KSIAZKA^ PO WIESC — MjfOTEMATYZM

Transkrypt

KSIAZKA^ PO WIESC — MjfOTEMATYZM
POLSKA AKADEMIA NAUK • INSTYTUT BADAN LITERACKICH
EWA SZARY-MATYWIECKA
KSIAZKA^ PO WIESC
— MjfOTEMATYZM
(OD „PALUBY" DO „JEDYNEGO WYJSCIA")
WROCLAW • WARSZÄWA • KRAKOW • GDANSK
ZAKLAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIISSKICH
WIDAWNIClIVO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1979
INDEKS
A d o r n o T h e o d o r Wie.sengrund 9, 146, 150
A l l h u s s e r Louis 90, 92
A r a g o n Louis 99
A r c h i m e d e s 40
A r y s t o t e l e s 61, 62
A s m u s W a l e n t i n 60, 61, 84
A u e r b a c h E r i c h 83, 84
A u g u s t y n sw. 62
B a c h t i n Michail ä. 11, 47, 58—62, 65, 79,
80, 89, 117, 161, 174—177
B a i b u s S t a n i s l a w 120
B a l c e r z a n E d w a r d 58
B a l i b a r E t i e n n e 90
B a l u c h Jacelt 5
Balzac H o n o r e 70, 75, 85
B a r t h e s Roland 11, 13, 75, 87, 116, 119,
132, 155, 161, 163
B a u d e l a i r e C h a r l e s 68, 70, 71, 91, 150
B e c k e t t S a m u e l 51
B e n v e n i s t e E m i l e 13, 33, 65
B e r e u t W a c l a w 18
Beylin P a w e l 73
IMiinchid M;iiii-ico i)l. '.}:;
B l o n s k a W a n d a 87
Boccaccio G i o v a n n i 81
B r e c h t B e r t o l t 11, 57, 89, 163
B r e m o n d C l a u d e 119
B r o d z k a Alina 83, 136, 140, 150, 182
B r o s s J. 99
B r z ^ k o w s k i J a n 131, 13:^—140, 146, 153,
154
B u c z y n s k a H a n n a 102
ButoT M i c h e l 103
C a r r o U L e w i s (wlasc. C h a r l e s L u t w i d g e
Dodgson) 111
C e r v a n t e s S a a v e d r a M i g u e l de 81—87, 89
C h w i s t e k Leon 158, 168
Cichowic?, S t a n i s l a w 176
NAZWISK
C o n r a d J o s e p h (wlasc. T e o d o r
K o n r a d K o r z e n i o w s k i , 91
C u s t i n e A s t o l p h e de 70
C z e r m i n s k a M a l g o r z a t a 175
Czuj J a n 62
Jo/.of
D a n e k D a n u t a 79
D a n t e A l i g h i e r i 77, 78
Defoe D a n i e l 86
D e r f i d a J a c q u e s 41, 91, 92, 176
D i c k e n s C h a r l e s 75
D l u s k i W i k t o r 90
Dostojewski Fiodor 21, 6.i, 39, 117, 161,
174
Dubois ,)eua 7, 8, 148
Eco U m b e r t o 5, 132
Edison T h o m a s Alva 149
E i n s t e i n A l b e r t 149
R j c h e n b a u m B o r i s 174—176
E l u a r d P a u l (wlasc. E u g e n e Grindel) 167
E p i m e n i d e s 49
E s c a r p i t R o b e r t 77, 86, 90
E s t a b l e t Roger 90
F s t i v a l s R o b e r t 90
F a r y n o J e r z y 75, 157
F e l i k s i a k Elzbieta 86
F i e l d i n g H e n r y 81, 88
F l a u b e r t G u s t a v e 66—71, 84, 87, 89
F o u c a u l t M i c h e l 49, 50, 79, 80, 82—84, 86
F r a z e r J a m e s G e o r g e 33
F r e u d S i g m u n d 33, 73
Gatczynskj K o n s l a n t y I l d e t o n s 120
G a u t i e r T h e o p h i l e 25
G e n e t t e G e r a r d 147
G i d e A n d r e 67, 69, 82, 91, 119, MI, 143—
145, 152
G l o w a l a Wojciech 40
G l o w i n s k i M i c h a l 54—56, 146, 162, 172—
174
184
Goetel Ferdynand 133—135, 141—146, 152
Goethe Johann Wolfgang 81
Gogol Nikolaj 21, 75, 174, 175
Goldmann Lucien 87
Goslicki Jan 59
Graff Piotr 156
Grajewski Wincenty 60, 64, 90, 92, 96,
107, 124^126, 136, 145, 180
Gramsci Antonio 46
Greimas Algirdas-Julien 26, 27, 179
Gruszecka Aniela (pseud. Jan Powalski)
129, 131, 135, 136, 141—146, 152
Gutenberg Johann (wlaic. J. Gensfltisch
zum G.) 60
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 61, 171
Hjelmslev Louis 52
Hopensztand Jakub Dawid 20, 21, 147,
166
Husserl Edmund 176
Irzykowski Karol 5, 11, 13—23, 28, 29,
32, 33, 36, 39—47, 51, 83, 115, 129, 131,
133, 153, 155, 157, 159, 170, 172, 179, 181,
182
Iwanow Wiaczeslaw 167, 178
Iwaszkiewicz Hanna 143
Iwaszkiewicz Jaroslaw 143
Jakobson Roman 117, 165, 179
Janion Maria 92
Jaworski Roman 124, 125
Jodelka-Burzecki Tomasz 155
Joyce James 91
Kays er Wilhelm 64
Kijowski Andrzej 68, 156
Kirchner Hanna 144
Kochanowski Jan 73
Kock Paul de 70
Kolakowski Leszek 29, 30
Koninsld Karol Ludwik 28
Krasicki Ignacy 20, 147, 166
Kreczmar Agnieszka 86
Krejöi Karel 75
Kristeva Julia 35, 59, 60, 78, 91, 93
Krokiewicz Adam 176
Kwiatkowsfci Wladyslaw 119
Lacan Jacques 33
Ijslewicz Janusz 90
Lautreamont de (wlasc. Isidore Lucien
Ducasse) 91, 92
Lechon Jan (wiaäc. Leszelt
156, 165, 171
Leclaire Serge 33
Leiris Michel 103
Lenin Wlodzimierz Iljicz
Uljanow) 39
Levy-Brühl Lucien 33
Lotman Jurij 27, 35, 75,
174, 177, 178
Lukäcs György 59, 61, 62,
Serafinowicz)
(wlaic. W. I.
123, 157, 167,
83, 87, 92
Mach Ernst 33, 38, 39, 41
Mach Wilhelm 47, 58
Maclierey Pierre 90
Mallarme Stephane 91—93, 113
Mandelsztam Osip 77, 73
Mann Thomas 58, 81, 82, 85, 86
Marcie Philippe 7, 3
Marconl Guglieimo 149
Marianowicz Antoni 111
Marks Karl 9, 11, 43, 47, 92, 93, 171
Martinet Andr§ 127
Melville Her man '81
Menippos 59
Micinska Aniela 70
Mickiewicz Adam 72, 75
Mills Wright C. 156, 157
Mirandola Franciszek (wlasc. F. Pik) 22
Mitosek Zofia 56, 156, 162, 164, 165, 173,
174
Modzelewska Natalia 65
Moore Henry 95
Mostowski Andrzej 49
Mrozek Siawomir 122
Norwid Cyprian Kamil 13, 59, 76, 84, 91,
95, 114, 133, 153, 168
Nowak-Dluzewski Juliusz 72
Ockham Wilhelm 60
Ostrowska Bronislawa 93, 95, 96, 98, 99,
102, 105, 107, 108, 110—113, 115, 129—
131, 133, 154
Owczarek Bogdan 92
Panski Jerzy 77
Parmenides z Elei 176
Peirce Charles Sanders 33. 38, 102
Pirandello Luigi 82
Piaton 92, 176
Pleyent Marcelin 91
LS5
Poe Edgar Allan 23—25
Pomian Krzysztof 158
Prominski Marian 131, 133—135, 140, 148,
150, 152—154
Propp Wladimir 120
Proust Marcel 82, 91
Pruszkowski Tadeusz 168
Przybos Julian 58
PrzybyLski Ryszard 77
Pu.szkin Aleksander 75, 120
Rabelais Franpois 83
Richaidson Samuel 86
Rimbaud Arthur 91
Robine Nicole 90
Rözewicz Tadeusz 53
RudziAska Kamila 15G
Säle Antoine de la 59, 78
Sandauer Artur 5, 7, 13, 14, 16—19, 22,
24, 42, 45—54, 57, 58, 66—69, 71, T:>,
146, 179
Sartre Jean-Paul 73, 90
Schmidt Albert-Marie 119
Sieczkowski Andrzej 75
Sienkiewicz Henryk 22
Sieroszewska Barbara 46
Sinko Tadeusz 120
Slowacki Juliusz 89, 168
Sollers Philippe 77, 91
Souli6 Fr^d6ric 70
Spitzer Leo 79—83, 86, 89
Stendhal (wlasc. Henri Beyle) 75
Sterne Lawrence 81, 87—89, 92
Strabon 120
Strug Andrzej (wlasc. Tadeusz GaU-'eki)
115—117, 119, 124—131, 133, 145, 153
StrzemlAski Wladyslaw 24, 38, 40
Sue Eugene 70
Szary-Matywiecka Ewa 62, 72
Szklowski Wiktor 57
Szweykowski Zygmunt 21
Tatarkiewicz Anna 89
Troczyrtski Konstanty 166
Tuwim Julian 120
Tynianow Jurij 21, 47, 174
Tzara Tristan 138
Uspienski Boris 35, 119, 157
Utrillo Maurice 168
Valery Piiul Aml^roist» 47—49, 51
Vossler Karl 79
Waskiewicz Andrzej K. 138, 140
Watt lan 86
Wayda Fryderyka 9
Vi'azyk Adam 17
Weinsberg Adam 5
Werner Andrzej 18, 20, 36, 37, 43, 47, 54,
56, 58
Witkiewicz Stanislaw Ignacy (pscud.
Witka,cy) 21, 153—166, 158—174, 176—
178, 181, 182
Wittgenstein Luwig 40
Wooir Virginia 82, 91
Wyka- Kazimierz 18, 19, 28. 36, 37, 43,
45, 72, 74, 165, 166
Wyrzykowski Stanislaw 25
Zabludowski Tadeusz 171
Zaron Zolia 119
Zawadowski Leon 127
Zbierzchowski Henryk 19, 20, 22, ;!7
Ziomek Jerzy 21, 156, 160, 182
y.abirki Zbigniow 8:"!
Zeromski Stefan 22, 168
Zmigrodzka Maria 89
Zölkiewski Stefan 8, 9, 11, 47, 54, 57, 53,
86, 90, 129, 167, 181, 182
2,urowski Maciej 35
SPIS TRESCI
Str.
Wprowadzenie
L Terminy .
II. Ksiqzka — powiesc — autotematyzm
iri. Alfabei
IV. Kronika zamiast podrözy
V. Autorzy — pisarze — literaci
VI. Od Paluby do Jedynego .•wyjicia
Zakonczenie
Indeks nazwisk
,
.
.
5
13
58
95
114
133
153
179
183
POLSKA AKADEMIA NAUK • INSTYTUT BADAN LITERACKICH
TEKST I FABULA
Studia pod redakcj^
CZESLAWA NIEDZIELSKIEGO
I JANUSZA SLAWINSKIEGO
WROCLAW • WARSZÄWA • KRAKOW • G D A N S K
ZAKLAD NARODOWr IMIENIA OSSOLINSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMH NAUt
1979
SPIS TRESCI
Od redaktoröw
Aleksandra O k o p i e A - S l a w i A s k a
Jak iormy osobowe grajq w ieatrze raowy?
Janusz L a 1 e w i c z
Mivietyzm formalny i problem nasladowania w komunikacji
lüerackiej
Anna M a r t u s z e w s k a
Problem tzw. interferencji elemeniöw rzeczywistosci przedsiawionej dziela
literackiego
Seweryna W y s l o u c h
Retoryka }ahuly a retoryka narracji
Ryszard H a n d k e
Zdarzenie w hoiecie fikcji i jego morfologia
Jözel B a c h 6 r z
Romans u> powiesci. (O wq.tkach müosnych w powiesciopisarstwie
polskim okresu miqdzypowstaniowego
1831—19G3)
Jerzy S p c i n a
„Slowo uprzedmiotowione",
czyli kreacja i^zykowa postaci literackiej (na
przykladzie „Cudzoziemki" Marii Kuncewiczowej)
137
Erazm K u i m a
O przestrzeni
153
w awangardowej
poezji
dwudziestolecia
•
... .'-.'i
mi^dzywojennego
Wojciech W i e 1 o p o I s k i
PoetyfcQ rysopisv- postaci w mlodej prozie po roku 1955
iU'inNJ-; I^ 11 .s 11^ 0 w s k i, Konrad Witold T a t a r o w s k i
„Göra" i „döl". (Elementy spolacznej rcloryki pTZvstrzciniej
czesiiej poezji polskiej)
Stanislaw D ^ b r o w s k i
„Anatomia" fabuly. (Na marginesie
Indeks os6b
prac Konstantego
7'
9'
33
49
67
93
103^
175
we
Troczyhskiego)
wspöt195
.
.
211
229>
I N D E K S OSÖB
Opracowala Izabela Jarosinska
A m b r o s A l e k s a n d r a 29
A n d r z e j e w s k i J e r z y 78, 80—86
A n k a (od Bialos.zcwskiego)
A r b l a y F r a n c e s (Fanny) B u r n e y d' 122
Arystoteles 137
A u g u s t y n ( A u r e l i u s A u g u s t i n u s ) .sw. 204
B o b r ö w n a L u d w i l i a 18
B o b r ö w n a Zofia 18
Bogart H u m p h r e y 175
Bogucki Jözef S y m e o n 114, 126
Boguslawski E d w a r d Wojciech 126
B o g u s z e w s k a H e l e n a 22, 23
Bolecki W l o d z i m i e r z 217
Bolster R i c h a r d 122, 129
B a c h e l a r d G a s t o n 161, 206, 207
Bachörz J ö z e l 109—135, 189, 190
Borges J o r g e Luis 42
B a c h t i n M i c h a i l M i c h a j l o w i c z 38, 44—46,
Böse Lucia 189
49, 55, 56, 60, 61, 67, 139, 140, 145, 150,
B r a h m s J o h a n n e s 146
151, 154, 165, 166
B r a n d t Willy 80
Baczynski Krzysztof K a m i l 24, 27, 28
B r e m o n d C l a u d e 61, 70, 76, 113, 114
Baker N o r m a n J e a n zob. M o n r o e M a r y l i n
B r e z a T a d e u s z 21
Baibus S t a n i s l a w 52, 177
B r i g h t W i l l i a m 31
Balcerzan E d w a r d 72, 77, 79, 168, 197—
B r o d z k a A l i n a 112
B r o n i k o w s k i A l e k s a n d e r 126
199, 209
B r o o k e F r a n c e s 128
Baley Stefan 221, 226
B r o o k e s E w a zob. M i o d o n s k a - B r o o k e s
Bally C h a r l e s 10, 11
Ewa
Balzac H o n o r e de 123
B r o w n Roger 14, 31
Bartelski L e s l a w M. 27
B a r t h e s R d h m d 51. r-.:',. 70 73, 7.'). !11, R r u n o t F e r d i n a n d 32
Brzi?kowski J a n 155, 101, 163—166, 171
114, 141, 155, 21.3. 218, 222
B u c z k o w s k i Leopold 89, 90
Bartoszewicz A n t o n i n a 111
B u d z y k K a z i m i e r z 212, 227
Bartoszynski K a z i m i e r z 59, 04, 86, 91,
BudzyAski W i n c e n t y (krypt. W. B.) 111,
109, 118, 119, 128, 133, 176, 194, 214,
114
216, 219, 220, 223—225, 227
Bujnicki K a z i m i e r z 114, 116
Bejska A p o l o n i a 219
Bujnicki Teodor 165
Benveniste E m i l e 51
Berent W a c l a w 218, 221, 223—22.^i
B u n g e M a r i o 34
Bergson H e n r i 170
B u r k o t S t a n i s l a w HO
Bernatowicz Feliks 126
B u r n e y F a n n y zob. A r b l a y F r a n c e s B u r Bialoszewski Miron 68—70, 75, 7 8 - 8 0 ,
n e y d'
196, 209
B u r s a A n d r z e j 177, 184
BieAkowska E w a 106, 213, 218
B u t o r Michel 26, 42
Blaustein Leopold 222
BloAska W a n d a 51, 62, 70, 114, 141, 155
Caillois R o g e r 46
BloAski J a n 62, 141, 155, 17,5, 176, 183,
C a m u s A l b e r t 42, 201, 202
185, 208
Cnyro] J e a n 42
230
Indeks
Chodzko Ignacy HO
Chojecki Edmund 114, 130
Choromanski Michal 91
Cieszkowski Henryk 114
Cofalik Jan 137
Cortazar Julio 58, 61
Göttin Marie Risteau 122
Czajkowski Michal 114, 123
Czartoryska Maria zob. Wirtemberska
Maria
Czartoryski Adam Jerzy 111
Czechowicz Jözef 27, 154, 155, 157, 164,
165, 168, 171, 172
Czeslaw P. (bohater reportazu)
Czynski Jan 114
Czyzewski Tytus 158, 161, 165, 169, 170
Daneli Danuta 91
Dqbrowski Stanislaw 211—226
Defoe Daniel 121
Dembowski Edward 129
Descartes Ren6 (Kartezjusz) 204
Ditaelius Wilhelm 211—213, 218—220, 222—
224, 226, 227 _
Dijk Teun A. van zob. Van Dijk Teun A.
Dluska Maria 83
Dmochowski Franciszek Salezy 129, 130
Dolezel Lubomir 142, 144
Dostojewski Fiodor Michajlowicz 202
Dowzenko Aleksandr Pietrowicz 21
Doyle sir Arthur Conan 121
Dubois Jacques 76, 77
Dudevänt Aurore 30b. Sand George
Dupin Aurore zob. Sand George
Dziekonski Jözef Bohdan 114, 126
Dzierzkowski Jözef 111, 114, 126
Eco Umberto 154
Edeline Francis 76, 77
Edgeworth Mary 122
Eichenbaum Boris Michajlowicz 50, 67,
139, 213, 215, 217, 223, 227
Eisenstein Siergiej Michajlowicz 21
Eliasz, prorok 209
Elzenberg Henryk 212, 226
Engels Friedrich 129
Eustachiewicz Leslaw 127
Faryno Jerzy 53, 55, 63, 155, 195
Peingold Hersz zob. Stur Jan
Pishman Joshua A. 14
Fisz Zenon Leonard 114, 115
Fleming lan 75
osöb
Fox George 31
Franco Jean 58
Frank Joseph 156
Pr^ckowiak-Wiegandtowa Ewa 141
Friedrich Paul 31
Frye Northrop 219
Gajcy Tadeusz 24, 27
Galczynski Konstanty Ildefons 38
Genette Gferard 195, 196, 206
Genlis Stephanie Felicite du Crest de •
Saint-Auban de 122
Giedroyciöwna Lucja zob. Rautenstrauehowa Lucja
Gilman Albert 14, 31
Glowaeki Aleksander zob. Prus Boleslaw
Glowala Wojciech 213
Glowinsld Michal 15, 26, 33, 34, 38, 39, 42—
44, 68, 69, 79, 93, 95, 109, 114, 142—144,
169, 183, 188, 213, 214, 217, 218, 223,
224, 227
Godfryd de Bouillon (Godefroi de Bouillon, wlasc. Godefroi IV de Boulogne) 82
Gogol Nikolaj Wasiljewicz 54
Golubiew Antoni 35
Gombrowicz Witold 20, 21, 30, 91
Gomulicki Juliusz Wiktor 25
Gorczynski Adam 114
Goreniowa Anna 166
GoreA Andrzej 166
Goszczynski Seweryn HO, 112, 124, 125
Goslicki Jan 112
Görski Janusz 129
Grabowski Michal (pseud. Edward Tarsza) 114, 115, 126, 132, 134
Graff Piotr 73
Gregorowicz Jan Kanty 134
Greimas Algirdas Julien 53, 61, 70, 76,119
Grochowiak Stanislaw 24, 197,- 199, 200,
209
Halle Morris 162
Hamburger Käte 105
Handke Ryszard 93—107
Hauser Arnold 91, 125
Herbert Zbigniew 197, 205—209
Hlasko Marek 175, 177—183, 186, 192
Hoffmanowa Klementyna z TaAskich
122, 131, 133, 134
1 loggart Richard 29
Holowinski Ignacy 114, 117
Iiidaks
l i o p f i n s c r Ivlaryla -12
H u l e w i c z J a n 123
Ibn D a t u t a (wiiisc. Abu .'VbüuUah M o h a m m e d ) 43
I n g a r d e n R o m a n .lO, bS, 150-l.'itl, 214 —
222, 225, 227
I r z y k o w s k i K a r o l 213
J a c o p e t t i G u a l t i e r o 203
Jagiello J a d w i g a 189
J a k o b s o n R o m a n Osipowicz 1()2
J a m e s H e n r y 176, 223
J a n k o w s k i J e r z y 170
J a n k o w s k i P l a c y d HO, lli
J a n u s Elzbieta 53
J a r a c z e w s k a Elzbieta /, Krusin.skicli 111,
122
J a s i e n s k i Bi'uno ):)7--159. Kil, 102, 164,
166, 168, 171, 172
Jasinska-Wojtl'towska Maria 86, 124
Jeziersld Miclial H 4 , HO
Jozus C h r y s l u s 82, 169
Jez T e o d o r T o m a s z (pscud.) / o b , Milkowski Zygmunt Fortunat
Jc^drzejkiewicz A n n a 56
Kabatc
Eugeniusz
17!) --181, 185—187,
190—193
K a c z k o w s k i Z y g m u n t 114, 134
K a c z m a r e k M a r i a n 124
K a c z m a r k o w s k i Michal 77
K a c z y n s k a A n n a D a n u t a 178, 187
KamienskJ H e n r y k 111, 114
K a m i e n s k i N a p o l e o n L u d w i k 124, \'17i
K u m i o n l i a - S l r a s / . a k o w a Jaiuiui lii. l:iU
K a r p i n s k i Wojciech 222
K a r p o w s k i T a d e u s z 21
Kartezjusz zob. Descartes Renö
Katzenellenbogen
Oskar
zob.
Orlwin
Ostap
Kerenyi G r a c j a 79
K i e r k e g a a r d S e r e n A a b y e 187
Kleczkowska
Krystyna
178, 184—188,
190, 192
K l e i n e r J u l i u s z 212
K l e m e n s i e w i c z Z e n o n 151
K l t n k e n b e r g J e a n - M a r i o 70, 77
K l a k T a d e u s z 164
K m i t a - P i o r u n o w a Aniela 28
K o p a c z A r t u r 124
Korzeniow.ski Jn/.eC 11!. I !-1 U'i. 1:M,
126, lo'ü, 1 3 2 - 1 ; «
of'ih
i-jl.
Kosinski A d a m A m i l k a r 134
K<)slkiewic?,owa T e r e s a 80, 93, 217
K o t o w s k a M o n i k a 177—183, 186, 192,
193
K o t t J a n 128
Kozlowski F e h k s I;i2
K o z m i a n K a j e t a n 124
Krajewski Michal Dymilr l i l
K r a k o w o w a P a u l i n a 131, 134
Krasicki Ignacy 121, 123
Krasirtska
Elzbieta
zob.
Jaracx.ewska
Elzbieta
Krasirtski Z y g m u n t 114
K r a s z e w s k i Jözef I g n a c y Hü, 111, 114,
116, 117, 124, 126. 130
K r e c z m a r Agnieszka 122
K r i d l M a n f r e d 226
K r i s t e v a J u l i a .'53, 02, 70
Kfizkiiva H e l e n a 11
K r o p i n s k i L u d w i k 123
K r ü d e n e r B a r b a r a J u l i a n e de Vieiin;',hoff 122
K r z e m i e n W i k l o r i a 206
K r z y z a n o w s k i J u l i a n 213, 214. 218, 223,
225, 227
Ksiqzelv M a l g o r z a t a 141
K u l a w i k A d a m 95
K u l c z y c k a - S a l o n i J a n i n a 139. 211, 22.'i,
227
K u n c e w i c z o w a M a r i a 137. l i O - K i l
K u n i c k i L e o n 134
K u r k o w s k a Kali na 140
K u s n i e w i c z A n d r z e j 73, 86—8!)
K u z m a E r a z m 153- -173
Kwi.i.lkowski Jrv7,v i n i . Ki?
K w i a t k o w s k i W l a d y s l a w 113
La H a r p e J e a n Franc;ois 32
L a b u d a A l e k s a n d e r Wit 86, 194, 195
Laclos P i e r r e A m b r o i s e Choderlos de
40, 41, 122
Lalewicz J a n u s z 33—48, 51
L a m A n d r z e j 160
L ä m m e r t E b e r h a r d 119
Lauczöwna
Paulina
zob.
WilkoriKka
Paulina
Lee H a r r i et 122
Lee S o p h i a 122
L e j a M a g d a 178—183, 1 9 2 - 1 9 4
Lern S t a n i s l a w 42
I.rsinan S t a n i s l a w lioleslaw 7,(ib. L e sniiaii iJolusiaw
232
Indeks
Lesmian Boleslaw (wlasc. Stanislaw
Boleslaw Lesman) 223
Levi-Strauss Claude 113
Livi Yves zob. Montand Yves
Llosa Mario Vargas zob. Vargas Llosa
Mario
Lotman Jurij Michajlowicz 53—55, 63,
155, 168, 195—196, 198, 208, 217
Ludwilc z Krzewia (pseud.) zob. Orpiszewski Ludwik
Lukäcs György 112
Lempicki Zygmunt 213, 216
LoziAski Walery 114—116, 126
Maciejewski Janusz 194
Macpherson James (Osjan) 48
Malbec, przemawiajqcy w Konwencie
w 1793 r. 32
Malczewski Antoni 126
Malewska Hanna 99
Mann Thomas 29
Markiewicz Henryk 50, 58, 62, 91, 109,
HO, 114, 121, 154, 155, 191, 217—219,
227
Märquez Gabriel Garciä 58
Martuszewska Anna 49—65, 120
Marx Karl 129
Massalski Edward Tomasz 111, 121
Matore Georges 195, 196
Mauron Charles 221
Mayenowa Maria Renata 38, 39, 45, 49,
53, 69, 139
Mencwel Andrzej 112
Mercier Desire Joseph 215
Merimee Prosper 48
Metz Christian 76
Michaux Henri 42
Mickiewicz Adam 15, 26, 39, 40, 126, 129,
130, 134, 170, 199, 200, 226
Milkowski Zygmunt Fortunat (pseud.
