Indukcja elektromagnetyczna

Transkrypt

Indukcja elektromagnetyczna
Indukcja elektromagnetyczna
Załóżmy, że w jednorodnym polu magnetycznym
umieściliśmy prostokątną ramkę. W zależności od
Na przesuwającą się poprzeczkę działają cztery siły:
ustawienia ramkę przecina więcej lub mniej linii sił pola. siła grawitacji, siła sprężystości szyn, siła zewnętrzna i
W takiej sytuacji mówimy, że przez powierzchnię ramki siła elektrodynamiczna. Jeżeli poprzeczka przesuwa się
przechodzi różny strumień
ruchem jednostajnym,
wektora indukcji
to (zgodnie z I zasadą
magnetycznej (krócej:
dynamiki)
strumień magnetyczny).
siły działające na nią
równoważą się.
Powierzchni ramki przypisuje się wektor powierzchni.
Wartość tego wektora równa jest polu powierzchni
Przesunięcie poprzeczki wymaga wykonania pracy
ramki, kierunek jest zawsze
przez siłę zewnętrzną
prostopadły do powierzchni, a
Ponieważ kąt pomiędzy przesunięciem a siłą zewnętrzną
zwrot określany umownie w
jest równy zero, więc
zależności od sytuacji.
Siła zewnętrzna jest równa co do wartości sile
Strumień pola magnetycznego
elektrodynamicznej
przez powierzchnię definiuje
równanie:
Jednostką strumienia
Iloczyn lΔto pole powierzchni prostokąta zakreślonego
magnetycznego jest weber
przez poprzeczkę, czyli
Indukcja elektromagnetyczna
Zjawisko fizyczne odkryte przez Michela Faradayaw
roku 1831. Indukcja elektromagnetyczna polega na tym,
że w zamkniętym obwodzie elektrycznym, przez który
przenika zmienny strumień wektora indukcji
magnetycznej, powstaje siła elektromotoryczna indukcji
(SEM indukcji).
SEM indukcji mierzy się w woltach. Jest ona napięciem,
jakie powstaje, gdy rozpatrywany obwód jest otwarty i
prąd indukcyjny nie może w nim płynąć.
Indukcję elektromagnetyczną
zaobserwować można np.:
•przesuwając magnes trwały w
pobliżu zwojnicy,
•przesuwając elektromagnes w
pobliżu zwojnicy,
•umieszczając w pobliżu zwojnicy
elektromagnes, w którym płynie
prąd o zmiennym natężeniu.
Od czego zależy wartość indukowanej siły
elektromotorycznej?
Na metalowych szynach umieszczonych w jednorodnym
polu magnetycznym przemieszcza się ze stałą prędkością
metalowa poprzeczka. Szyny połączone są
galwanometrem.
Ponieważ
więc
ponadto z definicji natężenia i napięcia elektrycznego
czyli podstawiając do
otrzymanego wyrażenia na pracę
Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya
Siła elektromotoryczna indukcji wzbudzona w obwodzie
wskutek zjawiska indukcji elektromagnetycznej jest
ilorazem zmiany strumienia wektora
indukcji magnetycznej i czasu, w
jakim ta zmiana nastąpiła, wziętym ze
znakiem minus.
Znak minus pojawia się dlatego, że prąd indukowany
w obwodzie ma taki kierunek, że jego własne pole
magnetyczne przeciwdziała zmianie strumienia
indukcji magnetycznej wywołującej ten prąd. Powyższą
zasadę nazywa się regułą Lenza.
Indukcja elektromagnetyczna
Przykład:
Jaki kierunek ma prąd indukcyjny w
przypadku przedstawionym na
rysunku?
Wyznaczenie kierunku prądu indukcyjnego wywołanego
zmianą strumienia indukcji pola magnetycznego polega
na:
1.Ustaleniu, czy strumień indukcji pola magnetycznego
rośnie, czy maleje.
2.Wykorzystaniu reguły Lentza: jeśli strumień rośnie, to
pole magnetyczne prądu indukcyjnego rysujemy
przeciwnie do pola magnetycznego zewnętrznego; jeśli
maleje, wtedy pole magnetyczne prądu indukcyjnego
rysujemy zgodnie z polem magnetycznym zewnętrznym.
3.Ustaleniu za pomocą reguły prawej dłoni lub reguły
śruby prawoskrętnej kierunku prądu indukcyjnego.
W przedstawionym przypadku
1.Strumień pola rośnie.
2.Indukowane pole ma zwrot
przeciwny do pola
zewnętrznego.
3.Indukowany prąd płynie
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara.