Protokół Przekazania Sprzętu

Transkrypt

Protokół Przekazania Sprzętu
Protokół Przekazania Sprzętu
Protokół Przekazania Sprzętu
Oryginał/Kopia
Operator:
P.P.H.U. HI-TECH Białas Michał 42-300 Myszków ul. Kościuszki 12 ; NIP 577-000-76-73
reprezentowany przez …......................................................................................................
Abonent:
Imię Nazwisko ….................................................................................................................,
PESEL …..............................................................................................................................,
seria i nr dowodu tożsamości …............................................................................................,
typ dokumentu ...................................................................................................................,
zameldowany: ....................................................................................................................,
kod pocztowy ….................................... miejscowość …...................................................... .
Adres miejsca instalacji / realizacji Usług Operatora:
(wypełnić tylko w przypadku gdy inny adres niż zameldowania)
…......................................................................................................................................
kod pocztowy ….................................... miejscowość …......................................................
W skład zestawu wchodzą:

Set Top Box (STB) będący urządzeniem dekodującym sygnał pomiędzy siecią Ethernet i odbiornikiem TV,

pilot do obsługi STB,

2 baterie,

instrukcja instalacji,

kable: zasilający (modele Motorola VIP), Ethernet, SCART,

zasilacz sieciowy (z wyjątkiem STB w modelu Motorola VIP-1960).
Całość zapakowana w oryginalne opakowanie.
Typ / Model odbieranego urządzenia
Data Odbioru
Numer seryjny
MAC adres
Abonent potwierdza odbiór kompletnego i sprawnego zestawu w stanie nie zniszczonym, oraz
potwierdza poprawność powyższych danych osobowych i dotyczących odbieranego sprzętu.
Uwagi:
Podpis Abonenta
Podpis uprawnionego Przedstawiciela Operatora
P.P.H.U. HI-TECH Białas Michał 42-300 Myszków ul. Kościuszki 12

Podobne dokumenty