lekkie kurtki

Komentarze

Transkrypt

lekkie kurtki
TURYSTYKA
WSPINACZKA ALPINIZM FREERIDE NORDIC WALKING RUNNING
PIERWSZE PISMO BRANŻY OUTDOOR 3/2010 (9) wiosna-lato
lekkie
kurtki
przegląd oferty na rynku
© 2010 ARC’TERYX fot: Brian Goldstone / Angela Percival
test butów
do trail
runningu
trail
running
historia, akcesoria
żywioły
pod kontrolą
u
j
a
R
w
.
..
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
Od redakcji
kolejnych numerach magazynu 4outdoor staramy się przybli-
W
go obuwia. Warto podkreślić, że entuzjastów biegania w lesie lub w terenie
żać te segmenty rynku, które choć są bliskie klasycznie poj-
górskim można bez trudu znaleźć wśród turystów i wspinaczy, czyli klien-
mowanemu outdoorowi, to mają wciąż niewykorzystany przez
tów odwiedzających sklepy outdoorowe. Może małe, sygnalne stoisko po-
branżę potencjał. Sprawą dyskusyjną pozostaje, na ile są one wytworem
święcone trail runningowi, spowoduje, że swoją kolejną parę butów kupią
szybko przemijającej mody. Jednak wydaje się, że duża część nowych
oni w Waszym sklepie a nie w jakiejś ogólnosportowej „sieciówce”?
trendów związanych z takimi dyscyplinami jak adventure racing, freeride,
Dużą popularnością cieszą się przygotowywane przez nas przeglądy
skitouring, nordic walking czy trail running, na stałe weszła już do outdo-
rynkowej oferty. Tym razem Aneta Żukowska i Artur Szachniewicz spraw-
orowego biznesu.
dzają propozycje producentów dotyczące segmentu lekkich, wodoodpor-
Głównym tematem numeru uczyniliśmy zatem prezentację cieszące-
nych kurtek, których waga nie przekracza 400 g. Dokładnej charakterysty-
go się dużym zainteresowaniem trail runningu. O historii dyscypliny oraz
ce, opisowi optymalnego kroju i innym ważnym rozwiązaniom, towarzyszy
o potrzebnej do jej uprawiania odzieży i akcesoriach pisze Monika Strojny,
zestawienie wybranych modeli.
specjalistka od rajdów typu adventure. Tak, jak nie można wyobrazić sobie
Kolejny poradnik z dziedziny merchandisingu poświęcony jest zmy-
wspinania bez dobrych butów, tak również bieganie w terenie wymaga do-
słom. Dostarcza on ciekawych, tylko z pozoru oczywistych, wskazówek.
boru odpowiedniego i specjalistycznego obuwia. Odpowiedzią redakcji na
Potraktowane w przemyślany sposób rozwiązania mogą z dnia na dzień
to zagadnienie jest test przygotowany przez Dorotę Dubicką i Adama Kop-
odmienić Wasz sklep. Co istotne, opisywane przypadki przetestowane zo-
tę, w którym zestawiono najważniejsze cechy, zalety oraz wady butów do
stały na doświadczonym amerykańskim rynku outdoor.
trail runningu. W teście wzięły udział 3 modele znanych outdoorowych ma-
Zapraszamy zatem do lektury kolejnego numeru jednocześnie przy-
rek czyli Columbia, Keen i The North Face. To opracowanie powinno stać
pominając, że codziennie czeka na Was w internecie pierwszy polski por-
się źródłem wielu interesujących informacji dotyczących specjalistyczne-
tal branży outdoor, czyli 4outdoor.pl!
8
Newsy.....................4
Barometr.................5
Never Stop Exploring
by The North Face –
wywiad z Michałem
Sojką........................6
trail running
O bieganiu
historycznie
W idealnym kontakcie
z podłożem – czyli
trailowy sprawdzian
nowości na przykładzie
The North Face,
Columbii i Keena
11
Niezbędnik
biegacza
Lekkie kurtki
18
Outdoor
według marki
McKINLEY
...................17
Technologie, materiały, kroje
w ofercie czołowych producentów
Krakowska nowość,
czyli GRIZZLY
..................27
13
Zmysłowe
zakupy
28
Wzrok, słuch, dotyk, węch, smak.
Choć trudno w to uwierzyć, każdy
z tych zmysłów może wpływać na
zachowanie klienta w środowisku
sklepowym.
4529349+!730).!#:+!!,0).):-&2%%2)$%./2$)#7!,+).'25..).'
0)%273:%0)3-/"2!.Œ9/54$//2
WIOSNALATO
LEKKIE
KURTKI
REDAKCJA:
Dorota Dubicka
Wojciech Słowakiewicz
Piotr Turkot
REKLAMA:
Piotr Turkot
tel. +48 600 356 626
email: [email protected]
WSPÓŁPRACA:
Aneta Żukowska
Wojciech Kłapcia
DTP:
FASTWORK & NAVIGATOR
PRZEGL–DOFERTYNARYNKU
†!2#o4%298FOT"RIAN'OLDSTONE!NGELA0ERCIVAL
TESTBUTÐW
DOTRAIL
RUNNINGU
TRAIL
RUNNING
HISTORIAAKCESORIA
DRUK:
Drukarnia Leyko, Kraków
4outdoor.pl
ul. Grzegórzecka 69/13
31-559 Kraków
tel./fax: +48 12 422 21 76
email: [email protected]
3
newsoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
Nowe sklepy – Milo w Podlesicach i Salewy w Zakopanem
Nowe sklepy outdoorowe
W ostatnich miesiącach mapa rodzimych
Z kolei Milo postanowiło „wskrzesić legen-
sklepów outdoorowych wzbogaciła się o dwa
dę”, czyli przywrócić do życia znany większo-
kolejne, ambitne przedsięwzięcia. Do takich
ści wspinaczom podlesicki sklep wspinaczko-
bowiem trzeba zaliczyć otwarcie pierwszych
wy. Jak zapewnia firma, będzie można znaleźć
firmowych placówek Salewy i Milo. Salon Sa-
tam „pełną kolekcję odzieży i akcesoriów,
lewy rozpoczął swoją działalność pod koniec
z której wiele produktów oferowanych jest
marca jako siódmy sklep firmowy marki na
w atrakcyjnych cenach.” W najbliższych pla-
świecie. Efektownie zaprojektowana prze-
nach Milo znajduje się również kolejny sklep,
strzeń handlowa zlokalizowana została na za-
który powinien otworzyć swoje podwoje pod
kopiańskich Krupówkach.
koniec czerwca w Chorzowie.
Columbia mierzy czas
Columbia wypuściła na rynek nową kolekcję
za globalną sprzedaż
zegarków oraz instrumentów. Nowa oferta
i marketing – „Columbia
została podzielona na kategorie – Trail, Wa-
odgrywa kluczową rolę
ter i Travel, aby jak najlepiej dostosować się
w branży outdoor ofe-
do wymagań związanych z poszczególnymi
rując potrzebne i łatwe
aktywnościami. Nowe modele charakteryzuje
w użytkowaniu akceso-
wysoka jakość, design oraz funkcjonalność.
ria, które powinny przy-
Wyposażono je, w zależności od potrzeb,
nieść znaczące profity
m.in. w altimetr, barometr, kompas, termometr,
szerokiej rzeszy outdoorowych konsumentów.
pamięć okrążeń, tabele pływów oraz faz księ-
Nasza nowa oferta zegarków i instrumentów
życa. Zegarki mają wytrzymałą, odporną na
pomaga nam rozwinąć i wzmocnić nasz udział
Model Peak 15 z kolekcji Trail
wstrząsy konstrukcję, a ich projekt inspirowany
w rynku”. Sygnalna kolekcja zawiera 36 zegar-
był outdoorowym stylem życia.
ków, oferowanych w 10 liniach stylistycznych.
Innowacyjną dewizę firmy podkreślają słowa Micka McCormicka, odpowiedzialnego
Dodatkowo firma zapowiedziała na jesień 2010
premierę kolekcji śpiworów i namiotów.
Konferencja Europejskiej Branży Outdoor
Outdoor Sports Valley* przy współpracy z Eu-
nież przedstawiciele środowisk akademickich
ropean Outdoor Group organizuje pierwszą
i ośrodków badawczych.
konferencję dla europejskiej branży outdoor.
Tematyka konferencji będzie dotyczyła m.in.:
Dzięki tej inicjatywie w dniach 11-13 paździer-
przyszłych trendów w aktywnościach outdooro-
nika br. we francuskim Annecy spotkają się
wych, sposobów łączenia polityki Corporate
kluczowi gracze branży, aby omówić zagad-
Social Responsibility z budowaniem pozycji
nienia i problemy rynku. Dyskusja powinna
marki, a także nowego podejścia do działalno-
dostarczyć cennych informacji pomocnych
ści biznesowej w warunkach pokryzysowych.
przy podejmowaniu decyzji związanych z przy-
Konferencja odbędzie się w regionie oferu-
szłością branży outdoor. Konferencja będzie
jącym wiele aktywności outdoorowych, a także
również doskonałą okazją do rozwoju relacji
będącym siedzibą wielu organizacji i firm out-
z partnerami biznesowymi.
doorowych.
Dwa dni seminariów wypełnią prelekcje
wiodących
reprezentantów
branży,
wśród
których oprócz biznesmenów, znajdą się rów-
4
*Outdoor Sports Valley – rejon obejmujący obszar
Alp od Grenoble do Innsbrucka, gdzie swoje siedziby
ma wiele firm z branży outdoor.
Bieżące informacje z branży na www.4outdoor.pl
barometroutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
Barometr rynku
outdoor
Ostatnie cztery miesiące w biznesie outdoorowym stały pod
znakiem katastrofy pod Smoleńskiem, anomalii pogodowych
oraz zawirowań na rynku walutowym
Po dobrym styczniu (+16,5%), luty podtrzymał
normy. Pod względem opadów kwiecień był su-
pozytywną, zimową tendencję w outdoorowym
chy. Przeważnie spadło od 60-70% do 90-100%
handlu. Ten najkrótszy miesiąc w roku był mroź-
normy opadów. Zatem za sprawą smoleńskich
ny i zróżnicowany pod względem opadów. Na
wydarzeń, w kwietniu outdoorowi sprzedawcy
przeważającym obszarze kraju luty przyniósł
odnotowali średnio 3,2% spadki sprzedaży.
temperaturę od 1 do 3 stopni poniżej normy wie-
Maj również nie przyniósł dobrej pogody dla out-
loletniej. Tak korzystna pogoda, dobre nastroje
dooru. Choć generalnie wyższe opady skutkują
konsumentów oraz rozpoczynające się promo-
wzrostem sprzedaży podstawowego produktu
cje kolekcji zimowych zaowocowały wzrostem
outdoorowego, czyli kurtki przeciwdeszczowej, to
przychodów sklepów o 16,8%.
jednak majowe ciągłe ulewy odstraszyły amato-
Sprzedaż rok do roku w sklepach outdoorowych
Sprzedaż rok do roku w sklepach outdoorowych
18,8%
20%
16,5% 16,8%
15%
11,9%
10,0%
10%
8,2%
8,0%
7,1%
4,6%
5%
5,4%
3,8%
3,2%
-1,6%
0%
-1,7%
-5%
-3,2%
-4,1%
Uczestnicy badania:
• Active. Góry, turystyka, wspinaczka (Gliwice)
• Alpin Sklep (Warszawa)
• Cerro Torre (Katowice)
• E-Pamir.pl (Kraków)
Miesiące
• ERGO
(Częstochowa)
• Polar Sport (Kraków)
• Sherpa (Warszawa)
• sieć Skalnik (4 sklepy, Wrocław)
• Sklep Turysty (Łódź)
• Taternik (Poznań)
• Trawers (2 sklepy, Łódź)
• Trekker Sport (Poznań)
Jednak w kolejnym miesiącu sprawdziły się
rów outdooru, zarówno od wyjazdów, jak i półek
pesymistyczne nastroje sprzedawców. W luto-
sklepowych. Na terenie całego kraju spadło po-
wym badaniu GUS wskaźnik ogólnego klimatu
nad 200 procent (!) normy deszczu, a miejscami
koniunktury dla branż włókno, odzież, obuwie
norma opadów została przekroczona o ponad
wyniósł -12%, co oznacza, że handlowcy z tych
400 procent. To czyni tegoroczny maj jednym
branż oceniali swoją sytuację raczej pesymistycz-
z najbardziej mokrych, a miejscami najbardziej
nie. Okazuje się, że ten pesymizm był w jakimś
mokrym, w całej historii pomiarów. Jak wiemy
stopniu uzasadniony. W naszym barometrze
efektem była kolejna powódź „tysiąclecia”. Wyda-
w marcu, w stosunku do ubiegłego roku, wzrost
je się zatem, że i tak wyniki sklepów, średni wzrost
przychodów znalazł się nad kreską (+8%), ale
przychodów o 5,4%, można uznać za dobre.
taki wynik oznaczał korektę wzrostowej tendencji
W poprzednim numerze 4outdoor wyrażaliśmy
z ostatnich trzech miesięcy.
nadzieję, że w związku z dość dobrymi progno-
W kwietniu cała Polska żyła katastrofą pod Smo-
zami gospodarczymi dla Polski outdoor pozo-
leńskiem. To wydarzenie miało wpływ nie tylko
stanie po dobrej, zielonej stronie wykresów finan-
na politykę, ale także na sprzedaż. Tygodniowy
sowych. Gdyby nie kwietniowe wydarzenia pod
okres żałoby narodowej spowodował spadek
Smoleńskiem, ta „prognoza” miała szansę na
liczby klientów w sklepach (Intersport odnotował
spełnienie. Miejmy nadzieję, że kolejne miesiące
20% spadek odwiedzających). Wpływ ten moż-
nie przyniosą kolejnego kataklizmu a plany ratun-
na uznać za kluczowy, ponieważ pogoda w tym
kowe dla strefy euro okażą się skuteczne. Kurs
roku, w przeciwieństwie do kwietnia 2009, nie od-
euro, od którego zależą w dużym stopniu wyniki
biegała znacząco od normy. Na przeważającym
firm może okazać się w najbliższych miesiącach
obszarze kraju kwiecień przyniósł średnią tem-
kluczem do sukcesu naszej branży…
peraturę na poziomie tylko nieznacznie powyżej
Wojciech Słowakiewicz
5
wywiadoutdoor
Never Stop Exploring
by The North Face
The North Face Ultra Trail Du Mont Blanc
(fot. Damiano Levati)
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
The North Face to jedna z najważniejszych firm outdoorowych na świecie. Mimo,
że działa w ramach wielkiej korporacji – VF Corporation – jej przesłanie oraz związki z tradycyjnym outdoorem: wspinaczką, narciarstwem oraz trail runningiem są
bardzo silne, czego przykładem jest m.in. wspieranie przez TNF największej liczby wypraw specjalistycznych wśród marek funkcjonujących na rynku.
O działaniach polskiego odziału firmy rozmawiamy z Michałem Sojką, Country
Managerem The North Face.
4outdoor.pl – Piotr Turkot: Mija ponad rok odkąd objąłeś szefostwo
czynamy także budować nasz krajowy team sportowców. Zaczęliśmy od wspi-
w polskim oddziale TNF, rok w którym mieliśmy do czynienia z kryzy-
naczy, Kingi Ociepki i Łukasza Dudka, którzy należą do polskiej czołówki. Te
sem lub łagodniej to ujmując ze spowolnieniem. Jak zatem oceniasz
dwa elementy stanowią początek intensyfikacji naszych działań wizerunko-
swój start i co za tym idzie kondycję firmy?
wych. Od początku istnienia hasłem przewodnim marki jest Never Stop Explo-
Michał Sojka: Myślę, że spowolnienie, o którym wszyscy mówili nie do-
ring. W naszym przekazie reklamowym nie rezygnujemy z niego. Zależy nam na
tknęło branży sportowej w takim stopniu, jak np. budowlanej. Lato 2009 nie
inspiracji naszych konsumentów, by wstali sprzed telewizorów, wyłączyli kom-
należało do najłatwiejszych – niektóre kategorie produktów „sprzedawały się”
putery i poświęcili swój czas turystyce czy uprawianiu sportu. Wyprawy – marka
gorzej niż zazwyczaj, jednak był to przede wszystkim wpływ warunków pogo-
The North Face wspiera najwięcej wypraw na świecie spośród firm outdooro-
dowych, a nie kryzysu. Jesień jak zwykle była dziwna, opady śniegu w paź-
wych, więcej nawet niż National Geographic – mają nie tylko wyznaczać grani-
dzierniku, boom w sklepach, a później „upalny” listopad. Na szczęście zima
ce ludzkich możliwości, ale także inspirować każdego z nas do pokonywania
ostatecznie przyszła i trzymała długo. Myślę, że wszyscy, którzy rozsądnie pla-
własnych ograniczeń.
nują i gospodarują zapasami są zadowoleni z sezonu i osiągniętych wyników
finansowych. Dla marki TNF rok 2009 był przede wszystkim wstępem do dalszego rozwoju. Niestety, jako właściciela i dystrybutora marki TNF, dotknęły
nas centralne cięcia budżetów marketingowych, co uniemożliwiło realizację
wszystkich zaplanowanych kampanii medialnych, kolejny rok zapowiada się
jednak lepiej pod tym względem.
Planujecie w związku z tym jakieś zmiany w działaniach medialnych, mocniejsze wykorzystanie globalnego wizerunku TNF?
Od stycznia 2010 współpracujemy z nową agencją PR – czyli Snow PR, za-
6
Systematycznie informujemy o dobrych wynikach europejskiego
i światowego TNF, jak na tym tle wygląda sprzedaż w Polsce?
Nie możemy narzekać. Nasi klienci pomagają nam i sprzedaż produktów
TNF w Polsce rośnie z roku na rok.
Kryzys przyspiesza restrukturyzacje, powoduje obcięcie kosztów.
