Wykaz narzędzi i urządzeń w naszej dyspozycji, które są niezbędne

Transkrypt

Wykaz narzędzi i urządzeń w naszej dyspozycji, które są niezbędne
Załącznik Nr 7 do SIWZ
ZP-271/04/2011
Wykaz narzędzi i urządzeń w naszej dyspozycji,
które są niezbędne do wykonania zamówienia
„Modernizacja dróg gminnych w gminie Blachownia”
Lp.
Wyszczególnienie narzędzi i urządzeń
niezbędnych do wykonania zamówienia
Rok
produkcji
Rodzaj
dysponowania
*(własny, dzierżawiony,
wynajęty itp.)
....................................... dnia.......................
*( W przypadku dzierżawy, wynajmu, itp. należy załączyć dokument
potwierdzający, że wydzierżawiający lub wynajmujący jest w stanie
wydzierżawić lub wynająć narzędzia lub urządzenia w terminie
wynikającym z harmonogramu robót.)
.................................................................................
(Pieczątki i podpisy uprawnionych reprezentantów wykonawcy)

Podobne dokumenty