indukcyjna płyta grzewcza instrukcja obsługi ik - H.

Transkrypt

indukcyjna płyta grzewcza instrukcja obsługi ik - H.
INDUKCYJNA PŁYTA GRZEWCZA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
IK 4014.15
Indukcyjna płyta grzewcza
Wprowadzenie
WPROWADZENIE
Indukcyjna
płyta grzewcza
OPIS URZĄDZENIA / ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Dziękujemy za zakup indukcyjnej płyty grzewczej firmy Quigg. Jest
to wysokiej jakości produkt spełniający najwyższe wymagania
i standardy bezpieczeństwa. Przestrzeganie poniższych instrukcji
zapewni właściwe użytkowanie urządzenia przez długi okres
eksploatacji.
A
Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi, a w szczególności wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa. Można tam znaleźć dużo ważnych i przydatnych
wskazówek, które wszyscy użytkownicy powinni zrozumieć
i zrealizować przed uruchomieniem urządzenia. Niniejszą
instrukcję obsługi należy zachować i przekazać ją kolejnemu
użytkownikowi urządzenia.
B
C
K
D E F
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Deklarację zgodności z dyrektywą UE można otrzymać u producenta/ importera.
Urządzenie jest zgodne z niemieckimi przepisami o bezpieczeństwie użytkowania urządzeń i produktów oraz europejską dyrektywą niskonapięciową, co potwierdza znak bezpieczeństwa GS nadany przez niezależny instytut badawczy.
Opis urządzenia / zawartość opakowania
G H I
J
Zmiany parametrów technicznych i wyglądu zastrzeżone.
A) Szklana płyta
B) Pole grzewcze
C) Panel dotykowy (D, E, F, G, H, I, J i K)
D) Przycisk wyboru: „MAX” (natychmiast na maksymalną moc)
E) Przycisk wyboru: „MIN” (natychmiast na minimalną moc)
F) Przycisk wyboru: zmniejszenie czasu / temperatury / mocy
Dystrybucja:
Hans-Ulrich Petermann GmbH & Co. KG
Schlagenhofener Weg 40
D-82229 Seefeld
G) Wyświetlacz LED
H) Przycisk wyboru: zwiększenie czasu / temperatury / mocy
I) Przycisk wyboru: rodzaj wskazania ->
moc, czasomierz lub temperatura
Wydawca instrukcji:
Hans-Ulrich Petermann GmbH & Co. KG
Schlagenhofener Weg 40
D-82229 Seefeld
J) Włącznik / wyłącznik
K) Kontrolki trybu pracy i funkcji czasomierza
1. Kontrolka (Power): tryb pracy dla poziomów mocy,
2. Kontrolka (Temp): tryb pracy dla poziomów temperatury,
Data wydania: 05/09/2015
3. Kontrolka (Timer): funkcja czasomierza
L)
Instrukcja obsługi (nie przedstawiona na obrazku)
2
3
Indukcyjna
płyta grzewcza
SPIS TREŚCI Spis treści
Strona
Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02
Deklaracja zgodności UE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02
Opis urządzenia / zawartość opakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
Spis treści. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
Informacje ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05
Bezpieczeństwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06
Ogólne przepisy bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06
Projektowanie i montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Przed pierwszym użyciem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Użytkowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Użytkowanie urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Konserwacja, czyszczenie i pielęgnacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Utylizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Indukcyjna
płyta grzewcza
Informacje ogólne
INFORMACJE OGÓLNE
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do podgrzewania lub
gotowania potraw przy zastosowaniu odpowiednich naczyń
kuchennych. Ponadto urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku komercyjnego, lecz wyłącznie do użytku w prywatnym
gospodarstwie domowym. Nie wolno używać go w kuchniach
dla pracowników, w sklepach, biurach i w innych obszarach
komercyjnych, a także w dużych gospodarstwach rolnych. Nie
może być używane również przez gości w hotelach, motelach
i innych lokalach mieszkalnych oraz pensjonatach. Jakiekolwiek inne użytkowanie lub dokonanie zmiany w urządzeniu jest
uważane za niezgodne z przeznaczeniem i z zasady zabronione. Jakakolwiek odpowiedzialność za szkody spowodowane
użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem urządzenia lub
błędną obsługą jest wykluczona.
Usuwanie ewentualnych usterek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Warunki gwarancji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Karta gwarancyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4
5
Indukcyjna
płyta grzewcza
Bezpieczeństwo
Indukcyjna
płyta grzewcza
BEZPIECZEŃSTWO
Należy się zapoznać z poniższą instrukcją bezpieczeństwa i jej przestrzegać. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować wypadkiem lub zranieniem,
a także spowodować straty materialne i uszkodzenie
urządzenia.