W jaki sposób zmiany (choćby ostatnie nominacje szefów regionów)
oraz działania antykryzysowe w kwaterze głównej wpływają na bieżącą pracę VF Polska. Czy zastosowałeś jakiś autorski projekt antykryzysowy?
wywiadoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
Uważam, że restrukturyzacja jest dobrym pomysłem. Taki podział powodu-
co przekłada się na zrozumienie charakterystyki poszczególnych produktów.
je lepszy kontakt z centralą – Polska znalazła się w regionie Europy Central-
Jak wiesz, zaczynając pracę w VF Polska prowadziłem między innymi szkole-
nej wraz Niemcami, Austrią, Szwajcarią, Czechami, Słowacją i Węgrami. Sze-
nia dla sprzedawców. Poziom ich wiedzy jest zastraszający, a w wielu przypad-
fem regionu jest Udo Heyder, który w branży outdoorowej ma wieloletnie do-
kach nie zależy im na jego podniesieniu. Co gorsze, właściciele firmy nie mają
świadczenie i zajmuje się najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem w Europie,
na to zbyt wielkiego wpływu. Trudno o pracownika, który będzie uczciwy, pra-
a z marką TNF jest związany od ponad 6 lat. Tak więc pozostaje tylko uczyć
cowity, a ponadto będzie miał wiedzę o naszej branży.
się i czerpać inspirację ze sprawdzonych rozwiązań na potrzeby naszego ryn-
Jaka jest twoja polityka dotycząca sprzedaży w danym mieście?
ku. Autorski projekt antykryzysowy? Na szczęście nikt nas nie zmuszał do cię-
Szukacie nowych punktów, czy też skupiacie się na wzmacnianiu już
cia bieżących kosztów, centrala jest zadowolona z wyników. Pod nóż poszedł
istniejącej sieci sprzedaży?
jedynie budżet marketingowy.
Na pewno nie mamy ambicji pojawiania się w każdym sklepie sportowym,
Firmy outdoorowe starają się kreować i później mocno rozwijać
ani bycia z marką TNF w każdym mieście. Z drugiej jednak strony chcemy, aby
nowe trendy, takie jak freeride, skitouring, trail running. Nowy wizeru-
nasze produkty były szeroko dostępne – żeby nie trzeba było ich szukać. Bar-
nek pomagają stworzyć sportowcy, również wspinacze, współpracu-
dzo ważna jest dla nas praca z istniejącymi klientami. Uważam, że jesteśmy
jący z TNF w teamie światowym. Jak ważne dla TNF są nowe trendy,
w stosunku do nich bardzo lojalni i pomagamy w ramach możliwości, jakimi
czy są one dobrze przyjmowane przez waszych klientów?
dysponujemy. Niestety zdarzają się także sytuacje, w których musimy posu-
Team światowy, a także europejski staje się coraz bardziej zrównoważony,
nąć się do radykalnych rozwiązań, a nawet zakończyć współpracę z niektóry-
jeżeli chodzi o dobór sportowców z najważniejszych dla marki The North Face
mi sklepami. Szukamy wtedy nowych partnerów handlowych o bardziej stabil-
grup docelowych: wspinaczy, alpinistów, podróżników, narciarzy freeride’o-
nej sytuacji finansowej.
wych, snowboardzistów czy biegaczy górskich. Nowe dyscypliny, czy trendy
Na 4outdoor działa barometr sprzedaży w sklepach specjalistycz-
rzeczywiście rozwijają się w Polsce z lekkim opóźnieniem, ale są dla nas bar-
nych – czy wyniki, jakie publikujemy zgadzają się w jakiś sposób
dzo ważne. Z myślą o nich powstają kolejne linie produktów – wyspecjalizowa-
z twoim doświadczeniem wynikającym z kontaktów z tym kanałem
ne produkty dla freeriderów, czy – nowość w tym roku – kolekcja rowerowa. Zy-
sprzedaży? I czy w jakiś sposób są pomocne?
skanie przez markę zaufania osób uprawiających te nowe dyscypliny przekła-
Bez wątpienia potrzebne są w Polsce niezależne badania rynkowe nasze-
da się na wizerunek marki wśród szerszego grona odbiorców – jedni inspirują
go segmentu i Barometr jest krokiem w dobrą stronę, chociaż z punktu widze-
swoimi osiągnięciami tych drugich, by aktywnie spędzali czas wolny. Reakcja
nia marki TNF potrzebuje on zdecydowanego rozbudowania. Przykładowo: we-
naszych klientów na nowe produkty jest zróżnicowana, są tacy, którzy chętnie
dług naszej klasyfikacji nie wszystkie sklepy z „barometru” są specjalistyczne,
poszerzają swoją ofertę dzięki naszym nowym kategoriom, ale również nie bra-
a poza tym w chwili obecnej obejmuje on jedynie 16 sklepów, głównie z połu-
kuje sceptyków. Dlatego szukamy nowych kanałów dystrybucji, zdajemy sobie
dnia – a co np. z Trójmiastem lub ze Szczecinem? W obecnym kształcie pomi-
bowiem sprawę, że sklep outdoorowy z nawet najdłuższą tradycją nie będzie
jane są także sieci, które sprzedają produkty z interesującej nas kategorii. Mam
dobrze sprzedawać sprzętu i odzieży biegowej, zresztą działa to również od-
nadzieję, że uda się wam zachęcić większą liczbę sklepów do współpracy. Na
wrotnie – sklep biegowy nie sprzeda produktów z kolekcji Summit Series.
razie oceniam to pozytywnie, ale jedynie w kategorii pomysłów.
TNF współpracuje z wieloma sklepami w Polsce, jesteście obec-
Na ulicach można spotkać wiele osób ubranych w kurtki TNF. To
ni zarówno w sieciowych sklepach sportowych (Intersport), specja-
pewnie cię cieszy, ale nie od dziś wiadomo, że istnieje proceder pod-
listycznych oraz internetowych. Jak procentowo układa się podział
róbek, który dotyka również waszą markę. Jak oceniasz to zjawisko?
na te kanały zarówno, gdy weźmiemy pod uwagę liczbę sklepów, jak
i generowane przez te kanały przychody.
Podróbki są dużym problemem, ale nie jedynym. Drugim, jeszcze gorszym,
jest import równoległy z USA. Polskie władze nie bardzo rozumieją problem
Procentowy udział poszczególnych kanałów dystrybucji nas satysfakcjonuje.
podróbek. Przykładowo we Francji za handel podróbkami można trafić do wię-
Będzie się to jednak zmieniać, ponieważ są miasta, w których nas jeszcze nie
zienia, a w Polsce, kiedy zatrzymaliśmy w sklepie kilkadziesiąt kurtek, spra-
ma, a ponadto zwiększa się rola sklepów internetowych – ta kategoria to jed-
wa zakończyła się grzywną w wysokości 500 złotych. Rozważania nad proble-
nak wielki znak zapytania. Klienci, którzy mają sklepy w realnym świecie i Inter-
mem podróbek związane są z tematem edukacji i wiedzy konsumentów. Lu-
necie nie dzielą się informacją na temat tego, jak rozkłada się sprzedaż i pozo-
dzie kupują „Gore-Tex” za 200-300 zł i uważają to za super okazję, a praw-
staje nam tylko snuć domysły… Na pewno duże sieci, takie jak: Intersport, Pla-
da jest taka, że zostali oszukani. Później okazuje się, że podróbka nie spełnia
net Outdoor, Martes Sport czy Go Sport generują duże obroty, gdy podzielimy
oczekiwań, dodatkowo psując opinię marce. Konsumenci nadal jednak uwa-
sprzedaż przez ilość sklepów w sieci to obraz ten może się diametralnie zmie-
żają, że to my, producenci, dystrybutorzy staramy się ich oszukać i zawyżamy
nić. Dlatego dla nas każdy klient jest ważny, każdemu staramy się poświęcić
ceny. Import z USA, a właściwie przemyt, to kolejny kłopot – ludzie ci nie pła-
maksymalnie dużo czasu i pomóc w ramach środków, którymi dysponujemy.
cą cła i podatku. Teraz, żeby uniknąć problemów z utrzymywaniem stanów ma-
Polska branża outdoor wciąż się rozwija. Ewoluują poszczególne
gazynowych i „wpadki” wysyłają prosto z USA do odbiorcy w Polsce, opisu-
elementy, zarówno producenci, sprzedawcy, jak i klienci. Który two-
jąc przesyłkę jako prezent. Niestety tutaj główną platformą, która ułatwia taką
im zdaniem element rynku jest w tym momencie „najsłabszym” ogni-
sprzedaż, jest Allegro. To także wielkie źródło podróbek – program „Współpra-
wem. Jak go można poprawić?
ca w Ochronie Praw” jak na razie nie spełnia swoich celów – cóż jest to portal,
Bardzo ważnym zadaniem, które stoi przed branżą outdoorową jest obec-
który zarabia na prowizji.
nie edukacja. Producenci często wpadają w pułapkę wzajemnego zachwytu
Michał Sojka,
podczas gdy rzesza polskich konsumentów nie posiada podstawowej wiedzy
Country Manager Poland,
na temat tego, jak ubierać się w góry, na narty, bieganie, czy na rower. Wiele
The North Face
osób do tej pory uważa, że jak założy kurtkę z membraną, wszystko jedną jaką
Prywatnie entuzjasta aktywnego
membraną, to nie będzie się pocić…, ale to już temat na inną rozmowę. Cieszę
spędzania czasu, z pasją uprawia
się, że powstał POG, mam nadzieję, że organizacja ta będzie miała wpływ na
„outdoorową” edukację naszego społeczeństwa. Ważnym ogniwem są także
sprzedawcy, którzy często nie wiedzą, co sprzedają i jak doradzić konsumentowi. W naszej branży szczególnie należy cenić sprzedawców, którzy uprawiają,
fot. Tomasz Gola
nad najnowszymi technologiami użytymi do produkcji tkanin, membran itd.,
biegi trailowe oraz narciarstwo biegowe. Ma na swoim koncie starty
w długodystansowych biegach,
m.in: w Ultra Trail du Mont Blanc.
chociażby na bardzo amatorskim poziomie, jakąkolwiek dyscyplinę sportową,
7
trailrunningoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
Monika Strojny
trail running
Bieganie w naszym kraju nareszcie
przyciąga tłumy. Do Maratonu
Nowojorskiego jeszcze nam daleko,
ale Polska to przecież nie USA.
Cieszy, że podobnie jak pół świata
dostrzegliśmy, że to najłatwiejszy,
najtańszy i jednocześnie przynoszący
najszybsze efekty sport – sport
dostępny dla każdego. Ale czy
polubimy też jego trudniejszą
odmianę – biegi trailowe? A może już
polubiliśmy...
8
fot. Monika Strojny
o bieganiu historycznie
trailrunningoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
P
ierwsze wzmianki o zorganizowanym bieganiu datuje się na wiele tysię-
przewyższenia, z którym zmierzyło się ponad 130 osób. Gdy rok później tra-
cy lat przed Chrystusem w starożytnym Egipcie. Biegi w Europie mają
sę skrócono o połowę, lista startowa wypełniła się w kilka dni, a ze względu
znacznie krótszą historię: w XI wieku król Szkocji organizował coś na
na postanowienia władz parku narodowego, mogło się na niej znaleźć tylko
kształt zawodów w biegach terenowych. Jego koncepcja nie miała jednak cha-
300 nazwisk.
rakteru rywalizacji dla samego współzawodnictwa, lecz czysto praktyczne za-
Cieszy fakt, że dosłownie w ciągu kilku lat do tej wymagającej naprawdę
stosowanie. Król szukał najlepszego posłańca i w tym celu chętnym zapropo-
dobrej kondycji fizycznej dyscypliny, przychodzi wielu amatorów. Widać to po
nował wyścig. Najszybszego spośród tych, którzy przebiegli określony dystans
szybko wypełniających się listach startowych – w Biegu na Pilsko (rozgrywa-
po okolicznych wzgórzach, mianował swoim gońcem. Także pierwsze oficjal-
nym od 2001 r.) w ubiegłym roku padł rekord biegów górskich – z ponad 500
ne zawody w biegach górskich umiejscawia się w Wielkiej Brytanii – w połowie
zapisanych osób metę przekroczyło prawie 400 zawodników, a na przygotowa-
XIX wieku. Za datę najstarszych zawodów rozgrywanych po dziś dzień uważa
nej tylko dla dzieci krótkiej trasie ścigała się ponad pięćdziesiątka maluchów.
się rok 1895, w którym rozpoczęto bieg na najwyższy szczyt Wysp Brytyjskich
Z moich rozmów z uczestnikami wynikało, że grubo ponad połowa osób uwa-
– Ben Nevis. Z tradycji tamtych zawodów przyjęło się określać biegi stylem an-
żała siebie za biegaczy-amatorów, dla których start to tylko jedna z form zdro-
glosaskim (na górę i z powrotem lub po prostu po zróżnicowanej trasie) w opo-
wego spędzenia weekendu.
zycji do tzw. alpejskich, czyli tylko pod górę, bez zbiegów.
Jedynym ograniczeniem dotyczącym masowości tych biegów w Polsce jest
Ale górskie zawody nie wyczerpują tematu biegów trailowych, to pojęcie jest
ich miejsce – przede wszystkim tereny parków narodowych i rezerwatów. Na
o wiele szersze. Zaczęto go używać nie tak znowu dawno – dopiero w 1995
tych trasach organizatorzy muszą wprowadzać limity zgłoszeń, bo władze par-
roku organizacja British Athletic Federation oficjalnie określiła, czego dotyczy
ków nie zgadzają się na masowe wchodzenie na ich teren. Mimo, że biegi ni-
nazwa „trail running”. Zgodnie z jej postanowieniem biegami trailowymi określa
gdy nie są organizowane poza szlakami, a łamanie tej zasady karane jest dys-
się wszystkie formy tego sportu uprawiane na ścieżkach i w naturalnym terenie,
kwalifikacją uczestnika, ograniczenia sprawiają, że nigdy frekwencja nie dorów-
na których dopuszcza się ruch pieszy. W praktyce oznacza to wszystkie możli-
na biegom ulicznym. To jednak także ich siła – imprezy są w pewnym sensie ka-
we trasy poza drogami asfaltowymi, chodnikami, bieżniami oraz obiektami za-
meralne, nie ma problemów z brakiem świadczeń, a zawodnicy przyzwyczajeni
mkniętymi, jak hale sportowe i boiska. Można więc uznać, że biegając w parku,
do dobrej organizacji wracają z zadziwiającą regularnością.
w lesie, w górach, na plaży i pustyni, po każdej naturalnej nawierzchni takiej jak
trawa, szutr, skały i piach – uprawia się biegi trailowe.
Dla najtwardszych – Ultra
Trzeci dział to w Polsce właściwie teoria, bo do klasycznych imprez biegowych
Po płaskim też można – Przełaje
na dystansie ultra (w terenie, nie na szosie), czyli powyżej maratońskich 42
Do worka z napisem „trail” można wrzucić trzy zasadnicze typy zawodów bie-
km, można zaliczyć tylko liczący 78 km Bieg Rzeźnika rozgrywany od 2004
gowych: przełaje (w nizinnym terenie), górskie oraz tzw. ultra. Pierwsze to zwy-
roku w Bieszczadach. Przez 6 lat bieg stał się kultowy, zarówno zwycięstwo
kle biegi miejskie rozgrywane w parkach lub w terenie, gdzie nie ma wystarcza-
w nim, jak i ukończenie budzą respekt, a z każdym rokiem lawinowo wzrasta
jących wzniesień, aby je nazwać górskimi. Najlepszą opinią i popularnością
liczba chętnych. Mimo, że to wyższa półka trudności, organizatorzy nie limitują
cieszą się serie zawodów organizowanych przez lokalne ośrodki dla młodzieży szkolnej. Są świetną kuźnią talentów (choć prawda jest taka, że po skończeniu szkoły niewiele z tej młodzieży nadal biega) i alternatywą dla nudnych zajęć
wf-u, stanowiąc jednocześnie niedrogą i bezpieczną formę treningu. Dla dzieci biegi organizowane są na symbolicznych dystansach już od kilkuset metrów,
dzięki czemu właściwie każdy może je ukończyć. Między innymi to sprawia, że
frekwencja jest znakomita. Dla przykładu, w niewielkim Gryfinie w takich biegach potrafi wziąć udział ponad półtora tysiąca dzieciaków! Ale przełaje to też
sport dla dorosłych, w tym roku pod koniec marca w Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa Świata, które powróciły do Polski po 23 latach.
