D - Sąd Rejonowy w Łukowie

Transkrypt

D - Sąd Rejonowy w Łukowie
Sygn. akt II K 615/14
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 18 kwietnia 2016 roku
Sąd Rejonowy w Łukowie w II Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący SSR Joanna Futera
Protokolant Marta Krasuska
przy udziale Prokuratora Adama Makosza
po rozpoznaniu dnia 4 kwietnia 2016 roku sprawy:
1. M. K. (1) syna W. i K. z domu S.,
urodzonego (...) w Ł.
2. A. K. (1) syna W. i K. z domu S., urodzonego (...) w L.
oskarżonych o to, że:
W dniu 14 czerwca 2014 roku w m. T. woj. (...) działając wspólnie
i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu M. C. (1) w ten sposób, że zadawali mu uderzenia rękoma po głowie i po
twarzy oraz kopali go po głowie, czym narazili wymienionego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo
nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 kk lub art. 157 § 1 kk
to jest o czyn z art. 158 § 1 kk
przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk o r z e k a:
M. K. (1) i A. K. (1) uznaje za winnych popełnienia zarzucanego im czynu i za czyn ten na podstawie art. 158 § 1 kk
skazuje ich na kary po 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 kk wykonanie
orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata; na podstawie art.
71 § 1 kk wymierza oskarżonym kary grzywny w ilości po 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, przyjmując iż wysokość
jednej stawki dziennej równa się kwocie po 10 (dziesięć) złotych; na podstawie art. 72 § 1 pkt 2 kk zobowiązuje
oskarżonych w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku do przeproszenia pokrzywdzonego M. C. (1); na
podstawie art. 46 § 2 kk orzeka od oskarżonych na rzecz pokrzywdzonego M. C. (1) po 1500 (tysiąc pięćset) złotych
tytułem nawiązki ;zasadza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata S. Z. kwotę (...), 48 (tysiąc czterysta czterdzieści
sześć 48/100) złotych tytułem zwrotu kosztów sprawowanej z urzędu obrony oskarżonych; zasądza od oskarżonych
na rzecz Skarbu Państwa po 210(dwieście dziesięć)zł tytułem kosztów postępowania.
Sygn.akt IIK 615/14
UZASADNIENIE
Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
W dniu 14 czerwca 2014 roku w miejscowości T. województwa (...) A. K. (1) i M. K. (1) działając wspólnie
i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu M. C. (1) .Do zdarzenia doszło w odludnym miejscu w zalesionej
okolicy.Mężczyźni ci zadawali M. C. (1) uderzenia rękoma po głowie i po twarzy , kopali go po głowie. M. C. (1) doznał
obrażeń ciała w postaci :stłuczenia głowy, krwiaka okularowego prawego, złamania kości nosa z przemieszczeniem
odłamów ,które naruszyły prawidłowe funkcje jego organizmu na okres powyżej siedmiu dni.
Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o następujące dowody: zeznania świadków :M. C. (1)
(k.3-4,32,33,81-81v,121-122),W. B.(k.170),M. S.(k.11,34,35,81v-82), A. K. (k.12,82) , A. C.(k.136),P. P. (1)(k.136-137)
oraz dowody w postaci: informacja o przestępstwie( k 3-4 ), koperty z dokumentacją medyczną M. C. (1)( k.27 ), opinia
sądowo lekarska (k.16 ) , wywiad policyjny dot. M. K. (1) (k.29), wywiad policyjny dot. A. K. (1)( k.30 ), zaświadczenie
o stanie majątkowym dot. M. K. (1) (k.36), Zaświadczenie o stanie majątkowym dot. A. K. (1)( k.37), dane o karalności
dot. M. K. (1)( k.38-39,78-79,102-103,117-118 ), dane o karalności dot. A. K. (1)( k.41-41,77-78,101,116), wywiad
środowiskowy dot. A. K. (1) i M. K. (1)( k.90, 91).