-
-
-
OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
-
Zagrożenia dla dzieci i osób niepełnosprawnych
- Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach psychicznych, sensorycznych lub umysłowych albo
osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy
mogą użytkować to urządzenie, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane odnośnie do bezpiecznego użytkowania
urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno przeprowadzać czyszczenia i konserwacji
należącej do użytkownika, chyba że mają więcej niż 8 lat i są
nadzorowane. Przechowywać urządzenie i jego przewód przyłączeniowy w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej
8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie rozumieją zagrożenia związanego z użytkowaniem urządzeń elektrycznych. Dlatego urządzenie należy użytkować i przechowywać
z dala od dzieci poniżej 8 roku życia. Należy zwrócić uwagę na
to, aby kabel sieciowy nie zwisał swobodnie i nie można było
go pociągnąć.
- Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci — niebezpieczeństwo uduszenia!
-
Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda z napięciem sieciowym podanym na tabliczce znamionowej.
- W razie uszkodzenia kabla sieciowego należy zwrócić się do
autoryzowanego przez producenta serwisu, celem wymiany
-
6
-
-
-
-
-
Bezpieczeństwo
kabla na nowy. W ten sposób zapobiega się obrażeniom i wypadkom oraz uszkodzeniom urządzenia.
Aby umożliwić natychmiastowe odłączenie urządzenia od sieci
w razie awarii, należy zapewnić swobodny dostęp do gniazda,
które winno się znajdować w pobliżu urządzenia.
Naprawę urządzenia może przeprowadzać wyłącznie autoryzowany serwis. Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy urządzenia mogą powodować zagrożenia dla użytkowników.
Aby zapobiec wypadkom, nie należy pozostawiać działającego
urządzenia bez nadzoru.
W celu wyeliminowania zagrożeń nie należy podłączać jednocześnie kilku urządzeń (np. poprzez potrójny rozgałęźnik elektryczny) do tego samego gniazda sieciowego.
Nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie korzystać z niego na
zewnątrz budynków, gdyż nie wolno narażać go na deszcz ani
wilgoć – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
W przypadku, gdy urządzenie wpadnie do wody, należy najpierw odłączyć je od prądu, a dopiero później wyjąć! Przed
ponownym użyciem urządzenia oddać je do kontroli w autoryzowanym serwisie. Należy tak postąpić również wtedy, gdy
urządzenie lub kabel sieciowy są uszkodzone lub gdy urządzenie spadło na ziemię. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Przed każdym czyszczeniem, w razie wystąpienia usterek
oraz gdy urządzenie nie jest używane, należy wyjąć wtyczkę
z gniazdka! Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający! Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nie wolno umieszczać urządzenia ani kabla sieciowego na gorącej powierzchni lub w pobliżu źródeł ciepła. Kabel zasilający
należy ułożyć tak, aby nie stykał się z gorącymi przedmiotami
lub przedmiotami o ostrych krawędziach. Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
Nie wolno zginać kabla zasilającego ani owijać go wokół urządzenia, gdyż może to doprowadzić do jego przerwania. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nie korzystać z urządzenia, gdy użytkownik stoi na wilgotnej
podłodze, ma mokre ręce lub gdy urządzenie jest mokre. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nie otwierać urządzenia i w żadnym wypadku nie próbować
dostać się do jego wewnętrznych części przy użyciu metalowych przedmiotów. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
7
Indukcyjna
płyta grzewcza
Bezpieczeństwo
Zagrożenia podczas eksploatacji indukcyjnej płyty grzewczej
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania w połączeniu z zewnętrznym zegarem sterującym czy oddzielnym zdalnym systemem sterującym.
- Nie należy umieszczać metalowych przedmiotów na płycie (np.
widelców, noży, łyżek), ponieważ stosownie do rodzaju i ilości
zawartego w nich metalu przedmioty te rozgrzeją się w niekontrolowany sposób. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia.
- Aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia szklanej płyty, jej powierzchnia nie może być wykorzystywana do składowania,
a używając ostrych i ciężkich przedmiotów, należy zachować
odpowiedni dystans. Uruchamianie urządzenia z uszkodzoną
płytą jest zabronione. W przypadku uszkodzenia płyty podczas
eksploatacji należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć
je od sieci oraz powiadomić zakład serwisowy.
- Urządzenie należy stawiać na równym i stabilnym podłożu odpornym na wysoką temperaturę. Ze względu na możliwość zabrudzenia powierzchnia podłoża powinna być łatwa w czyszczeniu.
- Urządzenie należy stawiać wyłącznie na stabilnym i ogniotrwałym podłożu. Aby zapewnić prawidłową wentylację, wokół płyty
należy zachować odstęp co najmniej 10 cm od ścian i pozostałych obiektów. Podłoże nie może być miękkie, w przeciwnym
razie praca wentylatora umieszczonego na spodzie urządzenia
będzie nieefektywna.
- Urządzenia nie należy eksploatować na metalowym podłożu.
- Aby zapobiec przegrzaniu, urządzenia nie należy stawiać bezpośrednio przy ścianie lub pod wiszącą szafką itp. Podczas
jego pracy nie wolno nakrywać urządzenia. Należy zapewnić
odpowiednią ilość wolnego miejsca i zachować odstęp bezpieczeństwa od wszystkich łatwopalnych i łatwotopliwych obiektów – Niebezpieczeństwo pożaru!
- Podczas eksploatacji elektrycznych urządzeń zawierających
elementy grzejne wytwarzana jest wysoka temperatura, która
może powodować obrażenia. Obudowa, pola grzewcze itp.
mogą się nagrzewać do wysokiej temperatury. Nie wolno dotykać gorących powierzchni bez rękawic! Należy zwrócić uwagę
również innych użytkowników na istniejące niebezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo zranienia!
8
Indukcyjna
płyta grzewcza
Bezpieczeństwo
- Po wyłączeniu urządzenia używana szklana płyta będzie jeszcze przez pewien czas gorąca, dlatego nie należy jej dotykać.
Niebezpieczeństwo oparzenia!
- Nie wolno przemieszczać nagrzanego urządzenia lub gdy znajdują się na nim gorące przedmioty, potrawy czy płyny. Niebezpieczeństwo oparzenia!
- Osoby z rozrusznikami serca lub innymi elektronicznymi implantami powinny skontaktować się przed uruchomieniem
urządzenia z lekarzem specjalistą w celu ustalenia zakresu oddziaływania kuchenki indukcyjnej na implanty.
- Na kuchence należy stawiać wyłącznie odpowiednie naczynia
kuchenne (garnki, patelnie itp. wymienione w rozdziale „Jakie
naczynia kuchenne nadają się do kuchenki indukcyjnej?”).
- Podczas eksploatacji na płycie nie należy kłaść kart kredytowych, kaset z taśmą magnetyczną i innych przedmiotów, które
mogą ulec namagnesowaniu, ponieważ może to skutkować
utratą danych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualną utratę danych.
- Nie należy stawiać pustych garnków na włączoną kuchenkę indukcyjną, ponieważ ma to negatywny wpływ na trwałość urządzenia.
- Po zakończeniu pracy urządzenia nie należy odłączać od sieci,
zanim zintegrowany wentylator nie schłodzi pola grzewczego.
Wtyczkę sieciową można odłączyć dopiero wtedy, gdy nie będzie już słyszalny odgłos wentylatora.
- Ostrożnie! Przedmioty umieszczone w pobliżu pola grzewczego, np. biżuteria, pierścionki, zegarki itp., mogą się nagrzewać.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania
potraw i nie wolno go używać w żadnym innym celu.
- Podgrzewanie zamkniętych puszek na urządzeniu jest zabronione ze względu na zagrożenie wybuchem!
- Nie podłączać urządzenia do sieci za pomocą rozgałęźników elektrycznych, lecz bezpośrednio do ściennego gniazda
wtykowego. Obwód elektryczny, do którego podłączone jest
gniazdo, winien być wyposażony w zabezpieczenie minimum
16 A.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria! W przypadku stosowania nieoryginalnych akcesoriów należy liczyć się
ze zwiększonym niebezpieczeństwem wypadku. Producent
nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki lub szko9
Indukcyjna
płyta grzewcza
-
-
-
-
-
Bezpieczeństwo
dy powstałe wskutek stosowania nieoryginalnych akcesoriów.
W przypadku stosowania akcesoriów innych producentów
i powiązanych z tym uszkodzeń wygasają wszystkie roszczenia
z tytułu gwarancji.
Przed przystąpieniem do czyszczenia i/lub odstawieniem kuchenki należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
Temperatura urządzenia po jego wyłączaniu może być przez
pewien czas bardzo wysoka. Niebezpieczeństwo oparzenia!
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze wyciągnąć
wtyczkę sieciową z gniazda. Niebezpieczeństwo porażenia
prądem!
Nie stosować agresywnych środków czyszczących i szorujących.
Należy zwrócić uwagę, aby do wnętrza urządzenia nie dostała
się woda.
Należy także przestrzegać pozostałych instrukcji zawartych
w rozdziale „Konserwacja, czyszczenie i pielęgnacja”.
OBJAŚNIENIE SYMBOLI
Ważniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
użytkowania zostały wyróżnione następującym znakiem.
Niebezpieczeństwo – dotyczy szkód osobowych
Uwaga – dotyczy szkód rzeczowych
Ważniejsze informacje zostały wyróżnione następującym znakiem.
Uwaga! Gorąca powierzchnia! Nie dotykać!
10
Indukcyjna
płyta grzewcza
Projektowanie i montaż
PROJEKTOWANIE I MONTAŻ
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Ze względów bezpieczeństwa po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne i nie zostało uszkodzone
podczas transportu. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek
wątpliwości nie używać urządzenia. W takim przypadku należy zwrócić się do naszego serwisu. Adres serwisu podany jest
w warunkach gwarancji i karcie gwarancyjnej.
Urządzenie jest zapakowane w celu zapewnienia ochrony przed powstaniem uszkodzeń podczas transportu.
• Ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania.
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Oczyść urządzenie i wszystkie akcesoria z resztek kurzu, który pozostał
po opakowaniu, zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale „Konserwacja, czyszczenie i pielęgnacja“.
Należy zwrócić uwagę, że gumowe nóżki urządzenia mogą być ewentualnie
pobrudzone tworzywem sztucznym lub lakierem znajdującym się na meblach. W razie potrzeby należy użyć odpowiedniej, stabilnej i odpornej na
wysoką temperaturę podkładki (podkładka nie może być miękka).
Przed pierwszym użyciem zalecamy zagotowanie wody w odpowiednim
naczyniu 3 lub 4 razy, aby usunąć ewentualne pozostałości poprodukcyjne
z indukcyjnej płyty grzewczej. Zapach i dym powstające w trakcie rozgrzewania są normalnymi zjawiskami i znikają po krótkim czasie. Zjawiska te nie
świadczą o usterce urządzenia. Należy zapewnić odpowiednią wentylację
pomieszczenia, np. otwierając okno.
11
Indukcyjna
płyta grzewcza
Użytkowanie
UŻYTKOWANIE
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Uwaga! Należy używać wyłącznie naczyń kuchennych
przeznaczonych do kuchenek indukcyjnych.
Należy używać wyłącznie naczyń kuchennych (garnków, patelni itp.) z równym dnem. Na powierzchni dna nie mogą występować żadne nierówności. Dzięki temu można zapobiec
nieprawidłowemu funkcjonowaniu urządzenia zwłaszcza
podczas podgrzewania oleju, który na skutek przegrzania
stwarza potencjalne zagrożenie.
Jakie naczynia kuchenne (garnki, patelnie itd.) nadają się do kuchenki indukcyjnej?
•Stalowe garnki i patelnie lub naczynia z emaliowanego żeliwa
• Naczynia kuchenne z żelaza, stali lub nieemaliowanego żeliwa
• Naczynia kuchenne ze stali nierdzewnej i aluminium, o ile są one oznaczone jako nadające się do kuchenek indukcyjnych. (Należy zwracać
uwagę na opis naczyń kuchennych)
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, wszystkie garnki i patelnie muszą posiadać równe dno magnetyczne (magnes musi przywierać do powierzchni) o średnicy wynoszącej przynajmniej 10–12 cm. Średnica naczyń
i patelni nie powinna przekraczać 26 cm.
Nieodpowiednie naczynia kuchenne:
•Garnki i patelnie, których dno ma średnicę mniejszą niż 12 cm.
• Naczynia ceramiczne i szklane
• Naczynia kuchenne ze stali nierdzewnej i aluminium, brązu i miedzi, chyba że są one wyraźnie oznaczone jako nadające się do kuchenek indukcyjnych.
• Naczynia kuchenne o nierównym dnie (np. posiadające małe nóżki lub
elementy dystansowe)
• Naczynia o wypukłym dnie
Nie dotykać nigdy gorących powierzchni gołymi rękoma –
zakładać termoizolacyjne rękawice kuchenne! Urządzenie
i akcesoria mogą być bardzo gorące – niebezpieczeństwo
oparzenia!
12
Indukcyjna
płyta grzewcza
Użytkowanie
Nigdy nie należy zakrywać szczelin wentylacyjnych (na tylnej
i spodniej stronie urządzenia), ponieważ może to doprowadzić do
przegrzania urządzenia. Należy zapewnić wystarczający odstęp od
ścian i innych przedmiotów (min. 10 cm).
Należy zadbać o wystarczający odstęp od urządzeń i przedmiotów (np. telewizor, radio, magnetofon kasetowy), które są czułe na pole magnetyczne.
Wiele produktów spożywczych nie nadaje się do smażenia w tłuszczu i przygotowywania w zbyt wysokiej temperaturze ze względu
na brak możliwości ich równomiernego ugotowania lub zawartość skrobi, jak np. we frytkach, i ryzyko wytworzenia akrylamidu.
W przypadku podgrzewania większej ilości oleju odpowiednich
ustawień w urządzeniu należy dokonywać za pomocą poziomów
temperatury. Ten tryb pracy umożliwia precyzyjne ustawienie żądanej temperatury podgrzewanego oleju, zapobiegając tym samym
obróbce produktów w zbyt wysokiej temperaturze. Jeżeli stosowany garnek uniemożliwia osiągnięcie żądanej temperatury lub
satysfakcjonujących rezultatów, należy użyć garnka wykonanego
z innego materiału.
PODSTAWOWE PRZYGOTOWANIE
Przed użytkowaniem oczyścić szklaną płytę i dno garnka z ewentualnych zanieczyszczeń. Nie kłaść żadnych ścierek, folii aluminiowej
lub innych przedmiotów między dno garnka a szklaną płytę.
Nigdy nie stawiać pustych garnków na gotowej do pracy szklanej
płycie. Ekstremalne nagrzanie uszkadza naczynia kuchenne lub
powoduje odpryskiwanie powłok emaliowanych! Ponadto aktywowana zostanie funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem, która
powoduje wyłączenie urządzenia. W takim przypadku należy poczekać, aż temperatura urządzenia spadnie do temperatury pokojowej. Następnie urządzenie można ponownie uruchomić.
• Urządzenie należy umieścić w pobliżu gniazda sieciowego (z napięciem
zasilającym wg tabliczki znamionowej), zapewniając do niego swobodny dostęp.