Biegi górskie rosną w siłę
Typ drugi może, ale wcale nie musi, odbywać się w górach – wystarczy, że
przewyższenie w stosunku do dystansu wynosi 5%, czyli na 10 km trasie jest
przynajmniej 500 metrów zsumowanego przewyższenia (podbiegów lub zbiew Falenicy, należą do grupy biegów górskich. Ich popularność w Polsce rośnie dopiero od kilku lat. W 1999 roku, gdy organizowano pierwszy Bieg Górski Żar, do Międzybrodzia Żywieckiego przyjechali głównie ocierający się o zawodowstwo amatorzy i członkowie klubów biegowych, a dziś to impreza „dla
każdego”. Na starcie w 2009 roku stanęło ponad 300 osób, zarówno takie sła-
fot. Monika Strojny
gów). Dzięki tej zasadzie zarówno Maraton Gorce, jak i podwarszawski Bieg
wy jak Izabela Zatorska czy Andrzej Długosz, jak i setki zapalonych biegaczy
w wieku od 10 do 70 lat. A trzeba przypomnieć, że to jeden z bardziej wymagających biegów w kraju – na dystansie 6,8 km przewyższenie (tylko pod górę,
jak na styl alpejski przystało) wynosi 600 metrów. Nie jest to jednak najtrudniejszy z biegów typu alpejskiego. Za taki uważa się ten o największym podbiegu,
czyli Tatrzański Bieg pod Górę z ronda Kuźnickiego w Zakopanem na szczyt
Kasprowego Wierchu. W 2008 roku na 9 km dystansie uzyskano 1070 metrów
9
trailrunningoutdoor
fot. Monika Strojny
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
zgłoszeń doświadczeniem zawodników, co przekłada się na rosnącą z roku
w Maroku (sześć dni, w sumie 243 km, za każdym razem około 230 zawodni-
na rok frekwencję. Początek był jednak słaby – pierwszą edycję ukończyło za-
ków), Gore-Tex Trans Rockies Run w USA czy ciekawy ze względu na miejsce
ledwie dziesięć (!) osób, czyli pięć zespołów. Ze względów bezpieczeństwa
100 km Antarctic Ice Marathon.
w Rzeźniku startuje się w parach i aż do mety nie wolno się rozdzielać. Na przestrzeni lat zainteresowanie rosło jednak w tempie lawinowym i można się po-
W sumie: trail
kusić o stwierdzenie, że to modelowy przykład na wzrastającą popularność
W Polsce dopiero od kilku lat używa się określenia biegi trailowe (od angiel-
trudniejszych biegów w Polsce. W 2007 roku na starcie stanęło prawie 140
skiego słowa „trail” – ścieżka, szlak), między innymi za sprawą jedynego do tej
osób, a w 2009 roku wystartowało ich już ponad 380, z których 280 dotarło do
pory cyklu grupującego tego typu biegi – Salomon Trail Running. Cykl, rozgry-
mety! W tym roku, po kilku dniach od rozpoczęcia zapisów, zapełniono już 150
wany od czterech lat, najpierw istniał przy okazji zawodów adventure racing,
miejsc, a w sumie, mimo trudnych warunków, wystartowało 210 zawodników.
a po dwóch latach usamodzielnił się i ma charakter stricte biegowy. Zawody
Co ciekawe, to prawdopodobnie jedyne zawody, które tylko ze względów pre-
wchodzące do rankingu to dziesięć biegów od 7 do 40 km, w terenie podmiej-
stiżowych można na własną rękę wydłużyć. Meta tak zwanej wersji „hardcore”
skim np. Silesia Eco Run w Chorzowie, Ekobiegi pod Warszawą czy finałowy
leży 25 km dalej niż ta normalna i nie jest już oficjalną trasą wyścigu. Zawsze
Bieg Trzech Kopców w Krakowie) oraz w górach (Międzynarodowy Bieg Górski
jednak znajdą się śmiałkowie, którzy dla własnej satysfakcji biegną dłużej.
Żar, Maraton Gorce czy Maraton Gór Stołowych). W ubiegłym roku w rankingu
Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w Europie. Biegi ultra to ogromne, niemal
sklasyfikowano ponad 1300 uczestników, ale już dziś wiadomo, że w 2010 roku
masowe przedsięwzięcia, na które zjeżdżają amatorzy i zawodowcy z całego
frekwencja może być nawet trzykrotnie większa. Tylko na rozpoczynający cykl
świata. Najsłynniejszym z nich jest The North Face Ultra Trail du Mont Blanc
bieg w Chorzowie zgłosiło się prawie 800 osób.
rozgrywany od ośmiu lat na granicy Francji, Włoch i Szwajcarii, na dystansie
Pierwsze miejsca zajmują oczywiście zawodnicy trenujący w klubach oraz
166 km i łącznym przewyższeniu 9,4 km w limicie czasu 46 godzin. Przy okazji
członkowie kadr w biegach górskich i przełajowych, jednak zdecydowana
tego biegu prowadzone są też trzy krótsze trasy (w sumie startuje ponad 5 tys.
większość startujących to zupełni amatorzy, którzy zwykle po etapie biegania
osób), ale tylko najdłuższa jest tak prestiżowa. Aby w ogóle móc zapisać się
na szosie przenoszą swoją pasję w bardziej przyjazne, naturalne tereny. Jest
na listę, przez dwa poprzedzające lata trzeba zebrać 5 punktów (w Polsce tzw.
też spora grupa osób, które lubiąc chodzić po górach, połączyły tą aktywność
kwalifikację można uzyskać tylko w Biegu Rzeźnika – 2 punkty, maratonie na
z bieganiem i całymi rodzinami startują w zawodach.
orientację Kierat – 3 i Sudeckiej Setce – 2) i dla wielu samo uzyskanie kwalifika-
Nie ma pewności, czy Polacy nadal tak chętnie będą biegać poza asfalto-
cji graniczy z cudem. Mimo tak restrykcyjnej polityki lista startowa z 2300 miej-
wymi drogami. Można mieć jednak nadzieję: skoro tak bardzo lubimy przejmo-
scami zapełnia się w kilka godzin.
wać wzorce z zachodu, przejmiemy i te dotyczące biegów trailowych. A te na
Na świecie popularne, jeśli tak w ogóle można powiedzieć o zawodach dla
Zachodzie przeżywają prawdziwy boom. Na portalu społecznościowym Face-
absolutnych ekstremalistów, stały się etapowe biegi ultra – kilkudniowe zawo-
book grupy biegaczy wyrastają jak grzyby po deszczu i tylko pozostaje patrzeć,
dy rozgrywane w ciągu jednego dnia, z nocną przerwą na odpoczynek. Wśród
jak aktywność z wirtualnego świata przeniesie się na łono natury. Bo w klikaniu
najbardziej znanych są m.in.: mający 25-letnią tradycję Maraton Piasków
myszką już jesteśmy mistrzami...
10
trailrunningoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
Monika Strojny
Niezbędnik biegacza
Tak, jak w każdej innej dyscyplinie sportu, wybór odzieży i akcesoriów do biegania zależeć
powinien nie od zasobności portfela, lecz przede wszystkim od tego, jak i gdzie będziemy
się poruszać. Jeśli wychodzimy tylko na krótkie, rekreacyjne treningi do pobliskiego
parku, wystarczą wygodne, niekrępujące ruchów leginsy lub dres. Jeśli jednak trening
wydłuża się, startujemy w zawodach i walczymy o wynik lub biegamy w trudniejszym,
górskim terenie, wymagania sprzętowe rosną. Poniżej subiektywny przegląd ubrań,
akcesoriów i przemyślanych gadżetów, które ułatwią biegowe życie.
Odzież to podstawa. Musi być wygodna, dopasowana do charakteru biegu
biegu. Właściwie każda firma ma takie modele w swojej ofercie. Przykładem
i biegacza. Nie żartuję! Jeśli kobieta będzie skrępowana zbyt krótkimi spoden-
jest Nike Dri-Fit Core Reflect z wbudowanym, prawie niewidocznym usztyw-
kami a mężczyzna na przykład opiętą koszulką, nici z ich właściwości technicz-
nieniem na piersi.
nych. Ale gwarantuję też, że bieganie w ciężkiej, workowatej bluzie z dyndającym kapturem nie poprawi indywidualnych wyników ani samopoczucia...
Spodenki
Bez nich ani rusz. To trzecia część, po butach i koszulce, najważniejszego wy-
Koszulki
posażenia biegacza. Dla biegacza, który dużo czasu spędza na asfalcie i ma
Powinny być lekkie, wykonane z oddychającego, wyglądającego jak podziur-
wysokie tempo, niezbędne będą krótke i bardzo krótkie spodenki, z luźny-
kowany, syntetycznego materiału, śliskie w dotyku. Ich głównym celem jest od-
mi nogawkami, takie jak np. Adidas Split Shorts. W przymierzalni właściwie
prowadzanie potu, szybkie wysy-
nie powinniśmy czuć, że mamy
chanie i nie przegrzewanie orga-
je na sobie. Nie powinny cisnąć
nizmu. W sklepach trzeba pytać
w pasie ani być za luźne, a mate-
o parametry oddychalności. Ba-
riał powinien być najlżejszy i po-
wełniane nie spełniają tych za-
siadać bardzo wysokie parame-
łożeń, długo schną i lepią się do
try oddychalności. Dla tych, któ-
ciała. Ważne, żeby szwy, szcze-
rzy więcej czasu spędzają w par-
gólnie w okolicach pach, nie ocie-
kach, lasach
rały skóry. Mierząc koszulkę war-
spotkać na swojej drodze wy-
to przewrócić ją na lewą stro-
stające gałęzie czy trawy, pole-
nę i zorientować się, czy jej zszy-
cam spodenki dobrze przylega-
cie nie będzie nam przeszkadza-
jące do ciała. Długość – zupeł-
ło. Jeśli konstrukcja jest bezszwo-
nie krótkie, do kolan, ¾ czy do
wa lub są one płaskie, nic nas nie
kostek – w zależności od pory
obetrze. Na starty warto zaopa-
roku. Dobrze byłoby, aby były
trzyć się w koszulki na ramiączkach (wersje zarówno damskie,
Salomon Exo SS Zip Tech Tee
The North Face Ultra GTD 1/4 Zip
i górach, mogą
lekkie, miały dodatkowe oddychające wstawki z delikatniejsze-
jak i męskie), nie grzeją, ale na za-
go materiału (np. z tyłu, za kola-
wodach się nie marznie. Taką li-
nami i na odcinku lędźwiowym),
nię ubrań startowych ma Asics –
płaskie szwy i chowane wiązanie
całą serię Top Impact Line. Uży-
w pasie. Duży wybór ma sieć De-
ta w nich technologia Pro-Fit top
cathlon z marką Kalenji, np. dłu-
sprawia, że koszulki bardziej do-
gie legginsy Kanergy. Ich roz-
pasowują się do ciała, przy jed-
miar powinien być taki, aby ni-
noczesnym zachowaniu komfortu
gdzie nie uciskały i nie blokowały przepływu krwi w nogach. Je-
ruchów podczas biegu.
Na treningi i dłuższe zawody
śli spodenki gdziekolwiek zosta-
w terenie lub przy niepewnej po-
wiają wyraźny ślad gumki, nale-
godzie lepiej wybrać wersje z krót-
ży wybrać większy rozmiar. Wy-
kimi (Salomon Exo Zip TechTee)
jątkiem są produkty Salomo-
lub długimi rękawami (Adidas Re-
na z tzw. linii Exo, przeznaczo-
sponse Drei Steifen z rozpina-
ne przede wszystkim do biegów
nym do połowy zamkiem). Rzad-
trailowych i górskich. Spodenki
ko spotyka się rękawy ¾. Paniom
(także koszulki i getry) uszyto ze
polecam koszulki z wszytymi sta-
specjalnego materiału przypo-
nikami, nie krępują ruchów, nie
rozpinają się i jednocześnie do-
The North Face Kenetix Capri
minającego plaster miodu, który w odpowiedni sposób opina
mięśnie tak, aby były one lepiej
brze podtrzymują biust w trakcie
Salomon Exo Lite Slab Short Tight
11
trailrunningoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
ukrwione i bardziej wydolne podczas wysiłku. Po zdjęciu nogawek na skórze
skarpet zawiera opatentowany system Support Web™, który zmniejsza zmę-
jeszcze przez jakiś czas zostaje odbita „mapa”.
czenie stóp.
Kurtki
Akcesoria
Doceniane wtedy, gdy zepsuje się pogoda. Najlżejsze to tzw. wiatrówki, czy-
Każdu, kto biega wie, że zawsze jest coś do zabrania. W wersji minimalistycznej
li nieduże, mieszczące się zwykle do małego woreczka/nerki kurtki chroniące
batonik czy dowód tożsamości można włożyć do kieszonki w spodniach, ale już
przed wiatrem. Ich mała waga, pakowność a jednocześnie wysokie parame-
klucze, telefon czy bidon tam się nie zmieszczą. Mamy więc dwie możliwości.
try gwarantują, że smagane wiatrem ciało nie zmarznie. Zwykle kurtki te wyko-
Na krótkie treningi i starty warto wybierać tzw. nerkę lub pas biegowy. Oba roz-
nane są z jednowarstwo-
wiązania zmieszczą bidon
wego materiału i właści-
(300-500 ml) lub małe bu-
wie jedyną ich wadą jest
teleczki (najmniejsze mają
podatność na uszkodze-
100-200 ml), telefon, ba-
nia mechaniczne. Ale war-
tonik ewentualnie bardzo
to je mieć przy sobie na
małą kurtkę. Ciekawy pas
wszelki wypadek. Topowa
z pięcioma bidonami po
kurtka The North Face –
125 ml każdy ma w swojej
Hydrogen waży zaledwie
ofercie Maxim.
96 gram. Wykonana z od-
Jeśli decydujemy się
pornej na rozdarcia tkani-
na dłuższe wybieganie
ny nylonowej ma wszytą
bądź wyjazd w góry, warto
po bokach cienką dziani-
zaopatrzyć się w plecak.
nę siatkową wspomaga-
Najmniejsze mają pojem-
jącą proces „oddychania”
ność kilku litrów, ważą nie-
podczas długich biegów.
wiele, a ich konstrukcja
kie-
(pas biodrowy i czasem
szeń napoleońska pozwo-
jeszcze jeden pasek sta-
Ponadto
zapinana
li na schowanie drobia-
The North Face Hydrogen Jacket
zgu, a odblaskowa koń-
Salomon XT Wings Jacket
Columbia
Mobex
cówka zamka błyskawicz-
bilizujący szelki, prześwit
przy plecach dla lepszego odprowadzania potu)
nego poprawi widoczność
przygotowana
pod wieczór.
specjalnie dla biegaczy.
Na
gorszą
W tylnej części niektórych
pogodę,
czyli deszcz i niskie temperatury,
warto
pomy-
została
Salomon Whisper Belt
Deuter
Speed Lite 10
plecaków można zamontować worek na picie, tzw.
śleć o kurtce z membra-
camelbak (pojemności od
ną wodoodporną. Najlep-
1 do 3 litrów). Jego genial-
szym stosunkiem jakości
na idea polega na tym, że
do wagi charakteryzują się
produkty spod znaku Go-
umożliwia picie bez użycia
Suunto T6
rąk. Nie otwierając pleca-
reTex Paclite Shell, ale są
ka wystarczy wziąć do ust
też dość drogie. Jeśli bie-
przyczepioną do jednej
gaczowi nie przeszkadza
z szelek rurkę, zgryźć ust-
na plecach kilka gram wię-
nik i już można pić. Takie
cej lub woli mieć coś cieplejszego, może rozejrzeć
Timex Ironman
Shock Resistant
Garmin
Forerunner 305
opcje mają plecaki Deuter
Speed Lite czy Camelbaki Octane.
się za kurtkami takimi jak
XT Wings Jacket Salomona z soft shellu czy Infinity Brooksa z odblaskowymi
Jeśli nie zaczęliśmy trenować wczoraj, wiemy już coś o możliwościach swo-
elementami przydatnymi do biegów po zmroku. Takie modele sprawdzą się do-
jego organizmu. Aby poszerzyć tą wiedzę, prędzej czy później będziemy po-
brze na niewielkim deszczu i choć do nerki w pasie nie da się ich włożyć, to już
trzebować pulsometru i monitora pracy serca. Wybór jest ogromny: Suunto,
do plecaka – jak najbardziej.
Polar, Garmin, Sigma, Timex. Urządzenia wielkości zegarka lub nieco większe
(z dodatkowym paskiem montowanym na klatce piersiowej, właściwie go nie
Skarpety i getry
czuć) mierzą już nie tylko tętno, ale także kroki, spalone kalorie, pokonany dy-
Małe ale ważne! Komfort stóp to podstawa, a oprócz butów największy wpływ
stans. Można w nich ustawiać alarm, gdy przekroczymy nasz dopuszczalny
mają na nie właśnie skarpety i getry. Warto wybierać te specjalnie przeznaczo-
poziom zmęczenia organizmu, a także podłączać je do komputera i za po-
ne do biegania, z grubszymi warstwami na podbiciu i pięcie, a z cieńszego ma-
mocą odpowiednich programów sprawdzać efekty treningów. Wszechstronny-
teriału na górze stopy. Oczywiście oddychające, mogą mieć srebrne nici tłu-
mi urządzeniami są Garmin Forerunner 305 z GPS-em, Ironman Shock Resi-
miące brzydki zapach, płaskie szwy (szczególnie w okolicach palców!), do-
stant Timex’a oraz model T6 ze stajni Suunto, który nie tylko mierzy częstotliwo-
bre dopasowanie do stopy. Ciekawe połączenie prezentuje marka CWX, która
ści oddechu, zużycie tlenu i energii, ale umożliwia też poznanie czasu między
w swojej ofercie proponuje połączenie getry i skarpety stabilizujące staw sko-
pulsami i jego zmienność. A w górach pokaże wysokość nad poziomem mo-
kowy oraz zwiększające przepływ krwi i regenerację stóp. Ich flagowy model
rza z dokładnością do 1 metra.
12
trailrunningoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
fot. Columbia
W idealnym kontakcie
z podłożem – czyli trailowy
sprawdzian nowości na
przykładzie The North
Face, Columbii i Keena
tekst: Dorota Dubicka, testował: Adam Kopta
W porównaniu z butami ulicznymi, modele terenowe (nazywane trailowymi,
„Najlepszym Debiutem” 2010 przez magazyn Runner’s World), Ravenous Tra-
crossowymi lub przełajowymi) to szerszy wachlarz i dużo większa opcja wy-
il Columbii (uznany za „Najlepszy Debiut” 2010 przez Trail Runner’s Magazine,
boru. Tych niuansów przy wyborze odpowiedniego obuwia „za miasto” jest na-
nagrodzony również na targach OutDoor 2009 we Friedrichshafen) oraz Obsi-
prawdę sporo. Stopień zaawansowania biegacza, długość, jakość i regular-
dian WP Keena. Już na samym starcie mamy z jednej strony dwa rodzynki, dwa
ność naszych treningów, indywidualne dopasowanie do stopy z uwzględnie-
modele, których technologię i wysokie właściwości użytkowania docenili świa-
niem skłonności do pronacji, supinacji, neutralnego kroku itp., waga biegacza
towi specjaliści, z drugiej dużą niewiadomą, czyli propozycję firmy Keen. Zapo-
(ważna przy doborze amortyzacji), typ podłoża – czyli po czym głównie zamie-
wiada się całkiem ciekawa konfrontacja. Zacznijmy od budowy…
rzamy biegać.