Oskarżony M. K. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu (k.80v)i wyjaśnił ,że tego dnia pił z
pokrzywdzonym alkohol w lesie do około 22:00.Wypił z nim ze 3 kieliszki po 50gramów,a następnie pokrzywdzony
zaprowadził go na swoją posesję ,gdyż się przewracał i źle czuł .Na drugi dzień dowiedział się ,że miał pobić C.. C.
pojechał rowerem i jego brat go tego wieczora nie widział .Nie przepraszał C. za nic. Potwierdził wyjaśnienia złożone
w postępowaniu przygotowawczym(k.20-21,32,35),w których także nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu
czynu i wyjaśnił, że pił wieczorem w lesie alkohol z C. i pytał go dlaczego ten mówi na niego nieprawdziwe rzeczy
czemu ten zaprzeczył .Po spożyciu alkoholu C. powiedział, że musi jechać i poszedł w stronę T. .On sam zaś poszedł
w stronę domu brata A., którego po drodze spotkał i brat zabrał go do siebie. Około 1-ej w nocy wyszedł od brata i
poszedł do domu.
Oskarżony A. K. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu (k.122-123)i odmówił składania
wyjaśnień ,potwierdził wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym(k.25-26,33-33v,34-34v),gdzie podał
że było ciemno ,wyszedł na drogę i zobaczył brata M. pod dość silnym działaniem alkoholu, który mu powiedział ,że
pił w lesie wódkę z C. .On i jego brat nie pobili C.. Następnie odpowiadając na pytania obrońcy wyjaśnił ,że wyszedł
około 23:00 do lasu i przyprowadził brata M. do domu, co widzieli żona i rodzice .Potem ani on ani brat nie wychodzili
już z domu. W dniu zdarzenia widział C. w lesie.
Sąd zważył , co następuje:
W przedmiotowej sprawie oskarżeni M. K. (1) i A. K. (1) stoją pod zarzutem popełnienia przestępstwa przeciwko życiu
i zdrowiu stypizowanego w art.158§1kk..W zakresie ustalenia stanu faktycznego miarodajne dla Sądu były dowody
z dokumentów ,w tym w szczególności dokumentacja medyczna dotycząca doznanych obrażeń i przebiegu procesu
leczenia pokrzywdzonego M. C. (1), specjalistyczna opinia biegłego chirurga ,a także zeznania świadków ,którzy nie
byli osobiście zainteresowani rozstrzygnięciem mającym zapaść w sprawie ,w tym także policjantów zobowiązanych z
mocy ustawy do reagowania na wszelkie naruszenia prawa. Sąd ustalił, iż w następstwie zdarzenia zaistniałego w dniu
31 maja 2014r M. C. (1) doznał obrażeń ciała w postaci :stłuczenia głowy ,krwiaka okularowego prawego, złamania
kości nosa z przemieszczeniem odłamów ,które naruszyły prawidłowe funkcje jego organizmu na okres powyżej
siedmiu dni. Z opinii biegłego chirurga wynika(k.16),iż obrażenia te mogły powstać na skutek pobicia. Pokrzywdzony
M. C. (1) zaś właśnie w swych zeznaniach wskazywał, iż został pobity(k.3-4,32,33,81-81v,121-122),a opisywane
obrażenia odpowiadają tym stwierdzonym w dokumentacji lekarskiej. Pokrzywdzony w sposób szczery ,konsekwentny
i rzeczowy zeznawał o przebiegu zdarzenia ,w wyniku którego doznał m.in .złamania kości nosa z przemieszczeniem.
Kiedy w dniu zdarzenia wracał od A. K. w lesie czekał na niego M. K. (1) ,który ściągnął go z roweru i rzucił na
ziemię ,później siadł na niego i kilkakrotnie uderzył go w twarz. Były to 3-4 uderzenia pięścią. K. powiedział do niego,
że ,,wystawiła go ‘’mu A. K. (3) .Pokrzywdzony zeznał, że powodem pobicia była okoliczność iż rok wcześniej zeznawał
on przeciwko obu braciom K. i wówczas ci grozili mu ,że go pobiją. Następnie się rozstali i on udał się do domu po
drugi telefon aby zlokalizować zgubiony telefon .Po drodze spotkał M. S. ,który pomógł mu odnaleźć telefon .Kiedy
mężczyźni byli na drodze dogonił ich samochód F. (...) ,który zajechał im drogę i wysiedli z niego M. i A. K. (1) .M.