• Należy zadbać o to, aby powierzchnia była równa, sucha, nieśliska
i odporna na wysoką temperaturę. Powierzchnia powinna być łatwa
w czyszczeniu, ponieważ nie zawsze można uniknąć rozprysków podczas gotowania.
13
Indukcyjna
płyta grzewcza
Użytkowanie
OBSŁUGA URZĄDZENIA
Kuchenka indukcyjna została wyposażona w funkcję detekcji uruchomienia bez naczynia kuchennego oraz jego usunięcia w trybie
pracy. Powyższe sygnalizowane będzie powtarzającym się dźwiękiem i komunikatem o błędzie „E0” na wyświetlaczu, następnie po
ok. 30 sekundach urządzenie się wyłączy.
WSKAZÓWKA: Należy pamiętać, że poszczególne przyciski znajdujące
się na panelu obsługi nie reagują na bardzo krótkie dotknięcia ze względów
bezpieczeństwa (dzieci). Dlatego nie należy dotykać przycisku krótko tylko
czubkiem palca, lecz możliwie największą powierzchnią palca. Sygnał akustyczny oznajmia, że urządzenie zareagowało.
• Podłącz urządzenie do gniazda sieciowego.
• Sygnał akustyczny potwierdza podłączenie.
• Ustaw na środku wybranego pola grzewczego (B) odpowiednie naczynie kuchenne (np. garnek, patelnię itp.). Naczynie nie może być puste.
• Naciśnij przycisk włączania/ wyłączania
(J). Lampka sygnalizacyjna
nad przyciskiem włączania/ wyłączania (J) zaświeci się. Kuchenka znajduje się teraz w trybie gotowości do pracy.
WSKAZÓWKA: Urządzenie wyposażono w 2 różne tryby sterowania pracą
poszczególnych pól grzewczych (B).
1. Sterowanie poprzez poziom mocy: W tym trybie można wybrać pożądany poziom mocy pracy urządzenia. Poziom mocy na wyświetlaczu LED
(G) podawany jest w watach (W).
2. Sterowanie poprzez poziom temperatury: W tym trybie pracy można
wybrać odpowiedni poziom temperatury, która podawana jest na wyświetlaczu LED (G) w stopniach Celsjusza (°C).
Urządzenie dysponuje przyciskami wyboru „MAX” i „MIN”. Niezależnie od tego, czy urządzenie znajduje się w trybie mocy czy temperatury oraz jakich ustawień dokonano w danym trybie, po wciśnięciu
przycisku „MAX” następuje aktywacja najwyższego poziomu mocy
(2000 W). Po wciśnięciu przycisku „MIN” następuje natychmiastowa
aktywacja najniższego poziomu mocy (200 W). Jeśli ustawiono czas
pracy za pomocą funkcji regulatora czasu, zmiana poziomu mocy na
najwyższy lub najniższy nie ma na niego wpływu.
14
Użytkowanie
Indukcyjna
płyta grzewcza
Sposób wyboru trybu pracy i ustawiania odpowiedniego poziomu mocy
lub temperatury opisany został szczegółowo w dalszej części instrukcji
obsługi.
Przy eksploatacji urządzenia można wybierać spośród 10 różnych
poziomów mocy. W przypadku trybu temperaturowego urządzenie
oferuje użytkownikowi 10 różnych poziomów temperatury do wyboru.
Nad każdym z przycisków
„Wybór --> moc, programator czasowy lub temperatura” umieszczone są trzy lampki sygnalizacyjne
trybu sterowania (poziom mocy lub temperatury) oraz dodatkowo
aktywowanego programatora czasowego. Kontrolki umieszczone są
w następującej kolejności (od lewej do prawej):
1. Kontrolka (Power): tryb pracy dla poziomów mocy,
2. Kontrolka (Temp): tryb pracy dla poziomów temperatury,
3. Kontrolka (Time): funkcja regulatora czasu.
Wybór poziomów mocy:
Po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyboru
(I) na wyświetlaczu
LED (G) wyświetlany jest domyślnie ustawiony poziom mocy „6” (1200 W),
a urządzenie lub pole grzewcze (B) są włączone.
Za pomocą przycisku wyboru
(F) lub
(H) można w każdej chwili
ustawić żądany poziom mocy lub go zmienić. Wybrany poziom mocy wyświetlany jest na wyświetlaczu LED (G).
Poziomy mocy pola grzewczego (B)
Poziom (1–5) Moc [W]
1
200
2
400
3
600
4
800
5
1000
Poziom (6–10)
6
7
8
9
10 Moc [W]
1200
1400
1600
1800
2000
Wskazówka: Dane mogą się ewentualnie różnić.
15
Użytkowanie
Indukcyjna
płyta grzewcza
Poziomy temperatury pola grzewczego (B)
W przypadku gdy użytkownik woli pracować w trybie temperatury niż w trybie mocy, może przejść do trybu temperaturowego, ponownie naciskając
przycisk wyboru
(I).
Poziom (1–5) Temp. [°C] 1
60
2
80
3
100
4
120
5
140
Poziom (6–10) 6
7
8
9
10 Temp. [°C]
160
180
200
220
240
Wskazówka: Dane mogą się ewentualnie różnić.
