Pobierz tutaj

Transkrypt

Pobierz tutaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
UMOWA SZKOLENIOWA
ZAWARTA ……………. ………
pomiędzy
Katarzyną Pytel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Edukacyjne PROMAR Katarzyna Pytel, ul.
Bohaterów 12, 35 – 112 Rzeszów, zwaną dalej Beneficjentem
a
………………………………………….…, zam…………………………………………………….………………., nr PESEL …………………………………….……,
legitymującym się dowodem osobistym seria i nr …………………………………………………….., zwanym dalej Uczestnikiem szkolenia
zwanymi dalej Stronami
w ramach projektu pn. „Certyfikowane kursy języka angielskiego szansą dla pracowników Podkarpacia” realizowanego
w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w
obszarze TIK i języków obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
o następującej treści:
§1
1. Niniejsza umowa określa prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji projektu pn. „Certyfikowane kursy języka
angielskiego szansą dla pracowników Podkarpacia” realizowanego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w
regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika szkolenia w 120- godzinnym kursie z języka angielskiego na poziomie
…………… , prowadzonym w ………………………………., w terminie od …….……… do …….……… Szczegółowy harmonogram realizacji
szkolenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jest jej integralną częścią.
3. Szkolenie będzie odbywać się w ………………………….
§2
§3
1. Beneficjent zobowiązuje się do:
a) zagwarantowania wykwalifikowanej kadry prowadzącej zajęcia,
Biuro Projektu
Centrum Edukacyjne PROMAR
Ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów, pokój nr 19
Tel. (17) 860 15 15 wew. 250
[email protected]
Strona1
1.Uczestnik szkolenia oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie pn. „Certyfikowane kursy języka
angielskiego szansą dla pracowników Podkarpacia” (zwanym dalej Regulaminem) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, będący jej integralną częścią i spełnia określone w nim warunki udziału, oraz wyraża zgodę na bezpłatne
wykorzystanie zdjęć, wykonanych w trakcie realizacji Projektu, na których znajduje się jego wizerunek w celu
upowszechniania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez
Beneficjenta.
2. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do :
a) przestrzegania Regulaminu;
b) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniu;
c) potwierdzania obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności;
d) obecności na minimum 80% zajęć, a w przypadku nieobecności – wskazania jej przyczyn;
f) informowania Beneficjenta o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w projekcie, w tym zmianach miejsca
zamieszkania i danych kontaktowych;
g) ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu certyfikującego APTIS British Council;
h) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele realizacji projektu.
i) zobowiązuje się wnieść opłatę w wysokości 207,06 zł, stanowiącą wkład uczestnika na poziomie 10% kosztów
organizacji szkolenia, na rachunek bankowy Centrum Edukacyjnego PROMAR Katarzyna Pytel, ul. Bohaterów 12, 35-112
Rzeszów na nr konta 32 1240 4751 1111 0010 7113 2414 w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
b)
c)
d)
e)
f)
zagwarantowania bezpłatnych materiałów szkoleniowych, tj. podręcznika i ćwiczeń
informowania drogą telefoniczną i/lub emailową o zmianach harmonogramu realizacji szkolenia.
przeprowadzenia egzaminu certyfikującego APTIS British Conuncil;
wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
sprawowania nadzoru prawnego i organizacyjnego nad prowadzonymi szkoleniami.
§4
1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika szkolenia postanowień niniejszej umowy i/lub Regulaminu, w szczególności:
nieukończenia przez Uczestnika projektu szkolenia lub nieprzystąpienia do egzaminu Certyfikującego APTIS British Council
Beneficjent może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.
2. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn wskazanych ust. 1 przez Beneficjenta, Uczestnik szkolenia zobowiązany będzie
do zwrotu na rzecz Beneficjenta poniesionych kosztów w wysokości 100%, związanych z udziałem Uczestnika w projekcie
oraz do zwrotu materiałów szkoleniowych, które otrzymał, w terminie 14 dni od otrzymaniu pisemnego wezwania
przesłanego listem poleconym na wskazany w umowie adres. Koszty będą zwracane na wskazany w piśmie numer rachunku
bankowego.
3. Realizator może odstąpić od żądania zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2, w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych
i niezawinionych przyczyn losowych i życiowych, z powodu których Uczestnik szkolenia nie jest w stanie kontynuować udziału
w projekcie.
4. Za nadzwyczajne i niezawinione przyczyny losowe i życiowe uniemożliwiające kontynuację uczestnictwa w projekcie
przyjmuje się w szczególności: chorobę Uczestnika szkolenia, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na
zajęciach lub chorobę dziecka Uczestnika powodującą przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności. Uczestnik
zobowiązany jest do przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności.
5. Jeżeli w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu wyjdzie na jaw, że Uczestnik szkolenia nie spełniał warunków
udziału w projekcie lub podał nieprawdziwe dane w oświadczeniach i dokumentach rekrutacyjnych, zobowiązany będzie do
zwrotu w na rzecz Beneficjenta poniesionych kosztów związanych z jego udziałem w projekcie w wysokości 100%.
6. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników szkolenia w przypadku wstrzymania finansowania projektu
przez Instytucję Pośredniczącą, w tym również spowodowanego brakiem środków na realizację projektu.
7. Całkowity koszt uczestnictwa w Projekcie wynosi: 2070,63zł (dwa tysiące siedemdziesiąt zł, 63/100).
§ 5.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
……………………………………
Uczestnik szkolenia
…………………………………….
Beneficjent
Strona2
Załącznik nr 1 Harmonogram realizacji szkolenia
Załącznik nr 2 Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Certyfikowane kursy języka angielskiego szansą dla pracowników
Podkarpacia”
Biuro Projektu
Centrum Edukacyjne PROMAR
Ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów, pokój nr 19
Tel. (17) 860 15 15 wew. 250
[email protected]