacyjną
żadnego z układów tj. odnoszącą się do sposobu publikacji
układu, trybu wyjaśniania (interpretacji) jego postanowień
oraz okresowych ocen jego funkcjonowania.
Po upływie rocznego okresu stosowania układów
zbiorowych pracy, wynikające z nich warunki umów o
pracę stosuje się do upływu okresu wypowiedzenia tych
warunków (art. 2418 § 2 K.p.). Oznacza to, że choć po upływie rocznego terminu obowiązek stosowania postanowień
układu zbiorowego wygasa, to aby jednak zmienić treść
indywidualnych stosunków pracy, ukształtowanych pod
wpływem unormowań układów zbiorowych pracy, nowo
utworzona spółka będzie musiała wypowiedzieć każdemu
z przejętych pracowników warunki pracy i płacy. Zgodnie
z orzecznictwem Sądu Najwyższego w tym zakresie, pracodawca może dokonywać wypowiedzeń warunków umów
o pracę jeszcze w okresie roku, w którym stosowany będzie
dotychczasowy układ zbiorowy obowiązujący w przejętym
zakładzie pracy - pod warunkiem, że wypowiedzenia te
wywołają skutek w postaci upływu okresu wypowiedzenia
po upływie tego roku.
Przykładowo zatem pracownikowi, z którym można
rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego
okresu wypowiedzenia, nowy pracodawca może wręczyć
oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy już po
upływie 9 miesięcy stosowania układu zbiorowego pracy
przez nowego pracodawcę. W ten sposób skutek wypowiedzenia nastąpi po upływie jednego roku od przejęcia, a zatem
zgodnie z dyspozycją art. 2418 K.p.
Co należy podkreślić, nowy pracodawca może dokonywać wypowiedzeń zmieniających będących konsekwencją
ustania stosowania układu zbiorowego pracy również wobec
pracowników podlegającym szczególnej ochronie stosunku
pracy. Potwierdza to dotychczasowe orzecznictwo Sądu
Najwyższego, zgodnie z którym w przypadku wypowiadania
warunków zatrudnienia, wynikających z dawnego układu
zbiorowego, pracodawca nie ma obowiązku stosowania
przepisów ograniczających dopuszczalność wypowiadania
stosunków pracy (II PK 28/04).
(red)
NAGRODY TYGODNIKA „POŁUDNIE”
T
ygodnik „Południe”, wydawany na warszawskim Ursynowie,
wręczył swoje doroczne nagrody, przyznawane osobom i organizacjom zasłużonym dla lokalnych społeczności. Tegoroczne
nagrody otrzymali: m.in. prof. architekt Marek Budzyński, projektant
Ursynowa Północnego - za „wybitną architekturę i kształtowanie gustu”,
dyrektor Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji Anita Nasierowska - za
„życzliwe wspieranie organizacji sportowych” oraz Jerzy Bojarski, publicysta i
fotoreporter - za „popularyzację sztuki współczesnej i utrwalanie Ursynowa w
fotografii”, prof. Artur Stefanowicz oraz Bogdan Żmijewski. Wśród siedmiu
laureatów znaleźli się także ojcowie dominikanie ze Służewa oraz Fundacja
„Wszystko dla Dzieci”.
Ubiegłoroczną nagrodę odebrał również były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień.
Nagrody wręczała aktorka Grażyna Barszczewska.
Redaktor naczelny tygodnika „Południe” Andrzej Rogiński podkreślił,
że nagrody „to publiczna forma podziękowania laureatom za ich aktywność
lokalną”, a także „forma upowszechniania wartości niesionych przez tychże
laureatów. Nagrody „Południa” stanowią istotny element kulturotwórczy i
integracyjny w dzielnicach Warszawy objętych oddziaływaniem tygodnika.
(red/haloursynow.pl)
Prezes Zbigniew Janowski i przedstawicielki Fundacji „Wszystko dla Dzieci” wśród laureatów.
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (101) 2016
Księgowa informuje
Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?
O
d 1 lipca 2016 roku, oprócz samej deklaracji VAT, do urzędów skarbowych
będą wpływały także rejestry VAT.
Zmiany będą wprowadzane w trzech fazach, tj
od 1 lipca 2016 r.,1 stycznia 2017 r. oraz 1 lipca 2018
r. W pierwszej kolejności obowiązek ten dotyczy
dużych przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U. z 2015 r. poz.584 ze zm.) To takie, które:
• zatrudniały średniorocznie co najmniej 250
pracowników, w ciągu ostatnich dwóch lat,
• osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży
towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w
złotych 50 milionów euro,
• sumy aktywów bilansu firmy sporządzonego na
koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 miliony euro.
Wszystkie duże firmy będą musiały udostępnić
urzędowi skarbowemu dane finansowo-księgowe
oraz handlowe w formie elektronicznej. Urzędy
skarbowe będą mogły analizować informacje
dotyczące danej jednostki w sposób elektroniczny.
Dla urzędu skarbowego jest to ułatwienie i usprawnienie kontroli. Doprowadzi to do uszczelnienia
systemu podatkowego, a tym samym zwiększy
wpływ do budżetu z podatku VAT. Jednolity
Plik Kontrolny umożliwi przedsiębiorstwom
dostarczenie urzędom skarbowym danych w
formie elektronicznej w podziale na wyodrębnione
struktury, takie jak:
• księgi rachunkowe – informacje dotyczące
zestawienia obrotów i sald oraz dziennika
księgi głównej,
• wyciągi bankowe – informacje dotyczące sald
wyciągów bankowych wraz ze szczególnymi
zapisami z wyciągu bankowego dla rachunków
prowadzonych przez podatnika,
• magazyn – informacje na temat transakcji
przyjęć z zewnątrz, wydań na zewnątrz,
rozchodów wewnętrznych oraz przesunięć
magazynowych,
• ewidencja zakupu i sprzedaży VAT – informacje
dotyczące ewidencji VAT, czyli transakcji zakupu
i sprzedaży VAT,
• faktury VAT – informacje dotyczące faktur
sprzedaży w wybranym okresie,
• podatkowa księga przychodów i rozchodów –
informacje na temat przychodów, jakie osiągnął
podatnik w danym okresie, a także zakupów i
innych wydatków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej,
• ewidencja przychodów – informacje na temat
przychodów za dany okres (uproszczona forma
opodatkowania).
Urzędy skarbowe będą miały możliwość żądania przekazania ksiąg w JPK w określonym zakresie
i wybranym okresie. Jednolity Plik Kontrolny będzie
dotyczył każdej procedury podatkowej, między
innymi takich jak:
• czynności sprawdzające (kontrole krzyżowe),
• kontrole podatkowe,
• postępowanie podatkowe i kontrolne.
Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony
ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy –
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649)
w dodanym art.193a.
Duży przedsiębiorca musi złożyć Jednolity Plik
Kontrolny dla ewidencji VAT już za sierpień 2016 r.
Natomiast mikroprzedsiębiorca ma obowiązek
przesyłania informacji i posługiwania się Jednolitym Plikiem Kontrolnym od 2018 r.
Według Ministerstwa Finansów, wpływy
związane z wprowadzeniem Jednolitego Formatu
Kontrolnego mają przynieść dodatkowe zasilenie
finansowe w wysokości 200 mln zł w pierwszym
roku obowiązywania nowych wymogów. Ujednolicony format danych umożliwi szybką analizę 1000
faktur w ciągu trzech minut. W ciągu tych trzech
minut system wykona trzy typy zadań: import
danych, analiza i przetwarzanie oraz generowanie
raportu z badania. Dzięki wdrożonemu JPK, do
przeszłości odejdą wielotygodniowe kontrole teraz taką kontrolę przez służby skarbowe będzie
można wykonać w jeden dzień.
Niektóre przedsiębiorstwa mają jeszcze czas,
ale to nie znaczy że mamy czekać na ostatnią
chwilę. Już teraz należy się przygotować. Został
opublikowany projekt Rozporządzenia z dnia 14
marca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Należy wybrać jak JPK ma być wysyłany, czy :
• za pomocą oprogramowania interfejsowego
MF, po opatrzeniu ich podpisem elektronicznym, lub
• za pomocą informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i
przekazane.
Niewdrożenie przez firmę Jednolitego Pliku Kontrolnego może wiązać się
z jej odpowiedzialnością
karno-skarbową.
Barbara Pałka
Szkolenie w Okręgu Małopolskim
Co nowego w prawie pracy?
W
dniach 3-5 czerwca Zarząd Okręgu Małopolska. Teodbyło się szkolenie matem wiodącym były zmiany w
organizowane przez Kodeksie pracy. Omawiano także
problem uprawnień związków zawodowych w kontekście monitoringu i nadzoru elektronicznego
wprowadzanego przez pracodawców.