Wyświetlana jest domyślnie ustawiona temperatura (180°C). Za pomocą
przycisku wyboru (F)
lub
(H) można w każdej chwili ustawić żądany
poziom temperatury lub go zmienić. Wybrany poziom temperatury wyświetlany jest na wyświetlaczu LED (G). (Istnieje możliwość wyboru poziomów
temperatury w zakresie 60°C – 240°C w odstępach wynoszących 20°C;
możliwe są ewentualne różnice).
Po nagrzaniu temperatura naczynia utrzymywana jest (automatycznie) na mniej więcej stałym poziomie (w zależności od ustawionego
poziomu temperatury).
Urządzenie należy wyłączyć po każdym użyciu i odłączyć od sieci (gdy
znajdujący się wewnątrz wentylator ochłodzi płytę i przestanie pracować).
W tym celu należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda elektrycznego z
uziemieniem. Przed rozpoczęciem czyszczenia i/lub przeniesieniem urządzenia w inne miejsce należy poczekać, aż temperatura urządzenia spadnie
do temperatury pokojowej.
Indukcyjna
płyta grzewcza
Użytkowanie
Funkcja regulatora czasu
Urządzenie daje użytkownikowi możliwość ustawienia określonego czasu
pracy. Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłącza się automatycznie lub przechodzi w tryb gotowości do pracy bez dalszego nagrzewania. Podczas pracy urządzenia użytkownik może zmienić ustawiony czas
w każdej chwili przez naciśnięcie przycisku wyboru
(F) lub
(H), ustawiony poziom mocy lub temperatury pozostaje niezmieniony.
W przypadku wyboru tej funkcji należy postępować zgodnie z poniższymi
wskazówkami:
1. Ustawienie czasu w trybie mocy: Po włączeniu urządzenia przyciskiem
włącz/ wyłącz (J) należy ustawić tryb mocy w sposób opisany powyżej
poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku
(I) i wybrać pożądany poziom mocy. Kolejne naciśnięcie przycisku
(I) spowoduje przejście do
trybu regulatora czasu dla poziomów mocy, kontrolka (Timer) nad przyciskiem
(I) będzie migać, a na wyświetlaczu LED pojawi się cyfra „0”.
Można teraz ustawić żądany czas pracy (w 5-minutowych odstępach do
maks. 180 min) przez naciśnięcie przycisku wyboru (H) (lub przycisku
wyboru (F)).
2. Ustawienie czasu w trybie temperatury: Po włączeniu urządzenia należy
ustawić tryb temperatury w sposób opisany powyżej poprzez łącznie
trzykrotne naciśnięcie przycisku
(I) i wybrać pożądany poziom temperatury. Kolejne naciśnięcie przycisku
(I) spowoduje przejście do
trybu regulatora czasu dla poziomów temperatury, kontrolka (Timer)
nad przyciskiem
(I) będzie migać, a na wyświetlaczu LED pojawi
się cyfra „0”. Można teraz ustawić żądany czas pracy (w 5-minutowych
odstępach do maks. 180 min) przez naciśnięcie przycisku wyboru (H)
(lub przycisku wyboru (F).
Po wciśnięciu przycisku wyboru (H) lub (F), czas będzie zmieniał się
w 10-minutowych odstępach.
Wsteczne odliczanie czasu odbywa się z dokładnością co do minuty. Na
wyświetlaczu LED (G) wyświetlany jest na przemian czas i ustawiony poziom mocy lub temperatury. Kontrolki znajdujące się nad przyciskiem wyboru
(I) wskazują, która wartość jest aktualnie wyświetlana.
16
17
Indukcyjna
płyta grzewcza
Użytkowanie
Użytkownik może w każdej chwili zmienić wybrane przez siebie ustawienia.
Urządzenie pracuje stale przy uwzględnieniu ostatnio dokonanych ustawień.
Aby wcześniej zakończyć funkcję regulatora czasu, należy wyłączyć
urządzenie przyciskiem włącz/ wyłącz
(ew. włączyć ponownie).
Funkcja blokady
Płyta posiada funkcję blokady, za pomocą której można zablokować
wszystkie przyciski wyboru po dokonaniu odpowiednich ustawień
(oprócz przycisku włącz/ wyłącz). W ten sposób zapobiega się niepożądanej zmianie ustawień. Funkcję blokady aktywuje się poprzez
jednoczesne wciśnięcie przycisków wyboru
i
. Symbolem
funkcji blokady na wyświetlaczu LED jest litera „L”. Jeśli funkcja
blokady jest aktywna, na wyświetlaczu pokazują się naprzemiennie
„L” i ustawiony poziom mocy lub temperatury. Aby dezaktywować
blokadę, należy nacisnąć jeszcze raz równocześnie przycisk wyboru
i
, na wyświetlaczu LED nie będzie pokazywała się już litera
„L” i zabrzmi sygnał akustyczny. Przyciski wyboru są ponownie odblokowane.
