2-ca Bf^R^^TORA - Muzeum Stutthof w Sztutowie

Transkrypt

2-ca Bf^R^^TORA - Muzeum Stutthof w Sztutowie
Numer sprawy: DRK-2111-2/14
Sztutowo, 09.06.2014r.
MUZEUWSTUTTHOr
W SZTUTOWIE
ul Muzealna 6, 82-110 Sztutowo
tei 055 247^>63faK 055 2 4 7 - 8 3 ^
NIP 578-10-36-000
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: „Prace budowlane przy obiektach dozorowych byłego obozu K L Stutthof
( rekonstrukcja ogrodzenia )."
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia w wysokości 200.000,00 zł.
Słownie: dwieście tysięcy złotycłi
Muzeum Stuttłiof w Sztutowie informuje , że w dniu 09.06.2014r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie
ofert. Złożono następujące oferty:
Nr
oferty
1.
Nazwa wykonawcy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe
Krzysztof Pelowski
Adres Wykonawcy
Bolesławowo 40k,
83-250 Skarszewy
Cena ryczałtowa
brutto ( w zł)
254.884,91
Okres
gwarancji
3
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Termin wykonania zamówienia Zamawiający określił na dzień: 30.09.2014r.
Warunki płatności określone przez Zamawiającego : Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu całego zadania
na podstawie faktury V A T , do której musi być dołączony podpisany bez zastrzeżeń protokół końcowy odbioru
robót. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem bankowym, w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury V A T wraz z protokołem odbioru prac
wynikających z liarmonogramu, podpisanym bez zastrzeżeń przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,
na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
2-ca Bf^R^^TORA
(kierownik namawiaj ącego)
(członkowie Komisji Przetargowej)

Podobne dokumenty