Polscy dziennikarze goŹēmi ZF Services Nowe

Transkrypt

Polscy dziennikarze goŹēmi ZF Services Nowe
12 | AktualnoÊci | Informacje
Informacje | AktualnoÊci | 13
Nowe wyÊwietlacze Delphi
Nowa generacja opartych na
technologii laserowej wyÊwietlaczy projekcyjnych opracowanych przez firm´ Delphi
zaprezentowana zosta∏a na
tegorocznym Salonie Genewskim w samochodzie koncepcyjnym Orbital Hybrid. In˝ynierowie z centrum technologicznego Delphi w Illkirch,
we Francji, uczestniczyli
w jego projektowaniu przez
s∏awnego Franco Sbarro. Tak
powsta∏y dwa innowacyjne
urzàdzenia: wyÊwietlacz projekcyjny Head-Up-Display,
oraz wyÊwietlacz dotykowy
Delphi Haptics, odznaczajàcy
si´ nowym, dynamicznym interfejsem z grafikà trójwymiarowà. Pierwszy wyÊwietla informacje na przedniej szybie samochodu, w bezpoÊrednim polu widzenia kierowcy, drugi pozwala na dotykowe sterowanie wieloma
urzàdzeniami (m.in. klimatyzacja, radio, rozrywka, komunikacja i ustawianie dynamiki pojazdu) za pomocà jednego, intuicyjnie obs∏ugiwanego modu∏u.
Kampania
systemów termicznych
Firma Behr Hella Service
rozpocz´∏a jà w marcu, k∏adàc nacisk na praktyczne informacje i wskazówki dla
warsztatów zajmujàcych si´
profesjonalnym serwisowaniem klimatyzacji oraz na
efektywne wspieranie sprzeda˝y tego rodzaju us∏ug. Hurtownicy i warsztaty mogà korzystaç z obszernej oferty, zawierajàcej prawie 10 000 artyku∏ów do uk∏adów klimatyzacji i ch∏odzenia silników
pojazdów osobowych i u˝ytkowych wszystkich klas. Po
raz kolejny symbolem kampanii b´dzie charakterystyczny
pingwin, a jej pomocniczym
narz´dziem – nadmuchiwana, wysoka na ok. 1,60 m,
kolumna z miejscem na plakaty oraz zewn´trzne banery
reklamowe. Ponadto przy-
MANN+HUMMEL sp. z o.o.
Pod takà nazwà niemiecki
koncern MANN+HUMMEL,
obecny w Polsce od 1995 roku, utworzy∏ w Warszawie
spó∏k´ z w∏asnym 100-procentowym udzia∏em. Prezesem jej
zarzàdu zosta∏a Beata Religa,
która wczeÊniej, od roku 2000
kierowa∏a polskim biurem
gotowane sà ulotki dla klientów warsztatów, informujàce
o korzyÊciach wynikajàcych
z promowanej us∏ugi i o ryzyku zwiàzanym z jej zaniedbywaniem.
Od 1 do 30 kwietnia 2009 r.
zakupy w Mar-Art Behr
Service (polski dystrybutor)
sà premiowane markowymi
ubraniami wysokiej jakoÊci
i sprz´tem elektronicznym!
przedstawicielskim i dzi´ki
której marka MANN-FILTER
uzyska∏a pierwszà pozycj´
wÊród zagranicznych dostawców filtrów na polskim rynku
cz´Êci zamiennych. Celem
nowej spó∏ki jest dalsze
umacnianie pozycji koncernu
MANN+HUMMEL oraz je-
go marki MANN-FILTER
w Polsce, jak równie˝ dalsze
intensywne wspieranie polskich partnerów handlowych.
MANN+HUMMEL sp. z o.o.
jest piàtà firmà-córkà w Europie Wschodniej po BoÊniHercegowinie, Rosji, Czechach i W´grzech.
Sklep internetowy firmy Lauber
Na stronie: www.aqt24.eu
znaleêç mo˝na internetowy
sklep motoryzacyjny, a w nim
m.in. szerokà ofert´ cz´Êci
uk∏adu kierowniczego: przek∏adnie kierownicze ze wspomaganiem i bez, pompy
wspomagania uk∏adu kierow-
niczego, a tak˝e cz´Êci uk∏adu elektrycznego silnika: alternatory i rozruszniki oraz
silniki wycieraczek i zaciski
hamulcowe.
Ca∏y ten asortyment, obejmujàcy produkty nowe lub regenerowane, dostarczany jest
przez firm´ Lauber. Poza tym
w dziale sprzeda˝y tej firmy
i w filiach Inter Cars SA dost´pny jest ju˝ tak˝e pierwszy
drukowany katalog firmy
Lauber.
Wi´cej informacji:
www.lauber.pl
Na zaproszenie kierownictwa ZF Services odwiedzi∏a
Schweinfurt grupa dziennikarzy z polskich czasopism
bran˝y
motoryzacyjnej.
W trakcie dwudniowej wizyty goÊcie zwiedzili hale produkcyjne Zak∏adu Po∏udnio-
Autonaprawa | nr 4/2009
wego ZF Sachs AG, gdzie
produkowane sà popularne
w naszym kraju sprz´g∏a
i amortyzatory.
Kolejne poznane obiekty
to Centrum Rozwoju ZF
Sachs i Centrum Techniczne
tej marki, czyli dwie super-
Spotkanie z prezesem Zarzàdu ZF Services, Aloisem
Ludwigiem, poÊwi´cone by∏o
ocenie obecnej sytuacji
w bran˝y motoryzacyjnej
oraz przysz∏oÊciowej strategii firmy.
Ostatnie przedpo∏udnie
sp´dzi∏a polska wycieczka
w zak∏adzie ZF Sachs Race
Engineering, b´dàcym oficjalnym dostawcà cz´Êci do
pojazdów wyÊcigowych F1
dla teamu BMW Sauber.
Ca∏a wizyta, bardzo
atrakcyjna pod wzgl´dem
merytorycznym, dostarczy∏a
te˝ jej uczestnikom niezapomnianych wra˝eƒ zwiàzanych
z frankoƒskà goÊcinnoÊcià,
kuchnià i piwnicà, z pi´knà
architekturà starego Würzburga, malowniczymi krajobrazami doliny Menu...
Fot. Lauber, MANN+HUMMEL
nowoczesne placówki badawczo-wdro˝eniowe, w których opracowywane sà innowacyjne konstrukcje podzespo∏ów, dostarczanych potem do renomowanych fabryk samochodów i na rynek
cz´Êci zamiennych.
Fot. Delphi, Behr-Hella Service, R.Polit, ZF Services
Polscy dziennikarze goÊçmi ZF Services
Autonaprawa | nr 4/2009