Teodor Tomasz Jez) 114, 124, 126
Milosz Czeslaw 156, 165
Minguet Philippe 76, 77
Minkowslri Aleksander 178—183, 192
Miodonska-Brookes Ewa 95
Mlodozeniec Stanislaw 157, 168-172
Modzelewska Natalia 140
Molinska Julia zob. Woykowska Julia
Monroe Marylin (wlasc. Norma Jean
Baker) 180
Montand Yves (wlaäc. Yves Livi) 189
Morawski Stefan 53, 62
osöb
Mostowska Anna 122, 123
Mukafovsky Jan 154
Nakwaska Anna 123, 124
Nalkowska Zofia 141
Niedzielski Czeslaw 7
Niekludow Siergiej Jurjewicz 56
Nietzsche Friedrich Wilhelm 170
Niewiarowski Aleksander 114
Niklas Urszula 122
Norwid Cyprian 23—27, 37, 41
Odojewski Wlodzimierz 178, 183—187,
192
Okopien-Slawinska
Aleksaridra 9—32,
80, 93, 95, 140, 141, 162, 213, 214, 217,
218, 223, 224, 227
Orpiszewski Ludwik (pseud. Ludwik z
Krzewia) 111, 114
Ortwin Ostap (wlasc. Osltar Katzenellenbogen) 213
Orzeszkowa Eliza 64, 121
Osjan zob. Macpherson James
Owczarek Bogdan 51, 76, 89, 90, 176
Paczowska Maria 178, 184, 186, 192
Patkowski Maciej 178, 185, 186
Pecold Kazimierz 124
Peiper Tadeusz 155, 157—161, 164, 166,
167, 172, 173
Peirce Charles S. 39
Pelc Jerzy 215, 216
Philippe Gerard 189
Piatigorskij Aleksandr M. 177, 193
Piekarczyk Stanislaw 196
Pieter Jözef 213
Pietkiewicz Antoni (pseud. Adam Plug)
114
Pigoh Stanislaw 134
Piorunowa Aniela zob. Kmita-Piorunowa Aniela
Pire Prangois 76, 77
Plug Adam (pseud.) zob. Pietkiewicz
Antoni
Pollak Seweryn 27, 216
Polo Marco 43
Pomirowski Leon 218
Porter Anna Maria 122
Poulet Georges 62
Propp Wladimir Jakowlewicz 52, 53, 55,
60, 61, 70, 75, 76, 113, 114, 219, 223
Proust Marcel 141
Indeks
Prus Boleslaw (wla.sc. Aleksander Glowaeki) 121
Przerwa Tetmajer Kazimierz zob, Tetmajer Kazimierz Pizerwa
Przybos Julian 154, 155, 157, 158, 164,
106—168, 170, 172
Ps/.czolowska Lucylla 139, 227
Pudowkin Wsiewcjlod Diarionowicz 21
Pustkowslii Henryk 19.5—209
Radcliffe Ann 122
Radziwill Boguslaw 99
Raimond Jean 122
Rautenstrauchowa Lucja z Gicdroyeiöw
122
Redlinski Edward 40
Reymont Wladyslaw Stanislaw 3."), 38
Ricoeur Paul 106
Robinson Judith 15
Rosner Katarzyna 53, 76
Rougemont Denis de 127
Rousseau Jean Jacques 128
Rözewicz Tadeusz 197, 200—205. 208
Ruffini Ernesto 203
Rusiecki Karol Edward 126
Ruszczycöwna Janina 125
Rybicki Andrzej 29
Rzewuski Henryk 114, 126, 134
Saloni Janina zob. Kulczycka-Saloni
Janina
Saloni Zygmunt 49, 139, 145
Sand George (wlasc. Aurore Dudevänt,
ur. Dupin) 123
Sandauer Artur 158
Saussure Ferdinand de 153
Savonarola Girolamo 29
Sawicki ütelan 86
Schopenhauer Arthur 221
Scott Walter 126
Sienkiewicz Henr.yk 95—105, 138
Sinko Zofia 122, 128
Skaliöka Vladimir 10, 11
Skomorowski Ludwik 124
Skorupka Stanislaw 148
Skwarczyiiska Stcf'ania 95, 189, 213. 217,
218, 224, 227
Slawinska Aleksandra zob. Okopien-SlawiAska Aleksandra
Slawinski Janusz 7, 9, 49, 50, 62, 65, 67.
68, 72, 80, 93, 95, 109, HO, 138—140,
155, 162, 177, 213, 214, 217, 218, 220,
223, 224, 226, 227
osoh
aa;!
Slowacki Juliusz 18, 26
Sobeski Michal 221—223
Speina Jerzy 137—151
Spitzer Leo 141
Stael-Holstein Anne Louise Germaine
de 122, 128
Staff Leopold 156
.Stankiewiczowa
Irena zob. Zalesk;iStankiewiczowa Irena
Stanuch Stanislaw 178, 18,'>, 137, 191, 192
Starczewska Krystyna 127. 133
Starzynski Juliusz 125
Stern Anatol 1,59—162, 164, 106. 109, 170
Stijpieii Antoni B. 220
Straszakowa Janina zob. Kamionka-Straszakowa Janina
Straszewska Maria 130
Stur Jan (wla.sc. Hersz r'oingokl) KKS,
169, 172
Sue Eugene 110
Swift Jonathan 209
Szacki Jerzy 127
.Szczepanska Anita 51
Szklüwskij Wiktor Borisowicz 50, 67,
154, 213, 215, 216, 218, 223
Sztyrmer Ludwik 114
Szybistowa Magdalena 78, 79
Szyma Tadeusz 213
Szymborska Wislawa 24, 25, 123
Sciegienny Andrzej 187
Sladkowska Anna 129
Spiewak Jan 27
Tahska Klementyna /.cib. HOrfnianowa
Klementyna
T<ii>./;a Kdwau! (ijsiLiii ) Mii). <.',y.i\i'\vsKi
Michal
Tatara Marian 95
Tatarkiewicz Anna 46, 72
Tatarowski Konrad Witold 19,5—209
Tesniere Lucien 10, 11
Tetmajer Kazimiei-z Przerwa 38
Tocqueville Charles Alexis Henri de 127
Todorov Tzvetan 51, 61, 70, 114, 119, 219
Tolstoj Lew Nikolajewicz 54
Tomaszewskij Boris Wiktorowicz 50, 51,
216
Topoliriska Zuzanna 17
Trentowski Bronislaw 219
Trepinski Antoni 124
Trinon Hadelin 76, 77
234
Indeks
osöb
Troczynski Konstanty 211—214, 216, 218,
219, 221—227
Trzynadlowski Jan 213, 216, 223, 227
Turowicz Maria 156
Tuwim Julian 39
Tyszynski Aleksander 114, 115, 130
Witkiewicz Stanislaw Ignacy 140
I
Witkowska Alina 126
I
Wojaczek Rafal 24
|
wnuczek Spychalskiego 79
;
Wojciechowska Kaiina 58
I
Wojtkowska Maria zob. Jasinska-Wojt-;:
-kowska Maria
Wojtyga-Zagörska Wieslawa 52, 113
Wolski Wlodzimierz 114, 126
Woloszynow Walentin Nikolajewicz 49,145, 151
Woolf Virginia 122
Woykowska Julia z Molinskich HO, 112
Wöjcik Ryszard 30
Wöycicki Kazimierz 154, 226
Württemberg-Montbeliard
Maria
von
zob. Wirtemberska Maria
Wybicki Jözef 80
Wyka Kazimierz 28, 128
Wyslouch Seweryna 67—91
Uspienskij Boris Andriejewicz 177, 193
Vaihinger Hans 105
Valery Paul 15
Van Dijk Teun A. 73—75, 77, 78, 90
Vargas Llosa Mario 38
Veblen Thorstein 129
Verne Jules 121
Vlady Marina 179
Vogler Henryk 112
W. B. (krypt.) zob. Budzynski Wincenty
Warren Austin 213, 214, 216, 218, 223,
224, 226, 227
Warzenica Ewa 130
Wasilewski Zygmunt 125
Wasylewski Stanislaw 123
Waskiewicz Andrzej K. 166
Watt lan 122 .
Wazyk Adam 161—163, 168
Weimann Robert 214
Wellek Ren6 213, 214, 216, 218, 223, 224,
226, 227
Wert Pola 213, 218, 223, 224, 227
Whitman Walt (Walter) 159
Wiegandtowa Ewa zob. Frqckowiak-Wiegandtowa Ewa
Wielhorska generalowa 123
Wielopolski Wojciech 175—194
Wiertow Dziga 21, 22, 30
Wiesielowskij Aleksandr
Nikolajewicz
215, 217
WilkoA Aleksander 138
Wilkofiska Paulina z Lauczöw 114
Willaume Juliusz 124
Winogradow Wiktor Wladimirowicz 67,
139
Wirtemberska (von Württemberg-Montböliard) Maria z Czartoryskich 122,
123
Zachariasiewicz (Zacharyasiewicz) Jan
114, 126
Zagörska Janina 129
Zagörska Wieslawa zob. Wojtyga-Zagörska Wieslawa
Zagörski Jerzy 161, 162, 165
Zagörski Krzysztof 129
Zakrzewski Bohdan 111
Zaleska-Stankiewiczowa Irena 123
Zaliwski Jözef 111
Zaratustra (Zarathustra, Zoroaster) 170
Zawadowski Leon 162
Zawisza Artur 111
Zimand Roman 50, 51, 93, 139, 214, 217,
227
Zmorski Roman 126
Znaniecki Florian 214, 222
Zola Emile 211
Zoroaster zob. Zaratustra
2ak Stanislaw 142, 150
Zmichowska Narcyza 118
Zmigrodzka Maria 129
2ölkiewski Stefan 42, 53
Zurowski Maciej 156, 227
4^/^0
\1,^5?
POLSKA AKADEMIA NAUK • INSTYTUT BADAN LITERACKICH
STUDIA O METAFORZE
I
FOD REDAKCJA
EL2BIETY SARNOWSKIEJ-TEMERIUSZ
WROCLAW • WARSZÄWA • KRAKOW • GDANSK
ZAKLAD NARODOWY IMIENIA OSSOLINSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1980
SPIS TRESCI
Str.
Slawe wst^pne (Elzbieta S a r n o w s k a - T e m e r i u s z )
. . .
.
Teresa D o b r z y n s k a
Antyczne wqtki myüenia o metaforze w pismach staropolskich . . .
Barbara O t w i n o w s k a
„Homo metaphoricus"
w teorii twörczo§ci XVII w
Barbara F a 1 e c k a
Poeta iako twörca metafor. Z zagadnie'A polskiej poezji
kunsztownej
XVU w. :
Edmund K o t a r s k i
Metaforyka morska w literaturze staropolskiej
.
Adam K a r p i A s k i
Metüjoryka staropolskiej
poezji
ziemia-fiskiej
Maria S z m i d t
Mi^dzy. älegoriq i symbolem.
Cranice wielkiej metafory w romansie
barokowym
Ewa J a z d z e w s k a - G o l d s t e i n o w a
Z dziejöw wielkiej metafory. Vwagi o konatrukcji
„Oblezenia Jasnej
Gory Cz^stochowskiej"
Indeks nazwisk
7
11
31
57
75
97
119
137
151
INDEKS OSÖB
Abramowska Janina 135, 137, 138
Ajschylos 79, 83
Allen Carheron, Don 125
Anna Austriaczka (Habsburg), krölowa
polska, iona Zygmunta III Wazy 86
Arciszewski Krzysztof 87
Arystoteles (Stagiryta) 12, 13, 16—18, 20,
21, 23, 24, 31—40, 42—46, 48, 51, 53—
56, 69, 79, 96
Aubign6 Theodore-Agrippa, d' 84
Auerbach Erich 142
Augustyn Sw. (Aurelius Augustinus) 41
Awerroes (Averroes; wlasc. Ibn Ruszd)
39
Bachelard Gaston 126
Backvis Claude 149
Barthes Roland 122
Beda (zw. Venerabilis) 14
Berent Waclaw 96
Bernini Gian Lorenzo 74
Bialostocki Jan 74, 121
Biertkowski Tadeusz 78, 127
Birkowski Fabian 76
Black Max 19
BloAski Jan 63, 64, 66, 85
Boccaccio Giovanni 92
Borzymowski Marcin 75, 93, 113, 114
Boy-2elefiski Tadeusz zob. Zelenski Tadeusz Boy
Brett George Sidney 44, 52
Bruno Giordano 49
Brückner Aleksander 62, 90
Bujnicki Tadeusz 135
Buonaccorei Philippo (zw. Kallimach) 80
Butler Samuel 42
Capella Martianus zob. Martianus Felix
Capella
Cardano Girolamo 46
Carew Thomas 71, 73
Caussin Nicolas (Causinus Nicolaus) 14
Chassignet Jean Baptiste 84
Chodkiewicz Jan Karol 76
Cohen Jean 134
Conte Giuseppe 13, 44, 53
Corneille Pierre 125
Croce Benedetto 43, 45, 46, 48
Curtius Ernst Robert 79, 92, 127
Cycero (Marcus Tullius Cicero) 12, 16,
18—20, 22—24, 28, 37—40, 52, 54, 79,
83, 92
Cytowska Maria 81
Czachowska Jadwiga 137
Czartoryski Adam Kazimierz 52
Czerkasowa J. T. 98
Czubek Jan 139
Dante Alighieri 92
Dantyszek Jan 83
Dawydow Jurij 33, 34
De Bruyne Edgar 13
Demetriusz (Demetrios z Falci-oiiu) 16,
33, 36—39, 48, 52, 54
Demostenes 79
Diderot Denis 33
Dionizjusz (Dionizjos zHalikarnasu) 16,33
Dlugosz Jan 92
Dmochowski Franciszek Ksawery 125
Dobrzynska Teresa 11—30, 58, 63, 69, 96,
134
Domaniuk Kazimierz 144
Draminska-Joczowa Maria 41
Drewniak Stanislaw 76
Druzbacka Elzbieta 100, 106, 107, 112
Du Bartas Guillaume de Saluste 87
Durand Gilbert 130
Dürr-Durski Jan 87
Erazm z Rotterdamu (Desiderius Erasmus,
152
wlasc. Gerhard Gerhards) 14, 19, 22,
23, 25, 76
Ernesti lo Christ Theoph 16
Eurypides 79, 83
fivrard
l'Allemand (Eberhardus Allemanus) 14
Faleiiski Felicjan 89
Fal^cka Barbara 58—74
Faral Edmond 13
Ficino Marsiglio 49
Pijalkowski Tomasz 94
Florus Julius 87
Fonagy Ivan 62
Foucault Michel 41
Fredro Andrzej Maksymilian 76
Frejdenberg Olga Michajlowna 16
Frycz Modrzewski Andrzej 77—80
Galileusz (Galileo Galilei) 41
Gall Anonim 92
Galczynski Jan 75
Gasparow Michail Leonowicz 16
GawiAski Jan 101, 102, 109, 111, 114
Geoffroi de Vinsauf (Godfryd z Vinsauf;
Gaufridus de Vino Salvo) 13
Gloger Zygmunt 60
Gorynski Jan 75
Görnicki Lukasz 77, 78, 83, 95
Görski Jakub 16, 18—20, 22
Grabowiecki Sebastian 8, 84, 85
Graciän y Morales Baltasar 43, 44, 46, 49 '
Grochowski Stanislaw 84, 86
Grodecki Roman 92
Grodzicki Krzysztof 146
Grotowski Tobiasz 75
Grzeszczuk Stanislaw 66
Grz^dzielska Maria 105, 109, 142
Handke Ryszard 59
Hathaway Baxter 50
Henryk Walezj'^ (Valois), krol polski,
pö±n. kröl Francji (jako Henryk III)
78, 80
Heraklit z Efezu 53
Hermogenes z Tarsos, retor 12, 16
Hernas Czeslaw 63, 86, 90, 91, 95, 97
Heydenreich Titus 79
Hobbes Thomas 36
Holofernes, wödz kröla asyryjskiego 145
Homer 140
Homerski Jözef 143
Horacy (Quintus Horatius Flaccus) 12,
14, 16, 27, 33, 58, 79, 82, 83, 87, 89,
91, 96, 97, 99
Irzykowski Karol 137
Jan III Sobieski, kröl polski 77
Jan z Wiähcy 92, 93
Janicki Klemens (Clemens lanicius; Janicjusz) 81—83, 93
Januszowski Jan (Jan Lazarzowicz) 78
Jazdzewska-Goldsteinowa Ewa 137—150
Jedynak Stanislaw 94
Jezus Chrystus 142
Jezowski Wladyslaw Stanislaw 102
jQdrkiewicz Edwin 78, 80, 82
Jonasz, prorok izraelski 80
Kaczmarek Marian 76
Kallimach zob. Buonaccorsi Philippo
Karpinski Adam 97—118
KarpiAski Franciszek 52
KatuUus (Caius Valerius CatuUus) 79
Keckermann Bartlomiej 13, 21, 23, 29,
76, 84
Kielczewski Waclaw 75
Klein Robert 49, 52, 54
Kleiner Juliusz 107, 141
Kmita Piotr 81, 93
Knabe Peter-Eckhard 33, 44
Knapski Grzegorz (Cnapius) 15
Kochanowski Jan 15, 58, 65, 66, 69, 75,
80, 82, 83, 90, 94, 97, 102—104, 107, 114
Kochanowski Piotr 140, 147
Kochowski Wespazjan 80, 87, 103, 107,
114—116
Köhler Erich 45
Kordecki Augustyn 139—141,144,14p, 149
Korolko Miroslaw 78—80
Korwin Wawrzyniec (Laurentius Corvinus Novoforensis), 11, 27
Korzeniowski Jözef"85
Kot Stanislaw 97, 99, 101, 103—105, 109,
110, 113, 114
Kotarska Jadwiga 68, 70, 73, 91
Kotarski Edmund 75—96
Kromer Marcin 77, 78
Krökowski Jerzy 82
Kruszewska-Michalowska Teresa zob.
Michalowska Teresa
Krynski Stanislaw 42
Krzeczkowski Henryk 71
Krzewinska Anna 97
Krzycki Andrzej 80, 83, 93
153
Krzyzanowski Julian 65, 82, 85, 100, 102
Krzyzkiewicz Ignacy 20
Ksenofont 54
Kubacki Waclaw 78, 79, 92
Kukulski Leszek 88, 101
Kuraszkiewicz Wladyslaw 14
Kwiatkiewicz Jan 28, 44
Kwintylian (Marcus Fabius Quintilianus) 12, 16—18, 21—24, 29, 38, 39, 69,
99, 103
La Ceppede Jean 84
Lalewicz Janusz 62
Lausberg Heinrich 16, 103
Le Brun Laurentius 14, 30
Leon-Dufour Xavier 144
Lepszy Kazimierz 76
Lewanski Julian 62, 91
Lichaczew Dimitrij Siergiejewicz 141
Lipski Jan, z Lipia 98, 114
Lubomirski Stanislaw Herakliusz 78, 93
Lupus Rutilius 13
Lanowski Jerzy 83
Lawronowicz Woyna Maciej 75
Lepkowski Jözef 146
Maciejowski Bernard, kardynal 86
Madyda Wladyslaw 16, 19, 33, 35
Makota Janina 44
Maria, matka Chrystusa 87, 140—147, 149
Marino Jan Baptysta (Marino Giambattista) 62, 91
Martianus Feliks Capella 1^
Masen .Jakub (Masen Jakob; Masenius
Jacobus) 14, 27, 30, 44
Mateusz z Vendöme (Mattheus Vindocinensis) 14
Mayenowa Maria Renata 7, 8, 31, 75, 134
Mqczynski Jan 14, 15
Melanchton Filip (wlaäc. Philipp Schwarzerd) 84
Mere Antoine Gombaud 44
Miaskowski Kasper 80, 84, 86
Michalowska Teresa 64, 133, 146
Mickiewicz Adam 60, 142, 143
Miller Burchard 145, 146, 148, 149
Mojzesz 144
Montaigne Michel, de 44, 45
Morsztyn Hieronim 72, 73, 89, 90, 99, 100,
104—106, 108, HO, 124
Morsztyn Jan Andrzej 8, 58, 63, 89, 91,
101
Morsztyn Zbigniew 58, 68—70, 87, 88, 104,
111
Mosdorf Jadwiga 82
Murry J. Middleton 31
Myszkowski Piotr, bp krakowski, podkanclerzy koronny 81
Naborowski Daniel 58, 62—65, 67, 87, 89,
99, 112
Nicole Pierre 29
Nieznanowski Stefan 86
Nowodworski Bartlomiej 76
Odymalski Walenty 139, 142
Opalinsld Krzysztof 66
Opitz Martin 8
Orzechowski Stanislaw 77, 78
Otwinowska Barbara 31—57
Owidiusz (Publius Ovidius Naso) 14, 83,
89, 90, 91
Panofsky Erwin 121
Paprocki Bartlomiej 13
Pawel Pustelnik, sw. 141
Pawel z Krosna 81
Pawlowski Krzysztof 75
Pelc Janusz 56, 66—68, 88, 97, 104, 133,
139, 148
Pellegrini Matteo 45, 48
Peters R. S. 44
Petrarca Francesco 89, 91
Piaton 33, 35, 53, 54
Plezia Marian 16, 92, 102, 140
Plachecki Marian 96
Poclraza-Kwiatkowska Mai-ia i>9, 126, 127
Pollak Roman 76, 93, 95, 113, 119
Pomian Krzysztof 33
Pontanus Jacobus (Spanmüller Jakob) 14
Potocki Waclaw 80, 87, 88, 94, 98, 99, 101,
106, 108—110, 112, 114
Powodowski Hieronim 80
Prejs Marek 140, 147, 149
Preminger Alex 43
Propercjusz (Sextus Propertius) 89, 91
Pseudo-LonginoB 19, 33, 36—39, 54, 96
Radau Michal 16
Radermacher Ludwig 39
Radziejowski Hieronim 144
Radziwill Janusz 87
Radziwill Mifcolaj Krzysztof
75
Rej Mikolaj 66, 94
„Sierotka"
164
Renoir Auguste 121
Richards Ivor Armstrong 42
Romanus Aquila 14
Rousset Jean 41
Rudomina Andreas 87
Rufianus Julius 14
Ruthven K. K. 41, 42
RybiÄski Jan 103, 113
Rykaczewsfci Erazm 37
Rymarkiewicz Jan 86
Rynduch Zbigniew 12, 84
Szmidt Maria 119—135
Szymonowic Szymon 83, 93, 94
Tasso Torquato 41, 140, 147
Tatarkiewicz Wladyslaw 13, 26, 29, 36,
46, 53, 139
Tazbir Janusz 78
Teofrast (Teofrastos) 48
Tesaiu-o Emanuele 13, 17, 36, 42—44, 53,
55, 138, 139
T^zyfiski Jan Baptysta 75
Tomkiewlcz Wladyslaw 148
Trebnic S t a n i ^ w 76
Trembecki Jakub Teodor 62, 64, 66, 68,
70
Turowski Kazimierz Jözef 103
Twardowski Kasper 101, 103, HO, 112,
113
Twardowski Samuel 93, 119, 131
Saint-Denis E., de 79
Sajkowski Aloizy 12, 27
Sarbiewski Maciej Kazimierz 12, 13, 15,
16, 25, 26, 42, 46, 48, 55, 58, 71, 80,
87, 102, 108, H l , 122, 128, 132, 140
Sarnowska-Temeriusz Elzbieta 7—9, 12,
56, 63, 67, 122, 125, 134, 137
Scaliger lulius Caesar (Scaligero Giulio
Ulhnann Stephen 42
Cesare; wlaäc. Giulio Bordone della
ü
r b a n VIII, papiez 27
Scala) 14, 19, 22, 23, 64
Schlauch Margaret 127
Seneka Mlodszy (Lucius Annaeus Sene- Veierus Nicolaus 87
Vettori Pietro 42, 72
ca) 14, 79, 83
Sigoniusz Karol (Sigonio Carlo; Sigonius
_ Warren Augustin 127
Carolus) 13
Weiher J a k u b 76
Silesius Angelus (Johannes Scheffler) 8
Weinberg Bemard 12, 26, 32, 39
Sinko Tadeusz 12, 16, 33, 43, 96
Weinrich Harald 59
Sito Jerzy Stanislaw 71
Weintraub Wiktor 66, 69
Skarga Piotr 77—80
Wejher Jan 76
Skimina Stanislaw 15, 16, 46, 71, 102, 140
WeUek Ren6 127
SlawifisM Janusz 119, 120, 130, 135, 137, Wergiliusz (Publius Vergilius Maro) 14,138
97, 108, 140
Slupski Stanislaw 102, 108
Winniczuk Lidia 79
Smereka Jan 93
Witkowska Alina 95
Soarez Cyprian (Soarius) 13,14, 20
Wladyslaw IV Waza, kröl polski 93
Sokolowska Jadwiga 8, 12, 58, 87, 99
Wolf G. 79
Solikowski Jan Dymitr 77, 78
Sponde Jean, de 84
Zablocki Stefan 12, 13, 30, 42, 44, 45, 72
Sprovius Stanislaus 93
Zamoyski Jan 86
SrzedziAski Zygmunt 76
2!bylitowski Andrzej 75, 99, 105, HO
Stacjusz (Publius Papinius Statius) 91
Zgorzelski Andrzej 67, 73
Staff LeopoW 80
Zgorzelski Czeslaw 60
Stanislawska Boienna 83
Zimorowic Szymon 89—91
StarowolsW Szymon 76
Zygmunt August, kröl polski 78
Stawecka Krystyna 128
Zygmunt III Waza, kröl polski 75, 76
Stefanowska Zofia 143
Strozzi Giovambatista 125
Zabicki Zbigniew 142
Strzalkowa Maria 84
Zelefiski Tadeusz Boy 45, 66
Sturm Jan (Sturm Johannes) 13, 14, 23,24 Zukov^ka Kazimiera 58, 87, 99
SzarzyAski S^p Mikolaj 8, 64, 84, 85, 89
ZukoTOsM Kazimierz 52
Szczerbicka-Sl^ Ludwika 93, 95, 139
Zulawski Julian 71
^."öG
IpOLSKA AKADEMIA NAUK • INSTITUT BADAN LITERACKICH
POGRANICZA
I KORESPONDENCJE
SZTUK
Studia pod redakcjq
TERESY ClESLIKOWSKIEJ
i JANUSZA SLAWINSKIEGO
WROCLAW • WARSZÄWA • KRAKOW • G D A N S K
ZAKLAD NARODOWY IMIENIA OSSOLINSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1980
INDEKS NAZWISK
Opracowala
Izabela
Adh6mar Jean 168
Adorno Theodor W. 50—51, 94, 95, 108,
262—263
Agapow Boris Nikolajewicz 281
Ajschylos (Eschyl) 65
Albce Edward 60
Alberti Leone Battista 171
Albinoni Tomaso 73
Aleksander III Wielki, kröl macedonski 51
Alembert Jean Le Rond d' 195, 197
Aleotti Giovan Battista 131
Allegri Antonio zob. Correggio
AUevy-VIala Marie-Antoinette 135
Allio Ren6 129 .
