Stypendia socjalne na przyszły rok szkolny.

Transkrypt

Stypendia socjalne na przyszły rok szkolny.
Stypendia socjalne na przyszły rok szkolny.
Uczniowie mieszkający we Wrocławiu , których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł/os.
netto mogą od lipca składać wnioski do Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Urzędu
Miejskiego Wrocławia pok.nr 526A, 5 piętro przy ulicy G. Zapolskiej 4.
Do wniosku należy dołączyć udokumentowane dochody wszystkich pełnoletnich osób wskazanych w
gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z MOPS-u (zasiłki rodzinne, dodatki
mieszkaniowe, itd.) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku gdy rodzina nie
korzysta ze świadczeń MOPS, należy wówczas wypełnić stosowne oświadczenie (do pobrania na
stronie WGP http://www.wroclaw.pl w zakładce edukacja/stypendia/stypendia szkolne. Na w/w
stronie znajdują się również druki wniosków (wnioski do pobrania także w sekretariacie
uczniowskim).

Podobne dokumenty