Marzec 2015

Transkrypt

Marzec 2015
P L H
V
Nr 3 (271)
L Û F
] Q
L N
MARZEC 2015
V D P R
U ]
ISSN 1428-3336
Ç G R
Z \
J
NAKŁAD 2400
P L Q \
miesiĊcznik bezpłatny
‹‡…Šƒ†…Š‘†œ¦…‡c™‹¸–ƒ‹‡Žƒ‘…‡„¸†¦’‡Ï‡ƒ†œ‹‡‹‹™‹ƒ”›ǡ
‹‡…ŠŠ”›•–—•ƒ”–™›…Š™•–ƒÏ›’”œ›‹‡•‹‡
™‹‘•‡‡™‹ƒ–›”ƒ†‘ä…‹ǡ‹Ï‘ä…‹ǡ•’‘‘Œ—‹•œ…œ¸ä…‹ƒǤ
‹‡’Ï›…Šǡ’‡Ï›…Š”ƒ†‘•‡Œƒ†œ‹‡‹
c™‹¦–ƒ”–™›…Š™•–ƒ‹ƒƒÑ•‹‡‰‘ǡ”‘†œ‹‡‰‘…‹‡’σǡ
”ƒ†‘•›…Š•’‘–ƒÑ’”œ›™‹‡Žƒ‘…›•–‘Ž‡
‘”ƒœ•ƒ…œ‡‰‘䙋¸…‘‡‰‘ŒƒŒƒ
ۅœ¦
”œ‡™‘†‹…œ¦…›
ƒ†›
‹›
׌–
‹›
ƒ•‹‡‹…ƒ
ƒƒ–‡Ž–
ƒ—•œ‹‡”œ›ƒ
Ƿdz
12 kwietnia 2015 roku (niedziela) w OSP
w Iłownicy odbĊdzie siĊ II akcja charytatywna
„Razem dla dzieci”, której celem jest:
pozyskanie funduszy na rzecz dzieci niepełnosprawnych Judyty Sadlik, Łukasza
Ficek z Iłownicy, Artura ĝcibik z Landeka, Dominika Wawrzeczko z Rudzicy.
ĝrodki zebrane podczas zbiórki publicznej zostaną przeznaczone na: rehabilitacjĊ,
zakup leków, diagnostyczne wizyty lekarskie, wizyty u logopedy, zakup sprzĊtu rehabilitacyjnego, zakup specjalistycznych pomocy naukowych, opłacenie turnusu rehabilitacyjnego. Szczegóły akcji juĪ wkrótce na plakatach!
ͳͷǦ
Ȃ
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy
Jasienica. Nagrodzie towarzyszyła niespodzianka –
laureat musiał wypiü sok z cytryny, co uczynił z uĞmiechem na twarzy. WyróĪnieni zostali równieĪ muzycy,
który przez 15 lat poĞwiĊcają swój czas, współtworząc
ten wspaniały Big- Band.
Po utworach zagranych na bis wszyscy zebrani miłoĞnicy muzyki zostali zaproszeni na przyszłoroczny
koncert .
Marta PĊkala
15 lutego 2015 r. o godz. 17.00. w Kompleksie Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjnym w Jasienicy odbył siĊ
Karnawałowy Koncert Big Bandu, który od 15 lat
działa przy Gimnazjum w Jasienicy pod batutą pana
Stanisława Urbana. Koncert uĞwietnili swoją obecnoĞcią zaproszeni goĞcie m.in. przewodniczący Rady
Powiatu p. Jan Borowski, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, dyrektor ZSP w Jasienicy Jolanta DuĨniak, dyrektor GOK w Jasienicy Agnieszka Bronowska, przedstawiciel Rady Rodziców Gimnazjum w Jasienicy oraz władze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
i Promocji Gminy Jasienica.
Uroczystego otwarcia koncertu dokonała dyrektor
Gimnazjum w Jasienicy Dorota PĊkala. W programie
koncertu moĪna było usłyszeü utwory nawiązujące do
kultury muzycznej Ameryki Północnej, Europy oraz
naszej rodzimej, polskiej. Zaprezentowane zostały
znane przeboje, a takĪe kilka nowoĞci miĊdzy innymi:
„Just A Gigolo”, „Cheap Skate”, „Kawałek Do TaĔca”,
utwór ze znanego filmu „Janosik” w swingowej aranĪacji, „Singing in the rain“, „Sam's Dixie“, „Enterteiner“, „ Beginner stage band”, „Plunge”.
Niezapomniane wraĪenia zapewniły wystĊpy Katarzyny oraz Natalii KwaĞny, które po mistrzowsku zaprezentowały siĊ w utworach „Pod Papugami”, „Moje
serce to jest muzyk” oraz „Gigi amoroso”. Absolutnym hitem tego niecodziennego koncertu był wystĊp
wokalny grającego w zespole na trąbce pana Sylwka,
który brawurowo wykonał utwór Czesława Niemena
„Płonąca stodoła”.
Podczas koncertu pan Stanisław Urban został wyróĪniony za ogromne zaangaĪowanie w pracĊ z młodzieĪą
gimnazjalną i absolwentami Gimnazjum w Jasienicy,
wielkie serce oraz promocjĊ naszej gminy. Pan Stanisław otrzymał Order Sympatii przyznawany przez
‘†œ‹¸‘™ƒ‹‡
Dyrekcja oraz Rada Rodziców Gimnazjum w Jasienicy składają serdeczne podziĊkowanie wszystkim darczyĔcom i sponsorom
Noworocznego Koncertu Big Bandu,
zorganizowanego z okazji 15 rocznicy załoĪenia
zespołu. Składamy ogromne i szczere podziĊkowania za ĪyczliwoĞü, pomoc i wsparcie naszych
działaĔ.
Nasi współorganizatorzy:
Starostwo Powiatowe
Urząd Gminy w Jasienicy
Gminny OĞrodek Kultury w Jasienicy
Centrum Ubezpieczeniowo – Finansowe
w Jasienicy Leszek Obracaj
Wydawca miesiĊcznika samorządowego „Jasienica”: Gmina Jasienica
Realizacja wydawnicza: Gminny OĞrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360, tel.:33 821 20 56; e-mail:
[email protected]; Redaktor naczelny Romuald BoĪko, e-mail: [email protected]; Z-ca red. naczelnego, red. techniczny, skład: Zofia Polok, e-mail: [email protected];
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia autora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treĞü reklam i ogłoszeĔ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoĞci.
PDU]HF
O'
9
V
9
ͳͻ
/2.$/:<%25&=<²),/,$*2.:0,Ċ'=<5=(&=8*Ð51<0
ʹʹʹͲͳͷ”Ǥ
ƒƒ”‹—•œƒͶͲŽƒ–ǡŒ‡•–Ă‘ƒ–›ǡ‘Œ…‹‡…†™‘Œ‰ƒ†œ‹‡…‹ǡœ™›•œ–ƒÏ…‡‹ƒ
–‡…Š‹‡…Šƒ‹ǡœƒ™‘†‘™‘’‘Ž‹…Œƒ–™„‹‡Ž•‹‡Œ‘‡†œ‹‡Ǥ
.::35$:2²52'=,1$²6$025=Ĉ'
V'
NastĊpne pieniądze na usuwanie skutków powodzi trafią do naszej gminy. Jakie to Ğrodki
i na co zostaną przeznaczone?
Wójt J.P.: Udało siĊ nam pozyskaü Ğrodki
finansowe przeznaczone na usuwanie skutków
powodzi z 2013 roku. W tym celu zgłosiliĞmy kilkanaĞcie dróg, które podczas nadmiernych opadów deszczu zostały w znacznym stopniu uszkodzone. I tak udało siĊ pozyskaü 500 tys. złotych na
przebudowĊ drogi Widok w Rudzicy i 140 tys. zł.
na przebudowĊ drogi Wiejskiej w Jasienicy. Stanowi to 80 % kosztów przebudowy. O dofinansowanie pozostałych 20 % tj. 170 tys. zł bĊdĊ wnioskował podczas najbliĪszej sesji Rady Gminy Jasienica, by moĪna było rozpisaü postĊpowanie
przetargowe i rozpocząü remonty tych dróg.
RównieĪ pozyskaliĞmy Ğrodki na remont drogi DĊbowej w Rudzicy. Jeden z mieszkaĔców udostĊpnił teren na odwierty. Po zakoĔczeniu prac
przez firmĊ wiertniczą, która wpłaciła odszkodowanie za zniszczenie tej drogi i po jej zejĞciu z terenu, droga ta zostanie wyremontowana łącznie
z połoĪeniem na niej dywanika asfaltowego.
Ponadto gmina przystąpiła do przetargu
i wyłoniła inspektora nadzoru do prac związanych
z nadzorem nad inwestycjami drogowymi.
Bardzo dziĊkujĊ radom sołeckim za wytypowanie
do remontu dróg na rok obecny. Została juĪ podzielona kwota na poszczególne sołectwa i w ramach tych kwot bĊdą realizowane remonty tych
dróg w poszczególnych sołectwach.
Nastąpił równieĪ podział Ğrodków z puli głównej
do dyspozycji rad sołeckich na zakup kliĔca, odwodnienia i remonty rowów. MyĞlĊ, Īe znaczące
prace w tym zakresie bĊdą wykonane.
Red.: Czy droga
powiatowa relacji
Bielsko-Biała –
Ligota została juĪ
odebrana?
Wójt Janusz Pierzyna (J.P.):
Droga ta została
odebrana
przez
Zarząd Dróg Powiatowych w lutym br. Ten odcinek realizowany
był przez Starostwo Powiatowe, przy udziale 50 % kosztów niekwalifikowanych ze Ğrodków finansowych Gminy
Jasienica. Trzeba jeszcze raz podziĊkowaü Panu
StaroĞcie, pracownikom starostwa i Zarządowi
Dróg Powiatowych za zaangaĪowanie włoĪone
w przebudowĊ tej drogi, a takĪe firmie wykonawczej. MyĞlĊ, Īe z punktu widzenia komunikacji w
tej czĊĞci gminy, w porównaniu z poprzednim
okresem, zarówno pod wzglĊdem bezpieczeĔstwa
i funkcjonalnoĞci tego odcinka. zaszły kolosalne
zmiany. Dodatkowo przebudowa mostu, który słuĪył bĊdzie bez potrzeby remontu nastĊpnych kilkanaĞcie, a moĪe kilkadziesiąt lat. Pozostał jeszcze problem wiat przystankowych. Nie jest to temat gminy. Jednak Starosta zwrócił siĊ do nas,
gdyĪ w ramach grantu nie jest w stanie tego dokonaü. Mając na uwadze dobro mieszkaĔców,
bĊdziemy siĊ staraü tĊ potrzebĊ zrealizowaü, by
piĊü wiat przystankowych zostało zamontowanych
i w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych zapewniü pasaĪerom odpowiednie
schronienie.
PDU]HF
Ɛƚƌ͘ϰ
V'
ChcĊ bardzo serdecznie podziĊkowaü Panu StaroĞcie Andrzejowi Płonce, za starania o pozyskanie
Ğrodków z programu na usuwanie skutków powodzi, poniewaĪ droga w MiĊdzyrzeczu od wĊzła
drgi S1 w Wapienicy, czyli drugi etap, do centrum
MiĊdzyrzecza otrzymał równieĪ dofinansowanie w
kwocie 1,8 miliona złotych. Ta droga wymagała
znacznego remontu, jest to proces kosztowny i za
to bardzo dziĊkujĊ Panu StaroĞcie.
Na jakie wydarzenia jeszcze warto zwróciü
uwagĊ?
Wójt J.P.: 24 .lutego br. odbył siĊ turniej wiedzy
poĪarniczej szkół podstawowych i gimnazjów
szczebla gminnego.
Z tego tytułu bardzo serdecznie dziĊkujĊ wszystkim uczestnikom, opiekunom, nauczycielom, druhom straĪakom, za przygotowanie uczestników na
bardzo wysokim poziomie. Uczestniczyło w nim
osiem szkół podstawowych i trzy gimnazja. Zdobyta wiedza przez młodych ludzi bĊdzie procentowaü w przyszłoĞci, w ich dorosłym Īyciu.
Za przygotowanie turnieju bardzo dziĊkujĊ Zarządowi
Gminnemu ZOSP i Komendantowi
Gminnemu OSP.
A zwyciĊzcom gratulujĊ i ĪyczĊ godnego reprezentowania nas w turnieju powiatowym.
Uczestniczyłem równieĪ 25 lutego w IV Rolniczym Forum Podbeskidzia na terenie Chybia,
.
które zaszczyciła wiceminister rolnictwa dr Zofia
KrzyĪanowska. Było to bardzo owocne spotkanie.
Materiały z niego zostaną zamieszczone na portalu internetowym Gminy Jasienica. MoĪna bĊdzie
zapoznaü siĊ z tematyką nastĊpnego okresu akcesyjnego, dowiedzieü o dopłatach i o rozwoju tego
sektora na płaszczyĨnie kraju. Główny Lekarz Weterynarii przedstawił materiały dotyczące afrykaĔskiego pomoru ĞwiĔ
Wybory nastĊpnej kadencji władz Stowarzyszenia OLZA w Cieszynie.
Drugiego marca br. podsumowaliĞmy minioną
kadencjĊ pracy Stowarzyszenia Olza w Cieszynie,
skupiającego 17 gmin naszego regionu od JastrzĊbia-Zdroju, Godowa, gmin powiatu cieszyĔskiego i gmin powiatu bielskiego. Podczas tego
spotkania podziĊkowaliĞmy wójtom, burmistrzom
i prezydentom miast za pracĊ ostatnim okresie,
którzy byli delegatami swoich gmin, a obecnie nie
zasiadają w tych władzach i nie reprezentują swoich gmin po ostatnich wyborach samorządowych.
W dalszej czĊĞci odbyło siĊ walne zgromadzenie, które wybrało nowe władze na kolejną
czteroletnią kadencjĊ.
DziĊkujĊ moim kolegom
i koleĪankom za dowód zaufania i wybór na trzecią kadencjĊ na prezesa tego stowarzyszenia i bĊdĊ starał siĊ wypełniaü tĊ funkcjĊ jak najlepiej potrafiĊ.
V9O
Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna otrzymał promesĊ na sfinansowanie naprawy dróg, uszkodzonych w
czasie powodzi w czerwcu 2013 r. – Widok w Rudzicy i Wiejskiej w Jasienicy. Remonty zostaną przeprowadzone w tym roku.
Wojewoda Ğląski Piotr Litwa w poniedziałek 23 lutego wrĊczył wójtowi Pierzynie tzw. promesĊ na
640 tys. zł. – Zabiegałem o pieniądze na naprawĊ zniszczeĔ po powodzi, bo z racji ukształtowania terenu nasza gmina podczas kaĪdej wiĊkszej ulewy jest szczególnie naraĪona na tego rodzaju szkody.
Cieszymy siĊ z tych pieniĊdzy, które juĪ w najbliĪszym czasie pozwolą nam na przeprowadzenie niezbĊdnych remontów – mówi wójt Pierzyna.
Promesa oznacza, Īe Urząd Gminy w Jasienicy moĪe przystąpiü do procedury wyłonienia wykonawcy, który naprawi drogĊ, nastĊpnie otrzyma pieniądze na pokrycie 80 proc. wydatków do wysokoĞci
640 tys. zł. Chodzi o blisko 1,5 km drogi Widok w Rudzicy oraz półkilometrowy odcinek drogi Wiejskiej w Jasienicy. PowódĨ zniszczyła w wielu miejscach asfaltową nawierzchniĊ z poboczami, a w Rudzicy dodatkowo takĪe odwodnienia przy drodze. Wójt Pierzyna zapowiada, Īe w dalszym ciągu bĊdzie starał siĊ o pozyskanie pieniĊdzy na usuniĊcie pozostałych szkód, powstałych w czerwcu 2013 r.
Przypomnijmy, Īe na usuniĊcie szkód wczeĞniejszej powodzi, w 2010 r., Urząd Gminy w Jasienicy
otrzymał ok. 10 mln zł.
– Cieszymy siĊ równieĪ, Īe i staroĞcie bielskiemu Andrzejowi Płonce udało siĊ uzyskaü promesĊ na
naprawĊ drogi, przebiegającej przez naszą gminĊ – dodaje wójt. Starostwo Powiatowe w BielskuBiałej otrzymało od wojewody 1,8 mln zł na naprawĊ drugiego, liczącego 715 m odcinka drogi Bielskiej z Wapienicy do MiĊdzyrzecza Górnego.
Aneta Tolasz
PDU]HF
PDU]HF
ǷO
dz
24 lutego 2015 roku w Gminnym OĞrodku Kultury
w Jasienicy odbyły siĊ kolejne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoĪarniczej „MłodzieĪ zapobiega poĪarom” .
W tym roku o prawo reprezentowania naszej gminy
ubiegało siĊ 44 uczestników w dwóch kategoriach
wiekowych. W grupie szkół podstawowych uczestniczyło osiem czteroosobowych druĪyn reprezentujących wszystkie ZSP z terenu naszej gminy oraz w
kategorii gimnazjów - Gimnazja z: Jasienicy, MazaĔcowic i Rudzicy .
Wszyscy uczestnicy mieli do rozwiązania pisemny
test 25 pytaĔ. CzĊĞü pisemna wyłoniła uczestników
do czĊĞci ustnej, w której odpowiadali na trzy pytania
przed komisją, w skład której wchodzili prezes ZOG
ZOSP RP druh Janusz Pierzyna, komendant gminny
kapitan Roman Marekwica (autor pytaĔ), wiceprezesi
ZOG ZOSP RP Wiesław Siąkała i Krzysztof KuĞ, zastĊpca komendanta druh Aleksander Lorenz i sekretarz ZOG ZOSP RP druhna Helena Janota.
CzĊĞü pisemna wyłoniła druĪynowych zwyciĊzców
eliminacji. W kategorii ZSP zwyciĊĪyła druĪyna ZSP
Jasienica z wynikiem 61 punktów, drugie miejsce
ZSP MiĊdzyrzecze 60 punktów, a trzecie miejsce
z 56 punktami druĪyny ZSP Grodziec i WieszczĊta.
W grupie gimnazjów zwyciĊĪyło Gimnazjum z MazaĔcowic 57 punktów przed gimnazjami z Jasienicy
i Rudzicy po 56 punktów.
Etap ustny wyłonił zwyciĊzców indywidualnych
i tak w grupie młodszej zwyciĊzcą został Jakub
Mendrek ZSP z Rudzicy, drugi był Kacper GraboĔ reprezentant ZSP Grodziec i trzecia Julia Borowska
ZSP Rudzica. W grupie starszej zwyciĊĪył gimnazjalista z Rudzicy Krzysztof Szczypka przed Agnieszką Szywacz z Gimnazjum w Jasienicy i zdobywcą trzeciego miejsca Kamilem Religą z Gimnazjum MazaĔcowice .
ZwyciĊskie druĪyny otrzymały dyplomy i puchary, a tryumfatorzy indywidualni dyplomy i nagrody ksiąĪkowe.
Jakub Mendrek i Krzysztof Szczypka bĊdą reprezentowaü naszą gminĊ 28 marca 2015 roku podczas powiatowych eliminacji OTWP, które odbĊdą siĊ takĪe w Gminnym OĞrodku Kultury w Jasienicy.
Krzysztof KuĞ
͙tWK^h</tE/h<KZE/͙
ͲƉƌŽƑďĂƐƚƌĂǏĂŬſǁnjK^W:ĂƐŝĞŶŝĐĂ
1 maja 2015r odbĊdą siĊ obchody 120-lecia Ochotniczej StraĪy PoĪarnej w Jasienicy. W związku z
tym jednostka OSP poszukuje informacji na temat starych siedzib straĪy: remizy, która znajdowała siĊ
naprzeciwko obecnego UrzĊdu Gminy, a takĪe remizy funkcjonującej kiedyĞ w dolnej czĊĞci Jasienicy
przy ul. Słonecznej (w tym miejscu do tej pory pozostały fundamenty po dawnym budynku).
Interesują nas równieĪ starodawne sprzĊty straĪackie(hełmy, umundurowanie, sikawki rĊczne, itp.),
które moĪna byłoby odkupiü lub ewentualnie sfotografowaü w celu stworzenia ksiĊgi pamiątkowej.
Poszukujemy takĪe dokumentów i zdjĊü – szczególnie z obchodów poprzednich jubileuszy straĪy
poĪarnej. Cenną informacją byłaby dla nas wiadomoĞü , czy jednostka posiadała sztandar przed II wojną Ğwiatową.
JeĞli ktoĞ z PaĔstwa posiada informacje mogące pomóc straĪakom w przygotowaniu planowanych
obchodów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: tel. 692 803 518, 691 955 993 ,
[email protected]
Druhowie OSP w Jasienicy PDU]HF
OO
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” wybrało swoje władze na kolejną kadencjĊ. Prezesem ponownie – juĪ po raz trzeci –
został Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna.
Zgromadzenie członków Stowarzyszenia „Olza” w poniedziałek 2 marca w sali hotelu „Pod
Brunatnym Jeleniem” w Cieszynie wybrało takĪe
pozostałych członków zarządu. Wiceprezesem została Anna Hetman, prezydent JastrzĊbia-Zdroju,
zaĞ członkami zarządu burmistrz Strumienia Anna
Grygierek i wójt Zebrzydowic Andrzej Kondziołka.
W skład komisji rewizyjnej weszli: wójt Gminy
Godowa Mariusz Adamczyk, wójt Istebnej Henryk
Gazurek, wójt Brennej Jerzy Pilch.
Poza wyborem nowych władz i ustaleniem wysokoĞci składek członkowskich, omówiono równieĪ
zasady przygotowaĔ do realizacji projektów, m.in.
w ramach nowego Programu Czesko-Polskiej
Współpracy Transgranicznej w okresie 2014-2020
w Euroregionie ĝląsk CieszyĔski, przede
wszystkim zabezpieczenia funduszy.
W czĊĞci uroczystej prezes Janusz Pierzyna
wraz z Jerzym Nogowczykiem, prezesem Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi CieszyĔskiej podziĊkowali dotychczasowym członkom Stowarzyszenia za współpracĊ, wrĊczyli im teĪ pamiątkowe
statuetki i dyplomy.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” odbyło siĊ juĪ po raz 57. Warto zaznaczyü, Īe wszyscy członkowie zarządu Stowarzyszenia „Olza”
pełnią funkcje społecznie, tzn. bez wynagrodzenia.
Aneta Tolasz
ͳͳǦQO
Coroczne ĞwiĊto, obchodzone w celu wyraĪenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, zwykle wiejskich społecznoĞci. Sołtysi pojawili siĊ juĪ w Ğredniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni
równieĪ rolĊ wiejskich sĊdziów. Z czasem ich mocna pozycja została czĊĞciowo ograniczona. Po upadku komunizmu sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. Obecnie sołtysa wybierają mieszkaĔcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społecznoĞci, która pozostaje na
bieĪąco w sprawach lokalnych. WspółczeĞnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na
zewnątrz, naleĪy m.in. zwoływanie zebraĔ wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy czy teĪ pobieranie podatku rolnego i leĞnego.
W Polsce jest około 40 tysiĊcy sołtysów. Co ciekawe, przemiany obyczajowe nie ominĊły obszarów wiejskich – jeszcze kilkadziesiąt lat temu sołtysami byli praktycznie wyłącznie mĊĪczyĨni, dziĞ panie stanowią prawie jedną trzecią w tej grupie.
Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim sołtysom z terenu Gminy Jasienica wyrazy podziĊkowania za wkład pracy, zaangaĪowanie i aktywną postawĊ na rzecz wspólnoty lokalnej. ĩyczymy duĪo
zdrowia, pozytywnego nastroju, optymizmu, pogody ducha, radoĞci, wszelkiej pomyĞlnoĞci w Īyciu
osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalnoĞci sołeckiej.
.
Przewodniczący Rady Gminy
Wójt Gminy Jasienica
Jan Bat elt
mgr inĪ. Janusz Pierzyna
PDU]HF
‹›—”‹‡ŒƒŽ‘™‡Œ‹Ï‹‘ЇŒ
‘—…Šƒ”׌–ƒ
‹›ƒ•‹‡‹…ƒ
Īyny (Iłownica, Jasienica WieszczĊta i MazaĔcowice),
których zawodnicy rozegrali walkĊ o puchar i medale. Po kolejnych dwóch zaciĊtych meczach, poznaliĞmy zwyciĊzców turnieju. Oto wyniki:
I miejsce i Puchar Wójta Gminy Jasienica zdobyła
reprezentacja ZSP w WieszczĊtach
II miejsce druĪyna z ZSP w Jasienicy
III miejsce zawodnicy reprezentujący ZSP w Iłownicy
Uroczystemu wrĊczeniu pucharu, medali i dyplomów oraz nagród dla wszystkich uczestników zawodów, towarzyszyły gratulacje za wspaniałą sportową postawĊ. DziĊkujemy wszystkim opiekunom za
przygotowanie druĪyn do turnieju.
Składamy gorące podziĊkowania Wójtowi naszej
gminy za patronat nad turniejem i wsparcie finansowe,
dziĊki któremu udało siĊ zorganizowaü zawody,
ufundowaü puchar i nagrody, a takĪe przygotowaü posiłek dla wszystkich uczestników Turnieju oraz Firmie „Ustronianka”, która ufundowała napoje.
Organizator: Katarzyna WałĊzka
27 lutego 2015r. w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w GrodĨcu odbył siĊ XI Turniej Halowej Piłki NoĪnej dla uczniów szkół podstawowych
naszej gminy. Do zawodów zgłosiły siĊ reprezentacje
ze wszystkich oĞmiu szkół podstawowych.
W imieniu organizatorów turnieju, zawodników
i ich opiekunów, powitała dyrektor ZSP w GrodĨcu
Jolanta Tomik, która dziĊkując druĪynom za przybycie, Īyczyła wszystkim nie tylko zwyciĊstwa ale równieĪ walki w imiĊ zdrowej, sportowej rywalizacji,
a przede wszystkim wspaniałej zabawy.
Uroczystego rozpoczĊcia turnieju dokonał Patron
Turnieju - Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna,
który tradycyjnie juĪ, wezwał na pojedynek bramkarzy
poszczególnych druĪyn i próbował ich pokonaü w serii
rzutów karnych.
Walka toczyła siĊ w dwóch grupach :
I - MiĊdzyrzecze, WieszczĊta, Iłownica, ĝwiĊtoszówka
II - MazaĔcowice, Grodziec, Rudzica, Jasienica
Po rozegraniu 12 meczów w obu grupach (w systemie „kaĪdy z kaĪdym”) wyłoniono 4 najlepsze dru
œ‹‡Ñ”‘ˆ‹Žƒ–›‹Ƿœ†”‘™›…‹‡Ž‡Ȃœ†”‘™›†—…Šdz
Klasy I-III
Miejsce I – Szymon Gawlas
Miejsce II – Nadia Kobiela
Miejsce III – Karolina Kwiatkowska
We wtorek 13 stycznia odbył siĊ DZIEē PROFILAKTYKI pod hasłem: „W zdrowym ciele – zdrowy duch.”
W ciągu całego dnia w przedszkolu oraz klasach I-VI dzieci
uczestniczyły w zajĊciach na temat zdrowego stylu Īycia,
właĞciwego odĪywiania, dbania o kondycjĊ fizyczną, higienĊ
osobistą oraz zagroĪeĔ wynikających z uzaleĪnieĔ. Uczniowie wziĊli takĪe udział w zajĊciach praktycznych - wykonywali zdrowe kanapki oraz koreczki owocowe, a dzieci
w przedszkolu ludziki z warzyw i owoców. Na zajĊciach wychowania fizycznego uczniowie klas IV-VI mogli sprawdziü
swoją kondycjĊ fizyczną w czasie testów sprawnoĞciowych
oraz zawodów sportowych.
Na korytarzu zorganizowano gazetkĊ tematyczną oraz
„Kącik zdrowej ĪywnoĞci”, w którym uczniowie mogli degustowaü róĪne rodzaje chleba, orzechów, ziaren i pestek,
owoce oraz „zdrowe niespodzianki” przygotowane przez nauczycieli ZSP Iłownica – krakersy z mąki gryczanej z czarnuszką, ciasto marchewkowe, „pingwinki” z marchewki, sera
mozzarelli i czarnych oliwek oraz koreczki z pastą z bobu
i selera.
Na apelu podsumowującym cały dzieĔ wrĊczono nagrody uczestnikom konkursu plastycznego promującego zdrowy styl Īycia oraz nagrodzono zwyciĊzców zawodów sportowych. W kaĪdej klasie konkurencjĊ zdominowali chłopcy.
Najlepsi okazali siĊ: z klasy IV – Dawid Osinczuk, z klasy
V – Marek Kwiatkowski, z klasy VI – Kamil Marekwica.
Wyniki Konkursu Plastycznego:
Klasy IV-VI
Nagroda główna – Aleksandra WłosiĔska
WyróĪnienie – Marek Kwiatkowski, Natalia MĊcnarowska, Michał Brandys.
Pedagog: Anna Mleczko
PDU]HF
… Z
G Ó R K I …
tŽůŶŝŶŝĞǁŽůŶŝĐLJ
Niewolnictwo istnieje juĪ od staroĪytnoĞci. Niewolnictwo, czyli taki stan, w którym jeden człowiek
staje siĊ własnoĞcią drugiego, a właĞciciel moĪe
z niewolnikiem zrobiü wszystko, traktując go jak
rzecz. RóĪne były formy pozyskiwania niewolników.
Wszystkie jednak nieludzkie, niegodne człowieka…
Oficjalnie niewolnictwo, w Ameryce, zniósł prezydent Lincoln, dla czterech milionów murzynów,
1 stycznia 1863 roku. W Polsce chłopi przestali byü
niewolnikami na swojej ziemi od 1807 roku w zaborze
pruskim, od 1848 w zaborze austriackim, a od 1864
roku w zaborze rosyjskim, gdzie car Aleksander II
wydał dekret o uwłaszczaniu chłopów. Przynajmniej
teoretycznie.
Myliłby siĊ jednak ten optymista, który by sądził,
Īe niewolnictwo odeszło razem z mrokami historii. Bo
niewolnictwo jest nadal, ma siĊ dobrze, a nawet coraz
lepiej, ale juĪ w formie bardziej wysublimowanej
i perfidnej – w białych rĊkawiczkach, na miarĊ XXI
wieku. Bo jak inaczej nazwaü to, co dzieje siĊ na naszych oczach, to o czym mówi cały Ğwiat. I nie idzie
mi nawet o „handel” kobietami, „fermy” niewolników
pozbawionych paszportów i wszelkich praw, czy niewolniczą pracĊ dzieci w Chinach, w Indiach, czy
w Afryce…
WolnoĞü to jest piĊkne hasło! Jednak tylko hasło.
A odzyskiwanie wolnoĞci koĔczy siĊ najczĊĞciej popadaniem w inną niewolĊ, bo - na nasze nieszczĊĞcie wolnoĞü koĔczy siĊ juĪ tam, gdzie zaczyna siĊ ekonomia. Wtedy po wolnoĞci zostają liche parawaniki poszarpane na wietrze, jakieĞ bezwartoĞciowe pracownicze prawa, których i tak nikt nie przestrzega. Poczynając od modnych współczeĞnie korporacji, które zatrudniają najzdolniejszych, najbardziej kreatywnych,
by w krótkim czasie wyssaü z nich wszystkie siły, realizując swoje zamiary, których efektem koĔcowym
jest zysk. Za wszelką cenĊ, a przede wszystkim za cenĊ zdrowia (głównie psychicznego) młodych pracow-
ników, których – gdy nie są juĪ
w stanie tak twórczo pracowaü,
wyrzuca siĊ na Ğmietnik jak
niepotrzebną zabawkĊ. Owi
młodzi zdolni muszą byü dyspozycyjni przez 24 godziny na
dobĊ. Miejsce pracy staje siĊ
wszystkim. I choü zarabiają
nieĨle to tracą najcenniejszą
wartoĞü – właĞnie wolnoĞü.
Ale po cóĪ szukaü zniewolenia w korporacjach.
Wystarczy przyjrzeü siĊ najnormalniejszej, jak siĊ wydaje na pierwszy rzut oka, firmie, gdzie kamery Ğledzą
kaĪdy ruch pracownika, gdzie zatrudniony, np. nadzorujący proces technologiczny musi przez osiem godzin
staü, choü mógłby w tym czasie chociaĪ przysiąĞü na
chwilĊ, by ulĪyü nogom, ale nie wolno, bo właĞciciel
takie ma widzimisiĊ, bo właĞciciel jest Bogiem w
swojej firmie i moĪe latami stosowaü mobing, gnĊbiü
na wszystkie sposoby „poddanych”, bo wie, Īe i tak
jest bezkarny, bo nieszczĊĞnicy pracujący niewolniczo
mogą tylko zacisnąü zĊby i w duchu przeklinaü tego
skur….a, któremu siĊ wydaje, Īe moĪe decydowaü
o wszystkim, Īe wszystko mu wolno (z molestowaniem włącznie), bo przecieĪ wie doskonale, Īe
ktoĞ mający na utrzymaniu rodzinĊ zrobi dosłownie
wszystko, by pracy nie straciü…
Zniewolenie wiĊc kwitnie i nic nie wskazuje na to,
by kiedykolwiek siĊ skoĔczyło. Jeszcze waĪniejsze od
zniewolenia fizycznego jest to psychiczne, gdy juĪ nie
tylko ciało, ale i umysł staje siĊ niewolnikiem psychopatycznych osobników, którzy są właĞcicielami
firm… Wiem coĞ na ten temat z autopsji… JuĪ chciałem napisaü, Īe mam to szczĊĞcie, iĪ chociaĪ na stare
lata jestem naprawdĊ wolnym, ale spojrzałem na palec
ze …złotą obrączką…
Juliusz Wątroba
ƒ‹‹Ž†‡‰ƒ”†ƒ‘™‘–ƒ”•ƒ
z Roztropic, 12 lutego skoĔczyła dziewiĊüdziesiąt
lat. JubilatkĊ serdecznymi Īyczeniami i kwiatami obdarowała rodzina i znajomi. WĞród składających Īyczenia zacnej Jubilatce nie zabrakło przedstawicieli
społecznoĞci Roztropic. Panią HildegardĊ odwiedziła
i złoĪyła Īyczenia delegacja w składzie Jolanta WĊglarzy – przewodnicząca Koła GospodyĔ Wiejskich,
Anna Gawlik – prezes Koła Emerytów, Rencistów i
Inwalidów oraz Andrzej Sowa – radny Rady Gminy
Jasienica.
ĩyczmy, zacnej Jubilatce i jej bliskim, aby radoĞü
ze wspólnego Īycia towarzyszyła im jak najdłuĪej w
zdrowiu i serdecznej atmosferze!
Do urodzinowych ĪyczeĔ i gratulacji dołącza siĊ i nasza redakcja. ĩyczymy duĪo zdrowia i radoĞci!
PDU]HF
O
V
Witóm piyknie!
„Wiydzcie chłapcy, Īe w miłoĞci
nie potrzeba wóm piyknoĞci
łurody nie parcie, z móndrzejszóm siĊ łoĪyĔcie
bydzie zgoda do staroĞci.”
MyĞlołech, Īe se kapke w tym nowym roku spocznym, siednym se przy łoknie i bydym sie dziwoł na
ptoszki, kiere przylatujóm do kormnika, a zawsze majóm pełny. Ale kaj teĪ tam, dyü zaroz z piyrszych dni
stycznia, zadzwonił telefón z Warszawy, Īe mie piyknie pytajóm do tego programu telewizyjnego „Rolnik
szuka Īony”. Pón redaktor ze stolicy tak do mnie prawi:
- Dyü wy sie na tym dobrze znocie, z niejednego pieca
ĪeĞcie chlyb jedli, a wiymy, Īe na tej CieszyĔskij
Ziymi koĪdy gazda ze swoji babeczki je zadowolony.
TóĪ przyjedĨcie do telewizji a powykłodejcie tym naszym chłapcóm, jako ta dziołcha do rolnika mo byü.
Bo my tu wszyscy im dorodzómy, a łóni jak byli kawalerami, tak sóm i bydóm isto deli. TóĪ przyjedĨcie i
tyn problym nóm z głowy weĨcie, bo my se sami rady
z tym nie dowómy.
Mie sie tam do tego programu bardzo jechaü nie
chciało, nie tymu, Īebych mioł strach, Īe sie tam we
Warszawie stracym. Dyü po naszymu łumiym rzóndziü, to sie tam jakosi dogodóm. Jo teĪ bo przeca we
Warszawie moc cieszynioków, kierzy chocioĪ wysztudyrowani to swoji korzynie majóm w zocy i radzi,
jak kierego swojigo trefióm, a mogóm z nim pogodaü.
TóĪ pojechołech, anich sie nie nazdoł, a juĪ Īech był
w tej telewizji. Zakludzili mie to takij wielki sali, ka
juĪ wszyscy na mie czakali. Łokulory doł Īech na nos,
coby teĪ wyglóndaü jak prowdziwy wykładowca na
łuniwersytecie. Wszystkich Īech piyknie przywitoł,
tak jak sie patrzy - po naszymu i zaczyłech wykłodaü.
TóĪ posłóchejcie:
Dziołcha na grónt – czyli Īóna do rolnika musi byü
dobrego gatunku, to ni moĪe byü byle kto i byle co.
Musi byü zdrowo, robotno, musi mieü czym dychaü,
na czym siedzieü, a z koĪdej stróny szyroko.
A szłape musi mieü nejmiyni numer szterycetdwa, coby pewnie stoła na ziymi a wiater jóm nie przewrócił.
Przy takij babie rolnik moĪe byü bezpieczny, bo w
Īniwa, dejmy na to, hyc leje sie z nieba a łón spokojnie moĪe se za nióm stanyü, a piwo wypiü, dyü ciynia
mu kapke trzeja. ZaĞ w zimie tako baba w łóĪku dobrze grzeje i na wónglu przyszporuje, a górnicy mogóm se dali sztrajkowaü, bo mu zima nic nie zrobi. A
dejmy na to, czego nie dej BoĪe, takóm babe cosikej
w krzyĪu chyci i nie moĪe sie wyproĞciü, to jóm gazda w takim wypadku zasmyczy do chałpy, wepiere do
łóĪka i krzyĪa zaroz gorzołkóm poszmaruje. Łón se
musi koniecznie ze dwie półki przy tej robocie wypiü,
łónej teĪ daü, coby se przepłókała haĞle i wierzcie mi,
po takij kuracyji baba zaroz wyskoczy jak noworodek
z cygónki i bydzie chytaü sie roboty. Na drugi dziyĔ
juĪ aji poradzi kopaü w ziymiokach. Do dochtora iĞ
nie musi, tóĪ Narodowy Fundusz Zdrowia kapke
przyszporuje. Podle tych mojich rad takich dziołuch
se chłapcy szukejcie, a ty chude z takimi dłógimi a
szpiczastymi nosami z daleka łobchodĨcie bo taki sóm
łokropnie spórne.
Chłapcy mi tam za taki wykład piyknie podziynkowali, a prawili mi, Īe jak bydóm sie Īyniü to mie na wiesieli napytajóm.
J. N. Josiyniczanin
œƒ‘™‹ƒÑ•–™‘ǡ
Przesyłamy najwaĪniejsze postulaty protestujących rolników i prosimy o rozpowszechnienie prawdziwych powodów protestu rolników na PaĔstwa stronach internetowych i w gazetach lokalnych.
Rolnicy domagają siĊ:
1. Ustawy zapobiegającej wyprzedaĪy ziemi obcokrajowcom.
2. UmoĪliwienia rolnikom sprzedaĪy bezpoĞredniej produktów przetworzonych.
3. Ustawowego zakazu obrotu i uprawy GMO.
4. Kompleksowej i długoletniej polityki rolnej oraz odzyskania kontroli nad przetwórstwem
rolno-spoĪywczym i rynkiem wewnĊtrznym.
5. Zmiany regulacji ustawowych w obszarze szkód łowieckich w sposób zapewniający rolnikom rekompensatĊ poniesionych strat.
6. Powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa.(strona rządowa, rolnicy, przedsiĊbiorcy).
WiĊcej informacji: http://icppc.pl/index.php/pl/postulaty.html
Z powaĪaniem
Przewodnicząca Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO Anna Szmelcer
PDU]HF
9
Jak co roku, w koĞciele parafialnym w Rudzicy, odbył siĊ koncert
kolĊd w wykonaniu dzieci i młodzieĪy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Rudzicy.
Uczniów do wystĊpu przygotowywali PaĔstwo Beata i Jan Borowscy. Koncert, który zyskuje coraz
wiĊkszą popularnoĞü, zgromadził
liczną publicznoĞü. WĞród przybyłych goĞci znaleĨli siĊ przedstawiciele
władz: Wójt Gminy Jasienica Janusz
Pierzyna wraz z małĪonką, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czesław Machalica. Młodych artystów,
ich opiekunów oraz zgromadzonych
słowami pełnymi ciepła i ĪyczliwoĞci
przywitał proboszcz ks. kanonik Jan
Gustyn.
Anielskie głosy młodych wykonawców stworzyły wyjątkową atmosferĊ. Dzieci przypomniały wiele znanych i lubianych polskich kolĊd i pastorałek. Po odĞpiewaniu kaĪdej
z nich, artystów nagradzano zasłuĪonymi brawami. Urozmaiceniem była piĊkna recytacja zmuszających do refleksji i zadumy
wierszy autorstwa Juliusza Wątroby, rudzickiego poety i satyryka.
Sam autor zaszczycił wszystkich swą obecnoĞcią wraz z Īoną i
wsłuchiwał siĊ w wiersze w wykonaniu młodego pokolenia.
PublicznoĞü gromkimi brawami wyraziła swój zachwyt i uznanie
dla wykonawców oraz dyrygentów, a owacja na stojąco z pewnoĞcią na długo pozostanie w pamiĊci młodych kolĊdników. Zebrana
podczas koncertu ofiara pieniĊĪna, w całoĞci została przeznaczona
na renowacjĊ stajenki wystawianej co roku na zewnątrz koĞcioła w
okresie boĪonarodzeniowym. Zapraszamy za rok!
Agnieszka Lanc
OO
Jak kaĪdego roku, młodzieĪ z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy, pod
czujnym okiem nauczycieli Jolanty MĪyk
oraz Marty PoĞlednik, przygotowała dla
mieszkaĔców Rudzicy Jasełka na wesoło.
WĞród licznie przybyłych goĞci znaleĨli
siĊ ks. proboszcz Jan Gustyn, radny powiatu bielskiego Jacek Staszek oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Jasienica
Czesław Machalica.
Wszyscy wspólnie mogli przeĪyü historiĊ Marii i Józefa, którzy po bezowocnych
poszukiwaniach zdecydowali siĊ przenocowaü w stajence. CałoĞü przedstawienia,
ukazująca w zabawny sposób scenki z Īycia Heroda oraz wyczekujących przybycia
Zbawiciela pasterzy, mĊdrców i aniołów,
przeplatana była kolĊdami i pastorałkami.
MłodzieĪ gimnazjalna pod kierunkiem
dyrektora Jana Borowskiego, nie zawiodła
i tym razem, zachwycając swym Ğpiewem
publicznoĞü.
Agnieszka Lanc
PDU]HF
ƒ–”‹‘–ƒ…œ›„ƒ†›–ƒǫ
Do czasu opuszczenia goĞcinnej przystani w Jaworzu, ojciec szukał w Bielsku miejsca, gdzie moglibyĞmy siĊ
zatrzymaü i znalazł je, z pomocą Rosjan, na obecnej nim, przez Wojskowy Sąd Rejonowy, skazanych zostało innych 6-ciu członków NOW a wyrok wykonano
ul. Konopnickiej, naprzeciw basenu.
Wtedy dopiero wyruszyliĞmy, w czasie dnia, w stronĊ 02.09.1946r. Zwłoki pochowano na cmentarzu w CieBielska (II etap). Zabrała siĊ z nami rodzina znajo- szynie. WiadomoĞü o miejscu pochowania ojca otrzymych ojca. Razem było nas 9 osób. MieliĞmy do dys- maliĞmy od znajomego ojca, który w tym czasie był
pozycji 2 kołowy wózek, na którym wieĨliĞmy nasz straĪnikiem wiĊzienia. Podczas całego pobytu ojca w
dobytek. Był to worek ziemniaków, trochĊ zboĪa i in- wiĊzieniu, utrzymywał on listowny kontakt z mamą
ne rzeczy, które posiadaliĞmy. Do celu dotarliĞmy bez przekazując jej wiadomoĞci od ojca. Otrzymane listy
przeszkód a to, co zastaliĞmy było luksusem. W bu- mama natychmiast niszczyła, choü zachowały siĊ z
dynku tym mieszkał, w jednej połowie, dowódca jed- nich dwa, jeden z datą 31.07.1946r. Podczas pobytu
nostki Īołnierzy radzieckich, znajdującej siĊ w byłych ojca w wiĊzieniu, 25.10.1945r. urodziła siĊ najmłodkoszarach Wojska Polskiego a w drugiej połowie kaĪ- sza córka ElĪbieta.
da z rodzin zajĊła po jednym umeblowanym pokoju. Po zapoznaniu siĊ z Īyciorysem ojca nasuwa siĊ pytaBył to dom opuszczony przez niemiecką rodzinĊ, któ- nie: co trzeba w Īyciu zrobiü lub nie zrobiü, aby znara uciekła przed Rosjanami zostawiając wszystko. Ro- leĨü siĊ w gronie patriotów lub bandytów i dlaczego
sjanie jednak czuli siĊ właĞcicielami wszystkiego, co ojciec po wszystkich tych trudach, cierpieniach, tubyło w domu i decydowali, z czego moĪemy korzy- łaczkach i upokorzeniach, po zakoĔczeniu II wojny
Ğwiatowej i okupacji, wstąpił do NOW? Zapewne dlastaü.
WiadomoĞü o zdobyciu Berlina i kapitulacji Rzeszy tego, Īe nie chciał ponownie przeĪywaü okupacji soNiemieckiej ( 08.05.1945r.) przyjĊliĞmy wraz z Rosja- wieckiej.
nami bardzo uroczyĞcie. Było głoĞno i wesoło, ojciec BĊdąc w bliskim kontakcie z oficerami Armii Czergrał na harmonii a Rosjanie taĔczyli kazaczoka i gło- wonej, jako łącznik terenowego plutonu AK w BrenĞno wykrzykiwali: „Berlin nasz!” Wspólne zamiesz- nej, w celu pomocy w wyzwoleniu spod okupacji niekiwanie z Rosjanami było bardzo dobre. Zapewne za- mieckiej, miał ĞwiadomoĞü, co zdarzyło siĊ z oficerasługą tego był dowódca jednostki, który był bardzo mi Wojska Polskiego w Katyniu i jaki los moĪe spodobrym człowiekiem, bo dochodziły do nas wieĞci o tkaü tych, co nie podejmą siĊ współpracy z nowym nazachowaniach innych Rosjan, którzy dopuszczali siĊ jeĨdĨcą. Ta niepewnoĞü jutra spowodowała, Īe mnogwałtów, kradzieĪy i morderstw osób, które reagowały Īyły siĊ róĪne organizacje ruchu oporu, „poakowskie”,
które podjĊły walkĊ z nowym okupantem. Tworzyły
na ich zachowania.
Pod koniec maja 1945 roku wróciliĞmy do Jasienicy. siĊ równieĪ i takie, które miały inne cele, bo przecieĪ
Rosjanie zawieĨli nas swoim samochodem wojsko- napad na mojego ojca i jego rodzinĊ nie zorganizowali
wym i zamieszkaliĞmy w małym pokoju u PaĔstwa jego współtowarzysze broni. Brak odpowiedzi na to
Kotasów, poniewaĪ dom, w którym mieszkaliĞmy po- pytanie jest powodem, Īe dokonania organizacji
przednio, został spalony. I tu, na pozór, Īycie płynĊło zbrojnych podziemia niepodległoĞciowego, wywodząnam spokojnie do czasu, kiedy to po kilku tygodniach cego siĊ z rozwiązania Armii Krajowej, do dziĞ budzą
naszego pobytu, wtargnĊła siĊ w nocy grupa uzbrojo- wiele kontrowersji wĞród czĊĞci społeczeĔstwa. Dlanych mĊĪczyzn. Zmasakrowali ojca. Chcieli podpaliü tego, jeĞli jest to jeszcze moĪliwe, naleĪałoby inforna jego palcach u rąk owiniĊte i nasączone naftą mowaü społeczeĔstwo o zadaniach organizacji i okosznurki, ale odstąpili od tego zamiaru. PoniewaĪ w licznoĞciach, w jakich ich członkowie musieli działaü,
domu nie było nic wartoĞciowego, ĞciągnĊli mamie aby je wykonaü i znaleĨü sposoby na zdobycie ĪywnopierĞcionek i odeszli. Kto to był i dlaczego dokonali Ğci, odzieĪy i broni.
tego napadu zostanie tajemnicą, gdyĪ rodzice albo nie UwaĪam, Īe nie jest jeszcze odpowiednia pora na stawianie pomników, nie mając gwarancji, Īe nie staną
wiedzieli albo nie mogli powiedzieü.
Po tym wydarzeniu nasze Īycie wydawało siĊ byü siĊ one obiektami profanacji.
owiane jakąĞ tajemnicą. Mówiło siĊ, Īe ojciec pracuje Członkowie zbrojnego podziemia tamtego okresu nie
w Milicji Obywatelskiej w Skoczowie. Kiedy wracał oczekiwali Īadnych wyróĪnieĔ czy pomników, bo
nocą, zdarzało mu siĊ przynosiü do domu broĔ, pe- składając przysiĊgĊ przed swoimi komendantami, na
wiernoĞü zachowania tajemnicy aĪ do Ğmierci oraz
peszkĊ.
Sytuacja taka trwała do 07.10.1945r, kiedy to ojciec wierne wykonywanie rozkazów, otrzymywali odpowracając z koĞcioła, wraz z wiĊkszą grupą znajomych, wiedĨ przyjmującego: „PrzyjmujĊ CiĊ w szeregi armii
zatrzymał siĊ w mieszkaniu jednego z nich. Wtedy to konspiracyjnej, walczącej z bronią w rĊku. ZwyciĊfunkcjonariusze UrzĊdu BezpieczeĔstwa otoczyli bu- stwo bĊdzie Twoją nagrodą, zdrada karana jest Ğmiercią”
dynek i aresztowali wszystkich w nim obecnych.
Jak siĊ póĨniej okazało, ojciec, od 01.07.1945roku, na- Mam nadziejĊ, Īe Īyciorys ojca i związane z nim wyleĪał do nielegalnej Narodowej Organizacji Wojsko- darzenia posłuĪą jako Ğwiadectwo wydarzeĔ okresu II
wej (NOW), której celem była walka z rodzącą siĊ wojny ĝwiatowej oraz jako ilustracja zachowaĔ, niewładzą komunistyczną w Polsce, z bronią w rĊku a których Polaków, na rodzącą siĊ władzĊ komunistyczjednoczeĞnie od sierpnia 1945 roku wstąpił do UrzĊdu ną w naszym regionie, po II wojnie Ğwiatowej.
BezpieczeĔstwa, jako zwiadowca NOW.
Po aresztowaniu ojciec wiĊziony był w Cieszynie,
Józef, syn Jana Dziedzica
gdzie został osądzony i skazany na Ğmierü. Wraz z
PDU]HF
Wszystkim mieszkaĔcom Gminy Jasienica
ĪyczĊ zdrowych i radosnych
ĝwiąt Zmartwychwstania PaĔskiego.
Niech czas spĊdzony w gronie rodzinnym
wypełni Wasze serca
wiarą, nadzieją i miłoĞcią.
‘•‡Ïƒ‡Œ
–ƒ‹•Ïƒ™œ™‡†
Najserdeczniejsze Īyczenia pełnych
wiosennej radoĞci ĝwiąt Wielkanocnych
=RND]ML
ĝZLąW:LHONDQRFQ\FKQDMOHSV]H
Ī\F]HQLDUDGRĞFLQDG]LHL
LZV]HONLHJRGREUD
:V]\VWNLP
&]áRQNLQLRP.yá*RVSRG\Ĕ:LHM
VNLFKRUD]&]\WHOQLNRPÄ-DVLHQLF\´
VNáDGD
*PLQQD5DGD.RELHW
1LHFK&KU\VWXV=PDUWZ\FKZVWDá\
]HĞOHQDQDVáDVNĊQDG]LHL
SRNRMXLPLáRĞFL
1LHFKWRZDU]\V]ąQDPRQH
QLHW\ONRZ:LHONDQRF
OHF]SU]H]FDá\F]DV
składają
Gminny OĞrodek Kultury
Zespół Redakcyjny
„Jasienicy”
œƒ‘™‹ƒÑ•–™‘
serdecznie zapraszamy
na
Q
O
im. Rudolfa Gila w ĝwiĊtoszówce,
który odbĊdzie siĊ 14 marca 2015 r.
od godziny 14ºº do 18ºº
„Tanecznym krokiem przez Ğwiat”.
ä”׆–ƒ‡…œ›…Š”›–×™œ”×Л…Š•–”‘ä™‹ƒ–ƒ—…œ‹‘™‹‡œƒ’”‡œ‡–—Œ¦—ŽǦ
–—”›™‹‡Ž—…‹‡ƒ™›…Š”ƒŒ×™—”‘’›ǡœŒ‹ǡƒƒ™‡–‘„—‡”›Ǥ
’”‘‰”ƒ‹‡’”œ‡™‹†œ‹ƒ‘ƒ—¸—„›‘”ƒœ“—‹œ›œ™‹¦œƒ‡œ–ƒÑ…‡Ǥ
œƒ•—‹Ž‹–ƒĂ‡•Ï‘†‹’‘…œ¸•–—‡Ǥ
PDU]HF
Uczniowie, Pracownicy oraz Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila
O9*
Warsztaty malowania na szkle to jedne z wielu zajĊü,
jakie zorganizowano w szkole podstawowej w Rudzicy w Gminie Jasienica w czasie tegorocznych ferii.
– Szkoda, Īe zimowisko w szkole siĊ juĪ koĔczy.
Zawsze zajĊcia były bardzo ciekawe – mówi szóstoklasistka Hania CzerwiĔska, uczestniczka ferii w
szkole w Rudzicy. Po raz pierwszy w zimowisku
wziĊła udział bĊdąc jeszcze w przedszkolu, na zajĊcia
przychodziła wtedy razem ze starszą siostrą. Od tamtej pory przez te wszystkie lata nie opuĞciła ani jednego dnia zimowisk. Nauczyciele chwalą ją, bo jako
najstarsza w grupie pomaga im w opiece nad młodszymi dzieümi. – W przyszłym roku pójdĊ do gimnazjum, szkoda, bo w zimowisku nie bĊdĊ mogła juĪ
uczestniczyü – dodaje.
W czasie dwóch tygodni ferii w zajĊciach w placówce
w Rudzicy wziĊło udział łącznie 80 dzieci. Dyrektor
Alicja Radgowska wyjaĞnia, Īe szkoła tak zorganizowała zajĊcia, aby uczestnicy nie mieli okazji siĊ nudziü. Warsztaty malowania na szkole przeprowadzili
specjaliĞci z Regionalnego OĞrodka Kultury w Bielsku. Dzieci czĊsto wyjeĪdĪały, m.in. na basen i do kina, Studia Filmów Rysunkowych, Muzeum Fauny
i Flory Morskiej w Jaworzu, a takĪe do Chlebowej
Chaty w Górkach, gdzie uczyły siĊ piec podpłomyki.
To nie były jedyne zajĊcia kulinarne, panie z miejscowego Koła GospodyĔ Wiejskich przed tłustym
czwartkiem razem z dzieümi piekły „oponki”, a wiĊc
rodzaj pączków z białego sera i mąki. Na zimowisko
zaproszono łowczego z koła łowieckiego „ĝlepowron”, który opowiadał, jak naleĪy dbaü zimą o zwierzĊta, zaĞ myĞliwska sygnalistka odgrywała na trąbce
komendy, uĪywane podczas polowaĔ. Z dzieümi spotkali siĊ równieĪ miejscowi artyĞci, Florian Kohut,
twórca Muzeum Stracha Polnego, oraz Krzysztof
Czader, rzeĨbiarz z Chaty Regionalnej w MiĊdzyrzeczu.
Władze Gminy Jasienica na dofinansowanie zajĊü na
zimowiskach w oĞmiu miejscowych szkołach przeznaczyły w tym roku 9,5 tys. zł. Kwota ta pozwoliła
sfinansowaü m.in. wyjazdy uczestników zimowisk na
basen, lodowisko, do kina i na wycieczki autokarowe,
takĪe zakup materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia zajĊü i warsztatów plastycznych. Dodatkowo z
gminnego budĪetu zostało opłacone wynagrodzenie
nauczycieli, prowadzących feryjne zajĊcia.
