Odpowiedzi na pytania - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Transkrypt

Odpowiedzi na pytania - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GŁÓWNY INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
Tej: (022) 36-92-576
fax: (022) 825-85-19
\WZ7220-1 t/l/16JABA
Wawelska 52/53, OO-922 Warszawa
Warszawa, dnia O”. 052016 r.
Do uczestników
przetargu nieograniczonego
Dot. przetargu nieograniczonego pt. „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze
szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach
2015-2018w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018” NiuncrSpmw”p IyZ/220-I 1/ 16/ABA
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164) przekazuję Państwu pytania i odpowiedzi dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 1.
Czy zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
o którym mowa wx Rozdz. VI pkt 3 ppkt 3.2) lit. f za spclniony jeśli wykonawca \yykaze,
iż dysponuje osobą, która:
• posiadawyksztalceniewyższe,
• posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania systemów
Masy GIS opartych o bazy danych,
• brała udzial w roli Geoinforma”ka w min. Ł projekcie polegającym na zaprojektowaniu,
budowie lub dostawie, istaIacji, konfiguracji i wdrożeniu systemu GIS lub portalu
internetowego tego tYpu, o wartości zamówienia na kwotę min. 50 000 zI brutto w roli
osoby koordynującej prace po stronie instytucji zamawiającej,
• posiada wiedzę
w” zakresie wdrażania zapisów
Dyrektywy INSPIRE potwierdzoną
certyfikatem konsultanta INSPIRE lub doświadczeniem w realizacji minimum jednego
systemu
GIS bb portalu internetowego
tego
npu, zrealizowanego zgodnie
zwYtycznymi Dyrektywy R\SPIlŁE?
Odpowiedź na pytanie:
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2.
Czy zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
którym mowa w Rozdz. VI pkt 3 ppkt 3.2) kr. F za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż
dysponuje dwoma osobami, spełniającymi lącznie warunki, o których mowa w dret 1-4?
Odpowiedź na pytanie:
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWi
Wszystkie powyższe informacje są dla wykonawców wiążące
Przewodniczący
Komisji przetargowej
Nłalgorz ta \Iarciniewicz \Iykieta
-
9