Michał Dziuda, Prezes Zarządu Jacek Cholewa, Wiceprezes

Transkrypt

Michał Dziuda, Prezes Zarządu Jacek Cholewa, Wiceprezes
Oświadczenia Zarządu Spółki MURAPOL S.A. do skróconego sprawozdania finansowego za
półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2010 roku sporządzonego według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Zarząd Spółki potwierdza, że skrócone sprawozdanie finansowe MURAPOL S.A. za półrocze
zakończone dnia 30 czerwca 2010 roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z
obowiązującymi zasadami rachunkowości (MSSF) oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i
jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, a półroczne sprawozdanie z
działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji MURAPOL S.A. w tym
zagrożeń i ryzyka.
Zarząd Spółki potwierdza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący
przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami
prawa, zarówno podmiot jak i biegli rewidenci dokonujący przeglądu spełniają wymagane przez prawo
warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu półrocznego skróconego
sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
________________________________
Michał Dziuda, Prezes Zarządu
___________________________
Jacek Cholewa, Wiceprezes Zarządu
________________________________
Michał Sapota, Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty