GIMNAZJUM KLASA 2 - ii

Transkrypt

GIMNAZJUM KLASA 2 - ii
Podręczniki do gimnazjum KLASA 2
Język angielski
AUTOR I TYTUŁ
PODRĘCZNIKA
‘Challenges 4’
Student’sBook
Autorzy: Michael
Harris, David
Mower, Anna
Sikorzyńska
Acivate !
New Exam
Connections 4
P. Kelly, M. Sayer,
MalgorzataWierusze
wska
NUMER
NUMER DOP
DOPUSZCZ PROGRAMU I
ENIA
NAZWA
Program
nauczania
języka
angielskiego;
typ szkoły
Gimnazjum,
klasy I-III
Data publikacji
– maj 2009
269/3/2010 Program
nauczania
języka
angielskiego;
typ szkoły
Gimnazjum,
klasy I-III
Data publikacji
– maj 2009
259/4/2011 Program
nauczania
języka
angielskiego;
typ szkoły
Gimnazjum,
klasy I-III
Data publikacji
– maj 2009
178/4/200
9
WYDAWNICTWO
OPIS PROGRAMU
NUMER
W
SZKOL
NYM
ZESTA
WIE
KLASA ODDZIA
Ł
Pearson Cenmtral
Europe
Rzetelne przygotowanie do egzaminu poprzez ćwiczenia
integrujące rozwój sprawności językowych, leksyki i
gramatyki oraz poprzez zadania i strategie
egzaminacyjne. Tematy bliskie młodzieży, ożywienie
treści poprzez klipy wideo towarzyszące każdemu
rozdziałowi.
G16/12/
13
2ag
Pearson Central
Europe
Rzetelne przygotowanie do egzaminu poprzez ćwiczenia
integrujące rozwój sprawności językowych, leksyki i
gramatyki oraz poprzez zadania i strategie
egzaminacyjne. Tematy bliskie młodzieży, ożywienie
treści poprzez klipy wideo towarzyszące każdemu
rozdziałowi.
G17/12/
13
2ag
Oxford University
Press
Program uczący poprawnej komunikacji językowej,
rozwijanie mówienia i pisania krok po kroku, by dać
uczniowi pewność że posługuję się poprawnymi
zwrotami w danej sytuacji
G18/12/
13
2bg
Język niemiecki
Aha neu 1A
Aha neu 1B
86 /3/2009
Program
autorstwa
86 /4/ 2009 Pawła
Piszczatowskieg
o 3 etap nauki
dla uczniów
rozpoczynający
ch naukę
języka
niemieckiego poziom III.1
WSiP
Program zgodny z nową podstawą programową
G19/12 2bg
,zakłada pracę z uczniami rozpoczynającymi
/13
naukę języka od podstaw w wymiarze 3-4 godz
tygodniowo-ogólnym celem jest opanowanie języka
na poziomie umożliwiającym sprawną
komunikację językową w różnych sytuacjach życia
codziennego oraz przygotowanie uczniów do
egzaminu gimnazjalnego i Fit 1, Fit2 i
ZertifikatDeutsch
Język francuski
Colette Samson
„Amis et compagnie
2”
267/2/2010 Program
nauczania
j.francuskiego
dla gimnazjum,
Kurs
podstawowy i
kontynuacyjny
DKOW-500223/08
„Nowela” spółka z.o.o.
Program jest zgodny z podstawą programową
G20/12
kształcenia ogólnego i uwzględnia najnowsze tendencje /13
w metodyce nauczania j.obcych i rekomendacje Rady
Europy zawarte ESOKJ. Pozwala także na przystąpienie
do egzaminu DELF A2 Junior.
2ag
Język polski
„Po
151/2/2010 „Po polsku.
polsku.Literatura.
Program
Język. Komunikacja.
nauczania
Podręcznik do języka
języka
polskiego dla
polskiego w
gimnazjum. Klasa
Wydawnictwo Szkolne
PWN
Układ historycznoliteracki pomaga uczniom
interpretację tekstu we właściwym kontekście, teksty
dawne połączone są ze współczesnymi, szczególnie
ciekawe jest połączenie z tekstami literatury
młodzieżowej. Wiedza o języku połączona jest z
zagadnieniami literackimi. Bardzo dużo cwiczeń i
G21/12/
13
2ag,2bg
II”, „Zeszyt ćwiczeń
do języka polskiego
dla gimnazjum.
Klasa II”
gimnazjum”
ciekawa oprawa metodyczna.
A.Hącia,
J. Malczewska,
J. Olech, L.
Drabińska
Historia
Jacek Chachaj,
Janusz Drob:
„Historia. Czasy
nowożytne.”
129/2/2010
Wydawnictwo Szkolne
PWN
Nauczanie historii w gimnazjum opierać się będzie na
trzech podstawowych celach kształcenia, którymi są:



