tutaj - WZiEU

Transkrypt

tutaj - WZiEU
SEKRETAR.IAT REKTORA
wpŁYNĘŁOćsę€
RZECZPOSPOTITA POLSKA
MINISTERSTWO SPRAW ZAORAN ICZNYCH
Centrum Rozwoju Zawodowego
(,\ /, .(/i
I)
Warszawa, dn.22listopada 2010 r.
U'
Szanowny Panie Rektorze,
&Ę I{, ?:ł
,r, ):'t(;vut
,łałrwffoi*^
Uprzejmie informuję
o
mozliwości podjęcia ptzez absolwęntów wyŻszych uczelni,
posiadających t1'tuł magistra, studiów podyplomolYych w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia)
i Natolinie (Warszawa).
Kolegium Europejskie w kampusie w Brugii prowadzi roczne, stacjoname studia podyplomowe
na kięrunkach: ekonomia, prawo, nauki polityczne i administracja, stosunki międzynarodowe i
dyplomacja oIazw kampusie w Natolinię na kięrunku: europejskie studia interdyscyplinarne.
osoby zainteresowane studiami w Kolegium Europejskim powinny zgłosió swoje kandydatury
drogą elektroniczną wysyłając formularz zgłoszeniowy do Kolegium Europejskiego' W następnej
kolejnościwydrukowany formulatz wraz z oryginaŁami innych wymaganych dokumentów należy
wysłaó pocztą do Centrum Rozwoju Zawodowego Ministerstwa Spraw Zagtantcznych,
Al. J.Ch.SzuchaZ3,00-580 Warszawa i jednocześnie należy wysłać pocztąkopie tych dokumentów
do Kolegium na adres: College of Europe, Admission Office, Dijver 11, BE-8000 Brugge, Belgia.
Formularz zgŁoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: www.coleurope.eu.
Termin składania dokumentów upływa 15 stycznia 2010 r.
Dodatkowe informacje moŻna uzyskaó na stronie internetowej: www.coleuropę.eu oraz
bezpośrednio u Pani Agaty Kozłowskiej, tel. (022) 523 9240, e-mail: agata.kozł[email protected].
W załączeniu przesyłam informatory oraz plakaty z Kolegium Europejskiego i zwracam się
z uprzejmą prośbąo rozpowszechnienie powyższych informacji wśród pracowników
akademickich oraz studentów kierowanej przez Pana Rektora uczelni.
{\
/
poważanlełry /i'
,JrŻłąlrvh}a
Dariusz Wiśniewski
Zastępca Dyrektora

Podobne dokumenty