Cash Flow jest niemile widziany w Prima Charter

Komentarze

Transkrypt

Cash Flow jest niemile widziany w Prima Charter
TAI Press
0801134089301 Puls Biznesu z dnia 2008-01-25
Cash Flow jest niemile
widziany w Prima Charter
Spółka miałaby wyjść z lotniczej firmy za symboliczną kwotę
Primę Charter chce
ratować nowy prezes
i grupa inwestorów.
Pod warunkiem
że Cash Flow zrezygnuje
z wpływu na spółkę.
lecz wynajmem samolotów
z załogą.
— Jeśli kapitał zostanie
podniesiony zgodnie z planem 4 lutego 2008 r., to
do końca marca wyleasingujemy dwa samoloty. Pozwoli nam to zakończyć ten
rok bez strat. A w 2009 r.
pojawią się pierwsze zyski
— zapewnia Krzysztof Szymański.
Czy jest szansa na zmartwychwstanie Primy Charter
(PCh)? Najwyraźniej wierzy
w to sąd, który wczoraj kolejny raz, do l lutego 2008 r., odroczył ogłoszenie decyzji
w sprawie jej upadłości. Powód? Zarząd lotniczej spółki
wycofał z sądu wniosek o upadłość i zapewnił, że potrafi
ją reaktywować.
To już było
Czy to realne? Kilku udziałowców PCh, do których dotarliśmy, zaprzeczyło chęci
wykładania dodatkowych pieniędzy. Nowych inwestorów
Nadzieja umiera
z kolei może zniechęcić to, że
— Jest duża szansa na podPCh obecnie to spółka niewywyższenie kapitału z dzisiejkonująca działalności operaszych 75,6 min zł do około
cyjnej, z pustymi kontami i ponad 15 min zł długów. Cały jej
135 min zł. Zainteresowani są
dotychczasowi udziałowcy,
majątek to certyfikat przewoźnika, koncesja na transa także nowi inwestorzy—zapewnia Krzysztof SzymańsM,
port lotniczy i doświadczony
personel.
nowy prezes PCh, który do liTrzeba też pamiętać, że już
stopada 2007 r. był członkiem
w ubiegłym roku, gdy PCh
jej zarządu.
była w znacznie lepszym
Jest on pomysłodawcą planu ratunkowego. Jego częścią
położeniu, Krzysztof Szyjest nakłonienie największemański zapewniał w mego udziałowca PCh: Cash > Persona non grata: Udziałowcy Primy Charter już na walnym 4 lutego chcą odwołać Grzediach, że spółka podniesie kapitał do 160 min zł, dzięki
Flow (CF) do sprzedaży gorza Gniadego, wiceprezesa Cash Flow, ze stanowiska szefa rady nadzorczej. [FOT MW]
dwóch trzecich zwartych 16,7
czemu będzie korzystać
min zł udziałów za symbolicz- Grzegorza Gniadego, wice- szą niż rynkowa. Grzegorz przez zamianę na kapitał we- z czterech samolotów i zane 1,1 tyś. zł. Inwestorzy, zain- prezesa CF. Chodzi m.in. o to, Gniady nie chciał powie- ksli, którymi do tej pory finan- mknie 2007 r. 20 min zł zy02386111
samolot był
teresowani reaktywacją PCh, że firmie swych znajomych dzieć, czy CF przyjmie pro- sowana była działalność spół- sku. Tym
nie chcą, by CF miał realny chciał zlecić doradztwo pozycję firmowaną przez ki (ok. 20 min zł) i gotówką jeden, a zamiast zysku: duża
przy uzyskaniu kapitału dla Szymańskiego.
(ok. 4O min zł). PCh miałaby strata — blisko 30 min zł.
wpływ na spółkę. Powód?
Opisywane przez „PB" PCh z prowizją 15-20 proc.,
Podwyższenie kapitału się zająć nie przewozami czarDawid Tokarz
[email protected]<S>pb.pl« 022-333-99-30
kontrowersyjne działania czyli stawką znacznie wyż- PCh ma być sfinansowane terowymi (jak do niedawna),
Dziennik
Śr. nakład 31615egz.
Zasięg ogólnopolski
s. 10

Podobne dokumenty