chronologia historyczna,
analiza i interpretacja historyczna,
tworzenie narracji historycznej.
Po ukończeniu kursu historii na poziomie gimnazjum
uczeń powinien:




umiejscawiać postaci i wydarzenia w czasie
historycznym; opisywać relacje człowieka z
przyrodą; określaćjego miejsce w społeczności
lokalnej, ojczyźnie, przynależność do kręgu
kulturowego, relacje z innymi narodamii
religiami,
sytuować zjawiska i procesy historyczne w
czasie i przestrzeni, odnajdywać związki między
przeszłością a teraźniejszościąi ich następstwa,
dostrzegać ciągłość i zmienność historii,
wykorzystywać swoją wiedzę do powiązania
zjawisk historycznych z zakresu dziejów
powszechnych z historiąPolski,
rozpatrywać wydarzenia w związkach
G22/12 2ag, 2bg
/13

przyczynowo-skutkowych,
umieć docierać do różnego rodzaju źródeł
historycznych, pozyskiwać z nich informacje,
porównywać je, interpretowaći formułować
wnioski.
Prezentowany program jest kursem chronologicznym i
obejmuje okres od czasów najdawniejszych do I
wojnyświatowej.
Wiedza o społeczeństwie
Iwona Janicka,
77/1/2009
Aleksandra Kucia,
Tomasz Maćkowski:
„Dziś i jutro” - nowa
podstawa
programowa
Podręcznik z
ćwiczeniami. Część I.
Nowa Era
Społeczeństwo demokratyczne, które kształtuje się w
Polsce od 1989 r., potrzebuje aktywnych obywateli.
Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest zreformowany
program nauczania przedmiotu „wiedza o
społeczeństwie”.
G23/12/
13
2ag, 2bg
G24/12/
13
2ag
G25/12/
13
2ag, 2bg
Wiedza o społeczeństwie, obok historii oraz języka
polskiego, jest przedmiotem nauczania wywierającym
największy wpływ na tożsamość społeczną młodzieży.
Program wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na
wychowanie nowoczesnego społeczeństwa.
Matematyka
Matematyka 2.
Podręcznik dla klasy
drugiej gimnazjum
Dobrowolska i in.
168/2/2010 DPN–5002–
17/08)
Anna Kaczorowska
Fizyka dla
gimnazjum-
131/2/2009
GDAŃSKIE
WYDAWNICTWO
OŚWIATOWE
Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczbami
Rozwijanie umiejętności posługiwania się symbolami
literowymi
Kształtowanie wyobraźni geometrycznej
Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki
Fizyka
131/3/2009
Żak
Program został opracowany zgonie z Podstawa
programową kształcenia ogólnego dla III etapu
edukacyjnego. Uwzględnia w niej treści nauczania oraz
14 obowiązkowych doświadczeń.
część 2 oraz 3
Informatyka
„Informatyka część
2. Podręcznik dla
gimnazjum”
M.Kołodziej
91/1/2009
Operon

G26/12/
gruntowne poznanie podstaw obsługi
komputera i najczęściej używanych programów; 13
atrakcyjnie przekazywana wiedza, niezbędna do
zrozumienia współczesnego świata;
kreatywne wykorzystanie dostępnych
możliwości i proponowanie własnych
rozwiązań.
2ag, 2bg
Podstawowym założeniem programu jest dążenie do
G27/12/
13
rozbudzania w uczniach naturalnej ciekawości
otaczającym światem substancji i ich przemian, przede
wszystkim przez obserwację i różne formy pracy
eksperymentalnej (w dużej i małej skali) oraz wskazanie
możliwości rozwijania kompetencji kluczowych (m.in.
poprzez udział w projektach edukacyjnych).
Najważniejsze idee programu
2ag, 2bg


Chemia
Hanna Gulińska
Janina Smolińska
Ciekawa Chemia cz.
2
Podr. gimnazalisty
40/2/2009
Program
dopuszczony
przez ministra
właściwego do
spraw oświaty i
wychowania.
rok
dopuszczenia:
2009
WSiP

wskazanie przydatności treści nauczania
chemii w rozpoznawaniu i rozumieniu zjawisk i
procesów, zdarzeń minionych i obecnych,
informacji podawanych w gazetach i mediach.
Zachęcanie do samodzielnego planowania i
ocenianie własnego zachowania, skutecznego
porozumienia się w różnych sytuacjach, brania
pod uwagę postaw i poglądów innych ludzi,

przyjmowania na siebie odpowiedzialności.
wskazanie uczniom dróg osiągania umiejętności
kluczowych, w tym ukierunkowanie na
poznawanie pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy
na poziomie umożliwiającym dokonanie wyboru
profilu danego nauczania, ale także traktowanie
wiadomości przedmiotowych w sposób
zintegrowany, prowadzący do zrozumienia
świata, ludzi i samego siebie.
Biologia
M. Jefimow, Puls
życia. Część II
58/2/2009
Nowa podstawa
programowa.
Program
nauczania
biologii dla
gimnazjum.
Nowa Era
Klasa druga obejmuje budowę i funkcję organizmu
człowieka, a także zaburzenia jego działania
G28/12/
13
2a, 2b
G29/12/
13
2ag, 2bg
Geografia
Bożena Dobosik,
Adam Hibszer,Józef
Soja
„Puls Ziemi”
Podręcznik do
geografii dla klasy
drugiej gimnazjum
5/2/2010
„Program
nauczania
geografii dla
gimnazjum”
Nowa Era
Program autorstwa Ewy Marii Tuz. Program porusza
treści dotyczące środowiska geograficznego
poszczególnych obszarów Ziemi (kontynentów,
regionów, krajów), funkcjonowania oraz wzajemnych
powiązań w środowisku geograficznym (przyrodniczym i
społeczno-gospodarczym) w skali regionalnej i
globalnej. Obejmuje również wiadomości o procesach
zachodzących w środowisku przyrodniczym w
powiązaniu ze zjawiskami społeczno-gospodarczymi
występującymi we współczesnym świecie w skali
regionalnej. Szczególną wagę przypisano tu treściom z
zakresu funkcjonowania człowieka w społeczeństwie i
kulturze w różnych regionach świata.
Plastyka
‘’BLIŻEJ SZTUKI’’
autor
ST.K.STOPCZYK
68/2009
Program
nauczania
‘’Bliżej sztuki’’
nowa podstawa
programowa
WSiP
PODRĘCZNIK MÓWI O SZTUCE, POKAZUJE I
OBJAŚNIA WIELE CENNYCH DZIEŁ EUROPEJSKICH
ARTYSTÓW.JEST CZĘŚCIĄ CYKLU DO PLASTYKI
UKAZUJĄCEJ DZIEJE SZTUKI POLSKIEJ I
ŚWIATOWEJ W SPOSÓB PRZYSTĘPNY DLA KAŻDEGO
GIMNAZJALISTY
G30/12/
13
2ag, 2bg
Program wprowadza katechizowanych w tajemnicę
G31/12/
13
wiary w Boga działającego w Starym i Nowym
Przymierzu oraz rzeczywistości Kościoła. Myślą
przewodnią katechizacji w gimnazjum stała się prawda
o Bogu, który mówi do człowieka przez piękno świata,
dzieje Izraela, Swojego Syna i Kościół oraz że człowiek
winien wiarą odpowiadać na usłyszane Słowo Boga. a
nadto ukazać młodzieży Chrystusowy Kościół, który jest
wspólnotą Ludu Bożego. Został on wyposażony przez
Boskiego Założyciela w Ducha Świętego, aby Jego mocą
prowadził dzieło zbawienia w świecie. Kościół jest
wspólnotą wiary, w której Chrystus, mocą Ducha
Świętego, uczy i posyła. Dlatego też kolejne z zadań
katechezy związane jest z wychowywaniem do życia we
wspólnocie ludzkiej i wspólnocie chrześcijańskiej.
2ag, 2bg
Religia
Jezus działa i
zbawia, red. Z.
Marek
AZ-32-01/1- AZ-3-01/1
11
Nazwa
programu:
Wierzyć
Chrystusowi
WAM, (wyd. z 2005)
W centrum przekazywanej wiary w Boga stawia się
osobę Jezusa Chrystusa, który obdarza człowieka łaską
życia i przywraca mu jedność z Bogiem poprzez
sakramenty, a szczególnie sakramenty chrztu, pokuty i
pojednania oraz Eucharystii.