Modyfikacja SIWZ

Transkrypt

Modyfikacja SIWZ
Kraków, dnia 13 marca 2014 r.
ZP I 25/2014
Wyjaśnianie i modyfikacja SIWZ na dostawę materiałów
eksploatacyjnych do drukarek komputerowych,
kserokopiarek i faksów
Działając w imieniu Zamawiającego informuję, iŜ w załączniku nr 2 – Kalkulacja cenowa
– Kraków poz. 25 i 36 w kolumnie 4 omyłkowo nie podane zostały ilości tonerów:
winno być:
25.
36.
Hewlett Packard Color LaserJet 4550
CANON iR1530
C4191X
1
C4192X
1
C4193X
1
C4194X
1
C-EXV-7
lub równowaŜny
1
Uwzględniając powyŜsze poprawki załącznik 2 do SIWZ, otrzymuje brzmienie zgodnie
z niniejszą modyfikacją.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iŜ powyŜsza modyfikacja stanowi integralną część
SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia
nie wpływa na konieczność przedłuŜenia terminu składania ofert.
Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
DYREKTOR INSTYTUTU
dr hab. Maria Kała

Podobne dokumenty