Ważne, aby but crossowy sprawdzał się w zróżnicowanym terenie, bo prze-
Mocna konstrukcja
cież trail to sport uprawiany na wielu płaszczyznach. Tereny bardziej płaskie
Już na pierwszy rzut oka widać, że buty do biegów w terenie charakteryzują
i duże przewyższenia, podłoże suche i podmokłe, zalegające błoto i śnieg, głę-
się dość mocną, solidną konstrukcją, która ma chronić nasze stopy przed ze-
boka trawa. Ale czy istnieje but idealny, który rzeczywiście sprawdzi się w każ-
wnętrznymi uszkodzeniami i gwarantować większą trwałość, a przez to dłuższe
dym terenie? Pewnie nie, bo przecież buty z większą amortyzacją, które świet-
użytkowanie. Taki but będzie na ogół ważył więcej, niż ten do biegania ulicz-
nie sprawdzają się na płaskim, twardym podłożu, podczas biegu po nierównym,
nego. Znaczna część oferowanych modeli terenowych waży na ogół 300 lub
grząskim terenie będą radzić sobie gorzej. Podobnie, dobra oddychalność nie
więcej gram. Zdarzają się oczywiście wyjątki. Bo oto mało jeszcze u nas zna-
musi łączyć się z wysoką nieprzemakalnością, co więcej cechy te tak naprawdę
na brytyjska marka INOV-8 proponuje ultralekki model buta trailowego X-Talon,
rzadko się idą ze sobą w parze. Najważniejsze to kompromis i odpowiednie wy-
który waży zaledwie 212 g! (rozmiar 42), nie tracąc przy tym właściwości trak-
ważenie wszystkich proporcji, optymalne dopasowanie parametrów, a wszystko
cyjnych. Tymczasem na wiosnę 2010 INOV-8 zapowiada już premierę kolejnych
przy wsparciu zaawansowanych technologii. Nie zapominajmy jednak, że zasto-
trzech super lekkich produktów: oroc™ 280 – określane mianem najlżejszych
sowane przez producentów systemy sprawdzają się dla określonych modeli i ro-
butów crossowych na świecie, oroc™ 340 i oroc™ 350. To jak na razie, choć
dzajów biegu, do których buty zostały przeznaczone.
pewnie już niedługo, jeden z niewielu przykładów tak dużego kompromisu pa-
Istnieje kilka cech wspólnych, które zdecydowanie wyróżniają obuwie tra-
rametrów niskiej wagi i solidnej budowy.
ilowe spośród całej rodziny biegowej. W dużym skrócie to mocna konstruk-
Zdecydowanie najbardziej pancerną budowę wśród testowanych przez nas
cja, optymalna stabilizacja, optymalne dopasowanie buta do stopy, charaktery-
modeli ma Obsidian WP Keena (następca modelu Sherllock WP). Wizualnie
stycznie/bogato urzeźbiona, na ogół dość twarda podeszwa, dobra przyczep-
odbiega od typowych butów trailowych, sprawia raczej wrażenie buta typu ca-
ność, wysoki stopień nieprzemakalności i oddychalności.
sual, dość masywnego i ciężkiego. W rzeczywistości jednak różnica wagi Ob-
Postanowiliśmy przetestować te cechy na najnowszych modelach trzech
sydianów w porównaniu z innymi butami trailowymi nie jest aż tak duża (śred-
różnych producentów. Z założenia pominęliśmy firmy specjalizujące się tylko
nia waga 388 g dla męskiego rozmiaru 42,5). Są przy tym bardzo solidne, twar-
lub głównie w przemyśle biegowym (Asics, Mizuno, Saucony, New Balance,
de, i co za tym idzie dobrze zabezpieczają przed czynnikami zewnętrznymi
Brooks, Nike etc.) i zwróciliśmy uwagę na uznane outdoorowe marki, ale nieko-
(gałęzie, kamienie, błoto). Świetnie sprawdzają się w trudnym terenie. Za trwa-
niecznie kojarzone z obuwiem trailowym, w części – jak Keen i Columbia – do-
łość Obsidiana odpowiada mocna, syntetyczna siatka, gwarantująca dobrą
piero wchodzące z trailem na światowy rynek.
szczelność (a jednak szczelność kosztem oddychalności – mimo oddychają-
Columbia – Ravenous Trail
Keen – Obsidian WP
fot. Adam Kopta
fot. Adam Kopta
cej wierzchniej części buta).
fot. Adam Kopta
Pod lupę wzięliśmy modele: Men’s Single Track The North Face (okrzyknięty
The North Face – Men’s Single Track
13
trailrunningoutdoor
fot. Adam Kopta
fot. Adam Kopta
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
Sznurowadła w Obsidianie Keen’a
Dodatkowa warstwa siateczki ochronnej w modelu Single Track The North Face
Pozostałe dwa modele przy Obsidianie prezentują się dużo delikatniej. Są
poduszkowatej wkładki Techlite, dopasowującej się do kształtu stopy i dodat-
lżejsze i zdecydowanie bardziej elastyczne, co nie oznacza jednak, że bardziej
kowo rozwarstwiającej się przy pięcie, dzięki czemu lepiej amortyzuje ją pod-
podatne na zniszczenia. Reasumując, we wszystkich trzech testowanym mode-
czas biegu. Dodatkowo, buty posiadają na śródstopiu wzmocnienie z termo-
lach po serii biegów 300 km każda para, nie zauważyliśmy dużych uszkodzeń.
plastycznego poliuretanu, które daje wsparcie dla stóp i goleni.
A przynajmniej takich, które eliminowałaby buta z dalszego użytkowania.
Podobnie wysokiej jakości podeszwę o stosunkowo dużym stopniu ela-
Bardzo dobre, wielowarstwowe zestawienie materiałów prezentują Single
styczności, i co za tym idzie bardzo dobrą odporność na wstrząsy mają Sin-
Track The North Face, o specjalnej konstrukcji Unleashed Performance dającej
gle Track The North Face. Podobnie jak w Ravenous, z powodzeniem moż-
wsparcie pronatorom i supinatorom. Czuje się tu zwłaszcza świetnie zachowa-
na je zabrać również na trening na twardej nawierzchni. Za dobrą przyczep-
ną proporcję – niewielkiej średniej wagi (326 g) i mocnej konstrukcji. Buty wy-
ność i ochronę przed ostrymi przeszkodami odpowiada gumowa (specjalna
posażone zostały w odporny na ścieranie syntetyczny materiał (skóra) i ciasno
mieszanka gumy) podeszwa Tenacious™ Grip, za amortyzację natomiast sys-
tkaną siatkę. Poza tym, nad zewnętrznym językiem znajdziemy dodatkową war-
tem X-Dome™ Cradle, ułatwiający lądowanie na pięcie, zapewniający stabi-
stwę drobnej siateczki chroniącej przed pyłem, błotem i kamieniami.
lizację podczas lądowania i wspomagający przenoszenie stopy w kolejnych
Do grupy bardzo lekkich, w tym wypadku najlżejszych z testowanych, nale-
etapach kroku (gwarantuje wysoką wydajność dzięki zwrotowi energii pod-
żą Ravenous Trail Columbii. Pojedyncze warstwy wykonano z trwałych materia-
czas przejścia do fazy odbicia). To jednak nie wszystko. W Single Track mamy
łów, w tym przód i boki buta z bardzo mocnego i jednocześnie elastycznego
jeszcze wkładkę X-2™ wykonaną z pianki EVA o podwójnej gęstości (kopoli-
tworzywa. Buty są zresztą firmowane systemem Lightweight Performance, co
mery etylenu z octanem winylu) oraz elastyczną wkładkę Snake Plate™ umiej-
w skrócie oznacza lekkość i wydajność, przy dobrej stabilności i amortyzacji.
scowioną w przedniej części podeszwy. Ta ostatnia zapewnia twardość i od-
Owa lekkość to po części wynik nie zastosowania w testowanym przez nas mo-
powiednią sztywność podczas biegu, zabezpieczając jednocześnie przed uci-
delu wodoodpornej/oddychającej membrany Omni-Tech (Wateproof Breatha-
skiem kamieni i gałęzi. Snake Plate™ przenosi obciążenie na boki w zależno-
ble), co automatycznie redukuje wagę.
ści od rodzaju podłoża i tego, w jaki sposób ustawia się stopa w biegu. Mimo
sztywności podeszwy zachowane zostają w czasie biegu naturalne fizjologicz-
Podeszwa
ne cechy stopy.
Jedna z najbardziej istotnych części buta trailowego. Buty do crossu posiadają
Najtwardszą podeszwę, wykonaną z odpornej na ścieranie gumy carbon
przede wszystkim specyficznie wyprofilowaną rzeźbę bieżnika, z kostkami (dla
– Non-Marking, posiada Obsidian WP Keena. Konsekwencją jest dosyć sła-
porównania buty uliczne mają podeszwę profilowaną bez dużych kostek), która
ba, a właściwie brak amortyzacji – lądowanie amortyzuje jedynie wewnętrzna
ma zapobiegać poślizgom na kamieniach, błocie i jednocześnie chronić przed
wkładka i warstwa pianki pod piętą – czego jednak nie należy uważać za jakąś
wbijaniem się kamieni, szyszek, gałęzi etc. Kluczowa w trailu jest również opty-
szczególną wadę. Nie należy też w ogóle przeceniać roli amortyzacji w przy-
malna przyczepność i odporność na ścieranie. W tym przypadku ważny jest
padku biegania w terenie, gdzie często 100% biegu odbywa się po grząskim,
rodzaj gumy, występującej najczęściej w połączeniu z tworzywem węglowym.
miękkim podłożu, po trawie, czy piasku, a to z kolei powoduje, że stopa za każ-
Guma powinna być odpowiednio miękka i przyczepna, aby eliminować poślizg
dym razem ustawia się inaczej (inna sprawa, że firmy wypuszczają na rynek co-
na kamieniach, korzeniach, a jednocześnie odporna na ścieranie, aby nie wy-
raz inteligentniejsze systemy amortyzacyjne dopasowujące się do indywidual-
tarła się już po kilku tygodniach użytkowania.
nych cech każdego biegacza i zapewniające równowagę między amortyzacją
Najgrubszą, przy tym dość miękką podeszwę w połączeniu z bardzo do-
i stabilizacją stopy). W Obsidianie jednak odpowiednio dobrana twardość po-
brymi właściwościami amortyzacyjnymi posiada model Ravenous Trail Colum-
deszwy wystarczająco dobrze sprawdza się w biegach terenowych, na twar-
bii. Zastosowano tu podwójnie wzmocnioną podeszwę o podwyższonej przy-
dych i ostrych kamieniach.
czepności tzw. Omni-Grip. Co ciekawe, guma rozmieszczona została na podeszwie nierównomiernie. Więcej gumy umieszczono w części bardziej podatnej
Stabilizacja i dopasowanie
na ścieranie – np. w okolicach pięty. Środkowa część podeszwy posiada wie-
Przy uprawianiu biegów na nierównym terenie jedną z najistotniejszych cech
lokierunkowe żłobienia zwiększające przyczepność (co procentuje większą siłą
buta jest maksymalna stabilizacja stopy, a co za tym idzie poczucie komfortu
hamowania podczas zbiegania i dobrą przyczepnością na podbiegach) i od-
i kontroli. Przyznajmy, ilość oraz poziom systemów i nowoczesnych technolo-
ciążające palce. Taka technologia nazywana jest „koncepcją strefową” (z an-
gii stosowanych przez producentów wzrasta w błyskawicznym tempie. Mode-
gielskiego „zonal philosophy”). Żłobienia na przedzie podeszwy wykonano przy
le sportowe są coraz doskonalsze, i trudno się oprzeć wrażeniu, że światowe
tym z elastycznego materiału, co pozwala na lepszy start do biegu.
marki dążą do stworzenia produktu idealnego. Inna sprawa, czy rzeczywiście
Dobra amortyzacja to z kolei wynik zastosowania nowatorskiej technolo-
takiego potrzebujemy, i czy najlepsze nawet systemy gwarantują 100% bez-
gii Techlite stworzonej na bazie lekkiego tworzywa – czyli podwójnej grubości,
pieczeństwa. Często to przecież wcale nie najnowsza, ba, kosmiczna nawet
14
trailrunningoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
technologia ma nas chronić przez groźnym urazem, ale dopiero optymalne po-
i wodoodporna membrana niekoniecznie musi gwarantować zarazem opty-
łączenie właściwych systemów z dopasowaniem buta do indywidualnych po-
malną szczelność i termikę. Buty świetne na wiosnę czy lato, na suche czy
trzeb i właściwości biomechanicznych naszej stopy.
lekko podmokłe tereny będzie cechować dobra termika, ale już niekoniecz-
I tak np. gros najnowszych rozwiązań, odpowiadających za optymalne trzy-
nie wystarczająca odporność na wodę (i odwrotnie w butach, które spraw-
manie stopy, zastosowała w swoim modelu Columbia. I rzeczywiście w przy-
dzać się będą w błocie, czy głębokim śniegu, słabiej może działać wentyla-
padku Ravenous Trail na stabilizację trudno narzekać. Wykorzystano tu między
cja). Takie lekkie dysproporcje widać zresztą w testowanych przez nas mo-
innymi specjalny „system podtrzymywania pięty” oparty na elastycznej, dopa-
delach.
sowującej się do kształtu stopy wkładce Techlite, o której już wspominaliśmy.
W Obsidian WP Keena wykorzystano oddychającą i wodoodporną membra-
Wkładka ta umieszczona została w tylnej, lekko wysuniętej części buta. Co
nę KEEN.DRYTM (plus oddychająca wierzchnia część buta). To zresztą jedyne
istotne jednak, mimo dobrego ułożenia stopy w bucie, przy kontakcie z pod-
z testowanych butów, w których zastosowano wodoodporną membranę. Moc-
łożem Ravenous mogą sprawiać wrażenie buta dość wywrotnego, podatnego
ny konstrukcyjnie Obsidian charakteryzuje przede wszystkim świetna szczel-
na krzywe ustawienie stopy przy lądowaniu, a co za tym idzie zwiększone ryzy-
ność. Bardzo dobre zabezpieczenie przed wodą i błotem, dzięki zgrzewanym
ko potknięcia, czy skręcenia.
szwom, to zdecydowanie jedna z jego najmocniejszych stron. Nieco gorzej po-
Podczas serii biegów w Ravenous Trail dało się również zauważyć rozległy
zycjonuje się oddychalność. Jednak i tu, mimo, że konstrukcja buta może spra-
ucisk w kilku miejscach. W części środkowej stopa w bucie utrzymywana jest
wiać wrażenie przegrzewania i nadmiernego pocenia się stopy, termikę trzeba
przez tasiemki, które z jednej strony umocowane są do podeszwy, z drugiej
uczciwie ocenić jako całkiem niezłą.
stanowią oczka sznurówek. Gwarantuje to bardzo dobre trzymanie śródstopia,
Dość odporne na wodę są również Single Track The North Face. Nie za-
jednocześnie jednak stopa jest nieco zbyt mocno zaciśnięta, co może powo-
stosowano w tym przypadku membrany, a mimo to warstwowa budowa
dować delikatny ból w czasie biegu. Przednia część i palce mają za to sporo
gwarantuje dobrą przewiewność i wodoodporność. Cholewka składa się
przestrzeni, i w tej części będziemy odczuwać dużą swobodę.
z dwóch rodzajów siatki: gęstej – bardzo elastycznej oraz grubszej, z więk-
I jeszcze jedna uwaga, po przebiegnięciu 200 km w tylnej, wewnętrznej czę-
szymi oczkami – odpornej na uszkodzenia mechaniczne. Połączenie tych ro-
ści buta, za piętą zaczynają pojawiać się delikatne ślady przetarcia materiału.
dzajów tkanin daje bardzo dobry efekt. W przedniej część buta, gęsta sia-
Podobny objaw, jednak w nieco mniejszym stopniu, występuje w Obsidianach
teczka przedłużona została do języka i sznurówek, co powoduje, że nie ma
Keena. To właśnie ta wada wydaje się być najsłabszym elementem konstruk-
szczelin pomiędzy butem a językiem. Jeśli tylko nie wdepniemy w wodę i bło-
cji testowanych modeli.
to powyżej kostki, to nasza stopa pozostanie sucha. Jednocześnie siatecz-
Trzy razy TAK – czyli bardzo dobre dopasowanie do stopy, stabilne ustawie-
ka jest wystarczająco przewiewna i gwarantuje odpowiednią wentylację. Re-
nie i bardzo wysoki komfort użytkowania prezentują buty The North Face. Cha-
asumując Single Track świetnie sprawdzają się na suchym lub lekko pod-
rakteryzuje je przede wszystkim świetna stabilizacja, dzięki zachowaniu odpo-
mokłym terenie.
wiedniej proporcji między sztywnością i miękkością buta podczas biegu w nie-
Najsłabszą szczelność mają Ravenous Trail Columbii. Podkreślmy jednak,
równym terenie. Za stabilizację odpowiada w Single Track kilka systemów, na
że testowaliśmy model bez membrany Omni-Tech, czyli już na początku ja-
czele z Nort Fit (system możliwie najlepszego dopasowania buta do stopy), C-
sne było, że buty nie ochronią naszej stopy przez wodą. Dla przeciwwagi, Ra-
-Delta (system dopasowania butów w śródstopiu), Doxme Cradle stabilizują-
venous Trail posiadają świetnie parametry oddychalności, czym wybijają się
cym lądowanie, czy wreszcie wzmacniającą, dodatkowo stabilizującą wkład-
z całej testowanej trójki. Dobrą wentylację i wrażenie lekkości zapewnia siatka
ką Northotic™.
w przedniej części buta, nad palcami. Co za tym idzie, buty świetnie sprawdza-
Co istotne, po pierwszych biegach w Single Track możemy odczuwać lekki
ją się podczas biegów w wysokiej temperaturze, po suchym podłożu.
ucisk sznurowadeł na śródstopie. Jednak już po jednym, ewentualnie kilku biegach ucisk mija, a z kolejnymi kilometrami zapomina się o nim całkowicie.