Mirosław Łukaszuk
9
›”‡…Œƒ‹ƒ†ƒ‘†œ‹…×™‡•’‘Ï—œ‘Ž‘Ǧ”œ‡†•œ‘Ž‡‰‘™‹¸†œ›”œ‡…œ—
•Ïƒ†ƒ•‡”†‡…œ‡’‘†œ‹¸‘™ƒ‹ƒ™•œ›•–‹‘†œ‹…‘‹”ƒ…‘™‹‘ǡ–×”œ›
™Ï¦…œ›Ž‹•‹¸™’”œ›‰‘–‘™ƒ‹‡ǷƒŽ—‘†œ‹…×™ʹͲͳͷ”Ǥdz
œ‹¸—Œ‡›”×™‹‡Ă’‘•‘”‘ǡ–×”œ›œ†‡…›†‘™ƒŽ‹•‹¸ƒ•™‡•’”œ‡©™‘”‰ƒ‹Ǧ
œƒ…Œ‹ǷƒŽ—‘†œ‹…×™ʹͲͳͷ”Ǥdz
TEGOROCZNYMI SPONSORAMI BYLI:
1. ĝląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS Bielsko-Biała
2. Lennert Małgorzata Delikatesy Ania
3. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rolnik w
MiĊdzyrzeczu
4. Konieczna Halina. Ferma Drobiu MiĊdzyrzecze
5. SG system Szczypka Grzegorz
6. Firma Okmar-Plastik Marek Szczypka
7. Komers-Mag Zakład Przetwórstwa Rybnego
8. Kwiaciarnia Stokrotka GraĪyna Stokłosa
9. OSP MiĊdzyrzecze Górne
10. Centrum Kształcenia Zawodowego Cypcer Stanisław
11. Studio Urody Magnifique
12. Po ĝwiecie Kuchni
13. PrzedsiĊbiorstwo Handlowo Usługowe Bernadeta Wyciszkiewicz
14. KABA - PrzedsiĊbiorstwo Budowlane - Janusz
Pawłowski
15. Koło Łowieckie HUBERTUS w MiĊdzyrzeczu
16. Kea Salon Fryzjerski Danuta ĝlĊk
17. Zakład Przetwórstwa MiĊsnego Karol & Agata
Czaderna
18. Cukiernia Jagódka w MiĊdzyrzeczu
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Dzida Piotr
Salon Fryzjerski GLAMUR Magdalena Gawlas
Paged Meble Jasienica
Firma Usługowo Handlowa Marek Maciasz z
Piekielnika
Butik MK Fashion
Stolmark Dariusz Ryrych
Studio Urody Avalanche Magdalena Magiera
Zmełty Beata i Andrzej
TOP FITNESS Jasienica
Ekspert Roman Królak
Hurtownia Kwiatów RóĪa
Pracownia Florystyczna Endzi Anna Stefan
Zofia Huculak
Katarzyna Jezutek
Hurtownia Ambi
Hurtownia Pe-Pe
Hurtownia MIX Jaworze
Genowefa KwiecieĔ
Polszlif Rudzica
Sed -Ja
Korbasowy Dwór
Centrum Ogrodnicze Szarotka
Aluprof Bielsko-Biała
PDU]HF
Ƿc
dz
sownie ubrana para zataĔczyła je. RównieĪ stroje pozostałych wykonawców korespondowały z wykonywanymi
utworami. Była wiĊc zabawa, ale i rywalizacja, którą
oceniała czteroosobowa komisja pod przewodnictwem
Beaty Olmy z PaĔstwowej Szkoły Muzycznej. Oczekując
na jej decyzje, zebrani wysłuchali opowieĞci kpt.Ī.w. Jerzego Ryrycha o pracy na morzu oraz zobaczyli inscenizacjĊ Puckich ZaĞlubin.
Wreszcie werdykt: wĞród solistów I miejsce zdobyła Zuzanna Buzderewicz – Gimnazjum nr 1 w Jaworzu; II
miejsce – Aneta Puczka LO IV; III miejsce- Wojciech
Stosel SP 2 w Zakopanym. WyróĪnione zostały Izabela
Kurcjus i Zuzanna Czader z Gimnazjum nr 1 w Jaworzu.
W kategorii zespoły: I miejsce zostało przyznane
„Galeonowi II” z Gimnazjum 1 w Łodygowicach, który
otrzymał takĪe nagrodĊ publicznoĞci; II miejsce – „Ardente” GOK w Buczkowicach; III miejsce – „Fairy Tale” GOK w Jasienicy.
WyróĪniono takĪe „Wiewiórki” ZSP w Jasienicy
oraz „Shantymentalnych” SP 1 w Łodygowicach.
DziĊkując wszystkim uczestnikom, gratulując zwyciĊzcom Prezes OkrĊgu LMiR Edward Szpoczek skierował szczególne słowa uznania pod adresem Agnieszki
JĊdrusiak-Malec i Katarzyny CieĞlickiej za trud zorganizowania Konkursu. WrĊczył im oraz Dyrektorowi LO IV
jak równieĪ reprezentantom władz miasta okolicznoĞciowe dyplomy i upominki wprost z Pucka. ZachĊcił
takĪe cytując Adama Mickiewicza -„szukajcie ludzi co
Ğpiewają, Ĩli ludzie pieĞni nie znają” oraz wezwał:
„płyĔmy w dal, nie patrzmy wstecz, lecz w słoĔca zorzĊ,
jest tylko jedna waĪna rzecz – to polskie morze”.
Edward Szpoczek
Przed 95-laty w Pucku, a 70 lat temu w Kołobrzegu Polska została zaĞlubiona z Morzem. Najpierw uzyskała
krótki dostĊp do morza od Gdyni po Hel. Prorocza legenda głosiła, Īe wrzucona do Bałtyku przez gen. Józefa
Hallera obrączka zaĞlubinowa miała odnaleĨü siĊ w
Szczecinie, by nasze morskie okno na Ğwiat było odpowiednio szerokie. Wypełniła siĊ ona w marcu 1945 roku,
gdy w Kołobrzegu kpr. Franciszek Niewidziajło zanurzył
w morskiej fali sztandar Wojska Polskiego.
Wspomnienia o tamtych wydarzeniach towarzyszyły
uczestnikom IX MiĊdzyszkolnego Konkursu Piosenki
ĩeglarskiej, który odbył siĊ 20-02-2015 w BielskuBiałej. Tak jak dotychczas gospodarzem było Szkolne
Koło Ligi Morskiej i Rzecznej IV LO im. KEN. Witając
dzieci i młodzieĪ z Zakopanego (SP 2), Łodygowic,
DrogomyĞla, Buczkowic (GOK), Jasienicy (ZSP i GOK),
Jaworza (Gim. 1) oraz z Bielska-Białej (LO IV, LO VIII)
w nowej siedzibie, dyr. Mirosław Sapeta Īyczył szlachetnej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy.
ĝwiadkami jej byli Janusz Kaps i Ewa Szymanek-Płaski
z Miejskiego Zarządu OĞwiaty, oraz Barbara Trojan z
Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki UM w BielskuBiałej, którzy reprezentowali instytucje fundujące puchary i nagrody. WĞród goĞci byli przedstawiciele oĞrodków
Īeglarskich – „Halny” i Yacht Klub Polski Bielsko oraz
władz OkrĊgu Bielskiego LMiR.
SoliĞci i zespoły, a było ich 24, zaprezentowali piosenki Īeglarskie o róĪnorodnym charakterze muzycznym
i choreograficznym. Przebijała z nich nostalgia za bezpieczną keją, tĊsknota za ukochanymi, ale i radoĞü obcowania z morskim Īywiołem. Słowa i rytmy refleksyjne
mieszały siĊ z ostrymi dĨwiĊkami i twardym marynarskim jĊzykiem. Wykonawcy zadbali teĪ o dynamikĊ
przekazu. PłynĊli wiĊc w rytm muzyki, wykonywali prace Īeglarskie, taĔczyli oraz walczyli.
„TatrzaĔska Łajba” z Zakopanego pokazała „BijatykĊ” piracką w góralskich strojach. Zespół „Shantymentalni” z Łodygowic zaĞpiewał „KapitaĔskie tango”, a sto-
-$1%(7
‹‡•œƒ‹‡…‡œŒƒŽƒ
‹‡Ž‰”œ›ƒ
œ‹‡Ž•ƒǦ‹ƒÏ‡Œ
†‘Oƒ‰‹‡™‹
’”œ‡†ƒĂ‘•–‹‹‰ƒŽƒ–‡”‹‹
„‡–‘‘™‡Œ
—Ïƒ†ƒ‹ƒ‘•–‹„”—‘™‡Œ
ͲǦ
Ǧ—Ïƒ†ƒ‹ƒ‘•–‹‰”ƒ‹–‘™‡
Ǧ—–™ƒ”†œƒ‹‡’‘†Ï‘Ăƒ
Ǧ™›…‡ƒ
Ǧ—•Ï—‰‹‹‹‘’ƒ”¦
Ǧ†”‡ƒĂ‡
7(/
Ǧ™›ƒŒ‡œƒ‰¸•œ…œƒ”‡
30 kwietnia – 03 maja 2015 r.
Zapisy na pielgrzymkĊ rozpoczĊły siĊ
i bĊdą dokonywane do 29 marca 2015 r.,
w ksiĊgarni Ğw. Rity, w Bielsku-Białej,
ul. R. Traugutta, przy dworcu PKS (obok
przejĞcia podziemnego, przy ul. Piastowskiej).
Zapisy, prowadzone w kilku punktach diecezji
oraz w internecie …
Szczegóły moĪna znaleĨü na stronie
http://faustyna.diecezja.bielsko.pl/
%,(5<
43-386 ĝwiĊtoszówka
PDU]HF
MDQEHW#YSSO
Podczas tegorocznych ferii zimowych zostały zorganizowane zajĊcia dla dzieci w Gminnym OĞrodku Kultury w
MazaĔcowicach.
Było ĞnieĪnie, mgliĞcie i odkrywczo. W pierwszym dniu
uczestnicy po grach i zabawach integracyjnych wykonali
podkładki pod kubek. NastĊpnie wziĊli udział w grach i
zabawach na Ğniegu. Wykonali mroĨne eksperymenty z suchym lodem. DzieĔ zakoĔczył siĊ otwarciem 4 biur detektywistycznych.
We wtorek młodzi odkrywcy wybrali siĊ do kina na „Pingwiny z Madagaskaru". Wszyscy przecieĪ lubią te sympatyczne nieloty z krainy pokrytej lodem. Mamy jednak wraĪenie, Īe równie duĪą atrakcją co sam film, była moĪliwoĞü
zrobienia zakupów przekąsek na seans :-) oraz podróĪ autobusem komunikacji miejskiej. Po powrocie do GOK-u
wykonali Ğwieczniki, które przypominały ludziki oraz pobawili siĊ z chustą animacyjną.
W ĞrodĊ, zaczĊły działaü biura detektywistyczne. KaĪde
biuro otrzymało 6 wskazówek oraz 5 zagadek do odgadniĊcia. Zagadki były ukryte w całym budynku. KaĪde biuro, doĞü dobrze poradziło sobie z rozwiązywaniem zagadek. Odwiedzili nas równieĪ wspaniali goĞcie, była to ekipa „Pana Korka". Przygotowali dla nas wspaniały wykład
o dĨwiĊkach. Młodzi naukowcy dowiedzieli siĊ, Īe moĪna
graü na stoliku, a sól do tej muzyki moĪe taĔczyü. Pomocnicy Pana Korka pokazali nam taĔczące wiórki z korka.
KaĪdy uczestnik zajĊü wykonał dwa instrumenty, na których moĪna było graü: słomkĊ oraz rĊkawiczkofon.
Po wizycie goĞci, przyszedł czas na warsztaty kulinarne.
Uczestnicy postanowili przygotowaü siĊ do tłustego
czwartku, dlatego sami zrobili lukier i kolorowymi, cukrowymi posypkami ozdobili upieczone donaty. KaĪdy
zjadł jedno swoje dzieło, a drugim podzielił siĊ z rodzicami.
W przedostatni dzieĔ naszych wspólnych ferii było bardzo
pracowicie. Od samego rana uczestnicy zimowiska zabrali
siĊ do wykonania pracy plastycznej - malowali abstrakcje
na folii. PóĨniej wybraliĞmy siĊ na krĊgle i do sali zabaw.
Po powrocie do GOKu zjedliĞmy pyszny obiad i rozpoczĊliĞmy warsztaty z koralików. KaĪdy uczestnik zimowiska
samodzielnie (lub przy drobnej pomocy) z koralików ułoĪył przestrzenną waĪkĊ, która moĪe posłuĪyü jako breloczek lub wisiorek.
Ostatni dzieĔ był równie atrakcyjny jak poprzednie cztery.
