TCPDF Example 001

Transkrypt

TCPDF Example 001
Pranie, prasowanie oraz naprawa odzieży
ochronnej i roboczej
08 kwietnia 2015 13:00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
ogłasza przetarg:
Symbol
przetargu:
R01/15/2015
Zakres
przetargu:
Pranie, prasowanie oraz naprawa
odzieży ochronnej i roboczej
Miejsce i data
składania ofert:
Siedziba Zamawiającego, lok.308
do dnia 16-04-2015r. do godz. 900
Data otwarcia
ofert:
dnia 16-04-2015r. godz. 1000
Miejsce otwarcia
ofert:
Siedziba Zamawiającego,
konferencyjna, I piętro
Tryb przetargu:
Przetarg otwarty organizowany
wg
procedur
określonych
Regulaminem PWiK Gliwice
Wadium:
brak
Termin realizacji
zamówienia:
2 lata licząc od daty zawarcia
Umowy, na podstawie składanych
przez Zamawiającego zamówień
cząstkowych
sala
Kryterium oceny: cena-100%
Osoby
upoważnione do
kontaktów z
Pan Włodzimierz Siut-Specjalista
ds. BHP, tel. (32) 338-71-47 w
godzinach 900-1400
oferentami:
Pan Adam Bicz-Dział Zamówień
Publicznych, tel. (32) 338-71-30 w
godzinach 900-1400
Opis:
Materiały Przetargowe: (cena
brutto 10,00 zł) płatna na konto
Zamawiającego: Bank Handlowy
w Warszawie S.A. rachunek nr 30
1030 1508 0000 0008 0434 7003,
można odebrać w siedzibie
Zamawiającego,
lok.308
na
pisemny
wniosek,
po
przedstawieniu dowodu wpłaty.
Oferenci mogą również bezpłatnie
pobrać Materiały Przetargowe
pod adresem strony internetowej
Zamawiającego:
www.pwik.gliwice.pl
Oferty częściowe: Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert
częściowych. Wykonawcy muszą
złożyć swoje oferty na cały zakres
zamówienia
określonego
w
niniejszej IDW.
Oferty
wariantowe:
Zamawiający
nie
dopuszcza
składania ofert wariantowych
(równoważnych).
Wykonawcy
winni złożyć oferty zgodnie z
wymaganiami
zawartymi
w
Materiałach Przetargowych.
Zamówienia
uzupełniające:
Zamawiający
nie
przewiduje
udzielenie
zamówienia
uzupełniającego.
Warunki udziału w postępowaniu
określone zostały w Materiałach
Przetargowych.
Zamawiający
ma
możliwość
prowadzenia
z
wszystkimi
Wykonawcami,
którzy
złożyli
oferty nie podlegające odrzuceniu
negocjacji dotyczących ceny oraz
innych kryteriów oceny ofert.
Przedmiot
zamówienia
realizowany będzie zgodnie z
umową,
której
istotne
postanowienia zawarte są w
Materiałach Przetargowych.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Załączniki:
Materiały Przetargowe
Wynik
postępowania:
Ogłoszenie o wyniku
postępowania