Nieźle prezentują się również Obsidiany Keena, ze wzmocnionym systemem
***
Na koniec warto wrócić do pytania otwierającego artykuł, czy rzeczywiście
stabilizacji ESS Shank i systemem podparcia pięty S3. Mimo twardej konstruk-
istnieją na rynku buty trailowe, które zdadzą egzamin w każdym terenie i w każ-
cji, buty są bardzo wygodne. Komfort zachwiany zostaje jedynie przez słabe,
dych warunkach. Opis buta sygnowanego przez producentów chwytliwym
zbyt sztywne sznurowadła, które zdecydowanie za często rozwiązują się pod-
określeniem „czterosezonowe” niekoniecznie trzeba traktować dosłownie. Każ-
czas biegu, i dość szybko rozpadają się przy końcówkach. Keen sprawia wra-
dy z testowanych przez nas modeli sprawdzał się dobrze lub bardzo dobrze,
żenie buta przeznaczonego na stopy neutralne lub ze skłonnością do supinacji.
ale w określonym terenie i w określonych warunkach. Tam, gdzie świetnie czuł
Pronatorzy mogą odczuwać podczas biegu w Obsidianach problemy.
się pancerny, odporny na wodę i błoto Obsidian Keena, średnio wyglądał lżej-
Dopasowanie buta do indywidualnych potrzeb i kształtu stopy biegacza to
szy, dużo bardziej elastyczny Single Track The North Face czy podobny w bu-
temat na osobny artykuł. Zawsze pozostanie ryzyko, że buty, które początko-
dowie Ravenous Trail Columbii. Dwa ostatnie modele to z kolei świetny wybór
wo wydają się dla nas super wygodne, po kilku czy kilkunastu biegach oka-
na suchy lub lekko podmokły teren. Jednocześnie Columbia i The North Face
żą się nie do użycia. Ale i w tym przypadku producenci wychodzą nam na-
to buty dużo bardziej uniwersalne, z powodzeniem można w nich biegać rów-
przeciw. Pierwszy z brzegu przykład to japoński gigant na rynku biegowym fir-
nież na twardych nawierzchniach.
ma Asics i proponowany przez nią komputerowy system FOOT.ID. To nic inne-
Z wyborem butów trailowych nie mamy obecnie żadnego problemu. Na pół-
go jak trójwymiarowy skaner, który za pomocą lasera i specjalnego oprogra-
kach sklepowych znajdziemy ich całą masę, w przeróżnym typie i, co ważne
mowania komputerowego dokładnie analizuje budowę i właściwości biome-
dla biegowych estetów, w coraz bogatszej, odważnej kolorystyce. Jeśli tylko
chaniczne naszej stopy. FOOT.ID dostępny jest od 2010 roku również w pol-
mamy zapas gotówki, można ich nabyć kilka par i wybierać w zależności od
skich sklepach, między innymi w sieci Intersport i w specjalistycznych skle-
rodzaju planowanego treningu. Jeśli jednak mielibyśmy wybrać ten jeden, po-
pach dla biegaczy.
stawilibyśmy na Single Track, najbardziej „wszechstronny” wśród testowanych
modeli. W zestawieniu kluczowych dla buta trailowego parametrów The North
Wodoodporność i oddychalność
Face wypada najlepiej. W Single Track zwraca uwagę najlepsze wyważenie/do-
Wodoodporność i oddychalność to właściwości, które rzadko dzielą się
pasowanie wszystkich parametrów, dobre zestawienie materiałów, stabilność
w jednym bucie równie wysokimi parametrami. Podobnie, oddychająca
terenie, i co za tym idzie duży komfort użytkowania.
15
trailrunningoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
Columbia – Ravenous Trail
Keen – Obsidian WP
The North Face – Men’s Single-Track
konstrukcja buta
Pojedyncze warstwy z trwałych
materiałów
Mocna, dobrze zabezpiecza przed
czynnikami zewnętrznymi (gałęzie,
błoto, kamienie)
Konstukcja wielowarstwowa, bardzo dobre
zestawienie materiałów
podeszwa
Elastyczna, miękka, gruba
Twarda, średnia grubość
Elastyczna, średnia grubość
amortyzacja
Bardzo dobra
Słaba
Bardzo dobra
wygoda,
dopasowanie do
stopy
Wygodne, odczuwalny lekki ucisk
w kilku miejscach
Bardzo wygodne mimo twardej
konstrukcji
Bardzo wygodne, świetnie dopasowują się
do stopy, dające wsparcie suplinatorom
i pronatorom
stabilizacja stopy
w bucie
Bardzo dobra
Bardzo dobra
Bardzo dobra
stabilizacja na
podłożu
Średnia
Bardzo dobra
Bardzo dobra
przewiewność
Bardzo dobra
Słaba
Średnia
szczelność
Słaba
Bardzo dobra
Bardzo dobra
trwałość
Bardzo dobra
Bardzo dobra
Bardzo dobra
design
Styl klasyczny w agresywnej
kolorystyce
Styl wojskowy
Styl klasyczny
The North Face – Men’s Single-Track
Najnowsza propozycja The North Face z kolekcji wiosna 2010. Lekkie, miękkie, gwarantujące
duży komfort buty terenowe przeznaczone do codziennych treningów lub na zawody.
Średnia waga: ½ pary – ok. 326 g, para – 652 g
Cena: 419 zł
Wybrane technologie:
• Nort Fit – system możliwie najlepszego dopasowania buta do stopy.
• C-Delta – system dopasowania butów w śródstopiu.
• Tenacious™ Grip – gumowa podeszwa zapewniająca dużą przyczepność.
• Snake Plate™ – wkładka chroniąca przednią część stopy, zapewniająca twardość i odpowiednią sztywność.
• Northotic™ – wkładka zapewniająca wsparcie, stabilność i dodatkową amortyzację w biegu.
• X-Dome™ Cradle – system zapewniający ochronę przed mocnymi uderzeniami i odbiciami.
Columbia – Ravenous Trail
Lekkie i elastyczne buty do biegania po szlakach górskich i w terenie. Zaprojektowane tak, by
zapewnić stabilne ustawienie i amortyzację.
Średnia waga: ½ pary dla rozmiaru męskiego 9 US – 340 g
Cena: 439 zł
Wybrane technologie:
• Omni-Grip – podwójnie wzmocniona gumowa podeszwa o podwyższonej przyczepności.
• Techlite – elastyczna wkładka amortyzująca piętę, dopasowująca się do stopy.
• Contoured Footbeds – wyprofilowane wkładki zapewniające doskonałe utrzymanie stopy.
• Advanced Traction – system dostosowania do każdego rodzaju terenu.
• Advanced Repellency – zaawansowana technologia zabezpieczająca przed zabrudzeniem
butów. Chroni przed zaplamieniem, zbrudzeniem od deszczu i błota.
• Sun Protection – system ochrony przeciwsłonecznej, blokuje szkodliwe promieniowanie UV.
Keen – Obsidian WP
Buty terenowe wyposażone w oddychającą i wodoodporną membranę KEEN.
DRYTM. Dzięki mocnej konstrukcji świetnie sprawdzą się w ciężkim terenie.
Średnia waga: ½ pary dla rozmiaru męskiego 42,5 – 388 g
Cena: 519,95 zł
Wybrane technologie:
• Ess Shank – system stabilizacji stopy.
• S3TM – system podparcia pięty.
• Toe Protection – system ochrony palca.
• Non Marking – podeszwa carbon nie pozostawiająca śladów na podłożu.
•Keen.DryTM – oddychająca i wodoodporna membrana KEEN.DRYTM
16
nowościoutdoor
fot. McKinley
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
Outdoor według marki McKINLEY
Outdoorowa marka McKINLEY powstała w 1984 roku i w ostatnich latach stała się jedną z dziesięciu najważniejszych
marek kategorii outdoor w Europie. W Polsce pojawiła się w 2006 roku i dopiero zdobywa u nas grono zwolenników.
„Z roku na rok w sieci INTERSPORT wzrasta sprzedaż asortymentu outdoorowego. Naszą ofertę turystyczną kierujemy
do miłośników gór, turystów–amatorów, czyli osób lubiących spędzać wolny czas i urlop blisko natury. Zauważyliśmy
w ostatnich latach, że klienci bardzo cenią sobie sprzęt i odzież turystyczną marki McKINLEY, która gwarantuje świetną
jakość techniczną przy stosunkowo niewysokiej cenie produktu. Bardzo się cieszymy, że polscy klienci się do niej
przekonali” – mówi Artur Mikołajko, Prezes Zarządu INTERSPORT Polska S.A.
W ofercie McKINLEY’a znajdziemy odzież, obuwie oraz sprzęt i akcesoria tury-
i ultralekkie z wykorzystaniem syntetycznych włókien Supreme, Microlite, Com-
styczne do sportów uprawianych na powietrzu. Ubrania i sprzęt outdoorowy zo-
fort i Compact, jak również śpiwory alpinistyczne o ekstremalnej termice z wy-
stały zaprojektowane tak, aby chronić ciało przed deszczem i wiatrem. McKIN-
pełnieniem gęsim puchem. Uzupełnieniem tej oferty są karimaty i maty samo-
LEY opracował między innymi swoją własną membranę o nazwie AQUAMAX,
pompujące.
o bardzo wysokich parametrach wodoodporności (do 20 000 mm słupa wody).
Ubrania outdoorowe McKINLEY są w pełni zintegrowane ze sobą dzięki systemowi McKINLEY Zip In System (M.Z.S.) i pozwalają na łączenie kurtek typu fle-
Równie szeroka gama propozycji dotyczy namiotów. W tym segmencie
McKINLEY’a znajdziemy lekkie namioty trekkingowe, kempingowe i rodzinne.
Marka McKINLEY ma także jedną z najbogatszych na rynku polskim ofert
dla dzieci: kurtki przeciwdeszczowe, softshelle, kurtki fleece, buty trekkingo-
ece oraz softshell z kurtką membramową.
Na uwagę w kolekcji McKINLEY zasługują zwłaszcza plecaki, w których za-
we, plecaki, śpiwory, które dzięki systemowi zamków „rosną” razem z dziec-
stosowano autorski system nośny (MLS). W jego skład wchodzi: system kon-
kiem. Ofertę dziecięcą uzupełnia nosidełko trekkingowe z profesjonalnym sys-
troli temperatury, wyściełany pas biodrowy, funkcjonalna wyściółka siateczko-
temem nośnym.
wa, ergonomiczne pasy naramienne, konstrukcja systemu nośnego, stelaże
Często o komforcie w czasie wycieczek outdoorowych decydują detale –
duraluminiowe. W swojej ofercie McKINLEY posiada wszystkie typy plecaków,
funkcjonalne i gwarantujące wygodę akcesoria, jak np.: zintegrowany z pleca-
począwszy od niedużych, wielofunkcyjnych plecaków na krótkie jednodniowe
kiem system nawadniający, termosy, koce piknikowe z izolowanym spodem,
wycieczki lub casual, przez plecaki trekkingowe na długie wypady, po specjali-
rozkładane krzesełka, a nawet kompasy, krokomierze i kijki trekkingowe. Po
styczne plecaki alpinistyczne.
25 latach na rynku projektanci McKINLEY’a wiedzą bardzo dużo o potrzebach
Obok plecaków McKINLEY oferuje również szeroką gamę toreb sportowych
klientów w tym zakresie i proponują nieodzowne w trasie i umilające wypoczynek dodatki.
i podróżnych.
Duży wybór dotyczy także namiotów i śpiworów o szerokiej rozpiętości para-
Produkty McKINLEY’a charakteryzuje bardzo dobry stosunek jakości do
metrów dobieranych wg typu uprawianych aktywności – od rekreacji po spor-
ceny. Wszyscy amatorzy sportów outdoorowych i osoby spędzające wakacje
ty ekstremalne. I tak w ofercie śpiworów znajdziemy zarówno produkty lekkie
pod namiotem powinny zwrócić uwagę na tę ofertę.
Plecak Tilicho 32
Kurtka Abbeville
Namiot Manitu 3 os.
techoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
Aneta Żukowska, Artur Szachniewicz
lekkie kurtki
© 2008 ARC’TERYX – fot. Brian Goldstone
Technologie, materiały, kroje w ofercie
czołowych producentów
W ostatnim czasie można zaobserwować istotny wzrost propozycji
w segmencie zarówno lekkiej odzieży górskiej, jak i coraz lżejszego
sprzętu. Dotyczy to zwłaszcza wodoszczelnych kurtek, które stanowią
podstawowy i nierzadko jeden z najdroższych składników naszego
ekwipunku. Jednocześnie, kurtki te są coraz bardziej specjalistyczne,
a różnice między nimi są pozornie niewielkie, przez co trudno odnaleźć
się w gąszczu propozycji czołowych producentów.
18
techoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
Dlaczego ma być lekko?
(399 g) marki Berghaus, Emerald Jacket (325 g) marki Mammut, Four Season
Idea lekkich kurtek wodoszczelnych została stworzona m.in. dla ludzi gór. Aby
GTX (380 g) Salewy, Latok (380 g) HiMountain, GTX Jacket (350 g) marki Millet,
odpowiedzieć na pytanie „dlaczego ma być lekko”, wystarczy przyjąć, że źró-
Alpha LT (365 g), Alpha SL (342 g), Beta SL (314 g) Theta SL (372 g) marki Ar-
dłem niebezpieczeństw w górach jest samo przebywanie w nich. A zatem, aby
c’teryx, eVent Halo Stretch Jacket (350 g) i Atomic DT 2.0 Jacket (295 g) marki
zminimalizować zagrożenia związane z pogodą, czy też innymi obiektywnymi
Montane, Atmosphere Shell Jacket (370 g) marki Jack Wolfskin, Bansha – Shell
niebezpieczeństwami, trzeba po prostu być szybkim. Do tego zaś potrzebna
Tec (363 g) marki Ternua, Kabru (300 g) marki Milo, Skardu (380 g) marki Tilak,
jest nie tylko sprawność i doświadczenie, ale także jak najmniejsze obciążenie.
czy Guide (390 g) marki Directalpine.
Jako przykład niech posłuży historia zdobywania szczytu K7 w Karakorum. Kie-
Pod względem wagi królują jednak trzy modele kurtek – Mica Jacket (185 g)
dy pierwszy raz zdobyto szczyt w latach 80., użyto 3 km lin poręczowych i 450
i Essence Jacket (198 g) marki Marmot oraz Triumph Anorak The North Face,
stałych punktów asekuracyjnych, spędzając w akcji wiele dni. W roku 2004 Ste-
która waży jeszcze mniej, czyli 166 g.
ve House zdobył ten sam szczyt solo, w ciągu zaledwie 26 godzin, idąc z plecakiem ważącym tylko 4 kilogramy. I choć próby działania na lekko, w stylu al-
Minimalistyczna konstrukcja
pejskim, były skutecznie podejmowane wcześniej, na przykład przez Wojtka
Podczas pierwszego kontaktu z kurtką może pojawić się niedowierzanie, że
Kurtykę w latach 80. XX wieku, to jednak dopiero niedawno rynek lekkich kurtek
tak nieprzyzwoicie cienka rzecz może chronić przed solidną tatrzańską ule-
osiągnął poziom zbliżony do oczekiwań użytkowników.
wą. Kluczowe są tu zastosowane tkaniny o jak najmniejszej gramaturze, la-
Oczywiście odzież tego typu nie jest przeznaczona tylko dla pogromców
minowane z jak najlżejszymi membranami, nie wymagającymi żadnych pod-
wielkich ścian. Bez względu na to, czy w górach, czy podczas dłuższego spa-
szewek. Trzeba przyznać, że jednocześnie wpływa to na wytrzymałość kurtek,
ceru w lesie, lubimy poruszać się lekko i sprawnie. Plecak niewielkiej objęto-
zwłaszcza jeśli je porównać z ciężkimi, trójwarstwowymi modelami ze wzmoc-
ści musi być więc wypełniony tylko tym, co niezbędne. I na pewno znajdzie
nieniami. Oprócz wagi liczy się także wielkość, a co za tym idzie – pakow-
się w nim niewiele ważąca, pakowna, wodoszczelna i doskonale „oddychają-
ność kurtki. Wielu producentów oferuje specjalne woreczki z delikatnej siatki,
ca” kurtka.
do których możemy kurtkę włożyć, tak aby zajmowała w plecaku jak najmniej
miejsca, np. wielkość dużej pomarańczy po spakowaniu osiąga kurtka Mica
Prostota przede wszystkim
Jacket marki Marmot, a wielkość grejpfruta zajmuje Atomic DT 2.0 Jacket mar-
Jeśli decydujemy się na lekką kurtkę, musimy liczyć się z tym, że właśnie ze
ki Montane. Czasami kurtkę można spakować do kaptura (np. Four Season
względu na wagę, wiele elementów kroju ulegnie zredukowaniu lub zostanie
GTX Salewy) lub do kieszeni (np. Skyline Jacket marki Berghaus, czy Emerald
wyeliminowane zupełnie. Dlatego, zanim zdecydujemy się zapłacić wysoką
Jacket firmy Mammut).
cenę za tego typu odzież warto się zastanowić, czy na pewno jest nam ona
Mówiąc ogólnie o lekkich kurtkach, łatwiej jest wymienić to, czego nie mają,
potrzebna. Jeśli poszukujemy kurtki, w której będziemy chcieli chodzić w wio-
niż elementy, w które zostały wyposażone. Zacznijmy od tego, że często pozba-
senne dni po mieście, by następnie wybrać się latem na wspinaczkę w Tatry,
wione są kieszeni wewnętrznych (np. w Latok, marki HiMountain) lub jeśli tako-
zimą na narty, jesienią zaś na spacer w Bieszczady z gitarą i ogniskiem, do
we posiadają, są to zwykle lekkie kieszenie wykonane z delikatnej, elastycznej
tego chcielibyśmy, aby kurtka służyła nam przez wiele sezonów, to opisywa-
siateczki. Niektóre modele posiadają tylko kieszenie zewnętrzne, a inne jedy-
ne tu modele niekoniecznie są najlepszym wyborem. Większość kurtek, o któ-
nie kieszeń napoleońską (np. Mica Jacket marki Marmot czy lider w kwestii mi-
rych mówimy, zostało stworzonych „na wszelki wypadek”, to znaczy, że nie no-
nimalizmu – Triumph Anorak marki The North Face). Jeżeli kurtka będzie nam
simy ich cały czas na sobie, z plecaka wyciągamy je dopiero, gdy zacznie pa-
służyć także do wspinaczki, warto zwrócić uwagę na to, czy kieszenie są wy-
dać lub wiać mocny wiatr. Dlatego też producenci rzadko troszczą się tu np.
starczająco wysoko, tak abyśmy mieli do nich dostęp, mając założoną uprząż,
o specjalną kieszonkę na MP3, nie zajmuje ich także kwestia kroju, który nada-
czy też zapięty pas biodrowy od plecaka.
wałby się na miejskie wycieczki – w przypadku lekkich kurtek liczy się przede
wszystkim prostota.