Alunno Francesco 167
Amiel Henri-Frederic 65—66, 76
Apollinaire Guillaume (wlasc. Wilhelm
Apolinaris Kostrowicki) 250—252, 254
Aragon Louis 213
Arcangeli Francesco 202—203
Aretino Pietro (wlasc. Pietro Bacci) 165—
176
Armin Ludwig Joachim von, zwany
Achim 192
Arystokles zob. Piaton
Aslan Odette 138
Asnyk Adam 77
Aspetti Tiziano 167
Aubignac Frangois H6delin d' 132
Bacci Pietro zob. Aretino Pietro
Bacciarelli Marcello 155—156
Bach Johann Sebastian 58, 65, 73
Bachtin Michail Michajlowicz 111—114,
153, 222
Bacon Francis 91
Badt Karl 210
Bailbe Joseph-Marc 80
Balcerzan Edward 21—39, 63, 138, 267
Jarosinska
Balmont Konstantin Dmitrijewicz 100
Balzac Honore de 97—98
Banach Jurand 120
Barannikow Aleksiej Piotrowicz 41
Baranczakowa Anna 50, 78, 104
Barbaro Daniele 167
Bargielski Zbigniew 55—56
Barocchi Paola 171
Barr Alfred H., jr 90
Barrere Jean-Bertrand 184
Barthes Roland 10—11, 127, 217, 221, 224,
231—232, 234
Bartök B61a 68
Barycz Henryk 155
Baterowicz Marek 254
Battisti Eugenio 169
Baudelaire Charles 24, 29, 38, 55, 199, 260
Baudouin de Courtenay J a n 271
Bazin Andr6 279
Beauduin Nicolas 262—264
Beethoven Ludwig van 51, 57—61, 65—
68, 80, 108, HO
Bekker Paul 95
Benveniste Emile 124, 25P,, 261. 266
Benz Richard 201
Bereza Aleksander 120
Berg Alban 73, 91, 94, 98
Berger Karol 68
Berio Luciano 228
Berlioz Hector 74—75, 90
Bernstein (Bernsztejn) Siergiej Ignatijewicz 272
Bettetini Gianfranco 12
Beyle Marie Henri zob. Stendhal
Bharata 4 1 - ^ 2
Bialostocka Jolanta zob. Maurin-Bialostocka Jolanta
Bialoszewski Miron 29, 32—33, 63—64,
214, 250
286
Indeks
Bielski Marian (pseud.) zob. Peiper Tadeusz
Bielyj Andriej (wlasc. Boris Nikolajewicz Bugajew) 78, 100, 271
BieAka Maria Olga 138
Bierdiajew Nikolaj Aleksandrowicz 100
Bill M. 101
Bjurström Per 134
Blake William 199—200, 203
Blankenburg Friedrich von 196
Bloom Harold 281
Blawatskaja Jelena Pietrowna 100
Blök Aleksandr Aleksandrowicz 100
Blonska Wanda 231
Blonski Jan 59, 105, 213, 217
Boccamazzo D. 175
Böcklin Arnold 74
Bogatyriew Piotr Grigorijewicz 232—233,
272
Böhme Jacob 191, 198
Boito G. 175
Bolecki Wlodzimierz 111—112
Boltzmann Ludwig Eduard 92
Bonaparte Napoleon zob. Napoleon I,
cesarz Francuzöw
Borges Jorge Luis 192
Börsch-Supan Helmut 192, 201
Botticelli Sandro (wlasc. Alessandro di
Mariano Filipepi) 265
Brach Jolanta 142
\ Brahms Johannes 59, 65, 71
Brandwajn Rachmiel 136
Brandys Kazimierz 63
Brentano Clemens 192—193, 197—199,
201
Breton Andre 30
Brik Osip Maksimowicz 272
Broch Hermann 93
Brodzinski Kazimierz 160
Brook Peter 141
Brookes Ewa zob. Miodonska-Brookes
Ewa
Brown C. S. 67, 70, 78
Brunelleschi (Brunellesco) Filippo 203
Brydak Wojslaw 60
BrzQkowski Jan 262, 265, 268—269
Buchner Antoni 68
Buczkowski Leopold 213—228
Bugajew Boris Nikolajewicz zob. Bielyj
Andriej
Buonarotti Michelangelo zob. Michal
Aniol
nazwisk
m
Burroughs William 213, 214
Bursa Andrzej 30—31
Butor Michel 59, 112—113, 213
Buzzati Dino 230, 254
Byron George Gordon Noel 70
Byrski Maria Krzysztof 42
Caliari Paolo zob. Veronese
Camesasca Ettore 165, 168
Canziani F. 236
Caravaggio (wlasc. Michelangelo Merisi
da Caravaggio) 203
Carlyle Thomas 223
Cassat Mary 209
Castelvetro Lodovico 130
Cavalcaselle Giovan Battista 167
Celan Paul 78
Gepan Oskar 214
Cervantes Saavedra Miguel de 70, 192
C6zanne Paul 30, 35, 206—211
Chapelain Jean 130
Chausson Ernest 87
Chlebnikow Wielemir (wlasc. Wiktor
Wladimirowicz Chlebnikow) 38, 274
Chlopecki Andrzej 72
Chodkowski Robert 129
Chopin Fryderyk 96, HO, 121, 260
Chwistek Leon 264, 268
Ciceri Eugene 135
Cieslikowska Teresa 5—6, 215
Cieslikowski Siawomir 41—42
Condivi Ascanio 169
Conrad Joseph (wlasc. Jözef
Teodor
Konrad Korzeniowski) HO
Corneille Pierre 136
Corot Jean Baptiste Camille 260
Correggio (wlaäc. Antonio Allegri) 177—
179, 181
Corvino A. 170, 173
Couperin Frangois, zwany Le Grand 69,
71
Courbel Jean Desir6 Gustave 260
Craig Edward Gordon 29
Crowe Joseph Archer 167
Crumb George 75
Culler Jonathan 224—225
Cuyp Aelbert 78
Czajkowski Piotr Iljicz 70, 72
Czartoryska Urszula 213, 221
Czechow Anton Pawlowicz 23
Czechowicz Jözef 52
Czerminska Malgorzata 26, 257
Indeks
[3]
nazwisk
C z e r u ü w 1. A. 271
C z y z e w s k i T y t u s 262, 264—266
D a g u e r r e J a c q u e s 135
D a H o l l a n d F r a n c i s c o zob. F r a n c i s c o d e
Hollanda
D a i c h e s D a v i d 108
D ' A l o m b e r t J e a n L e R o n d zob. A l e m b e r t J e a n L e R o n d d'
D a l l a p i c c o l a L u i g i 75
Da L o n g i a n o F a u s t o zob. Kausto d a
Longiano
D a n e k D a n u t a 112, 114, 215
D a q u i n ( d ' A q u i n ) L o u i s C l a u d e 69
D a u d e t L e o n 105
D a v i d C l a u d e 193
D a Vinci L e o n a r d o zob. L e o n a r d o da
Vinci
D n b r o w s k i F l o r i a n 68
D e b u s s y C l a u d e A c h i l l c 63, (iii, 71, 80,
87, 9 1 , 94, 262
D e l a c r o i x E u g e n e 55, 177, 186, 187
Del Giallo J a c o p o zob. J a c o p o del G i a l lo
D e l l a R o v e r e G i u l i a n o zob. R o v e r e G i u l i a n o della
Del P i o m b o S e b a s t i a n o zob. Piomtao S e b a s t i a n o del
Del V a s t o Alfonso d ' A v a l o s zob. V a s t o
Alfonso d ' A v a l o s , m a r k i z del
Denis M a u r i c e 28
D e r r i d a J a c q u e s 222, 225—226
Dqbicki H e n r y k
zob. Z y m o n - D ( ; b i c k i
Henryk
DQbnicki .-Vntoni 132
D i d e r o t D e n i s 192, 195, 197
Di S o m i L e o n e zob. S o m i L e o n e di
D o d e r e r H e i m i t o v o n 106, 109
D o e s b u r g T h e o v a n (w)asc. C h r i s t i a n
K ü p p e r ) 254
D o l a t o w s k a K r y s t y n a 206
Dolce L o d o v i c o 165—167, 169—171, 173—
176
D o n a t o E u g e n i o 222
Dorfles Gillo 228
Dos P a s s o s J o h n 213
Dostojewski F i o d o r M i c h a j l o w i c z H l —
112
Dowson E r n e s t C h r i s t o p h e r 97
D u j a r d i n E d o u a r d 103, 105, 109
Duka.s P a u l 67, 70
D ü r e r A l b r e c h t 19ü
2« 7
D u r i s i n Dionyz 258—260, 264
D u v i g n a u d J e a n 228
D z i e k o n s k i Jözef B o h d a n 183- -184
D z i e r z k o w s k i Jözef 183
Eco U m b e r t o 10—11, 215, 217, 227, 235—
236
E g g e b r e c h t H a n s H e i n r i c h 88
E i m e r t H e r b e r t 98
E i s e n s t e i n S i e r g i e j Michajlowicz 162, 271,,
277, 278, 280—283
E j c h e n b a u m Boris Michajlowicz 23, 77,
214, 272, 274—279, 282—283
Eliot T h o m a s S t e a r n s 104, 213
E n s o r J a m e s 89
E p s t e i n J e a n 263, 264
E r n s t M a x 213
E s c a l F . 258
E s c h y l zob. Ajsehylos
E s t r e i c h e r K a r o l 264
E u s t a c h i e w i c z L e s l a w 222
F a b r i n i G i o v a n F r a n c e s c o 165—166
F a l k i e w i c z A n d r z e j 217
F a u r e G a b r i e l 59
F a u s t o d a L o n g i a n o 169
F e i f f e r J u l e s 230—231
F e k s o w i e (krypt.) zob. J u t k i e w i c z S. I.,
K o z i n c e w G. M., T r a u b e r g L. Z.
F i e g u t h Rolf 145
F i l i p e p i A l e s s a n d r o di M a r i a n o zob. B o t ticelli S a n d r o
F i l i p o w i c z K o r n e l 207
F i n k o U l r i c h 184
F l a u b e r t G u s t a v e 260
F l a x m a n J o h n 203
F l e t c h e r J o h n G o u l d 78
F l o r e n s k i j K. P . 274
F l o r e n s k i j P a w i e l A l e k s a n d r o w i c z 274
F o r n a r i n a (wlasc. M a r g a r i t a ) , u k o c h a n a
i m o d e l k a R a f a e l a 197
F r a n c a s t e l P i e r r e 232, 235
F r a n c e s c a P i e r o d e l l a 171
F r a n c i s c o d e H o l l a n d a 169
F r a n c k C 6 s a r 59
F r a n c o B a t t i s t a 174, 176
F r a n c o Niccolö 169
F r a n k J o s e p h 263
F r e e d b e r g S y d n e y J o s e p h 173
F r e j b e r g L. A. 25
F r e u d S i g m u n d !12. 197
388
Indeks
Friedrich Caspar David 185, 187—189,
192, 198, 201, 203
Frycie Stanislaw 207
Frye Northrop 87
Furttenbach Joseph 132—134, 136
Fuseli Henry (wlasc. Johann Heinrich
Füssli) 199
Füssli Johann Heinrich zob. Fuseli Henry
Gacki Stefan Kordian 264
Gaffe R. 180
Gainsbourough Thomas 260
Galczynski Konstanty Ildefons 21
Gasquet Joachim 209
Gauguin Paul 46—47, 54, 55
Gauthier Th^ophile 135, 185
Gauthiez Pierre (Pierre-Gauthiez) 167
Gaye G. 170
Gensfleisch Johannes zum Gutenberg
zob. Gutenberg Johann
George Stefan 97
Gericault Theodore 177, 186, 187
Gide Andr6 103, 106
Giedion-Welcker C. 101
Gille Jean Charles 57
Giraud Albert Kayenbergh 93
Glowinski Michal 65—81, 106—107, 109,
225, 258, 266
Godard Jean-Luc 228
Godlewska Maria 60, 103
Goethe Johann Wolfgang von 55, 67, 70,
71, 196—197, 201
Gogh Vincent van 89
Gogol Nikolaj Wasiljewicz 202, 277
Gombrich Ernst Hans 168, 172
Gombrowicz Witold 57—58
Gomolicki Leon 229—230, 234
Gomulicki Juliusz Wiktor 27
Gonzaga Federico 173
Görres Joseph von 198—199
Gouhier Henri 131
Goya y Lucientes Francisco de 45, 48
Görnicki Wieslaw 234
Görski Konrad 54, 56—57
Grabska Elzbieta 35, 37, 195, 213
Gribkow W. S. 26
Grigson Geoffrey 200
Grochowiak Stanislaw 107
Grottger Artur 177, 180, 185—186
Grzenkowicz Izabella 68
Gumilew A. 44
nazwisk
[i]
Gutenberg Jan, wydawca 196
Gutenberg Johann (wlasc. Johannes
Gensfleisch zum Gutenberg) 236
Gütersloh Albert Paris von (wlasc. Albert Conrad Kiehtreiber) 93, 228
Guze Joanna 24, 113
Habakuk, prorok judzki 71
Habsburgowie, dynastia (linia austriacka) 91, 93
Haderman P. 258
Haendel (Händel) Georg Friedrich 55
Haenigsen Harry 242
Hanslick Eduard 85
Harasymowicz Jerzy 38
Hardenberg Friedrich Leopold von zob.
Novalis
Hartleben Otto Erich 95—96
Hartwig Julia 254
Hatzfeld Helmut 260
Haydn Joseph 69
Heidegger Martin 134
Helman Alicja 7—20, 275
Henry Charles 100
Herbert Zbigniew 21, 33, 35—36
Herriman George 234—235
Herrmann Wolfgang 195
Hirsch Eric D., jr 261, 268
Hoch Hannah 228
Hoffmann Ernst Theodor Amadeus 54—
55, 72
Hoffmann Werner 198, 203
Hofmannsthal Hugo von 91—93, 95
Hogarth Burne 240
Hogarth William 194
Holbein Hans, mlodszy 196
Holt Elizabeth Gilmore 194
Honda W. 41, 45
Honegger Arthur 75
Hopfinger Maryla 12, 258, 268
Horacy (Horatius Flaccus Quintus) 26—
27, 173—174, 195, 197
Hrynkowski Jan 265—266
Hugo Victor 70, 137, 160—161, 184—185
Hummel Jerzy 106
Huret Jules 100
Huxley Aldous 60, 103—105, 109, 112
Ingarden Roman 32, 36, 48, 118, 178
Ingres Jean Auguste Dominique 203
Irzykowski Karol 263—264, 266
Isokrates (Isokrätes) 2ö
Indeks
Iwanow Wiaczeslaw Iwanowicz 100
Iwanow Wiaczeslaw Wsiewolodowicz 23,
38, 125, 263, 280—283
Iwaszkiewicz Jaroslaw 61—63, 80—81,
106, 109—110, 263
Iwaszkiewiczowa Anna z Lilpopöw HO
Iwaszkiewiczöwna Helena 106
Izokrates zob. Isokrates
Jacopo del Giallo 167
Jähnig K. W. 192, 2i01
Jakobson Roman Osipowicz 28, 232—233,
257—258, 272
Jakubinskij Lew Piotrowicz 272
James David Gwilym 200
Janicka Krystyna 221
Janik Allan S. 93
Janik Stanislaw 15
Jankowski Jerzy 265
Jankowski Zbigniew 30
Janos Leo 231
Janus Elzbieta 221, 261
Jarocinski Stefan 69, 83—101
Jasienska Renia 63
Jasienski Bruno 21—22, 63, 263, .267
Jäwlensky Aleksiej 90
Jaworskaja Nina Wiktorowna 26
Jeanneret Charles Edouard (Le Corbusier) 267
Jean Paul (wlasc. Joharm Paul Friedrich Richter) 191, 192, 194, 197, 199
Joffre Joseph Jacques Cesaire 249
Joyce James 103, 105, 108, 109, 213,
252—253
Juszczak Wieslaw 177, 186, 189, 200
Jutkiewicz Siergiej losifowicz 278
Kabatcowa Krystyna 254
Kaczorowska Barbara zob. Kröl-Kaczorowska Barbara
Kadynska-Szajnert Danuta 41—48
Kahnweiler Daniel-Henry 90
Kalinowski Witold 141
Kandinsky Wassüy 54, 55, 99—101
Kantor Tadeusz 228
Karbowska Jolanta 232
Kariowicz Mieczyslaw 70, 75
Karol V Habsburg, cesarz rzymski narodu niemieckiego 174
Karphiski Wojciech 136
Kasprowicz Jan 78
nazwisk
289
Kely Wall 242
Kemp Wolfgang 172
Keynes Geoffrey 200
Kiehtreiber Albert Conrad zob. Gütersloh Albert Paris von
Kierkegaard Seren Aabye 29
Kirchner Ernst Ludwig 90
Kirchner Hanna 215
Kirienko-Woloszyn
Maksimiljan
Aleksandrowicz zob, Woloszyn Maksimiljan Aleksandrowicz
Klaczko Julian 177, 186
Klages Ludwig 89
Klee Paul 54, 55
Kleiner Juliusz 144, 177, 186
Kloskowska Antonina 232
Kmita Jerzy 232
Knowles James Sheridan 199
Kohlberger H. 116
Kolek Leszek 103
Kolodynski Jan zob. Mazepa
Konfucjusz (wlasc. Kung-Ciu) 93
Konicka Hanna zob. Ksi^zek-Konicka
Hanna
König-Krasinska Ewa 108, 240
Konopnicka Maria 77
Kopernik Mikolaj 203
Kordzikowska Aleksandra 66
Körner Christian Gottfried 199
Korzeniewski Bohdan 136
Korzeniowski Jözef 160
Korzeniowski Jözef Teodor Konrad zob.
Conrad Joseph
Kossak Jerzy H
Kostrowicki Wilhelm Apolinaris zob.
Apollinaire Guillaume
Kowalczykowa Alina 160, 177—190, 193
Kowalik W. 143, 162
Kowzan Tadeusz 124
Kozincew Grigorij Michajlowicz 277,
278
Kracauer Siegfried 279
KrasiAska Ewa zob. König-Krasinska
Ewa
KrasiAski Zygmunt 177, 186
Kraus Karl 93
Kreczmar Agnieszka 108
Kröl Aleksander 155
Kröl-Kaczorowska Barbara 131
Kruczonych Aleksiej Jelisiejewicz 274
Krzemieniowa Krystyna 183, 192, 194
Ksi^zek-Konicka Hanna 12, 16
290
Indeks
Kuncewiczowa Maria 59
Kung-Ciu zob. Konfucjusz
Küpper Christian zob. Doesburg Theo
van
Kurecka Maria 59, 112
Kurek Jalu 262
Kustrzeba Ireneusz 261
Kuäniewicz Andrzej 214
Kuzma Erazm 257—269
Kwiatkowska Maria zob. Majewska-Kwiatkowska Maria
Kwiatkowska Maria zob. Podraza-Kwiatkowska Maria
Kwiatkowski Jerzy 30, 80
Lalewicz Janusz 223, 232
Lamartine Alphonse de 70, 184—185
Langer Susanne Knauth 9—10, 13—14,
17
Latusek Adam 43
Laugier Marc-Antoine 194—195
Lea H. A. 258
LechoA Jan (wla;§c. Leszek Serafinowicz)
21
L e d e r e H. 131
Le Corbusier zob. Jeanneret Charles
Edouard
Lee R. W. 173
Lefebvre J. 117—118
Leger Fernand 26
Lenartowicz Teofil 77
Lenau Nikolaus (wlasc. Nikolaus Franz
Niembsch von Strehlenau) 70
Leonardo da Vinci 30, 172, 265
Lersch T. 171
Lescure J. 179
Lesman Stanislaw Boleslaw zob. Lesmian Boleslaw
Lessing Gotthold Ephraim 26—27, 29,
35, 210, 211
Leämian Boleslaw (wlaäc. Stanislaw Boleslaw Lesman) 52
Levin Harry 68
L6vi-Strauss Claude 124, 218—219
Ligeti György 14
Lilpopöwna Anna zob. Iwaszkiewiczowa
Anna
Linde Samuel Bogumil 196
Linn6 Carl von zob. Linneusz
Linneusz (wlaäc. Carl von Linn6) 257
LipiAski Jacek 136
Lipski Jan Jözef 211
nazwisk
[6]
Lissa Zofia 55, 72—74, 215, 227
Liszt Ferenc 67, 70, 72, 74, 90, 91
Lomazzo Giovanni Paolo 174
Loni 175
Loos Adolf 93, 100
Lorentz Stanislaw 155
Loti Pierre (wlaäc. Julien Viaud) 260
Lotto Lorenzo 171
Luciani Sebastiano zob. Piombo Sebastiano del
Ludorowski Lech 113
Lanowski Zygmunt 60
LapiAski Zdzislaw 205—211
Lawniczak Wlodzimierz 236
Lotman Jurij Michajlowicz 23, 25—26
Lukasiewicz Jacek 30
Lunaczarskij Anatolij Wasiljewicz 28—29
Mach Jolanta 237
Mac I. L. 26
Macksey Richard 222
Mac Luhan Marshall 227
Macpherson James (Osjan) 70, 192
Mahler Gustave 58, 91—92 '
Majakowski Wladimir Wladimirowicz
252, 274
Majewska-Kwiatkowska Maria 131
Makota Janina 257
Makowiecki Tadeusz 49, 57, 78—79
Malcharek Miroslaw 254
Malewicz Kazimierz 33, 35—36, 101, 203
Mallarme Stephane 250
Manet Edouard 260
Mannheim Karl 85
Mann Thomas 53—54, 57—59, 79—80,
103—106, 108—109, 111—113
Manuzio Paolo 171
Manzoni Alessandro 160
Marc Franz 30
Marcolini Francesco 165
Marek George Richard 51
Margarita zob. Fornarina
Maria (pseud.) zob. Brentano Clemens
Maria Stuart, krölowa Szkocji 149
Marinetti Filippo Tommaso 248—250, 254
Markiewicz Henryk 25, 260
Marks Karol zob. Marx Karl
Marx Karl 112
Matejko J a n 34
Matisse Henri 26—27, 30, 54, 90, 203, 265
Matuszewski Ignacy 177, 186
[7]
Indeks
Matuszewski Ryszard 39
Maurin-Bialostocka Jolanta 27
May Mia 266
Mayenowa Maria Renata 23, 215, 221,
261
Mazepa (wlasc. J a n Kolodynski) 67
Mazzola Francesco, zwany Parmigianino
168, 173
Mazzuchelli Giovanni Maria 165, 172
McDowell J. H. 132
Medyceusze (Medici), r6d 168
Mendelssohn Bartholdy Felix 49, 67—68,
70, 71, 75
Merezkowski Dymitr zob. Mieriezkowskij Dmitrij Siergiejewicz
Merisi da Caravaggio Michelangelo zob.
