instytut matki i dziecka kaplica św. rodziny

Transkrypt

instytut matki i dziecka kaplica św. rodziny
Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie (Ps 131)
KRZYŻÓWKA:
1. Nie pozwalajcie nazywać się … 2. Na … Mojżesza
zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze 3. Kładą ludziom
… nie do uniesienia na ramiona 4. Wiążą ciężary
(uczeni w Piśmie i faryzeusze), a sami palcem … ich nie
chcą 5. Jezus przemawiał do … 6. Kto się …, będzie
wywyższony 7. Nie … również, żeby was nazywano
mistrzami 8. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w
Piśmie i…
9. Jeden jest tylko Mistrz - …
10.
Rozszerzają swoje … 11. Jeden jest Ojciec wasz, Ten w
… 12. Wy wszyscy braćmi … 13. Największy z was
niech będzie … sługą 14. Jeden jest tylko …
1
x
2
K
3
x
x
x
R
T
Ę
C
B
R
A
Ć
4
R
5
x
x
T
M
6
x
x
P
C
R
I
7
8
C
F
9
x
10
F
11
x
12
J
W
13
Z
C
J
x
S
x
x
x
x
x
x
x
x
x
W x
A x
x
E
x
C
E
S
S
R
R
N
T
E
L
x
x
I
E
Y
Ś
x
E
S
x
E
E
E
x
x
x
x
x
M x
Z
N
U
Y
I
L
Bł. Jan Paweł II - Całe ludzkie postępowanie poddane
jest wymogom prawdy. Prawda jest dobrem, a
kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem. Niewiele
daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane
nie jest wolne; jeśli jest spętane egocentryzmem,
kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub
pogardą dla innych – dla tych, którzy różnią się
narodowością, religią albo poglądami. Niewielki więc
będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie
używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i
dzielić się nią, ale po to tylko, by zwyciężać w dyskusji i
obronić swoje – może właśnie błędne –
stanowisko. [Homilia, Olsztyn 06.VI.1991] Benedykt
XVI - Powierzając się Chrystusowi, nie tracimy
nic, a zyskujemy wszystko. W Jego rękach nasze
życie nabiera prawdziwego sensu. [Homilia, Warszawa,
14
26.V. 06]
Stefan Kardynał Wyszyński – Świętość nie jest
łatwym życiem, nie jest odgrodzeniem się od
świata – jest wytrwałą walką z sobą, jest
otwieraniem serca i dłoni ku braciom - [Kromka Chleba,
s.80].
Na Uroczystość Wszystkich Świętych
Szukamy świętych, wyciągamy do nich ręce,
potrzebujemy ich. Czy święci nie potrzebują nas? Czy
wyciągają ręce do nas? Ktoś powiedział, że my ich
kochamy, a oni mają nas w "świętym nosie", tak wysoko i
tak daleko, że tylko nam fruwają nad głowami. Wiara
uczy, że wszyscy potrzebujemy się wzajemnie: święci
potrzebują nas, a my ich. Dlaczego
święci
nas
potrzebują? Dlatego, że bez nas nie byłoby wszystkich
świętych. Święci chcą się cieszyć pełnym szczęściem
wszystkich zachwyconych Panem Bogiem. Każdy z nas
przyszedł na świat jako niepowtarzalna, jedyna
indywidualność. Święci chcą nas widzieć w swoim
chórze. Jeśli nas zabraknie, kto inny nas zastąpi, ale nie
będzie już tego jedynego tonu, niepowtarzalnej barwy,
jaką mieliśmy wnieść.
Na tym polega tajemnica
obcowania świętych: my pragniemy ich- oni pragną nas,
abyśmy we wspólnym wysiłku tęsknili za Bogiem i łączyli
się z Nim. [x Jan Twardowski]
Otwarte serce
Są dwie miłości: jedna doczesna - ludzka, druga wieczna
- Boska. Obie są piękne i niezwykle cenne. Ta ludzka
miłość ma wiele form: miłość macierzyńska, ojcowska,
dziecka do rodziców, miłość narzeczeńska i miłość
przyjaźni. Wszystkie te miłości stanowią najwyższy
skarb, jaki można znaleźć na ziemi. Miłość Boga,
wieczna, do której jest zdolne ludzkie serce, często
buduje na tej miłości naturalnej. Istnieje jednak wielka
różnica... Ujawnia się ona, gdy miłość zostaje poddana
próbie. … - Serce Jezusa krwawi, kiedy gwoździe sięgają
rąk i nóg, a usta wołają: „Ojcze, odpuść im, bo nie
wiedzą co czynią”. To Serce zranione włócznią otwiera
się dla wszystkich ludzi. To jest ta zasadnicza różnica,
miłość doczesna cierpi i ma pretensje do tego, kto zranił.
