PS Urzędnik Instytucji europejskich

Transkrypt

PS Urzędnik Instytucji europejskich
Nazwa studiów
podyplomowych
Podyplomowe Studia Urzędnik Instytucji Europejskich
Jednostka prowadząca
studia podyplomowe
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Kierownik studiów
podyplomowych
dr Piotr Wawrzyk
Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
budynek Akademii Medycznej, piętro I
tel. 0 22 55 22 942
Dni i godziny pracy
sekretariatu SP
Poniedziałki i wtorki 14.00-18.00, środy 11.00-15.00, czwartki 08.00-12.00,
soboty lub niedziele (w terminach zjazdów) 10.30-14.30
*Podane godziny pracy obowiązują w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011 (w kolejnych
semestrach mogą ulec zmianie).
Czas trwania studiów
podyplomowych
Dwa semestry
Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów
Niestacjonarny, zjazdy w soboty i w niedziele (około 2 razy w miesiącu)
Koszt za całość studiów
podyplomowych
3 600 PLN
Ewentualne
dofinansowanie
z Funduszy
Strukturalnych
Nie dotyczy
Program studiów
(wiodące przedmioty
oraz nazwiska
wykładowców)
Sposób zaliczania
przedmiotów
Program studiów (167 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
Semestr I: Prawo i instytucje Unii Europejskiej, status prawno - socjalny
urzędnika Unii Europejskiej, Komunikacja międzykulturowa, Etyk pracy
urzędnika w Unii Europejskiej, Psychologia pracy urzędnika, Technika
autoprezentacji, Informacja europejska, Cywilizacja europejska.
Semestr II: Europejskie procedury administracyjne, Proces decyzyjny w Unii
Europejskiej, Etyka i protokół dyplomatyczny, Techniki pracy urzędnika w
strukturach Unii Europejskiej, Procedury rekrutacyjne w instytucjach Unii
Europejskiej, Autoprezentacja - warsztaty, Warsztaty - testy egzaminacyjne
(w języku angielskim).
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Franciszek Gołembski,
prof. dr hab. Dariusz Popławski, prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk,
dr Monika Poboży, dr Marta Witkowska.
Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę.
Charakterystyka studiów Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, którzy będą w stanie sprostać
i ich cel
oczekiwaniom europejskiego rynku pracy. Studia stanowią profesjonalne
przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach europejskich. Jednocześnie
umożliwiają rozszerzenie wiedzy - w stosunku do studiów drugiego stopnia
lub jednolitych magisterskich - oraz zdobycie specjalistycznej wiedzy
z zakresu funkcjonowania struktur unijnych. Ich zadaniem jest przekazanie
słuchaczom zarówno teoretycznej wiedzy z zakresu pracy w instytucjach
unijnych, jak również umiejętności praktycznych niezbędnych podczas
procedury konkursowej na stanowiska urzędnicze w instytucjach Unii
Europejskiej.
Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w: instytucjach i agendach
europejskich, administracji rządowej i samorządowej, mediach, placówkach
naukowych, szkoleniowych i doradczych.
Rekrutacja:
Wszystkie
wymagane dokumenty
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani
są złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia,
kwestionariusz osobowy, kserokopię dowodu osobistego poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną, odpis dyplomu
ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 1 zdjęcie
kolorowe odpowiadające standardom zdjęcia do dowodu osobistego,
tzn. fotografia lewego półprofilu z odsłoniętym uchem, zobowiązanie
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.
Termin składania
dokumentów
Lipiec - Październik 2011 r.
Termin rozpoczęcia
studiów
Październik 2011 r.
Limit miejsc
40 (studia zostaną uruchomione jeżeli zgłosi się co najmniej 25 osób)
Sylwetka kandydata
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem
ukończenia studiów magisterskich (studiów drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich) lub w szczególnych przypadkach - dyplomem ukończenia
studiów licencjackich (studiów pierwszego stopnia). Osoby posiadające
wykształcenie zawodowe lub tytuł licencjata mogą podjąć studia wyłącznie
za zgoda Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków i dziedzin
kształcenia.
W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów
wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą
uznanych lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
Opis rekrutacji
Kandydaci będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego
- do wyczerpania limitu miejsc - po spełnieniu wymogów formalnych,
tj. złożeniu kompletu dokumentów w wymaganym terminie.
Dodatkowe informacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymują studenci, którzy
uzyskali pozytywne zaliczenia wszystkich przewidzianych programem studiów
przedmiotów.