W kurtkach wodoszczelnych niezwykle istotna jest konstrukcja kaptura. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na możliwość regulacji (objętości i głębo-
Należy przy tym zauważyć, że grupa kurtek lekkich nie jest jednolita, są
kości) oraz jego wielkość. Większość kurtek ma dostosowany kaptur do ka-
wśród nich modele o ogólnym zastosowaniu outdoorowym, a także kurtki za-
sku wspinaczkowego, ale zawsze warto to sprawdzić. Jednocześnie kaptur nie
awansowane technicznie, należące do kategorii Extrem. Te z grupy outdoor
może być za duży, gdyż wtedy będzie nam po nim hulał wiatr, nie może nam też
mogą bardziej spełniać oczekiwania turysty, który chciałby swojej kurtki używać
ograniczać widoczności, zsuwając się na oczy. Niektórzy producenci stosują
także w mieście. Te z kategorii Extrem będą najbardziej minimalistyczne.
także daszek, który chroni nas przed wodą kapiącą na nos, np. w Skyline Jac-
Do niedawna kurtki ważące mniej niż 0,5 kg, różniły się funkcjonalnością
ket marki Berghaus czy eVent Halo Stretch Jacket marki Montane. Z kapturem
i zastosowaniem od cięższych, lepiej wyposażonych modeli. Jednak rozwój
połączona jest często garda, która zasłania nam twarz przed deszczem i wia-
technologii i materiałów spowodował, że zmniejszeniu uległa waga większo-
trem, np. w Albaron Jacket marki Mammut. Z drugiej jednak strony, im bardziej
ści klasycznych kurtek typu hard shell. W związku z tym nie powinno dziwić,
obszerny i skomplikowany kaptur, tym cięższa i mniej pakowna kurtka. Dlatego
iż w naszym zestawieniu pojawiają się również mocne kurtki do ogólnoalpini-
wiele lekkich modeli nie posiada pełnej regulacji kaptura, a zamiast gardy – tyl-
stycznego użytku, nierzadko ze wzmocnieniami, wykonane z solidnych mate-
ko wysoką stójkę, np. Paclite Jacket marki Berghaus.
riałów i o złożonym kroju.
Wybierając kurtkę warto także przyjrzeć się rękawom i mankietom – przy
Wszystkie analizowane przez nas kurtki ważą nie więcej niż 400 g, przy czym
podnoszeniu ramion, rękawy nie powinny nam się zsuwać, a także krępować
najczęściej wagi podawane są dla rozmiaru L (wyjątkiem jest Arc’teryx, który
ruchu. Marka Marmot gwarantuje to poprzez typ kroju nazwany Angel-Wing
podaje je dla rozmiaru M). Należą do nich m.in. Nano Jacket (228 g), Aegis Jac-
Movement™. Warto zwrócić także uwagę na przedłużony tył, który osłoni tak-
ket (398 g) i PreCip Jacket (397 g) firmy Marmot, Velocity Jacket (334 g) marki
że okolice naszych nerek i lędźwi, a kurtka nie będzie nam „wychodzić” spod
Lowe Alpine, Diad Jacket (350 g) i Stretch Speed (328 g) marki The North Face,
uprzęży, np. Latok HiMountain, Theta SL marki Arc’teryx, czy Ubal marki Ter-
Skyline Jacket (369 g), Paldor Peak (394 g), Paclite Jacket II (340 g) oraz Dru
nua. Marka Arc’teryx, aby zapobiegać podnoszeniu kurtki do góry, zastosowała
19
techoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
Pod względem wagi królują
trzy modele kurtek, od lewej:
najlżejszy Triumph Anorak The
North Face (166 g) oraz Mica
Jacket (185 g) i Essence Jacket
(198 g) marki Marmot.
bardzo proste rozwiązanie – HemLock. Jest to cienki wałek z miękkiej pianki,
Warto także zwrócić uwagę na ogólny krój kurtki, jej obszerność i przezna-
wszyty w dolnej krawędzi kurtki w tunelu sznurogumki. Sprawdza się zwłaszcza
czenie. Jeżeli nie planujemy zakładać pod nią zbyt wielu warstw garderoby,
w kurtkach o krótszym kroju (np. Alpha LT).
z powodzeniem możemy zaopatrzyć się w kurtkę przylegającą do ciała, pa-
Lekkie kurtki mają zazwyczaj doskonałe parametry oddychalności, mimo to,
miętając o tym, że nie może nam krępować ruchów. Jeśli jednak chcemy nie-
niektórzy producenci starają się zwiększyć wentylację, stosując dłuższe bądź
co obszerniejszy model, przyjrzyjmy się kurtce zwłaszcza w okolicach brzu-
krótsze zamki pod pachami (np. w Neptune GTX 3L Salewy czy Paldor Peak
cha – tu bowiem nadmiar materiału zbiera się najczęściej, co z jednej strony
marki Berghaus). Zważywszy jednak na to, że dzieje się to kosztem zwiększe-
przeszkadza np. we wspinaczce, a z drugiej strony – po prostu źle wygląda.
nia wagi kurtki, często rezygnuje się z tego typu udogodnień, np. Triumph Anorak marki The North Face. W zamian problem dodatkowej wentylacji rozwią-
Membrany
zuje się poprzez wykonane z siatki kieszenie, które można rozpiąć, uzyskując
Istotą lekkiej kurtki jest materiał, dlatego stosuje się tu specjalnie tkaniny, o ma-
w ten sposób dodatkowy przewiew (np. w Velocity Jacket marki Lowe Alpine,
łej gramaturze, charakteryzujące się najlepszym stosunkiem masy do wytrzy-
czy Diad Jacket The North Face).
małości. Dla wodoszczelności i oddychalności kluczowa jest oczywiście mem-
Jeśli chodzi o same zamki to są one zazwyczaj wodoszczelne (bryzgosz-
brana i tu producenci prześcigają się w pomysłach.
czelne), pozbawione ochronnych patek z rzepem (które mają zastosowanie
Warto zaznaczyć, że sprawa z oddychalnością i wodoszczelnością jest nie-
w solidniejszych kurtkach). Niekiedy zamek jest zabezpieczony od spodu cien-
co bardziej skomplikowana, zwłaszcza gdy przychodzi do podania konkret-
ką patką sztywnego, laminowanego materiału; to samo tyczy się zamków przy
nych cyfr, dotyczących gotowych produktów. Materiały bowiem różnią się
kieszeniach i wentylacji, np. w Alpha SL marki Arc’teryx czy Montane Atomic
przede wszystkim parametrami, które w ostatnim czasie zrobiły prawdziwą „ka-
DT 2.0 Jacket.
rierę” w środowisku outdoorowym.
W przypadku zapięć mankietów, standardem jest wytłaczanie ich z PCV.
Większość producentów, owszem, podaje wartości uzyskane w pomiarach
Mankiety są zazwyczaj regulowane rzepem, choć wiele kurtek, szczególnie tych
wodoodporności i wodoszczelności, ale tylko dla samych membran. Kurtka
ultralekkich, stosuje w tym miejscu także zwykłą gumkę (na przykład w kurtce
zaś nie jest wykonana z samej tylko membrany, ale jak wspomnieliśmy, z jej
Nano marki Marmot). Powodem jest znów waga i pakowność, choć oczywiście
połączenia z materiałami zewnętrznymi. Ma to niebagatelne znaczenie, ponie-
wiąże się to ze spadkiem wygody – nawet ciasna gumka nie pozwala tak ści-
waż jeśli zlaminujemy nawet najlepiej oddychającą membranę z plastikową fo-
śle opiąć mankietu jak rzep, przez co ten ostatni lepiej chroni przed wodą czy
lią, trudno od tak powstałego materiału oczekiwać dobrej oddychalności. Przy-
podwiewaniem wiatru. To samo można powiedzieć o kapturze; kurtka o wyso-
kład jest może zbyt przerysowany, ale pokazuje problem – materiał wierzch-
kiej gardzie i pojemnym kapturze może być pozbawiona regulacji objętości za
ni laminatu ma wpływ na oddychalność, a producenci podając oddychalność
pomocą linki i stopera z tyłu głowy. Zamiast tego pojawi się mały rzep dający
membrany mówią tylko o nominalnej, a nie realnej oddychalności materiału,
możliwość jako takiej regulacji – wygoda kosztem wagi. Rozwiązanie to stosuje
z którego wykonano kurtkę. Kluczowy zatem staje się taki dobór tkanin wierzch-
Marmot w kurtce Essence Jacket. Kurtki z pełną regulacją będą nieco cięższe
nich, aby zoptymalizować niską wagę, pakowność, wytrzymałość i jednocze-
lub po prostu konstruktor poszuka zysku na wadze gdzie indziej.
śnie minimalnie wpłynąć na oddychalność. Można powiedzieć, że im gęstszy
W lekkich kurtkach zwykle brak jest wzmocnień, a jeśli już, to będą to lamino-
splot tkaniny, im grubszy materiał, tym niestety większy wpływ na redukcję od-
wane panele z perforowanego tworzywa sztucznego, tak jak np. w Super Mica
dychalności. Ponadto, jak już wspominaliśmy, oddychalność może być wtórnie
marki Marmot. Czasem producenci szyją minimalistyczną pod względem cech
ograniczona przez zły krój, wymagający dużej ilości podklejanych szwów.
kurtkę z dość solidnego, i powiedzmy, ciężkiego materiału, zapewniającego
Praktykę podawania oddychalności dla całego laminatu (membrana + ma-
wytrzymałość, zaś spadek wagi osiągają poprzez rezygnację z kieszeni, zam-
teriał wierzchni) nie jest powszechna, stosuje ją jednak np. eVent, który testu-
ków, patek, itp. Jest tak na przykład w kurtce Point Five The North Face. Jed-
je każdorazowo gotowy materiał. Wartości na metce w tym przypadku nie za-
nak najczęściej lekkie kurtki pozbawione wzmocnień wykonane są z tkanin Rip-
chwycają, ale dają realne wyobrażenie o możliwościach kurtki. EVent stosu-
stop, o zróżnicowanej ze względu na modele gęstości włókien (Den), np. Pre-
je w swoich modelach marka Montane, np. w eVent Evolution Jacket, któ-
Cip Jacket marki Marmot czy Stretch Speed The North Face.
ra wykonana jest z dwóch rodzajów materiału: eVent Super Lightweight Grid
20
techoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
o gramaturze 86g/m2 i gęstości włókna 15D oraz z eVent Fabric Technology Li-
posiada od wewnątrz warstwę tworzącą nadruk, który izolując membranę od
ghtweight 3 layer o gramaturze 131g/m2 i o gęstości 40D x 90 D, (co oznacza,
powierzchni skóry, podnosi komfort użytkowania i zabezpiecza membranę
że włókna 40D są przeplatane włóknami 90D). Jak widać obie tkaniny korzy-
przed uszkodzeniem. Działa analogicznie jak technologia DryTouch w przy-
stają z tej samej membrany i charakteryzują się tą samą wodoszczelnością,
padku materiału PreCip. Tak powstały materiał jest więc laminatem 2,5-war-
jednak druga oddycha lepiej o prawie 5% (21 000 pierwsza i 22 000 druga).
stwowym.
Jest to właśnie wpływ tkaniny wierzchniej.
Lowe Alpine stosuje natomiast membranę Triplepoint Dynamic, (np. w kurtce
Wśród lekkich kurtek dużą popularnością cieszą się produkty firmy Gore.
Flash Jacket), która jest rozwojową wersją znanej i cenionej membrany Triple-
Najlżejszy i najbardziej pakowny materiał produkowany przez tę firmę, czyli
point. Membrana ta zawiera ceramiczny proszek dodany w procesie produk-
Gore-Tex Paclite Shell, zastosowano między innymi w kurtce Nano marki Mar-
cji, który zwiększa oddychalność oraz pochłania promieniowanie podczerwo-
mot oraz w Latok marki HiMountain. Materiał ten, także ze względu na spo-
ne, co pomaga w regulowaniu temperatury. Ponadto, zastosowano w niej czą-
sób wykończenia, nie wymaga podszewek. Jest to tzw. laminat 2,5-warstwowy,
steczki srebra, dzięki czemu jest antybakteryjna i antyodorowa. Materiał ten jest
a membrana jest od wewnątrz zabezpieczona warstwą ochronną wykonaną
przyjazny dla środowiska.
z połączenia substancji oleofobowych ze związkami węgla. Wodoodporność
Gore-Tex Paclite wynosi ponad 28 000 mm słupa wody, zaś oddychalność się-
Technologie
ga 25 000 g/m2/24h lub, jak częściej podaje producent bazując na innym pa-
Mówiąc o laminatach, należy zaznaczyć, że część z nich została stworzona
ramterze, RET < 4. Oczywiście jest on w 100% wiatroszczelny.
i opracowana specjalnie na potrzeby super lekkich kurtek, co podnosi koszty
Marmot natomiast m.in. w kurtkach Essence Jacket i Mica stosuje membranę
produkcji, a także końcową cenę kurtki.
MemBrian Strata, stworzoną specjalnie dla tej marki. Jest to w pełni oddychają-
Podobnie jest w przypadku metod łączenia materiałów i technologii związa-
ca i wodoszczelna membrana o parametrach 20 000 mm słupa wody i wodosz-
nych z konstrukcją kurtki, w najbardziej zaawansowanych, lekkich modelach,
czelności 20 000g/m2/24h. W produkcji membrany zastosowano nieorganicz-
mamy do czynienia przede wszystkim z próbą redukcji długości szwów, które
ne cząsteczki, które zwiększają jej wytrzymałość oraz czynią ją przyjemniejszą
są jednym z najsłabszych elementów w kurtce. Grube i wyraźne szwy wpływa-
w dotyku. Jednocześnie, dzięki nim ograniczona jest także kondensacja, co jest
ją na dyskomfort użytkowania, jednocześnie usztywniają konstrukcję i zmniej-
istotne, gdy nie stosuje się żadnych podszewek, a membrana może działać bez
szają pakowność kurtki.
pośredniej warstwy odzieży. Jeśli chodzi o trwałość, to MemBrian Strata nie wy-
Aby szew zachował wodoodporność, musi być podklejony, a co oczywiste,
maga chroniących ją podszewek – jej wytrzymałość na tarcie jest 4 razy więk-
im szerszy i grubszy szew, tym szersza taśma, którą się go chroni. Im więcej
sza niż w przypadku standardowej wersji membrany MemBrian. Sama membra-
taśm i kleju, tym większa waga – dlatego producenci próbują ograniczyć ilość
na laminowana jest na elastycznej tkaninie poliestrowej, a materiał posiada wy-
szwów do niezbędnego minimum, np. w kurtce Alpha LT marki Arc’teryx. Prze-
kończenie DWR (Durable Water Repellent), które pozwala na sperlenie się wody
mawia za tym także fakt, iż wraz z redukcją powierzchni podklejonej wzrasta
i jednocześnie utrudnia przedostawanie się wilgoci z zewnątrz.
oddychalność kurtki – mimo, że taśmy są wykonane z membrany, to przecież
Marmot stworzył i stosuje także poliuretanową (PU) membranę PreCip, o pa-
klej używany do podklejania szwów nie oddycha. Dążenie do zminimalizowa-
rametrach wodoodporności dochodzących ponad 15 000 mm słupa wody oraz
nia ilości szwów w pełni widać w kurtce Triumph Anorak The North Face, która
oddychalności 12 000 g/m2/24h. Membrana PU składa się z warstwy hydrofo-
wykonana jest jedynie z dwóch kawałków materiału.
bowej i hydrofilowej. Na powierzchni tej drugiej zastosowano specjalny nadruk
Inną drogą do redukcji szwów jest technologia soniczna (łączenie materia-
w technologii DryTouch, który zawiera proteiny. Tym sposobem zredukowano
łu ultradźwiękami) i technologia zgrzewania (welding), często używana do wy-
skraplanie się wody, membrana nie powoduje więc nieprzyjemnego uczucia
kańczania mankietów, krawędzi kaptura, tuneli na gumki oraz dolnych krawę-
klejenia się do ciała, jednocześnie jest miękka i miła w dotyku.
dzi kurtek. W tym wypadku taśmy i szwy stają się zbędne z racji braku przeszyć
Podobnie, poliuretanową powłokę od wewnątrz stosuje w membranie Aqu-
i dziur po igle. Połączenie jest gładkie i obłe, nie zwiększa więc objętości. Tech-
afoil marka Berghaus (np. 2,5 Aquafoil Light, o parametrach 10 000 mm słupa
nologii sonicznej używa się często do implementacji kieszeni i zamków, a także
wody, oddychalność 10 000 g/m2/24h, w kurtce Skyline Jacket) oraz The North
coraz częściej do łączenia fragmentów kurtki o dużej powierzchni, np. w kurt-
Face, który wykorzystuje w swojej odzieży wodoszczelnej materiały HyVent,
ce Guide marki Directalpine. Także i w tym przypadku, wraz za zmniejszeniem
zbudowane z membrany poliuretanowej, zlaminowanej z tkaninami wierzchni-
liczby szwów idzie wzrost ceny, a wiąże się to nie tylko z samym procesem łą-
mi o różnych gramaturach. Jak podaje The North Face minimalny poziom od-
czenia, ale też z koniecznością niezwykle precyzyjnego wykrojenia materiału
dychalności tych tkanin to 600 g/m2/24h (wg testu MVTR – testing per ASTM
i złożenia go przed spojeniem. Dzięki technologii sonicznej masę kurtki można
E96B Upright Cup Water Metod). Sama membrana została opracowana i opa-
zredukować nawet o 25%. Tak na przykład jest w przypadku Stretch Diad Jac-
tentowana przez markę The North Face, jednak jest produkowana przez japoń-
ket marki The North Face.
ski koncern Toray, ten sam, który produkuje między innymi membranę Entrant
Jak już wspominaliśmy na cenę składają się koszty producenta włożone
DT (wykorzystywaną np. w kurtce Atomic DT firmy Montane i Guide Jacket fir-
w technologie, materiały oraz projekt kroju kurtek. Niestety, czasem trudno za-
my Directalpine).
akceptować ceny niektórych lekkich kurtek, które sięgają nawet 2 tys. złotych.