Caravaggio
Messiaen Olivier 70, 71
Meszchedi 34
Metz Christian 10—12, 19
Meyer Herman 147
Meyer Leonard B. 65, 68, 87
Michalski Krzysztof 134
Michal Aniöl (wlasc. Michelangelo Buonarotti) 166, 168—176
Micinski "Tadeusz 78
Mickiewicz Adam 183, 206
Mieriezkowskij Dmitrij
Siergiejewicz
100
Mi^dzyrzecki Artur 254
Milosz Czeslaw 30, 200—201
Mine Zara G. 73
Minor J. 191
MiodoA.ska-Brookes Ewa 142
Misiek Ryszard 117
Mittelstadt Kuno 46
Mittenzwei Johannes 104—105
Mlodozeniec Stanislaw 21, 259, 262, 266
Mochnacki Maurycy 160
Modzelewska Natalia 111
Moliterni Claude 239—241
Moncelet Christian 71
Monet Claude 206
Mondrian Piet 101, 203
Morawska Hanna 35, 213
Morawski Stefan 215
Morosini Marcantonio 171
Morris Charles 235
Mozart Wolfgang Amadeus 55, 61, 65, 67
Mukafovsk^ Jan 24, 34, 58, 90, 104
Mukerjee Subodh Chandra 41
Müller A. 192
nazwisk
291
Munch Edvard 89
Munro Thomas 257, 259
Musil Robert 92, 93
Naganowska Irena 106
Naganowski Egon 106
Nalimow W. W. 10, 261
Napoleon I (Napoleon Bonaparte), cesarz
Francuzöw 51
Natanson Wojciech 135
Neron (Nero Claudius Caesar), cesarz
rzymski 196
Neuhaus Henryk (Gienrich Gustawowicz
Nejgauz) 50
Newton Isaac 200
Nicoll AUardyce 132
Nielsen Asta 265
Niemojowska Maria 104
Nietzsche Friedrich Wilhelm 69, 70, 89
Norwid Cyprian Kamil 27, 248—249
Novalis (wlaäc. Friedrich Leopold von
Hardenberg) 191, 198—199, 201
Nycz Ryszard 213—228
Nyholm Esther 171
Oberhuber Konrad 174
Oehme Ernst Ferdinand 185, 188
Opalski Jözef 49—64, 78
Orgelbrand Samuel 196
Osjan zob. Macpherson James
Ossowski Stanislaw 87
Owczarek Bogdan 218
Ozenfant Am6d6e 267
Paderewski Ignacy Jan 117
Paganini Niccolö 121
Palmer Samuel 200
Panofsky Erwin 237
Pappenheim M. 95
Parmigianino zob. Mazzola Francesco
Pasolini Pier Paolo 11
Path6 Charles 266
Pathö Emile 266
Pavis Patrice 123—125
Peiper Tadeusz (pseud. Marian Bielski)
38—39, 51—53, 58, 76, 259, 262—264,
266—267
Penderecki Krzysztof 68, 75
Pergolesi Giovanni Battista 72
Pertile E. 165, 168
Peter R. 87
Petrarca Francesco 98
Petrini A. 115—116, 118
292
Indcüs uazTOisk
Piaget Jean 11
Piatigorskij Aleksandr M. 23
Picasso Pablo 28, 30
Piereewa T. 207—208
Piero della Francesca zob. Francesca
Piero della
Pierre-Gauthiez zob. Gauthiez Pierre
Pietrow W. M. 26
Pilniak Boris Andriejewicz (wlasc. Boris Andriejewicz Wogau) 213
Pino Paolo 170—171, 174
Piombo Sebastiano del (wlasc. Sebastiano Luciani) 167
Pisarenko Olgierd 56, 72
Pisarkowa Krystyna 216
PiwiAska Marta 213
Piaton (wlasc. Arystokles) 33, 84
Pociej Bohdan 70
Podraza-Kwiatkowska Maria 76
Poe Edgar Allan 202
Polanowski Tadeusz 60
Polheim Karl Konrad 183, 194—195, 199,
201—203
Politzer Heinz 106
Poliwanow Jewgienij Dmitrijewicz 272
Pollak Seweryn 39
Pomorska Krystyna 274
Poniatowski Stanislaw August zob. Stanislaw August Poniatowski, kröl polski
Popovi<5 Anton 257
Poprz^cka Maria 177, 195, 237
Pound Ezra Weston Loomis 213
Poussin Nicolas 203
Praz Mario 185
Prek Franciszek Ksawery 155, 157
Prince Morton 92
Princianense Francesco 173
Privat K. 191, 198
Prokop Jan 35, 76, 107, 215
Propp Wladimir Jakowlewicz 234
Proust Marcel 57, 59, 78, 80, 103, 105
Pröchnicki Wlodzimierz 162
Przerwa Tetmajer Kazimierz zob. Tetmajer Kazimierz Przerwa
Przybos Julian 21, 31—32, 46—47, 52,
205—211, 259, 262, 265
Przybylski Ryszard K. 229—243
Pszczolowska Lucyila 23
Pudowkin Wsiewolod Illarionowicz 278
Puszkin Aleksandr Siergiejewicz 281
PychyAska Malgorzata 42—43
[8]
Rachmaninow Siergiej Wasiljewicz 74
Racine Jean 136
Rafael (wlasc. Rafaello Santi)' 166—170,
173—176, 177, 179, 181, 195, 197, 265
Rameau Jean-Philippe 69
Raszewski Zbigniew 132
Ratajczak Dobrochna 129—139
Ravel Maurice 69, 70
Redon Odilen 54
Reizow Boris Gieorgijewicz 80
Rembrandt (wlasc. Rembrandt Harmenszoon van Rijn) 30—31, 203
Rewald John 209
Richter Johann Paul Friedrich zob. Jean
Paul
Riemann Hugo 85
Rilke Rainer Maria 35, 93, 97
Rimbaud Jean Arthur 55
Rimskij-Korsakow
Nikolaj
Andriejewicz 55
Rodin Auguste 30
Rolland Romain 54, 79
Romano "Giulio 168
Ronikier Michal 108
Rose Arnold Josef 91
Rosenblum Robert 201
Roskill Mark W. 165, 175
Rossetti Dante Gabriel (wlasc. Gabriel
Charles Rossetti) 265
Rossini Gioacchino Antonio 72
Rosso Fiorentino 168
Roszkowski Janusz B. 254
Rousseau Henri, zwany Celnikiem 22
Rovere Giuliano della 171
Rözewicz Tadeusz 37, 213, 228
Rubens Peter Paul 33
Rubinstein Artur 117
Runge Philipp Otto 183, 191, 198, 201
Runge, brat malarza 198
Russell Bertrand Arthur William 65
Ruttmann Walter 267
Rymkiewicz Jaroslaw Marek 35
RzepiAska Maria 54, 171
Sabasznikowa M. 100
Sabbatini Niccolö 132—133
Saint-Saens Camille 74
Salviati Cecchino (wlasc. Francesco de'
Rossi) 167, 168
Sansovino Jacopo 167, 173
Santi Rafaello zob. Rafael
Sartre Jean-Paul 112
m
Indeks
Saussure Ferdinand de 271
Sawrymowicz Eugeniusz 149
Scamozzi Vincenzo 131
Schäffer Boguslaw 72, 117, 227
Schapiro Meyer 180, 209—210, 240
Scher S. P. 67
Schiller Friedrich 190
Schlegel August Wilhelm 182
Schlegel Friedrich 182, 183, 192—194,
197—199, 201—203
Schneider Arthur von 201
Schnitzler Arthur 93
Schönberg Arnold 54, 68, 83, 91—101
Schopenhauer Arthur 54, 103
Schopenhauer Johanna, ur. Trosiener
201
Schubert Franz Peter 58, HO
Schumann Robert 72
Schuster P. K. 198
Sebyla Wladyslaw 78
Senancour fitienne Pivert de 72
Serlio Sebastiano 133, 134, 137
Serafinowicz Leszek zob. Lechon Jan
Shakespeare William 62, 65, 70, 75, 192
Shuster Joe 239
Siegel Jerome 239
Sienkiewicz Henryk 113
Sieradzki Ignacy 225
Signac Paul 54
Simonides z Keos 27
Skarzynski Jerzy 241
Skoczylas Joanna 225
Skriabin Aleksandr Nikolajewicz 8, 55,
100
Skrzynska Anna 72
Skucz.ynski .Tnnusz 141—163
SkwarczyAska Stefania 42, 107, 115
Slonimsky Nicolas 97—98
Slawinska Irena 129, 142
Slawihski Janusz 5—6, 24, 35, 104, 107,
109, 268, 273
Slomczynski Maciej 252
Slonimski Antoni 37, 63
Slowacki Juliusz 141—163, 177—182,
185—189
Soköl Lech 60, 124
Sokrates 66
Sollers Philippe 127
Solowjow Wladimir Siergiejewicz 100
Somi Leone di 132
Souriau Etienne 58, 260
Speroni Sperone 167, 171
nazwisk
293
Spohr Ludwig 65
Sprusinski Micha! 31, 108
Stachura Edward 214
Staff Leopold 80
Stanilewicz Maria 88
Stanislaw August Poniatowski, kröl polski 155
Stanuch Stanislaw 30
Starobinski Jean 136
Starzynski Juliusz 55
Steffen Hans 193
Steiner Rudolf 89, 93, ^9, 100
Stendhal (wlasc. Marie Henri Beyle) 160
Stern Anatol 263, 265
Sterne Laurence 192, 197, 199
Stieglitz 196
Stokes Adrian 209
Stradivarius (Stradivari) Antonio 121
Strauss Richard 28—29, 69, 70, 73, 91
Strawinski Igor Fiodorowicz 12, 61—62,
72, 94, HO
Str^k Andrzej 42—43
Strehlenau Nikolaus Franz Niembsch
von zob. Lenau Nikolaus
Strich Fritz 202
Strindberg August'60
Strozzi C. 167
Strurrock John 221
Strzeminski Wladyslaw 31
Stuart Maria zob. Maria Stuart, krölowa
Szkocji
Suliga Jan 41—48
Sulzer Johan George 196
Supan Helmut zob. Börsch-Supan Helmut
Swedenborg EmanucI 89, 98, 200 201
Szajnert Danuta zob. Kadynska-Szajnert
Danuta
Szczepanska Anita 232
SzczepaAski Tadeusz 271—283
Szekspir Wiliam zob. Shakespeare William
Szestow Lew Isaakowicz 100
Szklowskij Wiktor Borisowicz 214, 271—
272, 275, 278—281, 283
Szklowskij Wladimir Borisowicz 272
Szub Esfira Ilijniczna 278
Szulc Tadeusz 29, 53—54, 58, 78—79
Szyjkowski Marian 160
Szymanowski Karol 63, 72
Szymborska Wislawa 21, 33—34, 38
294
Indeks
Slösarska Joanna 41—48
Swiontek Siawomir 123—128
Swirko Stanislaw 153—155
Tanner Tony 214
Tarabukin Nikolaj 274
Taranienko Zbigniew 226
Taube Artur 50
Tetmajer Kazimierz Przerwa 78
Thiel Erika 26
Tieck Ludwig 183, 191, 198
Toeplitz Krzysztof Teodor 233, 238
Tolstoj Lew Nikolajewicz 105
Tomaszewskij Boris Wiktorowicz 271
Toporow Wladimir Nikolajewicz 23—24,
125
Torelli Giacomo 133, 135
Toscanini Arturo 51
Toulmin Stephen Edelston 93
Träger Claus 199
Trakl Georg 92
Trauberg Leonid Zacharowicz 277, 278
Traugutt Romuald 72
Trembecki Stanislaw 259
Treugutt Stefan 146
Trosiener Johanna zob. Schopenhauer
Johanna
Trzynadlowski Jan 115—121
Tshou-Kha-pa
(Tsong-Kha-Pa,
Lo-bzang), tybetaAski reformator religijny 43
Turner William (wlasc. Joseph Mallord
William Turner) 55, 177—182, 185—186,
189, 203
Turowski Andrzej 275
Tuwim Julian 77, 250—252
Tycjan (wlasc. Tiziano Vecellio) 166—
176
Tynianow Jurij Nikolajewicz 214, 275—
278, 281—283
Tytus (Titus Flavius Vespasianus), cesarz raymski 196—197
Ucello (wlasc. Paolo di Diono) 56
Ujejski Jözef 177, 180, 186
Ulrich Leon 62
Uspienskij Boris Andriejewicz 23, 221,
261
Valdauro Bernardo 170
Van den Haag Ernest 231—232, 239
nazwisk
[10]
Van Doesburg Theo zob. Doesburg Theo
van
Van Gogh Vincent zob. Gogh Vincent
van
Varchi Benedetto 171
Vasari Giorgio 166—170, 172, 174, 175
Vasto Alfonso d'Avalos, markiz del 167
Vecellio Tiziano zob. Tycjan
Vidier Georges 130—132
Verdonne M. 258
Verlaine Paul 55, 77, 260
Vernet Horace 177
Veronese (wlasc. Paolo Caliari) 55, 177,
179, 185—186
Viala Marie-Antoinette zob. Allevy-Viala
Marie-Antoinette
Viaud Julien zob. Loti Pierre
Vico Enea 168
Vinci Leonardo da zob. Leonardo da
Vinci
Vollard Ambroise 206
Wacbowicz Zygmunt 104, 109
Wagner Richard 7—9, 54, 59, 79, 87, 89—
91, 94, 101, 103, 105
Walfisz Mieczyslaw zob. Wallis Mieczyslaw
Wallenstein Albrecht Eusebius Wenzel
von 136
Wallis Mieczyslaw 57, 85
Walter Bruno 100
Warren Austin 21—22, 28, 55, 103—105
Warshow Robert 234—235
Waskiewicz Andrzej K. 268
Watelet Claude-Henri 195—197
Watteau Anoine 78
Wayda Fryderyka 50, 108, 233, 263
WazbiAski Zygmunt 165—176
Wazyk Adam 52, 211, 267—268
Weber K. 118—120
Webern Anton 91, 98—99, 101
Weininger Otto 92
Weinsberg Adam 217, 235
Weisstein Ulrich 258
Welcker C. zob. Giedion-Welcker C.
Wellek Ren6 21—22, 28, 55, 103-105
Werfel Franz 93
Wesolowski Jacek 245—^255
Whistler James Abbot McNeill 54
Wiegandt Ewa 103—114
Wiengierow Siemion Afanasijewicz 271—
272
[11]
Indeks
Wieniewska Ida 92
Wiertügradowa Wiktorija Wiktorowna 42
Wiertow Dziga 278
Wierzynski Kazimierz 21, 31—32
Wiese Benno von 193
Wilde Oscar 29, 38
Winniczuk Lidia 133
Winokur Grigorij Osipowicz 272
Wirpsza Witold 38, 59, 112
Wislowska Maria 149
Wisniowski Sygurd 223
Witkacy zob. Witkiewicz Sta,nislaw Ignacy
Witkiewicz Stanislaw Ignacy (Witkacy)
29
Witruwiusz (Vitruvius Marcus PoUio)
133, 137
Wittgenstein Hans 92
Wittgenstein Kurt 92
Wittgenstein Ludwig 92, 93
Wittgenstein Paul 93
Wittgenstein Rudolf 92
WodzyAska Maria 228
Wogau Boris Andriejewicz zob. Pilniak
Boris Andriejewicz
Wojaczek Rafal 46, 48
Wojnar Irena 228
Wölfflin Heinrich 274
Wolfram Eddie 213, 227
Wolicki Krzysztof 134
Woloszyn Maksimiljan Aleksandrowicz
(wla^c. Maksimiljan Aleksandrowicz
nazwisk
296
Kirienko-Woloszyn) 100
Worringer Wilhelm 89, 261
Worth Sol 19
Wozniakowski Jacek 28, 34, 191—203
Wujek Jakub 71
Wygotskij Lew Siemionowicz 281
Wyka Kazimierz 215
WyspiaAski Stanislaw 149
Ysaye Eugene 74
Zahorska Stefania 31
Zaj^czkowski Andrzej 218
Zaratustra (Zarathustra, Zoroaster) 69
Zaron Zofia 221
Zatti da Brescia B. 173
Zegadlowicz Emil 77
Zerner Henri 173
Zielinskij A. N. 43—44
Zimand Roman 23
Ziomek Jerzy 127—128
Zola fimile 105, 260
Zoroaster zob, Zaratustra
Zweig Stefan 91, 93, 149
Zymon-D^bicki Henryk 27
Zabicki Zbigniew 147
Zurowski Maciej 55, 260
ZycieAska Ewa 51, 231
Zylko Boguslaw 23
SPIS TRESCI
Od redaktoröw
. . . ; . ,
Alicja H e l m a n
Problem syntezy
sztuk w §wietle semiotycznej
koncepcji
systemöw
zlozonych
Edward B a l c e r z a n
Poezja jako semiotyka sztuki
Danuta K a d y A s k a - S z a j n e r t , Jan S u l i g a , Joanna S l ö s a r s k a
Koncepcje doznan estetycznych
a korespondencja sztuk
Jözef O p a 1 s k i
O sposobach istnienia utworu muzycznego w dziele Uterackim
.
. •
Michal G l o w i n s k i
Literackoäö muzyki — muzycznosö literatury
. . . . . . . :
Stefan J a r o c i A s k i
Problem ekspresji w muzyce i ekspresjonizm
Schönberga
. . . .
Ewa W i e g a n d t
Problem tzw. muzycznosci
prozy powiesciowej XX w
Jan T r z y n a d l o w s k i
•
Teatr i muzyka w kr^gu koncepcji teatru instrumentalnego
. . .'
Siawomir S w i o n t e k
Znak, tekst i odbiorca w teatrze
. Dobrochna
Ratajczak
Obraz i slowo w ramie sceny
Janusz S k u c z y n s k i
Od „Mindowego" do „Kordiana": przestrzeii teatralna zamku w dramatach
Slowackiego
Zygmunt W a z b i A s k i
Pietro Aretino a pojqcie „disegno" w krytyce artystycznej Wenecji XVI w,
Alina K o w a l c z y k o v , a
O wzajemnym,
oirvietlaniv. si^ sztuk w romantyzmie
Jacek W o z n i a k o w s k i
Arobeska w literaturze i sztuce wczesnego romantyzmu
Zdzislaw L a p i A s k i
„Ja ptsz?, ty malujesz"
Ryszard N y c z
O kolazu tekstowym,
(Na materiale prozy Leopolda Buezkowskiego)
.
Ryszard K. P r z y b y l s k i
Slowo i obraz w komiksie
'
Jacek W e s o l o w s k i
Wizualnoiä tekstu a tekst wizualny
Erazm K u i m a
GroTiice poröwnywalnoici
poezji z malarstwem i filmem. (Na przykladzie
wczesnej fazy polskiej poezji awangardowej)
Tadeusz S z c z e p a A s k i
OPOJAZ — film — Eisenstein
Indeks nazwisk
5
7
21
41
49
65
83
103
115
123
129
141
165
177
191
205
213
229
245
257
271
285
M^f
POLSKA AKADEMIA NAUK -INSTYTUT BADAN LITER.ACK1CH
KRZYSZTOF DYBCIAK
PERSONALISTYCZNA
KRYTYKÄ LITERACKA
TEORIA I OPIS NURTU
Z LAT TRZYDZIESTYCH
WROCLAW • W X R S Z A W A • KRAKOW • GDANSK • LODZ
ZAKLAD NARODOWY IMIENIA OSS.OLINSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1981
I N D E K S NAZWISK
Aidanow Mark A. (wlasc. M. Landau)
123, 150, 154
Andrzejewski Jerzy 51, 55, 56, 67, 68,
193, 194, 2 0 1 - 2 0 4 , 207. 210, 211,
Arystoteles 197, 198
Augustyn sw. (Augustyn Aureliusz)
117, 118,
123, 164,
213-215
154
Babeuf Franijois Noel 156
Bach Johann Sebastian 165
Bachtin Michail 6, 25, 173
Bacon Francis 33, 173
f
Baculewski Jan 57
Baczynski Stanislaw 31
Bainville Jacques 135
Balcerzan Edward 132
Balzac Honore de 135. 138. 19.^
Bartoszynski Kazimierz 10, 75
Baumgart Reinhard 173
B^k Wojciech 203
Beguin Albert 46
Bejze Bohdan 59
Berent Waclaw 34, 195, 202
Berger Bruno 22, 33, 36
Bergson Henri 104, 108, 135. 188, 206. 212
Bcriianos Cicoigcs 46. 77. 74, i : . \ 214
Berwiiiski Ryszard 98. 1 2 8 - 1 3 0
Bialek Zbigniew Jözef 55, 91
Bieiikowska Ewa 33
Bierdiajew Nikolaj A. 46, 124, 125, 154, 195.
206
Biernacki Andrzej 10. 55, 132
Blanche Robert 74
Blüth Rafal 205
Blök Aleksandr 153
Blonska Maria 59
Bloiiski Jan 12, 41, 48, 179, 183. 217
Bobkowski Andrzej 5 5 - 5 7 , 98. 1 3 4 - 1 3 8 ,
215-217
Boecjusz (Boethius Anicius Manlius Severinus)
159
Boguslawski Andrzej 130
Boguszewska Helena 94
BoUnow Otto Friedrich 43
Borejsza Jerzy 32
Borowski Leon 142
Borowy Waclaw 207
Boy-Zeleriski Tadeusz zob. Zeleiiski Tadeusz
Braun Jerzy 59
Brecht Bertolt 59
Breza Tadeusz 56, 163, 164, 217
Briusow Walerij 117, 153
Brodzinski Kazimierz 142
Brodzka Alina 58. 193, 218
Bronikowski Ksawery 101
Brückner Aleksander 116
Brunetiere Ferdinand 9
Brzozowski Stanislaw 15, 16, 18, 41, 47, 52, 53,
73,86, 104, 108-110, 129, 140, 182,206,214
Buber Martin 4 4 - 4 6
Budzyk Kazimierz 6
Bujnicki Tadeusz 60
Bukowski Andrzej 43
Bulgakow Siergiej N. 125
Bunin Iwan 117, 151
Burek Tomasz 52, 140, 179
Bussy Charles de 158
Bynin George Gordon 126
Calderon de la Barca Pedro 119
Camus Albert 46
Carrell Alexis 53. 54, 91, 125
Cervantes Saavedra Miguel de 212
Chadwick John 158
Chesterton Gilbert Keith 123, 156, 194, 195,
217
Chojnacki Piotr 43
Choromariski Micha! 75, 96
Chwalewtk Witold 13
Collingwood Robin George 197
Conrad Joseph (wlasc. Jözef Konrad Korzeniowski) 52, 75, 78. 79, 135
Corneille Pierre 119
Cousin Victor 176
Crocc Benedetto 197
220
Cywihski Bohdan 59
Czachowska Jadwiga 16
Czachowski Kazimierz 163
Czapski Jözef 55
Czechowicz Jözef 72, 140, 203
Czerminska Malgorzata 123, 150
Czernik Stanislaw 97
Czuchnowski Marian 56
Danek Danuta 174
Dante Alighieri 173
Daudet Leon 129
Daumier Honore 164
Dqbrowska Maria 7, 68, 69, 74, 77-79, 82,
144-147, 202
Defoe Daniel 177
Dembinski Henryk 56
Dembowski Edward 129
Descartes zob. Kartezjusz
Diiilu'v Wilhelm 85, 98
Dii'klccjan, cesarz rzymski 153
Dobosz Andrzej 64
Doderer Heimito von 35
Dolfga-Mostowicz Tadeusz 210
Domenach Jean-Marie 46
Doroszewski Witold 1 50
Dos Passos John 193
Dostojewski Fiodor 25. 45, 46, 96, 124, 127,
182, 193, 202, 204
Drzewiecki Konrad 139
Dumas Alexandre 150
DVbciak Krzysztof 20
Dzyngis-Chan 153
Eliot Thomas Stearns 5, 13, 17, 41
Elzenberg Henryk 174, 207
Emmanuel Pierre 46
Erenburg Ilia 156
Evdokimov Faul 125
Faulfener William 190
Feldmanowa Maria 7
Ferrero Guglieimo 135
Feucht wanger Lion 121
Fichte Johann GotÜieb 108
Fik Ignacy 56, 99, 209
Fiut Aleksander 52
Flaubert Gustave 138, 150
France Anatole (wlasc. Fran^ois A. Thibault)
93, 172
Frankiewicz Stefan 59
Freud Sigmund 183
Frybesowa Aleksandra 13
Fryde Ludwik 10, 39, 51, 53-57, 60, 62, 63,
66-69, 71-80, 85, 89-93, 99, 104-108,
139-147, 164, 170. 186, 195, 198, 206, 210,
211, 215, 216
Gadamer Hans Georg 22
Galczynski Konstanty Ildefons 203
Glowala Wojciech 22, 35
Glowiiiski Michal 29, 49, 84, 111, 113, 133,
144, 161, 163, 217
Golaszewska Maria 7, 19
Golubiew Antoni 56, 57
Gombrowicz Witold 55. 56, 67-69, 158, 207214
Gorki Maksym (wlasc. Aleksy Pieszkow) 156,
194
Görski Artur 140
Görski Konrad 205
Granat Wincenty 43
Gruszecka Aniela 94
Gumilow Nikolaj S. 117, 151, 156, 157
Gumkowski Marek 24
Gunnarsson Gunnar 75
Hamsun Knut 97, 201
Handke Ryszard 184
Hartmann Nicolai 98
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 97, 197
Heidegger Martin 74, 85
Hemsterhuis Franc 98
Herbert Zbigniew 31
Herling-Grudziiiski Gustaw 55. 57, 107
Hodgkin R. H. 158
Homer 132, 171, 173, 177, 179
Hostowiec Pawd zob. Stempowski Jerzy
Hryniewicz Waclaw 125
Ingarden Roman 7, 158, 161, 207
Irzykowski Karol 16, 22, 41, 47, 64-67, 69,
76, 94, 103-108
Iwaniuk Waclaw 56
Iwaszkiewicz Jaroslaw 68, 94, 121, 163, 172,
173, 179, 196, 202, 214
Jabionowski Wladyslaw 113, 124
Jachowski, wydawca 159
Jackiewicz Aleksander 57, 97
Jakobson Roman 14
James Edwin Ohver 206
Jan Kasjan 159
Jan Pawel II, papiez (Karol Wojtyla) 43, 59
Janion Maria 51, 52
Jarosiriski Zbigniew 27
221
Jasiiiska-Wojtkowska Maria 193, 197
Jaspers Karl 43
Jellusich Mirko 120, 121
Jesienui Siergiej 175
J?drychowski Stefan 56
Joyce James 96, 190
Kaden-Bandrowski Juliusz 94, 147
Kant Immanuel 95, 108, 167, 176, 179.
