− strona internetowa Zamawiającego– www.gminarzgow.pl, adres

Transkrypt

− strona internetowa Zamawiającego– www.gminarzgow.pl, adres
Nazwa zamawiającego:
Adres zamawiającego:
Kod Miejscowość:
Telefon:
Faks:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Godziny urzędowania:
GMINA RZGÓW
ul. Konińska 8
62-586 Rzgów .
63 2419021
63-2419790
www.gminarzgow.pl
[email protected]
7;30 do 15:30
− strona internetowa Zamawiającego– www.gminarzgow.pl,
adres strony BIP do pobrania siwz http://www.rzgow.samorzady.pl
znak postępowania: ZPP. 271.1.2014
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
znak postępowania: ZPP. 271.1.2014
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Osiecza Druga
Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ dotyczącym oznakowania na
kopercie oferty wykonawcy z dotychczasowego zapisu „Nie otwierać przed 26.03.2014
godz. 10oo”
na zapis
„Nie otwierać przed 26.03.2014 godz. 1015”
Zamawiający informuje, że zmiana ta staje się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.
W związku z faktem, że zamieszczona informacja o zmianie nazwy nie
powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące
miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
/-/ Andrzej Grzeszczak –Wójt Gminy
Kierownik zamawiającego

Podobne dokumenty