Seminarium I - publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i

Transkrypt

Seminarium I - publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i
Seminarium I - publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i biotechnologii 3 (Wirusologia)) #13
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia
Nazwa przedmiotu
Kod ECTS
Seminarium I - publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i
13.1.0550
biotechnologii 3 (Wirusologia))
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
Katedra Wirusologii Molekularnej
Studia
wydział
Międzyuczelniany
Wydział Biotechnologii
UG i GUMed
kierunek
Biotechnologia
poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja
drugiego stopnia
stacjonarne
wszystkie
wszystkie
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Andrea Lipińska
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć
Proseminarium
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Liczba punktów ECTS
5
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy studenta
w różnych formach takich jak: uczestniczenie w
zajęciach dydaktycznych w UG, samodzielne
przygotowanie i prezentacja projektu,
przygotowywanie się do zajęć , przygotowanie
prezentacji itd, indywidualne konsultacje z
prowadzącym zajęcia.
Proseminarium: 30 godz.
Cykl dydaktyczny
2016/2017 zimowy
Status przedmiotu
Język wykładowy
- fakultatywny (do wyboru)
- obowiązkowy
Metody dydaktyczne
- angielski w wymiarze 33.00%
- polski w wymiarze 67.00%
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
- Analiza tekstów z dyskusją
- Dyskusja
Zaliczenie na ocenę
- Wykład z prezentacją multimedialną
Formy zaliczenia
- indywidualne konsultacje z prowadzącym – pomoc
- ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
w analizie tekstu i przygotowaniu prezentacji;
otrzymywanych w trakcie trwania semestru
zakłada się samodzielną i zespołową pracę
- W przypadku mniej niż 80% frekwencji dopuszcza się zaliczenie
studenta: W ramach seminarium studenci
przedmiotu po uzyskaniu pozytywnego wyniku kolokwium zaliczającego
przygotowują indywidualnie lub w małych zespołach
obejmującego treści omawiane podczas zajęć.
prezentacje multimedialne w jęz. polskim i
Podstawowe kryteria oceny
angielskim dotyczące treści programowych
przedmiotu.
Ocena końcowa zostanie wyprowadzona na podstawie ocen cząstkowych prezentacji
ustnych studentów oraz aktywności studenta podczas zajęć.
W ocenie będzie brana pod uwagę:
-umiejętność korzystania z informacji naukowej do przygotowania prezentacji, w tym
umiejętność selekcji materiału i stopień zrozumienia tekstów omawianych publikacji;
wiedza związana z zagadnieniami z zakresu biotechnologii i biologii molekularnej
przedstawionymi w analizowanym tekście
- poprawność językowa, w tym wykorzystanie właściwej terminologii podczas
prezentacji i wypowiedzi ustnych
- umiejętność wystąpień ustnych w postaci prezentacji, ich jakość, dobór ilustracji, itp.
- umiejętnośc prezentacji w języku angielskim
- umiejętność prowadzenia dyskusji i odpowiedzi na pytania,
- kompetencje do pracy w zespole, wspólnej realizacji prezentacji.
Student musi uzyskać pozytywną ocenę każdego z ocenianych elementów.
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Seminarium I - publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i biotechnologii 3 (Wirusologia)) #13.1.0550 | Strona 1 z 3
Seminarium I - publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i biotechnologii 3 (Wirusologia)) #13
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki, immunologii i biologii molekularnej.
B. Wymagania wstępne
Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki, immunologii i biologii molekularnej.
Cele kształcenia
Cel kształcenia: Kurs ma na celu nauczenie studentów umiejętności wnikliwej analizy naukowych prac doświadczalnych w zakresie biologii
molekularnej i biotechnologii oraz poszerzenie ich wiedzy na temat czasopism naukowych i dyskutowanych w nich najbardziej aktualnych zagadnień
z zakresu biologii molekularnej, biotechnologii i dziedzin pokrewnych (K_W03). Kurs rozszerza również znajomość technik stosowanych w biologii
molekularnej i biotechnologii.
Podczas kursu studenci nauczą się przygotowywać wystapienia ustne obejmujące analizę tekstu publikacji naukowej dostępnej w języku angielskim