D) Przycisk wyboru: „MAX”: natychmiastowa zmiana na
najwyższy poziom mocy
E) Przycisk wyboru: „MIN”: natychmiastowa zmiana na
najniższy poziom mocy
F) Przycisk wyboru: skrócenie czasu / temperatura / moc
H) Przycisk wyboru: wydłużenie czasu / temperatura / moc
I) Przycisk wyboru: rodzaj wskazania ->
moc, regulator czasowy lub temperatura
J) Włącznik / wyłącznik
18
Konserwacja, czyszczenie i pielęgnacja, utylizacja
KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
Przed przystąpieniem do czyszczenia i schowaniem kuchenki
należy odłączyć urządzenie od sieci i odczekać, aż całkowicie
ostygnie. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie przedostała się
ciecz. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Do czyszczenia nie stosować ostrych lub szorujących środków
czyszczących ani przedmiotów o ostrych krawędziach.
• Do czyszczenia urządzenia na zewnątrz należy używać suchej, co najwyżej
lekko wilgotnej i dobrze wykręconej ściereczki.
• Następnie dobrze wytrzeć na sucho.
Czyszczenie szczelin wentylacyjnych:
Szczeliny wentylacyjne (szczeliny wlotowe i wylotowe powietrza) należy
ostrożnie czyścić z kurzu i zabrudzeń w regularnych odstępach czasu, używając do tego celu odpowiedniej, miękkiej szczoteczki.
UTYLIZACJA
Opakowanie produktu składa się z materiałów, które można
poddawać recyklingowi. Można je przekazać do publicznych
punktów zbiórki odpadów.
Zużytych urządzeń nie należy wyrzucać do odpadów domowych!
Zgodnie z przepisami ustawowymi zużyty sprzęt należy oddać do
utylizacji. Podczas utylizacji znajdujące się w urządzeniu elementy możliwe do przetworzenia zostaną ponownie wykorzystane, co
zapewni ochronę środowiska. Więcej informacji można uzyskać
w lokalnych urzędach lub przedsiębiorstwach utylizacyjnych.
19
Indukcyjna
płyta grzewcza
Usuwanie ewentualnych usterek
USUWANIE EWENTUALNYCH USTEREK
Usterka:
Przyczyna:
Usuwanie usterek:
Należy włożyć wtyczkę
sieciową do gniazda elektrycznego z uziemieniem.
Kontrolka znajdująca się nad
przyciskiem włącz
/ wyłącz świeci
się, ale urządzenie
nie grzeje.
Urządzenie znajduje
się w trybie gotowości
do pracy, a funkcja
grzania nie jest aktywna.
Należy wybrać tryb pracy,
np. eksploatacja przy
zastosowaniu poziomów
mocy lub poziomów temperatury.
Urządzenie stało się
za gorące.
Należy odłączyć urządzenie od sieci i wyczyścić
szczeliny wentylacyjne.
Należy poczekać, aż
temperatura urządzenia
spadnie do temperatury
pokojowej.
Urządzenie
znajdowało się w
trybie gotowości
do pracy i samo
się wyłączyło.
Podczas nieużywania
urządzenia nastąpiło
automatyczne wyłączenie.
Jeżeli urządzenia ma
być używane, należy je
ponownie włączyć.
Wyłączenie wywołała
funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem, prawdopodobnie na płytę
postawiono puste
naczynie kuchenne.
(Komunikat błędu
„E02”)
Należy odłączyć urządzenie od sieci i poczekać, aż
temperatura urządzenia
spadnie do temperatury pokojowej. Nigdy nie
używać pustych naczyń
kuchennych.
Minął ustawiony czas,
urządzenie wyłączyło
funkcję nagrzewania.
Jeżeli naczynie kuchenne
nie jest wystarczająco rozgrzane, należy przedłużyć
czas gotowania.
Chwilowo za niskie
lub za wysokie napięcie (komunikat błędu
„E03”).
Należy odłączyć urządzenie od sieci i poczekać, aż
temperatura urządzenia
spadnie do temperatury
pokojowej.
Na płycie nie ma naczynia lub stoi nieodpowiednie naczynie.
Nie używać urządzenia
bez naczynia. Używać
wyłącznie naczyń przeznaczonych do płyt indukcyjnych. Należy przestrzegać
wskazówek dotyczących
naczyń kuchennych.
Usterka:
Przyczyna:
Usuwanie usterek:
Urządzenie nie
działa.
Wtyczka sieciowa nie
jest umieszczona w
gnieździe elektrycznym z uziemieniem.
Urządzenie
wyłączyło się podczas pracy.
Nie można
uruchomić
urządzenia, wydaje
sygnał dźwiękowy,
a na wyświetlaczu
pojawia się komunikat „E0”.
20
Usuwanie ewentualnych usterek
W przypadku wystąpienia innych usterek prosimy skontaktować się z naszym
Punktem Obsługi Klienta. Pracownicy Punktu Obsługi Klienta są do Państwa
dyspozycji. Dane kontaktowe zawarte są w warunkach gwarancji. Instrukcję
obsługi w formacie PDF można zamówić w naszym serwisie.