184, 186, 190, 200, 206, 215
Karpiriski Franciszek 132
Kartezjus? (wlasc. Rene Descartes) 108,
1 7 7 - 1 8 1 , 206
Kijdziela Jerzy 58
Keyserling Hermann 135
Kierkegaard Seren Aabye 43, 45
Kijowski Andrzej 27. 31. 41
Kimnier 85
Kisielewski Stefan 56, 64, 107
Kleiner Juhusz 28, 29, 80, 111, 161
Klemens Aleksandryjski 159
Klinger Jerzy 125
Koiaczkowski Stefan 41. 80, 85, 87, 205
Kolakowski Leszek 45
Koneczny Feliks 113
Koniriski Karol Ludwik 206, 207
Kornitowicz Wladyslaw 59
Kossak-Szczucka Zofia 69, 120, 123, 125,
150, 191, 196, 202
Kostecki Leszek 183
Kostkiewiczowa Teresa 132
Kott Jan 55, 56, 163
Krasiiiski Andrzej 43
Krasnowolska Ewa 43, 44
Krasuski Krzysztof 147
Kridl Manfred 9, 57, 80, 207
Kruczkowski Leon 120
Krys/ak Jilinis/ 60
Krzemieii W. 125
Kubacki Waclaw 5. 5 5 - 5 7 , 65. 73. 78,
9 3 - 1 0 2 , 1 9 8 - 2 0 1 , 215, 216
Kuliczkowska Krystyna 57
Kulakowski Sergiusz 112
Kumor Aleksander 11
Kuncewiczowa Maria 69, 217
Kunda Boguslaw Siawomir 168
Kunowska-Porfbna Maria 59
Kwiatkowski Jerzy 41. 51, 52. 58
182,
169.
Lazari-Pawlowska Ija 143
Le Fort Gertrud von 125
Lenin Wlodzimierz (wlasc. Wladimir Uljanow)
121
Leon Wielki. cti.irzwschodniorzymski 150, 151,
153, 157, 159
Leonow Leonid 127
Lesmian Boleslaw 69
Levy Jifi 49
Lewis Sinclair 193
Libin-Libera Zdzislaw 57
Lichariski Stefan 56, 57, 66, 103, 108, 139,
215, 216
Lichniak Zygmunt 149
Litwinek Jan 1 55
Lotman Jurij 49, 130, 170
Ludwig Emil 120, 121
Lapiriski Zdzislaw 213
Laszowsi Alfred 56, 66, 106
Lempicki Zygmunt 9, 10, 17. 40, 85, 98
Lobodowski Jözef 51, 56, 78, 80, 203
126,
80,
Laktancjusz 153
Landy Teresa (pseud. Silvester) 59, 205. 207
Lanson Gustave 9
Lausberg Heinrich 132
Maciejewski Janusz 65
Madaule Jacques 46
Maistre Joseph Marie de 135, 138
Majakowski Wladimir 175
Majkow Apolton 117
Malewska Hanna 56,67, 120, 123, 164, 175,217
Malraux Andre 46, 52, 59, 202. 214
Mamoii Bronislaw 206
Mann Thomas 94, 118. 122, 190
Mannheim Karl 82, 85
Marcel Gabriel 43, 46
Maritain Jacques 54, 91, 106, 140, 206
Markiewicz Henryk 10, 29, 37, 52, 87, 98, 144,
160
M;irs?;ilck Rrifal II
Massis Henri 154
Matuszewski Ryszard 57, 92
Mauriac Fran?ois 123. 202, 214
Maurois Andre 120, 121
May Kari 173
Mayen Jözef 148
Mayenowa Maria Renata 174
Mazowiecki Tadeusz 59
Melkowski Stefan 68
Merezkowski Dymitr 46, 113, 117, 124, 135
Metellman Joachim 41
Michalski Hieronim 51, 56. 57. 107. 163
Michalski Krzysztof 74
Miciiiska Anna 55
Miciiiski Boleslaw 34, 5 5 - 5 7 , 60. 61, 67, 69.
222
80, 151, 158, 163-165, 167, 169-173. 176,
177, 179, 182-191, 195, 198, 206, 210, 211,
215-217
Mickiewicz Adam 31, 47, 80, 142
Miller Neal 173
Milosz Czeslaw 51, 56, 60, 67, 68, 79, 80. 93,
203, 214
Mochnacki Maurycy 47
Modzelewska Natalia 25
Montaigne Michel Eyquem de 33, 173, 213
Morawski Stefan 174
Morstin Ludwik Hieronim 200
Mounier Emmanuel 43, 44, 46, 47, 52, 67, 123,
206
Mukafovsky Jan 147, 148, 168
Mussolini Benito 99
Myrdal Gunnar 144
Nabokow Wladimir (pseud. Sirin) 112
Naglerowa Herminia 78
Nalkowska Zofia 69. 94, 202, 217
Napierski Stefan (wlasc. S. Marek Eiger) 156,
205
Napoleon Bonaparte, cesarz Francuzöw 128
Nazywin Iwan 124
Niemojowska Maria 5
Niesiolowski Andrzej 207
Nietzsche Friedrich 86, 97, 98, 108, 109, 139
Norwid Cyprian Kamil 45, 47, 104, 164
Novalis (wlasc. Friedrich Leopold von Hardenberg) 126
Nowaczyiiski Adolf 27, 34, 41, 151
Petersen Nis 85
Piechal Marian 203
Pietrkiewicz Jerzy 203
Pietrzak Wlodzimierz 56, 99, 158, 164, 182
Pi?tak Stanislaw 56. 69, 72, 163, 164
Pigoii Stanislaw 80
Pilniak Boris (wlasc. B. Wogau) 117
Pinder Wilhelm 85
Piotr I, car Rosji 121, 191
Piwiriski Leon 78
Plechanow Gieorgij 124
Plesniewicz Andrzej 56
Plachecki Marian 30, 110
Pomian Krzysztof 45
Potocki Antoni 85
Prfczkowska Helena 13
Prokop Jan 8
Proust Marcel 75. 94-96, 190
Prus Boleslaw (wlasc. Aleksander Glowaeki)
82. 210
Pruszynski Ksawery 164
Przybos Julian 189
Przybylski Ryszard 125
Pszczolowska Lucylla 49
Puszkin Aleksandr 151, 156, 175
Putrament Jerzy 56, 93
Okopieri-Slawiiiska Aleksandra 48. 132
Orosius Paulus 154
Ortega y Gasset Jose 85
Ortwin Ostap (wlasc. Oskar Katzenellenbogen)
16
Ossowska Maria 143, 144
Ossowski Stanislaw 160
Rabelais FranQois 213
Racine Jean Baptiste 119
Ramuz Charles Ferdinand 97, 200
Rcmbek Stanislaw 78
Ricoeur Paul 46, 123
Rimbaud Arthur 129
Rogalski Aleksander 43, 57
Rohner Ludwig 33, 35. 36, 173
Rougemont Denis de 46
Rozanow Wasilij 46
Rudnicki Adolf 56, 164, 217
Rüssel Bertrand Arthur Williain 54. 78
Ruth-Buczkowski Marian 69
Paluchowski Andrzej 55
Papini Giovanni 100, 200
Parandowski Jan 34, 69, 119, 120, 123, 200, 203
Parnicki Teodor 55-57, 99, 110-118, 120128,148-160, 164, 191-198,203,206,210,
211, 216, 217
Pascal Blaise 12. 18, 108, 213
Pawel sw. 179
Pawlowski Janusz 24
Peiper Tadeusz 189
Pelc Jerzy 98
Sakowski Juliusz 135, 136
Salwianus 154
Sandauer Artur 27. 41. 56. 163
Sartre Jean-Paul 46, 52
Sawicki Stefan 59
Scheler Max 44. 52
Schelling Friedrich Joseph Wilhelm 98, 128
Schiller Friedrich 126
Schlegel Friedrich 126
Schulz Bruno 62. 69, 72, 74, 190, 211, 212
ScoU Walter 119, 126, 150, 155
223
Selkirk Thomas Douglas 177
Shaftesbury Anthony Ashley 98
Shakespeare William 111, 119, 202, 204
Sienkiewicz Henryk i l l . 150, 154, 191. 210
Sieradzki Ignacy 37
Silvester zob. Landy Teresa
Simmel Georg 125, 140, 197
Simon Pierre-Henri 46
Skiwski Jan Emil 107
Slawinska Irena 57
Siawiriski Janusz 6. 7. 10, 14. 17. 18, 2"!. 26.
48, 75, 131. 133, 148, 168
Slonimski Antoni 69, 96, 97. 200. 205
Slowacki Juliusz 161
Sokrates 177
Solowjow Wladimir 46, 124
Sorel Alben 125
Spengler Oswald 154
Spengler U. 125
Spranger Eduard 85
Staff Leopold 69, 79
Stanzel Franz 184
Starowieyska-Morstinowa Zofia 205
Stempowski Jerzy (pseud. P. Hostowiec) 34,
41. 61. 69. 164. 182. 205
Stern William 206
Stfpien Marian 52, 60
Stomma Stanislaw 57
Strachey Giles Lytton 120, 121
Straszewicz Czeslaw 217
.Suchodolski Bohdan 108. 109. 125
Sulkowski Tadeusz 56
Szaniawski Jerzy 164
Szczepanski Jan 140
Szestow Lew 46
Szolochow Michail 117. 12.1. 191
Szulczcwski Michal 27
S/.yiii.uiski Wii-shiv. I'.nu-I 5M. 60
Swiezawski Stefan 197, 198
Tarde Gabriel de 148
Tatarkiewicz Wladyslaw 55
Teilhard de Chardin Pierre 125
Terlecki Tymon 47. 48. 51, 5 5 - 5 7 , 6 5 - 6 7 .
98, 105. 107. 128-KW. 1.34. 135, 1.58, 210.
"216
Toepliiz Karol 43
Tolstoj Aleksy 117, 118, 120, 121, 123. 150,
154, 191
Tolstoj Lew 96, 122, 124
Tomasz z Akwinu sw. 43. 205
Toynbee Arnold Joseph 198
Troczynski Konstanty 15. 56. 60, 146. 147. 163
Truchanowski Kazimierz 217
Turgieniew Iwan 111, 156
Turowicz Jerzy 46, 59
Tuwim Julian 54, 69, 92
Tynianow Jurij 117, 123
Unamuno Miguel de 32
Und.sel Sigrid 118, 122. 123. 125, 191
Urbariska Jadwiga 156
Valery Paul 12, 13, 18
Verne Juies 173
Wandurski Witold 156
Warren Austin 37
Wasiutyiiski Wojciech 56
Waskiewicz Andrzej Krzysztof 68
Weber Max 173
Weil Simone 44, 206
Wellek Rene 9, 37
Wierzynski Kazimierz 55, 97, 134. 164, 202
Wilde Oscar 7, 95, 151
Wilkanowicz Stefan 43
Winowska Maria 43
Witkiewicz Stanislaw Ignacy (pseud. Witkacy)
188
Witkowski Tadeusz 20
Wiltlin Jözef 34, 69, 202, 205
Wojtyla Karol zob. Jan Pawel II
Woioszynowski Julian 119
Worccll Henryk 164
Woroszylski Witold 175
Wosiek Ruf 59
Wyczaiiska Irena 58
Wyka Kazimierz 1K, 34, 41, 50 57. dU. 65 6'),
7 1 - 8 9 , 9 8 . 9 9 , 104, 107-110, 144. 147, 148,
158, 163-166, 172. 182, 185. 198, 210, 211,
215-217
Wyszyiiski Stefan 59
Zablocki Janusz 43
Zabludowski Andrzej 74
Zagörski Jerzy 56. 60. 67
Zaleski Krzysztof 30
Zaworska Helena 58
Zdziechowski Marian 57, 69. 113. 206, 207
Zernow Nikolaj 125
Zgorzelski Czeslaw 5 5 - 5 8
224
Zielihski Tadeusz 132
Zienowicz Janina 55
Zimand Roman 101
Znaniecki Florian 82, 85, 91
Zola Emile 135
Zweig Stefan 120, 121
Zabicki Zbigniew 68
Zeleriski Tadeusz (pseud. Boy) 12, 34, 41, 61,
151
Zeromski Stefan 82, 147, 202
Zölkiewski Stefan 58, 59, 68
Zyczyriski Henryk 142
SPIS TRESCI
I. Istota i struktura krylyki literackiej
II. Elementarnc jednostki dziaiania krytycznego oraz metody ich grupowania i interpretacji
'
III. Personalizm w krytyce literackiej — uwagi teoretyczne i historycznoliterackie . . .
IV. Czas — miejsce — okolicznosci
V. Pogl^dy teoretyczne
VI. Historia i wspölczesnosc hteracka
VII. Organizacja stylistyczno-retoryczna wypowiedzi krytycznoliterackich
VIII. Duze formy komunikacji krytycznoliterackiej
IX. Zarysy programu
X. Historycznoliterackie miejsce nurtu
Indeks nazwisk
5
20
38
55
68
103
131
163
186
205
219
POLSKA AKADEMIA NAUK • INSTYTUT BADAN LITERACKICH
WYPOWIEDZ LITERACKA
A WYPOWIEDZ
FILOZOFICZNA
STUDIA POD REDAKCJA
MICHALA GLOWINSKIEGO i JANUSZA SLAWlNSKIEG O
WROCLAW . WARSZÄWA • KRAKOW • GDAl^SK • LÖD^
ZAKLAD NARODOWY IM. OSSOLINSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1982
SPIS TREgCI
Od redaktoröw
Marian P r z e J ^ c k i
Wartoic poznawcza wypowiedzi
literackich i filozoficznych
.
Barbara S k a r g a
Wypovnedi filozoficzna a wymogi racjonalizmu
Hanna B u c z y f i s k a - G a r e w i c z
„O czym nie mozna m6wi6, o tym trzeba milczec"
Jözef T i s c h n e r
Myslenie z wn^trza metafory
Stanisla^y D ^ b r o w s k i
Od stylistyki do metafizyki (mi^dzy referatami a Ingardenem)
Jan G a r e w i c z
O metaforze .w filozofii: sowa Minerwy
Tadeusz K o m e n d a n t
fiRycerz, imierö i didbel". (Literatura i filozofia — dzii)
Krzysztof O k o p i e h
Dwie jenomenologie: Husserl i Gombrotoicz .
Andrzej B o g u s l a w s k i
Przyczynek
do rozwazaii nad poj^ciem odbioru literackiego .
Janusz L a l e w i c z
Opowiadanie i rozumierde
, .
JCazimierz B a r t o s z y f t s k i
''
Teoria miejsc uiedookreileTiia na tle Ingardenowskiego
systemu
ficznego
Jerzy Z i o m e k
Fikcyjne pole odniesienia a problem quasi-sqdöw
Andrzej M e n c w e l
Powie&c i dialekfi^fca
'
Janusz S1 a w i n s k i
Poslowie zamiast wstqpu
Indeks nazwisk
7
.
.
.
9
27
41
.
. . .
83
65
79
93
121
.
.
.
.
.
131
.
165
filozo183
-199
. . .
211
225
231
INDEKS NAZWISK
Aarne Antti 78
Adelung Johann Christoph 84
Alquie Ferdinand 32
Altenstein Karl von 82
Althusser Louis 94, 97, 112, 118
Anderegg Johannes 207, 208
Arendt Hannah 43, 44
Artaud Antonin 117
Arystoteles 32, 34, 80
Auerbach Erich 178, 181
Augustyn &-W. 19, 53, 59—61
Ayer Alfred 46
Capote Truman 159, 160
CaroU Lewis 101
Cervantes Saavedra Miguel de 179
Chrötien de Troyes 171
ChwedeAczuk Bohdan 67
Cichon Wladyslaw 78
Cichowicz Stanislaw 39, 101, 102, 107,
119, 123
Cocteau Jean 159
Cortazar Julio 160
Cyceron (Marcus Tullius Cicero) 173
Bachelard Gaston 36
Bachtin Michail Michajlowicz 223, 224
Bacon Roger 58
Balcerzan Edward 159
Balibar fitienne 118
Balzac Honore de 180, 218
Barthes Roland 96, 101, 103
Bartoszyfiski Kazimierz 183—1Ö7, 208
Bataille Georges 117
Beardsley Monroe C. 159
Benveniste ßmile 96, 168
Bergson Henri 32, 34, 36, 181
Beyle Henri zob. Stendhal
Bieftkowska Ewa 39, 117
BloAski Jan 98, 99
Boccaccio Giovanni 179
Boguslawski Andrzej 7, 131—164
Borowy Waclaw 70, 200
Boy-ZeleAski Tadeusz zob. ZeleAski Tadeusz Boy
Darwin Charles Robert 215
D^browski Stanislaw 7, '65—78, 132,
162, 163
Defoe Daniel 218
Deleuze Gilles 95, 101, 103, HO
Demborög Jan 67
De Morgan August 157
Derrida Jacques 102, 103, 105, 109, 118,
llö
Descartes Rene (Kartezjusz) 31, 33, 34,
53, 55, 57, €2, 63, 110, 123
Dijk Teun A. van 153
Dilthey Wilhelm 100
Dluski Wiktor 118
DobrzyAska Teresa 150
Dolgow K. M. 78
Dostojewski Fiodor Michajlowicz 218
Drzewiecki Konrad 111
Dubois Jean 187
Dufrenne Mikel 31
Dumezil Georges 171
Dunin Janusz 131
Dürer Albrecht 104, 105, 115
Dybciak Krzysztof 98, 99
Braudel Fernand 176
Brentano Franz 70
Brzozowski Stanislaw 97, 215
Buber Martin 44, 51
BuczyAska-Garewicz Hanna 41—51
Bujnicki Tadeusz 154
Calvino Italo 170
Camus Albert 165
Eckermann Johann Peter 87
Eco Umberto 191
Eliade Mircea 99, 173
Escarpit Robert 131
233
Indeks
Feuerbach Ludwig 121
Fichte Johann 87
Fieguth Rolf 72, 78
Fielding Henry 218
Fitzosborne Thomas 79
Flaubert Gustave 180, 218
Foucault Michel 95, 96, 110, 112, 120,
123
Frege Gottlib 81, 164
Freud Sigmund 93
Frycz Stefan 111
Gadamer Hans Georg 96, 98, 99, 101—
103, 110, 113, 230
Galecki J a n 37, 58
Garewicz Hanna zob. BuczyAska-Garewicz Hanna
Garewicz Jan 79—91
Garland Jean de 171
Gielniak Jözef 75
Gierulanka Danuta 78, 103, 124, 184
Gilson Etienne 28
Glowinski Michal 100, 131, 154, 168, 190,
218, 225
Goethe Johann Wolfgang 80, 85-86, 205
Golaszewska Maria 78
Gombrowicz Witold 121—130
Goncourt Edmond 180
Goncourt Jules 180
Goodman Nelson 150
Gorgiasz z Leontinoj 44
Görski Konrad 159, 200
Grabowski Janusz 80, 122
Grajewski Wincenty 101
Greimas Algirdas Jules 171
Grimm Jakob i Wilhelm 84
GrudziAska Grazyna 211
Gundolf Friedrich 76
Gutzkow Alexis 84
Haeckel Ernst 215
Hamburger Käte 200
Handke Ryszard 78
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 56, 62,
73, 79—91, 96, 97, 102, 110, 122, 123,176
Heidegger Martin 19, 31, 36, 38, 43, 51,
61, 63, 67, 80, 96, 98—103, 112, 117,
118, 121, 122, 125
Heraklit z Efezu 18
Herbart Johann Friedrich 167
Herder Johann 85
Herodot 170
Hölderlin Friedrich 31, 117, 118
nazwisk
[2]
Homer 203
Hume David 19
Husserl Edmund 56, 58, 59, 61, 62, 70—
73, 80, 103, 104, 106—113, 116—117,
119—130
llting Karl-Heinz 82
Ingarden Roman 65—78, 103, 115, 153,
154, 183—197, 199
Iser Wolfgang 186, 194
Iwaszkiewicz Jaroslaw 24
Izydor z Sewilli 174
Jakobson Roman 160, 163
Jan od Krzyza Sw. (Cruz San Juan) 66
Jan Pawel II (Karol Wojtylal 150
Janion Maria 100
Jaroszewski Tadeusz Maria 118
JarzQbski Jerzy 154
Jaspers Karl 49—51
Jauss Hans Robert 131
Jung Carl Gustav 77
Kant Immanuel 19, 37, 53, 56, 58, 61,
62, 68, 73, 121, 124, 125, 129
Karpinski Wojciech 118, 123
Kartezjusz zob. Descartes Rene
Kellog Robert 170, 171
Kern Ludwik Jerzy 160
Kierkegaard Seren Aabye 30, 31, 109
Kleiner Juliusz 72
Kolakowski Leszek 12, 15—17, 19, 100,
125
Komendant Tadeusz 93—120
Krqpiec Mieczyslaw A. 59
Kreczmar Agnieszka 217
Kronska Irena 78
Kröl Marcin 7
Kulczynska Teresa 74
Kumor Stanislawa 154
Kwiatkowski Eugeniusz 135
Kwiatkowski Remigiusz 135
La Bruyere Jean de 108
Lacan Jacques 94, 113
Ladriöre Jean 34—36
Lalande Andr6 34
Lalewicz Janusz 131, 139, 140, 154, 165—
181, 190
La Mettrie Julien 80
Landman Adam 80, 81, 122
Landwehr Jürgen 200, 205
Leibniz Gottfried Wilhelm 80
[3]
Indeks
Lern Stanislaw 188
Lesage Alain Ren6 179
Leämian Boleslaw 230
Le^niewski Stanislaw 204
Levin Samuel R. 153, 156
Levinas Emmanuel 57, 119
Lövi-Strauss Claude 99, 100, 171, 174
Lovejoy Arthur Oncken 80
Löwith Karl 86
Lukäcs György 99, 224
Lempicki Zygmunt 67
Lubnicki Narcyz 70, 71, 78
Lukasiewicz Malgorzata 179
Mallarme Stephane 94, 96, 117
Mann Thomas 205
Marciszewski Witold 204, 208
Markiewicz Henryk 70, 77, 78, 131, 134,
137, 138, 140, 141, 156—159, 162, 163,
186, 188, 191, 194, 195, 200—202, 208
Märquez Gabriel Garcia 211, 217
Marx Karl 19, 97, 181
Mayenowa Maria Renata 79, 154, 158,
169.
Mencwel Andrzej 211—224
Merleau-Ponty Maurice 107, 108, 124
Michalski Krzysztof 38, 102, 122
Mickiewicz Adam 24
Milecki Aleksander 12
Mooij Jan Johann Albin 150
Murry Middleton J. 159, 164
Nabokov Vladimir V. 206
Neron, cesarz rzymski 200
Nietzsche Friedrich 19, 20, 37, 79-, 80,
110—112
Odebrecht Rudolf 69
Ohmann Richard 153, 155, 156, 161
Okopieft Krzysztof 7, 121—130
Parnicki Teodor 206—208
Pascal Blaise 30, 33, 80
Pawlowski Tadeusz 167
Peirce Charles Sanders 44
Pelc Jerzy 20, 136, 162, 163, 200—202,
204
Petersen Julius 74
Petroniusz (Titus Petronius) 2O0
Piotr &w. 206, 207
Piaton 53—55, 57, 62, 63, 67, 79, 80
nazwisk
233
Plotyn 66
Polomski Janusz 125
Pomian Krzysztof 12, 19, 100, 125, 171,
174, 176
Popper Karl 79, 163, 164
Pratt Mary L. 159—161, 163
Prokop Jan 24
Prokopiuk Jerzy 77
Prus Boleslaw (wlaäc. Aleksander Glowaeki) 161, 165
PrzelQCki Marian 9—25, 68
Przybos Julian 22, 23
Przybylski Ryszard 24
Racine Jean Baptiste 180
Radziwill Krzysztof 87
Rauh Fr6derick 34
Richelet Cezar-Pierre 171
Ricoeur Paul 35—39, 53, 62, 63, 99, 101—
103, 117, 123
Rieser Max 71, 78
Rilke Rainer Maria 117
Robbe-Grillet Alain 122
Roetteken Hubert 76
Rosner Katarzyna 192, 195
Rosnerowa Hanna 28 _
Rurawski Jözef 131
Rüssel Bertrand 99, 202
Saint-Simon Louis 139
Sandauer Artur 218
Sarnowski Stefan 76
Sartre Jean Paul 11—13, 99, 109
Saussure Ferdinand de 111, 216
Sawicki Stefan 98
Scarron Paul 179
Schiller Friedrich 73, 74, 80, 81
Schliemann Heinrich 203
Scholes Robert 170, 171
Schopenhauer Arthur 87
Schulz Bruno 218
Scott Walter 158
Scud6ry Madeleine de 179
Seneka Mlodszy (Lucius Annaeus Seneca) 200
S6vign6 Marie de Rabutin-Chantal 139
Shakespeare William 202, 204
Shibles Warren S. 79
Siemek Marek J. 95, 100
Sienkiewicz Henryk 200, 206, 207
Skarga Barbara 27—39, 65, 68
334
Indeks
Skoczylas Joanna 101
Skwarczyhska Stefania 74, 78, 184, 187,
208
Slawihski Janusz 24, 98, 131, 154, 159,
162, 163, 225—230
Slowacki Juliusz 150
Sollers Philippe 94, 118
Spencer Herbert 181
Spinoza Baruch 35
Stanzel Franz 190, 194
Stendhal (wlasc. Henri Beyle) 218
Stierle Karlheinz 179
Stiller Robert 206
Strözewski Wladyslaw 7, 71—73, 76, 78
Suszko Roman 167
Swedenborg Emmanuel 181
Szczepanska Anita 78
Szewczyk Jan 115
Szklowski Wiktor. 160
Swiezawski Stefan 67
Tacyt (Publius Cornelius Tacitus) 178
Tarski Alfred 12
Tasso Torquato 179
Tatarkiewicz Wladyslaw 18, 78
Teniers David 117
Teofrast 170
Tischner Jözef 38, 43, 53—68, 718, 102, 122
Tiutczew Fiodor Iwanowicz 140
Tolstoj Lew Nikolajewicz 162
Trigg Roger 67
Tukidydes 170
nazwisk
m
Turowicz Marian 78, 153, 184
Twardowski Kazimierz 164
Tymieniecka Anna Teresa 78
Urf6 Honore d' 179
Urski N, (X?rke Nahalnik) 131
Wahl Jean 31
Wallis Mieczyslaw 149
Warren Austin 153—155
Watt lan 217
Wayne John 151
Weinrich Harald 131
Wellek Ren§ 153—155
Wergiliusz (Publius Vergilius Maro) 203
Witkiewicz Stanislaw Ignacy' (pseud
Witkacy) 42, 43, 48, 72
Wittgenstein Ludwig 28, 33, 42—49
Witwicki Wladyslaw 18
Wojciechowska Kaiina 211
Wojtyla Karol zob. Jan Pawel II
Wolniewicz Boguslaw 47
Wyka Kazimierz 24
Wyrzykowski Stanislaw 111
Zagajewski Adam 99
Zajqczkowski Andrzej 174
Zeltzer Janina 87
Ziomek Jerzy 67, 199—209
Zola Emile 181, 218
Zabicki Zbigniew 178
Zelefiski Tadeusz Boy 190
\5 -^lī^
STUDIA O NARRACJI
FOD REDAKCJA
JANA BLONSKIEGO, STANISLAWA JAWORSKIEGO,
JANUSZA SLAWINSKIEGO
WROCLAW • WARSZÄWA • KRAKOW • GDANSK • L Ö D 2
ZAKLAD NARODOWY IMIENIA OSSOUNSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1982
SPTS TRE:5CI
Od, redaktorövi'
7
Kazimierz Bartoszyöski
Opowiadanie a deixis i presupozycja
9
Janusz Slawiüski
O opisie
ly
Wojciech Wyskiel
Narracje literackie wobec wzorcövi komunikacji pofocznej
?7
Maria Indyköwna
Granice spöjnoici narracji
53
Ryszard Nycz
Wspdlczesne sylwy wobec literackoici
6?
Marian Plachecki
ZzagadniefipoetykipomeScirealistycznej-.dystamnarracyjny — bohater — zdarzenie . . >'•!
Aleksander Wit Labuda
O konstruowaniu postaci literackich — v/yztumia czytelnika
lOI
Ryszard H a n d k e
Fabularnosc wspölczesnych form narracyjnych
123
Seweryna Wyslouch
Problematyka symultaniznw w prozie
143
2tofia Podhajecka .
Narrator XVI-wiecznego romansu polskiego jako spektator, fabulator i mistrz ceremonii. . 153
Jözef Bachörz
Od romantyzmu do powieici tendeiicyjnej
1 C)3
Jerzy Speina
Rzecz o pioice. (Z zagadnien motymicji n' innvinci psychahgiczucj) .
.
. . \11
Micha! Glowinski
Doliument jako powieii
193
Jerzy Jarz?bski
Kariera autentyku
207
Malgorzata Czermifiska
Postawa autobiograficzna
223
Andrzej Sulikowski
O fonnach dyskursywnych w prozie powojennej
237
Marian Stala
Parodia i wartoii. (O jednym z imrtöw mlodej prozy lat siedemdziesiqtych)
251
Anna Martuszewska
Upraszczanie struktur. (Niektöre problemy narracji powieici populamej)
263
Ryszard Waksmund
Ewoluqaform narracyinych w literaturze dla dzieci i nüodziezy. (Zarys problematyki) . . 279
Barbara Sienkiewicz
Dezautomatyzacyjna funkcja przekladu w przemiarmch prozy narracyjnej
291
Indeks nazwisk
305
INDEKS OSÖB
Opracowala
Izabela Jarosinska
AS zob. Sandauer Artiu:
A. W., tlumacz rozprawy Maxa Schelera 261
Adams Robert Martin 75
Adorno Theodor Wiesengrund 259
Alex Joe (pseud., wlaic. Maciej Slomczyiiski)
267-269, 276
Alighieri zob. Dante Alighieri
Amsterdamski Stefan 145
Anderman Janusz 47—50, 214, 252, 254-255,
257-259, 261
Andersen Hans Christian 283-284
Andrzej z Kobylina zob. Glaber Andrzej
z Kobylina
Andrzejewski Jerzy 145-152, 209, 212-213
Ankudowicz Janusz 224
Augustyn Adam 253
Augustyn (Aurelius Augustinus), äwi^ty 229
Bachörz Jözef 28, 118, 163-175
Bachtin Michail Michajlowicz 20, 63, 94,
153-154, 157, 224, 254
Bajon Filip 252
Baibus Stanislaw 216
Balcerzan Edward 47, 63, 69, 78,154, 227, 251,
258, 302
Baluch Jacek 293
Balzac Honord de 34
B^ucki Michal 266, 268-269, 275
Bar-Hillel Yehoshua 10
Baraüczak Stanislaw 43, 68, 262, 278, 293
Barczyöski Janusz 163
Barth61emy Jean-Jacques 279
Barthes Roland 20-22, 26, 84, 116, 201-202
Bartkowiakowa Anna 274
Bartoszewicz Antonina 164, 168, 170
Bartoszynski Kazimierz 9-18, 37, 41, 59,
145, 212, 269
Baterowicz Marek 255
^ — Studia o narracji
Bcaujour Michel 213
Benveniste ßmile 42
Berent Waclaw 93
Bereza Aleksander 256, 259
Bernard Claude 194
Bernard Jan 267-269, 276
Beylin Stefania 284
Bialostocld Jan 73, 85
Bialoszewski Miron 40, 43-47, 68, 71—72,
7 9 - 8 1 , 83-84, 213, 215, 220, 235, 255
Bienkowska Ewa 12, 238-239, 242, 244, 247
Bienkowski Tadeusz 158
Bieökowski Zbigniew 296
Black Max 10
Blake William 253
Blaut Siawomir 73
Bloüska Wanda 191
Blonski Jan 240-241, 257
Bobrzyfiski Micha! 103-104
Boccaccio Giovanni 68
Boguszewska Helena 143
Bolecki Wlodzimierz 33
Böll Heinrich 146, 149, 151
Booth Wayne C. 96
Borejsza Jerzy 239-240
Borges Jorge Luis 216
Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin 169,171
Borowski Tadeusz 218, 297
Bortnowska Haiina 256
Boy zob. Zelefiski Tadeusz
Brandys Kazimierz 66, 68, 71-72, 77-79,
81-84, 141, 205, 212-215, 234, 241
Braun Andrzej 302
Bremond Claude 117
Breuer Dieter 10
Breza Tadeusz 65, 177-180. 185-191, 209,
213, 241
Broch Hermann 243
306
Indeks osöb
Broszkiewicz Jerzy 288
Brown Richard H. 195, 200
Brozek Mieczyslaw 114
Brunetiere Ferdinand de 193
Brycht Andrzej 251, 295, 302
Brzekowski Jan 147
Brzozowski Stanislaw 240, 243, 253
Buczkowski Leopold 5 3 - 6 1 , 66. 68, 70-71,
7 8 - 8 0 , 83-85, 258
Bugajski Leszek 43
Bühler Karl Ludwig 10-13
Bujadska Maria 252
Bujnicki Kazimierz 167
Bujnicki Tadeusz 68, 164
Bukowiecka Zoßa 284
Bultmann Rudolf 67
Burek Tomasz 65-66, 215, 243
Burkot Stanislaw 168
Burnett Frances E. 287
Butor Michel 66-67, 73
Bystrofi Jan Stanislaw 161
Caldwell Erskine 300
Camus Albert 41-42
Capote Truman 300
Carlyle Thomas 78
Carpentier Alejo 162
CarroU Lewis (wlaäc. Charles L. Dodgson) 287,
290
Cervantes Saavedra Miguel de 39
Chall Jeanne 274
Chansierges 279
Chmielowski Piotr 271
Chojecki Edmund 93-94, 98. 166
Choromanski Michal 145-152, 211, 213, 255
Chwalewik Witold 297-298
Chwin Stefan 225
Cichowicz Stanislaw 67
Cieszkowski August 168
Cieszkowski Henryk 171
Cieälikowska Teresa 143, 165
Cieälikowski Jerzy 280, 284, 286, 289-290
Cohen Ralph 199
Conrad Joseph (wlaäc. Jözef Teodor Konrad
Korzeniowski) 96, 232
Contat Michel 206
Cook James 285
Cooper J^ames Fenimore 280
Culler Jonathan 72, 79,- 84, 154, 291
Czermiüska Malgorzata 9, 68, 143. 213, 2 2 3 235
Czeszko Bohdan 297
Czyfiski Jan 167
Dale Edgar 274
Danek Danuta 75, 145, 243
Danek Wincenty 170
Danielewicz Danuta 180
Dante Alighieri 83
Data Jan 170
Dawydow Jurij Nikolajewicz 279
D^browska Maria 119, 197, 210
Dqbrowski Stanislaw 86
Defoe Daniel 34, 96, 273, 280, 283, 290
Derrida Jacques 74
Dembowski Edward 169
Dibelius Wilhelm 88, 98
Diocietianus Caius Valerius Aurelius, cesarz
rzymski 156
Dioklecjan zob. Diocietianus Caius Valerius
Aurelius
Dionizos (Dionizy) Trak, gramatyk 114
Dobieszewska Jözefa, ur. Smigielska 171
Dobijanka Olga 165
Dobrowolska Hanna 271
Dobrzyfiska Teresa 75, 80
Domanska Antonina 288
Domolewski Zdzislaw 254
Dos Passos John 148-151, 203
Drzewiecki Konrad 71
Dumas Alexandre (ojciec) 280
Duchamp Marcel 71
Ducrot Oswald 10
Dunin Borkowski Aleksander (Leszek) zob.
Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin
Dybciak Krzysztof 237-239, 247
Dygasifiski Adolf 447
Dziekofiski Jözef Bohdan 166
Dzierzkowski Jözef 167, 171, 173
Eco Umberto 75, 125, 267
Edelman Marek 206
Edigey Jerzy (wlaäc. Jerzy Korycki) 267—269,
276
Eile Stanislaw 9(5-97, 172
Eliot Thomas Stearns 253
Eustachiewicz Leslaw 267
Eustachiewicz Maria 64
Ezop (Aisöpos) 281
Falicka Krystyna 42
Faral Edmond 116
Faulkner William 300
Federman Raymond 72
Feliksiak Elzbieta 23, 73
F6nelon Franfois de Salignac de la Mothe 279
Fiala Adam 252-255
Indeks osöb
Fiedler Arkady 288
Fielding Henry 280
Fillmore C.J. 11, 13
Fiut Aleksander 143
Flaubert Gustave 202, 206
Flesch Rudolf 272-273
Fleszarowa-Muskat Stanislawa 267—269, 276
Ford Aleksander 103
Foucault Michel 85
Frake C O . 38
Fr^ckowiak-Wiegandtowa Ewa 178-179, 181,
185, 190
Freud Sigmund 119. 258
Friedman Norman 89, 264
Friedrich Hugo 73
Frisch Max 130
Frühling Jacek 130
Frybes Stanislaw 170
Frybesowa Aleksandra zob. OI?dzka-Frybesowa
Aleksandra
Frycz Stefan 71
Galland Antoine 283
Galuszka Jadwiga 75, 267
Gawlik Jan Pawel 177, 179
G?bala Stanislaw 246
Gierulanka Danuta 277
Gl^er Andrzej z Kobylina 118-119
Gleichgewicht Boleslaw 274
Glowaeki Janusz 41
Glowala Wojciech 237-238, 242, 247
Glowifiski Micha! 10, 14. 23, 27, 39-43, 61,
65, 68, 72, 76, 78-79, 113, 124, 128, 145,
154, 165-166. 172-173, 178-179, 1 9 3 206, 214, 220, 231, 246, 252, 254, 256, 278,
281, 303
Goffman Erving 38, 195
Gojawiczyiiska Pola 143, 145-146. 150
Goldnikowa Alina 288
Golubiew Antoni 208
Gombrowicz Witold 43, 81, 209-211, 2 1 3 215, 229, 232, 243, 246, 255-256
Gomolicki Leon 65. 70, 76, 82-84, 215
Gomulicki Juliusz Wiktor 178
Görska Haiina 149-150
Görski Konrad 223
Grabowska Maria 169
Grabowski Zbigniew 297-298
Grajewski Wincenty 153
Gregorowicz Jan Kanty 171
Greimas Algirdas Julien 116
Grimm Jacob Ludwig Karl 282
Grimm Wilhelm 282
307
Gripari Pierre 284
Grodzifiski Juliusz 267-269, 276
Ouiraud Pierre 274
Gunnig R. 273
Gusdorf Georges 213
Gutzkow Karl 147, 151
Guze Joanna 67
Hamburger Käte 126
Hamon Philippe 26, 34, 114
Handke Ryszard 99, 123-141
Harny Marek 252
Hasubek Peter 147, 151
Haubrichs Wolfgang 11
Hauff Wilhelm 283
Hauser Arnold 145, 150
Hayewska Joanna 10
Hazard Paul 283, 286
Heath Stephen 67
Hebbel Christian Friedrich 67
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 156, 256
Heine Heinrich 78
Hemingway Ernest 295—304
Herbert Zbigniew 72, 103
Hermstein-Smith Barbara 199
Hildebrand Dietrich von 252, 255
Hilsbecher Walter 73
Hlasko Marek 251, 255„ 257, 297, 302-303
HoJFmann Emst Theodor Amadeus 174
Hoffmanowa Klementyna z Tafiskich 284
Hölderlin Johann Christian Friedrich 253
Homer 145, 178
Hopfinger Maryla 41, 155
Horacy zob. Horatius Flaccus Quintus
Horatius Flaccus Quintus 95
Hugo Victor 175
Humphrey Robert 145, 150
Hufnikiewicz Artur 214
Indyköwna Maria 53—61
Ingarden Roman 101-102. 128. 149, 248,
252, 258-260
Iredynski Ireneusz 251, 257
Irzykowski Karol 220, 240, 243
Iwaszkiewicz Jaroslaw 40, 232, 254, 284
Jachowicz Stanislaw 286-287
Jackiewiczowa Elzbieta 287
Jackiw Mychajlo 78
Jagiello Michal 252, 254
Jakowska Krystyna 180
James Henry 55, 198, 204 ~
Janion Maria 73. 165
308
Indeks osöb
Jankowski Placyd 167
Janus Elzbieta 84
Januszewska Hanna 282, 284
Jan z Koszyczek 158
Jan z Szamotul, zwany Paterkiem 118
Jarz?bski Jerzy 207-222
Jasinska Maria 167
Jastrun Mieczyslaw 241
Jez Teodor Tomasz (wlasc. Zygmunt Milkowski) 164, 167, 171, 173
Jedrzejewski C. 177. 181, 184, 188, 190
JoUes Andrö 44, 72, 126
Joyce James 143, 146, 148, 150
Jurgielewiczowa Irena 287
Kabatc Eugeniusz 302
Kaczorowski Jerzy 252—253
Kaflca Franz 258
Kaluzyiiski Zygmunt 240
Kamionka-Straszakowa Janina 145
Kaniowska-Lewafiska Izabela 287
Kaplanowa Racheia zob. Mayenowa Maria
Renata
Kayser Wolfgang 91, 97, 278
K^kolewski Krzysztof 221
Kiefer Ferenc 11 ••
Kierszys Zofia 195
Kijowski Andrzej 65, 177-178, 255-256,
303
Kirsch Donat 252-253
Kisch Egon Ei-win 74
Klaczko Julian 91, 169
Kläre G.R. 271-272, 274
Klemensiewicz Zenon 276
Klemperer Victor 256, 259
Kkikowa Maria 73
Knysz-Rudzka Danuta 143
Kofta Krystyna 252
Komolkä Jan 252
Konifiski Karol Ludwik 146, 149-151
Konopnicka Maria 284
Konwicki Tadeusz 70, 74, 81 - 82, 84,126-141,
210-211, 213-214, 218, 223, 233-234,
246
Korczak Janusz (wlasc. Henryk Goldszmit) 287
Kernhäuser Julian 252—253
Korpaia-Kirszak Ewa 73
Korzeniowski Jözef 91, 164, 166. 170, 1 7 3 174, 265-266. 268-269. 275
Kosinski Adam Amilkar 167. 174
Kotlica Jacek 252-253
Kotowska Monika 302
Kott Jan 240
Kowalczykowa Alina 282
Kowalska Anna 288
Kowerska Z. A. 282
Kozlowski Feliks 168
Krakowowa Paulina 284
Krall Hanna 206
Krasicki Ignacy 34, 95, 168
Krasinski Zygmunt 166, 178, 258
Krasnod?bski Jan Pawel 252, 254-255
Kraszewski Jözef Ignacy 164, 167-170, 1 7 3 174
Kraushar Aleksander 157
Kreisberg Alina 267
Kreutz Mieczyslaw 272
Kristeva Julia 116
Kromer Marcin 157
Kruczkowski Leon 145-146, 149-151
Krynicki Ryszard 262
Krzeczkowski Henryk 296
Krzemieniowa Krystyna 282
Krzemiöski Adam 229
Krzyszton Barbara 267-269,.276
Krzysztofi Jerzy 299-300
Krzyzanowski Julian 101, 158—160
Kubacki Waclaw 223
Kuczyfiska Joanna 178
Kudlipski Tadeusz 148, 150-152
Kulczycka-Saloni Janina 304
Kuliczkowska Krystyna 288
Kuncewiczowa Maria 143, 180, 231, 233-234
Kurek Jalu 147, 151
Kurosawa Akira 200, 204
Kurylowicz Jerzy 10
Kusniewicz Andrzej 146—152
Kufma Erazm 65
Kwiatkowski Jerzy 166
Kwintylian zob. Quintilianus Marcus Fabius
Labuda Aleksander Wit 77, 101-122, 208, 226
Lach Ewa 288
La Fontaine Jean de 281
Laforgue Jules 103
Lalewicz Janusz 10-14, 41-42, 68, 156.
180, 188, 283
Lam Andrzej 91, 278
Lämniert Eberhard 99, 128, 135
Lautrdamont de (wlasc. Isidore Lucien Ducasse)
253
Le., wspöllokator mleszkania M. Biatoszewskiego 46
Leach Edmund R. 38
Leiris Michel 228, 253
Leja Magda 302
Indeks osöb
Lejeune Philippe 77, 208-209, 2il, 225-226,
233
Lekczynska Jadwiga 281
Lelewel Joachim 213
Lern Stanislaw 101, 213, 231, 241, 255, 257
Levin Harry 296-297
Lewestam Fryderyk Henryk 170
Lewicki Zbigniew 143, 146
Lewin Paulina 161
Lewis Oscar 195-206
Lichaczow Dmitrij Siergiejewicz 161
Lichaczowa Wiera Dmitrijewna 161
Lichanski Stefan 73
Linde Samuel Bogumil 144
Litwin Jakub 73
Lothamer Henryk 252, 254
Lotman Jurij Michajlowicz 69
Lubbock Percy 88-89, 97-99
Lucretius Titus Carus 68
Ludwik XIV, kröl francuski 27,9
Lukäcs György 22
Lukrecjusz zob. Lucretius Titus Carus
Lapiiiski Zdzislaw 195, 229
Lempicki Zygmunt 73, 165
Lozifiski Jözef 252, 254-255, 261-262
LoziAski Walery 167, 171, 173
Lukasiewicz Malgorzata 160
Mach Wilhelm 143, 243, 291, 303
Maciejewski Janusz 178, 210
Magnuszewski Dominik 174
Makrobiusz (Abrosius Macrobius Theodosius) 68
Malczewski Jacek 103
Malewska Hanna 65, 208-209, 213, 216, 243
Mann Thomas 220, 243
Maj-at Jcan-Paul 182
Marcjan Maria 65. 213
Maria Parma 118
Markiewicz Henryk 80. 144-145, 165, 167,
238, 256, 269, 277, 281
Marrou Henri-Ir6n6e 114
Martuszewska Anna 33, 75, 163, 172, 263—
278
Massalski Edward Tomasz 168
Matejko Jan 103
Matuszewski Ryszard 241
Mayenowa Maria Renata 39.43,75,80, 8 4 - 85,
164, 180, 270, 291
McCoy Horace 96
Mencwel Andrzej 259
Mendelson Edward 83
309
Mendilov Adam Abraham 202
Michalski Hieronim 151
Michalowska Teresa 64
Micifiski Boleslaw 238, 240, 247
Mickiewicz Adam 31, 49
Milne Alan Alexander 285
Milosz Czeslaw 210, 300
Miniszewski Jözef Aleksander 167
Minkowski Aleksander 290
Mistrik Josef 24-25
Mniszek Helena 267-269, 276
Modzelewska Natalia 63, 254
Molino Jean 166
Montaigne Michel Eyquem de 66, 238 — 239,
242, 244, 246-247
Montgomery Lucy Maud 287
Moraczewska Bibianna 170—171
Morin Edgar 271
Morse Samuel Finley Breese 118
Moskal Stanislaw? zob. ^\&di Otrembus Podgrobelski
Mrozek Siawomir 39
Mueller Stanislaw Antoni 98
Müller Günther 99
Musil Robert 243
Nalkowska Zofia 178-185,187, 190-191, 218,
232
Nansen Fridtjof 285
Natanson Jacek 252,. 255
Niedzielski Czeslaw 130, 216, 220
Nienacki Zbigniew 288
Nietzsche Friedrich Wilhelm 71
Niewiarowski Aleksander 167, 169-170, 175
Niklas Dariusz 259
Nikliborc Anna 279
Norwid Cyprian Kamil 178-179
Nowaczyriski Adolf 240
Nowakowski Marek 41, 47-48, 213-214, 216,
218, 251, 255, 302
Nurowska Maria 252
Nycz Ryszard 63-86, 197
Ogifiski Ziemowit 255
OkopieA-Slawiiiska Aleksandra 27, 39, 65,
80-81, 128
Oleksiuk Michal 267
OI^dzka-Frybesowa Aleksandra 195, 271. 284
Ol^dzka Jadwiga 195
Ortwin Ostap (wlasc. Oskar Katzenellenbogen)
240
Orzeszkowa Eliza 164,170,172,175, 266-269,
275
310
Indeks osöb
Otr^bski Andrzej 252, 254
Pachlowski Jerzy 296
Pajdzinska Anna 276
pani Janina, s^siadka M. Bialoszewskiego 44
pani Reginka, s^iadka M. Bialoszewskiego 44
Parandowski Jan 240
Park Mungo 285
Parnicki Teodor 243, 255
Pascal Roy 213. 223
Pasek Jan Chryzostom 223
Pastuszek Andrzej 47-49. 252-253, 255
Paterson D. 271
P4kcifiski Marek 252
Pelc Janusz 158
Pelc Jerzy 144
Perrault Chades 281 -282
Piaget Jean 104
Pietrzak Wlodzimierz 181
Pilniak Boris Andriejewicz (wlasc. Boris Andriejewicz Wogau) 149
Piorunowa Aniela 165
Piotrowski Andrzej 38
Pisarek Walery 272-274
Pisarkowa Kj-ystyna 106, 158
Pluta Jerzy 255, 258, 262 .
Plachecki Marian 73, 87-100
Plug Adam (wlasc. Antoni Pietkiewicz) 171.
173-174
Podhajecka Zofia 153-162
Podraza-Kwiatkowska Maria 166
Pomian Krzysztof 156
PopoviC Anton 67
Por?bski Mieczyslaw 251
Potocki Jan 283
Pouillon Jean 264
Pound Ezra 253, 255
Prokop Jan 174, 257
Propp Wladimir Jakowlewicz 20, 117
Proust Marcel 224, 243
Prus Boleslaw (wlasc. Aleksander Glowaeki)
101-116,120-122,164,265-266,268-269,
273, 275
Pruszynski Ksawery 213
Przelgcki-Marian 207
PrzetacznUcowa Maria 104
Przybos Julian 241
Przybylowska Maria 23
Quintilianus Marcus Fabius 114
Radziwill Janusz 210
Reid Mayne 280
Renza Louis A. 213
Reymont Wladyslaw Stanislaw 145
Ricci Jean F. A. 228
Richaudeau Francois 271. 273, 275-276
Richter D. H. 75
Rocoeur Paul 12. 14, 67
Riesman David 189
Robbe-Grillet Alain 145, 206
Rochetin-Bocquel Eugenie de 71
Rodari Gianni 290
Rodziewiczöwna Maria 267-269, 271, 276
Rogala-Zawadzka Teresa 297, 299
Rogoziöska Izabella 285
Romains Jules 148, 151
Romberg Bertil 97
Rosiek Stanislaw 213. 222
Rosner Katarzyna 207
Rosnow Ralph L. 181. 190
RostafiAski Jözef 118
Rousseau Jean-Jacques 229
Rözewicz Tadeusz 67-75, 78-79, 83, 210,
213, 302
Rudier Gustave 281
Rudnicki Adolf 65-66, 69-70, 73, 75-78,
80, 83, 212, 241
Rusinek Michal 248
Rybalka Michel 206
Rycerz Danuta 162
,
Rzewuski Henryk 166
Rzymowski Jerzy 65
Sadaj Ryszard 252
Saint-Exup6ry Antoine de 290
Saloni Zygmunt 291
Sambor Jadwiga 270. 274
Sand George (wlasc. Aurore Dudevänt, ur.