Wyniki pomiarów wodoszczelności przeprowadzonych dla laminatów Hy-
Choć trzeba pamiętać, że na wzrost ceny może również wpływać umiejętne po-
Vent (dokonanych metodą testu Mullens’a), wskazują na wytrzymałość na ci-
łączenie funkcjonalności z jednoczesną, znaczącą redukcją wagi, która zosta-
śnienie dochodzące aż do 60 PSI. Warto tu dodać, że pomiaru dokonuje się po
ła osiągnięta dzięki wzmożonemu i kosztownemu wysiłkowi technologicznemu.
20 cyklach prania, a nie na zupełnie nowej próbce materiału. Rzecz jasna ma-
Wybierając kurtkę warto więc zwrócić uwagę na to, czy jesteśmy w stanie wy-
teriał wierzchni ma wpływ na wytrzymałość laminatu na ciśnienie, zatem im de-
korzystać jej możliwości. Być może te kilkadziesiąt gramów mniej na wadze nie
likatniejszy materiał wierzchni tym mniejsza może być wodoszczelność.
wpłynie na nasz komfort lub po prostu nie są nam potrzebne super parametry
The North Face w kurtkach Diad Jacket czy Triumph Anorak stosuje HyVent
oddychalności – wtedy nie warto przepłacać.
DT, który jest odmianą materiału powstałego z laminacji membrany HyVent
z lekkimi i pakownymi tkaninami wierzchnimi. DT oznacza właśnie, że materiał
21
techoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
Arc’teryx
Wybrane lekkie kurtki dostępne na polskim rynku
Beta SL
Alpha SL
Waga: 342 g (M)
Membrana: Gore-Tex PacLite
Oddychalność: 25 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 28 000 mm
Charakterystyka:
• Dwuwarstwowa konstrukcja
• Regulowany kaptur, kompatybilny z kaskiem
• Techniczny krój
• 2 kieszenie zewnętrzne z laminowanym zamkiem
• Zamki zewnętrzne WaterTight™
• Zalaminowane rzepy Velcro® na rękawach i patka
chroniąca brodę
• Wywietrzniki pod rękawami
• Mała po skompresowaniu
Cena: 1199 zł
Alpha LT
Waga: 365 g (M)
Membrana: Gore-Tex 3L Pro Shell
Oddychalność: 25 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 28 000 mm
Charakterystyka:
• Kaptur kompatybilny z kaskiem
• Techniczny krój
• Główny zamek, wywietrzniki i kieszenie
zabezpieczone zamkiem WaterTight™ Villon
• Zalaminowana kieszeń wewnętrzna i patka
chroniąca brodę
• HemLock trzymający kurtkę w uprzęży
Cena: 1999,99 zł Theta SL
Waga: 372 g (M)
Membrana: Gore-Tex Pro Shell, Gore-Tex PacLite
Oddychalność: 25 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 28 000 mm
Charakterystyka:
• Kaptur kompatybilny z kaskiem, chowany w stójkę
• Dopasowany krój
• Lekko przedłużony tył
• 2 kieszenie zewnętrzne
• Wszystkie zamki WaterTight™
• Zalaminowana patka chroniąca brodę
• Wywietrzniki pod rękawami
Cena: 1399,99 zł
Berghaus
Waga: 314 g (dla rozmiaru M)
Membrana: Gore-Tex PacLite
Oddychalność: 25 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 28 000 mm
Charakterystyka:
• Dwuwarstwowa konstrukcja
• Dopasowany kaptur
• Krótki krój
• Dwie kieszenie zapinane na zamek
• Zamki zewnętrzne WaterTight™
• Zalaminowane rzepy na rękawach i patka
chroniąca brodę
• Wywietrzniki pod rękawami
Cena: 1119,99 zł
Paclite Jacket II
Waga: 340 g
Membrana: Gore-Tex PacLite
Oddychalność: 25 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 28 000 mm
Charakterystyka:
• Pełnej długości zamek schowany pod podwójną
klapą
• Zwijany kaptur z regulacją i usztywnianym daszkiem
• Dwie kieszenie z wentylacją i zamkiem
wodoszczelnym
• Regulowane mankiety
• Ściągacz na dole kurtki
• Pokrowiec do kurtki w komplecie
Cena: 699 zł
22
Skyline Jacket
Waga: 369 g
Membrana: 2,5 Aquafoil Light
Oddychalność: 10 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 10 000 mm
Charakterystyka:
• Wentylacja pod pachami
• Zamek z podwójną klapą
• Kaptur z regulacją i usztywnianym daszkiem
• Regulowane mankiety
• Ściągacze na dole kurtki
• Kurtkę można zwinąć do prawej kieszeni
Cena: 549 zł
Paldor Peak
Waga: 394 g
Membrana: Gore-Tex PacLite
Oddychalność: 25 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 28 000 mm
Charakterystyka:
• Składany kaptur z możliwością regulacji
• Trzy kieszenie zewnętrzne
• Kieszeń wewnętrzna
• Wentylacja pod pachami • Anatomiczne rękawy z regulowanymi mankietami
na rzepy
• Wodoodporne zamki
Cena: 899 zł
Dru
Waga: 399 g Membrana: Gore-Tex PacLite
Oddychalność: 25 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 28 000 mm
Charakterystyka:
• Kaptur kompatybilny z kaskiem
• Dwie zewnętrzne kieszenie z zamkami
wodoodpornymi
• Wodoodporny zamek główny, zabezpieczony patką
od wewnątrz
• Kieszeń wewnętrzna
• Wentylacja pod pachami
• Ściągacze na dole kurtki
• Profilowane rękawy
• Rzep na nadgarstkach
Cena: 999 zł
techoutdoor
Guide
Mallet
Latok
Waga: 400 g
Membrana: Entrant DT
Oddychalność: 20 000 g/m2/24h
Wodoodporność: 30 000 mm
Charakterystyka:
• W pełni regulowany kaptur
• Dwie kieszenie na zamek, kieszeń na rękawie
• Mankiety regulowane na rzepy
• Wentylacja z boku kurtki
• Regulacja tali w kieszeni
• Wydłużony tył kurtki
Cena: 802,99 zł
Waga: 380 g
Membrana: 2,5 Gore-Tex PacLite
Oddychalność: 25 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 28 000 mm
Charakterystyka:
• Dwie obszerne, wysoko umieszczone kieszenie
zewnętrzne zapinane na zamki wodoodporne
• Otwory wentylacyjne pod pachami
• Lekko przedłużony tył
• Panele boczne i specjalna konstrukcja rękawów
umożliwiają pełną swobodę ruchów
• Regulowany kaptur, zintegrowany ze stójką
• W komplecie siatkowy woreczek
Cena: 829 zł Atmosphere Shell Jacket
Waga: 370 g
Membrana: Texapore Taslite 2,5L
Oddychalność: 9000 g/m2/24h
Wodoodporność: 8000 mm
Charakterystyka:
• Anatomicznie ukształtowane rękawy
• Kieszenie na wysokości klatki piersiowej mają
hydrofobowe zamki, które zapewniają ochronę
przed wilgocią
• Wewnętrzna kieszeń
Cena: 599,90 zł
Lowe Alpine
Mammut
Waga: 390 g
Membrana: Entrant DT, Dermizax ZR
Oddychalność: Entrant DT – 15 000 g/m2/24h,
Dermizax ZR – 38 000 g/m2/24h
Wodoodporność: Entrant DT – 20 000 mm,
Dermizax ZR – 20 000 mm
Charakterystyka:
• Mały kaptur, w pełni regulowany
• Asymetryczne zamykanie przedniego zamka
• Regulowane mankiety
• Wentylacja z boku kurtki
• Pojemna kieszeń przednia, wewnętrzna kieszeń na
zamek, kieszonka na przedramieniu mieszcząca
sygnalizator Recco
• Wydłużony tył kurtki
Cena: 869 zł
Jack Wolfskin
Directalpine
HiMountain
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
Velocity Jacket
Waga: 334 g
Membrana: Triplepoint 2,5 Layer
Oddychalność: 20 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 10 000 mm
Charakterystyka:
• Regulowany kaptur
• Dwie zewnętrzne kieszenie na zamek
• Kieszeń na dokumenty
• Dwukierunkowy zamek główny, chroniony patką
• Mankiety regulowane na rzepy
• Kurtkę możemy spakować do jej własnej kieszeni
Cena: 899 zł
Grade Jacket
Emerald Jacket
Waga: 325 g
Membrana: Drytech 2,5 Layer
Oddychalność: 10 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 10 000 mm
Charakterystyka:
• 2 boczne kieszenie, 1 piersiowa
• Profilowane rękawy zapinane na rzepy
• Regulowany kołnierz
• Możliwość zwinięcia kurtki do kieszeni Cena: 599 zł
Waga: 400 g
Membrana: Gore-Tex PacLite
Oddychalność: 25 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 28 000 mm
Charakterystyka:
• Regulowany kaptur
• Kieszeń piersiowa z zamkiem
• Dwie kieszenie przednie
• Dwukierunkowy zamek
• Profilowane rękawy zapinane na rzepy
• Wentylacja pod ramionami Cena: 1099 zł
23
techoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
Marmot
Wybrane lekkie kurtki dostępne na polskim rynku c.d.
Waga: 198 g
Membrana: PreCip Dry Touch Technology
Oddychalność: 16 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 20 000 mm
Charakterystyka:
• Zintegrowany, regulowany kaptur
• Kieszeń na klatce piersiowej
• Regulowane, elastyczne ścigacze spodu kurtki
• Anatomiczny krój rękawów Angel-Wing MovementTM
• W zestawie pokrowiec na kurtkę
Cena: 449 zł
Milo
Millet
Waga: 185 g
Membrana: Marmot MemBrain 2,5
Oddychalność: 20 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 20 000 mm
Charakterystyka:
• Regulowane mankiety na rzepy
• Anatomiczny krój rękawów Angel-Wing MovementTM
• Zintegrowany, regulowany kaptur
• Elastyczny ściągacz u spodu kurtki
• Kurtkę można spakować do kieszeni
• Odblaskowe logo
• Wodoodporny suwak z przodu
• Wyłożone fleecem kieszenie z suwakami
Cena: 519 zł
Essence Jacket
GTX Jacket
Waga: 350 g
Membrana: 2,5L Gore-Tex PacLite
Oddychalność: 25 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 28 000 mm
Charakterystyka:
• Kaptur wykonany metodą Easy Hood: ręczna
regulacja wysokości automatycznie reguluje
głębokość
• Kaptur kompatybilny z kaskiem
• Wzmocnione ramiona z nadrukiem oraz
wywietrzniki pod pachami
• Dwie główne kieszenie zapinane na wodoodporne
suwaki
• Wewnątrz kieszeń bezpieczeństwa
Cena: 999 zł
24
Kabru
Waga: 300 g
Membrana: Aquatex 5/10 Light
Oddychalność: 10 000 g/m2/24h
Wodoodporność: 5000 mm
Charakterystyka:
• Kurtka wkładana przez głowę
• Elastyczne mankiety
• Zintegrowany kaptur
• Dwie kieszenie zewnętrzne
• Możliwość spakowania do jednej z kieszonek
• Cena: 249 zł
Nano Jacket
Waga: 228 g
Membrana: Gore-Tex PacLite
Oddychalność: 25 000 g/m2/24
Wodoszczelność: 28 000 mm
Charakterystyka:
• Anatomiczny krój rękawów Angel-Wing MovementTM
• Asymetryczne mankiety
• Zintegrowany, regulowany kaptur
• Elastyczny ściągacz u spodu kurtki
• Perforacja laserowa spodu kieszeni
• Pakowne kieszenie z wodoodpornymi suwakami
• Odblaskowe logo
• Wodoodporny suwak z przodu
Cena: 889 zł
Aegis Jacket
Waga: 398 g
Membrana: MemBrain Strata 2,5
Oddychalność: 20 000 g/m²/24 h
Wodoszczelność: 20 000 mm
Charakterystyka:
• Anatomiczny krój rękawów Angel-Wing MovementTM
• Regulowany, zwijany kaptur
• Asymetryczne rękawy
• Zamki pod pachami Pit-Zips™
• Dodatkowa kieszeń na ramieniu
• Dostępna w 6 kolorach
Cena: 558 zł
Montane
Mica Jacket
Atomic DT 2.0 Jacket
Waga: 295 g
Membrana: Entrant DT Storm, Entrant DT Downpour
Oddychalność: Entrant DT Storm – 8000 g/m2/24h,
Entrant DT Downpour – 8000 g/m2/24h
Wodoszczelność: Entrant DT Storm – 10 000 mm,
Entrant DT Downpour – 10 000 mm
Charakterystyka:
• Techniczny krój
• Po spakowaniu wchodzi do woreczka wielkości
grejpfruita
• Podwyższone kieszenie
• Techniczny kaptur z pełną regulacją i daszkiem
z drutem
• Dwustronny, półautomatyczny zamek główny
• Zamki YKK chronione patkami od spodu
Cena: 499 zł
Halo Stretch Jacket
Waga: 350 g
Membrana: eVent Super Lightweight 3L, Dermizax EV
Stretch 3L
Oddychalność: eVent Super Lightweight 3L – 16 000 g/
m2/24h, Dermizax EV Stretch 3L – 20 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: eVent Super Lightweight 3L – 30 000
mm, Dermizax EV Stretch 3L – 20 000 mm
Charakterystyka:
• Wysoko umieszczone kieszenie
• Kaptur z daszkiem, kompatybilny z kaskiem
• Elastyczne strefy na plecach i ramionach
• Zamki laminowane YKK chronione patkami od
spodu
Cena: 1159 zł
techoutdoor
Four Season GTX
Stretch Speed
Waga: 328 g
Membrana: HyVent DT 2,5L
Oddychalność: 600 g/m2/24h (wg testu MVTR – testing
per ASTM E96B Upright Cup Water Metod)
Wodoszczelność: 60 PSI wody wg testu Mullen’a (po
20 cyklach prania)
Charakterystyka:
• W pełni regulowany kaptur chowany w stójce
• Podwyższone, boczne kieszenie zapinane na zamek
• Wewnątrz kieszeni małe, zapinane kieszonki, w tym
jedna z wyjściem na słuchawki
• Mankiety regulowane rzepem
• Ściągacz na dole kurtki
• Odblaskowa lamówka
• Przedłużony tył kurtki
Cena: 529 zł
Triumph Anorak
Waga: 166 g
Membrana: HyVent DT 2,5L
Oddychalność: 600 g/m2/24h (wg testu MVTR – testing per ASTM E96B Upright Cup Water Metod)
Wodoszczelność: 60 PSI wody wg testu Mullen’a (po 20 cyklach prania)
Charakterystyka:
• Szwy podklejone bardzo lekką taśmą o szerokości 10 mm
• Konstrukcja wykonana z dwóch panelów materiału
• Elementy odblaskowe
• Elastyczne mankiety
Cena: 699 zł
fot. Ace Kvale / Marmot
Waga: 380 g
Membrana: Gore-Tex PacLite Air
Oddychalność: 25 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 28 000 mm
Charakterystyka:
• Dwie duże, podwyższone, przednie kieszenie
• Regulowany kaptur
• Mankiety regulowane rzepami
• Regulacja w pasie
• Wodoodporne zamki
• Można ją spakować do kaptura
Cena: 650 zł
The North Face
Salewa
The North Face
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
25
techoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
The North Face
Tilak
Wybrane lekkie kurtki dostępne na polskim rynku c.d.
