Na skierniewickiej bocznicy

Transkrypt

Na skierniewickiej bocznicy
Polski.
Stowarzyszenie
Mi³oœników
Starej Kolei jest
'\~m " Pol~cc QlULt:um 'polcc/n~ m. \V ~ll1fuci" ur~:tnilu"ji
S"~ur:lYu"II'" dz..1Ji00 16 J., \\
To dziêki icb i w,.lu innych cz³onI"~lic
ub:t...³".j.;~,",...~m'"
ków lIowarzyszenia pry
i wysi³kom
wl"""",~³cm, B""I"1dar~ ok"""
"
udaje "ê powoi. odremoncowywlÆpa.
p sanI: S¹ na(Lclnc
zadalI la. rall.,\anIC
ochrono
~llIr" j kulel.
, .",,~.~uroWYWK
~.. ,.
-, za".
'" yt
k ,.'] ,_.,'"'~v
""~'-~'~
_ I lrl .-,~"
-" II "'." l!lp .ro"'oz,,wnlê
( LlonkO\'II'
'tO\\'arLY\Zenla
zgrumadLlh
du tej pory MO lab"lko.".n.""',
","'by""..
, "al., f...f..~o
kowe jIojudy i IJrZ4dzenla,
"ych "Ol:onó"
I l'lkumnt~"
"'/~ 'Ikich
mnili"ych
trakcji
n~11- ~³""Ll"m..
RiAI; o"
.",,"WI M..
.Ek³I!OII8³Y '4. nie ma icb rylko na
Ilo\\ych
i lo'\aro\\)ch
l ról\l~'ch okr"~ó"
runl.cjono\\anll1
kniei
"Ir³' D"nll"~"'l
' rrz)l"idi.",
,.. ,..i
mI" w.³"" ,,),.14\"" -'I³l"','! "'; l~i"
i 1. róln,ch
pañ,I":
~Ienlll'c.
\"'I:I.:r.
\u.lril.
Rosji. fruncji.
trzo:tb 1..1 W "'/dnlc J~."'m n""""!,,
""'m>, ~.,.zt.1t>, I ",un"
t.qcJ~nku"
..,
c
kaid)' Oico:kctki !'an ky"."t
"""",...,
,...la)", , poml"""C"
~... , lik",..
~~~jl~~~j§larS/'
ek.\ponat pochodzi
L 1880 roku.
"" Œ""'lI³Ii"
klt!fl "'iJa.'ry(b" N. "..
a.. klllei "."""W'~I""³Cdcñ.ti~,
Nu
\\' "=1j"³
h t JI.o:.ktWicrnl11Cnl
"-l)"
"1.I"m)æ"ê~³³"'ti~~j,,.,.J1³o"'1Ij
"tI.
"""""'"
"""'Of""
""-"",, w">""""
, "
"
"
"' 1'
"r'"""""o
"".. kIl ~. ...,.,.",
u,.,
I.d...tauro".n)
J'rLo:dzi..1 ..³"1h,,...~
klóry'" 1"=.1"""",.1 Pm""dni':'4"}
Rad1J'ull.\""
T..,
~ dl.. ,...:m,.
..'I..³t"" r"th<1dl, ~ 1'>5",*"
wJ"I"
W~1'OI"/e1I,u1'1""'" m\!bll ~).,.,...I'
fi;; tCl, rckron,/;³II""I...jA i r;llf", S" 'I'
r
"'il""'~I
i'
..
jcd~
La-
I
- -:.1'
I
'
'I
I
³
W '>IIIo"ñik,.:Jn kol.:i.
""c.m"h.. I"i'""i'"" ""."""",1,.,("",, ,',.."
wo/~
,³-Dcz,~i.. ZJIac:)' W"f"- : ~.J/UJIilmtTgi¹ l o³-/G'orUwj
Ni~
zb.,Jo_/i od podrlGW zukdwi, ³i/³ull4kir nt-³ ,~clr wagOJ³Ów
-I'" P'JClrod:iZ
1913, lilII" spory³DJ³ewagOIf,!'G³..m,,/atorowr S4j~...
pn"ó/JkQmi : wa6o/lów
"s"bo.",,1r W /995 , te- ~0If bra³ lIdziG³ wobchodaclr I jO-/et:/a ³,,/... M' Wa,s:a1³ie W:budzll ...;wczas ogr-JIil senSGCj( I³- kIJka dll/ po IMpI'ftir "" o³³Dd³aclr _,em/ec³JclrgIU~' pojawi/o !lI( :Iij(t.'i. pojazJIJ: /Yfu³..m '"Pr-³en t_men ,.
Te~OIJY Pr%}:/","ha".Ja SAierllin³1(, r.. S³4ri),.³.. K~I-j
jAI4.³.. :.ogra³a ...f/lma('lI: .Licola Sclli"JI..ra" i ./'io"illa'
/P~'
Ÿ>Yi.;,.'j
w""'4j¹l
."".³,...³...'
r""""",,""""
,...
"ylO³l'³n"".'k.""c""""".
~f('~""'~"
',rrl'7r1o'.",".rry"'-"I\"'~'
"..
TOj~'")'""M"ci"...ETA
,
nie Iyl
jeg.,bolbt.y
~...,,-
to: Icloroo)' .j.J.!byi pi(.: ccm...t Icleto
n""ny""
r,'xn)'ch ty!"," , ')."",m.
("...In t:l"'lralt r~7"1..). ~. pr,y,~I'irn
m..""""1""""
, ..,( 1&I³i\I11.p",-'1ê"'~
II. ,,-10""" "'-'"""-; I C_I""', fol lWI.'
n)'", Pi³ ('lic,
;r~.
Nil la~j" 1\1(\\",j. I³\~'w"",\"
Sl.1,'m³CW;.o',JIJjI:\..³,³C~~Jok~
",.11" "r'td.it:"'t.I~"'"
r-"""
w A'
'XYI\1II1.o:³c'c"b\id'i,,"t'~I""',
nIlW""
",'~'n, lY11\C'~ ~
'I"""""'!"
;4 )³³J ³ ;;"""""j,, ,." nom"""'" w³11l³l,
..bc",hl""1""
Nic ';j~ dAW,,", w ""I
n,m , """~"")i:h
~"";JJ:"" , "II.."
~n" ""'~"">""'U"
""""0' "" d~'.o\
lor NarodoweCOM.³Komun-p
w B~zcie.
przyjc¿d¿aj~ Anpicy,
wiZytê zIotyl; hl AustrilCy,
o.)wov"""~"""';In"
.,on,""!"",,"
..",...r'l'~;tj!IIk'111nIl'S" "lik,," In(",."",
c,,
lO In",/nc"j,
na olftlni.
"""1"1111 "rg'"
,\ JU¯ wlrulcc "'-'""rl)'Wtlt'"
~~
Iniai"'~1Ij" .,[1.:1,,1"'³ \jedl³"" .Murcum fechnik. ..W...
"~"r:
"~
n., rt7«~.roN'(!j
,..,hnili "j~
II ..".10 nU"" ",...n7r"",I"ót ,..."'t.W,,,.'m ..,t.',