Miłość Boga nie dlatego cierpi, że została zraniona, ale
dlatego … bo pragnie, aby ten człowiek odkrył swe złe
postępowanie i już nie ranił... [Ks. Edward Staniek]
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie (Ps 98)
MOJE POSTANOWIENIE: pomodlę się o Miłosierdzie
dla wszystkich dusz w czyśćcu … i o pokorne serce …
Kapelan IMiDz - x Proboszcz A. Wójtowicz - 226323800
e-mail: [email protected] http://www.stanislaw-bm.pl/
Parafia Św. Stanisława BM-01-244 Warszawa; ul.Bema73/75
[gazetka do użytku wewnętrznego Instytutu]
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
.
ul. Kasprzaka 17
KAPLICA ŚW. RODZINY
(OBOK IZBY PRZYJĘĆ)
Spowiedź pół godziny
przed i po Mszy Św.
oraz na prośbę.
Jeden jest Ojciec wasz w niebie i jeden jest wasz
Nauczyciel, Chrystus. (Mt 23, 9a.10b)
Mt 23,1-12
Jezus przemówił do tłumów i do swych
uczniów tymi słowami:
Na katedrze
Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie
i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie
wszystko, co wam polecą, lecz uczynków
ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale
sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i
nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz
sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki
spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać.
Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u
płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach
i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich
pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich
Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi,
albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy
braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie
waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w
niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano
mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się
wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie
wywyższony.
Niewątpliwie Jezus wzywa dziś wszystkich do
pokory. Lecz cóż to jest pokora? … Pokora wcale nie
polega na poniżaniu się ani tym bardziej na mazgajstwie,
służalczości, tchórzostwie itp., taka pokora jest jej
karykaturą. Pokora to piękna cnota chrześcijańska, która
jest jak najbardziej zgodna ze zdrowym rozsądkiem i
której towarzyszy inna podobna do niej i związana z nią,
a przez nas bardzo ceniona cecha: skromność... Pokora
jest prawdą o sobie, o tym kim jestem, co potrafię i
jeszcze bardziej, czego nie potrafię. Pokora jest
akceptacją prawdy o sobie i nieustannym, szczerym
wysiłkiem w poznawaniu siebie i zgadzaniu się na to, co
się o sobie poznaje. … [x Tomasz Stroynowski]
Dzisiaj słowo „poniżony” w naszym języku ma
znaczenie negatywne. …Poniżyć, uniżyć – to
pomniejszyć wartość. – W dawnym języku polskim słowo
„poniżyć się” miało inne znaczenie. „Góra poniżyła się
przed Panem” – głosi stara polska pieśń ludowa [ze zbioru
pieśni J.Rogera,1863]. Poniżyć się przed Bogiem miało
znaczyć: nie wymagać dla siebie za wiele, usuwać się na
dalsze miejsce, uświadomić sobie własną małość wobec
wielkości Boga … [x J.T.]
