ZW 88/2016

Transkrypt

ZW 88/2016
REKTOR
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 88/2016
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne
na studiach niestacjonarnych
§1
W związku z art. 98 ust. 1 p. 5 i art. 99 ust. 1 p. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz zgodnie
z uchwałą Senatu nr 1044/43/2012-2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia
zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych,
wprowadza się zasady pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne na studiach
niestacjonarnych, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§2
Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne 55/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zasad
pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2016 r.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty