Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Ogła sza prze targ pi

Transkrypt

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Ogła sza prze targ pi
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
w dniu 17.05.2011 r. na sprzedaż:
• Kocioł wodny Viessmann 2,3 MW – gazowy, rok prod. 1995, typ 13034/31, nr 4106220-1.
Cena wywoławcza: 45000,00 zł brutto
• Kocioł wodny Viessmann 2,3 MW – gaz – olej, rok prod. 1995, typ 13034/31, nr 4106220-2.
Cena wywoławcza: 48000,00 zł brutto
Pojemność 6890 l, ciśnienie 10 bar, temp. robocza 150o C, regularnie serwisowany.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika objętego przetargiem do dnia 16.05.2011 r.
w godz. 12.00-14.00 w kasie oddziału
• zapoznanie się z warunkami demontażu kotłów.
Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w pok. 107 do dnia 16.05.2011 r.
Otwarcie kopert przez Komisję nastąpi w dniu 17.05.2011 r. o godz. 11.00 w pok. 108.
Wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
w przypadku zaoferowania tej samej ceny przez oferentów oraz zastrzega przepadek wadium na swoją
rzecz, jeżeli: wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy lub nie zawrze jej w terminie 7 dni od dnia
przeprowadzenia przetargu, oferent nie uiści ceny nabycia w terminie określonym w umowie, żaden
z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio
po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone na poczet ceny.
Odbiór składnika musi nastąpić w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub przerwania przetargu bez podania przyczyny.
Oględzin składników objętych przetargiem można dokonać w dniach 5, 10 i 12.05. 2011 r. w godz. 9.00-12.00.
Informacji udziela:
M. Kostrzyński, tel. 032/270-19-86, W. Cieślik, tel. 032/270-18-45

Podobne dokumenty