Podczas tego dnia, uczestnicy
mieli wiele zadaĔ do wykonania. ZaczĊli rano od detektywistycznych poszukiwaĔ.
NastĊpnie przygotowali deser
- tĊczową galaretkĊ. Wyszli
równieĪ na ĞwieĪe powietrze,
by skorzystaü z atrakcji
ĞnieĪnych zabaw. Po powrocie zjedli pyszny obiad i zabrali siĊ do walentynkowej
pracy plastycznej - serce z
kolorową pajĊczyną.
Na koniec, kaĪdy uczestnik
otrzymał pamiątkowe zdjĊcie
oraz dyplom. Bardzo szybko
minął nam tydzieĔ ferii spĊdzony razem. Mamy nadziejĊ,
Īe spotkamy siĊ znów - byü
moĪe w wakacje:)
DĂŐĚĂWƌnjĞŵLJŬ
PDU]HF
Ƿdz
W tym roku Przedszkole Publiczne w ĝwiĊtoszówce uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „Cała Polska czyta dzieciom”, dziĊki czemu
organizowanych jest wiele akcji kulturalnych
i tematycznych.
We wtorek 17 lutego zaskoczone dzieci zobaczyły w drzwiach swojej sali jednego z najbardziej lubianych bohaterów dzieciĊcych ksiąĪeczek - Īółwia Franklina, którego przywitały
z wielkim entuzjazmem. GoĞü rozpoczął od zapoznania siĊ z dzieümi poprzez zabawy, gry i
rozmowy. NastĊpnie wychowawczyni grupy
przeczytała dzieciom jedną z bajek o przygodach naszego bohatera pt.: Franklin mówi
„przepraszam”. Nie zabrakło równieĪ zabawy
dydaktycznej, a mianowicie grupowego układania puzzli z wizerunkiem naszego goĞcia,
która wzbudziła w uczestnikach ducha zdrowej
rywalizacji. Za działanie, dzieci otrzymały
franklinowe kolorowanki oraz nagrody ufundowane przez wydawnictwo „Debit”. Wizyta
Franklina przyniosła dzieciom wiele radoĞci, a
za tak gorące przywitanie Īółwik rozdał im „Ordery przyjaciół Franklina”.
Realne spotkanie z bohaterem ksiąĪki, a nie tylko czytanie o nim, zachĊca dzieci do bliĪszego spotkania z lekturą.
Lidia Pytlik
Magdalena Danielczyk
O
Program Wiarygodna Szkoła powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebĊ promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół,
które reprezentują właĞciwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz
zapewniają odpowiednie bezpieczeĔstwo swoim uczniom. Synonimem
uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat WiarygodnoĞci,
który
jest
dowodem
spełnienia powyĪszych kryteriów i potwierdzeniem
właĞciwych standardów funkcjonowania szkoły.
Szkoła
Podstawowa
im. Rudolfa
Gila
w ĝwiĊtoszówce została poddana weryfikacji przez
KapitułĊ
Programu
„Wiarygodna
Szkoła”.
W wyniku pozytywnego procesu kwalifikacji został
jej przyznany Certyfikat WiarygodnoĞci, Ğwiadczy
on o tym, Īe szkoła jest godna zaufania, wyróĪnia
siĊ na rynku edukacyjnym, gdyĪ spełnia wysokie
standardy, moĪe pochwaliü siĊ ciekawą bazą dydaktyczną, a takĪe w pełni zapewnia bezpieczeĔstwo
swoim uczniom.
Ewa Anzorge - Janeczko
‘ƒœŒ‹ͺͲ”‘…œ‹…›—”‘†œ‹
V
œc™‹¸–‘•œ×™‹
ۅœ‡‹ƒœ†”‘™‹ƒǡϑ‰‘•Ïƒ™‹‡Ñ•–™‘lj‘
ۅœ¦
•¦•‹‡†œ‹œ‹ƒ†‡‹‡‰‹¸©
PDU]HF
PDU]HF
ͣƒ•œ‡…œ››œƒĂ›…‹ƒ„”œ‹¦‡…Š‡™™‹‡…œ‘ä…‹dz
JuĪ tradycją siĊ staje, aby w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
Iłownica w okresie pachnącym jeszcze ĞwiĊtami, przywołaü magiĊ
BoĪego Narodzenia i niczym opłatkiem przy wigilijnym stole połamaü siĊ szczerym gestem. W dniu 9 stycznia bieĪącego roku po
raz kolejny odbyła siĊ impreza, na której swe teatralne szlify
przedstawiü mogli uczniowie tejĪe szacownej instytucji. Zebrani
mogli ucieszyü oko wystĊpami uczniów klas: czwartej i piątej. Tegoroczne jasełka przygotowane zostały przez JolantĊ Zienkiewicz
i AgnieszkĊ Tolasz w ciekawej adaptacji. Połączenie teatru Īywego aktora z teatrem kukiełkowym dało bardzo zaskakujący
i interesujący dla widza efekt. Program wystĊpów przewidział
równieĪ popisy najmłodszych członków Zespołu Muzycznego naszej szkoły pod batutą mgr Marii Szubert. Grupa regionalna
„Szwarne dziecka” Marii Szubert i Małgorzaty Krehut – Skoczylas zaprezentowały wiązankĊ ĩyczeĔ Noworocznych „po naszymu” przeplatanych kolĊdami.
W trakcie imprezy moĪna było kupiü ciasto domowego wypieku, do woli napiü siĊ kawy lub herbaty, a przy okazji wymieniü
siĊ z innymi rodzicami, nauczycielami uwagami wychowawczymi
na temat swoich pociech. O suto i róĪnorodnie zastawione stoły
zadbali nauczyciele i pracownicy szkoły, przygotowując własnorĊcznie ciasta, galaretki i inne smakołyki. Po wystĊpach dzieci
zbierały wolne datki włączając siĊ tym samym w ideĊ programu
Pola Nadziei. Jest to miĊdzynarodowy program angaĪujący ludzi
na rzecz osób chorych i cierpiących. W Bielsku-Białej od 10 lat
program wspiera budowĊ stacjonarnego hospicjum. Podczas inauguracji 11 edycji, szefowa
SalwatoriaĔskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego GraĪyna ChorąĪy przyznała, Īe w ciągu
10 lat placówki oĞwiatowe z Bielska-Białej i
powiatów bielskiego, cieszyĔskiego i Īywieckiego uzbierały około 1, 55 mln zł!
Do akcji przyłączyli siĊ wszyscy przybyli,
Rada Rodziców ZSP z Iłownicy oraz Koło GospodyĔ Wiejskich. Nasza szkoła dołoĪyła kolejną juĪ cegiełką wspierając szczytny cel.
WĞród przybyłych rozpoznaü moĪna było osobistoĞci lokalne: proboszcza Parafii Narodzenia
ĝwiĊtego Jana Chrzciciela w Rudzicy ks. Jana
Gustyna oraz Przewodniczącą Rady Rodziców
MagdalenĊ Sadlik. Grono pedagogicznei pracownicy administracyjno – techniczni placówki licznie reprezentowali placówkĊ
z dyrektor Ewą Sową na czele. Poza oczywistymi walorami wspomoĪenia zboĪnego celu,
impreza jest czymĞ wiĊcej. Zostawia Ğlad w
kaĪdym z uczestników – Ğlad, który wskazuje
drogĊ jak podąĪaü. KaĪdego z nas ubogaca
choüby chwilą zadumy i refleksji w mocno
skomercjalizowanym, współczesnym Ğwiecie
spłyconych i zuboĪonych wartoĞci. Miejmy
nadziejĊ, iĪ nauka dzielenia siĊ z najbardziej
potrzebującymi zakiełkuje w sercach i umysłach naszych najmłodszych, a w dorosłym Īyciu pozwoli im na bycie wraĪliwymi ludĨmi w pełni tego słowa znaczeniu.
Wszystkim ofiarodawcom, dzieciom, rodzicom oraz innym zaangaĪowanym ludziom
dobrej woli organizatorzy składają szczere i
serdeczne podziĊkowania.
M.K. Skoczylas
O
9 lutego odbył siĊ coroczny bal karnawałowy dla dzieci, organizowany przez Koło
GospodyĔ Wiejskich
w Bierach oraz filiĊ
GOK w Bierach.
Na bal przybyło wraz z
rodzicami i opiekunami 80 dzieci z Bier.
ZabawĊ prowadził Dariusz Kucharski, dziĊki
któremu
dzieciaki
Ğwietnie siĊ bawiły.
Przebrania były wspaniałe i bardzo kolorowe, a na buziach małych przebieraĔców, cały czas goĞcił uĞmiech. Podczas imprezy nie zabrakło oczywiĞcie róĪnych zabaw oraz
drobnego poczĊstunku, herbatki i pysznych ciasteczek.
Krystyna Nikiel
PDU]HF
Ƿdz
W styczniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Iłownicy
odbył siĊ I szkolny konkurs „Wiedzy Informatycznej”, w którym
udział wziĊli uczniowie klas IV – VI. Konkurs składał siĊ z
dwóch czĊĞci teoretycznej i praktycznej. Pytania i zadania konkursowe zostały opracowane w oparciu o podstawĊ programową
z przedmiotu zajĊcia komputerowe.
Uczniowie z wielkim zapałem przystąpili do rozwiązywania
zadaĔ. Wyniki pracy uczniów sprawdzała komisja w składzie:
Dyrektor Szkoły Ewa Sowa, główny sponsor nagród Paweł Sadlik właĞciciel firmy „Buzera” oraz nauczyciel informatyki Regina Pietroszek.
Po zakoĔczeniu praktycznej czĊĞci konkursu, uczniowie zostali poczĊstowani słodkoĞciami, a komisja przystąpiła do pracy.
Podczas apelu podsumowano wyniki, wrĊczono nagrody /ufundowane takĪe w czĊĞci
przez RadĊ Rodziców/ oraz pamiątkowe dyplomy.
Laureaci konkursu:
1 miejsce – Aleksandra WłosiĔska, uczennica kl. IV,
2 miejsce – Wiktoria Tomaszko, uczennica
kl. VI,
3 miejsce – Kamil Marekwica, uczeĔ kl.VI,
4 miejsce – Tomasz Król uczeĔ kl. VI.
WyróĪnienia uzyskały: Wiktoria Kieczka, Julia Tumiło, Sandra Filapek.
Bardzo dziĊkujemy fundatorom nagród: Radzie Rodziców ZSP w Iłownicy oraz firmie
„Buzera” za pomoc w organizacji konkursu.
Mamy nadziejĊ, Īe uda nam siĊ zorganizowaü w przyszłym roku podobny konkurs, jak
równieĪ konkurs, który obejmie swoim zasiĊgiem inne szkoły z terenu naszej gminy.
Organizator konkursu: R. Pietroszek
PDU]HF
cǫ
Z Andrzejem Szimke – Prezesem Koła Łowieckiego ĝlepowron, radnym Rady Gminy Jasienica,
Przewodniczącym KomisjiZdrowia, Sportu i Spraw Społecznych rozmawiamy o wioĞnie.
Co wskazuje na wiosnĊ?
