DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 01/07/Alfa P ż-b

Transkrypt

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 01/07/Alfa P ż-b
DEKLARACJA WŁAŚCWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 09/13/EM
1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: W3
Pustak wentylacyjny W3 520/250/240
2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art.11 ust.4:
data produkcji umieszczona na etykiecie opakowania zbiorczego
3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Element ścienny do wykonywania przewodów wentylacyjnych.
4.Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art.11 ust.5:
ZPUH „REMBET” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3 63-600 Kępno
5.W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone w art. 12 ust.2 : nie dotyczy
6.System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku : 4
7.W przypadku deklaracji własności użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
nie dotyczy
8.W przypadku deklaracji własności użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena
techniczna: nie dotyczy
9.Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie
20 m
Reakcja na ogień
Euroklasa A1
Wytrzymałość
na zginanie przy obciążeniu wiatrem
1,0 m
Parametry termiczne
NPD
Geometria elementów
Katalog - materiały budowlane
Klasa szerokości podparcia
Klasa N1
Tolerancje wymiarowe
Klasa T1
Trwałość
zadowalająca
Gęstość netto
1400 kg/m3
Substancje niebezpieczne
Nie zawiera
Zharmonizowana spec.
techniczna
PN-EN 13369
10.Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
W i mi e n i u p r o d u c e n t a p o d p i s a ł :
….................................
( N a z w i s ko i s t a n o w i s ko )
K ę p n o , 3 0 . 0 7. 2 0 1 3
(Miejsce i data wydania)
….....................
(Podpis)

Podobne dokumenty