Szkolenie odbyło się w Poroninie, w ośrodku Limba. Wykłady prowadził mecenas Andrzej
Szuperski – radca prawny Rady
Wojewódzkiej OPZZ w Krakowie.
Pogoda dopisywała, a okolica zachęcała do spacerów i odpoczynku, z
czego uczestnicy szkolenia korzystali
w wolnym czasie. Zgodnie z tradycją,
w sobotę wieczór odbyła się uroczysta
kolacja z tańcami. Uczestnicy bardzo
wysoko ocenili poziom i warunki
szkolenia i pobytu.
ZK
13
Ważne dla spadkobierców
„Martwe konta”
W
dniu 1 lipca 2016 roku wejdzie w
życie ustawa zmieniająca prawo
bankowe w zakresie tak zwanych
„martwych kont”.
Klienci często zadają pytania związane z
losem ich środków na rachunkach bankowych w
razie ich śmierci. Na dzień dzisiejszy banki nie
informują spadkobierców o śmierci posiadacza
rachunku. Banki nie zawsze mają wiedzę o
śmierci posiadacza. Często bank dowiaduje się
o śmierci posiadacza rachunku w chwili zgłoszenia się
jego spadkobierców.
Wedle nowych przepisów umowa rachunku bankowego ulega rozwiązaniu z:
1) dniem śmierci posiadacza rachunku albo
2) upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza
rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku,
a w przypadku gdy umowa przewiduje prowadzenie
więcej niż jednego rachunku - tych rachunków, chyba
że umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku
terminowej lokaty oszczędnościowej była zawarta na czas
oznaczony dłuższy niż 10 lat.
dyspozycji dotyczącej rachunku bankowego, bank ma
obowiązek wystąpić do ministra właściwego do spraw
informatyzacji o udostępnienie danych z rejestru
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających ustalenie, czy posiadacz
rachunku żyje. Nadal jednak spadkobierca będzie mógł
uzyskać z banku informację o rachunkach zmarłego
dopiero po okazaniu poświadczenia dziedziczenia lub
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W razie
powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza
rachunku, o fakcie istnienia konta bank zawiadamia
gminę, w której spadkobierca posiadał ostatni adres
zamieszkania.
Od dnia wygaśnięcia umowy rachunku bankoNowelizacja częściowo rozwiązuje problem marwego do dnia wypłaty środków pieniężnych osobie
posiadającej do nich tytuł prawny, środki te podlegają twych rachunków. W dalszym ciągu bank nie ma obowaloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na wiązku zwracania się czy poszukiwania spadkobierców.
dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
www.kancelaria-porada.pl
konsumpcyjnych ogółem. Waloryzacji dokonuje się na
[email protected]
ostatni dzień roku kalendarzowego.
tel. 781 729 460
Gliwice, ul. Chodkiewicza 31
UWAGA: Z upływem 5 lat od dnia wydania ostatniej
Księga jest wieczysta,
ale dane się zmieniają
D
którym wpisywane są ograniczone prawa rzeczowe, np.
służebności lub hipoteka. W tym dziale znajdziemy
informację o tym, jakie zadłużenia zostały wpisane w
hipotekę oraz czy np. nieruchomość nie jest obciążona
służebnością gruntową lub osobistą.
Czasem zdarza się, że księga zawiera niezgodności
w zakresie np. powierzchni nieruchomości, numeru
działki, numeru kondygnacji. W takich przypadkach
można sprostować treść księgi poprzez złożenie odpowiedniego powództwa.
Sama analiza treści księgi obecnie jest
dość trudna, ponieważ księgi urządzone są
w formie tabelki, kilkustronnego formularza. Dane w nich zawarte są w rubrykach,
które moim zdaniem są nieczytelne.
Nigdy nie można bagatelizować pism z
sądu wieczystoksięgowego, zawierających
informację o księgach wieczystych. Zaskarżanie postanowień tego sądu możliwe
jest w bardzo krótkich terminach. Dlatego,
jeśli otrzymają Państwo korespondencję
nazwiska, albo ujawnione są osoby, które już nie żyją. sądową, która będzie niezrozumiała, należy niezwłocznie
Dlatego bardzo ważne jest, aby po śmierci właścicieli skonsultować się z prawnikiem.
nieruchomości przeprowadzić sprawę spadkową lub
Treści ksiąg wieczystych dostępne są nieodpłatnie w
dokonać poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem po to, aby nanieść w księdze odpowiednie korekty. państwowym portalu internetowym. Przeglądanie księgi
Zdarzały mi się takie sprawy, w których księgi nie nie wymaga ani rejestracji użytkownika ani wnoszenia
były aktualizowane od dziesięcioleci. W konsekwencji opłat. Opłatę uiszcza się jedynie za pobranie elektrookazywało się, że udziały zostały na skutek spadkobrania nicznego wyciągu księgi – w internecie koszt wynosi 20
podzielone na wiele małych części i nie dało się odnaleźć zł, w sądzie 30 zł.
Małgorzata Karolczyk Pundyk
aktualnych spadkobierców. Zadanie odnalezienia
www.kancelaria-porada.pl
właścicieli jest bardzo trudne, szczególnie, że rodziny
tel.781 729 460
przeważnie nie mają ze sobą kontaktu, na przykład wnuki
babci z wnukami jej siostry czy jej pięciorga rodzeństwa.
[email protected]
Kolejną kwestią, na którą w księgach należy zwrócić
Gliwice, ul. Chodkiewicza 31
szczególną uwagę, jest dział dotyczący obciążeń, w
la każdej nieruchomości prowadzona jest
księga wieczysta. Księga ta zawiera informację dotyczące właścicieli nieruchomości,
obciążeń nieruchomości oraz jej danych, takich jak
położenie, powierzchnia itp.
Księga powinna być aktualna, dlatego właściciel w
razie zmiany jakichkolwiek danych powinien złożyć w
księdze odpowiednie wnioski aktualizujące.
W mojej praktyce często spotykam się z nieaktualnymi danym w księdze, np. gdy figurują w niej panieńskie
14
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (101) 2016
Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM
RUCHU PRACOWNICZYM
Rosja
Jak informuje Międzynarodowa Organizacja Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (BWI), na
budowie stadionu w Rostowie nad Donem, jednej z aren
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2018 roku, zastrajkowali
tureccy pracownicy. Domagają się wypłaty zaległych wynagrodzeń. W proteście wzięło
udział kilkuset pracowników. Władze Rostowa nad Donem musiały zaangażować
się w konflikt i wymusić na głównym wykonawcy - Krocus Grup wypłatę zaległych
wynagrodzeń.
Strajk w Rostowie nad Donem to już trzeci strajk od początku tego roku, jaki
wybuchł z powodu niewypłaconych pensji. „Jesteśmy poważnie zaniepokojeni sytuacją
pracowników migrujących, zatrudnionych na budowie piłkarskich mistrzostw, które
odbędą się w 2018 roku w Rosji” - stwierdził Ambet Yuson, sekretarz generalny BWI.
Kontynuował: „Ważne jest, by wszystkie podmioty, biorące udział w przygotowaniach,
w tym FIFA, działały na rzecz zapewnienia praw pracowniczych we wszystkich projektach związanych z Mistrzostwami Świata, w szczególności, aby wynagrodzenia
wypłacano na czas, a pracownicy mieli zapewnione umowy o pracę oraz bezpieczne
warunki pracy”.
Hongkong
Grupa ponad stu robotników kolejowych w Hongkongu z przedsiębiorstwa budowlanego Temmex wzięła udział
w strajku okupacyjnym, by wymusić na pracodawcy wypłatę
zaległych pensji. Jak donoszą związkowcy, pracodawca
zalegał z wypłatą w sumie 900 000 dolarów z tytułu wynagrodzeń. Pracownicy ci na
co dzień pracują przy budowie tunelu dla szybkiego połączenia kolejowego.
Związki zawodowe, reprezentujące pracowników budowlanych, podjęły się negocjacji z generalnym wykonawcą i podwykonawcą, którym jest właśnie firma Temmex.
Związkowcy odnieśli ogromy sukces. Zaległe pensje zostały wypłacone pracownikom w
ciągu kolejnych kilku dni. Jednocześnie, podczas kontroli przeprowadzonej w przedsiębiorstwie, okazało się, że płace były o około 10% niższe niż określa norma branżowa.
Przedstawiciele firmy Temmex twierdzili, że nie byli w stanie wypłacić pracownikom pensji, bo sami nie otrzymali od generalnego wykonawcy odpowiednich
środków finansowych.
Prawo, które obowiązuje w Hongkongu, mówi jasno, że jeśli pracownikom nie
zostały zapłacone wynagrodzenia przez podwykonawcę, to za ich wypłatę odpowiada
generalny wykonawca.