Andrzej Szimke: SądzĊ Īe symbolem wiosny jest
skowronek, ale nie tylko. PoniewaĪ w dniu dzisiejszym (3
III 2015) otrzymałem telefon od Pani z Jasienicy, z ulicy
Czyrnej, Īe w jej ogrodzie znajduje siĊ borsuk, gdzie doszło do starcia z psami, gdyĪ są one antagonistycznie nastawione do tych zwierząt i z wzajemnoĞcią. Po krótkiej
bójce gospodarze zareagowali w właĞciwy sposób, rozdzielając psy od borsuka. Psy zostały zawiezione do lekarza weterynarii, który zaaplikował im lekarstwa. Ja wykonałem telefon do UrzĊdu Gminy do Pana Wójta i Pana
Andrzeja ĝwierkota, Īeby w miarĊ swoich moĪliwoĞci
próbowaü tego borsuka odłowiü i wypuĞciü w jego naturalne Ğrodowisko, co po krótkim czasie siĊ udało. Borsuk
został odłowiony do klatki i przewieziony w odpowiednie
miejsce, tam gdzie nie zagraĪa jego Īyciu, ani komunikacja, ani płoty czy zabudowania, które stanowią jakby pułapkĊ dla tego typu zwierząt. PoniewaĪ borsuki, czy inne
zwierzĊta aktywne nocą, w ogrodzeniu z którego trudno
siĊ wydostaü lub znajdujące siĊ na drodze, czĊsto giną. Co
ciekawe, to jest jeszcze dosyü wczesna pora roku pora, w
której borsuki siĊ wybudzają. WiĊc Ğwiadczy to o tym miejmy nadziejĊ, Īe juĪ bĊdzie wiosna, wczesna wiosna.
PoniewaĪ gdy borsuk wychodzi ze swojej kryjówki, to
znaczy, Īe juĪ koĔczą siĊ mu zapasy tłuszczu, które
zgromadził w swoim organizmie i był w stanie hibernacji,
w okresie zimowym. ĝwiadczyło by to, Īe wiosnĊ bĊ-
dziemy mieü wkrótce. Wracając do samego borsuka, był to osobnik, ubiegłoroczny, młody, w bardzo dobrej kondycji o piĊknym, ciemnym umaszczeniu. No i cieszmy siĊ, Īe ten zwierzak wrócił do
swojego naturalnego Ğrodowiska bez szwanku,
oprócz paru naciĊü na skórze spowodowanych
przez psy.. Ale sądzĊ, Īe nic mu nie bĊdzie, Īe wydobrzeje, gdyĪ ma bardzo dobrą barierĊ immunologiczną, która pozwoli mu dalej funkcjonowaü i
Īyü w naszym ekosystemie.
DziĊkujĊ za interesującą wypowiedĨ i czekam
na równie ciekawą nastĊpną.
Notował R. BoĪko
KaĪdy, kto nie upilnuje kotki/suczki, bądĨ Ğwiadomie dopuĞci do tego, aby urodziła młode, w bezpoĞredni
sposób przyczynia siĊ do zwiĊkszenia liczby bezdomnych, cierpiących zwierząt.
Wystarczy, Īe nie dopuĞcisz do tego, aby Twoja kotka/suczka miała młode. Najlepszą metodą zapobiegania
rozmnaĪaniu jest kastracja/sterylizacja.
Zabieg ten najskuteczniej zapobiega rozmnaĪaniu siĊ psów i kotów, co ma pozytywny wpływ na sytuacjĊ w
schroniskach oraz liczebnoĞü bezdomnych zwierząt. Wszyscy wiemy, Īe w schroniskach zwierzĊta cierpią z
powodu przepełnienia i braku uwagi, mimo najlepszych staraĔ personelu. Wiele zwierząt umiera przedwczeĞnie.
Kastracja - zarówno samca, jak i samicy - jest prostym zabiegiem chirurgicznym, wykonywanym w pełnej
narkozie. ZwierzĊ nic wiĊc nie czuje, a na czas po zabiegu dostaje Ğrodki znieczulające i przeciwzapalne.
Kotka czy suczka nie marzy o macierzyĔstwie, ani go nie planuje. Do rozmnaĪania pcha ją instynkt.
(Tzw. ciąĪe urojone u suczek to efekt burzy hormonalnej w organiĨmie, a nie Ğwiadomego planowania ciąĪy, czy
tĊsknoty za macierzyĔstwem)
To prawda, Īe instynkt macierzyĔski u zwierząt jest bardzo silny, ale pojawia siĊ on juĪ po porodzie. Dlatego o
wiele lepiej jest wysterylizowaü samiczkĊ (nawet jeĞli juz jest w ciąĪy) niĪ pozwoliü jej urodziü (skazując ją na
trudy porodu), a nastĊpnie odebraü jej Ğlepe młode. Samica, która straciła młode cierpi podwójnie: psychiczne
(nie ma co do tego wątpliwoĞci nikt, kto słyszał kiedyĞ płacz kotki lub suki, która nadaremnie szuka swoich
dzieci) i fizycznie (wciąĪ produkuje mleko, bolą ją sutki, w których robią siĊ stany zapalne)
Kotka/ suczka nie potrzebuje do szczĊĞcia macierzyĔstwa, tylko kochającego ją, troskliwego opiekuna.
JeĪeli jesteĞ opiekunem stada kotów wolnoĪyjących, dowiedz siĊ, czy Twoje miasto lub gmina nie wydaje
bezpłatnych talonów na zabiegi lub poszukaj organizacji zajmujących siĊ tym problemem i działających w
Twoim rejonie.
W miesiącu marcu, na terenie całego kraju, niektóre lecznice weterynaryjne zgodziły siĊ na wykonywanie zabiegów sterylizacji/kastracji po preferencyjnej, niĪszej cenie.
Informacje o akcji i lista lecznic znajdują siĊ na stronie: http://akcjasterylizacji.pl
PDU]HF
CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE W JASIENICY
LESZEK OBRACAJ
zaprasza do siedziby przy ul. CieszyĔskiej 291 .U]\ĪyZND-DVLHQLFDSDUWHU
2IHUXMHP\
8%(=3,(&=(1,$2&$&
8%(=3,(&=(1,$0$-ą7.2:(
8%(=3,(&=(1,$1$Ī<&,(
*RG]LQ\RWZDUFLD
3RQLHG]LDãHN²SLċWHN
6RERWD
KREDYTY HIPOTECZNE
KREDYTY SAMOCHODOWE
POĩYCZKI EKSPRESOWE
Telefon kontaktowy: Tel/fax 33 814 03 44, 601 818 841, 697 915 676
www.obracaj.pl
NAJTAēSZE OC W REGIONIE
[email protected]
.:,$&,$51,$Å672.527.$µ
MiĊdzyrzecze Górne
ul. Centralna 175 (OSP)
7HO
=DSUDV]DP\
ZVRERW\
3ROHFDP\NZLDW\FLĊWHLGRQLF]NRZHEXNLHW\ĞOXEQHXSR
PLQNLSHUIXP\ZLHĔFHLSDOP\SRJU]HERZH]QLF]H
LZNáDG\V]WXF]QHNZLDW\
'(.25$&-(:,(/.$12&1(
ĝwiece i serwetki
www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl
VO
ˆ‡”—Œ‡™™‹‘•‡‡Œ•’”œ‡†ƒĂ›ǣ
• ”œ‡™ƒ‹”œ‡™›‘™‘…‘™‡
• ‘䎋›‘œ†‘„‡
PDWHULDâNZDOLILNRZDQ\
GXī\Z\EyURGPLDQ
SURIHVMRQDOQHGRUDG]WZR
FHQ\SURGXFHQWD
Ǥ
Q
Jasienica ul. ŁaziaĔska 388
Tel.: 518 260 789, 604 670 116
ǨǨǨ
VǷdz
œƒ’”ƒ•œƒƒ͹†‹‘™›™›’‘…œ›‡ƒ†‘”œ‡ƒÏ–›…‹
• ƒ”™‹ƒǤ‡”‹ʹͶǦ͵ͲǤͲ͹ǤʹͲͳͷ”Ǥ‘•œ–…ƒÏ‘™‹–›œ’”œ‡Œƒœ†‡ǣͳͳͲͲǡͲͲœÏȀ‘•
• ƒ•–”œ¸„‹ƒ
הƒǤ‡”‹ǣͳ͸ǦʹʹǤͲͺǤʹͲͳͷ”Ǥ‘•œ–…ƒÏ‘™‹–›œ’”œ‡Œƒœ†‡ǣͻ͹ͲǡͲͲœÏȀ‘•
• ‹‡…Š‘”œ‡Ǥ‡”‹ǣʹͺǤͲͺǦͲ͵ǤͲͻǤʹͲͳͷ”Ǥ‘•œ–…ƒÏ‘™‹–›œ’”œ‡Œƒœ†‡ǣͳͳͲͲǡͲͲœÏȀ‘•Ǥ
‘„›–”‡Šƒ„‹Ž‹–ƒ…›Œ‘Ǧ™›’‘…œ›‘™›Ǥ
ƒ’‹•›†‘†‹ƒ͵ͲǤͲͶǤʹͲͳͷ”Ǥ’”œ›Œ—Œ‡‹†‹ƒœ–™‹‘”‘–‡ŽǤ͵͵Ȁͺͳͷʹͻͳ͸Ž—„͸ͻʹͶͲͷͺʹͷ
PDU]HF
.:,$&,$51,$
Å0(7$/0$;µ
W ĝWIĉTOSZÓWCE
E.A. WASZEK
Rudzica Centrum
tel.: 603 604 333
czynne:
pon-pt :
sobota:
ul. Jana Chrzciciela 547, tel.: 33 815 45 84
Poleca:
‰ JZRĨG]LHĞUXE\QDNUĊWNLSRGNáDGNL
‰ QDU]ĊG]LDRJURGRZH
‰ HOHNWURQDU]ĊG]LD
‰ DUW\NXá\HOHNWU\F]QH
‰ DUW\NXá\VSDZDOQLF]H
‰ IDUE\
Zapraszamy
Od poniedziałku do piątku 800 - 1630
sobota 800 - 1330
900-1700
800-1500
Oferujemy:
wiązanki okolicznoĞciowe
bukiety Ğlubne
palmy i wieĔce pogrzebowe
U U U U U U U U U U
-8į:.5Ð7&(
:,(/.$12&
5HNODPDZPLHVLċF]QLNX
:RIHUFLHQDV]HMNZLDFLDUQL
ƒ VWURLNLLNRPSR]\FMHZLRVHQQH
ƒ ĤZLHFHLVHUZHWNLZLHONDQRFQH
Å-DVLHQLFDµ
RUD]
W\ONR]á]DFP ƒ ZLRVHQQHNZLDW\FLčWHLGRQLF]NRZH
ƒ NZLDW\FLčWHSRMHG\QF]HLEXNLHW\
2JáRV]HQLDGUREQH
.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
±]á]DVáRZR
= =$.â$'32*5=(%2:< =
SZYMALA ALEKSANDER
ĝwiĊtoszówka, ul. Szkolna 138
Tel.: 33 815 39 60 lub 33 815 33 45, kom. 502 596 627; fax: 33 815 20 20
Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach Īalu po stracie osoby bliskiej oferujemy najtaĔszy kompleksowy zakres usług:
< autokarawan < wieĔce i wiązanki < przewóz zwłok po terenie całego kraju <
sprzedaĪ i dostarczanie trumien < zabieranie zwłok na Īyczenie klienta do chłodni <
< moĪliwoĞü kremacji zwłok <
,671,(-(02Ů/,:2Œý%(=352&(172:(*2.5('<72:$1,$86â8*
EKSPRESOWA NAPRAWA
I WYKONANIE PROTEZ
BIERY, ul. Ogrodowa
TEL.: 504 131 134
33 819 48 77
PDU]HF
ͳͷO
'OǤ
2
‹›—”‹‡ŒƒŽ‘™‡Œ‹Ï‹‘ЇŒ
8
ǷO
dz
6

Podobne dokumenty

Winieta nr 66 wydanie jubileuszowe

Winieta nr 66 wydanie jubileuszowe krótki dział czwarty, okreĞlał godziny otwarcia ksiąĪnicy i zasady udostĊpniania zbiorów. Te ostatnie były proste: zbiory udostĊpniano tylko i wyłącznie na miejscu – nikt pod Īadnym pozorem nie ma ...

Bardziej szczegółowo