I Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1. Komputer

Transkrypt

I Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1. Komputer
I Zastosowanie komputera w życiu codziennym
1. Komputer przetwarza dane na zrozumiały dla siebie język wykorzystując do tego
celu:
a. 2 cyfry
b. 4 cyfry
c. 9 cyfr.
2. Plik jest to:
a. zbiór różnorodnych danych
b. zapisany w pamięci zewnętrznej komputera zbiór danych o określonym rozmiarze,
stanowiący logiczną całość
c. miejsce przechowywania dokumentów
3. Częstotliwość odświeżania obrazu nie powinna być mniejsza niż (nie dotyczy
monitorów LCD):
a. 55 Hz
b. 60 Hz
c. 85 Hz.
4. Płaskie monitory ciekłokrystaliczne noszą nazwę:
a. LCD
b. CRT
c. TCO.
5. Prawem autorskim objęte są:
a. tylko wybrane dzieła wytworzone przez człowieka
b. wszelkie wytwory ludzkiej działalności
c. tylko dzieła literackie
6. Program komputerowy z licencją Shareware upoważnia między innymi do:
a. rozpowszechniania go w celach zarobkowych
b. utworzenia wielu kopii zapasowych
c. korzystania z niego przez określoną liczbę dni.
7. Prawo autorskie obowiązuje w Polsce od:
a. 2000 roku
b. 1994 roku
c. 1998 roku.
8. Użytkownik posiadający licencję na określony program komputerowy:
a. posiada możliwość otrzymania od producenta aktualizacji w celu zastąpienia starszej
wersji nowszą
b. nie może korzystać z porad technicznych i wskazówek
c. kolejne programy od tego producenta otrzyma nieodpłatnie..
9. Jednostką częstotliwości określającą ilość odświeżeń obrazu w ciągu sekundy jest:
a. sekunda
b. bit
c. Hz
2. Elementy zestawu komputerowego
1. Złącze PCI Express służy do:
a. generowania efektów dźwiękowych
b. podłączania kart rozszerzeń
c. odczytywania zapisanych w komputerze informacji.
2. Jeden kilobajt (kB) to:
a. 1000 bajtów (B)
b. 1024 bajty (B)
c. 1021 bajtów (B).
3. Pamięci wewnętrzne:
a. to nośniki do zapisywania danych
b. umieszczone są w mikroprocesorze
c. znajdują się na płycie głównej komputera.
4. Płyty CD-R:
a. służą do jednorazowego zapisu informacji bez możliwości kasowania danych
b. umożliwiają wielokrotny zapis i możliwość kasowania danych
c. posiadają jednokrotną możliwość kasowania danych.
5. Skaner to urządzenie umożliwiające:
a. drukowanie
b. przetworzenie obrazu z nośnika fizycznego do postaci cyfrowej
c. rozpoczęcie pracy komputera.
6. Sterownik jest:
a. programem zapewniającym komunikowanie się danego urządzenia z elementami
systemu operacyjnego
b. podłączany do złącza PCI Express
c. najmniejszą jednostką informacji.
7. Energia elektryczna do podzespołów komputera jest przesyłana z:
a. zasilacza
b. przewodów
c. odpowiedniego złącza w komputerze.
8. Do portu USB nie podłącza się:
a. cyfrowych aparatów telefonicznych
b. mikrofonu
c. drukarki
3. System operacyjny
1. Aby komputer mógł reagować na polecenia użytkownika należy zainstalować:
a. system operacyjny
b. program do edycji tekstów
c. program do odtwarzania muzyki.
2. Skrót jest to:
a. narzędzie do komunikowania się z innymi użytkownikami
b. element umożliwiający szybkie uruchamianie aplikacji
c. element umożliwiający instalację sterowników.
3. Okno Mój komputer (Komputer) umożliwia:
a. przeglądanie zasobów komputera
b. zapisywanie plików
c. zmianę ustawień systemowych.
4. Doc jest to rozszerzenie:
a. dla plików uruchamiających programy
b. jakie nadaje plikom program Microsoft Word
c. pliku graficznego.
6. Kompresja danych polega na takim ich zapisie dzięki któremu:
a. zostaje zwiększona wielkość pliku w celu odtwarzania go w lepszej jakości
b. zostaje zmniejszona wielkość pliku z jednoczesnym zachowaniem informacji
pozwalających na odtworzenie jego pierwotnego postaci
c. możliwe jest podzielenie pliku na części.
7. Przechowywane w Koszu pliki można między innymi:
a. kopiować
b. przywrócić
c. otworzyć.
8. Wirus po wyłączeniu komputera:
a. na zawsze traci swoją aktywność
b. traci swą aktywność tylko do momentu ponownego uruchomienia komputera
c. cały czas jest aktywny.
9. Wychwycenie ewentualnych zagrożeń wirusem komputerowym:
a. jest niemożliwe
b. jest możliwe dzięki programom antywirusowym
c. umożliwia Panel sterowania.
4. Podstawy grafiki
1. Standardowym programem systemu Windows jest program graficzny:
a. Picture Publisher
b. PaintShop - Pro
c. Paint.
2. Programem graficznym nie jest aplikacja:
a. GIMP
b. Adobe Photoshop
c. Notatnik.
3. Format danego pliku wyznacza:
a. ilość zajmowanego miejsca na dysku
b. jego rozszerzenie
c. zawsze program w którym jest on zapisany.
4. Aplikacja Paint automatycznie dodaje zapisywanym plikom rozszerzenie:
a. jpg
b. gif
c. bmp
5. Obraz zapisany w formacie .bmp:
a. jest obrazem skompresowanym
b. stosuje kompresję stratną
c. jest pozbawiony jakiejkolwiek kompresji.
6. Rozmiar pliku graficznego można sprawdzić:
a. w Panelu sterowania
b. korzystając z podręcznego menu
c. wyłącznie po otworzeniu tego pliku.
7. Plik który ma rozszerzenie .GIF jest plikiem:
a. muzycznym
b. tekstowym
c. graficznym