zal._nr_2_do_siwz_-_harmonogram_platnosci.

Transkrypt

zal._nr_2_do_siwz_-_harmonogram_platnosci.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Wykonanie badań poligonowych prototypów spycharek TD-7RX, TD-8RX, TD-9RX”
znak sprawy: MZ-240-07/2015
Załącznik Nr 2 do SIWZ
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI
Harmonogram płatności:
I.
Jednorazowo, 100 % - na podstawie protokołu odbioru wyników badań
i prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Warunki realizacji płatności:
1. Faktura może być wystawiona po protokolarnym odbiorze wyników badań
i ocenie Zamawiającego, że badania były wykonane zgodnie z założeniami
i warunkami określonymi w SIWZ.
2. Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania środków z NCBiR za wykonanie Zadania 9 projektu nr
POIG.01.03.01-18-110/12 i otrzymania środków z firmy Liugong Dressta
Machinery Sp. z o.o. na poczet kosztów wykonania zamówienia nr MZ-24007/2015. Powyższy termin liczy się od daty otrzymania środków, które wpłyną
na rachunek bankowy Zamawiającego w pełnej wysokości jako drugie.

Podobne dokumenty