Diad Jacket
Meru PacLite
Attack
Waga: 400 g
Membrana: Gore-Tex PacLite
Oddychalność: 25 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 28 000 mm
Charakterystyka:
• W pełni regulowany kaptur z maskowanym
ściągaczem i laminowanym brzegiem
• Zamki typu reverse-coil
• Dwie kieszenie alpejskie z wentylacją
• Kieszeń na piersi
• Ściągacz na dole kurtki
Cena: 999 zł
Skardu
Waga: 390 g
Membrana: Gore-Tex PacLite
Oddychalność: 25 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 28 000 mm
Charakterystyka:
• Regulowany kaptur, kompatybilny z kaskiem
• Usztywniony daszek w kapturze, wysoka garda
• Przedłużony tył kurtki
• Laminowane zamki
• Przedłużone rękawy, mankiety zapinane na rzepy
• Dwie duże kieszenie, kieszeń piersiowa, wklejana
kieszeń wewnętrzna
• Wzmocnienia na barkach i łokciach
Cena: 999 zł
Waga: 390 g
Membrana: Gore-Tex PacLite
Oddychalność: 25 000 g/m2/24h
Wodoszczelność: 28 000 mm
Charakterystyka:
• Zakładana przez głowę
• Kurtka rozpinana z lewej strony, zamek
zabezpieczony zatrzaskiem
• Regulowany kaptur
• Usztywniony daszek w kapturze, wysoka garda
• Przedłużony tył kurtki
• Laminowane zamki
• Przedłużone rękawy, mankiety zapinane na rzepy
• Duża kieszeń piersiowa z wodoszczelnymi
przegrodami
Cena: 849 zł
Ternua
Waga: 350 g
Membrana: HyVent DT 2.5 L Stretch
Oddychalność: 600 g/m2/24h (wg testu MVTR –
testing per ASTM E96B Upright Cup Water Metod)
Wodoszczelność: 60 PSI wody wg testu Mullen’a (po
20 cyklach prania)
Charakterystyka:
• W pełni regulowany kaptur z maskowanym
ściągaczem i laminowanym brzegiem
• Zamki PU
• Dwie kieszenie alpejskie służące jako wentylacja
• Kieszeń na piersi
• Mankiety regulowane na rzepy
• Ściągacz na dole kurtki
Cena: 699 zł
Bansha
Montviso
26
Waga: 290 g
Membrana: 2,5 L ShellTec
Oddychalność: 10 000 g/m2/24h
Wodoodporność: 15 000 mm
Charakterystyka:
• Wszystkie szwy podklejane
• Regulowany kaptur, chowany w stójce
• Laminowany zamek główny, chroniony dodatkowo
od zewnątrz patką
• Dwa taśmowane zamki boczne o układzie
pionowym
• Kieszeń napoleońska z laminowanym zamkiem
• Sucha kieszeń wewnętrzna
• Wydłużony tył kurtki
• Mankiety regulowane rzepem
Cena: 389 zł
Waga: 363 g
Membrana: 2,5 L ShellTec
Oddychalność: 10 000 g/m2/24h
Wodoodporność: 15 000 mm
Charakterystyka:
• Regulowany kaptur, chowany w stójce
• Wszystkie szwy podklejone
• Profilowane zaszywki na łokcie
• Dwie wysoko umieszczone kieszenie
• Kieszeń wewnętrzna
• Ściągacz u dołu kurtki
• Mankiety regulowane rzepem
Cena: 359 zł
Ubal
Waga: 370 g
Membrana: Gore-Tex PacLite
Oddychalność: 25 000 g/m2/24h
Wodoodporność: 28 000 mm
Charakterystyka:
• Laminowany zamek główny i piersiowy
• Kaptur z pełną regulacją
• Wydłużony tył kurtki
• Dwie ukryte kieszenie i jedna wewnętrzna
• Profilowane zaszywki na łokcie
• Ściągacz u dołu kurtki
• Mankiety regulowane rzepem
Cena: 799 zł
nowościoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
Krakowska nowość
czyli GRIZZLY
fot. Grizzly
Grizzly pojawił się w zeszłym roku jako nowy, biznesowy pomysł
właścicieli sieci sklepów Cerro Torre. Kolekcja odzieży i butów
zaprojektowana została z uwzględnieniem własnych doświadczeń oraz,
co najważniejsze, ze świadomością, tego jakich produktów poszukują
klienci. O pomyśle na Grizzly i pierwszych wynikach marki opowiada
Jacek Fluder, współwłaściciel Cerro Torre.
4outdoor: Jak zrodził się pomysł na powołanie do życia własnej mar-
chowują się jak przysłowiowy struś, chowający głowę w piasek i udający, że
ki, zarządzacie już przecież dużą siecią sklepów?
nic się nie dzieje. Myślę o markach, które hołdują zasadzie sprzedać, ściągnąć
Jacek Fluder: Pomysł na własną markę kiełkował już dawno, ale dopiero
i zapomnieć – realizując swoją często wysoką marżę i w żaden sposób nie mo-
sieć własnych 11 sklepów przybliżyła nas do niego. Taka sieć umożliwia nam
gąc pogodzić się z myślą, że można by podzielić się nią z detalistą borykają-
sprzedaż zamawianych w pokaźnych ilościach produktów, zbyt mała sieć dys-
cym się z górą niesprzedanych zapasów, spadkiem obrotów i gwałtownie ro-
trybucji uczyniłaby ten proceder nieopłacalnym. Sklepy prowadzimy od 1997
snącymi kosztami.
roku i dzięki temu wiemy bardzo dobrze, co kupują nasi klienci, i właśnie poprzez markę Grizzly chcemy im wyjść naprzeciw i dostarczyć produktów, jakich
Czy po pierwszym sezonie sprzedaży Grizzly możecie mówić
o sukcesie? Jakie są reakcje klientów na wasze produkty?
oczekują. Bez wątpienia drugim ważnym powodem wprowadzenia własnej
Sprzedajemy Grizzly od czerwca 2009 i ciągle rozwijamy ofertę marki wyko-
marki była chęć poprawienia własnej marży w obliczu nadchodzącego wte-
rzystując zdobywane doświadczenie. Mamy już kolekcję letnią, jesienną i zimo-
dy kryzysu. I to się udało, miniony rok zamknęliśmy z niewielkim zyskiem. Choć
wą. Nadzorem nad projektowaniem i doborem wzorów zajmuje się głównie Ola.
obroty wzrosły nam r/r o 22% to jednak mamy świadomość, że to wyłącznie za-
Efekty widać w sklepach i w raportach – niektórych produktów zamówiliśmy
sługa nowych otwarć, ponieważ porównując obroty starych sklepów mamy 1%
zdecydowanie za mało, bo sprzedały się do zera już na początku sezonu.
spadek. To niewiele, ale biorąc pod uwagę gwałtownie rosnące koszty związane z wysokim kursem euro, to osiągnięcie zysku netto większego od giełdowego Intersportu uważamy za swój sukces.
Z jakich korzystacie technologii i materiałów przy tworzeniu kolekcji Grizzly?
Staramy się korzystać z najlepszych materiałów i technologii, ale jednocze-
Jedną z opinii jaka krąży w branży jest teza, że sklepy sieciowe
śnie ściśle przypatrujemy się kosztom. Zakładamy, że marka Grizzly ma być so-
wprowadzające własne marki, mniej dbają o sprzedaż pozostałego
lidna i dopracowana, więc tanie materiały nie wchodzą w rachubę. Do większo-
asortymentu – zmniejszają zamówienia, zaczynają promować wła-
ści wyrobów stosujemy membranę o parametrach 10 000/10 000.
sne produkty, na których mają największą marżę. Jakie macie zda-
Na jakim poziomie cenowym oferowane jest Grizzly?
nie na ten temat?
Naszym klientem docelowym jest średniozamożny miłośnik outdooru, od-
Czy własna marka wpłynie na eliminację innych marek outdoorowych z na-
wiedzający nasze sklepy, często także z rodziną. I właśnie z tego powodu roz-
szych sklepów? Niewątpliwie tak, bo wraz z Olą Tomkowicz [współwłaściciel-
wijamy też intensywnie kolekcję dziecięcą, bo po pierwszym roku stwierdzamy,
ka Cerro Torre – przyp. red.] zgodnie stwierdzamy, że mamy ich w swoich skle-
że cieszy się dużą popularnością. Z założenia Grizzly to średnia półka cenowa,
pach za dużo. Zaczynamy od tych, których zarządzający w obliczu kryzysu za-
mająca się jednak wyróżniać solidnością i ciekawym wzornictwem.
Buty Brazos
Buty Parana
Jacek Fluder
Współwłaściciel Cerro Torre
Należy do ścisłej czołówki polskich alpinistów, uczestnik wielu wypraw, także zimowych, w Himalaje Garhwalu, na Alaskę
i Grenlandię.
Kurtka Kiruna
Kurtka Transit
27
biznesoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
e
w
o
ł
s
Zmy zakupy
fot. Columbia
Erinn Morgan
Wzrok, słuch, dotyk, węch, smak. Choć trudno w to uwierzyć, każdy z tych zmysłów
może wpływać na zachowanie klienta w środowisku sklepowym.
„Ważna jest w tym wypadku wiedza z zakresu podstawowej psychologii” – mówi Loren
Gwartney, kierowniczka w sklepie Ute Mountaineer w Aspen, Kolorado – „a my staramy
się przyciągnąć ludzi do sklepu wykorzystując tę wiedzę”.
Wysiłki mające na celu zaabsorbowanie zmysłów konsumentów mogą przyno-
Wzrok
sić wymierne korzyści. W sklepie Cabela klienci mają tendencję do zostawania
Ten najbardziej oczywisty zmysł jest najłatwiejszy do rozpracowania. „Wzrok
dłużej. „Średni czas wizyty klienta trwa dwie godziny.” – potwierdza John Castil-
liczy się najbardziej w momencie, kiedy wchodzisz do sklepu i dostrzegasz to-
lo, menadżer ds. komunikacji w Cabela’s Retail Inc.
wary” – mówi Mead – „Wszystko, co sprzedajemy to cacka – produkty są ja-
Wprawdzie wzrok wydaje się najbardziej oczywistym źródłem doświadczeń
skrawe i śliczne, i dzięki temu reszta idzie jak po maśle.”
zmysłowych, jednak eksperci twierdzą, że każdy z naszych zmysłów może
Spójny system komunikacji wizualnej stanowi kluczowy element gry wizual-
mieć równie duże znaczenie. „Wszystkie nasze zmysły wpływają na to, w jaki
nej. „Warto mieć speca od oznaczeń i symboli” – mówi Underhill – „Kogoś, kto
sposób poruszamy się i działamy.” – mówi Paco Underhill, ekspert ds. sprzeda-
kontroluje wizualny przekaz informacji w otoczeniu sklepowym. Nie chciałbyś,
ży i dyrektor zarządzający w Envirosell, ogólnoświatowej firmie badawczo-kon-
żeby wyglądało na to, że ktoś przypadkowo montował tabliczki z informacjami.
sultingowej – „Wprawdzie to wzrok jest tym «pierwszym» zmysłem, a węch i do-
Potrzebna jest kontrola.”
tyk są mniej oczywiste, jednak one także mogą bardzo silnie oddziaływać”.
Choć nic nie może zastąpić pierwszego wrażenia, którego doświadcza klient
na widok sklepu, to jednak warto rozważyć kilka innych sposobów na pobudze-
W Adventure 16 również światło w istotny sposób wpływa na zmysł wzroku
klientów. „Wykorzystujemy reflektory punktowe, żeby podkreślić i uwidocznić
wystawiane przez nas produkty.” – mówi Mead.
nie pozostałych zmysłów. „Jeśli nie starasz się pobudzić, wszystkich zmysłów,
Cabela stanowi bastion stymulacji wizualnej dzięki olbrzymim akwariom (do
wtedy wyświadczasz klientowi i sobie niedźwiedzią przysługę” – powiedział
100 000 litrów), w których można podziwiać lokalne ryby, panoramiczne sceny
Dan Butler, wiceprezes odpowiedzialny za handel i sprzedaż detaliczną w Na-
dzikiej przyrody, historyczne zdjęcia i pamiątki związane z outdoorem.
tional Retail Federation – „Klienci pragną kompleksowego doświadczenia.”
Starając się zwiększyć sprzedaż i wzmocnić lojalność, niektórzy outdooro-
Słuch
wi sprzedawcy detaliczni starają się dotrzeć do klientów na wiele różnych
Wprawdzie stosownie dobrany soundtrack stanowi obowiązkowy element
sposo­bów. „Jestem wyznawcą zasady, że im więcej zmysłów uda ci się pobu-
w każdym sklepie outdoorowym, jednak sprzedawcy dostarczają obecnie in-
dzić, tym dłużej uda ci się zatrzymać klienta w sklepie, a równocześnie zwięk-
spiracji audio również w innej formie. Adventure 16 puszcza „energetyczną
szysz prawdopodobieństwo, że klient nabędzie twój towar.” – mówi John
muzykę, która nie jest irytująca” poprzez swój serwis muzyczny, a dodatkowo
Mead, dyrektor Adventure 16.
wprowadza również smaczki dźwiękowe za pomocą dźwięków natury. „Słyniemy z tego, że ustawialiśmy w różnych zakamarkach sklepu odtwarzacze i pusz-
Stymulacja wewnątrz sklepu
czaliśmy dźwięki cykad, ptaków, burzy i wodospadu.” – mówi Mead – „Otrzy-
Co mogą zrobić sprzedawcy, żeby wpłynąć na pięć zmysłów? Za inspirację
mywałem e-maile od klientów, w których pisali, że było to dla nich niezapomnia-
może posłużyć poniższy przegląd pomysłów i przykładów pochodzących od
ne wrażenie. Słysząc te dźwięki ludzie zaczynają nabierać ochoty na wypad za
wyspecjalizowanych sklepów i ekspertów ds. sprzedaży.
miasto i oczywiście na zakup niezbędnego do tego sprzętu.”
28
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
biznesoutdoor
Dotyk
Zachęcanie klientów, aby wyciągali ręce i dotykali waszych produktów może
mieć duże znaczenie w ostatecznym rozrachunku. „Poucz swoich sprzedawców, aby pytali się klientów: – Czy dotykał pan tej tkaniny? Albo po prostu wywieś próbki tkanin tak, aby ludzie sami mogli poczuć ich fakturę pod palcami.”
– mówi Butler z NRF.
„W Ute Mountaineer każdy element odzieży wykonany z wełny merino ma
doczepiony wielki kłęb wełny wprost z grzbietu owcy.”– mówi Gwartney – „Kiedy ludzie podchodzą do stoiska, pytamy ich, czy kiedykolwiek dotykali nieobrobionej wełny merino. Jest niezwykle miękka w dotyku. Wystarczy, że ludzie jej
dotkną, a produkt już jest sprzedany.”
Mead sugeruje, że warto zachęcać klientów, żeby bliżej poznawali produkt.
„Zachęcaj ludzi, żeby przymierzyli plecak lub weszli do śpiwora ułożonego na
wygodnym materacu.” – mówi – „Za każdym razem, kiedy uda ci się nakłonić
klienta do dotknięcia produktu wiele zyskujesz.”
Zapach
Niektórzy sprzedawcy inspirują klientów zapachami outdooru – „Palimy dużo
kadzidełek.” – mówi Mead – „Jeden z zapachów, którego używamy w pobliżu
wejścia nosi nazwę «wspomnienia przy ognisku» i przypomina obozowe ognisko. Podświadomie ludzie zapamiętują ten zapach.”
Idąc o krok dalej, funkcjonuje obecnie szereg firm specjalizujących się w dostarczaniu systemów zapachowych. „Taka firma pomoże wam opracować
wasz własny «podpis zapachowy».” – mówi Underhill – „W końcu, co nas przyciąga do outdooru? Często jest to świeże powietrze o zapachu sosny i soli – to
może przywołać bardzo wiele przyjemnych wspomnień.”
Niektóre z codziennych zapachów w naturalny sposób powstających w środowisku sklepowym mogą same w sobie stanowić wystarczająco przyjemne
bodźce. „Jaki jest charakterystyczny dla nas zapach?” – zastanawia się Gwartney – „Zapewne jest to zapach nylonowej liny ciętej za pomocą rozgrzanego
noża do lin. Choć w gruncie rzeczy nie planujemy opatentowania go.”
Smak
Jednym z najlepszych sposobów na zaprzyjaźnienie się z klientami jest organizowanie degustacji. „Próbki są bardzo ważne i sprzedawcy często korzystają na rozdawaniu napojów i jedzenia, zwłaszcza w czasie, kiedy sklep jest
najbardziej zatłoczony.” – mówi Underhill – „Takie degustacje powodują również, że ludzie zaczynają rozmawiać ze sobą i z obsługą.”
Adventure 16 regularnie organizuje degustacje jedzenia w związku z planowanymi pokazami slajdów. „Serwowaliśmy już w naszym sklepie wszystko – od
liofilizowanych lodów do indyka tetrazzini.” – mówi Mead, który również oferuje klientom swojego sklepu codzienną kawę. „Z okazji świąt podajemy grzany
cydr z przyprawami, jego zapach również jest elementem prowadzenia interesów. Później zawsze musimy zamawiać profesjonalne czyszczenie dywanów,
ale to niewielka cena, dzięki której udaje nam się sprawić, że ludzie poczują się
w naszym sklepie jak w domu.”
Przeciążenie percepcji?
Sprzedawcy chcący oddziaływać na zmysły klientów ryzykują nadmierną stymulację. „Można w tej dziedzinie popełnić również wiele błędów” – powiedział
Dan Butler z National Retail Federation – „Np. dobrać złą muzykę, puszczać ją
za głośno lub emitować zapach, który będzie drażnił niektóre osoby.”
John Mead z Adventure 16 sugeruje, żeby przestrzegać prostych zasad i dobrego smaku – „Za każdym razem, kiedy uda ci się zaktywizować zmysły klienta,
zyskasz przyjaciela, który pozostanie w sklepie dłużej i na pewno wróci.” – zauważa – „Jednak musisz się upewnić, że nie przesadzasz z tymi działaniami.”
Powyższy tekst pochodzi z magazynu SNEWS (Outdoor 2010). Więcej specjalistycznych porad dotyczących technik sprzedaży znajdziecie
w specjalistycznej rubryce SNEWS: The Lizard Lounge Way na www.snewsnet.com/merchandising oraz w archiwalnych numerach 4outdoor.
29
biznesoutdoor
4outdoor nr 9 / czerwiec 2010
NRK\DRQRL
7DMODQGLD
('<7$523(.
0$5&,1*,(1,(&=.2
-$&(..8'/$7<
2/$7$,675$
32
NPJK8IKFN8–D<[email protected]–[email protected]@<>F
<;PK8IFG<BN:QF–ÆN:<
GL:?8IL€[email protected]<[email protected]:Q:<E8:Q8J
>@<[email protected]<:QBFI<[email protected]<<BJKI<D8CEP
GIFA<BKxKIÆA9ÆA‡[email protected]@
.,1*$%$5$12:6.$
$/3,186(;3(',7,217($0
DOSLQXVQHZV

Podobne dokumenty