Ustalenie ceny sprzedaży drewna

Transkrypt

Ustalenie ceny sprzedaży drewna
KARTA INFORMACYJNA
- Ustalenie ceny sprzedaży drewna
1. Podstawa prawna: ogólnie obowiązujące przepisy prawa
2. Zasady: informacja na BIP
3. Osoba wykonująca: Anna Kruczkiewicz
4. Aprobata: Wójt Gminy Sanok
5. Wzory dokumentów: brak
Do chwili obecnej brak jest centralnie (w przepisach prawa) ustalonego, ujednoliconego algorytmu
obliczenia ceny sprzedaży drewna.
Cenę sprzedaży drewna ustala zebranie wiejskie danej miejscowości w drodze uchwał. W uchwale
określa się również rodzaj kosztów, których wysokość zostanie ustalona w drodze przetargu.
Do ceny sprzedaży drewna doliczany jest należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.
Powyższy sposób obliczenia ceny sprzedaży drewna zostaje ostatecznie ustalony przez organ.

Podobne dokumenty