C. wiedząc ,że mężczyźni chcą go pobić zaczął uciekać .M.S. też uciekał .Wreszcie A. K. (1) dogonił pokrzywdzonego
i krzyknął do M. K. (1) ,który pobiegł za S. i aby szedł bo znalazł (...) czyli pokrzywdzonego noszącego taką ksywę i
kiedy ten przyszedł obaj oskarżeni zaczęli go bić .Obydwaj uderzali go pięściami w głowę ,przy czym świadek zeznał iż
po 5 uderzeniach stracił przytomność .Uderzenia zadawali obaj oskarżeni jednocześnie. Ocknął się w życie około 5-tej
nad ranem i poszedł do domu z zakrwawioną i opuchniętą twarzą .Przebył dzień w domu leżąc, a następnie sąsiad P.
P. (1) zawiózł go na pogotowie ,gdzie po badaniach został umieszczony na Oddziale Chirurgicznym SPZOZ w Ł., gdzie
stwierdzono u niego złamanie nosa(karta informacyjna k.5).Zdarzenie miało dynamiczny charakter, co podkreśla
pokrzywdzony oraz bezpośredni świadek zdarzenia M. S.. Pokrzywdzony nie miał żadnego osobistego powodu aby to
właśnie pomawiać oskarżonych o pobicie ,którego bezsprzecznie został ofiarą. Także osobisty kontakt sądu z tymże
świadkiem na sali rozpraw pozwala stwierdzić, iż jest on osobą prostolinijną ,relacjonującą fakty w sposób wierny
odzwierciedlając zapamiętane szczegóły. Brak jest po stronie pokrzywdzonego roszczeniowego charakteru ,a nawet był
on skłonny do zawarcia z oskarżonymi ugody sądowej. Za wiarygodnością zeznań pokrzywdzonego przemawiają także
zeznania bezpośredniego świadka zdarzenia w osobie M. S. ,który zeznał że będąc z M. C. (1) widział zatrzymujący
się samochód ,z którego wyskoczyli bracia A. i M. K. (1). Świadek widział jak bracia ci podbiegli do pokrzywdzonego
i zaczęli go razem bić ,uderzali go pięściami i przewrócili go na ziemię i razem zaczęli go kopać po całym ciele.
Na ten widok świadek zaczął uciekać i wrócił na miejsce jak usłyszał odgłos odjeżdżającego samochodu. Nie zastał
w okolicy pokrzywdzonego ,z którym rozmawiał kilka dni po zdarzeniu i ten powiedział mu, że został pobity bo
wcześniej zeznawał w innej sprawie w sądzie. Sąd w całości dał wiarę zeznaniom pokrzywdzonego ,gdyż znajdują
one potwierdzenie nie tylko w dowodzie z opinii biegłego lekarza chirurga ,ale także w zeznaniach świadków :P.
P. (2) (k.136-137),do którego pokrzywdzony mówił że pobili go M. i A. K. (1). Świadek ten na drugi dzień po
zdarzeniu woził pokrzywdzonego na pogotowie. Widział pobitego M. C. (1) i jego stan określił w swych zeznaniach,
iż był ,,dobrze pobity’’, więc zdecydował o zawiezieniu go na pogotowie. Uskarżał się na ból głowy ,mówił że ma
wymioty ,miał siniaki z obu stron na wysokości oczu, rozcięte ucho, spuchnięty nos .Przesłuchana została w sprawie
matka pokrzywdzonego A. C.(k.136),która widziała pobitego i zakrwawionego syna,który przyszedł nad ranem do
domu .Powiedział on ,że pobili go K. .Został zawieziony na pogotowie i przyjęty na oddział. Z Ł. został skierowany
do szpitala w B. bo miał pęknięty nos i tam miał nastawiany. W kontekście zeznań pokrzywdzonego i wskazanych
powyżej świadków sąd odmówił wiary zeznaniom świadków będących członkami najbliższej rodziny oskarżonych w
osobach: M. K. (2)(k.133-134),K. K. (2) (k.134-135)i W. K.(k.135136).Świadkowie ci zeznali, że oskarżeni po przybyciu
do miejsca zamieszkania M. K. (1) w godzinach późno-nocnych nie opuszczali już domu, gdzie oskarżeni mieli pójść
spać. Świadkowie w osobach żony oskarżonego M. K. (1) i jego rodziców są zainteresowani aby bracia uniknęli
odpowiedzialności karnej za popełniony czyn. Zeznania te są wewnętrznie sprzeczne, a także sprzeczne z ustaleniami
sądu ,a także z wyjaśnieniami samego A. K. (1) ,który wyjaśnił, że przespał się i około godziny 1-wszej w nocy
