Egzamin doktorski z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. Egzamin

Transkrypt

Egzamin doktorski z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. Egzamin
Egzamin doktorski z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.
1. Egzamin przeprowadzany jest na poziomie B1 lub / w przypadkach
indywidualnych ,np.przy przeszeregowaniu na stanowisko adiunkta, po
uprzednim uzgodnieniu / na poziomie B2.
2. Format egzaminu, zakres sprawności językowych, zakres zagadnień
gramatycznych, kryteria oceny określa charakterystyka poziomów
zaawansowania znajomości języka obcego wg standardów Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Opis poziomów biegłosci językowej
według skali ESOKJ
3. Certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie umożliwiają zaliczenie egzaminu z adekwatną do wyniku
certyfikatu oceną Certyfikaty zwalniajace z egzaminu B-2
4. Opis egzaminu –
CZĘŚĆ PISEMNA obejmuje zadania testowe typu Listening Comprehension,
Reading Comprehension, Use of English…
W przypadku B2 Archiwum zawierające przykładowy egzamin B-2
CZĘŚĆ USTNA to krótka prezentacja tematu i treści pracy doktorskiej
kandydata, jego osiągnięć zawodowych , planów na przyszłość; rozmowa na
temat odbytych konferencji, wygłoszonych referatów / posterów, publikacji;
współpracy, wymiany z innymi ośrodkami naukowymi oraz na tematy ogólne.
Wymagana jest umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy w języku
angielskim, sprawne posługiwanie się specjalistycznym słownictwem,
poprawność gramatyczna, poprawna wymowa i intonacja.
5. Organizacja egzaminu.
– szczegółowych informacji dotyczących terminów oraz warunków zgłoszenia
na egzamin udziela Sekretariat SJO.
- zgłoszenia na egzamin / telefoniczne lub osobiście/ przyjmuje Sekretariat
SJO z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
/SJO D-11 IIIp., Tel. 012 617 32 04/
Mgr Anna Ewý
Mgr Kinga Flasińska