21
Indukcyjna
płyta grzewcza
Dane techniczne
DANE TECHNICZNE
Indukcyjna
płyta grzewcza
Gwarancja
WARUNKI GWARANCJI
Szanowni Państwo,
Napięcie znamionowe: 220–240 V~
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
Moc znamionowa: 2000 W
Klasa ochronności: II
Dalsze wskazówki dotyczące zużycia energii przez płytę indukcyjną
Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeśli mimo tego
urządzenie nie działa prawidłowo, chcielibyśmy wyrazić nasze ubolewanie.
W takim wypadku jesteśmy do Państwa dyspozycji pod następującym
numerem telefonu: 0048/22/398-82-59.
W zakresie dochodzenia roszczeń gwarancyjnych obowiązują następujące
zapisy, które nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień
kupującego wynikających z obowiązującego prawa:
1. Roszczeń gwarancyjnych można dochodzić tylko i wyłącznie w okresie
3 lat od daty zakupu urządzenia. Nasze świadczenia gwarancyjne
ograniczają się do usunięcia wad materiałowych oraz wad fabrycznych,
względnie do wymiany urządzenia. Usługi świadczone w ramach gwarancji
są bezpłatne.
- Zużycie energii przez urządzenie zostało określone na podstawie normy
DIN EN 60350-2:2014.
2. Roszczeń gwarancyjnych należy dochodzić niezwłocznie po stwierdzeniu
wady urządzenia. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych po upływie
okresu gwarancyjnego jest niemożliwe.
- Aby zużycie energii podczas użytkowania płyty indukcyjnej utrzymywać na
jak najniższym poziomie, zalecamy każdorazowo ustawiać temperaturę/
moc tylko na taką wartość, jaka jest konieczna, i ewentualnie dopasować/
zmniejszyć ją podczas przygotowania potraw. Zalecamy stosowanie
garnków z pokrywką.
3. Wadliwe urządzenie razem z kartą gwarancyjną oraz paragonem należy
przesłać na koszt odbiorcy na adres serwisu, który otrzymają Państwo
kontaktując się z poniższą infolinią:
- Do ogrzania 1 litra (1 kg) wody za pomocą tego urządzenia potrzeba zużyć
186,3 Wh energii.
- Średnica znajdującej się wewnątrz urządzenia cewki metalowej, która służy
do podgrzewania naczyń do gotowania, wynosi ok. 185 mm.
HUP Service
Tel.: 0048/22/398-82-59 • Faks: 0048/22/398-74-86
www.hup-service.pl • [email protected]
Prosimy pamiętać o odpowiednim zapakowaniu i zabezpieczeniu wysyłanego
urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe
w wyniku transportu.
Jeżeli wada urządzenia jest wadą objętą gwarancją nasz serwis odeśle
Państwu urządzenie naprawione lub zupełnie nowe. Wraz z naprawą lub
wymianą urządzenia nie rozpoczyna się nowy okres gwarancji. Nadal
obowiązuje 3-letni okres gwarancji liczony od daty zakupu.
Zwracamy Państwa uwagę, iż gwarancja wygasa w przypadku nieprawidłowej
obsługi urządzenia, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących
dla danego urządzenia, użycia siły, szkód wynikłych z tytułu działania siły
wyższej lub dokonywania napraw urządzenia w nieautoryzowanych przez
nas serwisach. Wady urządzenia nie objęte gwarancją lub uszkodzenia
powstałe po upływie okresu gwarancji możemy usunąć odpłatnie.
W tym celu prosimy o kontakt z naszym serwisem.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian technicznych!
22
23
Gwarancja
Indukcyjna
płyta grzewcza
two,
Szanowni Pańs
tyczy
h reklamacji do
yc
an
ład
sk
ich
dzenia.
stk
zą
zy
ur
ws
go
%
ne
około 95
sługą dostarczo t telefoniczny, za
ob
ą
ow
idł
aw
problemów z pr na zaradzić, poprzez kontak
moż
m stworzonym
Problemom tym lub e-maila z naszym serwise
u
ks
fa
ą
lu.
ce
pomoc
specjalnie w tym
się
zanim zdecydują
naszą infolinią
z
t
ak
ia
nt
ko
en
o
dz
a
ństw
o urzą
Prosimy także Pa odesłanie nam reklamowaneg
twu
to możemy Pańs ym
ęs
Państwo na
Cz
u.
lep
sk
sz
do
ęk
go
wi
z
nie
ało
sie
ąz
nie
wi
lub na za
będzie się to
nie
i
ób
os
sp
n
twa strony.
pomóc już w te
wysiłkiem z Pańs
KARTA GWARANCYJNA
Proszę oddzielić tę kartę. W przypadku reklamacji nasz serwis jest
do Państwa dyspozycji.
HUP Service
Tel: 0048/22/398-82-59 • Faks: 0048/22/398-74-86
www.hup-service.pl • [email protected]
Urządzenie / oznaczenie artykułu: IK 4014.15
05/09/2015
Data zakupu ______________ (łącznie z dowodem zakupu)
Opis usterki:_______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Nazwisko__________________________________________________________
Ulica _________________________Kod pocztowy / miejscowość___________
Telefon _________________________________Faks_______________________
Data ____________________________Podpis ___________________________
24

Podobne dokumenty