Dupin) 169
Sandauer Artur 44, 124, 218, 242-243, 245
Sartre Jean-Paul 149, 206
Scheler Max 261
Schmidt Siegfried J. 10
Schopenhauer Arthur 246
Schubert Ryszard 252-253, 255, 258-259,
261-262
Schulz Bruno 242-243, 255
Scott Walter 280
Searle John R. 199
Sedlmayr Hans 258
Shakespeare William 103
Siedlecki Franciszek 291
Siemek Andrzej 283
Siemiöski Waldemar 252
Sienkiewicz Barbara 291—304
Indeks osöb
Sienkiewicz Henryk 101, 103-104, 112, 144,
164, 210, 266, 268-269, 275
Sieradzki Ignacy 79, 154
Sieroszewski Andrzej 149, 243
Sierotwifiski Stanislaw 143
Siesicka Krystyna 287-288
Simonides Dorota 282
Skarga Barbara 164, 194
Skotnicka Gertruda 285
Skotnicki Marceli 167, 171
Skrzynecki Jan 178
Skwarczynska Stefania 32, 63-64, 75, 240
Slawek Walery 130
Slawinski Janusz 9, 19-35, 37, 59, 6 4 - 6 5 ,
67-68, 80, 86, 113, 130, 140, 143-144,
213, 224, 227, 247-248, 252, 269. 277
Slonska Irena 286
Smollett Tobias George 280
Sollers Philippe 74
Soltysik Marek 252, 254-255
Speina Jerzy 177-192
Spencer Herbert 271
Spielhagen Friedrich 89-90
Stachura Edward 71, 7 9 - 8 1 , 83, 210, 213-216,
218, 251, 255, 257
Stala Marian 251-262
Stalnaker R. C. 10
Stanley Henry Morton 285
Stanzel Franz 88-89, 91, 94, 96, 98-99,
134, 263
Starobinski Jean 213, 225
Stefanowska Zofia 166. 252
Steinbeck John 300
Steiner George 205
Stempel Wolf-Dieter 23
Stempowski Jerzy 240
Sterne Laurence 87
St^pien Marian 278
Stierle Karlheinz 160
Stojowski Andrzej 234
Strözewski Wladyslaw 207-208, 260
Strug Andrzej (wlasc. Tadeusz Galecki) 144—
145
Strzelecki Jan 189
Strzemifiski Wladyslaw 124
Sturrock John 213
Sue Eugfene 169-170, 175
Sükösd Mihäly 149, 243. 245
Sulikowski Andrzej 237-249
Swen-Czachorowski Stanislaw 45
Swift Jonathan 34, 273. 290
Swigger Ronald T. 83
Swinarski Artur Maria 256
311
Szary-Matywiecka Ewa 155
Szczepanski Jan Jözef 209, 212-213, 232-233,
243
Szekspir Wiliam zob. Shakespeare William
Szelest Hanna 64
Szewczuk Wlodzimierz 272-273
Szewczyk Jan 252
Szklarski Alfred 285
Szklowskij Wiktor Borisowicz 67, 291
Sztyrmer Ludwik 166
Szujski Jözef 171
Szybist Maciej 71
Szybistowa Magdalena 43
Szyszmariow Wladimir Fiodorowicz 68
Scibor-Rylski Aleksander 299
äledz Otrembus Podgrobelski (pseud., wlasc.
Stanislaw Moskal?) 256-257
Ömigielska Jözefa zob. Dobieszewska Jözefa
Tarnowska Krystyna 298, 301-302
Thomas WiUiam L 195, 197
Tinker Miles A. 271
Todorov Tzvetan 116, 191, 197. 283
Trilling Lionel 172
Tripplin Teodor 167
Truchanowski Kazimierz 255
Trzynadlowski Jan 78
Tucydydes zob. Tukidydes
Tukidydes (Tucydydes) 68
Turowicz Jerzy 240
Turski Jan Kanty 171
Twain Mark (wlaäc. Clemens Samuel Langhorne) 273
Tylicka Barbara 288
Tynianow Jurij Nikolajewicz 73, 256, 260
Unamuno Miguel de 87
Uspienskij Boris Andriejewicz 84, 264
Vaihinger Hans 126
Van Dijk Teun A. 11.6
Vannier Bernard 34
Vergilius Publius Maro 116-117, 121
Verne Jules 280, 285
Villon Frangois 66
Vrtel-Wierczynski Stefan 118
Waksmund Ryszard 279-290
Walinska de Hackbeil Hanna 181
Wallraff Günter 229
Waökowicz Melchior 147
Wasilewska Wanda 150
*
312
Indeks osöb
Wasilewski Antoni 288
Wasilewski Andrzej 299
Weinrich Harald 12, 15
Weinsberg Adam 125
Weisstein Ulrich 197
Wergiliusz zob. Vergilius Publius Maro
Wemic Wieslaw 286
Wegielek Janusz 252. 254
Wieland Christoph Martin 97
Wierzbicka Anna 144
Wiesiolowskij Aleksandr Nikolajewicz 161
Wilczyöski Albert 167, 171
Wilkofiska Paulina z Lauczöw 171
Wind Edgar 73
Winkler Reinhold 11
Winnicott D. W. 104
Winogradow Wiktor Wladimirowicz 20, 303—
304
Witkacy zob. Witkiewicz Stanislaw Ignacy
Witkiewicz Stanislaw Ignacy (Witkacy) 39, 256
Wittgenstein Ludwig 258
Wladyslaw n Jagidlo, kröl polski 103
Wojaczek Rafal 254
Wojciechowski Piotr 209
Wojdowski Bogdan 302
Wojefiska Czeslawa 181
Wolski Wodzimierz 167
,
Woolf Vhrginia 143, 150
Woroszylski Wiktor 70, 78, 82. 284, 288-289
Wunderlich Dieter 11
Wyka Kazimierz 76, 96, 145, 183, 190, 2 4 0 241, 245
Wyskiel Wojciech 3 7 - 5 1
Wyslouch Seweryna 143-152, 180
Zachariasiewicz Jan 164, 167, 171. 173
Za^jewski Adam 43, 252-253, 255, 257-258,
. 261-262
Zaieska Maria Julia 284
Zapaänik Stanislaw 279
2 ^ o n Zofia 84
Zarzycka Irena 267-269, 276
2^varzadeh Mas'ud 199
Zawadzki Wladyslaw 174
Zawieydd Jerzy 65
Zaworska Helena 214
Zegadlowicz Emil 210
Zeydler-Zborowski Zygmunt 263—269, 276
Zielifiski Bronislaw 298, 300-303
Zielifiski Tadeusz 145
Ziemiecka Eleonora, ur. Gagatkiewiczöwna 168
Zimand Roman 215, 283
Ziomek Jerzy 65, 158, 207, 213, 227-228.
256-257,260
Zipf George Kingsley 274
Znaniecki Florian 195, 197
Zola fimile 193-196
ZaMewicz Zbigniew 66, 79, 81. 234
Zelefiski Tadeusz (Boy) 66, 240
Zeromski Stefan" 95, 210
Zmichowska Narcyza 166
Zmigrodzka Maria 163, 167
Zölcifiski Tadeusz J. 79
Zölkiewski Stefan 9, 41, 155
iulawski Miroslaw 302
Zurek Jerzy 252
Zurowski Maciej 89, 264
POLSKA AKADEMIA NAUK • INSTITUT
BADAS
LITERACKICH
WLODZIMIERZ BOLECKI
POETYCKI MODEL PROZY
W DWUDZIESTOLECIU
MIEDZYWOJENNYM
WROCtAW • WARSZÄWA • KRAKOW • GDANSK • LÖDl
ZAKLAD NARODOWY IM. OSSOLlNSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1982
INDEKS NAZWISK
Alain-Fournier (wlasc. Henry Alain
Fournier) 8
Amsterdamski Stefan 124
Andrzejewski Jerzy 71, 256, 282, 283,
289, 294
Annunzio Gabriele d' 8, 74
Apollinaire Guillaume (wlaSc. Wilhelm
Apolinary Kostrowicki) 22
Astaire Fred 101
Austin John Langshaw 119
B. D. 39
Bachtin Michail Michajlowicz 60, 97, 99,
276
Bacon Francis 250
Baczko Bronislaw 133
Baczynski Stanislaw 39, 235, 239, 243,
244, 257, 259, 263—266, 269—271, 278,
279, 282, 285
Balcerzan Edward 16, 248, 294
Bally Charles 152
Balzac Honore de 29, 72, 83, 125, 251,
274
Bandrowski Jerzy 36
Bandrowski Kaden Juliusz zob. KadenBandrowski Juliusz
Bartoszewicz Antonina 75
BartoszyAski Kazimierz 110, 156, 246
Benveniste fimile 123, 132
Berent Waclaw 8, 17, 44, 49, 112, 148,
152, 154, 163, 203, 212, 217, 241, 256,
258, 260—262, 266, 268, 275, 276, 286,
287
Bergel Rajmund 37, 39
Bergson Henri 8, 68, 155, 161, 180
Berkeley George 146, 161
Berman Izydor 243, 263
Bialoszewski Miron 71, 294
Bielatowicz Jan 233, 235, •239, 243
BieAkowski Zbigniew 124
Biernacki Andrzej 114, 244
Black Max 202
Blin Georges 116, 124
Boguszewska Helena 289
Booth Wayne C, 56
Boy-Zelenski Tadeysz zob. Zelefiski Tadeusz Boy
Brandys Kazimierz 71, 294
Breiter Emil 24, 29, 30, 37—39, 94, 102,
113, 243, 274
Breza Tadeusz 96. 112. 164, 183, 185, 242,
243, 289, 294
Brodzka Alina 14, 44, 146, 294
Brodzki Zbigniew 36
Brona Marian 38
Broncel Zdzislaw 235, 239, 242
Brown Calvin S. 186
Brown Edward Killoran 187
Brz^kowski J a n 113, 209, 255, 263, 264,
284, 285
Brzozowski Stanislaw 254, 282
Brzozowski Stanislaw Korab 99
Buczkowski Leopold 294
Buczkowski Marian Ruth zob. Ruth-Buczkowski Marian
Budzyk Kazimierz 80, 157, 221, 224, 225
Bujnicki Tadeusz 14, 195
Bujnicki Teodor 38
Bukowski Kazimierz 39
Butor Michel 124
C^zanne Paul 161
Cezar (Caius lulius Caesar) 74
Chaplin Charles Spencer 101
Chatman Seymour 9
Chmielowiec Micha! 243, 283
Choromanski Leon 37
Choromafiiski Michal 255, 256, 277, 282,
289
Choynowski Mieczyslaw 279
Chruszczynski Andrzej 243
Chwistek Leon 39, 68, 293
297
Cieslikowska Teresa 72, 157
Ciolkoszowa Lidia 39
Ciompa Adam 10, 145—169, 221, 222, 224,
226, 238, 241, 255—257, 261, 266, 283
Cohen Jean 218
Coleridge Samuel Taylor 5
Conrad Joseph (wlaäc. Teodor Jözef Konrad Korzeniowski) 29, 76, 82
Culler Jonathan 116
CywLnski Stanislaw 37
Czachowska Jadwiga 70, 273
Czachowski Kazimierz 19, 29, 36, 38, 39,
78, 94, 113, 146, 166, 256, 265, 285
Czechowicz Jözef. 36, 113, 243, 287, 289
Czekalski Eustachy 112
Danek-Wojnowska Bozena 14
Dante Alighieri
Dqbrowska Maria 122, 261—264, 270, 272,
279, 281, 282, 286, 289, 294
D^browski Jan 38
D^mbska-Prokop Urszula 152
Degler Janusz 39. 40. 243
Delbouille Paul 218
Detko J a n 75
D^bicki Zdzislaw 37, 260, 269, 286
Dietrich Marlena 101
Dluska Maria 49, 163, 184
Döblin Alfred 72
Doleäel Lubomir 5
Dol^ga-Mostowicz Tadeusz 114
DomiAskL Öenryk 243, 288
Dostojewski Fiodor Michajlowicz 60, 82
Drohocki Zenon 255
Dryfiska H. zob. Görecka-Drynska Hanna
Dudziniski Boleslaw 244
DziechciAska Hanna 84
E. Cz. zob. Czekalski Eustachy
Eiger Stefan Marek zob. Napierski Stefan
Eile Stanislaw 56, 85
Bleuler zob. Iwaszkiewicz Jaroslaw
Epstein Edmund 9
Erenburg Ilja Grigoriewicz 31
Escarpit Robert 249, 252
Falicka Krystyna 123, 132
Faulkner William 7
Feldman Wilhelm 21
Feliksiak Elzbieta 83, 121
Ficowski Jerzy 170
Fiedler Arkady 129
Fiedler Konrad 161
Pielding Henry 7, 251
Fik Ignacy 99, 113, 234, 235, 239, 243,
244, 256, 259, 260, 263—266, 268, 270,
271, 278, 279, 282, 283, 285, 289
Fish Stanley 9
Fiszer Wlodzimierz 278
Flach Jözef 37
Flaubert Gustave 7, 16, 56, 59, 76, 82,
251
Flukowski Stefan 270, 287
Fontanier P. 215
Forst-Battaglia Otto 39
Fournier Henry Alain zob. AlaiTi-Fournier
Fowler Roger 9, 10
Freeman Donald 9
Freud Sigmund 289
Friedrich Hugo 83
Fryde Ludwik 87, 114, 214. 244, 261—264,
268, 279—283, 285, 286
Furmanik Stanislaw 88, 102, 113
G. K. zob. Gombrowicz Witold
Gajzler Leopold 113
Galle Henryk 36, 37
Galecki Tadeusz zob. Strug Andrzej
Garfeinowa M. zob. Posner-Garfeinowa
Malwina
GawliAski Stanislaw 14
Gerard A. zob. Laszowski Alfred
Gibson James J. 156
Gide Andre 32, 60
Glowaeki Aleksander zob. Prus Boleslaw
Glowaeki Janusz 294
Glowinski Michal 13, 14, 20, 21, 34, 39,
42, 54, 68, 70, 84, 116, 121, 124, 157.
164, 172, 246, 247, 250, 251, 273
Godziszewski Wiktor 243
GojawiczyAska Pola 113, 289
Gombrowicz Witold 10, 15, 24, 35, 65, 71,
81, 86—145, 147, 165, 183, 185, 188, 196,
205, 221—223, 225, 241, 244, 255—257,
262, 269, 270, 272, 274, 277, 279, 282,
283, 288
GoreA Andrzej 172
Görecka-DryAska Hanna 97
Görski Artur 37, 38, 281
Grabbe Christian Dietrich 63, 112
Grabowski Zbigniew 278, 288, 289
Grau Delgado Jacinto 60
Graves Robert 207
,i
298
Grodzinski Eugeniusz 150
Gruszecka Aniela 113, 268, 272—274, 289
Grzymala-Siedlecki Adam 37, 235, 243,
258
Guze Joanna 124
H. Z. 37
Halpernowa Romana 190
Hamon Phillip 77, 157, 224
Handke Ryszard 5
Hardenberg Friedrich Leopold von zob.
Novalis
HempoliAski Micha! 119
Herling-GrudziAski Gustaw 113, 263, 264,
267, 278, 280, 283
Hildenbradt Adolf von 161
Hitler Adolf 101
Hellender Tadeusz 243
Horzyca Wilam 37, 38
..Hugo Victor 74
Hulewicz Jerzy 253, 254
Hulka-Laskowski Pawel 112
Hultberg Peer 113, 148, 149, 152, 153,
203, 212
Huinphrey Robert 124
Husserl Edmund 161
Ibsen Henrik 62
Ingarden Roman 245
Irzykowski Karol 13, 17, 18, 30, 38, 47,
49, 54, 62, 64, 68, 78, 84, 89, 160, 214,
253—258, 260, 263, 264, 267—269, 271—
275, 282, 285, 286
Isaacs J. 124
Ixion 39
Iwaszkiewicz Jaroslaw 37, 254, 258, 287
J. J. zob. Janowski Jaroslaw
J. Sw. 113
Jakobson Roman 7
James William 161
Janion Maria 89, 132, 134
Janowski Jaroslaw 22, 243
Janta-PolczyAski Aleksander 129
Janus Edward zob. Stawar Andrzej
Januszewski Witold 113
Japola Jözef 202
Jaraczewski Andrzej 172
Jaremko-Pytowska Zofia 116
J a r r y Alfred 109
Jarz^bski Jerzy 145
Jasienski Bruno 10
JasiAska Maria 184
Jau,ss Hans Robert 5
Jaworski Roman 10, 12—86, 88, 101, 20,5,
221, 222, 256, 268, 270, 272 . •
Jehanne-Wielopolska Maria 253
Jellenta Cezary 113
Jodelka-Burzecki Tomasz 12
Joyce James 22, 26, 31, 32, 289
Jözefowicz L. 39
Kaden-Bandrowski Juliusz 26, 37, 41, 44,
49, 93, 102, 113, 122, 163, 184, 217,
256—259, 261, 262, 266, 268
Kaltenberg Leon 38, 243
KamieAski Henryk S. 36
Kamykowski Ludwik 283
Kant Immanuel 248
Karkowski Czeslaw 173
Katzenelenbogen Oskar zob. Ortwin Ostap
Kijowski Andrzej 244
Kipling Rudyard 88
Kirsch Donat 294
Kisielewski Stefan 92, 114
Kisielewski Zygmunt 37
Klemm Waldemar 36"
Klak Tadeusz 36, 244
KlosiAski Krzysztof 187, 195
Klossowicz Jan 14
Kniaznin Franciszek Dionizy 120
Koiaczkowski Stefan 21, 259, 261, 264,
266, 279—281
Koloniecki Roman 281
Komornicka Maria 65
Koninski Karol Ludwik 39, 275
Konwicki Tadeusz 71, 294
Korab-Brzozowski S. zob. Brzozowski
Stanislaw Korab
Korabiowski Wiktor 233, 243, 244
Kornacki Jerzy 289
Korzeniowski Teodor Jözef Konrad zob.
Conrad Joseph
Kostkiewiczowa Teresa 118
Kostrowicki Wilhelm Apolinary zob.
Apollinaire Guillairtne
Koszyc-Szolajska Maria 113 ,
KotarbiAski Tadeusz 44
Kott Jan 95, 113
Kowalczyltowa Alina 133
Kowalski Eustachy 37
Kozlowski Mieczyslaw zob. Rytard Jerzy
Mieczyslaw
KrasiAski Zygmunt 99
Krassowska Eugenia 231, 240, 244
299
Krawczuk Aleksander 207
Krawczyk Adam 244
Kreczmar Agnieszka 116
Kridl Manfred 275
Kronska Irena 134
Kröl Jan Aleksander 263
Krysin L. P. 250
KrzeczküVv-ski Henryk 207
Krzewski Karol 258
Krzywicki Ludwik 36
Kubacki Waclaw 113, 260, 270, 271, 286
Kuczynf.ki Boguslaw 90
KudnAbki Tadeusz 146, 167
Kuncewiczowa Maria 183, 262, 263, 270
Kurek Jalu 263
Kwiatkowska Maria zob. Podraza-Kwiatkowska Maria
Kwiatkowski Jerzy 135, 149, 152
L. L...e 38
Labov William 250
Lalewk'z Janusz 60, 252
Landy Teresa (pseud. Silvestei") 114
Lange .-Vntoni 278
Lata'.viec Czeslaw 38
Lau.sberg Heinrich 215, 216
Lechon Jan (wlasc. Leszek Serafinowicz)
