REGULAMIN KONFERENCJI „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W

Transkrypt

REGULAMIN KONFERENCJI „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W
REGULAMIN KONFERENCJI
„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH”
1. Pełną opłatę (koszt uczestnictwa w konferencji) należy wpłacić na konto: 09 2130 0004
2001 0616 6862 0001 z dopiskiem: KONFERENCJA PPOŻ. 2016
2. Cena obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, bar kawowy, lunch, kupony
rabatowe na zakupy w Księgarni Technicznej Grupy MEDIUM
3. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty przesłania do organizatora zgłoszenia, nie
później niż na 7 dni przed rozpoczęciem konferencji.
4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego uczestnik otrzymuje od organizatora
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Na życzenie uczestnika organizator wystawia fakturę pro
forma.
6. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z danej firmy przysługuje rabat 5%.
7. Rezygnacja uczestnika z udziału w konferencji wymaga zachowania formy pisemnej.
a) W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji w terminie przekraczającym 7
dni od daty jej rozpoczęcia, organizator zwraca uczestnikowi 100% kosztów.
b) W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji w czasie krótszym niż 7 dni od
daty jej rozpoczęcia, jest on zobowiązany pokryć 50% kosztów.
c) Brak pisemnego powiadomienia o rezygnacji z udziału w konferencji spowoduje obciążenie
uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
8. W zastępstwie zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.
Zmiana wymaga powiadomienia organizatora w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed
terminem konferencji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Organizator zastrzega sobie
prawo do odwołania konferencji.
11.Wysłanie zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Podobne dokumenty