Francja
W trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej przez całą
Francję przetoczyła się fala strajków i protestów. Siedem
central związkowych, z komunistyczną CGT na czele oraz
związki studentów i licealistów, przeprowadziło strajk
generalny. Do pracy nie stawili się pracownicy komunikacji miejskiej w co najmniej
dwunastu dużych miastach. Do protestu przyłączyli się m.in. dokerzy, kolejarze,
nauczyciele, a w Paryżu pracownicy żłobków.
Przez kilka tygodni blokowane były drogi dojazdowe do rafinerii, elektrowni
atomowych i spalarni śmieci. Związkowcy protestują w ten sposób przeciwko nowemu
prawu, odbierającemu centrali główną rolę w negocjacjach na temat wydłużenia czasu
pracy i przyznaniu tego przywileju poszczególnym przedsiębiorcom.
Ulicami Paryża przeszła wielka manifestacja przeciwników rządowej reformy
prawa pracy. Niestety, nie obyło się bez starć z policją. Kilkuset zamaskowanych
chuliganów obrzuciło policjantów ciężkimi przedmiotami. W odpowiedzi policja
użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego.
Z powodu strajku generalnego we Francji zamknięto także Wieżę Eiffla, ponieważ nie było wystarczającej liczby pracowników, by zapewnić bezpieczeństwo
zwiedzającym.
***
Tuż przed Euro 2016 zastrajkowali francuscy piloci oraz kolejarze. W trakcie
kilku dni protestu anulowanych zostało ponad 30% lotów Air France. Linia starała
się ograniczyć do minimum zakłócenia w rejsach do miast gospodarzy Euro 2016.
Strajk zorganizował związek zawodowy pilotów liniowych SNPL, reprezentujący ponad połowę pilotów zatrudnionych w Air France, oraz przez SFAP, który
reprezentuje jedną czwartą pilotów. Przeprowadzono go po załamaniu się negocjacji
ws. warunków pracy pilotów. Strajk spowodował odwołanie 10 % lotów krajowych i
transkontynentalnych oraz 25 % lotów średniego zasięgu.
Francuskie związki zawodowe kolejarzy przeprowadziły strajk, który spowodował
znaczne utrudnienia w kursowaniu pociągów. Odwołano część ekspresów TGV oraz
znaczną część połączeń regionalnych. Tylko RERA, czyli podmiejska kolejka łącząca
południowo-wschodnie z położonymi na północy, dalekie przedmieścia Paryża
kursowała bez przeszkód. Poważne utrudnienia występowały również na liniach
B - prowadzącej do stolicy z lotniska Roissy Charles de Gaulle oraz na linii C z Orly.
Związkowcy protestują przeciwko rządowemu programowi reformy kodeksu pracy,
który według nich daje pracodawcom uprawnienia większe niż mieli je dotychczas.
Zebrał: Tomasz Nagórka
Budownictwo w Hiszpanii
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW
- seminarium międzynarodowe w Madrycie
W
początkach czerwca w Madrycie odbyło się kolejne, ostatnie już seminarium w ramach
wspólnego międzynarodowego projektu
„Uczciwe i odpowiedzialne delegowanie”.
Na seminarium dokonano oceny
dotychczasowej pracy wykonanej w ramach
projektu, a także ustalono warunki przyszłej
współpracy po zakończeniu projektu. CGT
oraz pozostałe organizacje biorące udział w
projekcie postanowiły ubiegać się w Komisji
Europejskiej o kolejne środki na kontynuację projektu. W kolejnych dwóch latach
organizatorzy chcieliby ograniczyć liczbę
seminariów międzynarodowych i skupić
się na szkoleniach lokalnych, skierowanych
do działaczy szczebla krajowego, którzy
mogliby w przyszłości udzielać informacji,
pomocy i podstawowych szkoleń pracownikom delegowanym do pracy w innych
krajach Unii Europejskiej.
W trakcie seminarium delegacja „Budowlanych”, w składzie Urszula Jagielska
(członek Zarządu Krajowego), Małgorzata
Sokołowska (specjalista ds. promocji i
informacji w Biurze Zarządu Krajowego)
oraz koordynator projektu z ramienia
„Budowlanych” - Filip Wolski, zaprezentowała projekt materiału informacyjnego
przeznaczonego dla polskich pracowników
delegowanych do państw UE (materiał
został szczegółowo przedstawiony w formie
gospodarki nie jest niestety zbyt dobra.
Przede wszystkim udział budownictwa
w gospodarce stale spada: obecnie to ok.
