Trzecia lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach I

Transkrypt

Trzecia lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach I
Trzecia lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach I Osi Priorytetowej , Działania 1.5 RPO WL 2007-2013
konkurs nr 04/RPOWL/1.5/2010
Lp.
Numer ewidencyjny wniosku
Nazwa Wnioskodawcy
1
04.10-WND-RPLU.01.05.00-06-233/10
2
04.10-WND-RPLU.01.05.00-06-015/10
3
04.10-WND-RPLU.01.05.00-06-115/10
Astur sp. z o.o., ul. P. Gojawiczyńskiej 9 A, 20-827
Lublin
4
04.10-WND-RPLU.01.05.00-06-214/10
CAR HI-FI A.B. Kot Spółka Jawna, ul. Północna 67, 20064 Lublin
5
04.10-WND-RPLU.01.05.00-06-074/10
WODROL NIERUCHOMOŚCIi Sp. z o.o., ul.
Misjonarska 20, 20-107 Lublin
Wnioskowane
wsparcie w PLN
Data zawarcia
umowy o
dofinansowanie
1 999 627,87
17.08.2011
511 711,46
25.08.2011
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa "Astur" sp. z o.o.
poprzez modernizację obiektów turystycznych Ośrodka
Wczasowego "Astur" oraz zakup środków trwałych
812 888,08
18.08.2011
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup,
remont i wyposaŜenie nieruchomości lokalowej z
przeznaczeniem na obiekt turystyczny
575 677,03
17.08.2011
980 548,52
17.08.2011
Tytuł projektu
Budowa pensjonatu oraz przystosowanie obecnej infrastruktury
Zagrody Roztocze w Obszy celem wprowadzenia produktów
turystycznych - weekendów staropolskich i turnusów
odchudzająco-regenerujących.
Przedsiębiorstwo Budowlane Handlu i Usług "R-BUD"
Rozbudowa, przebudowa oraz podwyŜszenie standardu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Terebelska budynku hotelowo-gastronomicznego hotelu Capitol w Białej
60A, 21-500 Biała Podlaska
Podlaskiej
Henryk Kaproń, Chlewiska 12C, 21-100 Lubartów
Budowa i wyposaŜenie Centrum kulturalno-muzycznego w
Lublinie.

Podobne dokumenty