„Dostawa artykułów nabiałowych do Domu Pomocy Społecznej im

Transkrypt

„Dostawa artykułów nabiałowych do Domu Pomocy Społecznej im
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer sprawy: DPS-ZP/PN/10/2013
Nazwa i adres Zamawiającego
Dom Pomocy Społecznej im. MATYSIAKÓW, 03-977 Warszawa, ul. Arabska 3
„Dostawa artykułów nabiałowych do Domu Pomocy Społecznej im. MATYSIAKÓW przy ul. Arabskiej 3 w
Warszawie”
Przedmiot zamówienia
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Numer części*
_______________________
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano *
Uzasadnienie wyboru oferty*
INTER-MLECZ sp. z o.o., 04-392 Warszawa, ul. Chrzanowskiego 14
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
1
2
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Firma Handlowa DAGR-BIS sp.j. Grzegorz Hajczuk, Dariusz Nowacki
05-500 Piaseczno
ul. Szkolna 13
INTER-MLECZ sp. z o.o.
04-392 Warszawa
ul. Chrzanowskiego 14
Liczba pkt w kryterium „cena brutto”
Razem
88,87
88,87
100,00
100,00
Podpis Kierownika jednostki lub osoby upoważnionej
/-/ Andrzej Wyrożemski

Podobne dokumenty