7% krajowego produktu brutto. W 2013 r.
odnotowano tylko 5,7% zatrudnionych
w budownictwie – to najmniej od 50 lat.
W wyniku załamania rynku nieruchomości, nastąpiły znaczne oszczędności w
sektorze publicznym, w wyniku których
zatrudnienie straciło 1,4 mln osób, a 250
tys. firm zakończyło działalność. W 2014
zatrudnienie w budownictwie było wciąż
niższe niż w pozostałych krajach strefy euro.
artykułu w poprzednim numerze magazynu
„Budowlani”). Ulotka zyskała uznanie
uczestników z pozostałych państw, zarówno
jeżeli chodzi o formę graficzną, jak i treść
merytoryczną. Niemniej jednak w trakcie
dyskusji uzgodniono pewne modyfikacje,
które wpłyną na zwiększenie jej użyteczności
dla pracowników wyjeżdżających za granicę.
Ulotka trafi do rąk pracowników w lipcu br.
Będzie dystrybuowana przy współpracy z
organami administracji publicznej, jak również związkowymi kanałami komunikacji.
fikują biznes i starają się przenieść część
działalności za granicę. Firmy hiszpańskie
eksportowały 14% usług budowlanych w
skali światowej. Działalność zagraniczna
stała się najważniejszą, a nie dodatkową
działalnością wielu firm. Tylko 25% usług
było wykonywanych w samej Hiszpanii
– reszta za granicą. Hiszpańskie firmy budowlane należą do największych światowych
graczy w tym sektorze. Aż 12 największych
firm budowlanych z Hiszpanii należy do 50
największych firm budowlanych na świecie.
Obroty tych firm łącznie to 313 mld euro.
Dla porównania – firmy niemieckie mają
3 razy większe obroty, firmy francuskie
odnotowują obroty nieco wyższe od firm
hiszpańskich. Geograficznie hiszpańskie firmy budowlane działają głównie w Ameryce
Środkowej i Południowej, także na Bliskim
Hiszpański rynek budowlany
W dalszej części seminarium gospodarze – przedstawiciele hiszpańskiego związku
zawodowego pracowników budownictwa,
omówili bieżący stan budownictwa hiszpańskiego. Sytuacja w tym sektorze hiszpańskiej
W ostatnich latach ubywało w Hiszpanii w każdym roku 2,5% miejsc pracy,
w tym większość w budownictwie. W
tej chwili zarówno w budownictwie, jak
innych sektorach Hiszpanie nie wykorzystują całego potencjału, firmy budowlane
głównie eksportują swoje usługi, dywersy-
Wschodzie i Afryce (około 20% udziału w
tamtejszym rynku). Spadek działalności w
Europie uznawany jest za sytuację ekonomicznie ryzykowną, ze względu na znacznie
mniejszą stabilność krajów poza Europą.
Inwestycje w infrastrukturę lądową to
22% udziału w budownictwie hiszpańskim.
Głównie realizowane są jako zamówienia
publiczne, choć obecnie sektor publiczny
bardzo ograniczył inwestycje. Mieszkaniówka to 19% ogólnej wartości zamówień w
budownictwie. Ceny rzeczywiste mieszkań
spadły jednak aż o 40% w stosunku do
2010 r. To zubożyło
wiele osób, które
spłacają kredyty
zaciągnięte na
dużo wyższe ceny
mieszkań. Ceny
mieszkań są różne, w zależności
od regionu, jest
wiele mieszkań
niesprzedanych,
najwięcej w wielkich miastach i na wybrzeżu. Obecnie
firmy budowlane stanowią 15% wszystkich
firm w Hiszpanii. 55% z tych firm realizuje
zamówienia deweloperów i inwestycje
budynków publicznych, 15% realizuje
inne roboty budowlane, natomiast 3% firm
zajmuje się budową infrastruktury drogowej.
Liczba wielkich firm budowlanych spadła o
90%. Obecnie większość firm budowlanych
to mikroprzedsiębiorstwa – poniżej 10
pracowników. Ogółem w wyniku ostatniego
kryzysu, w branży budowlanej pracę straciło
ponad 700 tys osób.
Jednocześnie - niezależnie od kryzysu
w branży budowlanej w Hiszpanii utrzymał
się bardzo uporządkowany system rokowań
zbiorowych. Na podstawie obowiązującej
od 1988 r. ramowej umowy społecznej
w budownictwie, obowiązują 3 szczeble
układowe: układ ogólnokrajowy, umowy
sektorowe oraz układy regionalne. Działają
trzy komisje parytarne (cement, drewno,
budownictwo). Zawarty w 2012 r. układ
zbiorowy w budownictwie jest już piątym
układem w tej branży na szczeblu sektorowym, gwarantuje roczną podwyżkę płac
o 0,9 %.
Dużą część układu poświęcona jest
szkoleniom bhp. Istnieje możliwość wyłączania niektórych postanowień układu na
okres do 3 lat – jeżeli firma notuje gorsze
wyniki finansowe. W pierwszej kolejności
wyłączenie postanowień negocjują związki
zawodowe z danego przedsiębiorstwa, w
razie braku konsensusu – decyduje Komisja
Parytarna.
red
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (101) 2016
15
Mecz piłki nożnej:
uczniowie kontra
funkcjonariusze Straży Granicznej
N
a terenie Komendy Nadbużańskiego Oddziału SG rozegrano tradycyjny już mecz pomiędzy wychowankami Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie a funkcjonariuszami
Nadbużańskiego Oddziału SG.
Spotkanie piłkarskie zakończyło się zwycięstwem drużyny uczniów ZWiPP-W, którzy pokonali funkcjonariuszy
SG 5:4. Pamiątkowe dyplomy oraz puchary wręczyli uczestnikom: gen. bryg. SG Wojciech Skowronek - komendant
Nadbużańskiego Oddziału SG oraz Zbigniew Janowski - prezes Fundacji „Wszystko dla dzieci”.
Najlepszym zawodnikiem meczu został Dawid Łyś, najlepszym bramkarzem Albin Matysiak. Drużyną uczniów
opiekowała się dyrektor ZWiPP-W - Małgorzata Kwiecińska.
Sędziował - Grzegorz Mazur.
Drużyna piłkarzy Zespołu Wychowania i Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie wystąpiła w składzie:
1. Bachanek Rafał
2. Bujalski Piotr
3. Ćwikliński Mariusz
4. Kalisz Daniel
5. Kędzierski Kamil
6. Kolano Marcin
7. Łyś Dawid
8. Matysiak Albin
9. Mazur Piotr
10.Ołówek Janusz
11. Wilgocki Dawid
12.Wilgocki Konrad
13.Zajac Andrzej
Uczestnicy spotkania mieli także
okazję obejrzeć występ Zespołu
Tanecznego
„Chochliki” w składzie:
1. Fornal Mateusz
2. Gaik Milena
3. Jakóbiec Patrycja
4. Jamroz Sylwia
5. Kucharzak Weronika
6. Klimowicz Sebastian
7. Kułaczkowska Natalia
Drużyna Nadbużańskiego
Oddziału Straży Granicznej już
czeka na przyszłoroczny rewanż.
(red)
16
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (101) 2016
SUDOKU DLA ROZRYWKI
Ogólnopolski Magazyn
Społeczno-Zawodowy
Adres redakcji: 00-641 Warszawa,
ul. Mokotowska 4/6
tel.: 22 825 60 61-62,
faks: 22 825 11 23
e-mail: [email protected]
Należy wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdym poziomym wierszu,
w każdej pionowej kolumnie i w każdym dziewięciopolowym kwadracie 3x3
znalazły się cyfry od 1 do 9. Cyfry w kwadracie oraz kolumnie i wierszu nie
mogą się powtarzać.
9
1
3 7 6
Redaktor naczelny:
Jakub Kus
Redaktor wydania:
Aleksandra Suchocka
Zespół: Tomasz Nagórka, Barbara
Pałka, Małgorzata Sokołowska,
Filip Wolski
Skład i łamanie: Robert Żwirski
Wydawca i dystrybucja:
Związek Zawodowy „Budowlani”
00-641 Warszawa,
ul. Mokotowska 4/6
Druk: Grupa ZPR Media S.A.
Drukarnia Prasowa
ul. Jubilerska 10,
00-939 Warszawa
7
2
9
8
3
1
1 9
7
5
2
3
9
8 1
5
8
6
8
9 7 6
5
* HUMOR *
Przechodzi dwóch gości
obok sejmu i słyszą: „sto lat,
sto lat...”. Na to jeden: - Chyba ktoś ma urodziny. - Co ty, ustalają wiek emerytalny.