(K_U03, K_U07). Studenci przygotują prezentacje multimedialne w języku polskim i angielskim (K_U03).
Podczas zajęć duży nacisk kładzie się na nauczenie studentów prawidłowego wykorzystania języka naukowego, w tym specjalistycznej terminologii i
aparatu pojęciowego właściwego dla biotechnologii oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin.
Student nabędzie kompetencje do pracy w zespole podczas analizy tekstu i przygotowywania prezentacji (K_K02).
Treści programowe
Podczas pierwszych zajęć (wykład z prezentacją multimedialną przygotowany przez prowadzącego) studenci poznaja zasady publikowania wyników
badań naukowych w czasopismach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. listy filadelfijskiej i metody tworzenia rankingu czasopism
(impact factor).
Seminarium opiera się na przygotowaniu prezentacji multimedialnych przez studentów (przygotowane w 2-3 osobowych zespołach - min. 2
prezentacje, w tym w języku angielskim - min. 1 prezentacja).
Wiedza na temat charakterystyki i różnorodności czasopism naukowych zostanie poszerzona poprzez samodzielne wyszukanie przez studentów
informacji na temat wybranego czasopisma i przygotowanie krótkiej prezentacji multimedialnej. Studenci przygotują również prezentacje
multimedialne na temat laureatów Nagrody Nobla ogłaszanych w pażdzierniku jako najbardziej aktualnych zagadnień z biotechnologii i dziedzin
pokrewnych.
Na początku kursu studenci otrzymują od prowadzącego lub ustalają wspólnie z prowadzącycm listę ostatnio opublikowanych prac naukowych
obejmujących najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu biologii molekularnej/ komórkowej/biotechnologii/wirusologii/immunologii. Podczas
kolejnych zajęć seminaryjnych studenci pod opieką prowadzącego omawiają wybrane przez siebie publikacje naukowe (budowę tekstu naukowego,
zawartość merytoryczną, sposób przedstawiania treści, metodologię, sposób formułowania wniosków) oraz prowadzą dyskusję na temat
przedstawionych treści. Duży nacisk kładzie się na wykorzystanie w prezentacjach i dyskusji poprawnego języka naukowego, w tym specjalistyczną
terminologię i aparat pojęciowy właściwy dla biotechnologii oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin.
Wykaz literatury
Zestaw przykładowych publikacji w języku angielskim w postaci plików PDF dla studentów uczestniczących w seminarium oraz literatura w języku
polskim i angielskim wybrana z zasobów elektronicznych i bibliotecznych studiowana samodzielnie przez studenta.
Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)
K_W03
K_U03
K_U06
K_U07
K_K02
Wiedza
K_W03 - Ma wiedzę w zakresie wybranych problemów aktualnie dyskutowanych w
literaturze kierunkowej oraz problemów pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych
mających znaczenie w biotechnologii
Umiejętności
K_U03 - Zna język angielski w zakresie pozwalającym na rozumienie wypowiedzi i
czytanie ze zrozumieniem literatury i prostych opracowań naukowych z dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla biotechnologii; potrafi przygotować
krótkie opracowanie pisemne i prezentację ustną w języku angielskim dotyczącą
szczegółowych zagadnień biotechnologii oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin
naukowych
K_U06 - Wykorzystuje język naukowy w tym specjalistyczną terminologię i aparat
pojęciowy właściwy dla biotechnologii oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin
K_U07 - Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i/lub angielskim krótkie
wystąpienie ustne obejmujące szczegółowe zagadnienia w zakresie biotechnologii i
pokrewnych dziedzin i dyscyplin; posiada umiejętność prowadzenia dyskusji
Kompetencje społeczne (postawy)
K_K02 - Posiada kompetencje do pracy w zespole, w szczególności wspólnej
Seminarium I - publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i biotechnologii 3 (Wirusologia)) #13.1.0550 | Strona 2 z 3
Seminarium I - publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i biotechnologii 3 (Wirusologia)) #13
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia
realizacji prac laboratoryjnych oraz opracowań teoretycznych w zakresie
biotechnologii i pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych
Kontakt
[email protected]
Seminarium I - publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i biotechnologii 3 (Wirusologia)) #13.1.0550 | Strona 3 z 3

Podobne dokumenty