załącznik nr 1 do zapytania - emc-sa.

Transkrypt

załącznik nr 1 do zapytania - emc-sa.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO RCZ/PPR/68/2016
Zadanie Nr 2 / Podzadanie 2.2
Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego RCZ w Lubinie, w ramach projektu pn. „Rozbudowa, zakup sprzętu i wyposażenia wraz
z budową lądowiska w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie, dofinansowanego
ze środków POIiŚ.
Przeznaczenie:
0.26 sala wstępnej intensywnej terapii -1 sztuka
0.35 sala resuscytacyjno-zabiegowa – 1 sztuka
1.23-1.25 sale operacyjne – 3 sztuki
1.43 sala wybudzeń – 1 sztuka
DEFIBRYLATOR Z MOŻLIWOŚCIĄ KARDIOWRSJI I ELEKTROSTYMULACJI- 6 SZTUK
……………………………………………………………………….
( nazwa sprzętu)
Typ/model ………………………………………………………………………
Producent ……………………………………………………………………….
Kraj Producenta…………………………………………………………………
5
6
PARAMETRY TECHNICZNE
odpowiedź
szczegółowy opis parametrów
parametry techniczne –warunki graniczne.
Wykonawcy
oferowanego sprzętu
TAK/NIE
2
3
4
ogólne
przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie
używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2016
przedmiot zamówienia dopuszczony do stosowania i
obrotu w jednostkach służby zdrowia na terenie RP,
w załączeniu stosowne certyfikaty
materiały informacyjne ( w języku polskim)
potwierdzające zgodność deklarowanych
parametrów
parametry techniczne
defibrylator dwufazowy
7
aparat przenośny
8
zasilanie akumulatorowe lub akumulatorowosieciowe
9
ładowanie akumulatorów z sieci 230V AC
10
czas pracy z akumulatorów – min.200 minut
monitorowania lub min. 130 defibrylacji x 360J
11
czas ładowania całkowicie rozładowanych
akumulatorów poniżej 4 godzin
12
ciężar defibrylatora z akumulatorem poniżej 6 kg
( podać)
13
Komunikacja w języku polskim
14
defibrylacja
15
synchroniczna i asynchroniczna
16
algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie AED
17
defibrylacja w trybie ręcznym i AED
18
dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii
minimum od 2 do 360 J w trybie ręcznym,
lp
1
1
2
3
4
podać źródło
nr strony
oferty
5
minimum od 150 do 360 J w trybie AED
19
dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum
25
20
automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z
uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta
1
21
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO RCZ/PPR/68/2016
defibrylacja przez łyżki twarde i elektrody naklejane
transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce
22
możliwość wykonania kardiowersji
23
stymulacja
24
stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na
żądanie
25
częstotliwość stymulacji w zakresie min.40-170
impulsów/minutę
26
27
regulacja prądu stymulacji min.0-200mA
EKG
28
odczyt 3 odprowadzeń EKG
29
automatyczna interpretacja badania EKG
30
alarmy częstości akcji serca
31
minimum 8 poziomów wzmocnienia EKG od 0,25 do
4,00 cm/Mv
32
rejestracja
33
prezentacja zapisu EKG – minimum 2 kanały na
ekranie
34
ekran LCD lub EL o przekątnej minimum 5” (podać)
35
wydruk EKG na papierze o szerokości minimum
50mm
36
pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych
danych
37
pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik
wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100% w
technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń
38
możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na
ekranie
39
codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez
konieczności manualnego włączania urządzenia w
trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania
zewnętrznego 230V
40
elektrody do stymulacji co najmniej 10 sztuk
41
42
pozostałe – warunki gwarancji
termin gwarancji przedmiotu zamówienia min. 24
miesiące ( podać)
przegląd techniczny przedmiotu zamówienia w
okresie gwarancji 1 x w roku, bez odrębnej zapłaty
wg zaleceń producenta z użyciem elementów- części
niezbędnych do wymiany podczas przeglądu
serwisowego, bez odrębnej zapłaty.
czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie
usterki do 48 h od momentu zgłoszenia ( za
wyjątkiem dni wolnych od pracy)
czas naprawy w przypadku konieczności wymiany
części zamiennych z importu max 5 dni roboczych
bezpłatne użyczenie zastępczego aparatu w
przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni
roboczych
w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego
samego istotnego podzespołu, wymiana aparatu na
fabrycznie nowy
wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta
sprzętu do świadczenia obsługi serwisowej w
43
44
45
46
47
48
2
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO RCZ/PPR/68/2016
okresie gwarancji i po gwarancji oraz do sprzedaży
części zamiennych i eksploatacyjnych( podać)
zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części
zamiennych przez okres co najmniej 10 lat
koszt eksploatacji przedmiotu zamówienia –
aktualna lista części, materiałów eksploatacyjnych
oraz okresowych części zamiennych ( podać z
nazwy, nr katalogowego i cen jednostkowych netto,
stawkę podatku VAT i wartość brutto)
instrukcja obsługi w wersji pisemnej i w wersji
elektronicznej
karta gwarancyjna
paszport techniczny
przekazanie przedmiotu zamówienia na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego – wg Załącznika
szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu w
miejscu jego użytkowania – sporządzenie listy osób
przeszkolonych
warunki pogwarancyjne
aktualny koszt przeglądu technicznego - usługa plus
dojazd serwisu, bez części ( 1 x w roku) podać
aktualny koszt części niezbędnych do wymiany
podczas rocznego przeglądu technicznego aparatu
( podać z nazwy, nr katalogowego i cen brutto),
jeżeli nie występują wpisać - nie dotyczy
aktualny koszt 1 roboczogodziny pracy
przedstawiciela serwisu do diagnostyki uszkodzenia /
napraw aparatu ( podać )
aktualny koszt dojazdu przedstawiciela serwisu
( w obie strony) do diagnostyki / napraw aparatu
( podać)
Kolumna Nr 2 – „parametry techniczne- warunki graniczne” zawierają graniczne parametry wymagane przez Zamawiającego,
Kolumna Nr 4 – „szczegółowy opis parametrów oferowanego sprzętu” opis oferowanego sprzętu,
Kolumna Nr 5 – „podać źródło” należy zaznaczyć nr strony oferty potwierdzający opis parametrów z kolumny Nr 4
Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez
żadnych dodatkowych zakupów. Aparat oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
**Ponadto, oświadczam, że oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania dotyczące wyposażenia stanowiska znieczulenia
w zakresie pkt.1, ppkt.a,b,c,d, pkt.13-20 określone w zał. Nr 1 Rozporządzenia MZ z dnia 20 grudnia 2012r ( dla zadania Nr 1)
………………………………….
Wykonawca
3
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO RCZ/PPR/68/2016
4