MODLITWA WIERNYCH
1. Módlmy się za Papieża Benedykta XVI i pasterzy
Kościoła, aby z miłością służyli ludziom pokornie głosząc
Ewangelię i wypełniali ją życiem- CIEBIE PROSIMY …
2. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie i odważnie
piętnował grzech, pychę i obłudę - CIEBIE PROSIMY …
3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny,
lekarzy i wszystkich pracowników aby byli dla siebie
braćmi w miłości Bożej - CIEBIE PROSIMY …
4. Módlmy się za zmarłych, aby zyskali przebaczenie
i zostali uznani przez Boga Ojca za swe dzieci - CIEBIE
5. Módlmy się za nas samych - o potrzebne łaski
i życie w prawdzie - CIEBIE …
Oto lud wierny, szukający Boga (Ps 24)
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina
I - Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy święty
tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował Go dla ciebie Duch
Święty. II - Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: "Co
Bóg mówi do mnie?" - Na katedrze Mojżesza zasiedli
uczeni w Piśmie i faryzeusze” - Każdy z nas ma
jakichś przełożonych nad sobą: rodziców, nauczycieli,
rektorów, proboszczów, prezydentów miast, premiera,
biskupów, papieża, przełożonych zakonnych itp. Jaki jest
mój stosunek do nich? Co daję od siebie … ? Czy
chciałbym mieć takiego podwładnego jakim ja jestem? …
- Każdy z nas także przez jakiś czas był, jest (lub będzie)
jakimś animatorem, liderem grupy, szefem, wychowawcą
… Jaki jest (był lub będzie)mój stosunek do nich? Co
daję od siebie … ? Czy chciałbym mieć takiego
przełożonego jakim ja jestem? … To chyba bardzo
ważne, skoro nawet Jezus zwraca na to uwagę …
„Mówią bowiem, ale sami nie czynią” … - czyli nie są
tacy źli, mówią innym jak postępować, jaka jest dobra
droga, jakie należy decyzje podjąć. Nie namawiają do
złego. Ale ich grzechem jest to, że tego wszystkiego nie
wprowadzają w życie, w swoje życie. Takie
rozgraniczenie zawodu od życia prywatnego. Nieraz to
widzę … a jak ja stosuję te wszystkie prawdy, które
przekazał Jezus ? … - czy przekazuję je komuś … jakim
jestem przykładem? … jakie są moje intencje? … czy
może też żyję czasami „na pokaz” … a może jestem
bezinteresowny … a może tylko czasem ‘bywam’ … czy też chcę się wyróżniać, by pokazać innym kto tu jest
większy, ważniejszy … Pan Jezus mówi, że wszyscy
jesteśmy równi … - wobec takich doświadczeń również
… Przysłowie mówi : „ nie wywyższaj się, bo deszcz tak
samo będzie cię moczył jak innych”. - Czy jestem
odpowiedzialny za innych? - a za Kościół? Przecież też jestem częścią Kościoła, czy
jestem za niego odpowiedzialny, czy
przyciągam – czy oddalam innych od Kościoła
swoim zachowaniem? …czy pamiętam, że
wszyscy jesteśmy braćmi …
III - Actio/oratio:- Teraz ty pozwól Bogu zstąpić do
swojego serca i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie
słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. Może ci w tym
pomóc modlitwa Psalmem: Nie dbam o rzeczy wielkie
ani o to, co przerasta moje siły. (Ps 131)
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu.
Powtarzaj w różnych porach dnia: Izraelu, złóż nadzieję
w Panu, teraz i na wieki. (Ps 131) [na podst. Medytacji x
J.Studzińskiego SJ://puncta.blox.pl/2008/02/Kto-sie-wywyzszabedzie-ponizony-Mt-23-1-12.html]
KALENDARIUM:
01 XI - wt - Wszystkich Świętych
02 XI - śr - Wszystkich wiernych zmarłych
04 XI - pt - Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
PYTANIE: Po co istnieje Kościół? –
ODPOWIEDŹ: Aby ludzie wspierali się wzajemnie
… Kościół pomaga chrześcijanom żyć każdego
dnia zgodnie z wolą Bożą.
- … Na początku
Mszy Świętej w rocznicę konsekracji kościoła
czytamy: ”Z drżeniem wchodzę do świątyni, bojaźnią
przejmuje mnie dom Pański”. – Jak często wydaje się
nam, że kościół jest tylko spokojnym miejscem, gdzie
kładą na głowy kojące opatrunki. Kościół – to miejsce,
gdzie mamy sobie uświadomić, że jesteśmy w ręku
Boga. Bóg posługuje się nami tak, jak On Sam tego
chce. Nawet Matka Boska zatrwożyła się, jak mówi
święty Łukasz, kiedy pojawił się Anioł.
1 listopada, Wszystkich Świętych – a więc nie tylko
kanonizowanych, ale także zapomnianych, nieznanych,
nigdzie niemeldowanych. Nie przeszkadzali Bogu.
Usunęli się w cień, stali się niewidoczni – aby sam Bóg
mógł przez nich działać. Każdy święty jest dowodem na
istnienie niewidzialnego Boga. [x Jan Twardowski].
2 listopada, Święto zmarłych – Jezus powstając z
martwych, zwyciężył śmierć i w ten sposób otworzył
wszystkim wierzącym w Niego bramy nieba.
Uczestnicząc w Eucharystii, która jest spotkaniem ze
zmartwychwstałym Chrystusem, możemy, jak Hiob, z
ufnością
zawołać:
„Wybawca
mój
żyje!”.
[x D. Kwiatkowski, „Oremus” XI.11] Panie, moje serce się nie
pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy. Lecz uspokoiłem
i uciszyłem moją duszę. (Ps 131).