ft ł`ub rł*.o0-*ąĄ - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie

Transkrypt

ft ł`ub rł*.o0-*ąĄ - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie
OGŁOSZENlE O KONKURSlE OFERT
(n r
WSzS
PZOZ,D OP .0292N
S
22
! 1
6)
Wojewódzki Szpital §pecjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Sam odziel ny P u b icz ny Zakład O pieki Zd rowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100
l
Tel
81 /537
-42-29, Fax 81 1525-80-30
na zawarcie umowy na udzlelanie świadczeń zdrowotnych
w Szpitalnym Oddzia!e Ratunkowym
1
,
Czas trwania umowy
2.
3.
4.
-
od dnia 01.09.20't6 r. do dnia 31 "12.2019 r.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych
-
01,09.2016 r.
Data ogłoszenia konkursu: 10.08.2016 r,
Materiały informacyjne i szczegołowe warunki konkursu, zawierające formularz oferty i projekt
umowy, można uzyskac
w Dziale Organizacyjno
Prawnym Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lublinie, blok H, pokoj 111, tel. 81l537-42,72.
5.
Ofeńę nalezy przesłac lub złożycw zamkniętych kopeńach w formie pisemnej na formularzach
proponowanych przez Udzielającego Zamówienia,
w Dziale
Organizacyjno-Prawnym
do dnia 22.08.2016 r., do godz.
10.00,
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Kasd5na\a \ftl;szyńsk\ego Samodz\e\nego Pub\\cznegs ZaK\adu §p\eK\ Zśtoslstne5
s
Lu§\\n\e,
, al. Kraśnicka'100, blok H, pokój 111.
6.
Otwarcie ofeń odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia
w dniu 22.08.2016
r.
o godz. 12.00 (sala konferencyjna w Sekretariacie Dyrekcji).
7
.
8.
Termin związania ofeftą - 30 dni od daty upływu terminu do składania ofeń.
-
Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana
w
Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lublinie,
do 14 dni od upływu terminu składania ofeń.
9. Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu
składania ofeń.
KiEROWN|K
_
Uzialu 0rganizacyjno-Prawnego
ł, ) .--'
ż__/
-- (-_--{'"*,
,/
rngr
l'rzem ysłą w (ihoi
n
a
KtEIipWNIK
l , rgattjzagji Swiadczeń Medycznych
n
g
r
ft ł'ub rł*.o0-*ąĄ
ł4ęłgorzata Ko u
aI c
z1,
k
KIE
lvNIK
§zpiialnego
lek, med.
§