termin wyjazdu O:termin wyjazdu

Transkrypt

termin wyjazdu O:termin wyjazdu
termin wyjazdu
Autor: Anna - 2007/09/07 17:09
_____________________________________
Boliwia brzmi dla mnie zachêcaj?co. Chêtnie pojadê, je?li niebêdzie to kolidowa³o z ju¿ zaplanowanymi wyjazdami.
Mamy ju¿ wykupione bilety do Maroka na marzec i plany na maj (Kalymnos, lub Hiszpania), wiêc du¿o zale¿y o teminu
wyjazdu.
Pozdrawiam. Anna Szyszka
============================================================================
O:termin wyjazdu
Autor: Maciej Soko³owski - 2007/09/30 19:07
_____________________________________
Do Boliwii najlepiej udaæ siê pod koniec tamtejszej jesieni lub na pocz?tku zimy czyli prze³om maja i czerwca. Dni s?
wtedy jeszcze zno?ne i nie jest a¿ tak zimno jak w np. w sierpniu. Dodatkowo jest du¿o taniej, a bilety lotnicze s? o 50%
tañsze. ;)
============================================================================
KW Poznañ - Forum - Klub Wysokogórski w Poznaniu
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.4 Stable
Generated: 7 March, 2017, 19:55

Podobne dokumenty