Obwieszczenie RR.6220.15.2015

Transkrypt

Obwieszczenie RR.6220.15.2015
Fuc'sn"iptre Kcyni
ul, Eynei< ii3
B9-240 f{cyrria
RR.6220.1s.2015
Kcynia, dnia23 grudnia 2015
r,
Obwieszczenie o wszczgciu postgpowania
Zgodnre z art. 73 ust. l, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 paldziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska orazo ocenach oddzialywanianaSrodowisko (tj.Dz. IJ.z2013r.,poz. 1235
zezm.) oraz art. 10 $ 1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t j. Dz. U . 2 2013 r., pot. 267 ze zm.)
zawiadamiam
iz w dniu 14 grudnia 2015 r. na wniosek Pana Andrzeja Wolkowickiego wla5ciciela firmy
Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych ,,PROJSANIT", ul. Zeromskiego 614, l0-
351 Olszfyn, dzialaj4cego jako pelnomocnik Gminy Kcynia zostalo wszczgte
postgpowanie
w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia polegaj4cego na budowie:
1) Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z prryl4czami w ul. Brzozowej, Modrakowej,
Jesionowej, Szubifskiej, Poznariskiej, Ceglanej orarz od istniej4cego budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na dzialce nr ll28/l do projektowanej przepompowni
Sciek6w na dzialce nr 407110 w miejscowoSci Kcynia, gmina Kcynia.
2) Budowa sieci wodoci4gowej z przyl4czami prry ul. Zielonej (odcinek l4cz4cy
ul. Zielon4 z Parkow4 i konopnickiej) wraz z sieci4 kanalizacji sanitarnej
zprzyl1czami (odcinekl4cz4cy ul. Zielon4 i Konopnickiej) w miejscowoSci Kcynia,
gmina Kcynia.
Ponadto zawiadamiam, iz tutejszy organ wyst4pit o opinig w przedmiocie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia,
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgosr"ry orai do Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Noteciq, zgodnie z arL.64 ust.l pkt 1 i 2
w/w. ustawy z dnia 3 pu2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzia|ywania
na Srodowisko (tj. Dz.U.22013 r.,poz.7235 ze zm.)
W zwi4zku z pov'ry2szym w Referacie Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki
NieruchomoSciami Urzgdu Miejskiego w Kcyni, przy uL Dworcowej 8, pok. 3 w godzinach
ptacy urzgdu w terminie 7 dni od dnia ukazartia sig niniejszego obwieszczenia strony
postgpowania mog4 zapoznawad sig z zamierueniem inwestycyjnym wnioskodawcy, w tym
zkartq informacyjn4 przedsigwzigcia oraz wnosi6 ewentualne uwagi i wnioski.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci w spos6b
zwyczajowo przyjgty, a takhe na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej
www.bip.kc)'nia.pl.
Zgodme z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego, zawiadomienie stron postgpowania uwaaa sig za dokonane po uplywie
14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
z
Zawieszono na tablicy ogloszef
dnia.........,.,.,
r_;
r;
2015 r.
1r
. 11;
-I-
1,:.::.,
lC
r. r( !vnil( Referatu
|:'t
.Zr\
li.rrlrrrt' ,"., OChrOny ..1rn,. . ! i,
ZdjgIo ztablicy ogloszef dnia ..........,.........,.....,...,,20
I 5 r.
i (.:ir!r;Ocil
(Podpis i pieczgi osoby odpowiedzialnej)
Sprawg prowadzi: Adam Kaczmarek
-
inspektor ds. ochrony Srodowiska, tel. 521589-37-45
|
!<i Nie rrtr:h.