Kształcenie słuchu kl.IV

Transkrypt

Kształcenie słuchu kl.IV
Wymagania edukacyjne kształcenia słuchu
PSM I st. cykl czteroletni klasa IV
Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie:
Gamy durowe C,G,D
Hymn UE – IX symfonia L.V. Beethovena –forma symfonii
Homofonia w muzyce – utrwalenie na wszystkich przykładach muzycznych do końca roku
szkolnego
Budowa formalna- okresowa- utrwalenie na wszystkich przykładach muzycznych do końca
roku szkolnego
Diatonika – wyjaśnienie pojęcia.
Recenzja z koncertu odbywającego się w czasie wakacji.
Gana A-dur( budowanie i zapisywanie, intonacja głosem
Triada harmoniczna, - postacie trójdźwięku durowego- budowa intonacja głosem, dominanta
septymowa, interwały proste gamowłaściwe i w oderwaniu od tonacji budowanie
zapisywanie, posługiwanie się symbolami. trytony wraz z rozwiązaniem,
Kadencja wielka doskonała w tonacji dur
Grupy szesnastkowe w taktach ćwierćnutowych prostych
 Klasycyzm w muzyce –W.A. Mozart życie i twórczość
 omawianie życiorysu w oparciu o dostępne źródła tekstowe,
 słuchanie i omawianie wybranych przykładów muzycznych reprezentujących
twórczość kompozytora,
utrwalanie umiejętności korzystania z edytora nut; Musescore,
www.freskores-strona z darmowymi utworami,
Gama fis – moll- postacie trójdźwięku mollowego- budowa intonacja głosem, dominanta
septymowa, dominanta nonowa , interwały proste gamowłasciwe i w oderwaniu od tonacji
budowanie zapisywanie , posługiwanie się symbolami. trytony wraz z rozwiązaniem
w odmianie harmonicznej.
Grupy szesnastkowe w taktach ćwierćnutowych złożonych regularnie i nieregulnie,
Kadencja wielka doskonała w tonacji moll, Diatonika, Dźwięki gamowłasciwe i obce
Faktura polifoniczna , Budowa formalna – ewolucyjna, Ewolucyjne kształtowanie linii
melodycznej
Barok – J. S. Bach – życie i twórczość
 omawianie życiorysu w oparciu o dostępne źródła tekstowe,
 słuchanie i omawianie wybranych przykładów muzycznych reprezentujących
twórczość kompozytora,
 imitacja(rodzaje przetworzeń : augmentacja, diminucja, ruch raka, odbicie
lustrzane);
 kanon, fuga
Wykonywanie gestodźwiękami kanonu.
www.imslp.com – strona z dziełami dawnych kompozytorów
realizacja w zależności od
gama F i B dur - powtórzenie z wykorzystaniem literatury muzycznej. Triada harmoniczna, postacie trójdźwięku durowego- budowa intonacja głosem, dominanta septymowa, interwały
proste gamowłaściwe i w oderwaniu od tonacji budowanie zapisywanie, posługiwanie się
symbolami. trytony wraz z rozwiązaniem,
Kadencja zawieszona
chromatyka – wyjaśnienie pojęcia
Gama chromatyczna regularna i nieregularna
II semestr
Gama Es – dur
postacie trójdźwięku durowego- budowa intonacja głosem, dominanta septymowa, interwały
proste gamowłaściwe i w oderwaniu od tonacji budowanie zapisywanie , posługiwanie się
symbolami. trytony wraz z rozwiązaniem,
takty ósemkowe 3/8, 6/8 grupowanie wartości rytmicznych
dwie kropki przy nucie
kadencja kościelna
 Romantyzm w muzyce F. Chopin życie i twórczość
 omawianie życiorysu w oparciu o dostępne źródła tekstowe,
 słuchanie i omawianie wybranych przykładów muzycznych reprezentujących
twórczość kompozytora,
 www.chopin.pl
internetowa gra edukacyjna; Chopin w Warszawie
gama d moll i g- moll – powtórzenie z wykorzystaniem literatury muzycznej
utrwalanie poznanych kadencji w znanych tonacjach
takty ósemkowe z wykorzystaniem pauz
Karol Szymanowski – życie i twórczość
 omawianie życiorysu w oparciu o dostępne źródła tekstowe,
 słuchanie i omawianie wybranych przykładów muzycznych reprezentujących
twórczość kompozytora,
 www.karolszymanowski.pl
Charakterystyka dzieła muzycznego okresu romantyzmu i Młodej Polski
gama c- moll
postacie trójdźwięku mollowego- budowa intonacja głosem, dominanta septymowa,
dominanta nonowa , interwały proste gamowłasciwe i w oderwaniu od tonacji budowanie
zapisywanie , posługiwanie się symbolami. trytony wraz z rozwiązaniem w odmianie
harmonicznej.
Przekształcanie taktów ¾ na 6/8 i odwrotnie.
Koło kwintowe gam durowych i molowych- pokrewieństwo kwintowe.
Muzyka XX w.
Charakterystyka dzieła muzycznego XXw.
Filharmonia opolska – koncert dyplomantów- omówienie form muzycznych wykonanych
przez absolwentów.
Kształcenie umiejętności pisania recenzji – recenzja z koncertu dyplomantów.
Zawody muzyczne: kompozytor, dyrygent,
Pokrewieństwo gam: jednoimienność,
Prawo autorskie,
www. muzykotekaszkolna.pl
- kompozytorzy XXI w na stronie
Muzyka XXI w.
Charakterystyka dzieła muzycznego XXI w.
Festiwale muzyczne w Polsce
Czerwiec
Kształcenie umiejętności korzystania z edytora nut; Musecore
Zawody muzyczne; reżyser dźwięku- wycieczka do radia
Skale modalne – jako ciekawostka
Umiejętność realizacji:
Kształcenie słuchu muzycznego:
Melodycznego / ćwiczenia głosowe,słuchowe/
Harmonicznego/ćwiczenia głosowe,słuchowe/
Kształcenie poczucie tonalnego/ćwiczenia głosowe , słuchowe/
Kształcenie słuchu rytmicznego/ćwiczenia realizacji rytmu, ćwiczenia słuchowe/
Rozwijanie pamięci muzycznej,
Ćwiczenia spostrzegania i zapisu poznanych struktur/ dyktanda interwałowe, trójdźwiękowe,
rytmiczne, korekta błędów, dyktanda melodyczne, melodyczno - rytmiczne, pamięciowe.
Kształcenie umiejętności czytania nut głosem,- wraz z umiejetnościa odczytania i
zrealizowania wskazówek interpretacyjnych.
Czytanie i śpiewanie nut literowo i solmizacją a capella, z akompaniamentem, śpiew w
jednogłosie i wielogłosie
Materiał muzyczny: piosenki dziecięce, piosenki ludowe,mpopularne,mfragmenty z literatury
muzycznej, kanony, ćwiczenia solfeżowe.
Sposoby realizacji ćwiczeń:
Nazwami literowymi,
Solmizacją, stopniami gamy, tatalizacją, z tekstem, z taktowaniem, z zaznaczeniem pulsu
prostym ruchem,
Kształcenie ekspresji muzycznej.
Umiejętność śpiewania gam, piosenek z zastosowaniem dynamiki, artykulacji i agogiki;
improwizowanie głosem i na instr. perkusyjnych melodii do podanego rytmu lub tekstu;- gra
na instrumentach perkusyjnych własnych instrumentacji, akompaniamentów do piosenek oraz
ilustracji do tekstów; improwizowanie tekstu do melodii; improwizowanie rytmów do tekstu;
realizowanie rytmów prostym ruchem, tworzenie akompaniamentu opartego na funkcjach
triady harmonicznej do podanej melodii, rozwijać inwencje twórczą.
Kryteria oceniania:
Ocena: celujący:
Ma bardzo dobry słuch muzyczny;
Wykazuje wiedzę i umiejętności z zakresu teorii muzyki świadczące o opanowaniu nie tylko
zagadnień przerobionych, ale również wykraczających poza określony dla danej klasy
program; Potrafi z dużą sprawnością i precyzją wykonywać zadania muzyczne określone w
materiale nauczania dla danej klasy; Wykazuje stały, autentyczny rozwój umiejętności
muzycznych.
Ocenę: bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
Ma bardzo dobry słuch muzyczny; W pełni opanował przerobione zagadnienia teoretyczne;
Potrafi poprawnie i sprawnie wykonać zadania muzyczne określane w materiale nauczania dla
danej klasy;
Wykazuje stały, autentyczny rozwój umiejętności muzycznych.
Ocenę: dobry otrzymuje uczeń, który:
Ma dobry słuch muzyczny; Zadowalająco opanował przerobione zagadnienia teoretyczne;
Potrafi zrealizować określone w materiale nauczania zadania muzyczne o średnim stopniu
trudności.
Ocenę: dostateczny otrzymuje uczeń, który:
Ma dość dobry słuch muzyczny; Opanował podstawowy zakres wiadomości teoretycznych;
Potrafi z pewnymi niedociągnięciami, ale w stopniu umożliwiającym kontynuację dalszej
nauki, wykonać określone w programie nauczania łatwe zadania muzyczne.
Pozostałe oceny: dopuszczający i niedostateczny otrzymują uczniowie, którzy w mniejszym
lub większym stopniu nie spełniają warunków niezbędnych do uzyskania oceny dostatecznej.
Ocena: dopuszczający otrzymuje uczeń który:
Uczeń posiada mały zasób wiedzy i umiejętności w zakresie programu nauczania i wymagań
edukacyjnych w danej klasie.
Ocena: niedostateczny otrzymuje uczeń który nie spełnił wymagań edukacyjnych.
Ocena : dopuszczający i niedostateczny są ocenami niepromującymi.
Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
 Odpowiedź ustna,
 Odpowiedź pisemna,
 Kartkówka,
 Sprawdzian pisemny , ustny, test słuchowy , test z zakresu wiedzy teoretycznej
i ogólnomuzycznej.
Oceniane także: aktywność ucznia, samodzielne rozszerzanie wiedzy z zakresu przedmiotu.