opuścił dom rodziców ,podczas gdy ci zeznawali że spał u nich do rana .Sąd odmówił także wiary wyjaśnieniom
oskarżonych uznając je za niezgodne ze stanem faktycznym sprawy ,a ich treść należy traktować jako chęć uniknięcia
odpowiedzialności karnej. Oskarżeni A. K. (1) i M. K. (1) nie wykazali skruchy ani czynnego żalu ,nie przeprosili
pokrzywdzonego i w żaden sposób nie zadośćuczynili doznanej przez niego krzywdzie. Oskarżony M. K. (1) jest karany
sądownie,obaj oskarżeni posiadają negatywną opinię w miejscu zamieszkania z uwagi na nadużywanie alkoholu. W
zakresie stanu faktycznego ,na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Sąd ustalił,
iż w W dniu 14 czerwca 2014 roku w T. oskarżeni A. K. (1) i M. K. (1) działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział
w pobiciu M. C. (1) w ten sposób, że zadawali mu uderzenia rękoma po głowie i po twarzy oraz kopali go po głowie,
czym narazili wymienionego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w
art. 156 § 1 kk lub art. 157 § 1 kk,a czyn ten wyczerpuje dyspozycję art. 158 § 1 kk.
Ferując wyrok sąd uznał oskarżonych za winnych popełnienia przestępstwa z art.158§1kk ,które ze swej istoty jest
społecznie wysoce niebezpieczne. Sprawcy godzą w podstawowe dobro chronione prawem jakim jest życie i zdrowie
człowieka,które zostaje narażone na niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia o skutkach w postaci uszczerbku
na zdrowiu. Pokrzywdzony M. C. (1) doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu,przebywał na dwóch oddziałach
szpitalnych,a urazy jakich doznał były bolesne.Żaden z oskarżonych nie ucierpiał w zdarzeniu,gdyż polegało ono na
czynnej napaści dwóch sprawców na pokrzywdzonego ,gdzie oskarżeni mieli przewagę sił nad pokrzywdzonym,gdyż
działali wspólnie i w porozumieniu i byli stroną atakującą.W zakresie strony podmiotowej sprawcy działali z zamiarem
bezpośrednim spowodowania u niego uszczerbku na zdrowiu.Bicie bowiem pięściami po całym ciele,a także kopanie
musiało pociągnąć spowodowanie obrażeń.Ferując wyrok sąd przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk sąd skazał
M. K. (1) i A. K. (1) na podstawie art. 158 § 1 kk na kary po 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie
art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby
wynoszący 3 (trzy) lata.Wyrok winien stanowić rzeczywistą dolegliwość dla sprawców i dlatego na podstawie art. 71 §
1 kk sąd wymierzył oskarżonym kary grzywny w ilości po 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, przyjmując iż wysokość
jednej stawki dziennej równa się kwocie po 10 (dziesięć) złotych.Na podstawie art. 72 § 1 pkt 2 kk sąd zobowiązał
oskarżonych w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku do przeproszenia pokrzywdzonego M. C. (1),zaś
na podstawie art. 46 § 2 kk orzeka od oskarżonych na rzecz pokrzywdzonego M. C. (1) po 1500 (tysiąc pięćset) złotych
tytułem nawiązki. Oskarżeni w sposób świadomy naruszyli zasady współżycia społecznego, w tym normy karne je
regulujące .Jednocześnie są jeszcze sprawcami stosunkowo młodymi ,a więc rokującymi na przyszłość zaprzestanie
wchodzenia w konflikt z prawem przy skorzystaniu z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia orzeczonej kary
pozbawienia wolności.
W ocenie sądu wyrok czyni zadość poczuciu sprawiedliwości i w swym całokształcie zdoła wdrożyć oskarżonych do
przestrzegania prawa i zasad współżycia społecznego ,a także spełni swe cele w zakresie prewencyjnego oddziaływania
w aspekcie ogólnym.
Z tych względów Sąd orzekł jak w wyroku.
Orzeczenie o kosztach postępowania uzasadnia art.627kpk.

Podobne dokumenty