JJJ
Szaleje pożar. Małżeństwo
wybiega z płonącego
budynku. Żona mówi do męża: - Wiesz, Zdzisiek, po raz
pierwszy od 15 lat wychodzimy gdzieś razem…
JJJ
Podczas kłótni żona, żeby
do żywego dopiec mężowi,
mówi: - Jak umrzesz, natychmiast
wyjdę za mąż! - A co mnie obchodzi nieszczęście obcego człowieka?! JJJ
Do wytwórni pasztetów
przyjechała kontrola
z sanepidu. Inspektor pyta: - Czy ten pasztet z zająca
jest naprawdę z zająca? - Tak, ale prawdę mówiąc
dodajemy jeszcze koninę. - A w jakich proporcjach? - Pół na pół... Jeden zając,
jeden koń. JJJ
Jadą dwie blondynki samochodem i jedna mówi:
- Patrz, jaki piękny las.
- Nie widzę, bo drzewa
mi zasłaniają - odpowiada
druga.
JJJ
Stoją dwie dziewczynki przy
oknie, jedna zła i jedna dobra
i plują na przechodniów.
Dobra trafiła 5 razy a zła 3...
Dobro zawsze wygrywa!
JJJ
W środku nocy zdenerwowany mężczyzna dobija się
do drzwi portierni szpitala
psychiatrycznego:
- Proszę mnie wpuścić,
oszalałem, potrzebuję
natychmiastowej pomocy
lekarskiej!
- Co? Teraz? W środku nocy?
- denerwuje się zaspany portier. - Pan chyba zwariował!
JJJ
Idzie facet do księgarni i
pyta: - Czy dostanę książkę pt.
„Mężczyzna - pan domu”?
- Nie. Niestety, bardzo mi
przykro, ale nie sprzedajemy
bajek.
JJJ
Wsiada baba do autobusu
i pyta kierowcę: - Panie, a jaki to autobus?
- Czerwony.
- No, ale dokąd? - Do połowy, dalej są szyby.
JJJ
Baba miała 12 synów
i każdemu z nich nadała imię
Józek. Sąsiadka nie może się
nadziwić:
- Proszę, powiedz mi, a jak
ich wołasz?
- Normalnie: rano wychodzę
przed dom, wołam: „Józek,
śniadanie!” i przychodzą
wszyscy, potem w południe
wołam: „Józek, obiad!” i
znów przychodzą wszyscy...
- No, ale jak potrzebujesz
jednego, konkretnego?
- Aaa... to wtedy wołam po
nazwisku...
JJJ
Przed zbadaniem baby
lekarz pyta:
- Ile ma pani lat?
- Zbliżam się do czterdziestki.
- A z którego kierunku?
JJJ
Jadącą na rowerze blondynkę zatrzymuje policjant. Po
sprawdzeniu stanu technicznego roweru mówi:
- Nie ma pani powietrza
w tylnym kole!
A blondynka na to:
- Tak, to prawda, ale tylko na
dole...
JJJ
W pizzerii kelner pyta blondynkę:
-Pizzę pokroić na 6 czy na 12
kawałków?
-Na 6, bo 12 to nie zjem...
JJJ
Dwaj starsi panowie grają
w golfa.
Patrzą, a tu idzie kondukt
pogrzebowy.
Jeden z nich ściąga czapkę, a
drugi na to:
- No co ty! Graj.
- No wiesz, jednak byliśmy
przez te 45 lat małżeństwem...
JJJ
Pacjent pyta lekarza: - Panie doktorze, czy wyleczy mnie pan z bezsenności? - Tak, ale najpierw trzeba
ustalić i zlikwidować jej
przyczynę. - Lepiej nie. Żona jest bardzo
przywiązana do naszych
dzieci.
JJJ
Córeczka budzi się o trzeciej
w nocy i mówi: - Mamo, opowiedz mi bajkę. - Zaraz wróci tatuś i opowie
nam obu...
JJJ
Wróżka mówi do klientki:
- Mąż panią zdradza.
- Chyba musiała pani odwrotnie rozłożyć karty.
JJJ
Na weselu mąż mówi do
żony:
- Zapraszam cię do walca.
- Już nie miałeś czym
przyjechać?
JJJ

Podobne dokumenty

Magazyn BUDOWLANI Nr 3 - Marzec 2015

Magazyn BUDOWLANI Nr 3 - Marzec 2015 Okręgu Związku Zawodowego „Budowlani” z przewodniczącą Anną Bujnowską, która była jedną z współorganizatorek akcji, będąc jednocześnie wiceprzewodniczącą Rady Województwa Świętokrzyskiego OPZZ. W w...

Bardziej szczegółowo