Spis treści PDF

Transkrypt

Spis treści PDF
Spis treści
1. ZASOBY RZECZOWE ..................................................................5
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA................................................................ 5
ZUŻYCIE MAJĄTKU TRWAŁEGO .............................................................. 10
INWESTYCJE RZECZOWE ...................................................................... 17
GOSPODARKA REMONTOWA ................................................................. 23
MAJĄTEK OBROTOWY........................................................................... 24
2. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI...........................39
2.1. ZNACZENIE PRACOWNIKÓW W HANDLU ................................................. 39
2.2. POZYSKIWANIE PRACOWNIKÓW ............................................................ 41
2.3. PRZYJMOWANIE PRACOWNIKÓW ........................................................... 43
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
Adaptacja pracowników........................................................................... 43
Czas pracy .............................................................................................. 45
Motywowanie........................................................................................... 48
Płynność kadr .......................................................................................... 49
Stan, struktura i średni poziom zatrudnienia ........................................... 50
2.4. SZKOLENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW ............................................... 53
2.5. WYDAJNOŚĆ PRACY............................................................................. 54
2.5.1. Pojęcie wydajności pracy ........................................................................ 54
2.5.2. Mierniki wydajności pracy........................................................................ 54
2.6. PŁACE ................................................................................................. 56
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
Funkcje płac ............................................................................................ 56
Zasady wynagradzania ........................................................................... 56
Systemy płac ........................................................................................... 58
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne .................................................... 61
Opodatkowanie dochodów pracowników, zleceniobiorców i agentów ....... 70
3. GOSPODARKA FINANSOWA ...................................................80
4. WYNIK FINANSOWY .................................................................83
4.1. PRZYCHODY ........................................................................................ 83
4.2. POJĘCIE, KLASYFIKACJA I STRUKTURA KOSZTÓW .................................. 86
4.3. WYNIK FINANSOWY .............................................................................. 90
4.3.1. Ustalenie wyniku finansowego działalności gospodarczej....................... 90
4.3.2. Podział wyniku finansowego ................................................................... 93
5. WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE ...........................................96
6. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI...........................................105
6.1. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ ................................... 105
6.2. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ .......................................... 105
7. KAPITAŁ I JEGO POZYSKIWANIE .........................................111
7.1. KAPITAŁ WŁAŚCICIELA FIRMY .............................................................. 111
7.2. KREDYTY I POŻYCZKI BANKOWE.......................................................... 113
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
Warunki otrzymania kredytu .................................................................. 116
Koszt kredytu i jego spłaty..................................................................... 119
Gwarancje bankowe .............................................................................. 126
Prowadzenie rozliczeń pieniężnych....................................................... 127
7.3. PAPIERY WARTOŚCIOWE .................................................................... 132
7.3.1. Obligacje ............................................................................................... 132
7.3.2. Akcje ..................................................................................................... 133
7.3.3. Giełda papierów wartościowych ............................................................ 136
7.4. LEASING ............................................................................................ 139
7.4.1. Leasing w ujęciu prawa cywilnego ........................................................ 139
7.4.2. Leasing w ujęciu prawa podatkowego ................................................... 141
7.5. KREDYT KUPIECKI I INNE ZOBOWIĄZANIA ............................................. 147
7.6. FAKTORING I FORFAITING ................................................................... 149
7.7. FRANCHISING .................................................................................... 150
8. FORMY ROZLICZEŃ ................................................................152
8.1. CZEK ................................................................................................. 152
8.2. WEKSEL ............................................................................................ 156
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
Obieg weksla trasowanego ................................................................... 157
Obieg weksla własnego......................................................................... 159
Dyskonto weksli, protest weksla ............................................................ 159
Funkcje weksla ...................................................................................... 161
8.3. POLECENIE PRZELEWU ...................................................................... 161
8.4. POLECENIE ZAPŁATY .......................................................................... 163
8.5. AKREDYTYWA .................................................................................... 164
9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE ..............................................170
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE .............................................................. 171
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH ................................... 175
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH ..................................... 184
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG ........................................................ 186
9.4.1. Ogólne zasady opodatkowania podatników .......................................... 186
9.4.2. Opodatkowanie małych podatników ...................................................... 193
9.5. AKCYZA ............................................................................................. 198
9.6. CŁO .................................................................................................. 199
9.7. INNE ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE ....................................................... 200
10. FORMY ROZLICZEŃ Z BUDŻETEM Z TYTUŁU
DOCHODÓW LUB PRZYCHODÓW ......................................202
10.1 . KARTA PODATKOWA ......................................................................... 202
10.2 . RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY ......................................................... 205
10.3 . PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ........................... 211
10.4.USTALANIE PODATKU DOCHODOWEGO NA PODSTAWIE KSIĄG
RACHUNKOWYCH .............................................................................. 217
10.5 . KONTROLA PODATNIKA ..................................................................... 217

Podobne dokumenty