33, 61
Lesage Alain Rene 26
Leszczynski Jan 46
Lesmian Boleslaw 167, 171—179, 191, 260,
263
Lesnocorski Zygmunt 269
Lewilöwna B. 244
Lichaczow Dmitrij Siergiejewicz 84
Lindsay Jack 101
Lodge David 9, 10
Lorentowicz Jan 36, 113, 243
Lotman Jurij Michajlowicz 53
Laj-i..-'.:. Zdzislaw 112, 123, 1.57, 227
Laszowski Alfred 39, 114, 227, 267, 279
Latuszj-nska Joanna 101
LerapUki Zygmunt 175, 197, 262
LoziAski Jözef 294
Mach Ernst 161
Maciejewski Marian 118, 134
Malewska Hanna 294
Malic, Zdravko 100, 101. 122
Mallanne Stephane 194, 214
Malachowski-Lempicki Stanislaw 38
Malgcwska Hanna Maria 28
Mann Thomas 7, 32, 251
Mannheim Karl 250
Maritain Jacques 279, 280
Markiewicz Henryk 172, 175, 192, 246,
276
Martin du Gard Roger 60
Maslinski Jözef 88, 96, 102, 114, 263
Maupassant Guy de 82
Mauriac Frangois 60, 276
Mayenowa Maria Renata 7, 152
McLean Allster 51
Meletynski Eleazar Mojsiejewicz 186
Mendilow Adam Abraham 124
Merleau-Ponty Maurice 161
Michaud Guy 172, 175, 182, 186
Michno Jerzy 124, 148
MiciAskl Boleslaw 263, 286
Micinski Tadeusz 8, 10, 12—86, 88, 90,
101, 163, 165, 206, 233, 241, 254—257,
266, 268, 270, 272, 283, 284, 286, 287
Mickiewicz Adam 99, 132, 133, 136, 140
Miklaszewski Krzysztof 198, 207, 223
MiU John Stuart 250
Miller Jan Nepomucen 253, 273
Milosz Czeslaw 39, 42, 44, 178, 263, 264,
267, 275—277, 279—282, 287
Mirecka Maria 69, 114
Morice Charles 214
Morier Henri 215, 216
Morstinowa Zofia zob. StarowieyskaMorstinowa Zofia
Munch Edvard 74
Mussolini Benito 101
NalepiAski Tadeusz 36
Nalkowska Zofia 182—185, 243, 258, 260—
262, 270, 274t—276, 281, 282
Napierski Stefan (wlasc. Stefan Marek
Eiger) 114, 232, 234—236, 239—241, 244,
257, 266, 279, 280, 285
Niemojew.ski Andrzej 37
Niesiolowska-Rotherowa Zofia 235, 243
Norwid Cyprian Kamil 99, 110, 253
Novalis (wlasc. Friedrich Leopold von
Hardenberg) 175
Nowaczynki Adolf 39
Nowakowski Marek 71
Nowotny-Szybistowa Magdalena 50, 72
Nycz Ryszard 72
Odojewski Wlodzimierz 294
Ohman Richard 9
Okonska Alicja 37
OkopieA-Slawinska Aleksandra 192
300
Opacki Ireneusz 118, 134
Ortwin Ostap (wlaäc. Oskar Katzenelen. bogen) 70, 273, 279
Orzeszkowa Eliza 75. 122, 270
Ostrowski J a n 279
Otwinowski Stefan 113, 114, 256, 263,
274, 288—290
Owidiusz (Publius Ovidius Naso) 74
Palester Roman 38
Panas Wladyslaw 197, 198, 205, 206
Parnicki Teodor 28, 283
Peiper Tadeusz 161, 164, 172, 173. 176—
181, 184, 191, 208—214, 220, 225, 227,
254, 255, 262—264, 266, 268, 284
PerzyAski Wlodzimierz 289
Piasecki Stanislaw 100, 113, 268—260,
263, 264, 270, 279, 282
Piechal Marian 244
Pietrzak Wlodzimierz 235, 236, 240, 244,
255, 258, 260, 263, 264, 267, 277—280,
282, 285
Pietsch Tadeusz 164
Pi^tak Stanislaw 113, 270
PigoA Stanislaw 21, 261, 279
Pikula L. zob. Piwinski Leon
Pirandello Luigi 60, 63
PiwiAska Martä 134
Piwidski Leon 37, 38, 112^114, 146, 155,
167, 243, 244, 259
Pleäniewicz Andrzej 243
Plachecki Marian 124, 214
PlomieAski Jerzy Eugeniusz 38, 44, 271
Podraza-Kwiatkowska Maria 63, 85, 135,
149, 152, 163, 172, 175, 182, 184, 186,
187, 189, 194, 195, 201, 202, 204, 208,
213, 214, 216, 217, 223, 228
Poe Edgar Allan 74
Poincar§ Henri 74
PolczyAski A. zob. Janta-PolczyAski Aleksander
Pomian Krzysztof 44, 132
Pomirowski Leon 16, 38, 39, 113, 259,
263, 267, 268, 279, 280, 282, 289
Poplawski Wiktor 37
Popper M. zob. Prominski Marian
Posner-Garfeinowa Malwina 153
Prince Gerald 148, 164
Prokop U. zob. Dqmbska-Prokop Urszula
Prokopczuk Jan 134
PromiAski Marian 10, 39, 69, 113, 114,
239, 244, 263, 271, 278, 288, 289
Proust Marcel 8, 26, 31, 32, 60, 137, 270,
271, 274, 289
Prus Boleslaw (wlaäc. Aleksander Glowaeki) 75, 83, 122, 125, 270
Przyboä Julian 161. 167, 209, 214, 220,
225, 227,, 254. 255, 263, 264, 284
Przybylski Ryszard 132, 134
Przybylowska Maria 121
Przybyszewski Stanislaw 26, 44
Putrament Jerzy 263
Pytowska Z. zob. Jaremko-Pytowslca Zofia
R. zob. Sinko Tadeusz
Radziwill Michal 134
Raimond Michel 8, 60, 63, 271
Rgczaszek Antoni 234
Rettinger Mieczyslaw 27, 39, 258
Reymont Wladyslaw Stanislaw 25, 75,
126
Riegel Alois 161
Riehl Alois 161
Rogozinski Julian 276
Romberg Bertil 124
Romer Helena 38
Rotherowa Z. zob. Niesiolowska-Rotherowa Zofia
Rudnicki Adolf 112, 255, 256, 277, 278,
282," 289, 294
RudziAska Kamila 44, 72
Ruskowa Aniela 268
Rüssel Bertrand 101
Ruth-Buczkowski Marian 256
Rutyna S. zob. Görski Artur
Rymkiewicz Jaroslaw Marek 133
Rytard Jerzy Mieczyslaw (wlasc. Mieczyslaw Kozlowski) 22, 41, 44, 46, 48,
49, 163, 254, 256, 260, 266
S. zob. Toforowski M. J.
S. K. 39
Sandauer Artur 102, 113. 170, 227, 240,
243. 244
Sartre Jean Paul 60
Savitri zob. Zahorska Anna
Sawicka Jadwiga 172
Schiller Friedrich 74. 134
Schlegel Friedrich 83, 175
Schubert Ryszard 294
Schulz Bruno 10, 15, 24, 28, 33, 35, 41,
44, 46, 47, 49, 53, 65, 71, 74, 81, 113,
114, 129, 145, 162, 165—167, 170—244,
301
255—259, 261—264, 266, 270—272, 274,
277—279, 282—284, 286. 288, 289
Schwob Marcel 60
Scott Walter 88
Serafinowicz Leszek zob. Lechon Jan
Shakespeare William 62
Siedlecki Franciszek 29, 239
Siemek Marek J. 133
Sienkiewicz Henryk 16
Sieradzki Ignacy 116
Sieroslawski Stanislaw 36
Silvester zob. Landy Teresa
Sinko Tadeusz 37, 112, 113, 243
Skiwski J a n Emil 91, 92, 113, 243, 258,
259, 278—280, 287
Skwarek Irena 197
Slawinska A. zob. Okopien-Slawinska
Aleksandra
Slawinski Janusz 6, 8—10, 14, 54, 60, 72,
84, 164, 172, 176, 177, 195, 201, 207—
210, 214, 220, 232. 245—249, 252, 294
Slowacki Juliusz 62
Sobierajski Leonard 95, 113, 115
Speina Jerzy 14, 97, 172
Spitzer Leo 262
Sprusinski Michal 69, 113
Stabryla Stanislaw 215
Stalin losif Wissarionowicz 101
Starost Miroslaw 94, 102, 113
Starowieyska-Morstinowa Zofia 113, 139
Stawar Andrzej (wlaäc. Edward Janus)
12, 15, 39, 77, 258, 259, 261, 263—265,
268, 271, 285
Stefanowska Zofia 132
Stempel Wolf-Dieter 121
Stendhal (wlasc. Heruri Beyle) 16
Slernbach Herman 243
Sterne Lawrence 124
St^pniewski Tadeusz 38
Strug Andrzej (wlasc. Tadeusz Galecki) 44, 77
StrzemiAski Wladyslaw 161
Stur Jan 37
Suchodolski Bogdan 175, 282
Sulikowski Andrzej 195
Syga Teofil B. 243
SygietyAski Antoni 75
SzczepaAski J a n Jözef 294
Szelburg-Zar^bina Ewa 260
Szmielew D. N. 250
Szolajska M. zob. Koszyc-Szolajska Maria
Szreder Leon 263
Szybistowa M. zob. Nowotny-SzybistowÄ
Magdalena
t. b. zob. Bujnicki Teodor
T. B-a zob. Breza Tadeusz
t. h. zob. Hellender Tadeusz
Tarn Adam 270, 278, 289
Tarnawski Wit zob. Turno Witold
Tatarkiewicz Anna 60
Tatarkiewicz Wladyslaw 161
Thackeray William Makepeace 30
Thompson Phillipe 83
Todorov Tzvetan 127, 141
Toforowski M. J. 158
Tolstoj Lew Nikolajewicz 29, 82, 83
Trocki Lew D. 101
Troczynski Konstanty 38, 39, 102, 114,
235, 238—240, 243, 244, 258, 281, 282,
287
Truchanowski Kazimierz 10, 255, 256
Trznadel Jacek 171
Tuczynski J a n 135
Turno Witold 114
Tuwim Julian 44, 178, 259, 260
Ujejski Jözef 253
Ulatowski Jan 38
Ulaszyn Henryk 259
Unamuno Miguel de 60, 63
Unüowski Zbigniew 129, 145, 277
Uspienski Boris Andriejewicz 53
Vax Louis 141
Vico Giambattista 173
Vogel Debora 10
Vogler Henryk 238, 243, 244
Vossler Karl 262
Wajda Andrzej 71
Walewska L. C. 37
Wallis Mieczyslaw 152
Waskiewicz Andrzej Krzysztof 255
Wat Aleksander 10, 39, 41, 46, 47, 49,
178
Watt lan 116
Wazyk Adam 73, 267, 270, 276, 278, 287,
289
Weintraub Wiktor 50
Wellek Rene 172
Wells Herbert George 101, 137
WilkoA Antoni 187
Winkler Konrad 161
Winogradow Wiktor Wladimkowicz 262
Wisniewska Natalia 114, 244
Wit Juhusz 182
302
W i t k i e w i c z S t a n i s l a w I g n a c y (Witkacy)
10, 12—90, 94, 101, 163, 173, 175, 176,
178, 183, 184, 205, 212, 221, 222, 240,
241, 243, 255—257, 260—264, 266, 268,
270, 272, 274, 283, 287, 292
W i t k o w s k a A l i n a 134
W l a s t zob. K o m o r n i c k a M a r i a
W o j a c z e k R a f a l 71
W o j n o w s k a B. zob. D a n e k - W o j n o w s k a
Bozena
Wölfflin H e i n r i c h 161
W o l o s z y n o w W a l e n t i n N i k o l a j e w i c z 97
Woolf V i r g i n i a 7, 72
W o r o n i e c k i E d w a r d 37
W ö j t o w i c z H e n r y k 219
W r ö b l e w s k a T e r e s a 85
W y k a K a z i m i e r z 63, 167, 232, 234—236,
238—241, 244, 254, 257, 258, 261—266,
268, 270, 271, 274—276, 278—282, 285,
286
W y s k i e l W o j c i e c h 195, 197
W y s p i a A s k i S t a n i s l a w 99, 254
Z. O. 39
Z a n u s s i K r z y s z t o f 71
Z a g ö r s k i J e r z y 113
Z a h o r s k a A n n a 36, 37, 258
Z a w o d z i n s k i K a r o l W i k t o r 2 5 8 - 2 6 5 , 275,
285, 290
Z e g a d l o w i c z E m i l 254
Z i o m e k J e r z y 6, 73
Zola £ m i l e 157
ZeleAski T a d e u s z Boy 101
Z e r o m s k i S t e f a n 8, 37, 44, 49, 77, 82,
122, 125, 126, 163, 184, 217, 259, 261,
266, 268, 270, 287
Z m i g r o d z k a M a r i a 56
Z ö l k i e w s k i S t e f a n 246, 251
SPIS TREgCI
WstQp
•
Rozdzial I. „Powiesö-worek"; Micinski, Jaworski, Witkacy
CzQSÖ 1. Swiadectwa lektury; „powieäc-worek" wobec zastanej swiadomosci galunkowej
§ 1. Wprowadzenie
§ 2, Powiesc niezrozumiala, powiesö nieczytelna
A. Naruszanie zasad komunikacji literackiej
B. Rola czytelnika
§ 3. Naruszanie regu! powiesci realistycznej
A. „IJO
totalite"
B. „Antypowieäö": anachronizm czy nowatorstwo?.
. .
C. „Pseudopowiesc"
D. „Erudycja" — wykladnik narracji autorskiej.
. . .
E. „Fantastyka" a „realizm". Konflikt konwencji.
. .
F. Po,stacie: kukielki czy ludzie zywi?. . . . . . .
G. Styl powiesci
H. „Poetyckosö" i „antypowiesö".
§ 4. Powiesc czy zapis proce.su twörczego?
Zakonczenie
Aneksy
Cz^äö 2. Teksty: styl nieprzezroczysty i konwencje ujawnione.
. . .
§ 1. Wprowadzenie
'.
.
§ 2. Stylistyczna, gatunkowa i tematyczna motywacja „workowatosci"
§ 3. Rola czytelnika
§ 4. ,,Kr.vlyc/!i(i.sc" \v powiesci
A. Wypowiedzi metanarracyjne
B. Powiesciowy status postaci: relacja narrator — postaö
C. Parodia stylöw j^zykowych
D. Narrator jako autor
§ 5. Powiesd jako ready-made
A. Narracja jako prefabrykat — przyklad poröwnania . .
B. Narracja jako prefabrykat — przyklad opisu . . . .
Zakonczenie
Rozdzial II. Narracja jako gra konwencji i jej „gl^tasze znaczenia": przedwojenna proza Witolda Gombrowicza
CzQsö 1. Ferdydurke wobec „powiesci-worka"
•
§ 1. Wprowadzenie
§ 2. Autor, narrator, bohater: specyfika opowiadania w pierwszej osobie
§ 3. Wielostylowos6
5
12
12
12
16
16
18
19
18
21
23
27
28
29
31
33
33
35
36
40
40
41
53
54
55
59
65
67
72
74
75
83
86
86
86
89
96
304
A. J^zyk postaci
B. „Cudze slowa"
§ 4. „Fantastyka" i „realizm»
§ 5. Elementy nadorganizacji j^zykowej
A. Narracja a wypowiedzi postaci
B. Narracja a fabula
C. Akcje woköl slow
D. Leksyka
Aneks
Cz^&6 2, Opis w prozie Gombrowicza
§ 1. Morfologia i semantyka zdaA deskrypcyjnych . . . .
§ 2. Relacja opis — opowiadanie w publicystyce Gombrowicza
§ 3. Motjrw „widzenia": spoglqdanie na natura i na ludzi . .
Rozdzial III. Punkt widzenia i konsekwencje stylu nominalnego w powiesci: Duze litery Adama Ciompy . . CzQäö 1. Opis jako wykladnik subiektywnoici
CzQ§6 2. J^zyk — percepcja — podmiot
Cze§6 3. Podmiot: istnienie zalezne
Cz^äfi 4. Opis a opowiadanie
Cz^sö 5. Fabula i relacje osobowe . .'
Cz^&t 6. JQzyk a mySlenie. Wyrazanie niewyrazalnego
Cz^äö 7. Swiadectwa i normy lektury: u progu lat trzydziestych . . .
Aneks
Rozdzial IV. J^zyk poetycki i proza: twörczosö Brunona Schulza . . . .
Cz^ä6 1. Poetyka sformulowana: symbolizm i awangarda
Cz^äö 2. Wykladniki tekstowe poetyki sformulowanej
§ 1. Wypowiedzi metanarracyjne i strategia sugestii .
.
§ 2. Powtörzenia
•
§ 3. Nazywanie nienazywalngo
§ 4. Metafory i katachrezy
§ 5. Poröwnania
§ 6. Opis a opowiadame
Cz^äö 3. Przedwojenne odczytania prozy Schulza
Anelcs. (Adam Ciompa: „Osobliwsze szaleAstwo" czy celowosö) . .
Rozdzial V. Spoleczne ramy lektury: 1918—1939. (Rekonesans) . . . .
Wst^p
Cz^äö 1, Wyznaczniki „czytelnosci" i „nieczytelnosci" utworu narracyjnego
§ 1. p poj^ciu „niezrozumialstwa"
§ 2. Styl — metafora — opis
A. Oceny „stylu" prozy. Leksyka
B. Metafora
,
• . .
C. Opis i opowiadanie
" . . .
§ 3. Kompozycja
§ 4. Relacja autor — postaö
§ 5. Relacja autor — temat
CzQ§6 2. Relacja proza — poezja
Cz^äö 3. Ramy tradycji: modernizm i awangarda
ZakoAczenie
Wykaz skrötöw
Indeks nazwisk
96
97
100
103
103
104
106
108
112
115
115
129
131
146
146
147
164
156
159
160
164
167
170
170
192
192
197
205
213
217
221
232
242
245
245
253
253
257
257
262
266
268
271
281
284
291
29.4
295
296
POLSKA AKADEMIA NAUK • IMSTYTUT BADAN LITERACKICH
PIOTR STASINSKI
POETYKA I PRAGMATYKA
FELIETONU
WROCLAW . WARSZÄWA • KRAKOW • GDAI^SK . LODZ
ZAKLAD NARODOWY IMIENIA OSOLIli^SKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1982
INDEKS NAZWISK
Adorno Theodor W. 101
Andrzejewski Antoni 90
Aronson Elliot 131
Arystoteles 13
Askenazy Szymon 62
Bachtin Michail Michajlowicz 8, 10
Baker Josephine 124
Balzac Honore de 37, 38, 81
Balucki Micha! 41
Bänder Peter 140
Bandrowski Jerzy 81
Bandrowski Juliusz Kaden zob. Kaden-Bandrowski Juliusz
Baranczak Stanislaw 11
Barbusse Henri 119
Bayer Hans 10
Beck Jözef 99, 122
Belmont Leo (wlasc. Leopold Blumental) 55, 67, 72
Benda Julien 99
Benjamin Walter 22, 24, 35, 36, 38
Bentkowski Wladyslaw 9
Berent Waclaw 91
Bergson Henri 63, 72
Berson Otmar 84
Beseler Hans von 54
Bielinski Wissarion G. 37, 38
Bienkowski Zbigniew 11
Blumental Leopold zob. Belmont Leo
Boczkowski Jerzy 40
Borkowski Aleksander Dunin 33, 40,
43—45
Borowy Waclaw 100
Boy-ZeleAski Tadeusz zob. ZeleAski Tadeusz Boy
Braun Jerzy 90
Broniewski Wladyslaw 81, 85, 90
Burke Kenneth 12, 13
Bywalec zob. Passent Daniel
Calderon de la Barca Pedro 9
Caldwell Erskine 138
Capek Karel 15
Cat Mackiewicz Stanislawi 84
Cejtlin Aleksandr Griegoriewicz 36, 39,
142
Coline Louis Ferdinand 63
ChalasiAski Jözef 15, 109
Chaplin Charlie 89
Chesterton Gilbert Keith 15
Chlapowski Karol 29, 30
Chl^dowski Kazimierz 18—50, 153
Curmer Henri Leon 36, 37
Cyceron (Marcus Tullius Cicero) 13, 152
Czuchnowski Marian 90
Daszynski Ignacy 79, 80
Daudet Leon 56, 68, 71
Dqbrowska Maria 83
D^bicki Ludwik 42, 45
Dickens Charles 38
Dmowski Roman 69
Dobrowolski Kazimierz 115
Dobrowolski Wladyslaw 14
Dobrzanski Jan 23, 28, 33, 40
Dostojewski Fiodor Michajlowicz 15, 38,
133
Dovifat Emil 7
Drozdowski Bohdan 130
Dudevänt Aurore zob. Sand George
Dunin Borkowski Aleksander zob. Borkowski Aleksander Dunin
Dygat Stanislaw 150
Dzieduszycki Maurycy 45
Dzieduszycki Mieczyslaw 29
Dzwonkowski 68
Einstein Albert 63
Ejsmond Julian 86
Erenburg Ilja 72
Escarpit Robert 15
156
Feldman Wilhelm 20
Festinger Leonj 131
Fik Ignacy 109, 110, 124
Foch Ferdinand 67
Fraenkel Mieczyslaw 86
Fredro Aleksander 88
Freud Sigmund 63
Frybes Stanislaw 23
Fryde Ludwik 90, 124
Fryderyk II Wielki, kröl pruski 56
Gajkowska Cecylia 36
GalczyAski Konstanty Ildefons 125
Galecki Tadeusz zob. Strug Andrzej
Galuszka Jözef Aleksander 62
Gandhi Mohandas (Mahatma) 63
Garlicki Andrzej 92, 118
Geoffroyj Julien Louis 5
Gide Andre 63, 120
Glowaeki Aleksander zob, Prus Boleslaw
Glowaeki Janusz 138
GlowiAski Micha! 154
Gniewosz Edward 40
Goetel Ferdynand 89, 93, 107, 117
Gogol Nikolaj 152
Goluchowski Agenor 18, 19, 25, 31, 32,
48
Gonczarow Iwan 38
Görnicki Wieslaw 130
Grabowski Ignacy Oksza 67
Grabski Wladyslaw 71
Grocholski Kazimierz 46
Groman Karol 20
GrubiAski Waclaw 79,( 80, 89
Grydzewski Mieczyslaw 57, 59, 60, 86,
100, 118, 121, 124
Grzegorczyk Piotr 57
Grzymala-Siedlecki Adam 79
Gumplowicz Ludwik 29
Haacke Wilmont 7, 10, 13
Haecker Emil 76
Halb-A. N. zob. NowaczyAski Adolf
Hall-Jamieson Katherine M. 11
Haller Stanislaw 58
Heine Heinrich 5, 15
Hercen Aleksandr I. 15
Hertz Aleksander 97
Hertz Pawel 140
Hesse Hermann 13, 15
Hitler Adolf 56
Hoggart Richard 104
Horzyca Wilam 100
Hrabyk Klaudiusz 104, 115
Hulewicz Jerzy 104
Hulka-Laskowski Pawel 100
Hutnikiewicz Artur 65
Huxley Aldous 97
Ipohorski Witold 100
Irzykowski Karol 82, 86, 90, 94, 114,
117, 125
Ivanickova Hanna zob. Janaszek-Ivaniäkova Hanna
Iwaszkiewicz Jaroslaw 61, 89
Janaszek-Ivaniikova Hanna 73, 99
Janin Jules Gabriel 36—38
Janus; Edward zob. Stawar Andrzej
Jaracz Stefan 91
Jaroszewicz Wolodia 92
Jasienski Bruno (wlasc. Artur Zysman)
62, 81
Jaszowski Stanislaw 40
Jaworski Stanislaw 91
Jellenta Cezary 62, 79
Jedrzejewiczj Janusz 91
J^drzejewicz Waclaw 91
Kaden-Bandrowski Juliusz 62, 70, 79—
82, 92, 93, 95, 96, 115, 116
Kafka Franz 132
Kasprowicz Jan 69
KazaAski B. 5
Kazimierz Wielki, kröl polski 21
Kieniewicz Stefan 20
Kisiel zob. Kisielewski Stefan
Kisielewski Stefan 128, 130, 140, 141,
144, 146, 149
Kleiner Juliusz 90
Kleszczynski Zdzislaw 89
Kloskowska Antonina 109
Knob Antoni 33, 47
Koc Adam 107
Kohn 82
KoniAski Karol Ludwik 57
Korfanty Wojciech 55
KotarbiAski Tadeusz 100
Kowbasiuk Mikolaj 40, 42
Kozmian Stanislaw 47
Kozniewski Kazimierz 57
Krainski Maurycy 46
Krall Hanna .152
Kraszewski Jözef Ignacy 21
157
Kraus Karl 15, 65, 86
Krölikowski B. 54
Krzywicka Irena 62, 79, 82, 99, 100
Krzywoszewski Stefan 89
Kutaala Ludwik 29, 30
Kurek Jalu 90
La Bruyere Jean de 36
Lam. Andrzej 90
Lam Jan 23, 24, 27, 31, 33, 34, 42, 48—
50 {
Lamarck Jean Baptiste de Monet de 37
Lavater Johann Kaspar 37
Lechjcki Czeslaw 29, 30
Lechon J a n (wlasc. Leszek Serafinowicz) 60, 62, 89, 91, 102
Lesniak J. 54
Lesniewska Maria 38
Lincoln Abraham 72
Lipski Jan Jözef 103, 110
Lisiecka Alicja 135
Lorentowicz Jan 89
Lubomirscy, rodzina 25
Ludwig Emil 62, 63, 72
Ludwik Filip I, kröl francuski 38
Lutoslawski Kazimierz 67
Lawrowski Julian 40, 42
L^towski Ludwik 47
Maciejewski Janusz 32, 55
Maciejowski Ignacy (Sewer) 29, 30
Mackiewicz Stanislaw Cat zöb. Cat-Mackiewicz Stanislaw
MakuszyAski Kornel 61
Malewski Andrzej 131
Mannheim Karl 15, 16
Martuszewska Anna 154
Matuszewskij Ignacy 91, 96, 108, 117
Mauriac Francois 15, 63
Maurois Andr6 63, 72
Maurras Charles 71
Mergel W. 54
Merwin Bertold 62
Micewski Andrzej 118
Michalski Stanislaw 93, 95
Micinski Boleslaw 107, 108, 114
Mickiewicz Adam 82, 86, 88, 108
Miedzinski Boguslaw 70, 91, 107
Miller J a n Nepomucen 86, 90, 125
Milosz Czeslaw 90
Mitosek Zofia 55
Moraczewski J^drzej 54, 58, 59
Moravia Alberto 63, 72
Mussolini Benito 75
MysliAski Jerzy 24
Narutowicz Gabriel 55, 58, 60
Niekrasow Nikolaj A. 36, 38
Nietzsche Friedrich 139
Niewiadomski Eligiusz 55, 60, 67
Norwid Cyprian Kamil 8, 9
NowaczyAski Adolf 51—84, 153, 154
Nowakowski Zygmunt 14, 104
Oksza Grabowski Ignacy zob. Grabowski Ignacy Oksza
Okudzawa Bulat 138
Orlowski Hubert 22
Ossendowski Ferdynand 107
Ossowska Maria 15, 109
Paderewski Ignacy 59
Parandowski Jan. 99
Pass. zob. Passent Daniel
Passent Daniel 127—152, 154
Pawlikowski Jan Gwalbert 69
Pawlikowski Mieczyslaw 47
Philippen Charles 38
Piasecki Stanislaw 78, 115
Pienkowski Stanislaw 59, 61, 67
Pilsudski Jözef 60, 62, 66, 69, 70, 73,
75,.76, 82, 85, 95, 103
Pisarek Walery 134
Piwowski Marek 135
Pobög-Malinowski Wladyslaw 76
Podlewski W. 40
Pomirowski Leon 62
Poniatowski Michel 137
Potoccy, rodziua 25, 47, 68
Potocki Adam 42
Potocki Alfred 25
Proust Marcel 63
Prus Boleslaw (wlasc. Aleksander Glowaeki) 15, 71, 133
Pruszkowski Tadeusz 89
Pruszynski Ksawery 100
Przybyszewski Stanislaw 139
Puszkin Aleksandr Nikolajewicz 5
Rabski Wladyslaw 58
Radogowski Michal 147
Radziwill Janusz 68
Rappaport 82
Rembielinski Jan 68
158
Reymont Wladyslaw Stanislaw 68
Rogoz Stanislaw 100
Romanowicz Tadeusz 20, 28, 40, 48
Rostworowski Karol Hubert 69
Russbueldt Otto Lehmann 102
Russell Bertrand 15, 101, 119
RychliAski Stanislaw 122
Samelson Szymon 29
Sand George (wlaäc. Aurore Dudevänt)
38
' (
Sanguszko Wladyslaw 46
Sanguszkowie, rodzina 25
Sapieha Adam 23, 29, 40, 42, 43, 45, 46
Sapieha Leon 25, 29—32, 47, 48
Sapiehowie, rodzina 25
Schiller Leon 83, 86, 91
Serafinowicz Leszek zob. LechoA J a n
Sewer zob. Maciejowski Ignacy
Shakespeare William 61
Shaw George Eernard 83
Shelley Percy Bysshe 68
Siemienski Lucjan 42, 47
Sieroszewski Waclaw 70, 79, 89, 93, 95
Sikorski Janusz 22
Sikorski Wladyslaw 58, 59
Simmel Georg 15, 16, 35
Skarga Piotr 14, 107
Skiwski Jan, Emil 101, 125
Skrzyneckie, siostry 47
SkwarczyAska Stefania 37
SkwarczyAski Adam 91
Slawek Walery 76
SlawiAski Janusz 154
Slojewski Jan Zbigniew 54
Slonimski Antoni 14, 56, 58, 60—62, 85—
126,, 143, 147, 149. 154
Slowacki Juliusz 86, 88
Smolka Franciszek 18, 20, 23, 26, 28,
42, 48
Sosnkowski Kazimierz 59
Stande Stanislaw Ryszard 81
Stawar Andrzej (wlasc. Edward Janus)
90, 97
Stern Anatol 125
Stradecki Janusz 77, 100, 122, 124
Strug Andrzej (wlasc. Tadeusz Galeccki) 97
;
Styka Jan 89
Sue Eugene 24
Szujski Jözef 32, 33, 40, 45, 46
Szukalski Stanislaw 89
Szweykowski Zygmunt 55
gliwinski Artur 86, 89
Swi^tochowski Aleksander 68, 69, 133
Tarnowscy, rodzina 47
Tarnowski Stanislaw 21, 24, 27, 45
Teofilakt Kosyczkin zob. Puszkin Aleksandr^ N.
Thackeray William Makepeace 38
Toeplitz Krzysztof Teodor 130
Topolski Feliks 101
Troll Th. zob. Bayer Hans
Turgieniew Iwan 38
Turlejska Maria 118
Tuwim Julian 60, 62, 77, 89, 96, 97, 99,
100, 115, 116
Tynianow Jurij Nikolajewicz 5
Ubryk Barbara 21
Ujejski Jözef 33
Urban Jerzy 130
Villas Violetta 134
Wagner Richard 63
Wajda; Andrzej 130
Wandurski Witold 85
Wasilewski Zygmunt 58, 68
Wasowski Jözef 62
Wat Aleksander ^90, 93
Weiss Tomasz 54
Wells George Herbert 15, 88, 90, 99,
101, 119
Weyssenhoff Jözef 69
Widz zob. Wasowski Jözef
Wieloglowski Walery 40
Wielopolska Maria Jehanne 55, 79, 80,
113, 115
WierzyAski Kazimierz 89, 96
Wilde Oscar 61
Winawer Bruno 15, 71, 117
Witkiewicz Stanislaw Ignacy (Witkacy)
16, 90, 117
Witkowska Alina 154
Wittlin Jözef 86, 99—102, 115
Witwicki Wladyslaw 89
Wlodek Stanislaw 67
Wolska Maryla 69
WroczyAski Kazimierz 89
Wyka Kazimierz 21, 22, 41
WyspiaAski Stanislaw 73
Zablocki Wojciech 57
Zagörski Wlodzimierz 48
159
Zaj^czkowski Liberal 27
Zamorski Jan 67
Zanussi Krzysztof 130
Zaslawski Dawid losifowicz 5
Zegadlowicz Emil 69
Ziemialkowski Florian 19, 20, 34, 42, 48
Znaniecki Florian 15, 109
Zyblikiewicz Mikolaj 45
Zysman Artur zob. JasieAski Bruno
Zarnowski Janusz HO
ZeleAski Tadeusz Boy 15, 62, 68
79, 81, 82, 90, 91, 96, 100, 106, 125
Zeromski Stefan 71, 73
Zurbina E. 5, 7, 8
71.
SPIS TRESCI
I. O felietonistycznym dzialaniu
,
II. „Album fotograficzne" Kazinaierza Chl^dowskiego („Kraj, 1869—1871).
Felietony galicyjskie
I I I . Mi^dzywojenne felietony Adolfa NowaczyAskiego. „Mysl Narodowa"
(1921—1934) i ,J>rosto z mostu" (1935—1939)
IV. O kronikach tygodniowyeh Antoniego Slonimskiego w „Wiadomosciach
Literackich" (1927—1939)
V. Felieton wspölczesny w tygodniku spoleczno-kulturalnyrh. (Przyklad felietonistyki Daniela Passenta w „Polityce"; 1968—'1979) . . . . .
ZakoAczenie
. . .
. . . .
Indeks nazwisk
Äj^3
5
18
51
85
127
153
155

Podobne dokumenty

LITERATURA WOBEC WOJNY I OKUPACJI

LITERATURA WOBEC WOJNY I OKUPACJI ^'"»rr.tH-ü-ä Tadeusz 142 ^''»~-3-.:tt- Xathalie 231 ^artre J e a n P a u l 49. 58. 61 S'^j-aff A d a m 55 ^^"•lille-r Leon 42 -•.^•picn CPublius Cornelius Scipio) 249 ^"N.\-^k Tho m a s Albert 302...

Bardziej szczegółowo