Jak to jest być tłumaczem

Transkrypt

Jak to jest być tłumaczem
Bruksela, dnia 1 września 2009 r.
Jak to jest być tłumaczem
Ruszyła właśnie trzecia edycja unijnego konkursu tłumaczeniowego dla młodzieŜy „Juvenes
Translatores” (łac. młodzi tłumacze). Do 20 października potrwa rejestracja szkół średnich
zainteresowanych udziałem. Następnie 24 listopada uczestnicy – uczniowie, którzy w tym
roku kończą 17 lat – spróbują swoich sił w tłumaczeniu tekstu z jednego z 23 języków
urzędowych UE na inny. Nagrodą dla autorów najlepszych przekładów w kaŜdym kraju UE
będzie wycieczka do Brukseli, gdzie między innymi spotkają się z zawodowymi tłumaczami
Komisji Europejskiej.
– Dzięki konkursowi uczniowie mogą wykorzystać w praktyce nabyte umiejętności językowe,
„popracować” w charakterze tłumacza oraz przekonać się, na czym polega sztuka przekładu. Sądząc
po pozytywnym odzewie ze strony szkół i uczestników poprzednich edycji, cele te zostały osiągnięte –
cieszył się komisarz UE ds. wielojęzyczności Leonard Orban. – Szczególnie cieszy nas to, Ŝe
niektórzy laureaci wybrali studia tłumaczeniowe na wyŜszych uczelniach.
Etap rejestracji i losowania szkół
Od 1 września do 20 października szkoły średnie ze wszystkich państw członkowskich mogą się
rejestrować, wypełniając formularz on-line dostępny na stronie internetowej konkursu.
Spośród szkół, które zgłoszą się do konkursu, do następnego etapu przejdą szkoły wybrane losowo
przez komputer. PoniewaŜ liczba miejsc jest ograniczona, liczba wylosowanych szkół w kaŜdym
państwie członkowskim odpowiadać będzie podwojonej liczbie głosów, jakie dane państwo ma w
Radzie Unii Europejskiej (zob. tabelka poniŜej).
Francja, Niemcy, Włochy, Zjednoczone Królestwo
Polska, Hiszpania
Rumunia
Holandia
Belgia, Republika Czeska, Grecja, Węgry, Portugalia
Austria, Bułgaria, Szwecja
Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, Słowacja
Cypr, Estonia, Łotwa, Luksemburg, Słowenia
Malta
58
54
28
26
24
20
14
8
6
Rejestracja uczestników
Podczas drugiego etapu kaŜda szkoła poda nazwiska maksymalnie pięciu uczniów urodzonych w
1992 r. Jednocześnie uczniowie wybiorą język źródłowy i docelowy dla swojego tłumaczenia.
Mogą oni swobodnie wybierać spośród 23 języków urzędowych UE (mogą np. tłumaczyć z polskiego
na rumuński albo z maltańskiego na fiński).
Dzień konkursu
Konkurs odbędzie się 24 listopada br. w tym samym czasie we wszystkich państwach
członkowskich. Uczestnicy będą mieli dwie godziny na przetłumaczenie tekstu przysłanego do szkół
tuŜ przed rozpoczęciem konkursu. Dozwolone jest korzystanie ze słowników, nie wolno natomiast
uŜywać urządzeń elektronicznych. Nadzór nad przebiegiem konkursy na miejscu zapewniają szkoły.
Ocena prac i nagroda
Tłumaczenia zostaną ocenione przez panel zawodowych tłumaczy z Dyrekcji Generalnej ds.
Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej, a jurorzy konkursu wybiorą najlepsze tłumaczenie z
kaŜdego z państwa członkowskiego.
Laureaci zostaną zaproszeni do Brukseli na uroczystość wręczenia nagród, na której obecny
będzie europejski komisarz ds. wielojęzyczności. PodróŜ do Brukseli będzie dla laureatów okazją, by
się wzajemnie poznać oraz porozmawiać z tłumaczami pracującymi w instytucjach unijnych.
Strona internetowa Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores
Języki w UE: http://europa.eu/languages
Dalszych informacji udzielają:
Pietro Petrucci : +32 22989492
Roger Nunn: +32 22953647
2